Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

34. zk., 1999ko otsailaren 18a, osteguna

N.º 34, jueves 18 de febrero de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
819
819

415/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde kantauriarra) behin betiko onesten duena.

DECRETO 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica).

28/1997 Dekretuaz behin betiko onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen 8. atalak, Ingurune Fisikoaren antolamendua izenekoa, lurrazaleko uren babesa jasotzen du antolamendu-kategorien artean, ibai eta errekek eta horien babes-zonak osatua. Horien antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planera jotzen du. Bi isurialdeen arazoak, kantauriarra eta mediterraniarra, desberdinak direnez, ibaiertzak eta errekaertzen antolamenduari dagokionez, agiria isurialde bakoitzaren arabera idatzi da, dekretu honen gai izanik isurialde kantauriarri dagokion plana.

El Capítulo 8 de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, denominado «La Ordenación del Medio Físico» recoge entre las categorías de ordenación la de «Protección de Aguas Superficiales», formada por los ríos y arroyos y su correspondiente zona de protección, remitiendo su ordenación al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Al ser distinta la problemática de las dos vertientes, cantábrica y mediterránea, en cuanto a la ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos, se ha afrontado la redacción del documento de forma independiente para cada una de las dos vertientes, siendo el objeto del presente Decreto el Plan correspondiente a la vertiente cantábrica.

Kantauri isurialdeko ibaiertzak eta errekaertzak behar bezala antolatzea da gure herrian dauden erronketatik handiena. Gure ibaiek lantzean behin sortarazten dituzten uholdeak direla eta izaten diren gertakari penagarrien ondorioz, aztertu beharra dago berariaz eta sakonki gaia. Gure bailara eta haranen egitura geografikoa gehi duten sakontasuna eta lur falta dira, dauden ibar azalera apurrak zuzenean kolonizatzeko joera piztu dutenak, ertzak antolatzeko irizpideak ez datozela bat gure ibaien antolamendu egokitik sortutako beharrizanekin.

La correcta ordenación territorial de las márgenes de los ríos y arroyos de la vertiente cantábrica constituye uno de los retos más importantes que existen en nuestro país. Los tristes acontecimientos relativos a inundaciones provocadas por nuestros ríos con cierta periodicidad obligan a un análisis específico y profundo del tema. La configuración geográfica de nuestros valles, unida a su profundidad y a la escasez de suelo han provocado una tendencia a colonizar de forma directa las escasas superficies de vegas existentes con unos criterios de ordenación de las márgenes poco generosos con las necesidades derivadas de una ordenación adecuada de nuestros ríos.

Plan honek Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen zehaztapenak garatzen ditu bi bideri jarraituz, bata, irizpideak zehaztu eta gauzatuz uholdeak saihesteko ubideei eman beharreko babesari dagokionez, eta bestetik ubideen ertzak babesteko irizpideak finkatuz, erriberako landarediaren balio ekologikoen arabera, ubide bakoitzeko tarteak antolatzeko irizpideetan bukatzeko, ertzetan eman daitezkeen erabilera desberdinei dagokienez, batez ere hirigintza eta eraikuntza arloko erabilerei.

El presente Plan desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial siguiendo dos vías: por un lado, concretando y materializando los criterios en cuanto a la protección a otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones en las diferentes avenidas de agua y, por otro, estableciendo los criterios de protección de las márgenes de los cauces en atención al valor ecológico de su vegetación de ribera, para concluir en unos criterios de ordenación de los diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que pudieran darse en sus márgenes, fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios. El presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica) se configura como resultado de un dilatado proceso de elaboración en el que se han considerado todos los aspectos informativos y normativos contenidos en las legislaciones de aguas y costas, en el Plan Hidrológico Norte III, en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (P.I.P.I.), en los diversos estudios desarrollados sobre medio físico, en las diferentes previsiones sobre encauzamientos a realizar a corto y medio plazo, en los estudios de patrimonio cultural relativos a puentes y finalmente en la evaluación del planeamiento urbanístico vigente.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauri isurialdea) hau gauzatze prozesu luze baten ondorio da, honako hauetan jasotako informazio eta arau alde guztiak jasotzen dituena: ur eta kostaldeei buruzko legedietan, Plan Hidrológico Norte III, Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean (UPPI), ingurune fisikoari buruz egindako azterlanetan, epe labur eta ertainera egin beharreko ubiderapenei buruzko aurreikuspenetan, zubiei dagokien ondare kulturalaren azterlanetan eta, azkenik, indarreango hirigintza plangintzaren ebaluaketan.

Una de las propuestas fundamentales de este Plan Territorial Sectorial es la división de todos los cursos de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.

Lurralde Plan Sektorial honen funtsezko proposamen da ibaibide guztiak arazo homogeneoko ibaitartetan eta zonatan banatzea honako hiru osagaien analisiaren arabera: ingurugiro, hidrauliko eta hirigintza.

En función de la Componente Medioambiental el Plan distingue específicamente cuatro zonas: Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente, Márgenes con Vegetación de Ribera Bien Conservada, Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos, y Márgenes con necesidad de Recuperación.

Ingurugiroari dagokionez, planak lau eremu bereizten ditu berariaz: lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako ertzak, ondo artatutako erriberako landaredia duten ertzak, higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten, irristaketa edota akuiferoen zaurgarritasun arriskua duten zonetako ertzak eta berreskuratzeko premia duten ertzak.

En función de la Componente Hidráulica, el Plan tramifica los ríos y arroyos en ocho niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km.2 de superficie hasta tramos de ríos con superficie de cuenca afluente superior a 600 km.2.

Hidraulika-osagaiari dagokionez, planak zortzi mailatan tartekatzen ditu ibai eta errekak, 1 eta 10 km.2 bitarteko azalera duten adar-arroko erreketatik 600 km.2 baino handiagoko adar-arroa duten ibaitarteetaraino.

Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes en Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

Azkenik, hirigintzari dagokionez, planak lau alde desberdintzen ditu: landa-eremuko ertzak, hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak; garatutako eremuetako ertzak; eta hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzak.

En función de cada una de las componentes arriba citadas y de la tramificación y zonificación establecidas se aplica la normativa. El principal objetivo del Plan es el de integrar en su justa medida cada una de las tres componentes compatibilizando el potencial urbanístico de los terrenos ubicados en el fondo de los valles con la problemática hidráulica derivada de las inundaciones y con la preservación de las condiciones naturales de las márgenes.

Aipatutako alde bakoitzaren arabera eta finkatutako tartekatze eta zonifikazioaren arabera aplikatzen da araudia. Planaren helbururik nagusia da osagai bakoitza bere neurrian integratzea, haran hondoan kokatutako lurren hirigintza ahalmena bateratuta uholdeetatik sortutako arazo hidraulikoarekin eta ertzen egoera naturalak zaintzearekin.

Además, el Plan contiene una serie de criterios para la ordenación territorial de las márgenes de los embalses así como unas limitaciones en relación a coberturas de los ríos y arroyos derivadas del proceso urbanístico.

Gainera, planak zenbait irizpide jasotzen ditu urtegien ertzak antolatzeko bai eta hirigintza prozesutik sortutako muga batzuk ere ibai eta erreka estaldurari dagokienez.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de diciembre de 1998

Ondorioz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko abenduaren 22an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

DISPONGO:

XEDATU DUT:

Artículo Único

Atal bakarra

Se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica), cuya normativa se incluye como Anexo al presente Decreto. DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibairtzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (Kantauri isurialdea) behin betiko onetsi da. Horren araudia dekretu honen eraskinean jasotzen da.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 1998.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El Lehendakari,

Vitoria-Gasteizen, 1998ko abenduaren 22an.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lehendakaria,

El Consejero de Ordenación del Territorio,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Vivienda y Medio Ambiente,

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA

ANEXO

ERANSKINA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK

DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS

ANTOLATZEKO

Y ARROYOS DE LA CAPV - VERTIENTE CANTÁBRICA

LURRALDEAREN ARLOKO PLANA - ISURIALDE KANTAURIARRA

<FONT FACE="Arial" SIZE=1 COLOR="#ffffff">NORMATIVA A.– CUESTIONES GENERALES

SIZE=1 COLOR="#ffffff"> ARAUDIA

A.1.– OBJETO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

A.– ALDERDI OROKORRAK

A.2.– ÁMBITO DE ORDENACIÓN

A.1.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN GAIA

A.3.– CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LAS RÍAS Y DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

A.2.– ANTOLAMENDU-EREMUA

A.4.– DEFINICIONES TERMINOLÓGICAS

A.3.– ITSASOKO ETA LEHORREKO HERRI-JABARIAREKIKO MUGAKIDE DIREN ITSASADARREN ETA LURREN INGURUKO BERARIAZKO ALDERDIAK

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

A.4.– DEFINIZIO TERMINOLOGIKOAK

B.1.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.2.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

B.1.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.3.– TRAMIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA POR CUENCAS HIDRÁULICAS

B.2.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

B.4.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA

B.3.– IBAIBIDEAK ARRO HIDRAULIKOKA IBAITARTETAN BANATZEA

C.– NORMATIVA GENERAL

B.4.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES

C.– ARAUDI OROKORRA

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES DE AGUA

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

D.– NORMATIVA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

D.1.– NORMATIVA BÁSICA

D.– BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO PREFERENTE

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN, DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA- ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ZONAS INUNDABLES

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA ACTUACIONES HIDRÁULICAS

E.1.– LURPEAN GERA DAITEZKEEN ZONEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA

E.2.– JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL

F.– BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

F.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

F.1.– LANDA-EREMUKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.3.– NORMATIVA ESPÉCIFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS

F.2.– HIRIARTEKO KOMUNIKAZIOETARAKO AZPIEGITUREK BETETZEN DITUZTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS CON POTENCIAL DE NUEVO DESARROLLO URBANO

F.3.– GARATUTAKO EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.5.– NORMATIVA COMPLEMENTARIA

F.4.– HIRI-GARAPEN BERRIEK EGITEKO POTENTZIALA DUTEN EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

G.– NORMAS DE APLICACIÓN DEL P.T.S.

F.5.– ARAUDI OSAGARRIA

G.1.– COMPOSICIÓN DOCUMENTAL

G.– LAP APLIKATZEKO ARAUDIA

G.2.– CARÁCTER VINCULANTE Y/U ORIENTATIVO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (Vertiente Cantábrica)

G.1.– AGIRIAREN OSAKETA

G.3.– DISPOSICIONES ADICIONALES

G.2.– EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN (Isurialde Kantauriarra) ZEHAZTAPENEN IZAERA LOTESLEA EDO/ETA ORIENTATZAILEA

G.4.– DISPOSICIONES TRANSITORIAS

G.6.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN BERRIKUSPENA

G.5.– MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

G.7.– LAParen ALDAKETA

G.6.– REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

G.8.– LAParen INTERPRETAZIO A

G.7.– MODIFICACIÓN DEL PTS

EAE-KO IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK

G.8.– INTERPRETACIÓN DEL PTS

ANTOLATZEKO LURRALDEAREN

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

ARLOKO PLANA - ISURIALDE

DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES

KANTAURIARRA

DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE

ARAUDIA

LA CAPV - VERTIENTE CANTÁBRICA

A.– ALDERDI OROKORRAK

NORMATIVA

A.1.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN GAIA

A.– CUESTIONES GENERALES

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzeak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen irizpideak, Lurrazaleko Uren inguruko 5.2.D —5.2. Ingurune Fisikoaren Elementu eta Prozesuei buruzko Artezpide Orokorrak— eta 6.8.7. —6.8. Ingurune Fisikoaren Antolamendu Kategoriak— epigrafeei dagozkienak, garatzen eta xehetasunez azaltzen ditu.

A.1.– OBJETO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

A.2.– ANTOLAMENDU-EREMUA

El objeto del presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de «5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico» y 6.8.7. de «6.8. Categorías de Ordenación del Medio Físico», relativos a Aguas Superficiales.

LAParen aplikazio-eremua honakoek osatzen dute: beren urak Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetan isurtzen dituzten arro hidrografiko kantauriarretako ibaibide guztien —sortzen direnetik itsasoratzen diren arte— bi aldeetan dauden 100 metro zabalerako lurzoru-zerrenden multzoak eta urtegien inguruko 200 metro zabalerako lurzoru-zerrendek.

A.2.– ÁMBITO DE ORDENACIÓN

LAParen aplikazio-eremua bat dator Kalera, Karrantza, Kadagua, Aguera ibaien arroen Bizkaiko Lurralde Historikoko zatiekin, Artibai, Lea, Oka, Sollube, Estepona, Butroe, Gobela, Asua, Galindo, Barbadun eta Nerbioi eta Ibaizabal ibaien arroen lurralde osoarekin eta zuzenean Bizkaiko itsasertzean itsasoratzen diren kostaldeko erreken gainerako arro txikiekin. Halaber bat dator Bidasoa, Urumea eta Oria ibaien arroen Gipuzkoako zatiekin, Jaizubia, Oiartzun, Añorga, Inurritza, Urola, Narrondo, Deba eta Saturraran ibaien lurralde osoarekin eta zuzenean Gipuzkoako itsasertzean itsasoratzen diren kostaldeko erreken gainerako arro txikiekin.

El ámbito de ordenación del presente P.T.S. está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de las cuencas hidrográficas cantábricas vertientes en los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, así como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses.

A.3.– ITSASOKO ETA LEHORREKO HERRI-JABARIAREKIKO MUGAKIDE DIREN ITSASADARREN ETA LURREN INGURUKO BERARIAZKO ALDERDIAK

Este ámbito de aplicación del P.T.S. corresponde a las partes del Territorio Histórico de Bizkaia de las cuencas de los ríos Calera, Carranza, Cadagua, Agüera, a la totalidad territorial de las cuencas de los ríos Artibai, Lea, Oka, Sollube, Estepona, Butrón, Gobela, Asúa, Galindo, Barbadún y Nervión e Ibaizábal, y a las restantes cuencas menores de los arroyos litorales que desembocan directamente en la costa vizcaina; así como a las partes de las cuencas de los ríos Bidasoa, Urumea y Oria, recayentes en Gipuzkoa, a la totalidad territorial de las cuencas de los ríos Jaizubia, Oiartzun, Añorga, Iñurritza, Urola, Narrondo, Deba y Saturrarán y a las restantes cuencas menores de los arroyos litorales que desembocan directamente en la costa guipuzcoana.

Itsasadarren ingurune espazialetan, LAP honetan barne hartutako ertzen antolamenduko irizpideen aplikazioa, dagokion moduan, Itsasertzen Legeriatik eratorritako erregulazioaren bidez koordinatuko da. LAParen dokumentazio grafikoan, adieraziko ditugu itsasoko eta lehorreko herri-jabariaren mugabanaketa-lerroak.

A.3.– CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LAS RÍAS Y DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

Ildo horretatik, itsasoko eta lurreko herri-jabariarekiko mugakide diren lurretarako Itsasertzen Legeriak ezartzen dituen mugapenez eta 196/1997 Dekretuak, itsasoko eta lurreko herri-jabariko babeserako zortasun-zonetako erabileren baimenei buruzkoak, araututako jardunbideaz gain, plan honetatik eratorritako erregulazioak ere bete beharrekoak izango dira.

En el entorno espacial de las rías la aplicación de los criterios de ordenación de márgenes contenidos en el presente P.T.S. se coordinará, en la forma que corresponda, con la regulación derivada de la Legislación de Costas. En la documentación gráfica del P.T.S. se reflejan las Líneas de Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Gainera:

En tal sentido, además de las limitaciones que para los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre impone la legislación de Costas y del procedimiento regulado en el Decreto 196/1997, sobre autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, serán de obligado cumplimiento las regulaciones derivadas del presente Plan.

– Urdaibai Biosfera Erreserbaren eremuari dagokionean LAPak 5/1989 Legetik, Urdaibai Biosfera Erreserba Babesteari eta Antolatzeari buruzkotik, eratorritako antolamendura igorriko gaitu.

Así mismo:

– Inurritza Itsasadarraren Biotopo Babestu deklaratutako eremuari dagokionean LAPak aipatutako deklaraziotik eratorritako arautzera igorriko gaitu.

– En el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el P.T.S. se remite a la ordenación derivada de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

– Txingudiko Arearen eremuari dagokionean LAPak Txingudiko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezitik eratorritako antolamendura igorriko gaitu.

– En el ámbito declarado como Biotopo Protegido de la Ría de Inurritza el P.T.S. se remite a la regulación derivada de la citada declaración.

– Azkenik, LAAetako interes naturalistikoko areen zerrenda irekian barne hartutako eremuetan (Zierbenako eremua, Pobeñako padurak eta La Arena hondartza, Lea eta Berriatuko kostaldeko ibarrak, Urola ibaiaren bokalea, Inurritzako itsasadarra eta dunak, Oria ibaiaren itsasadarreko paduraguneak), 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra, izango da aplikagarri berorren aldi baterako hirugarren xedapenean adierazitakoaren arabera.

– En el ámbito del Área de Txingudi, el P.T.S. se remite a la ordenación derivada del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi.

Horrezaz gain, Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorraren 50. artikuluak ezarritakoari jarraiki, itsasadarrei eragiten dien planoen eta proiektuen edozein aldaketa edo zabalpeni, jada baimenduta, gauzatuta edo gauzatzeko prozesuan dagoena izan daitekeenari, aipatutako Lege horretan barne hartutako ingurugiroaren gaineko eragina ebaluatzeko edozein jardunbide aplikatu ahal izango zaio, ingurugiroan kalte esanguratsurik izan dezakeen kasuetan.

– Finalmente, en lo que son ámbitos de rías contenidos en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT (Área de Zierbena, Marismas de Pobeña y Playa de La Arena, Vaguadas costeras de Lea y Berritua, Desembocadura del Urola, Dunas y Ría de Iñurritza, Enclaves de Marisma en la Ría del Oria), les será de aplicación la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco de acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Tercera de la misma.

A.4.– DEFINIZIO TERMINOLOGIKOAK

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, cualquier cambio o ampliación de planos y proyectos que, afectando a las rías, se halle ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, podrá ser sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental contemplados en la referida Ley, en el caso de que puedan tener efectos negativos significativos sobre el medioambiente.

LAP honi dagokionean honakoa izango da araudi honetan barne hartutako kontzeptu nagusien definizio terminologikoa:

A.4.– DEFINICIONES TERMINOLÓGICAS

Ibaia: 10 Km.2 baino gehiagoko adar-arroa duen ibaibidea.

Definición terminológica a los efectos de este P.T.S. de los principales conceptos contenidos en la presente normativa:

Erreka: 1 -10 Km.2 arteko adar-arroa duen ibaibidea. Isurketa: Km.2 1 baino gutxiagoko adar-arroa duen ibaibidea.

Río: Todo curso de agua con una cuenca afluente mayor de 10 Km.2.

Urtegia: Presa handi baten bidez haran baten ahoa ixteko euste artifiziala (15 metro baino gehiagoko altuera edo 500.000 m.3 baino gehiagoko euste-bolumena).

Arroyo: Todo curso de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km.2.

Ubide-zabalera: Gehienezko ohiko ur-goraldietan uren mailak definitutakoa dugu.

Escorrentía: Todo curso de agua con una cuenca afluente menor de 1 km.2.

Gehienezko ur-goraldiaren emaria elkarren hurreneko 10 urtetan, korrontearen portaera hidraulikoaren adierazgarri izango direnetan, zehar izandako gehienezko urteko emarien batez besteko gisa lortzen da.

Embalse: Retención artificial de agua cerrando la boca de un valle mediante una gran presa (altura superior a 15 m. o volumen de retención superior a 500.000 m.3).

Erribera: Ubideen aldeko zerrenda, ur-maila txikien eta gehienezko ohiko ur-goraldiek definitutakoaren artekoa.

Ancho de cauce: Es el definido por el nivel de las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

Ertz: Ubidearen eskuinaldean eta ezkerraldean berorrekiko mugakide den lurra.

El caudal de la máxima crecida ordinaria se obtiene como la media de los máximos caudales anuales producidos durante 10 años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.

Eragin-eremu: Bat dator Uren Legean definitutako ubideen jagoletza-zonarekin eta Itsasertzen Legean definitutako itsasoko eta lurreko herri-jabariaren babeserako zortasun-zonarekin eta ertzen gehienezko zabalera mugatzen du, LAPean barne hartutako araudiaren aplikazioari dagokionean.

Ribera: Franja lateral de los cauces comprendida entre el nivel de aguas bajas y el definido por las máximas crecidas ordinarias.

Ubideak babesteko lerroak edo ubide-erretiroak: Ubidearen alde banatan eraikuntzarako edo urbanizaziorako gutxieneko erretiro-lerroak ezarri dira.

Margen: Terreno que linda con el cauce a derecha e izquierda de éste.

Dena dela ubidearen eta gutxieneko erretiro-lerroaren artean ibaia eta hurbileko hiri-bilbea elkarri egokitzeko jarduketak egin ahal izango dira, hala nola, parkeak, oinezkoentzako erriberako pasealekuak edo oinezkoentzako ibairako sarbideak.

Zona de afección: Se corresponde con la zona de policía de cauces definida en la Ley de Aguas y con la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre definida en la Ley de Costas y delimita la amplitud máxima de las márgenes a efectos de la aplicación de la normativa contenida en este PTS.

Adar-arroa: ibaibide batek eta bere ibaiadarrek drenatutako azalera topografiko osoari deitzen diogu adar-arroa, beti ere ibaibideko sekzioarean barruan eta sekzio horretako uretatik gora.

Líneas de Protección o Retiro de Cauce: a ambos lados del cauce se establece la línea de retiro mínimo de la edificación o de la urbanización.

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

No obstante entre el cauce y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrán realizarse actuaciones de adaptación entre el río y la trama urbana próxima, tales como parques, paseos peatonales de ribera o accesos peatonales al río. Cuenca afluente: se define como cuenca afluente en una sección de un curso de agua, la totalidad de la superficie topográfica drenada por ese curso de agua y sus afluentes, aguas arriba de la sección considerada.

B.1.– ERTZAK ZONATAN EDO/ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

I.– Ibaiertzak eta errekaertzak ondoren adierazi bezala banatuko dira zonatan edo/eta ibaitartetan LAP honen bidez:

B.1.– ZONIFICACIÓN Y/O TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

1.– Ertzak zonatan banatzea ingurugiro-osagaiaren arabera.

I.– Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente PTS de la siguiente forma:

2.– Ibaibideak ibaitartetan banatzea beren arro hidraulikoen arabera.

1.– Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.

3.– Ertzak zonatan banatzea beren hirigintza-osagaiaren arabera.

2.– Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas.

LAP honen eremuaren puntu bakoitzari aplikatu beharreko araudia osagai bakoitzaren arabera dagozkion araudiak batera aplikatzetik lortutakoa izango da.

3.– Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.

II.– Udal-plangintzak lurzoru urbanizaezineko ubideen ertzetan «Lurrazaleko Urak Babesteko Lurzoru Urbanizaezina» kategoria ezarriko du, LAP honetatik eratorritako zonekin. Lurrazaleko urak babesteko lurzoru urbanizaezin horrek plan honen araudiaren F.1 atalaren 1. puntuan definitutako zabalerak izango ditu ertz bietan.

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la normativa que le corresponde en virtud de cada componente.

III.–Aurreko puntuan adierazitakoaz gain, udal-plangintzak, ubidearen bi aldeetako 100 metroko zerrendari dagokionean, Lurraldearen Arloko Plan honetan jasotako irizpideak hartu beharko ditu barne.

II.– El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de «Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales» con las zonas derivadas de este PTS. Este Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1. de la Normativa del presente Plan.

B.2.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

III.– Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en este Plan Territorial Sectorial.

Ingurune fisikoa babesteko zonak beren balio ekologikoak, paisajistikoak, produktiboak eta zientifiko-kulturalak artatzea, higadura edo akuiferoen poluzioa bezalako arrisku jakin batzuen aurrean babestea eta beren berezko bokazioarekin bat ez datozen erabilerak eta jarduerak direla eta degradatutako enklabeak berreskuratzea bermatzeko egokitasunari dagozkionak dira.

B.2.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

Lau zona berezi desberdindu dira berariaz, ingurugiro-babeserako oinarrizko politika orokor baten gai izan behar duten koalifikazio berezirik gabeko zonez gain:

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia de garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca.

Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako ertzak. Ondo artatutako landaredia duten ertzak.

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de carácter genérico básico:

Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna dituzten zonetako ertzak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak). Berreskuratzeko premia duten ertzak.

Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

Hori zerrendatzeko ordena definitutako babes-moten artean ezarritako hierarkiari dagokio. Dena dela zonak ez dira beren artean baztergarriak.

Márgenes con Vegetación Bien Conservada.

Zonatan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Ingurugiro-osagaiaren alderdiak, 1/25.000 eskalara.

Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionantes superpuestos de las DOT).

Honakoa da aurrerago aipatutako zona berezi horien definizioa:

Márgenes con Necesidad de Recuperación.

Lehentasunezko interes naturalistikoko zonak.

El orden en que se relacionan responde a la jerarquía establecida entre las distintas clases de protección definidas, sin embargo las zonas no son excluyentes entre sí.

Honakoak joko dira lehentasunezko interes naturalistikoko zonak:

Esta zonificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Medioambiental, a escala 1/25.000.

– Parte natural edo biotopo babestu deklaratutako zonak.

La definición de cada una de las zonas especiales recogidas anteriormente es la que sigue.

– Urdaibai Biosfera Erreserbako eta Txingudiko Areako Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziko eremuak.

Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

– «Natura 2000» Europako Sare Ekologikoan barne hartzeko proposatutako lekuak.

Se consideran como zonas de Interés Naturalístico Preferente.

– Lehentasunezko Interes Naturalistikoko Areak, Ingurugiro Sailordetzak argitaratutako EAEko Intereseko Espazio eta Enklabe Naturalen Katalogoan barne hartutakoak eta LAAetan interes naturalistikoko area gisa jasotakoak.

– Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos.

Ondo artatutako landaredia duten ertzak

– Los ámbitos de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai y del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi.

Mota hau ubideetako erriberetan eta ertzetan dagoen landarediaren artapen-egoeraren arabera definitzen da, zaintzea komeni den landaredia duten ertzak dituzten ibaitarteak hautatuz.

– Los lugares propuestos para su inclusión en la Red Ecológica Europea «Natura 2.000».

Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten ertzak.

– Las Áreas de Interés Naturalístico Preferente incluidas en el catálogo de Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la CAPV recogidas en las D.O.T. como Áreas de Interés Naturalístico.

Honakoak hartuko dira barne zona honetan:

Márgenes con Vegetación Bien Conservada

– Higadura- edo/eta lerradura-arriskua duten zonatako ertzak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak). Ubidetik gertu dauden lurzoru ahulak edo/eta mendi-hegalen ezegonkortasuna duten areak dira, higadura-arazoak eta maila bateko zein besteko lerradurak izateko arriskua dutenak. Honakoak hartu dira barne kategoria honetan:

Esta clase se define en función del estado de conservación de la vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar.

– Higadura aktiboko zonak

Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos

– Lurrazaleko lerradurak

Se consideran en esta zona:

– Mendi-hegaletako ezegonkortasuna.

– Las Zonas con Riesgo de Erosión y/o Deslizamientos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las áreas con suelos frágiles y/o inestabilidad de laderas próximas al cauce, con riesgo de sufrir problemas erosivos e incluso deslizamientos más o menos significativos. Se incluyen en esta categoría:

– Akuiferoen urrakortasuna duten zonak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak). EAEko Akuiferoek Poluzioaren aurrean duten Urrakortasunaren Maparen arabera (Ingurugiro Sailordetza), honela definitutako zonak dira:

– Zonas de erosión activa.

– Akuiferoen oso urrakortasun altuko zonak.

– Deslizamientos superficiales.

– Akuiferoen urrakortasun altuko zonak.

– Inestabilidad de laderas.

Berreskuratzeko premia duten ertzak.

– Las Zonas de Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las zonas definidas en el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos de la CAPV (Viceconsejería de Medio Ambiente) como de:

Hondakindegiak, zabortegiak, hondeaketak, betelanak, ubiderapen-lanak eta abar direla eta degradatutako lurrak dira. Halaber kategoria honetan hartu dira barne beste edozein arrazoi dela eta beren kalitate ekologikoa gutxitu duten edo gomendioen arabera aktiboki birsortu behar diren zonak.

– Vulnerabilidad de acuíferos muy alta.

B.3.– IBAIBIDEAK ARRO HIDRAULIKOKA IBAITARTETAN BANATZEA

– Vulnerabilidad de acuíferos alta.

LAPean barne hartutako ibaibide guztiak puntu bakoitzeko adar-arroaren azaleraren arabera 8 ibaitartetan banatzea ezarri da.

Márgenes con Necesidad de Recuperación

Honako eskala proposatu da hain zuzen ere:

Se corresponde con aquellos terrenos degradados por la presencia de escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa.

Ibaitarteak Adar-arroaren azalera

B.3.– TRAMIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA POR CUENCAS HIDRÁULICAS

(Km.2)

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el P.T.S. su segmentación en 8 tramos en función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto.

VI 600 Km.2 &lt;A

Concretamente se propone la siguiente escala:

V 400 Km.2 &lt;A² 600 Km.2

Tramos Superficie en Km.2 de

IV 200 Km.2 &lt;A ² 400 Km.2

Cuenca afluente

III 100 Km.2 &lt;A ² 200 Km.2

VI 600 Km.2 &lt;C

II 50 Km.2 &lt;A ² 100 Km.2

V 400 Km.2 &lt;C ² 600 Km.2

I 10 Km.2 &lt;A ² 50 Km.2

IV 200 Km.2 &lt;C ² 400 Km.2

0 1 Km.2 &lt;A ² 10 Km.2

III 100 Km.2 &lt;C ² 200 Km.2

00 A ² 1 Km.2

II 50 Km.2 &lt;C ² 100 Km.2

VI eta I arteko mailetako ibaitarteak 10 Km.2 baino gehiagoko adar-arroa duten ibaibideei dagozkie. Horien azterketa partikularra orrialde grafikoen bildumetan garatu dugu 1/25.000 eskalara, hidraulikaren, ingurugiroarenen eta hirigintzaren inguruko osagaiak kontuan izanik.

I 10 Km.2 &lt;C ² 50 Km.2

0 mailako ibaitarteek, 1 eta 10 Km.2 arteko adar-arroa duten ibaibideei dagozkienek, erreka edo erretena dute izena eta grafikoki islatu ditugu planaren kartografian, nahiz eta beren ertzen ezaugarriak ez izan berariazko azterketa xehe baten gai.

0 1 Km.2 &lt;C ² 10 Km.2

00 mailako ibaitarteak askotan aldizkakoak izaten diren eta Km.2 1eko arrora iristen ez diren ibaibideei dagozkie eta isurketa deitu ohi zaie.

00 C ² 1 Km.2

Hona horiek xeheago:

Los tramos de nivel VI a I corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente superior a 10 Km.2 cuyo estudio particularizado se desarrolla en las colecciones de hojas gráficas a escala 1/25.000 en sus componentes hidráulica, medioambiental y urbanística.

a) Bizkaiko itsasertzera isurtzen duten ibaiak:

Los tramos de nivel 0, que corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km.2., se denominan arroyos o regatas y se reflejan gráficamente en la cartografía del Plan, aunque las características de sus márgenes no son objeto de un estudio específico detallado.

VI mailako ibaitarteak (600 km.2 &lt; A)

Los tramos de nivel 00 corresponden a los cursos de agua, en muchos casos intermitentes, que no alcanzan 1 Km.2 de cuenca, se denominan escorrentías.

Nerbioi ibaiaren arroa

Su pormenorización es la siguiente:

Nerbioi, 0 -24,4 km (Ibaizabalekiko elkargunea)

a) Para los ríos vertientes al litoral vizcaino: Tramos de Nivel VI (600 Km.2 &lt; C)

V mailako ibaitarteak (400 &lt; A ² 600 Km.2)

Cuenca del Nervión

Nerbioi ibaiaren arroa

Nervión, de 0 a 24,4 Km (confluencia con el Ibaizábal).

Nerbioi, 24,4 - 37, 3 km (Larrunberekiko elkargunea).

Tramos de Nivel V (400 &lt; C ² 600 Km.2)

Ibaizabal ibaiaren arroa

Cuenca del Nervión

Ibaizabal, 0 - 6,6 km (Autopistarako peajearen zubia

Nervión, 24,4 a 37,3 Km (confluencia con el Larrumbe).

Usansolon).

Cuenca del Ibaizábal

Kadagua ibaiaren arroa

Ibaizábal, de 0 a 6,6 Km (Puente del peaje para la autopista en Usánsolo).

Kadagua, 0 - 14,6 km (Izalderekiko elkargunea).

Cuenca del Cadagua

IV mailako ibaitarteak (200 &lt; A ² 400 Km.2)

Cadagua, de 0 a 14,6 Km (confluencia con el Izalde). Tramos de Nivel IV (200 &lt; C ² 400 Km.2)

Nerbioi ibaiaren arroa

Cuenca del Nervión

Nerbioi, 37,3 - 47, 3 km (Palancarekiko elkargunea) Ibaizabal ibaiaren arroa

Nervión, de 37,3 a 47,3 Km (confluencia con el Palanca).

lbaizabal, 6,6 - 22,8 km (S. Antoniorekiko elkargunea)

Cuenca del Ibaizábal

Kadagua ibaiaren arroa

Ibaizábal, de 6,6 a 22,8 Km (confluencia con el S. Antonio).

Kadagua, 14,6 - 24,7 km (San Cristobal errekarekiko elkargunea)

Cuenca del Cadagua

III kategoriako ibaitarteak (100 &lt; A ² 200 Km.2) Nerbioi ibaiaren arroa

Cadagua, de 14,6 a 24,7 Km (confluencia con el Arroyo San Cristobal).

Nerbioi, 47,3 - 58,4 km (Pagatxarekiko elkargunea) Altube, 0 - 10,7 km (Argaitzarekiko elkargunea)

Tramos de Nivel III (100 &lt; C ² 200 Km.2).

Ibaizabal ibaiaren arroa

Cuenca del Nervión

Ibaizabal, 22,8 - 32,3 km (Solozabalekiko elkargunea)

Nervión, de 47,3 a 58,4 Km (confluencia con el Pagatxa).

Arratia, 0 - 5,5 km (Indusirekiko elkargunea)

Altube, de 0 a 10,7 Km (confluencia con el Argaitza).

Kadagua ibaiaren arroa

Cuenca del Ibaizábal

Kadagua, 24,7 - 36 km (EAEko muga)

Ibaizábal, de 22,8 a 32,3 Km (confluencia con el Solozabal).

Herrerias, 0 - 6,4 km (Rodaiegarekiko elkargunea).

Arratia, de 0 a 5,5 Km (confluencia con el Indusi).

Izalde, 0 - 1 km (Herreriasekiko elkargunea).

Cuenca del Cadagua

Artibai ibaiaren arroa

Cadagua, de 24,7 a 36 Km (límite de la CAPV). Herrerías, de 0 a 6,4 Km (confluencia con el Rodaiega).

Artibai, 0 - 2 km (Ondarroa herrirako sarrera).

Izalde, de 0 a 1 Km (confluencia con el Herrerías).

Oka ibaiaren arroa

Cuenca del Artibai

Oka, 0 - 4 km (Golakorekiko elkargunea).

Artibai, de 0 a 2 Km (entrada al pueblo de Ondárroa).

Karrantza ibaiaren arroa

Cuenca del Oka

Karrantza, 0 - 1,8 km (Riosecorekiko elkargunea)

Oka, de 0 a 4 Km (confluencia con el Golako).

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa

Cuenca del Karrantza

Barbadun, 0 - 6,5 km (Birutxitik gertu, Galdames udalerrian).

Karrantza, de 0 a 1,8 Km (confluencia con el Rioseco).

Butroe ibaiaren arroa

Cuenca del Barbadún o Mercadillo

Butroe, 0 - 19,5 km (Karmelo Etxegarai kalean ibai honen gainean dagoen zubia).

Barbadún, de 0 a 6,5 Km (cerca de Birutxi, en el municipio de Galdames).

II kategoriako ibaitarteak (50 &lt; A ² 100 Km.2)

Cuenca del Butrón

Nerbioi ibaiaren arroa

Butrón, de 0 a 19,5 Km (puente sobre este río de la calle Karmelo Etxegarai).

Nerbioi, 58,4 - 67,8 km (A-4907 errepideko zubia). Altube, 10,7 - 18 km (Ventillasekiko elkargunea)

Tramos de Nivel II (50 &lt; C ²100 Km.2)

Ibaizabal ibaiaren arroa

Cuenca del Nervión

Ibaizabal, 32,3 - 38,4 km (Puztinarekiko elkargunea) Arratia, 5,5 - 12,7 km (Gorbea errekarekiko elkargunea) Elorrio, 0 - 5 km (Buztinarekiko elkargunea)

Nervión, de 58,4 a 67,8 Km (puente de la carretera A-4907).

Kadagua ibaiaren arroa

Altube, de 10,7 a 18 Km (confluencia con el Ventillas). Cuenca del Ibaizábal

Herrerias, 6,4 - 10 km (Ibalzibarrekiko elkargunea). Izalde, 1 - 7,7 km (Okondo udalerriko Jandiola auzoa gurutzatzen duen errekarekiko elkargunea).

Ibaizábal, de 32,3 a 38,4 Km (confluencia con el Puztina).

Artibai ibaiaren arroa

Arratia, de 5,5 a 12,7 Km (confluencia con el arroyo Gorbea).

Artibai, 2 - 16,5 km (Urkorekiko elkargunea)

Elorrio, de 0 a 5 Km (confluencia con el Buztina).

Oka ibaiaren arroa

Cuenca del Cadagua

Oka, 4 - 6,9 km (Mikienerekiko elkargunea)

Herrerías, de 6,4 a 10 Km (confluencia con el Ibalzibar).

Karrantza ibaiaren arroa

Izalde, de 1 a 7,7 Km (confluencia con el arroyo que cruza el barrio Jandiola en el municipio de Okondo).

Karrantza, 1,8 - 6 km (Presarekiko elkargunea)

Cuenca del Artibai

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa

Artibai, de 2 a 16,5 Km (confluencia con el Urko). Cuenca del Oka

Barbadun, 6,5 - 12 km (Limonekiko elkargunea)

Oka, de 4 a 6,9 Km (confluencia con el Mikiene).

Butroe ibaiaren arroa

Cuenca del Karrantza

Butroe, 19,5 - 29,7 km (Caprinicosekiko elkargunea) Galindo ibaiaren arroa

Karrantza, de 1,8 a 6 Km (confluencia con el Presa). Cuenca del Barbadún o Mercadillo

Galindo, 0 - 1,6 km (Ballontirekiko elkargunea)

Barbadún, de 6,5 a 12 Km (confluencia con el Limón).

Aguera ibaiaren arroa

Cuenca del Butrón

Aguera, 0 - 2,5 km (Ubegiarekiko elkargunea)

Butrón, de 19,5 a 29,7 Km (confluencia con el Caprinicos).

Lea ibaiaren arroa

Cuenca del Galindo

Lea, 0 - 8 km (Telleria errekarekiko elkargunea)

Galindo, de 0 a 1,6 Km (confluencia con el Ballonti).

Asua ibaiaren arroa

Cuenca del Agüera

Asua, 0 - 8,5 km (gutxi gorabehera zurratze-fabrikatik gora dagoen lehen norian kokatutakoa; aprobetxamendu hidroelektrikorako erabilitako noria).

Agüera, de 0 a 2,5 Km (confluencia con el Ubegia).

I kategoriako ibaitarteak (10 &lt; A ² 50 Km.2)

Cuenca del Lea

Nerbioi ibaiaren arroa

Lea, de 0 a 8 Km (confluencia con el arroyo Telleria).

Nerbioi, 67,8 - 76,5 km (Gituri errekarekiko elkargunetik behera)

Cuenca del Asua

Altube, 18 - 23,4 km (Etxebarria etxetik hurbil, Urkabustaiz eta Zuia udalerrien arteko mugan)

Asua, de 0 a 8,5 Km (aproximadamente situado en el primer azud aguas arriba de la Fábrica de Curtidos; azud utilizado para aprovechamiento hidroeléctrico).

Arnauri, 0 - 7 km (Larroñoko Alaneta errekarekiko elkargunetik gertu)

Tramos de Nivel I (10 &lt; C ² 50 Km.2)

Ibaizabal ibaiaren arroa

Cuenca del Nervión

Ibaizabal, 38,4 - 44,7 km (Lasartekorekiko elkargunea)

Nervión, de 67,8 a 76,5 Km (aguas abajo de la confluencia con el arroyo Gituri).

Amorebieta, 0 - 3 km

Altube, de 18 a 23,4 Km (próximo a la casa Etxebarria en el límite de los municipios Urkabustaiz y Zuya).

Arratia, 12,7 - 21,6 km (Unagarekiko elkargunea)

Arnauri, de 0 a 7 Km (próximo a la confluencia con el arroyo Alaneta de Larroño).

lndusi, 0 - 9,5 km

Cuenca del Ibaizábal

Mañaria, 0 - 5,4 km (Erienbekorekiko elkargunea)

Ibaizábal, de 38,4 a 44,7 Km (confluencia con el Lasarteko).

Solozabal, 0 - 5,6 km (Okarekiko elkargunea)

Amorebieta, de 0 a 3 Km.

Elorrio, 5 - 11,3 km (Lasartekorekiko elkargunea)

Arratia, de 12,7 a 21,6 Km (confluencia con el Unaga). Indusi, de 0 a 9,5 Km.

Kadagua ibaiaren arroa

Mañaria, de 0 a 5,4 Km (confluencia con el Erienbeko).

Herrerias, 10 - 16,3 km

Solozabal, de 0 a 5,6 Km (confluencia con el Oka).

Izalde, 7,7 - 15,9 km (Eskorretarekiko elkargunea)

Elorrio, de 5 a 11,3 Km (confluencia con el Lasarteko). Cuenca del Cadagua

Artibai ibaiaren arroa

Herrerías, de 10 a 16,3 Km.

Artibai, 16,5 - 22,6 km (Aranbaltzekiko elkargunetik gertu)

Izalde, de 7,7 a 15,9 Km (confluencia con el Eskorreta). Cuenca del Artibai

Urko, 0 - 6,8 km (Atibar eta Iteriagarra errekekiko elkargunea)

Artibai, de 16,5 a 22,6 Km (cerca de la confluencia con el Aranbaltz).

Oka ibaiaren arroa

Urko, de 0 a 6,8 km (confluencia con los arroyos Atibar e Iteriagarra).

Oka, 6,9 - 13 km (Mundaka errekarekiko elkargunea) Karrantza ibaiaren arroa

Cuenca del Oka

Karrantza, 6 - 11 km (Peñarandarekiko elkargunea)

Oka, de 6,9 a 13 Km (confluencia con el arroyo Mundaka).

Callejo, 0 - 3,4 km.

Cuenca del Karrantza

Las Escaleras, 0 - 2 km (Bernales errekarekiko elkargunea)

Karrantza, de 6 a 11 km (confluencia con el Peñaranda)

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa

Callejo, de 0 a 3,4 Km.

Barbadun, 12 - 14,5 km (Sopuerta udalerriko Zubitik hurbil).

Las Escaleras, de 0 a 2 Km (confluencia con el arroyo Bernales).

Goritza, 0 - 7,5 km (gutxi gorabehera BI-V-5014 errepideko zubiaren azpian, Arcentales udalerriko Tranburrios auzoan).

Cuenca del Barbadún o Mercadillo

Cotorrio, 0 - 2,5 Km (errekarekin eskuinaldetik elkartzen da)

Barbadún, de 12 a 14,5 km (próximo a La Puente en el municipio de Sopuerta).

Butroe ibaiaren arroa

Goritza, de 0 a 7,5 Km (aproximadamente bajo el puente de la carretera BI-V-5014 en el barrio de Tranburrios en el municipio de Arcentales).

Butroe, 29,7 - 37 km (BI-121 errepideko zubia)

Cotorrio, de 0 a 2,5 Km (confluencia con arroyo por la derecha).

Galindo ibaiaren arroa

Cuenca del Butrón

Galindo, 1,6 - 9,7 km (Madrarekiko elkargunea)

Butrón, de 29,7 a 37 km (puente de la carretera BI-121).

Ballonti, 0 - 3,9 km (Portugaleteko elkargunearen inguruan gutxi gorabehera, A-8an)

Cuenca del Galindo

Aguera ibaiaren arroa

Galindo, de 1,6 a 9,7 km (confluencia con el Madra). Ballonti, de 0 a 3,8 Km (aproximadamente a la altura del enlace de Portugalete en la A-8).

Aguera, 2,5 - 11 km

Cuenca del Agüera

Lea ibaiaren arroa

Agüera, de 2,5 a 11 Km.

Lea, 8 - 20 km (BI-130 errepideko zubia).

Cuenca del Lea

Asua ibaiaren arroa

Lea, de 8 a 20 km (puente de la carretera BI-130). Cuenca del Asua

Asua, 8,5 - 15,3 km (Basobaltzarekiko elkargunea)

Asua, de 8,5 a 15,3 Km (confluencia con el Basobaltza).

Gobela ibaiaren arroa

Cuenca del Gobela

Gobela, 0 - 3 km (Itzerekiko elkargunea)

Gobela, de 0 a 3 Km ( confluencia con Itze).

Estepona ibaiaren arroa

Cuenca del Estepona

Estepona, 0 - 5,3 km

Estepona, de 0 a 5,3 Km.

Sollube ibaiaren arroa

Cuenca del Sollube

Sollube, 0 - 2,9 (Artolarekiko elkargunea)

Sollube, de 0 a 2,9 Km (confluencia con el Artola). Cuenca del Ea

Ea ibaiaren arroa

Ea, de 0 a 1,5 Km (confluencia con el Albitxerreka). Cuenca del Kalera

Ea, 0 - 1,5 km (Albitxerrekarekiko elkargunea)

Kalera, de 0 a 10,2 Km (confluencia con el Rebeludes).

Kalera ibaiaren arroa

b) Para los ríos vertientes al litoral guipuzcoano:

Kalera, 0 - 10,2 km (Rebeludesekiko elkargunea)

Tramos de Nivel VI (600 Km.2 &lt; C)

b) Gipuzkoako itsasertzera isurtzen duten ibaiak

Cuenca del Bidasoa

VI mailako ibaitarteak (600 Km.2 &lt; A)

Bidasoa, de 0 (punto de la ría situado bajo el Puente de Santiago) a 10,2 Km (confluencia del Endara).

Bidasoa ibaiaren arroa

Cuenca del Oria

Bidasoa, 0 (Santiago Zubiaren azpian dagoen itsasadarraren puntua) - 10,2 Km (Endararekiko elkargunea)

Oria, de 0 (punto de la ría situado bajo el viaducto de la autopista A-8) a 28,1 Km (confluencia del Asteasu).

Oria ibaiaren arroa

Tramos de Nivel V (400 &lt; C ² 600 Km.2)

Oria, 0 (A-8 autopistaren bidezubiaren azpian dagoen itsasadarraren puntua) - 28,1 Km (Asteasurekiko elkargunea)

Cuenca del Oria

V mailako ibaitarteak (400 &lt; A ² 600 Km.2)

Oria, de 28,1 a 37,5 Km (confluencia del Albistur). Cuenca del Deba

Oria ibaiaren arroa

Deba, de 0 (desembocadura en el mar, 850 m. aguas abajo del Puente de la carretera GI-638) a 19,4 Km (Maltzaga, confluencia del Ego).

Oria, 28,1 - 37,5 Km (Albisturrekiko elkargunea)

Tramos de Nivel IV (200 &lt; C ² 400 Km.2)

Deba ibaiaren arroa

Cuenca del Urumea

Deba, 0 (itsasoko bokalea, GI-638 errepidearen zubi azpitik 850 metro behera) - 19,4 Km (Maltzaga, Egorekiko elkargunea)

Urumea, de 0 (desembocadura en el mar, 150 m. aguas abajo del Puente del Kursaal) a 21,5 Km (confluencia del Urruzuno).

IV mailako ibaitarteak (200 &lt; A ² 400 Km.2)

Cuenca del Oria

Urumea ibaiaren arroa

Oria, de 37,5 a 52,7 Km (confluencia del Amundarain).

Urumea, 0 (itsasoko bokalea, Kursaal Zubitik 150 metro behera) - 21,5 Km (Urruzunorekiko elkargunea)

Cuenca del Urola

Oria ibaiaren arroa

Urola, de 0 (punto de la ría situado bajo el antiguo puente de la N-634) a 26,6 Km (confluencia del Ibaieder).

Oria, 37,5 - 52,7 Km (Amundarainekiko elkargunea)

Cuenca del Deba

Urola ibaiaren arroa

Deba, de 19,400 a 37,4 Km (San Prudentzio).

Urola, 0 (N-634ko zubi zaharraren azpian dagoen itsasadarraren puntua) - 26,6 Km (Ibaiederrekiko elkargunea)

Tramos de Nivel III (100 &lt; C ² 200 Km.2)

Deba ibaiaren arroa

Cuenca del Urumea

Deba, 19,400 - 37,4 Km (San Prudentzio)

Urumea, de 21,5 a 31,4 Km (confluencia del Añarbe).

III mailako ibaitarteak (100 &lt; A ² 200 Km.2)

Cuenca del Oria

Urumea ibaiaren arroa

Oria, de 52,8 a 58,1 Km (confluencia del Estanda) Leizaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,9 Km (confluencia de Onlloko erreka).

Urumea, 21,5 - 31,4 Km (Añarberekiko elkargunea)

Araxes, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km (confluencia de la regata Gaztelu).

Oria ibaiaren arroa

Cuenca del Urola

Oria, 52,8 - 58,1 Km (Estandarekiko elkargunea)

Urola, 26,6 a 34,5 Km (confluencia de Ormaola erreka).

Leizaran, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 6,9 Km (Onlloko errekarekiko elkargunea)

Ibaieder, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,5 (confluencia del Errezil).

Araxes, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 5,0 Km (Gaztelu erretenarekiko elkargunea)

Cuenca del Deba

Urola ibaiaren arroa

Deba, de 37,4 a 42,2 Km (confluencia del Aramaio). Oñati, de 0 (confluencia con el Deba) a 5,9 (confluencia del Arantzazu).

Urola, 26,6 - 34,5 Km (Ormaola errekarekiko elkargunea)

Tramos de Nivel II (50 &lt; C ² 100 Km.2)

Ibaieder, 0 (Urolarekiko elkargunea) - 1,5 (Errezilekiko elkargunea)

Cuenca del Oiartzun

Deba ibaiaren arroa

Oiartzun, de 0 (desembocadura en el Puerto de Pasajes, punto de la ría situado bajo el puente de servicio portuario) a 3,4 Km (confluencia del Sarobe).

Deba, 37,4 - 42,2 Km (Aramaiorekiko elkargunea)

Cuenca del Urumea

Oñati, 0 (Debarekiko elkargunea) - 5,9 (Arantzazurekiko elkargunea)

Añarbe, de 0 (confluencia con el Urumea) al Embalse de Añarbe.

II mailako ibaitarteak (50 &lt; A ² 100 Km.2)

Cuenca del Oria

Oiartzun ibaiaren arroa

Oria, de 58,1 a 63,1 Km (confluencia del Mutiloa). Leizaran, de 6,9 a 30,2 (muga con Navarra).

Oiartzun, 0 (Pasaiako Portuko bokalea, portu-zerbitzurako zubiaren azpian dagoen itsasadarraren puntua) - 3,4 Km (Saroberekiko elkargunea)

Araxes, de 5,00 a 12,4 (muga con Navarra).

Urumea ibaiaren arroa

Amezketa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,6 Km (confluencia de Intzaleiko Erreka).

Añarbe, 0 (Urumearekiko elkargunea) - Añarbeko urtegia

Agauntza, de 0 (confluencia con el Oria) a 9,6 Km (confluencia de Lauzti Erreka).

Oria ibaiaren arroa

Estanda, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,1 Km (confluencia del Arriaran).

Oria, 58,1 - 63,1 Km (Mutiloarekiko elkargunea)

Cuenca del Urola

Leizaran, 6,9 - 30,2 (Nafarroarekiko muga)

Urola, de 34,5 a 47,6 Km (confluencia de Altzolako erreka).

Araxes, 5,00 - 12,4 (Nafarroarekiko muga)

Ibaieder, de 1,5 a 4,2 Km (confluencia del Aratz).

Amezketa, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 2,6 Km (Intzaleiko errekarekiko elkargunea)

Cuenca del Deba

Agauntza, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 9,6 Km (Lauzti errekarekiko elkargunea)

Deba, de 42,2 a 47,3 Km (confluencia de la regata Bustintegi).

Estanda, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 2,1 Km (Arriaranekiko elkargunea)

Ego, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5 (confluencia de Gorosta erreka).

Urola ibaiaren arroa

Arantzazu, de 0 (confluencia con el Oñati) a 2,3 (confluencia de Eguzkitza erreka).

Urola, 34,5 - 47,6 Km (Altzolako errekarekiko elkargunea)

Tramos de Nivel I ( 10 &lt; C ² 50 Km.2)

Ibaieder, 1,5 - 4,2 Km (Aratzekiko elkargunea)

Cuenca del Bidasoa

Deba ibaiaren arroa

Endara, de 0 (confluencia con el Bidasoa) al Embalse de Endara.

Deba, 42,2 - 47,3 Km (Bustintegi erretenarekiko elkargunea)

Cuenca del Jaizubia

Ego, 0 (Debarekiko elkargunea) - 1,5 (Gorosta errekarekiko elkargunea)

Jaizubia, de 0 (desembocadura en la Bahía de Txingudi, 150 m. aguas abajo del Puente de Amute) a 3,4 (confluencia de la regata Ugalde).

Arantzazu, 0 (Oñatirekiko elkargunea) - 2,3 (Eguzkitza errekarekiko elkargunea)

Cuenca del Oiartzun

I mailako ibaitarteak (10 &lt; A ² 50 Km.2)

Oiartzun, de 3,4 a 10,2 Km (confluencia de Arditurri erreka).

Bidasoa ibaiaren arroa

Sarobe, de 0 (confluencia con el Oiartzun) a 1,2 Km (confluencia de Xempelar erreka).

Endara, 0 (Bidasoarekiko elkargunea) - Endarako urtegia

Cuenca del Urumea

Jaizubia ibaiaren arroa

Urruzuno, de 0 (confluencia con el Urumea) a 2,0 Km. Cuenca del Añorga

Jaizubia, 0 (Txingudiko Badiako bokalea, Amute zubitik 150 m behera) - 3,4 (Ugalde erretenarekiko elkargunea)

Añorga, de 0 (desembocadura en el mar en la cala de Tximistarri) a 2,0 Km (confluencia de la regata Ibaeta).

Oiartzun ibaiaren arroa

Cuenca del Oria

Oiartzun, 3,4 - 10,2 Km (Arditurri errekarekiko elkargunea)

Oria, de 63,1 a 72,2 Km.

Sarobe, 0 (Oiartzunekiko elkargunea) - 1,2 Km (Xenpelar errekarekiko elkargunea)

Artxodi, de 0 (confluencia con el Oria) a 1,2 Km (confluencia de Manterola erreka).

Urumea ibaiaren arroa

Santio, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,2 Km (San Pedro de Aia).

Urruzuno, 0 (Urumearekiko elkargunea) - 2,0 Km

Asteasu, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km.

Añorga ibaiaren arroa

Zelai, de 0 (confluencia con el Oria ) a 10,0 Km.

Añorga, 0 (Tximistarri kalako bokalea) - 2,0 Km (Ibaeta erretenarekiko elkargunea)

Basabe, de 0 (confluencia con el Araxes) a 0,8 Km (confluencia de Errotaran erreka).

Oria ibaiaren arroa

Albiztur, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km.

Oria, 63,1 - 72,2 Km

Amezketa, de 2,6 a 8,5 Km.

Artxodi, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 1,2 Km (Manterola errekarekiko elkargunea)

Bedaio, de 0 (confluencia con el Amezketa) a 3,6 Km (confluencia de Inpernu erreka).

Santio, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 5,2 Km (Aiako San Pedro)

Berostegi, de 0 (confluencia con el Oria) a 0,6 Km (confluencia de Bekoetxeko erreka).

Asteasu, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 5,0 Km

Amundarain, de 0 (confluencia con el Oria) a 8,2.

Zelai, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 10,0 Km

Urtxubi, de 0 (confluencia con el Amundarain) a 2,0 Km. Agauntza, de 9,6 a 21,0 Km (confluencia de Akaitz erreka).

Basabe, 0 (Araxesekiko elkargunea) - 0,8 Km (Errotaran errekarekiko elkargunea)

Estanda, de 2,1 a 7,2 Km (confluencia de Gesaltxo erreka).

Albiztur, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 5,0 Km

Arriaran, de 0 (confluencia con el Estanda) al Embalse de Arriaran.

Amezketa, 2,6 - 8,5 Km

Sta. Lutzi, de 0 (confluencia con el Estanda) a 5,0 Km (confluencia de Urkiola erreka).

Bedaio, 0 (Amezketarekiko elkargunea) - 3,6 Km (Inpernu errekarekiko elkargunea)

Ursuaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,2 Km (confluencia de Atxu erreka).

Berostegi, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 0,6 Km (Bekoetxeko errekarekiko elkargunea)

Mutiloa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,2 Km (confluencia de Zerain erreka).

Amundarain, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 8,2

Cuenca del Iñurritza

Urtxubi, 0 (Amundarainekiko elkargunea) - 2,0 Km

Iñurritza, de 0 (desembocadura en el mar, punto situado bajo la pasarela peatonal) a 2,5 Km (confluencia de Ola erreka). Cuenca del Urola

Agauntza, 9,6 - 21,0 Km (Akaitz errekarekiko elkargunea) Estanda, 2,1 - 7,2 Km (Gesaltxo errekarekiko elkargunea) Arriaran, 0 (Estandarekiko elkargunea) - Arriaran urtegia

Urola, de 47,6 a 59,0 (confluencia de la regata Barrendiola).

Sta. Lutzi, 0 (Estandarekiko elkargunea) - 5,0 Km (Urkiola errekarekiko elkargunea)

Altzolarats, de 0 (confluencia con el Urola) a 7,2 (confluencia de Granada erreka).

Ursuaran, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 6,2 Km (Atxu errekarekiko elkargunea)

Goltzibar, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,0 (confluencia de Zastarrain erreka).

Mutiloa, 0 (Oriarekiko elkargunea) - 2,2 Km (Zerain errekarekiko elkargunea)

Ibaieder, de 4,2 al embalse de Ibaieder.

Inurritza ibaiaren arroa

Errezil, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 6,6 (confluencia de Zeabil erreka).

Inurritza, 0 (itsasoko bokalea, oinezko pasabidearen azpian dagoen puntua) - 2,5 Km (Ola errekarekiko elkargunea)

Aratz, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 3,4 (confluencia de Erreka Gorri).

Urola ibaiaren arroa

Katuin, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,9 (confluencia de Errasti erreka).

Urola, 47,6 - 59,0 (Barrendiola erretenarekiko elkargunea)

Cuenca del Narrondo

Altzolarats, 0 (Urolarekiko elkargunea) - 7,2 (Granada errekarekiko elkargunea)

Narrondo, de 0 (confluencia con la ría del Urola) a 5,2.

Goltzibar, 0 (Urolarekiko elkargunea) - 1,0 (Zastarrain errekarekiko elkargunea)

Cuenca del Deba

Ibaieder, 4,2 - Ibaieder urtegia

Deba, de 47,3 a 54,8 (confluencia de Egocibar erreka).

Errezil, 0 (Ibaiederrekiko elkargunea) - 6,6 (Zeabil errekarekiko elkargunea)

Kilimon, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,5.

Aratz, 0 (Ibaiederrekiko elkargunea) - 3,4 (Erreka Gorrirekiko elkargunea)

San Lorenzo, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5.

Katuin, 0 (Urolarekiko elkargunea) - 1,9 (Errasti errekarekiko elkargunea)

Ego, de 1,5 a 7,2.

Narrondo ibaiaren arroa

Aixola, de 0 (confluencia con el Ego) a 1,5.

Narrondo, 0 (Urola itsasadarrarekiko elkargunea) - 5,2

Mallabia o Zabaleta, de 0 (confluencia con el Ego) a 0,6 (confluencia de Berano erreka).

Deba ibaiaren arroa

Ubera, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,2 (confluencia de Atxotegi erreka).

Deba, 47,3 - 54,8 (Egozibar errekarekiko elkargunea) Kilimon, 0 (Debarekiko elkargunea) - 2,5

Antzuola, de 0 (confluencia con el Deba) a 4,2 (confluencia de Antzinako erreka).

San Lorenzo, 0 (Debarekiko elkargunea) - 1,5

Angiozar, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,3 (confluencia de Otzaileko erreka).

Ego, 1,5 - 7,2

Urkulu, de 0 (confluencia con el Oñati) hasta el embalse de Urkulu.

Aixola, 0 (Egorekiko elkargunea) - 1,5

Oñati o Ubao, de 5,9 a 11,8 (confluencia de Aldaba erreka).

Mallabia edo Zabaleta, 0 (Egorekiko elkargunea) - 0,6 (Berano errekarekiko elkargunea)

Arantzazu, de 2,3 a 10,2 (confluencia de Billotza erreka).

Ubera, 0 (Debarekiko elkargunea) - 2,2 (Atxotegi errekarekiko elkargunea)

Araotz, de 0 (confluencia con el Arantzazu) a 1,2.

Antzuola, 0 (Debarekiko elkargunea) - 4,2 (Antzinako errekarekiko elkargunea)

Aramaio, de 0 (confluencia con el Deba) a 9,4 (confluencia de Aspistiko erreka).

Angiozar, 0 (Debarekiko elkargunea) - 2,3 (Otzaileko errekarekiko elkargunea)

Cuenca del Saturraran

Urkulu, 0 (Oñatirekiko elkargunea) - Urkulu urtegia

Saturrarán, de 0 (desembocadura en el mar, 700 m. aguas abajo del puente de la carretera GI-638) a 1,8 (confluencia de Artzai erreka).

Oñati edo Ubao, 5,9 - 11,8 (Aldaba errekarekiko elkargunea)

Tramos de Nivel 0 ( 1 &lt; C ² 10 Km.2)

Arantzazu, 2,3 - 10,2 (Billotza errekarekiko elkargunea) Araotz, 0 (Arantzazurekiko elkargunea) - 1,2

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del P.T.S. sin identificación específica.

Aramaio, 0 (Debarekiko elkargunea) - 9,4 (Aspistiko errekarekiko elkargunea)

Tramos de Nivel 00 ( C ² 1 Km.2)

Saturraran ibaiaren arroa

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del P.T.S.

Saturraran, 0 (itsasoko bokalea, GI-638 errepideko zubitik 700 metro behera) - 1,8 (Artzai errekarekiko elkargunea)

Esta tramificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Hidráulica, a escala 1/25.000.

0 mailako ibaitarteak (1 &lt; A ² 10 Km.2)

B.4.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA

LAParen informazio grafikoan adierazitako erreken multzoari dagozkio, berariazko identifikaziorik gabe.

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el P.T.S. una zonificación pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general:

00 mailako ibaitarteak (A ² 1 Km.2)

A.– Márgenes en Ámbito Rural.

LAParen dokumentazio grafikoan barne hartzen ez diren gainerako erreka txiki edo aldizkako isurketen ibaibideei dagozkie.

B.– Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

Ibaitartetan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Hidraulika-osagairen alderdiak, 1/25.000 eskalara. B.4.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

C.– Márgenes en Ámbitos Desarrollados.

LAPean barne hartutako ubide guztien ertzak zehatz-mehatz banatu dira zonatan beren hirigintza-garapen orokorraren mailaren arabera:

D.– Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

A.– Landa-eremuko ertzak.

Esta zonificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Urbanística, a escala 1/25.000. Las cuatro zonas establecidas se definen del siguiente modo:

B.– Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak.

Márgenes en Ámbito Rural

C.– Garatutako eremuetako ertzak.

Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas.

D.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak.

Estas márgenes se corresponden en general con suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico.

Zonatan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Hirigintza-osagaiaren alderdiak, 1/25.000 eskalara. Ezarritako lau zonak honela definitzen dira:

Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

Landa-eremuko ertzak.

Corresponden a las márgenes enclavadas en el perímetro exterior a las zonas de desarrollo urbano que se encuentran ocupadas por las redes de infraestructuras de comunicaciones interurbanas: autopistas, autovías, carreteras de la red general y líneas ferroviarias.

Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen ez dituzten hirigintza-garapenik gabeko ertzak dira.

Márgenes en Ambitos Desarrollados.

Ertz horiek oro har bat datoz hirigintza-plangintzan urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruekin.

Corresponden a las márgenes en las que el proceso de desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. En esta categoría se contemplan, además de gran parte de los suelos actualmente clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico, los suelos correspondientes a los ámbitos definidos en el planeamiento urbanístico como núcleos rurales y los tramos intersticiales de pequeña dimensión intercalados entre estos suelos a lo largo de las márgenes de los ríos con clasificación como suelo urbanizable o no urbanizable y los sectores exteriores de las poblaciones clasificados como suelo urbanizable pero que presentan un nivel de desarrollo edificatorio ya semiconsolidado en lo relativo a la ordenación espacial de las márgenes del río. Entre tramos intersticiales de suelos clasificados como urbanizables o no urbanizables contemplados en este grupo se han excluido aquellos que presentan elementos naturales de especial interés o correspondan a suelos de especial valor agrícola.

Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak.

Márgenes con Potencial de Nuevo Desarrollo Urbanístico

Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek —autopistek, autobiek, sare orokorreko errepideek eta trenbideek— betetzen dituzten hiri-garapeneko zonen kanpoaldeko perimetroan dauden ertzak dira.

Corresponden a las márgenes de las áreas en las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos procesos de ocupación urbanística. En general se corresponden con sectores clasificados como suelo urbanizable que presentan un bajo perfil de ocupación edificatoria o a tramos intersticiales enclavados entre ellos. Cuando se produzcan reclasificaciones urbanísticas que obliguen a modificar la consideración de un determinado tramo de margen actualmente evaluado como Margen en Ámbito Rural, la nueva consideración que se le asignará será la de Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, con independencia de que la nueva clasificación del suelo sea Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

Garatutako eremuetako ertzak.

C.– NORMATIVA GENERAL

Jada nahiko finkatutako hiri-garapenaren prozesua duten ertzak ditugu honakoak. Kategoria honetan, egun hirigintza-plangintzetan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat ez ezik, honakoak ere hartzen dira barne: hirigintza-plangintzetan landa-auzune gisa definitutako eremuei dagozkien lurrak, lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa sailkatutako ibaiertzetan zehar dauden lurzoruen artean tartekatutako dimentsio txikiko ibaitarte interstizialak eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako herrietako kanpoaldean dauden baina ibaiertzen antolamendu espazialari dagokionean jada erdifinkatutako eraikuntza-garapenaren maila duten sektoreak. Talde honetan barne hartutako lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruen ibaitarte interstizialen artean bazter utzi dira interes berezia duten elementu naturalak dituztenak edo nekazaritza-balio berezia duten lurzoruei dagozkienak.

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES

Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak.

Con independencia de las determinaciones específicas que correspondan a cada tramo de cauce o margen en aplicación de las condiciones derivadas de sus características ambientales, hidráulicas y urbanísticas, en este P.T.S. se establecen los condicionantes de aplicación genérica para todos los cauces y cursos de agua dentro de su ámbito de aplicación.

Hirigintza-plangintzan aurreikusten denaren arabera hirigintza-okupazioko prozesu berriak izango dituzten ertzei dagozkienak dira. Oro har bat etorri ohi dira eraikuntza-okupazioaren profil baxua duten lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako sektoreekin edo horien artean kokatutako ibaitarte interstizialekin.

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

Gaur egun landa-eremuko ertz gisa ebaluatutako ibaitarte jakin baten sailkapena aldatzera behartzen duten hirigintza-birsailkapenak gertatzen direnean, ertz horiek hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertzatzat joko dira, lurzoruaren sailkapen berriaren arabera hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki izan.

1.– Los desarrollos urbanos se han configurado frecuentemente al borde de los ríos, generando en sus márgenes un rico patrimonio edificado de interés cultural. Si a ello se añade el conjunto de las obras de ingeniería ligadas específicamente a la presencia del río (puentes, azudes, ferrerías, molinos, etc.), que en muchos casos constituyen, por su valor histórico, etnográfico y testimonial, elementos dignos de preservación, se entenderá la necesidad de incorporar a la normativa del P.T.S. unas pautas y criterios sobre la protección de los elementos de interés cultural situados en las márgenes de los ríos.

C.– ARAUDI OROKORRA

2.– Puentes de Interés Cultural.

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

Algunos puentes antiguos, al margen de su grado de funcionalidad viaria, constituyen elementos de indudable valor cultural. Sin embargo, muchas veces constituyen un obstáculo hidráulico de cara a la prevención de inundaciones.

Beren ingurugiroaren, hidraulikaren eta hirigintzaren inguruko ezaugarrietatik eratorritako zehaztapenak aplikatzerakoan ubide-tarte edo ertz bakoitzari dagozkion berariazko zehaztapenak edozein izanik ere, LAP honetan bere aplikazio-eremuko ubide eta ibaibide guztietan aplikatu beharreko honako baldintza orokorrak zehazten dira.

En estos casos, y sobre todo para los puentes de interés cultural enclavados en el interior de las zonas urbanas, se deberá estudiar cada caso de forma particularizada por el planeamiento municipal, analizando las diversas alternativas que compatibilicen la resolución de la problemática hidráulica de prevención de inundaciones con la conservación de los puentes y el máximo respeto posible de su medio urbano circundante.

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

Si los puentes de interés cultural se encuentran asentados en zonas con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, sería conveniente, en el proceso de redacción del planeamiento municipal, la realización de un estudio hidráulico general de la zona, con la evaluación de las diferentes alternativas de intervención antes de proceder a su desarrollo urbanístico.

1.– Hirigintza-garapenak ibaien inguruan konfiguratu izan dira maiz eta hori dela eta, horien ertzetan interes kulturala duen eraikuntza-ondare aberatsa sortu da. Horri berariaz ibaiaren presentziari lotutako ingeniaritza-obrak (zubiak, noriak, burdinolak, errotak eta abar), askotan duten balio historikoa, etnografikoa eta testigantzazkoa dela eta zaintzeko modukoak direnak, gehitzen badizkiogu, ulertzekoa izango da LAParen araudian ibaiertzetan kokatutako interes kulturaleko elementuak babesteko jarraibideak eta irizpideak barne hartzea.

Los puentes que, conforme a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, tengan la consideración de bien cultural, calificado o inventariado, deberán ser contemplados por el planeamiento urbanístico conforme al régimen de protección definido en su expediente de calificación o al régimen general de protección previsto en el referida Ley.

2.– Interes kulturaleko zubiak.

Desde el presente PTS se sugiere una política de máximo esfuerzo de preservación y la adopción de alternativas y soluciones hidráulicas compatibles con su conservación para los siguientes puentes, según valoración facilitada por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco:

Antzinako zubi batzuek, duten bide-funtzionaltasuna edozein mailatakoa izanik ere, zalantzan jarri ezin den kultur balioa dute. Dena dela, batzuetan oztopo hidrauliko izan ohi dira uholdeen prebentzioari dagokionean.

PUENTES DE INTERÉS CULTURAL (BIZKAIA)

Kasu horietan, eta batez ere hiri-zonen barruan kokatutako interes kulturaleko zubiei dagokienean, kasu bakoitza banaka aztertu beharko da udal-plangintzan, arazo hidraulikoa konpontzea eta zubiak artatzea eta horien inguruko hiri-ingurunea ahalik eta gehien errespetatzea bateragarri izateko aukerak aztertuz.

NOMBRE RÍO MUNICIPIO VALORACIÓN *

Interes kulturaleko zubiak hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten zonetan kokatutakoak badira, komenigarria izango litzateke udal-plangintza idazterakoan zonaren azterketa hidrauliko orokorra egitea eta aldi berean hirigintza-garapenari ekin baino lehen esku hartzeko aukera desberdinak ebaluatzea.

Zubizaharra Cadagua Balmaseda A-1

7/1990 Euskal Kultur Ondarearen Legearen arabera kultur ondasuntzat, kalifikatu nahiz inbentariatutzat, jotzen diren zubiak beren kalifikazio-espedientean definitutako babes-erregimenaren edo aipatutako legean aurreikusitako babes-erregimen orokorraren arabera hartu beharko dira barne hirigintza-plangintzetan.

Etxebarria 5 Urko Etxebarria A-2

Dena dela, LAP honetatik zaintzeko ahalik eta ahalegin handiena egiteko politika eta interes kultural handiena duten zubien kasuan horiek artatzearekin bateragarri izango diren alternatiba eta irtenbide hidraulikoak hartzea iradokitzen da, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eskainitako balorazioaren arabera:

Anuntzibai Altube Llodio-Laudio A-3

INTERES KULTURALEKO ZUBIAK (BIZKAIA)

Elizondo Ibaizábal Abadiño B-1

IZENA IBAIA UDALERRIA BALORAZIOA *

La Punta Galindo Barakaldo B-2

Zubizaharra Kadagua Balmaseda A-1

Las Delicias Artibai Berriatúa B-3

Etxebarria 5 Urko Etxebarria A-2

San Antón Nervión Bilbao B-4

Anuntzibai Altube Laudio A-3

Udaletxea Nervión Bilbao B-5

Elizondo Ibaizabal Abadino B-1

Arandia Ibaizábal Durango B-6

La Punta Galindo Barakaldo B-2

San Pedro Cadagua Güeñes B-8

Las Delicias Artibai Berriatua B-3

Zaramillo Cadagua Güeñes B-9

San Anton Nerbioi Bilbo B-4

Carretera Ondárroa Lea Lekeitio B-10

Udaletxea Nerbioi Bilbo B-5

Larrabeiti Ibaizábal Lemoa B-11

Arandia Ibaizabal Durango B-6

Behekobolu Artibai Markina-Xemein B-12

San Pedro Kadagua Güeñes B-8

Zubialdea Lea Munitibar B-13

Zaramillo Kadagua Güeñes B-9

Zubizaharra Artibai Ondárroa B-14

Ondarroarako errepidea Lea Lekeitio B-10

Ondárroa 1 Artibai Ondárroa B-15

Larrabeiti Ibaizabal Lemoa B-11

Markijana Nervión Arrai-Ayala B-16

Behekobolu Artibai Markina-Xemein B-12

Otazu Nervión Arrai-Ayala B-17

Zubialdea Lea Munitibar B-13

Quejana/Kexaa 1 Izalde Arrai-Ayala B-18

Zubizaharra Artibai Ondarroa B-14

Torre de Murga Izoria Arrai-Ayala B-19

Ondarroa 1 Artibai Ondarroa B-15

Zubibarri Nervión Arrai-Ayala B-20 Berriatu Artibai Berriatua B-24

Markijana Nerbioi Arrai-Aiara B-16

Torre-Ubilla Artibai Markina-Xemein B-25

Otazu Nerbioi Arrai-Aiara B-17

Munitibar 6 Lea Munitibar-Arbatzegi- B-26

Quejana/Kexaa 1 Izalde Arrai-Aiara B-18

Gerrikaitz

Murga dorrea Izoria Arrai-Aiara B-19

Fuente : Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Zubibarri Nerbioi Arrai-Aiara B-20

PUENTES DE INTERÉS CULTURAL (GIPUZKOA)

Berriatu Artibai Berriatua B-24

NOMBRE RÍO MUNICIPIO VALORACIÓN *

Ubilla dorrea Artibai Markina-Xemein B-25

Amube Urrestilla Azpeitia A-1

Munitibar 6 Lea Munitibar- B-26

Claustro 1 y 2 Ubao Oñati A-2

Arbatzegi-Gerrikaitz

Garibai Oñati Oñati A-3

* Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

Zorroza Oria Usurbil A-4

IZENA IBAIA UDALERRIA BALORAZIOA *

Zubizaharra Oria Alegia A-5. Cº Santiago

Amube Urrestilla Azpeitia A-1

Aitxu-Erroka Urola Urretxu B-1

Klaustroa 1 eta 2 Ubao Oñati A-2

Akiso Aramaio Arrasate B-2

Garibai Oñati Oñati A-3

Alzola Deba Elgoibar B-3

Zorroza Oria Usurbil A-4

Benta Txiki Oria Ikaztegieta B-4

Zubizaharra Oria Alegia A-5. Santiago bidea

Deba Deba Deba B-5

Aitxu-Erroka Urola Urretxu B-1

Emparan Urola Azpeitia B-6

Akiso Aramaio Arrasate B-2

Ergobia Urumea Astigarraga B-7 Cº Santiago

Alzola Deba Elgoibar B-3

Iraeta Urola Zestoa B-8

Benta Txiki Oria Ikaztegieta B-4

Isasaga Urola Azkoitia B-9

Deba Deba Deba B-5

Jaturabe Arantzazu Oñati B-10

Enparan Urola Azpeitia B-6

Loyola Urola Azpeitia B-11

Ergobia Urumea Astigarraga B-7 Santiago bidea

Navarra Oria Tolosa B-12 Cº Santiago

Iraeta Urola Zestoa B-8

Osintxu Deba Bergara B-13

Isasaga Urola Azkoitia B-9

Ozaeta Deba Bergara B-14

Jaturabe Arantzazu Oñati B-10

Sasiola Deba Deba B-15

Loiola Urola Azpeitia B-11

Ubereta Araxes Lizartza B-16

Nafarroa Oria Tolosa B-12 Santiago bidea

Urto Leizaran Berastegi B-17

Osintxu Deba Bergara B-13

Yarza Oria Beasain B-18

Ozaeta Deba Bergara B-14

Zubiaurre Urola Zestoa B-19

Sasiola Deba Deba B-15

Zubimusu Oria Billabona - Zizurkil B-20 Cº Santiago

Ubereta Araxes Lizartza B-16

Zubitxo Zelai Ibarra B-21

Urto Leizaran Berastegi B-17

Zubizaharra Deba Bergara B-22

Yarza Oria Beasain B-18

Zubizaharra Leizaran Elduain B-23 Cº Santiago

Zubiaurre Urola Zestoa B-19

Fagollaga Urumea Hernani C-27 Cº Santiago

Zubimusu Oria Billabona - Zizurkil B-20 Santiago bidea Zubitxo Zelai Ibarra B-21

Zubizaharra Oria Legorreta C-66 Cº Santiago

Zubizaharra Deba Bergara B-22

Ibares Oria Arama - Ordizia D-1 Cº Santiago

Zubizaharra Leizaran Elduain B-23 Santiago bidea

Zubiaundi Oria Segura D-2 Cº Santiago

Fagollaga Urumea Hernani C-27 Santiago bidea

* Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Zubizaharra Oria Legorreta C-66 Santiago bidea

3.– Cascos Históricos.

Ibares Oria Arama - Ordizia D-1 Santiago bidea

Algunos Cascos Históricos declarados como Conjuntos Monumentales o inventariados como elementos integrantes del patrimonio cultural vasco se encuentran situados en las márgenes de los ríos en zonas potencialmente inundables.

Zubiaundi Oria Segura D-2 Santiago bidea

La política de protección y rehabilitación de los Cascos Históricos deberá compatibilizarse en estos casos con las actuaciones de encauzamiento, rectificación, ampliación o apertura de cauces necesarias para la prevención de inundaciones.

* Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

Resulta frecuente encontrarse edificios, en algunos casos de indudable interés cultural y valor monumental, construidos con excesiva proximidad a los cauces y que, por tanto, constituyen obstáculos hidráulicos.

3.– Hirigune historikoak.

En estos casos en el proceso de redacción del planeamiento municipal se deberán realizar los estudios hidráulicos y urbanísticos específicos necesarios para encontrar fórmulas de compromiso entre los objetivos de preservación del patrimonio y de resolución de los problemas de defensa ante las inundaciones. En los Cascos Históricos no se tendrán en cuenta los parámetros de retiros de edificación establecidos en la presente normativa, sino que se contemplará el problema específico existente en cada punto, evaluando las opciones alternativas concurrentes y adoptando la solución particular que se entienda más conveniente.

Monumentu-multzo deklaratutako edo euskal kultur ondareko elementu gisa inbentariatutako hirigune historiko batzuk ibaiertzetan, potentzialki urpean gera daitezkeen tokietan daude kokatuta.

En la documentación gráfica del P.T.S. se señalan los Cascos Históricos declarados Conjuntos Monumentales y otros núcleos inventariados que presentan una problemática específica de colindancia con el cauce del río.

Hirigune historikoak babesteko eta birgaitzeko politikak bateragarria izan beharko du kasu horietan uholdeak prebenitzeko ubiderapenak egiteko, ubideak errektifikatzeko, zabaltzeko edo irekitzeko beharrezko jarduketekin.

C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES DE AGUA

Ohikoak izaten dira ubideetatik gertuegi eraikitako eraikinak, zenbaitetan zalantzan jarri ezin den interes kulturala eta monumentu-balioa dutenak, hurbilegi egoteagatik oztopo hidrauliko direnak.

Se define como área de protección una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca afluente. Sobre el área citada deberá redactarse un Plan Especial que desarrollará pormenorizadamente las determinaciones del presente P.T.S. Cualquier tipo de actuación o uso que se pretenda realizar dentro del área de protección de un embalse deberá atenerse a la normativa específica contenida en dicho Plan Especial.

Kasu horietan, udal-plangintza idazteko prozesuan zehar ondarea zaintzeko helburuen eta uholdeen aurrean babesteko arazoak konpontzearen arteko konpromisorako formulak aurkitzeko beharrezko berariazko azterketa hidraulikoak eta hirigintzazkoak egin beharko dira. Hirigune historikoei dagokienean ez dira kontuan hartuko LAParen araudian ezarritako eraikuntza-erretiroen parametroak. Aitzitik, puntu bakoitzerako berariazko arazoa hartuko da aintzat, bildutako aukera alternatiboak ebaluatuko dira eta egokien irizten den irtenbide partikularra onartuko da.

Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Plan Especial de cada embalse se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

LAParen dokumentazio grafikoan ibaiaren ubidearekiko mugakide direla eta berariazko arazoa duten monumentu-multzotzat deklaratutako hirigune historikoak eta inbentariatutako gainerakoak guneak adierazi ditugu.

a) Usos propiciados:

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

Conservación.

Babes-area gisa definituko dugu presaren goiko aldean eta bere isurialde-arroaren barruan duen gehienezko ohiko urtegi-mailari dagokion lerrotik abiatuta neurtutako 200 metroko banda perimetrala. Aipatutako area horri buruzko plan berezi bat, LAP honen zehaztapenak zehatz garatuko dituena, idatzi beharko da. Urtegi baten babes-arearen barruan egin nahi den edozein jarduketa- edo erabilpen-mota egin ahal izateko dagokion plan berezian jasotako berariazko araudiari jarraitu beharko zaio.

Mejora ambiental.

Urtegi bakoitzari dagokion plan bereziaren onarpenaren ordezkatzaile gisa erabileren inguruko honako arautzea ezartzen da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan zehaztutako erabileren sistematikari eta definizioari jarraiki:

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

a) Erabilera bultzatuak:

Recreo Extensivo.

Artapena.

Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

Ingurugiroaren hobekuntza.

Agricultura.

b) Araudi honen E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzearen menpeko erabilera onargarriak:

Invernaderos.

Jolas-jarduera zabalak.

Ganadería.

Ehiza- eta arrantza-jarduerak

Forestal.

Nekazaritza.

Vías de Transporte.

Negutegiak.

Líneas de Tendido Aéreo.

Abeltzaintza.

Líneas Subterráneas.

Basozaintza.

Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

Garraiobideak

c) Usos prohibidos:

Aireko lineak.

Recreo Intensivo.

Lurpeko lineak.

Industrias Agrarias.

Nekazaritza-jarduerari lotutako egoitza-erabilera isolatua.

Actividades Extractivas.

c) Erabilera debekatuak:

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

Jolas-jarduera trinkoak.

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

Nekazaritza-industriak.

Edificios de Utilidad Pública e Interés Social, salvo los relacionados con la funcionalidad del Embalse.

Erauzketa-jarduerak.

Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos.

Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A motakoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

Residencial Aislado.

Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motakoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

Instalaciones Peligrosas.

Erabilpen publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

Sobre la normativa de protección de las captaciones de agua se actuará conforme a la Ley de Aguas, al Plan Hidrológico Norte III y a las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la materia.

Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak.

En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger entre sus determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua más significativas existentes y establecer las correspondientes medidas de protección.

Egoitza-erabilera isolatua.

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES

Instalazio arriskutsuak.

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará el siguiente régimen de retiros:

Ur-kaptazioak babesteari buruzko araudiari dagokionez Uren Legearen, Iparra III Plan Hidrologikoaren eta gai horren inguruko aginpidea duen aginteak ezarritako zehaztapenen arabera jardungo da.

– Ámbito rural: 15 mts., salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Los colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar exceptuados de esta limitación en casos debidamente justificados.

Udal bakoitzeko hirigintza-plangintza orokorrean, lurzoru urbanizaezinaren zehaztapenetan, dauden ur-kaptazio esanguratsuenak jaso beharko dira eta dagozkion babes-neurriak ezarri beharko dira.

– Ámbitos desarrollados: Se procurará instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos.

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

– Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Se procurará instalar las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización.

Ubideekiko mugakide diren lurrazpiko azpiegitura linealak, hala nola, kolektoreak, ur-hodiak, gasbideak, telekomunikazioetarako sareak, instalatzeko honako erretiro-erregimena aplikatuko da:

No se permitirán, salvo casos excepcionales debidamente justificados, los encauzamientos en ámbito rural para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de cauce se resolverán, en su caso, mediante los encauzamientos estrictamente necesarios. Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo imposibilidad evaluada en un estudio específico, los elementos de interés natural y la vegetación de ribera preexistentes y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha vegetación en los puntos donde haya desaparecido.

– Landa-eremua: 15 metro, jada badagoen toki-bide baten azpian kokatuko direnean izan ezik. Kolektoreak eta beste hodi hidrauliko batzuk mugapen horretatik salbuets daitezke behar bezala justifikatutako kasuetan.

D.– NORMATIVA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

– Garatutako eremuak: Azpiegiturak toki-bideen edo espaloien azpian edo ubiderapenen arktubarneran instalatzen ahaleginduko gara. – Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak: Azpiegiturak urbanizazio berriko bideen edo espaloien azpian instalatzen ahaleginduko gara.

D.1.– NORMATIVA BÁSICA

Ez dira baimenduko, behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, landa-eremuko ubiderapenak azpiegitura linealak kokatzeko. Ubideen gurutzatzeak, hala dagokionean, behar-beharrezkoak diren ubiderapenak eginez konponduko dira. Azpiegiturak ezartzearekin, berariazko azterketa batean ebaluatutako ezintasunik ezean, aurretik zeuden interes naturaleko elementuak eta erriberako landaredia artatu beharko dira eta horien diseinuak jada desagertu den lekuetan landaredi hori birsortzea ahalbidetu beharko du.

1.– El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo posible las condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la regeneración de las marismas o la repoblación de las riberas deforestadas.

D.– BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

En los cauces en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de infraestructuras, o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer encauzamientos o rectificaciones, estos se resolverán con tratamientos que favorezcan la integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto del valle, según los criterios contenidos en el punto E.2. de la normativa.

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

2.– Como norma básica en las márgenes correspondientes al ámbito rural se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

1.– Aplikatu beharreko irizpide orokorra ahal den neurrian ertzetako baldintza naturalak zaintzea izango da, dagoen padurako edo erriberako landarediari eusten lagunduz eta paduren birsortzearen edo zuhaizgabetutako erriberak birlandatzearen bidez degradatutako ertzak berreskuratzea sustatuz.

a) Usos propiciados:

Uholdeen aurrean babesteko, azpiegiturak eraikitzeko edo hirigintza-garapena sustatzeko ubiderapenak edo errektifikazioak beharko dituzten ubideei dagokienean, eskuhartze horiek ibaiaren ubidea haran osoaren marko espazialean integratzea erraztuko duten tratamenduekin egiten ahaleginduko gara, araudi honetako E.2 puntuan jasotako irizpideen arabera.

Conservación.

2.– Landa-eremuko ertzen oinarrizko arau gisa erabileren inguruko honako erregulazioa ezartzen da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan zehaztutako erabileren sistematikari eta definizioari jarraiki:

Mejora ambiental.

a) Erabilera bultzatuak:

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

Artapena.

Recreo Extensivo.

Ingurugiroaren hobekuntza.

Recreo Intensivo.

b) Araudi honen E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzearen menpeko erabilera onargarriak:

Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

Jolas-jarduera zabalak.

Agricultura.

Jolas-jarduera trinkoak.

Invernaderos.

Ehiza- eta arrantza-jarduerak

Ganadería.

Nekazaritza.

Forestal.

Negutegiak.

Actividades Extractivas.

Abaltzaintza.

Vías de Transporte.

Basozaintza.

Líneas de Tendido Aéreo.

Erauzketa-jarduerak.

Líneas Subterráneas.

Garraiobideak

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A.

Aireko lineak.

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B.

Lurpeko lineak.

Edificios de Utilidad Pública e Interés Social.

Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A motakoak. Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motakoak. Erabilpen publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak.

Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

Nekazaritza-jarduerari lotutako egoitza-erabilera isolatua.

c) Usos prohibidos:

c) Erabilera debekatuak:

Industrias Agrarias, salvo piscifactorías.

Nekazaritza-industriak, arrain-haztegiak izan ezik.

Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2.

Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 Km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan izan ezik.

Residencial Aislado.

Egoitza-erabilera isolatua.

Instalaciones Peligrosas.

Instalazio arriskutsuak.

3.– Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las regulaciones específicas que se desarrollan en los P.T.S. redactados por las administraciones competentes.

3.– Landa-eremuko erabileren oinarrizko arautze hau dagozkion administrazioek idatzitako LAPetan garatutako berariazko arautzeekin osatuko da.

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO PREFERENTE

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA

1.– En las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio general de protección consiste en establecer un Área de Protección de Cauce en la que se prohiba toda operación que implique la alteración del medio.

1.– Lehentasunezko interes naturalistikoko zona gisa katalogatutakoetan babeserako irizpide nagusia ubidea babesteko area bat ezartzean datza. Area horretan debekatuta egongo da ingurunearen alterazioa dakarten eragiketak egitea.

En el caso de que se trate bien de: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio declarado Parque Natural o Biotopo Protegido, el Plan Especial de los Recursos Naturales de Txingudi, un lugar incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2.000, o una zona contemplada en el listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT; la definición del Área de Protección de Cauce y la fijación de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos en los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el futuro.

Ondoren adierazitako kasuetan ubidea babesteko arearen definizioa eta ertzetan baimendutako, onartutako edo debekatutako erabilera eta jardueren finkapena jada onartu diren edo etorkizunean onartuko diren antolamendu-agirietan, kasu horiei dagozkienetan, ezarritakoak izango dira. Hona aipatutako kasuak: Urdaibai Biosfera Erreserba, parke natural edo babestutako biotopo deklaratutako espazioren bat, Txingudiko Baliabide Naturalen Plan Berezia, «Natura 2000» Europako Sare Ekologikoan barne hartutako lekuren bat edo LAAen interes naturalistikoko areen zerrendan barne hartutako zonaren bat.

Las zonas húmedas situadas en las márgenes de los ríos y arroyos podrán ser ordenadas por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas definido en las Directrices de Ordenación Territorial.

Ibaiertzetan eta errekaertzetan kokatutako zona hezeak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan definitutako Zona Hezeak Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arabera antolatu ahal izango dira.

A los efectos de este Plan también tendrán la consideración de Zonas de Interés Naturalístico Preferente aquellos espacios que se singularicen en el futuro a través de los instrumentos previstos en la normativa vigente.

Plan honi dagokionean, lehentasunezko interes naturalistikoko zonatzat joko dira indarrean dagoen araudian aurreikusitako tresnen arabera etorkizunean nabarmenduko diren espazioak.

En tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran documentos de ordenación específicos, en las márgenes correspondientes al ámbito rural situadas en otras Áreas de Interés Naturalístico Preferente se respetará un retiro mínimo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Eremu horiek berariazko antolamendu-agiririk ez duten artean, lehentasunezko interes naturalistikoko beste zona batzuetan kokatutako landa-eremuko ertzetan herri-ubidearen mugabanaketa-lerroan 50 metroko gutxieneko erretiroa errespetatuko da. Erretiro hori lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko da (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural en Zonas de Interés Naturalístico Preferente se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con las siguientes alteraciones:

2.– Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako lurzoru urbanizaezinari dagozkion ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketak egin ondoren:

c) Usos prohibidos:

c) Erabilera debekatuak:

Industrias Agrarias, incluso piscifactorías.

Nekazaritza-industriak, baita arrain-haztegiak ere.

Actividades Extractivas.

Erauzketa-jarduerak.

Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter No Lineal Tipos A y B, salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua debidamente justificadas.

Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A eta B motakoak, uraren ziklo integralarekin erlazioa dutela behar bezala frogatzen denetan izan ezik.

Escombreras y Vertederos de Residuos sólidos, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2.

Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, baita 3 Km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan ere.

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1.– En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente cuando el ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su evolución hacia el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la permanencia de una vegetación valiosa.

1.– Ertz horietan dagoen landaredia zaindu nahi da ekosistema bere egoera klimatikotik gertu dagoenean, edo klimaxerako bilakaera erraztu izaera biguna duten birsortzeko eskuhartzeen bidez, landaredia baliotsuari eusteko ahaleginean.

En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito Rural, según su componente urbanística, se respetará, en todo caso y con independencia de los dispuesto en F.1, un retiro mínimo de 10 metros respecto del borde exterior de la orla de vegetación de ribera. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako landaredia duten ertzatzat eta hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertzatzat jotzen diren ertzetan, kasu guztietan eta F.1 atalean xedatutakoa xedatu, 10 metroko gutxieneko erretiroa errespetatuko da erriberako landaredi-orlaren kanpoaldetik hasita. Erretiro hori lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko da (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

En las márgenes consideradas como Márgenes de Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados o Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, según su componente urbanística, se aplicará la normativa de retiros establecida en los epígrafes F.2, F.3 y F.4 de la presente normativa, respectivamente.

Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako ertza gisa eta beren hirigintza-osagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetako ertz, garatutako eremuetako ertz eta hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa hartutakoetan araudi honetako F.2, F.3 eta F.4 epigrafeetan ezarritako erretiroak aplikatuko dira hurrenez hurren.

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural con Vegetación Bien Conservada se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con la siguiente alteración:

2.– Ondo artatutako landaredia duten lurzoru urbanizaezineko ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketa egin ondoren:

– La tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen previsto por la normativa sectorial específica.

– Erriberako landarediko zuhaitzen eta zuhaisken mozketa berariazko arloko araudiak aurreikusitako erregimenaren menpekoa izango da.

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN, DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA-ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA.

1.– El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras. Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos que puedan contaminar acuíferos.

1.– Zona horietan aintzat hartu beharreko irizpide orokorra landare-estalkiari eustea izango da, baita narriatuta dagoen kasuetan edo existitzen ez den kasuetan hori hobetzea edo ezartzea ere, higadura-prozesuen garapenari aurre egiteko funtsezko tresna gisa. Halaber, landare-estalkiaren narriadura dakarten edo lur-mugimenduak berekin dakartzaten jarduerak ekidingo dira. Bereziki zainduko da akuiferoak polui ditzaketen isurketak sortzeko aukera.

En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas seleccionadas en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos.

Zona horietan lurzoruaren ezarpen-propietateen arabera hautatutako zuhaitz-espezieak edo zuhaitz-formakoak landatzea edo ereitea erraztuko da, higadura-prozesuak ekiditeko kultur prozedurarik egokienei jarraiki.

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural en Zonas de Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con las siguientes alteraciones:

2.– Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten zonetako lurzoru urbanizaezinei dagozkien ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketak egin ondoren:

c) Usos prohibidos:

c) Erabilera debekatuak:

Se prohibirán expresamente los vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o líquidos) que puedan contaminar las aguas de acuíferos subterráneos.

Zehazki debekatuko dira lurpeko akuiferoetako urak poluitzen dituzten mota guztietako isurkinak (solidoak nahiz likidoak).

Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Kkm.2.

Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, baita 3 kkm.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan ere.

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

1.– El criterio general a aplicar en estas márgenes será el de acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves degradados por la presencia de escombreras y vertederos o alterados por encauzamientos u otras obras.

1.– Ertz horietan aplikatu beharreko irizpide orokorra hondakindegiak eta zabortegiak direla eta degradatutako, edo ubiderapenak edo beste mota batzuetako obrak direla eta alteratutako enklabeen berreskuratzeari eta zaharberritzeari heltzea izango da.

Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de las riberas o marismas.

Ingurugiroa hobetzeko jarduerak sustatuko dira, ubidearen morfologia naturala berreskuratzeko eta erriberetako landaredia edo padurak lehengoratzeko eskuhartzeen bidez.

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural con Necesidad de Recuperación se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2.

2.– Berreskuratzeko premia duten lurzoru urbanizaezinei dagozkien ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da.

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y REGULACIÓN HIDRÁULICA

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ZONAS INUNDABLES

E.1.– URPEAN GERA DAITEZKEEN ZONEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

1.– La presente normativa se refiere a las manchas de inundación para periodos de retorno de 10,100 y 500 años grafiados en la colección de hojas de Aspectos de Componente Hidráulica a escala 1/25.000. Estas líneas de inundación se han calculado mediante la homogeneización de los trabajos existentes: Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco (PIPI) y Estudio Hidráulico de los Ríos Autonómicos.

1.– Araudi hau 10, 100 eta 500 urteko errepika-denbora duten uholde-orbanei, 1/25.000 eskalara hidraulika-osagaiaren alderdien orrialdeen bilduman grafikoki adierazitakoei, dagokiena da. Uholde-lerro horiek ditugun lanen homogeneizazioari esker kalkulatu dira. Hona lan horiek: Euskal Herriko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean (UPPI) eta Erkidegoko Ibaien Azterketa Hidraulikoa.

En el P.T.S. se particularizan algunos criterios que emanan del Plan Integral de Prevención de Inundaciones (P.I.P.I) y del Plan Hidrológico Norte III para aquellas zonas sensibles desde el punto de vista del riesgo de inundación.

LAPean Uholdeen Prebentziorako Plan Integraletik (UPPI) eta Iparra III Plan Hidrologikotik datozen irizpide batzuk zehaztu dira uholdearen arriskuaren ikuspegitik sentikorrak diren zonetarako.

Las líneas de inundación plasmadas en los mapas no se incluyen con la finalidad de establecer las Líneas de Retiro de Edificación, sino con el fin de informar sobre las zonas urbanas inundables que deben ser objeto de medidas de protección ante inundaciones.

Mapetan islatutako uholde-lerroak ez ditugu barne hartu eraikuntza-erretiroen lerroak ezartzeko asmoz, uholdeen aurreko babes-neurrien helburu izan behar duten urpean gera daitezkeen zonei buruzko informazioa eskaintzeko baizik.

Así mismo, cabe añadir que tales líneas de inundación grafiadas corresponden a la situación actual, por lo que en cada momento las mismas serán definidas por los estudios específicos que se realicen al efecto tras la realización de obras sobre el cauce.

Bestalde, grafikoki adierazitako uholde-lerro horiek egungo egoerari dagozkionak direla gehitu behar dugu. Hori dela eta, horiek une oro ubideetako obrak egin ondoren horretarako egingo diren berariazko azterketen bidez definituko dira.

2.– En las Márgenes en Ámbito Rural se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

2.– Landa-eremuko ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

Con carácter general y salvo para el supuesto de ejecución de infraestructuras se prohibe la cobertura de cauces con cuenca afluente superior a 0,5 Km.2. En aquellos tramos fluviales con cuenca afluente inferior a esa cifra también se evitarán los encauzamientos cubiertos, máxime cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta inevitabilidad que serán debidamente justificados.

Oro har eta azpiegiturak gauzatzeko ez bada, debekatuta egongo da 0,5 Km.2 baino gehiagoko adar-arroa duten ubideak estaltzea. Hori baino isurialde-azalera txikiagoa duten ibaitarteetan ere estalitako ubiderapenak ekidingo dira, batez ere, solidoak eta flotatzaileak arrastatuko direla aurreikusten denean. Salbuespen izango dira behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasu nabarmenak.

En su caso, las construcciones autorizadas en ámbito rural, se atendrán a lo dispuesto en la Norma 2.1.5.1.11. Edificación en Zonas Inundables del Plan Hidrológico Norte III.

Hala badagokio, landa-eremuan baimendutako eraikuntzak, Iparra III Plan Hidrologikoaren 2.1.5.1.11. arauan, urpean gera daitezkeen zonetako eraikuntzei buruzkoan, xedatutakoari lotuko zaizkio.

En tal sentido, en las zonas inundables las construcciones e instalaciones provisionales que se autoricen (invernaderos, etc...) deberán disponerse en la dirección más conveniente desde el punto de vista hidráulico, se limitará el depósito de acopios de materiales o elementos que puedan flotar o provocar colapso de las vías de evacuación, y se restringirá severamente el depósito de inertes o residuos sólidos de origen urbano o industrial.

Ildo horretatik, urpean gera daitezkeen zonetan baimentzen diren behin-behineko eraikuntzak eta instalazioak (negutegiak...) hidraulikaren ikuspegitik komenigarriena den norabidean kokatu beharko dira, flota dezaketen edo hustuketa-bideak oztopa ditzaketen material edo elementuen pilaketa mugatuko da eta zorrotz murriztuko da hiri- edo industria-jatorriko inerte edo hondakin solidoen metaketa.

3.– En las Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

3.– Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

Las nuevas Vías de Comunicación Interurbana proyectadas en las márgenes de los ríos se diseñarán de forma que no queden afectadas con las avenidas de periodo de retorno de 500 años y los cruces de río se atendrán a lo dispuesto en la Norma 2.1.5.1.12. Vías de Comunicación del Plan Hidrológico Norte III.

Ibaietako ertzetan proiektatutako hiriarteko komunikazioetarako bide berriak 500 urteko errepika-denborako ur-boladek ez eragiteko moduan diseinatuko dira eta ibai-gurutzaguneak Iparra III Plan Hidrologikoko 2.1.5.1.12. arauan, komunikabideei buruzkoan, xedatutakoari lotuko zaizkio.

4.– En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

4.– Garatutako eremuetako ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

En las zonas inundables las obras de defensa ante las inundaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5.ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte III. <P ALIGN="JUSTIFY">

Urpean gera daitezkeen zonetan uholdeen aurrean babesteko obrak Iparra III Plan hidrologikoaren 5. atalean, Muturreko Egoera Hidraulikoak deritzanean, xedatutakoaren arabera egingo dira.

En las zonas inundables por las avenidas de 500 años se prohibe en los edificios de nueva planta la habilitación de viviendas y locales para la residencia permanente de personas por debajo de la cota de inundación de 500 años.

500 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan, planta berriko eraikinetan debekatu egingo da 500 urteko uholde-kotatik behera pertsonen egoitza iraunkor izateko etxebizitzak eta lokalak gaitzea.

En las zonas inundables por las avenidas de 10 años se prohibe la instalación de equipos de seguridad y/o de emergencia que puedan quedar fuera de servicio en caso de inundación. Con los ya instalados se recomienda su urgente traslado a zonas fuera de riesgo.

10 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan uholderen bat gertatuz gero erabili ezinik gera daitezkeen segurtasuneko edo/eta larrialdiko ekipoak instalatzea debekatuta egongo da.

En las zonas comerciales e industriales actualmente situadas por debajo de la cota de inundación de la avenida de 10 años se evitará la acumulación de residuos sólidos y de compuestos de cualquier género, cuyo arrastre o dilución pueda ser causa de contaminación de los recursos naturales y/o riesgo para las personas y bienes.

Gaur egun 10 urteko ur-boladen uholde-kotatik behera kokatuta dauden merkataritza eta industriako guneetan hondakin solidoak edo edozein motatako konposatuak, arrastatuz edo disolbatuz gero baliabide naturalak polui ditzaketenak edo/eta pertsonentzat eta ondasunetarako arriskutsuak izan daitezkeenak, metatzea ekidingo da.

Para los servicios o equipamientos comunitarios que, por razones de necesaria centralidad urbanística y/o de ubicación en edificios de interés cultural deban ubicarse en áreas inundables, y para los servicios de transporte público cuyas instalaciones se sitúen o discurran bajo cota de inundación, se elaborará en coordinación con la Administración, un plan de protección civil que garantice las correspondientes medidas de salvaguarda de personas y bienes.

Hirigintza-ikuspegiari dagokionean nahitaez zentroan egon behar dutelako edo interes kulturaleko eraikinetan kokatu behar dutelako urpean gera daitezkeen areatan kokatu behar duten zerbitzu eta ekipamendu komunitarioetarako eta beren instalazioak uholde-kotatik behera dituzten edo kota horietatik igarotzen diren garraio publikoko zerbitzuetarako, pertsonak eta ondasunak zaintzeko egoki irizten diren neurriak bermatuko dituen Barne Larrialdiko Plan bat prestatuko da, administrazioarekiko lankidetzan.

Para los aparcamientos subterráneos que se encuentren ubicados dentro del perímetro de un área inundable se adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la adecuada evacuación de las personas hacia puntos situados fuera de riesgo.

Urpean gera daitekeen area baten perimetroaren barruan kokatzen diren lurpeko aparkalekuen kasurako, pertsonak arriskutik kanpo dauden puntuetarantz ateratzeko beharrezko neurriak hartuko dira.

5.– En las Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

5.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

La totalidad de los nuevos desarrollos urbanísticos se dispondrán preferentemente en zonas no inundables y obligatoriamente de forma que queden protegidos según los criterios establecidos en la Sección 5.ª del Plan Hidrológico Norte III. En tal sentido los retiros edificatorios y de la plataforma de urbanización que se disponen en el P.T.S. para estos tramos de cauce se han calculado para permitir el cumplimiento de la Norma 2.1.5.1.11. del Plan Hidrológico Norte III, previa realización del correspondiente Plan de Encauzamiento. <P ALIGN="JUSTIFY">El diseño y desarrollo morfológico de las nuevas tramas urbanísticas contemplarán, en todo caso, criterios de conformación urbanística y estructural de mínima resistencia hidrodinámica al caudal de avenida, facilitando su flujo y drenaje.

Hirigintza-garapen berri guztiak urpean gera ez daitezkeen zonatan kokatuko dira lehentasunez eta nahitaez Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. atalak ezarritako irizpideen arabera babesteko moduan. Horri jarraiki, LAPean ubidearen tarte horietarako ezartzen diren eraikuntza-erretiroak eta urbanizazio-plataformaren erretiroak Iparra III Plan Hidrologikoaren 2.1.5.1.11. araua betetzea ahalbidetzeko moduan kalkulatu dira, dagokion ubiderapen-plana egin ostean.

En los documentos correspondientes a cada río se indican con carácter informativo las manchas de inundación obtenidas por homogeneización de los trabajos del P.I.P.I. y del Estudio de los Ríos Autonómicos, por la trascendencia que ello tiene en la ordenación de márgenes y de cauces, pero en ningún caso se trata en este P.T.S. de incorporar las soluciones propuestas, en su día, en el P.I.P.I. Se dejará siempre abierta la posibilidad de que futuros estudios encuentren soluciones más viables. Soluciones que deberán llevar una pormenorizada justificación desde el punto de vista urbanístico, ingenieril y medio ambiental, que demuestre la viabilidad y la mejora respecto a las propuestas anteriores.

Hirigintza-bilbe berrien diseinuak eta morfologiak beti hartuko dituzte aintzat ur-boladaren emariarekiko gutxieneko erresistentzia hidrodinamikoaren hirigintza- eta egitura-osaketaren irizpideak, gisa horretan emariaren fluxua eta drenajea erraztuz.

E.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ACTUACIONES HIDRÁULICAS

Ibaia bakoitzari dagozkion agirietan UPPIaren eta Erkidegoko Ibaien Azterketaren lanetan lortutako uholde-orbanak adierazi dira informazio gisa, izan ere, horiek garrantzitsuak dira ertzak eta ubideak antolatzeko. Nolanahi ere LAP honen helburua ez da inola ere bere garaian UPPIan proposatutako irtenbideak biltzea. Beti irekita utziko dugu etorkizunean beste azterketa batzuek irtenbide bideragarriagoak aurkitzeko aukera. Irtenbide horiek zehatz-mehatz justifikatu beharko dira hirigintzaren, ingeniaritzaren eta ingurugiroaren ikuspegitik aurreko proposamenak baino bideragarriagoak eta hobeak direla frogatzeko.

1.– Las actuaciones hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos se regularán en base a los criterios establecidos en el Plan Hidrológico Norte III en su Sección 5.ª, Subsección 1.ª «Criterios sobre Estudios, Actuaciones y Obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas u otros fenómenos hidráulicos«, Normas 2.1.5.1.1. a 2.1.5.1.17.

E.2.– JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

2.– Con carácter general se evitarán los encauzamientos cubiertos. En el supuesto de que sea inevitable la cobertura de un cauce, si la cuenca drenada es superior a 0,5 Km.2 la sección será visitable, con una altura de, al menos, 1,80 m. y una anchura no inferior a 1,50 m. Únicamente podrá admitirse la condición de «inevitable» para los supuestos de infraestructuras y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización con superficies drenantes inferiores a 1 Km.2, mediante el correspondiente estudio de justificación hidráulica.

1.– Ibaiertzetan egingo diren jarduketa hidraulikoak Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. ataleko 1. azpiatalaren, «Uholdeen, ur-boladen eta bestelako obra hidraulikoen ondorioz sortutako kalteak prebenitzeko eta ekiditeko azterketei, jarduketei eta obrei buruzko irizpideak» izenekoaren, 2.1.5.1.1. eta 2.1.5.1.17 arteko Arauetan ezarritako irizpideen arabera arautuko dira.

Se procurará ir eliminando progresivamente las coberturas existentes, sobre todo para los cauces con cuencas afluentes superiores a 5 Km.2, e ir dimensionando convenientemente las coberturas existentes en los cauces con cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2 en las que el desarrollo urbano intensivo ya se encuentre muy consolidado.

2.– Oro har estalitako ubiderapenak ekidingo dira. Ubide bat estaltzea ezinbestekoa bada, drenatutako arroa 0,5 Km.2 baino gehiagokoa bada, sekzioa bisitagarria izango da, gutxienez 1,80 metroko

3.– En los procesos de urbanización o en las actuaciones de rellenos y explanación de vaguadas que afecten a cursos de agua con cuencas afluentes inferiores a 1 Km.2 y se plantee la rectificación del trazado del cauce o, en su caso, la cobertura del mismo, se requerirá un estudio de alternativas hidráulicas y de corrección de las afecciones medioambientales para la totalidad de la cuenca afluente.

altuerakoa eta 1,50 metroko zabalerakoa. «Ezinbestekoa» izateko baldintza azpiegituren eta Km.2 1 baino gutxiagoko azalera drenatzailea duten urbanizazio handiko areetako arroetako goi-ibarren kasuetan onartu ahal izango da, betiere dagokion justifikazio hidraulikoaren azterketaren bidez.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

Pixkanaka-pixkanaka dauden estaldurak kentzen ahaleginduko gara, batez ere 5 Km.2 baino gehiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideei dagokienean. Jada hiri-garapen intentsibo oso finkatua duten 5 Km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideetan dauden estaldurei bagagozkie berriz, horiek egoki dimentsionatzen saiatuko gara.

5.– La realización de cortas o rectificaciones en los cauces de los ríos deberán estar precedidas, además de la reglamentaria tramitación hidráulica, de un estudio específico con la evaluación de las afecciones medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de la intervención, y, en su caso, de la correspondiente tramitación de su incorporación al planeamiento urbanístico general.

3.– Km.2 1 baino gutxiagoko arro drenatzailea duten ibaibideei eragiten dieten urbanizazio-prozesuetan edo ibarretako betelanerako eta lur-berdinketarako jarduketetan ubidearen trazaduraren errektifikatzea edo, hala badagokio estaltzea, planteatzen bada, beharrezkoa izango da alternatiba hidraulikoei eta ingurugiroaren eraginen zuzenketari buruzko azterketa bat, adar-arro guztia kontuan izango duena, egitea.

6.– Para los encauzamientos y rectificaciones de cauce en áreas de nuevo desarrollo urbanístico se propone la adopción de soluciones blandas (taludes verdes, escolleras revegetables, dobles cauces, etc.) que compatibilicen la prevención de inundaciones con la conservación de vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica de los ríos. Se recomienda en estas zonas el empleo de fórmulas de doble cauce, por su mejor adaptación a las condiciones de bajo nivel de aguas en el río y su mayor grado de acomodación a la dinámica hidráulica fluvial. En el caso de adopción de fórmula de doble cauce los retiros definidos por este Plan se referirán al encauzamiento simple equivalente

4.– Hirigintzako plangintza edo okupazio berriko prozesuetan, arroen goi-ibarrei eragiten dieten eta (5 Km.2 baino gehiagoko arro drenatzaileak) eta arro osoaren azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

7.– En los encauzamientos existentes en zonas urbanas se estudiarán asimismo fórmulas de tratamiento del lecho del río mediante el sistema de doble cauce.

5.– Ibaietako ubideen mozketak edo errektifikazioak egin aurretik, araudi bidez ezarritako izapide hidraulikoez gain, eskuhartzetik eratorritako ingurugiroaren, hidraulikaren eta hirigintzaren inguruko eraginen ebaluazioaren berariazko azterketa bat egin beharko da eta, hala badagokio, hirigintza-plangintza orokorrean barne hartzeko dagozkion izapideak egin beharko dira.

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA

6.– Hirigintza-garapen berriko areetan, ibaien bizitasun ekologikoa errazteko, uholdeen prebentzioa eta erriberako landarediaren zaintza bateragarri egingo dituzten ubideen ubiderapenetarako eta errektifikazioetarako irtenbide bigunak (ezponda berdeak, berriz landa daitezkeen harri-lubetak, ubide bikoitzak eta abar) hartzea proposatzen da. Zona horietan ubide bikoitzeko formulak erabiltzea gomendatzen da, izan ere, horiek hobeto egokitzen dira ibaiko uren maila baxuetako baldintzetara eta ibaietako dinamika hidraulikora. Ubide bikoitzeko formula hartzen bada, plan honek definitutako erretiroak ubiderapen sinple baliokideari dagozkionak izango dira. 7.– Hiri-zonetan dauden ubiderapenen kasuan ere ibaiaren ibilgua ubide bikoitzaren bidez tratatzeko formulak aztertuko dira.

F.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL

F.– BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público o límite interior de la ribera del mar de:

F.1.– LANDA-EREMUKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C&gt;100 Km.2 (tramos de niveles III, IV, V y VI).

1.– Hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertz gisa hartutako ertzetan ubide publikoko mugabanaketa-lerroarekiko edo itsasoko erriberako barruko mugarekiko gutxienekiko erretiro bat errespetatuko da. Erretiro hori honakoa izango da:

30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 &lt; C ² 100 Km.2 (tramos de niveles I y II).

50 metrokoa urtegietarako eta A&gt;100 Km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (III, IV, V eta VI mailetako ibaitarteetarako)

15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1 &lt; C ² 10 Km.2 (tramos de nivel 0).

30 metrokoa 10 &lt; A ² 100 Km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (I eta II mailetako ibaitarteetarako).

Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km.2 (tramos de nivel 00) será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.

15 metrokoa 1 &lt; A ² 10 Km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (0 mailako ibaitarteetarako).

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Km.2 1 baino gutxiagoko adar-arroa duten isurketa edo ibaibideei (00 mailako ibaitarteei) dagokienean, Uren Legeak ezarritakoa izango da aplikagarri.

No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación existente.

Erretiro horiek lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko dira (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira nekazaritzako eta basozaintzako zereginak, obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

2.– De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable. 3.– En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las características del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto al medio natural y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción de medidas correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso a lo establecido en el punto 1.

Dena dela, udal-plangintzak jada badauden baserrien laguntza-eraikinak eraikitzeko kasuei dagokienean eta goian aipatutako zerrendetatik kanpo eraiki daitezkeela frogatzen denean, eraikuntza hori zein baldintzatan gauzatu ahal izango den ezarri ahal izango du, ubidera lehendik dagoen eraikina baino gehiago ez hurbiltzeko irizpidean oinarrituta.

4.– En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el proyecto debiera estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles afecciones causadas. Como norma general, se procurarán adoptar en estos casos soluciones de ingeniería ‘blanda’, evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del lecho del río. 5.– En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2 en las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un estudio hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras.

2.– 1. puntuan ezarritako mugapen orokorren osagarri gisa, ubidearen bi aldeetako 100 metroko zabalerako banda batean lurzoru urbanizaezinak berezko dituen eraikuntzak, jarduerak eta lurzoruaren erabilerak bakarrik ahalbidetuko dira.

6.– A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan, las Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, en el momento de que sobre ellas se produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su desarrollo urbanístico.

3.– Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetan edo ondo artatutako landaredia duten zonetan kokatutako landa-eremuko ertzetan egun dituzten baldintza naturalak alda ditzaketen eskuhartze guztiek ingurune fisikoaren ezaugarriak artatzea bermatu beharko dute. Kasu guztietan ingurune naturala, eta hala dagokionean interes kulturaleko ondarea, ahalik eta gehien errespetatzeko eskatu behar da, baita sor daitezkeen kalteak zuzentzeko neurriak hartzea ere, 1. puntuan ezarritakoari jarraituz.

F.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

4.– Landa-eremuko ertzak dituzten ubideetan ez da trazaduraren alteraziorik, estaldurarik edo errektifikazio artifizialik egingo. Salbuespen izango dira aginpidedun autoritate hidraulikoak, hala dagokionean, erabaki ditzakeen uholdeak prebenitzeko edo obra publikoak eraikitzeko eskuhartzeak. Kasu horretan, proiektuak sor daitezkeen eraginak konpontzeko azterketa bat izan beharko luke lagun. Arau orokor gisa kasu horietan ingeniaritza «biguneko» irtenbideak hartzen ahaleginduko gara, erriberako landaredia galtzea, uraren lamina gehiegi zabaltzea eta dispertsatzea eta ibaiaren ibilguaren homogeneizazioa ekiditeko.

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de comunicaciones interurbanas.

5.– Arroen goi-ibarretan eta, hala badagokio, lur-berdinketak eta inerteen zabortegiak sortzea ahalbidetzeko 3 Km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreken errektifikazioa baimendu ahal izango da, aginpidea duen autoritate hidraulikoak ezartzen dituen baldintzen arabera. Nolanahi ere den, adar-arro guztiaren azterketa hidrauliko bat beharrezkoa izango da, baita zuzenketa-neurrien proiektu bat ere.

No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las limitaciones que pudiera imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial.

6.– Plan honek ezarritako ertzen erregulazioari dagokionean, landa-eremuko ertzak hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa hartuko dira, horiek beren hirigintza-garapenari ekiteko hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa birsailkatzen diren unean.

2.– Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes:

F.2.– HIRIARTEKO KOMUNIKAZIOETARAKO AZPIEGITUREK BETETZEN DITUZTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA.

– Criterios contenidos en la Sección 5.ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte III. – Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 metros establecida en la Ley de Aguas.

1.– Hirigintza-osagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertz gisa hartutako ertzetan landa-eremuko ertzetarako ezarritako gutxieneko erretiro-erregimena aplikatuko da. Alabaina izango dute berezitasunik, izan ere, kasu honetan onartu egin beharko dira hiriarteko komunikazioetarako sare orokorrei dagozkien azpiegiturak ezartzetik eratorrirako ingurune naturalaren gaineko eraginak.

– Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y de la vegetación de ribera.

Dena dela, udal-plangintzak azpiegituraren entitatea ikusita, Plan honek ezarritako mugapenak kendu ahal izango ditu arloko legeriaren arabera azpiegiturak ezar ditzakeen mugapenen mesedetan.

F.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS

2.– Obra publikoen ubideei eta hiriarteko komunikazioen sare orokorreko elementuei dagokienean honakoak izango dira erretiro-irizpideak:

1.– El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el interior de las ciudades.

– Iparra III Plan Hidrologikoaren 5. atalean, Muturreko Egoera Hidrologikoak izenekoan, jasotako irizpideak.

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos.

– Ezintasun bereziren batengatik ez bada Uren Legeak ezarritako 5 metroko zortasun-zerrendari eustea.

2.– En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de encauzamiento necesarias, para la defensa ante inundaciones.

– Justifikatutako berariazko ezintasunen batengatik ez bada, interes naturaleko elementuak edo erriberako landaredia artatzea.

Se plantean dos situaciones diferenciadas:

F.3.– GARATUTAKO EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

– En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya han sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada la línea de cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud.

1.– Ertz-zona honen erregulazioari dagokionean nagusi den irizpidea ibaia ibai gisa hartzeaz gain, hiri-paisajearen konfigurazioan garrantzi handia duen elementu gisa eta ingurune naturala hirien barruan integratzeko bitarteko pribilegiatu gisa hartzea da.

– En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del actual cauce público.

Helburu horrek bateragarri izan beharko du uholdeak prebenitzeko erabakiko diren eskuhartze hidraulikoekin eta ibaien ubideetatik gertu kokatutako interes kulturaleko ondarearen elementuen zaintza bermatzeko diseinatuko diren konpromisozko irtenbideekin.

Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie de la cuenca afluente:

2.– Garatutako eremuetako ertz gisa hartutako ertzetan gutxieneko eraikuntza-erretiroek eraikuntzaren eta ibaiaren arteko bat egite espazial aski handia bermatuko dute eta, hala badagokio, baita uholdeen aurrean defendatzeko etorkizunean beharrezko izango diren obren bideragarritasuna ere.

NIVELES

DE TRAMOS

Bi egoera desberdin planteatzen dira:

DE CAUCE

– Mugabanaketa duten ibaitarteetan edo jada ubiderapen-obrak egin edo proiektatu eta definitu dituztenetan, ubidearen lerroa jada finkatuta dagoenez, eraikuntza-erretiroak zehatz ezar daitezke.

SUPERFICIE

– Ubiderapen-obrak oraindik egin edo proiektatu ez diren ibaitarteetan eraikuntza-erretiroek oraingo ubide publikoaren kanpoko lerroa hartu beharko dute aintzat.

CUENCA

Garatutako eremuetako ertzetako eraikuntzei dagokienez honakoak izango dira ubide publikoaren mugabanaketa-lerroaren gutxieneko eraikuntza-errtiroak, adar-arroaren azaleraren arabera:

AFLUENTE

UBIDE-TARTEEN

Km.2

MAILAK

ADAR-ARROAREN

RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN EN METROS

AZALERA

con línea de deslinde* sin línea de deslinde

Km.2

o encauzamiento definida o encauzamiento definida

GUTXIENEKO ERAIKUNTZA-ERRETIROA METROTAN

VI 600 &lt; C 15 m. 30 m.

mugabanaketa-lerro* mugabanaketa-lerro edo

V 400 &lt; C ² 600 Km.2 15 m. 25 m.

edo ubiderapen definituarekin ubiderapen definiturik gabe

IV 200 &lt; C ² 400 Km.2 15 m. 22 m.

VI 600 &lt; A 15 m. 30 m.

III 100 &lt; C ² 200 Km.2 12 m. 16 m.

V 400 &lt; A ² 600 Km.2 15 m. 25 m.

II 50 &lt; C ² 100 Km.2 10 m. 14 m.

IV 200 &lt; A ² 400 Km.2 15 m. 22 m.

I 10 &lt; C ² 50 Km.2 10 m. 12 m. 0 1 &lt; C ² 10 Km.2 10 m. 12 m.

III 100 &lt; A ² 200 Km.2 12 m. 16 m.

* ó límite interior de la ribera del mar.

II 50 &lt; A ² 100 Km.2 10 m. 14 m.

Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación existente. Esta propuesta es independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

I 10 &lt; A ² 50 Km.2 10 m. 12 m.

3.– Los retiros edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Desarrollados que no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán fijados y justificados de forma pormenorizada por el planeamiento general de cada municipio con arreglo a los siguientes criterios generales:

0 1 &lt; A ² 10 Km.2 10 m. 12 m.

– Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las medidas de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, que atraviesan los ámbitos urbanos del municipio.

* edo itsasoaren erriberaren barneko muga.

– Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas: – En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según Plan Especial.

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen kasuan. Proposamen hau lurzoru bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapenarekiko independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan erretiro-zonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz doakotzat, hartu ahal izango dira sistema lokal gisa.

– En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso.

3.– Eraikuntza berrirako ezarritako erretiroen koadro orokorrera egokitzen ez diren garatutako eremuetako ertzetako ubideetako eraikuntza-erretiroak modu xehekatuan finkatu eta justifikatuko ditu udalerri bakoitzeko plangintza orokorrak, ondoren adierazitako irizpide orokorrei jarraiki:

– En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural, etc... ), podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas.

– Udalerriko hiri-eremuak zeharkatzen dituzten ubide guztien, ireki nahiz estalien, funtzionamendu hidraulikoa identifikatzea eta justifikatzea uholdeak prebenitzeko neurriei dagokienean.

– Retiros edificatorios en zonas de reconversión urbana:

– Finkatutako hiri-bilbeetako eraikuntza-erretiroak:

– En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano industrial), la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro general, salvo en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el correspondiente Plan Urbanístico (PERI), la necesidad y conveniencia de que la línea de nueva edificación se aproxime a la de la alineación preexistente o, incluso, coincida con ella.

– Hirigune historikoekin bat egiten duten ubideen ertzetan erretiroak Plan Bereziaren araberakoak izango dira.

– Retiros edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación.

– Oro har, jada finkatutako hirigintza-antolamendua duten ubideetako ertzetan eraikuntza-erretiroak bat etorri ahal izango dira lehendik dauden eraikuntzekin, betiere iragaiterako zortasun-zona errespetatzen den bitartean.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

– Kasu berezietan, arrazoi topografikoak, hidrografikoak edo interes kulturaleko ondarea (hirigune historikoak, interes kulturaleko eraikinak...) artatzearen ingurukoak direla eta, salbuespen gisa, iragaiteko zortasun-area aldatu ahal izango da Uren Legerian ezarritakoari jarraiki.

En su caso, la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafe E.2.2.

– Hiri-birmoldaketako zonetako eraikuntza-erretiroak:

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros respecto al cauce público.

– Dagoen hiri-garapena zaharkituta dagoela eta eraikuntzak eraberritzea komenigarria izan litekeen ertzetan (oro har hiri-lurzoru industriala izan ohi denetan) eraikuntza-lerroa koadro orokorrean ezarritakora egokitu da, kasu berezi batzuetan, hau da, dagokion Hirigintzako Planaren (PERI) bidez eraikuntza berriaren lerroa lehendik zegoen lerrora hurbiltzeko beharra eta egokitasuna eta, agian, baita horrekin bat etortzekoa ere, justifikatzen den kasuetan, izan ezik.

6.– La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará según las disposiciones de la Ley de Aguas.

– Gainerako eraikuntza berriei dagokienean eraikuntza-erretiroak koadro orokorraren araberakoak izango dira.

F.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS CON POTENCIAL DE NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS

4.– Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

1.– La presente normativa se aplicará, además de a las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, a todas las márgenes ahora consideradas como Márgenes en Ámbito Rural pero que en el futuro sean objeto de reclasificación urbanística como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

Hala badagokio, ubideen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

2.– Las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos corresponden básicamente a sectores de Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar de cierta entidad superficial, en los cuales la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce permite una ordenación espacial más amplia de sus márgenes, tanto desde el punto de vista hidráulico, como urbanístico y medioambiental. En estas márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las inundaciones.

5.– Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

Se recomienda la adopción de configuraciones «blandas» para el diseño de las obras de tratamiento de estas márgenes, disponiendo taludes tendidos o adoptando, si resulta factible, la fórmula de doble cauce.

6.– Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera arautuko da.

3.– En las márgenes definidas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantean retiros mínimos de la edificación y la urbanización más exigentes que en las márgenes de las zonas urbanas ya desarrolladas.

F.4.– HIRI-GARAPEN BERRIAK EGITEKO POTENTZIALA DUTEN EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

Se parte del supuesto de que las obras de encauzamiento o de tratamiento de márgenes no se encuentran todavía definidas y que los retiros se refieren en todos los casos a la línea teórica de deslinde del cauce público.

1.– Araudi hau hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ez ezik, une honetan landa-eremuko ertz gisa hartzen diren baina etorkizunean hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki gisa berriz sailkatuko diren ertz guztietan ere aplikatu da.

Los retiros mínimos planteados para la edificación y para la plataforma de urbanización son los siguientes:

2.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertz gisa kategorizatutako ertzak batez ere gutxieneko azalera-entitatea duten lurzoru urbanizagarriko edo urbanizatzeko egoki den lurzoruko sektoreei dagozkie. Horietan ubidearekiko mugakide den lurzoru hutsa erabilgarri izateak ertzen antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, hidraulikaren, hirigintzaren zein ingurugiroaren ikuspegitik.

NIVELES

Ertz horietan, dagoen erriberako landarediari eusten lagunduko duen eta, hala dagokionean, uholdeen aurrean babesteko beharrezko ubiderapen-obren bideragarritasuna bermatuko duen eraikuntza-erretiroetarako araudia planteatzen da.

DE TRAMOS

Ertz horiek tratatzeko obren diseinurako konfigurazio «bigunak» hartzea gomendatzen da, eraikitako ezpondak ezarriz edo, egingarri bada, ubide bikoitzaren formularen bidez.

DE CAUCES

3.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremu gisa definitutako ertzei dagokienean, jada garatutako hiri-zonetako ertzetako eraikuntza- eta urbanizazio-erretiroak baino exijenteagoak planteatzen dira.

SUPERFICIE

Ubiderapenerako eta ertzak tratatzeko obrak oraindik definitu gabe daudela eta kasu guztietan erretiroak ubide publikoaren mugabanaketa-lerro teorikoari dagozkiola hartu da abiapuntutzat.

CUENCA AFLUENTE

Eraikuntzarako eta urbanizazio-plataformarako plantatutako gutxieneko erretiroak ondoren adierazi ditugunak dira:

Km.2

UBIDE TARTEEN KATEGORIAK

RETIRO mínimo DE LA EDIFICACIÓN

ADAR-ARROAREN AZALERA

metros

Km.2

ERAIKUNTZAREN

RETIRO mínimo DE LA URBANIZACIÓN

GUTXIENEKO

metros

ERRETIROA

VI 600 &lt; C 35 20 (25)

metroak

V 400 &lt; C ²600 Km.2 30 15 (20)

URBANIZAZIOAREN GUTXIENEKO

IV 200 &lt; C ²400 Km.2 26 11 (16)

ERRETIROA

III 100 &lt; C ²200 Km.2 20 8 (10)

metroak

II 50 &lt; C ²100 Km.2 16 6 (8)

VI 600 &lt; A 35 20 (25)

I 10 &lt; C ²50 Km.2 12 2 (4)

V 400 &lt; A ²600 Km.2 30 15 (20)

0 1 &lt; C ²10 Km.2 12 2 (4)

IV 200 &lt; A ²400 Km.2 26 11 (16)

Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo, en su caso, para la edificación ya existente. Esta propuesta se plantea de forma independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables o aptos para urbanizar las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

III 100 &lt; A ²200 Km.2 20 8 (10)

En el caso de coincidir la zona urbanística de Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos con la zona medioambiental de Márgenes con Vegetación Bien Conservada el parámetro de retiro mínimo de la urbanización se podrá ampliar hasta la cifra indicada entre paréntesis en el cuadro con la finalidad de posibilitar la conservación de la vegetación de ribera.

II 50 &lt; A ²100 Km.2 16 6 (8)

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

I 10 &lt; A ²50 Km.2 12 2 (4)

En su caso, la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafe E.2.2.

0 1 &lt; A ²10 Km.2 12 2 (4)

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros respecto a la línea de retiro mínimo de la urbanización.

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen kasuan. Proposamen hau lurzoru bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapenarekiko independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan eta urbanizatzeko egoki direnetan erretiro-zonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz doakotzat, hartu ahal izango dira sistema lokal gisa.

6.– En las márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrá tener el carácter de sistema local de espacios libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de espacios libres definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzen hirigintza-zona ondo artatutako landaredia duten ertzen ingurugiro-zonarekin bat etorriko balitz, gutxieneko urbanizazio-erretiroaren parametroa koadroan parentesi artean adierazitako zenbakira arte zabaldu ahal izango da, erriberako landaredia artatzea ahalbidetzeko helburuarekin.

7.– La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en base a las disposiciones de la Ley de Aguas.

4.– Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

F.5.– NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Hala badagokio, ubideen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

Para resolver los saltos bruscos en la regulación de las distancias de retiro a los cauces, debido al posible encuentro de tramificaciones hidráulicas o zonificaciones medioambientales o urbanísticas diferenciadas, se admitirá la disposición de tramos de transición progresiva entre las distancias reguladas a lo largo de una longitud del río no superior a la anchura de su cauce.

5.– Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

G.– NORMAS DE APLICACIÓN DEL P.T.S.

6.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ubide publikoaren mugabanaketa-lerroaren eta gutxieneko urbanizazio-erretiroaren lerroaren arteko lurzoru-azalerak espazio libreen sistema lokalaren izaera eduki ahal izango du eta Lurzoruaren Legearen Plangintza Erregelamenduaren Eranskinean definitutako espazio libreen lagapenetarako estandarrei dagokienean zenbatu.

G.1.– COMPOSICIÓN DOCUMENTAL

7.– Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera arautuko da.

El Plan Territorial

F.5.– ARAUDI OSAGARRIA

Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV consta de los siguientes documentos:

Hidraulika-ikuspegiaren arabera ibaiak ibaitartetan banatzearen edo ingurugiroaren eta hirigintzaren arabera zonatan banatzearen ondorioz izan daitezkeen bat etortzeak direla-eta erretiroen distantziak ubideetara erregulatzerakoan sortzen diren bat-bateko jauziak ebazteko, ibaian bere zabalera baino handiagoa izango ez den luzeran zehar arautuko diren distantzien artean pixkanakako iragaite-tarteak ezartzea baimenduko da.

– Documento n.º 1: Memoria

G.– LAP APLIKATZEKO ARAUDIA

– Documento n.º 2: Normativa

G.1.– AGIRIAREN OSAKETA

– Documento n.º 3: Mapas

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana osatzen duten agiriak honakoak dira:

– Mapa general

– 1. agiria: Memoria

– Mapa general de cada Cuenca

– 2. agiria: Araudia

– Mapas de Ordenación de Márgenes

– 3. agiria: Mapak

G.2.– CARÁCTER VINCULANTE Y/U ORIENTATIVO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (Vertiente Cantábrica)

– Mapa orokorra

A continuación se establece , de forma sistematizada, el carácter vinculante (criterios) y/u orientativo (sugerencias) de las determinaciones de este Plan Territorial Sectorial.

– Arro bakoitzaren mapa orokorra

G.2.1.– DOCUMENTACIÓN ESCRITA: NORMATIVA

– Ertzen antolamenduaren mapak

1.– Criterios de aplicación

G.2.– EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN (Isurialde Kantauriarra) ZEHAZTAPENEN IZAERA LOTESLEA EDO/ETA ORIENTATZAILEA

A.– CUESTIONES GENERALES

Ondoren Lurraldearen Arloko Planaren zehaztapenen izaera loteslea (irizpideak) edo/eta orientatzailea (iradokizunak) sistematizatuta ezarriko ditugu.

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE MÁRGENES

G.2.1.– IDATZIZKO DOKUMENTAZIOA: ARAUDIA

C.– NORMATIVA GENERAL

1.– Aplikazio-irizpideak

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES. C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES DE AGUA.

A.– ALDERDI OROKORRAK

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PROXIMAS A LOS CAUCES.

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

D.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL.

C.– ARAUDI OROKORRA

D.1.– NORMATIVA BÁSICA.

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

(Excepto para los ámbitos excluidos en dicho apartado de su aplicación).

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA.

D.– BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN, DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS.

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN.

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA (atal horretan beren aplikaziotik salbuetsitako eremuak izan ezik)

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS.

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA.

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA-ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

2.– Sugerencias para el planeamiento municipal

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

C.– NORMATIVA GENERAL.

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL.

F.– BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

G.2.2.– DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: MAPAS

2.– Udal-plangintzarako iradokizunak

– Mapa General

C.– ARAUDI OROKORRA

Mapa de Información sin carácter normativo.

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

– Mapa General de cada Cuenca

G.2.2.– DOKUMENTAZIO GRAFIKOA: MAPAK

Mapas de Información sin carácter normativo.

– Mapa orokorra

– Mapas de Ordenación de Márgenes

Izaera arautzailerik gabeko mapa, informazioa eskaintzen duena.

a) Aspectos de Componente Medioambiental.

– Arro bakoitzaren mapa orokorra

b) Aspectos de Componente Hidráulica.

Izaera arautzailerik gabeko mapak, informazioa eskaintzen dutenak.

c) Aspectos de Componente Urbanística.

– Ertzen antolamenduaren mapak

Mapas de carácter normativo de acuerdo con la documentación escrita.

a) Ingurugiro-osagaiaren alderdiak.

G.3.– DISPOSICIONES ADICIONALES

b) Hidraulika-osagaiaren alderdiak.

ÚNICA.– INSTALACIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES.

c) Hirigintza-osagaiaren alderdiak.

Las instalaciones o edificaciones existentes, realizadas de conformidad con el planeamiento municipal, que resulten contrarias a lo establecido en este Plan Territorial Sectorial, no se califican como fuera de ordenación sino que será el planeamiento municipal el que en cada supuesto, tras el oportuno análisis, establezca las determinaciones pertinentes.

Izaera arautzailea duten mapak, idatzizko dokumentazioaren araberakoak.

G.4.– DISPOSICIONES TRANSITORIAS

G.3.– XEDAPEN GEHIGARRIAK

PRIMERA

BAKARRA.– JADA BADAUDEN INSTALAZIOAK ETA ERAIKITZEAK

Con independencia del carácter vinculante y de la prevalencia de este PTS respecto al planeamiento urbanístico municipal, y en tanto no transcurra su plazo de ejecución, se mantendrá vigente la ordenación prevista en los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior así como la contenida en el planeamiento general que, por su concreción, no requiera de desarrollo mediante otro instrumento de planeamiento.

Jada badauden instalazioak edo eraikuntzak, udal-plangintzaren arabera egindakoak, Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoaren aurkakoak direnak, ez dira antolamendutik kanpoko gisa kalifikatuko, aitzitik, udal-plangintza izango da kasu bakoitzean, dagokion azterketaren ondoren, egoki irizten diren zehaztapenak ezarriko dituena.

SEGUNDA

G.4.– ALDI BATERAKO XEDAPENAK

1.– En los procedimientos de formulación y aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones, en los que aún no se hubiera otorgado la aprobación inicial en el momento de entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en el mismo.

LEHENA

2.– Los Planes Parciales y Especiales, así como las modificaciones de los mismos que supongan una reordenación sustancial en los márgenes de los ríos o arroyos, cuya aprobación inicial no se hubiera producido en el momento de entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial, deberán adaptarse a las determinaciones del mismo.

Izaera loteslea eta LAPek hirigintzako udal-plangintzarekiko duen nagusitasuna kontuan hartu gabe, eta gauzatze-epea igarotzen ez den bitartean, indarrean egongo da barne-erreformako zatiko planetan eta plan berezietan aurreikusitako antolamendua, baita bere zehaztasun-maila dela eta garatzeko beste plangintza-tresnaren baten beharrik ez duen plangintza orokorrean barne hartutakoa ere.

TERCERA

BIGARRENA

El planeamiento general vigente a la entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial se adaptará a lo dispuesto en el mismo.

1.– Hiri-antolamendurako plan orokorrak, plangintzako arau osagarriak eta subsidiarioak, baita horien berrikuspenak eta aldaketak ere, formulatzeko eta onartzeko jardunbideak, Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean

G.5.– MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

oraindik hasierako onarpena ez zutenak, planean barne hartutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

Cada cuatro años, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente elaborará una memoria que valorará el cumplimiento de este Plan Territorial Sectorial, su incidencia en el planeamiento municipal y las acciones necesarias para evitar los desajustes identificados. Esta Memoria se elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su conocimiento.

2.– Zatiko planak, plan bereziak eta ibaiertzetan eta errekaertzetan birrantolamendu nabarmena dakarten aldaketak, Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean oraindik hasierako onarpena ez zutenak, planean barne hartutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

G.6.– REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

HIRUGARRENA

1.– A los ocho años de vigencia de este PTS se verificará la oportunidad de proceder a su revisión.

Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean indarrean zegoen plangintza orokorra planean xedatutakora egokituko da.

2.– No obstante, se podrá realizar la revisión en cualquier momento anterior o posterior al previsto en el apartado anterior, si la aprobación de otros instrumentos de ordenación territorial o cualquier otra circunstancia sobrevenida obligan a reconsiderar la globalidad del PTS.

G.5.– PLANAREN JARRAIPENAREN MEMORIA

G.7.– MODIFICACIÓN DEL PTS

Lau urtetik behin Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak Lurraldearen Arloko Planaren betetze-maila, udal-plangintzan izan duen eragina eta identifikatutako bat ez etortzeak ekiditeko beharrezko ekintzak baloratuko dituen memoria bat egingo du. Memoria hori Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari aurkeztuko zaio onar dezan.

Se entiende por modificación del PTS toda alteración o adición de su documentación o de sus determinaciones que no suponga una reconsideración global del mismo, por no afectar salvo de modo puntual y aislado al conjunto de sus determinaciones.

G.6.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN BERRIKUSPENA

G.8.– INTERPRETACIÓN DEL PTS

1.– LAP indarrean jarri eta handik zortzi urtera Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak egiaztatuko du plana berrikustea egoki den.

La interpretación de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Sectorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2.– Dena dela, berrikuspena, edozein unetan, aurreko atalean aurreikusitakoa baino lehen eta ondoren, egin ahal izango da lurraldearen antolamendurako beste tresna batzuk onartzeak edo beste edozein egoera sortzeak LAParen osotasuna berriz aztertzea eskatzen badute.

G.7.– LAParen ALDAKETA

LAParen aldaketatzat joko ditugu bere zehaztapenetan modu puntual eta isolatuan eragiten dutelako plana bere osotasunean berriz aztertzea eskatzen ez duten dokumentazioaren edo zehaztapenen inguruko aldaketa edo gehitze guztiak.

G.8.– LAParen INTERPRETAZIOA

Lurraldearen Arloko Plan honetan barne hartutako zehaztapenen interpretazioa Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari dagokio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental