Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

18. zk., 1999ko urtarrilaren 27a, asteazkena

N.º 18, miércoles 27 de enero de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Agricultura y Pesca
420
420

390/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.

DECRETO 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nekazaritza intentsiboaren eraginez, ura kutsatu egiten da hainbat egoeratan. Fenomeno horren ondorioz, handitu egiten da lur gaineko eta lurrazpiko uretan dagoen nitrato-kontzentrazioa, eta eutrofizatu egiten dira urtegi, estuario, eta itsas eta ibaiertzetako urak.

La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola intensiva es un fenómeno que se manifiesta especialmente en un aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como en la eutrofización de los embalses, estuarios y aguas litorales.

Arazo honi aurre egiteko, Europako Batasuneko Batzordeak 91/676/EEE Arteztaraua onartu zuen 1991ko abenduaren 12an, ura nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik babesteari buruzkoa. Arau honek jatorri horretako nitratoen eraginez kutsatutako ur guztia identifikatzera behartzen zituen Batasuneko Estatu guztiak, eta drenatze-lanen ondorioz, nitratoekin kutsatzeko arriskutan dauden lurreko gainazalak izendatzeko irizpideak finkatzen zituen.

Para paliar el problema, la Comisión de la Unión Europea aprobó, con fecha 12 de diciembre de 1991, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en la agricultura, imponiendo a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación de nitratos de esta procedencia, estableciendo criterios para designar como zonas vulnerables aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos.

Espainiako Estatuak ura nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik babesteari buruzko otsailaren 16ko 261/l996 Errege Dekretuaren bidez bere legeriara egokitu zuen Arteztarau hau.

El Estado español traspuso la Directiva mediante el Real Decreto 261/l996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Euskal Autonomia Estatutuko 10. ataleko 9. eta 11. zenbakien arabera, Autonomia Erkidego honi dagokio nekazaritzako eskumen osoa, ekonomiaren antolamendu orokorrari jarraiki, eta uraren ustiapenaren eta ubide eta ureztapenen gainekoa, baldin eta azken hauek beren ibilbide osoa Euskal Herrian barrena egiten badute, eta Konstituzioko 149.1.25 atalean dioenaren kaltetan izan gabe betiere. Jarduketa-eremu horietan jasotzen diren egitekoen gauzapena

Conforme al artículo 10, puntos 9 y 11 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, de acuerdo con la ordenación general de la economía y en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran íntegramente dentro del País Vasco, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.25 de la Constitución. El ejercicio de las funciones referentes a dichas áreas de actuación ha sido conferido a los Departamentos de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas respectivamente, por los artículos 10 y 15 del Decreto 1/1995, de 3 de enero, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren eta Garraio eta Herrilan Sailaren esku utzi da urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 10 eta 15 atalen bidez. Dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari buruzkoa eta berauen egiteko eta jarduketa-eremuak finkatzeari buruzkoa da.

Por todo lo expuesto, a propuesta de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas, y, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el 22 de diciembre de 1998

Goian azaldutako guztiari jarraiki, Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren eta Garraio eta Herri Lan sailburuaren proposamenez, aldez aurretik Lehendakariaren onespena jasota eta Gobernu Kontseiluak 1998ko abenduaren 22an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

DISPONGO:

XEDATU DUT:

Artículo 1.– Declaración de Zonas Vulnerables y elaboración de programas de actuación.

Lehen atala.– Arriskutan dauden Inguruak izendatzea eta jarduketarako programak lantzea.

1.– En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, se realizará mediante Orden conjunta de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas. 2.– Mediante Orden conjunta de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas, se aprobarán los Planes de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. En la elaboración de estos Planes de actuación se garantizará la participación de los órganos forales competentes, al objeto de salvaguardar las competencias que, en materia agraria, les corresponden de conformidad con los previsto en el artículo 7 b) de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus territorios Históricos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, ura nekazaritzatik eratorritako nitratoekin kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruen izendapena, otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuko 4. atalak finkatutakoari jarraiki, Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren eta Garraio eta Herrilan sailburuaren Agindu bateratuaren bidez egingo da.

Artículo 2.– Código de Buenas Prácticas Agrarias.

2.– Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren eta Garraio eta Herrilan sailburuaren Agindu bateratuaren bidez, otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren 6. atalean jasotako Jarduketa Planak onartuko dira. Plan hauek lantzean, eskumena duten foru-organoen partehartzea ziurtatuko da, nekazaritza-arloan azaroaren 25eko Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Erkidegoa osatzen duten Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legeko 7 b) atalari jarraiki, dagozkien eskumenak bermatzearren.

Se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo texto íntegro se publica en el anexo I del presente Decreto. DISPOSICIÓN ADICIONAL

Bigarren atala.– Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea.

Se designa inicialmente como Zona Vulnerable en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los efectos que dimanan del Real Decreto 261/l996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, la siguiente área:

Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen da. Kode hori Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa da, eta Dekretu honetako I. eranskinean kodearen testu osoa agertzen da.

– Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Oriental.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

La descripción cartográfica de la citada Zona, así como las coordenadas del polígono que la limita, figuran como anexo II al presente Decreto.

Euskal Autonomia Erkidegoan ondoko eremua izendatzen da Arriskutan dagoen Ingurutzat, otsailaren 16ko ura nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik babesteari buruzko 261/1996 Errege Dekretutik eratorritako ondorioetarako.

DISPOSICIONES FINALES

– Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Mendebaldeko Sektorea. Eremu horri buruzko deskribapen kartografikoa eta inguratzen duen poligonoaren koordenatuak Dekretu honetako II. eranskinean agertzen dira. AZKEN XEDAPENAK

Primera.– El Departamento de Transportes y Obras Públicas comunicará al Ministerio de Medio Ambiente la declaración de Zona Vulnerable aprobada mediante el presente Decreto.

Lehena.– Garraio eta Herri Lan Sailak Dekretu honen bidez Arriskutan dagoen Ingurutzat izendatutako inguruaren berri emango dio Ingurugiro Ministerioari.

Segunda.– El Departamento de Industria, Agricultura y Pesca comunicará al Ministerio de Agricultura y Pesca el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado mediante el presente Decreto.

Bigarrena.– Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Dekretu honen bidez onartutako Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodearen berri emango dio Nekazaritza eta Arrantza Ministerioari.

Tercera.– La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Xedapen hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 1998.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko abenduaren 22an.

El Lehendakari,

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente,

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua,

FRANCISCO JOSE ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSE ORMAZABAL ZAMAKONA.

El Consejero de Transportes y Obras Públicas,

Garraio eta Herri Lan sailburua,

ALVARO AMANN RABANERA.

ALVARO AMANN RABANERA.

ANEXO 1

1. ERANSKINA

<FONT FACE="Arial">Código de Buenas Prácticas Agrarias

> Nekazaritza-Lanetan Egoki Jarduteko Kodea

Comunidad Autónoma del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoa

<FONT FACE="Arial">

1.– Sarrera.

1.– Introducción.

Kode honek 91/676/EEE Arteztarauean, ura nekazaritza-jardueretatik eratorritako kutsaduratik babesteari buruzkoa, finkatutako betekizunak jasotzen ditu.

El presente Código responde a las exigencias comunitarias recogidas en la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación procedente de actividades agrarias.

Nekazaritza-sistemetan baldintza klimatiko eta edafologiko ugari aurkitzen ditugu eta horrek oztopo handia dakar nekazariek lurra ongarri organiko eta mineralekin ongarriztatzeko garaian aintzat hartu beharreko arau orokorrak finkatzerakoan. Horregatik Euskal Autonomia Erkidegoa inguruneka banatu beharra dago, ingurune horiek nekazaritzatik eratorritako nitratoen bidez kutsatzeko duten arriskuaren eta beren ezaugarri agronomikoen arabera.

La diversidad de condiciones climáticas y edafológicas presentes en los agrosistemas representa un gran inconveniente a la hora de establecer normas de carácter general para ser posteriormente adoptadas por los agricultores en la fertilización orgánica y mineral de sus suelos. Es necesario por ello diferenciar el territorio de la Comunidad Autónoma en zonas, en función de sus características agronómicas y de su vulnerabilidad a la contaminación por nitratos de origen agrícola.

Kode honetan ez dugu egoera zehatzen berri ematen, aitzitik, orokorrean aztertzen da ura nitrogenoarekin kutsatzen duten produktu eta jarduketek sortutako arazoa, Arteztarau horretako II. eranskinean jasotakoari jarraiki.

Lejos de detallar situaciones particulares, se contempla una problemática general inducida por aquéllos productos y actuaciones fuente de la contaminación nítrica de las aguas, tal como recoge el Anexo II de la citada Directiva.

Nekazariak ez daude behartuta Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea betetzera baina, nolanahi ere, hemen azaltzen ditugun neurriak Administrazioak Arriskutan dauden Ingurutzat izendatutako eremuetarako finkatutako jarduketa-programetan jasoko dira.

El código de buenas prácticas no tiene carácter obligatorio para los agricultores. No obstante, las medidas aquí incorporadas se incluirán en los programas de actuación que se establezcan en las zonas vulnerables que se designen por la Administración.

Nekazaritza-lanetan jarduteko hainbat gomendio biltzen dituen zerrenda bat osatuko da, jasangarria eta ingurugiroarekin bateragarria den nekazaritza burutu ahal izateko erreferentzia gisa.

La recopilación de prácticas agrarias recomendadas servirá como marco de referencia para el desarrollo de una agricultura sostenible y a su vez compatible con el medio ambiente.

91/676/EEE Arteztarauan jasotako terminologiarekin bat etorriz, ontzat hartzen dira ondoko definizioak:

En consonancia con la terminología recogida en la Directiva 91/676/CEE se aceptan las siguientes definiciones:

a) Kutsadura lausoa

a) Contaminación difusa

b) Unean-uneko kutsadura

b) Contaminación puntual

c) Arriskutan dagoen ingurunea

c) Zona vulnerable

d) Lurpeko urak

d) Aguas subterráneas

e) Ongarri nitrogenatua

e) Fertilizante nitrogenado

f) Simaurra

f) Estiércol

g) Minda

g) Purín

h) Lohiak

h) Lodos

i) Eutrofizazioa

i) Eutrofización

2.– Ongarri nitrogenatuak.

2.– Fertilizantes nitrogenados.

Laboreetan bi modutara agertzen da nitrogenoa: ongarri kimikoen edo hondakin zooteknikoen bidez, eta bata ala bestea aukeratu nitrogenoak aurkezten dueneko itxura kimikoaren eta lurraren gaineko jokamoldearen araberakoa da. Ongarri kimikoen artean ondokoak aipa ditzakegu: Nitrogeno nitrikoa soilik duten ongarriak, esaterako, Txileko nitratoak eta kaltzio nitratoak (%15,5), eta potasio nitratoa (%13). Berehala barneratzen dira, baina lurrean gehiegizko higikortasuna dute eta ondorioz, isurketa eta lixibiazio prozesuak jasaten dituzte, eta hala, mugatu egin behar da lurrestaliko erabilera, edo erabiltzekotan zatikako dosietan egin.

La aportación de N a los cultivos puede hacerse mediante abonos químicos o residuos zootécnicos, y la elección depende de la forma química en que el N esté presente y su comportamiento sobre el terreno, a saber entre los primeros:

Amonio-nitrogenoa soilik duten ongarriak, esaterako, amonio-anhidroa (N=%82), amonio-sulfatoa (N=%21), amonio-fosfatoak eta abar. Hauek errazago hartzen ditu lurrak, gero, biomasa mikrobiarrak nitrifikatu ondoren, erabili ahal izateko.

Abonos que contienen N en forma sólo nítrica, tales como los nitratos de Chile y cálcico (15,5%), y el de potasio (13%), son de inmediata asimilabilidad, pero por su excesiva movilidad en el suelo están expuestos a procesos de escorrentía y lixiviación, por lo que hay que limitar su uso «en cobertera» o a dosis fraccionadas.

Nitrogeno nitrikoa eta amonio-nitrogenoa duten ongarriak. Ongarri hauek oso lagungarriak dira ongarriztatzeak eragindako arazoei aurre egiteko, eta laborantza-sasoiaren edota ongarriztatu beharreko unearen arabera bata ala bestea erabiltzen da. Gehien saltzen dena amonio-nitratoa dugu (%33,5 nitrogenoa, erdia nitrikoa eta beste erdia amonikoa), eta badira urea, sulfatoak eta bestelakoak erabiltzen dituzten beste aukera batzuk ere.

Abonos con N exclusivamente amoniacal, como amoníaco anhidro (N=82%), sulfato amónico (N=21%), fosfatos amónicos, etc. son más fácilmente retenidos por el suelo para ser utilizados después por la planta tras su nitrificación por la biomasa microbiana.

Nitrogeno ureikoa duten ongarriak. Ureasa entzima amonio-nitrogeno bihurtu behar da aurrena, eta ondorioz, atzeratu egiten da ongarrion eragina. Dena den, higikortasun handia dute eta uretan oso solubagarriak dira. Oinarrizko produktua urea da (N=%46).

Abonos con N nítrico y amoniacal constituyen un avance al dar soluciones válidas a los diversos problemas de abonados, en función de la fase del cultivo, y momento de intervención. El más comercializado es el nitrato amónico (33,5% N mitad nítrico y mitad amoniacal, existiendo otras soluciones con urea, sulfatos, etc.

Soilik nitrogeno organikoa duten ongarriak. Proteina moduan agertzen da nitrogeno eta aldez aurretik burutu beharreko eraldatze-urratsen (aminoazidoak, amoniakoa, nitrikoa) araberakoa da erabilgarritasuna. Oso egokia da hondoko ongarriztatzeetan eta ziklo luzeko laborantzan. Ongarri hauen hobekuntza gisa nitrogeno organominerala duten ongarriak aipa ditzakegu. Ongarri hauek maila handiko substantzia organikoak nahasten dituzte eta hala, handitu egiten da beren erabilgarritasuna.

Abonos con N ureico, que requieren transformación previa por la enzima ureasa a N amoniacal, por lo que su acción es algo más retardada, pero tener en cuenta su movilidad y alta solubilidad en agua. El producto fundamental es la urea (N=46%).

Askatze moteleko nitrogenoa duten ongarriak. Garbitze-galerak galarazi eta egokitu egiten dira landarearen zurgatze-erritmora. Hauen artean urea-formaldehidoa (%36 N), edo mintz iragazkorrez estalitako ongarri mineral modernoak aipa ditzakegu.

Abonos con N sólo orgánico, en forma proteica, de disponibilidad diferenciada en el tiempo, según los pasos de transformación previos (aminoácidos, amoniacal, nítrico). Muy apropiado para abonados de fondo y cultivos de ciclo largo. Un avance sobre ellos son los abonos con N organomineral, que combinan sustancias orgánicas de elevada calidad, mejorando la disponibilidad.

Entzimen jardueraren inhibitzaileak. Dagokion erreakzioa geldiaraziz, nitrifikazio eta desnitrifikazio prozesuak inhibitzen dituzten substantziak dituzte ongarri hauek, esate baterako diziandiamida (DCD).

Abonos con N de liberación lenta, que evitan las pérdidas de lavado y se adaptan al ritmo de absorción de la planta, como la urea-formaldehido (36% N), o los modernos abonos minerales revestidos de membranas más o menos permeables.

Ekarpen organikoen artean honakoak bereizten dira:

Inhibidores de la actividad enzimática, que incorporan sustancias que inhiben los procesos de nitrificación o desnitrificación al paralizar la reacción correspondiente, por ejemplo con la diciandiamida (DCD).

Behi-gorotza: Polimerizazio handiaren eraginez motel degradatzen diren konposatu ugari ditu. Bere egitekoaren zati handi bat egituratzailea da (bateratzailea eta egonkortzailea) eta eragin elikagarri gutxiago du (nitrogenoaren %30 lehen urtean). Jariakorraren (%7 gai lehorra) eta ongarri likidoaren (%15-20 gai lehorra) arteko ongarriak erdira murrizten du bere eragin egituratzailea, baina elikagarria %60ra handitzen da, hondakin-ondorio onak izanik, bere jokamoldea batetik bestera aldatu egiten den arren.

Entre los aportes orgánicos destacan:

Zerri-gorotz jariakorra: honek ere ekoizpen-aldiaren araberako konposaketa aldakorra du, eta lehenbiziko urtean %60 arteko eraginkortasuna lor dezake.

Estiércol bovino, con elevada presencia de compuestos de lenta degradabilidad por su alta polimerización. Su función es en gran parte estructural (agregante/estabilizante), y el efecto nutritivo menor (30% N el primer año). La forma equivalente desde la fluída (7% de materia seca) al «liquiestiércol» (15-20% materia seca.) ven reducidos a la mitad el efecto estructural, pero el nutritivo del 1er año alcanza el 60%, con buen efecto residual, aunque variable en comportamiento.

Ardi-gorotza edo arkorotza: honek izaten du nitrogenorik eta K2Orik gehien. Erdi-mailako eragin egituratzailea eta hiru urteko iraunkortasuna du (%50, %35 eta %15eko eraginkortasuna, hurrenez hurren).

Estiercol fluido porcino, asimismo de variable composición en función de la fase productiva, puede alcanzar también eficiencias del 60% el 1er. Año.

Oilo-zirina: nitrogeno gehiena ongarri hau erabiltzen den lehen urtean metatzen da eta hondakinezko eragin apala du. Zaila da gai hau banatzen, baita ezaugarri elikagarri eta egituratzaileak areagotzen dituzte lehortzeko eta konpost egiteko teknika erabiliz ere.

Estiércol de ovino o sirle, alcanza las riquezas más elevadas de N y K2O, con un efecto estructural mediano y una persistencia de tres años (eficacia del 50%, 35% y 15% respectivamente). Gallinaza, casi todo el N disponible el 1er año de suministro, y de efecto residual débil. Material de difícil distribución, salvo uso de técnicas de desecación o compostaje, que revalorizan las propiedades nutritivas y estructurales.

Konposta: eraldatze aerobio prozesu bat jasan ondoren lortutako ongarria, egur eta zelulosazko hondakin materialak (lastoa, eta abar) ditu eta oso egokia da gorozkiekin nahasteko. Horregatik zaila da hauen erantzun agronomikoa antzematea, baina simaurrarenaren antzekoa da (lehen urtean ez du eraginkortasun handirik baina ezaugarri zuzentzaileak ditu). Kontu handia eduki behar da kutsatzaileekin (metalak eta abar).

Compost, abonos orgánicos obtenidos tras un proceso de transformación aerobia, son ideales disponiendo de materiales ligno-celulósicos de desecho (pajas, etc.), para mezclar con las deyecciones. Por ello, difícil entrever su comportamiento agronómico, pero equiparable al del estiércol (baja eficacia el 1er año, pero con propiedades enmendantes). Especial cuidado se tendrá con los contaminantes (metales, etc.)

Lohiak: hiriko hondakin-urak araztu ondoren, lehen urterako nitrogenoaren %3-5 agertzen da, eta kutsadurari aurre egiteko arreta izan behar da ongarri honekin ere (urriaren 22ko 1310/1990 Errege Dekretua).

Lodos, tras depuración de aguas residuales urbanas, con igual precaución anticontaminante, (R.D. 1310/1990 de 22 de octubre); suelen tener el 3-5% de N, ya disponible el 1er año.

3.– Nitrogenoaren zikloa nekazaritza-lurretan.

3.– Ciclo del N en los suelos agrícolas.

Lurrean aurkitzen dugun nitrogenoak hainbat eraldaketa eta garraiatze-prozesu jasaten ditu, eta ekarpenen ostean, erreserbak metatzen dira batetik, eta galerak edo erauzketak izaten ditu bestetik, sistema osatzen duten alderdi guztien arteko elkarreraginen ondorioz. Nitrato lixibiazioa nekazaritza-ustiapenak murriztu gabe urritu ahal izateko, nekazaritza-jardunek eta ingurugiroko faktoreek zikloko prozesuetan duten eragina ezagutu beharra dago. Hauexek ditugu aintzat hartu beharreko alderdiak:

El Nitrógeno en el suelo está sujeto a diversas transformaciones y procesos de transporte, que dan lugar, tras los aportes, a la acumulación de reservas y a extracciones o pérdidas; debido a las interacciones entre todas las partes del sistema, y para reducir la lixiviación de nitrato sin disminuir las producciones, es necesario saber cómo influyen las prácticas agrícolas y los factores ambientales en los diversos procesos del ciclo. Los elementos a considerar son:

Landareak egindako zurgapena eta uztak egindako erauzketa. Nekazariak ekoizpen ona lortzekotan bien arteko oreka optimizatu beharko du. Zurgatutako nitrogenoaren zati bat lurrera itzultzen da uzta-ondoko hondakin berrerabilien bidez, eta beste zati bat uztaren bidez erauzten da, baina bere eraginkortasuna ongarriaren beraren eraginkortasunaren araberakoa da.

Absorción por la planta y extracción por la cosecha, cuyo equilibrio es el objetivo a optimizar por el agricultor para conseguir una buena producción; del N absorbido, una parte vuelve al suelo en forma de residuos post-cosecha reaprovechados posteriormente, y otra parte se extrae por la cosecha, pero su eficacia es variable en función de la eficiencia del fertilizante.

Mineralizazioa eta ibilgetzea. Lurrera botatzen den gai organikoaren mineralizazioak Karbonoaren eta Nitrogenoaren arteko erlazioaren eragin handia jasaten du. C/N arteko erlazioa 20-25 edo txikiagoa denean, mineralizazio garbia dugu eta balio horiek baino handiagoa denean, berriz, Nitrogenoaren ibilgetzea.

Mineralización e inmovilización. La mineralización de la materia orgánica que se añade al suelo está fuertemente influenciada por la relación C/N. Generalmente cuando la relación C/N es igual o menor de 20-25 se produce una mineralización neta y cuando la relación C/N es mayor de estos valores se produce una inmovilización del N.

Nitrifikazioa. Prozesu honen bidez amonioa nitrito bihurtzen da eta hau nitrato, lurreko bakterio aerobioen bidez. Batez beste 10-70 kg/ha eraldatzen dira eguneko, eta hala, amoniako duen ongarria nitrato bihur daiteke egun gutxiren buruan, hezetasuna eta tenperatura lagun baditu.

Nitrificación, mediante la que el amonio pasa a nitrito, y éste a nitrato gracias a las bacterias aerobias del suelo. Como normalmente se pueden transformar de 10-70 kg./ha. y día, un abonado amónico puede pasar a nitrato en pocos días si la humedad y temperatura son favorables.

Desnitrifikazioa: Nitratoa N2 edo nitrogeno-oxido bihurtzean datza prozesu hau, biak ere gas-egoerakoak dira eta eguratsera askatzen dira. Lurrak hezetasun handiegia duenean gertatzen da prozesu hau. Finkatze biologikoa, berriz, gas-egoeran dagoen nitrogenoa eguratsetik landarera igarotzean gertatzen da, prozesu hori zenbait bakteriek (Rhizobium motakoak gehienak) eragiten dute nagusiki eta euriaren bidez ere gerta daiteke, nahiz eta aurrekoa baino hein txikiagoan izan, euriak amonioa eta nitratoak baitakarzkie landareei, urteko 5-15 kg/ha bitarteko zenbatekoan.

Desnitrificación, es la conversión del nitrato en N2 u óxidos de N también gaseosos, que pasan a la atmósfera. Se produce cuando hay exceso de humedad en el suelo. Por contra, se produce su fijación biológica, mediante incorporación del nitrógeno gaseoso de la atmósfera a la planta, gracias a ciertas bacterias (mayormente del género Rhizobium), y en menor medida, gracias a la lluvia, que aporta amonio y nitratos en cantidad variable, no mayor de 5-15 kg/ha y año.

Lixibiazioa: Lurreko ura sustrai-ingurutik behera iragaztean nitratoa eramaten du berekin, eta prozesu honen ondorioz, lurrazpiko edo akuiferetako urak nitratoekin kutsatzen dira. Isurketen bidez ere antzeko galera eragiten da, hau da, ura lur gainetik ibiltzen da, eta iragazten ez denez, ur-ibilguetara isurtzen da, ongarri nitrogenatua erabili ostean. Hau euri gehiegi egiten duenean gertatzen da bereziki.

Lixiviación, o arrastre de nitrato al percolar el agua del suelo más abajo de la zona radicular, proceso que produce la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y los acuíferos. Similar pérdida puede darse por escorrentía, o flujo de aguas en superficie que, al no infiltrarse alcanza los cursos de agua, especialmente si la lluvia es excesiva tras un abonado nitrogenado.

Lurrintzea: Eguratsera gas-egoerako amoniakoa isurtzeko prozesua. Lurreko NH4+, pH alkalinokoa da eta amoniako-gas lurrinkor bihurtzean gertatzen da prozesu hori. Galerak handiak izan daitezke, izan ere, 8 baino pH txikiagoa duten lurretara amoniodun gaiak gehitzen baititu. Era berean, ureak eta ongarriek %50era bitarteko nitrogeno galera izan dezakete lurrintzearen bidez.

Volatilización, emisión de amoníaco gaseoso a la atmósfera. Se produce cuando el NH4+ del suelo, en condiciones de pH alcalino, se transforma en el gas volátil amoníaco. Las pérdidas, pueden ser importantes al incorporar formas amónicas a suelos con pH&gt;8. Asimismo, la urea y estiércoles pueden perder hasta el 50% del N por volatilización.

4.– Laborantza-teknikak eta labore eta belardien ongarriztatze nitrogenatu arruntenak.

4.– Técnicas de cultivo y prácticas habituales de fertilización nitrogenada en los cultivos y praderas.

4.1.– Laboreak

4.1.– Cultivos.

Arabako lurralde historikoan daude labore gehienak eta txandaka antolatzen dira. Txandaketa, lurrak ureztatzeko duen egokitasunaren arabera (lurzoruaren kalitatea, ureztapena) finkatzen da. Nekazaritza Politika Komuna (NPK) indarrean sartuz geroztik, lugorriak ere txandaketen barne hartzen dira, Batasuneko urteko araudiari jarraiki finkatutako portzentaietan.

Se concentran principalmente en el territorio histórico de Alava y se suceden según unas rotaciones establecidas. Estas rotaciones están determinadas por la aptitud de los terrenos (calidad del suelo, riego) para cultivos de regadío. Desde la entrada en vigor de la P.A.C. las retiradas o barbechos entran dentro de las rotaciones en mayor o menor porcentaje en función de la normativa comunitaria anual.

Hona txandaketa arruntenak:

Las rotaciones más comunes son:

&gt; Zerealak zerealen ondoren:

&gt; Cereal tras cereal:

Txandaketa honetan garia, garagarra eta oloa txandakatzen dira. Garia oso gutxitan landatzen da lursail berean behin baino gehiagotan, baina garagarra, aitzitik, maiz txandakatzen da garagarrarekin, urte luzez gainera. Oloa lursaileko txandakatzeko labore nagusia, garia alegia, landatu aurretik txandakatzen da. Lursaileko atsedenaldia lugorriaren edo beste laboreren baten bidez egiten denean, oloa ez da txandakatzen.

La rotación es trigo-cebada-avena. El trigo raramente se repite en la misma parcela. La cebada sí rota a menudo sobre sí misma, incluso durante bastantes años. La avena se utiliza como rotación antes del cultivo principal de la rotación que es el trigo. Cuando el descanso de la finca se hace con retirada, u otro cultivo, la avena desaparece de la rotación.

Ongarri nitrogenatua labore bakoitzean zabaltzen da ondoren adierazten den moduan:

La fertilización nitrogenada se hace a cada cultivo y de la siguiente forma:

– Garia: Ereinaldian: Urrian, azaroan eta abenduan. 40-50 ONU (ongarri nitrogena- tutako unitate)

– Trigo: Sementera: En octubre, noviembre y diciembre. 40-50 UFN (unidades de fertili- zación nitrogenada)

Lurrestalian: Kimaberritzean: 130-150 ONU.

Cobertera: Una cobertera en ahijado: 130-150 UFN.

– Garagarra: Ereinaldian: Otsailean eta martxoan: 30-40 ONU.

– Cebada: Sementera: En febrero y marzo: 30-40 UFN.

Lurrestalian: Lurrestaliko bat kimaberritzen hastean: 100-120 ONU.

Cobertera: Una cobertera en comienzo de ahijado: 100-120 UFN.

– Oloa: Garagarraren antzeko ongarriztatzea.

– Avena: Fertilización semejante a cebada.

&gt; Zerealak beste labore batekin:

&gt; Cereal con cultivo alternativo:

Txandakatzean garia, garagarra (urtebetez edo bi urtetan), eta zereala ez den beste labore bat nahasten dira. Labore hori olio-landareak, proteaginosoa edo bazka-laborea izan daitezke.

La rotación comprende trigo, 1 ó 2 años de cebada y un cultivo distinto a cereal. Este cultivo es una oleaginosa, proteaginosa o un cultivo forrajero.

Garia txandakatze honetako labore nagusia dugu, eta ondoren ordezko beste labore bat txandakatzen da. Txandakatze honek aurrekoa baino hobea da mantenugaien erabilpenari eta zaintza fitosanitarioari dagokienez.

El trigo es cabeza de rotación y sigue el cultivo alternativo. Esta rotación mejora la anterior desde el punto de vista de utilización de nutrientes y de control fitosanitario.

Ongarriztatze nitrogenatua honela banatzen da laboreen arabera:

La fertilización nitrogenada se hace a cada cultivo y de la siguiente forma:

– Garia: Murriztu egiten da dosia, aurretik olio-landare bat landatu bada, bereziki.

– Trigo: Se rebaja la dosis total, sobre todo si el precedente es una leguminosa.

Murrizketa %10-25 bitartekoa izaten da

La disminución es del 10-25%

– Garagarra: Aurreko txandakatzearen antzekoa

– Cebada: Similar a la rotación anterior

– Ekilorea: Erein osteko ongarriztatzea: 20-40 ONU

– Girasol: Fertilización en sementera. 20-40 UFN

– Ilar proteaginosoak: Erein osteko ongarriztatzea: 20-40 ONU.

– Guisante proteaginoso: Fertilización en sementera: 20-40 UFN.

– Bazka-laboreak: Gehien landutakoetan (zalkea, ailorbea) oso nitrogeno gutxi erabiltzen da ongarriztatzean.

– Cultivos forrajeros: En los más cultivados (veza, alholva), prácticamente no se abona con nitrógeno.

&gt; Zereala ureztatutako labore batekin:

&gt; Cereal con cultivo de regadío:

Kalitate handiena duten lurretan erabiltzen da eta, aurrekoak bezala, gehienetan garia, garagarra (urtebete) eta ureztatze estentsiboko labore bat txandakatzen dira: patata, erremolatxa, leka edo artoa. Lur onenetan garia eta labore ureztatua txandakatzea da aukerarik onena, bai ekoizpenari dagokionez, bai mantenugaien erabilpenari dagokionez. Era berean, aukera honetantxe ematen du emaitzarik onena ongarriztatze nitrogenatua, lurrak berak duen edukia eta askatzen duen Nitrogenoa dela-eta (uztako hondakinak eta nitrogeno organikoaren mineralizazioa).

Se da en los terrenos de mayor calidad y normalmente incluye como en los anteriores trigo, cebada (1 año) y un cultivo de regadío extensivo: patata, remolacha, judía verde o maíz. En los mejores terrenos la alternativa es: trigo-cultivo de regadío. Esta alternativa es la óptima desde el punto de vista productivo y de aprovechamiento de nutrientes. Así mismo es la alternativa en la que más precisión hemos de tener en la recomendación de abonado nitrogenado debido al contenido y liberación del propio suelo (restos de cosechas y mineralización del N orgánico).

Hona aukera honetako ongarriztatzea egiteko modua:

La fertilización es la siguiente:

Jateko patata: Ereinaldian:Apiril eta maiatzean: 70-90 ONU

Patata de consumo: Sementera: En abril y mayo: 70-90 UFN

Lurrestalian: 1 edo 2 lurrestalitan: 100-140 ONU Ereiteko patata: Ereinaldian: Apiril eta maiatzean: 150-200 ONU

Cobertera: 1 ó 2 coberteras: 100-140 UFN Patata de siembra: Sementera: En abril y mayo: 150-200 UFN

Lurrestalian: Lurrestali bat: 0-75 ONU

Cobertera: Una cobertera: 0-75 UFN

Erremolatxa: Ereinaldian: Martxo eta apirilean: 90-100 ONU.

Remolacha: Sementera: En marzo y abril: 90-100 UFN.

Lurrestalian: Lurrestali bat 6-8 hostotan: 100-120 ONU

Cobertera: Una cobertera en 6-8 hojas: 100-120 UFN

Lekak: Ereinaldian: Maiatz eta ekainean: 40-50 ONU.

Judía verde: Sementera: En mayo y junio: 40-50 UFN.

Ez dago lurrestaliko ongarriztatzerik.

No hay fertilización en cobertera.

Bazka-artoa: Ereinaldian: Apiril eta maiatzean: 70-100 ONU:

Maíz forrajero: Sementera: En abril y mayo: 70-100 UFN:

Lurrestalian: 5-6 hostotan: 140-180ONU.

Cobertera: Con 5-6 hojas: 140-180UFN.

Garia: Ereinaldian: 0-40 ONU.

Trigo: Sementera: 0-40 UFN.

Lurrestalian: 120-140 ONU

Cobertera: 120-140 UFN

Garagarra: Aurreko txandakatzeen antzeko ongarriztatzea.

Cebada: Fertilización similar a las rotaciones anteriores.

4.2.– Belardiak

4.2.– Praderas.

Multzo honetan erabilera, emankortasun eta ingurugiro aldetik era oso desberdinetako arazoak dituzten azalerak biltzen dira. Laburbilduz, hiru azpimultzo bereiz ditzakegu: aldi baterako belardiak, belardi iraunkorrak eta bazkalekuak.

Esta agrupación comprende superficies de muy diverso aprovechamiento, productividad y problemática medioambiental. Simplificando se pueden considerar tres tipos. Praderas temporales, praderas permanentes y pastizales.

4.3.– Mahastiak

4.3.– Viña.

Mahats-laboreak Errioxa arabarrean lekututa daude nagusiki. 11.200 ha hartzen dituzte eta handitzeko joera dute.

El cultivo de la vid está localizado principalmente en la comarca de Rioja Alavesa y ocupa una superficie de 11.200 ha. con tendencia expansiva.

Nekazariek lurrok ongarriztatzeko 30-50 ONU gehitzen dituzte hondoko ongarri gisa. Landareak hazten ari diren aldietan oso gutxi erabiltzen da ongarria, euri-eskasiak eragotzi egiten baitu behar bezalako ustiapena. Nekazariak ez du dosi hori gainditzen, loraldia «lerratzeko» arriskua baitago, eta horrek galerak ekarriko bailituzke ekoizpenean.

La fertilización realizada por los agricultores consiste en la aportación de 30-50 UFN como abonado de fondo. Las aplicaciones en el período vegetativo son más raras pues la escasez de lluvias impide un buen aprovechamiento. El agricultor no supera estas dosis por el riesgo de producir «corrimiento» en floración, con la consiguiente pérdida de producción.

4.4.– Baratzeko laboreak

4.4.– Cultivos hortícolas.

Baratzeko laboreetan erabilitako ongarri-kopurua eta denboran duen banaketa, landutako espeziearen eta laborearen biziagotze-mailaren araberakoak dira. Biziagotze-maila apalenak lur gaineko eta aire zabaleko barazkien ekoizpenean aurkitzen ditugu, honen ondoren, berotegiko lurrean landutako barazkietan, eta mailarik handiena, azkenik, berotegiko substratu-laborantzan edo laborantza hidroponikoetan.

La cantidad de fertilizantes aplicada a los cultivos hortícolas y su distribución en el tiempo depende de la especie cultivada y de la intensificación del cultivo. Los niveles de intensificación menores se dan en la producción de hortalizas en suelo y al aire libre. Le sigue la producción de hortalizas en suelo en invernadero, alcanzándose el mayor nivel de intensificación en el caso del cultivo en sustrato o hidropónico en invernadero.

5.– Ongarriztatze nitrogenatuari buruzko gomendio orokorrak. Nitrogenoa edozein laboreren funtsezko osagaia da. Lurrak duen nitrogeno edukia ez da aski izaten, eta hala, erantsi egin behar izaten zaio, lekadunen kasuan izan ezik, hauek bakterio nitrifikatzaileen bidez sintetizatzeko gai baitira. Lekadun laboreak ereinaldian nitrogeno ekarpen txiki bat behar izaten dute (20-30 ONU) lurrak nitrogeno gutxi duenean.

5.– Recomendaciones generales sobre fertilización nitrogenada.

Ongarriztatze arrazionala egiteko aintzat hartu beharreko alderdiak:

El nitrógeno es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier cultivo. El contenido de N en el suelo no es suficiente por lo que deberá aplicarse a los cultivos con la excepción de las leguminosas, capaces de sintetizarlo a través de las bacterias nitrificantes. Los cultivos de leguminosas solamente necesitarán un pequeño aporte en sementera (20-30 UFN) cuando el terreno sea pobre en N.

Zenbait garaitan lurrean dagoen nitrogeno organikoa erruz mineralizatzen da (udazkenean eta udaberrian). Urtaro horietan landatutako laboreek nitrogeno ugari izango dute hasieran.

Para realizar una fertilización racional hay que tener en cuenta varios factores:

Nitrogenoa laboreak premiarik handiena duenean gehitzen saiatu beharra dago, lixibiazioak eragindako galerak eragozteko.

Hay épocas en que se produce una mineralización importante del nitrógeno orgánico presente en el suelo (otoño, primavera).Los cultivos sembrados en esas épocas dispondrán de una cantidad importante de N para sus primeras fases.

Neguan jarduera eskasa eta eurite handiak izaten ditugu eta udazkenean ereindako laboreak ez dira oso eraginkorrak nitrogenoa erabiltzeari dagokionez, beraz, udazkenaren amaiera aldean nitrogeno asko aplikatuz gero, gehiena galdu egingo da lixibiazioaren bidez.

La aplicación del nitrógeno debe hacerse lo más cercana posible al estadio de máxima necesidad del cultivo para evitar pérdidas por lixiviación.

Gai organiko ugari duten lursailek nitrogeno asko askatzen dute. Landare-hondakinen lurperaketa eta estalki berdeak oso onuragarriak zaizkie gai organikoei, eta bide batez, nitrogeno premia txikiagoa eragiten dute.

El invierno es época de poca actividad y muchas lluvias. Los cultivos sembrados en otoño son muy poco eficientes en la utilización del nitrógeno por lo que una aplicación alta de N a final de otoño se perderá en una buena parte por lixiviación.

Ongarriak eta mindak zabaltzean aintzakotzat hartu beharko da beren osaketa (urea-nitrogeno organikoa, amonio-nitrogenoa ala nitrgeno nitrikoa den). Nitrogeno organiko eta ureikoa motel asimilatzen dira eta hala, baliteke hurrengo laborantza arte ezin erabili izatea. Bestalde, kontuz ibili beharko da isurketarik ez eragiteko. Horretarako, eta lurrinketa bidezko galerak eragozteko, ahal den guztietan lurperaketa egingo da nitrogenoa aplikatu eta berehala.

Las parcelas con contenidos altos de materia orgánica liberan grandes cantidades de N. Las prácticas de enterrado de residuos vegetales así como las cubiertas verdes favorecen el mantenimiento de la M.O. que redundará en una menor necesidad de aportación de N.

5.1.– Neguko zerealen ongarriztatzea.

En la aplicación de estiércoles y purines se tendrá en cuenta su composición (N orgánico uréico, amoniacal y nítrico). El N orgánico y uréico son de lenta asimilación por lo que pueden no estar disponibles hasta el próximo cultivo. Por otra parte se deberá tener cuidado para no producir escorrentía. Para evitar esto y las pérdidas por evaporación se procederá siempre que se pueda a un enterrado inmediatamente tras la aplicación.

Lur-eremu emankorretan, udazkenaren amaierako ereintzetan ez da nitrogenorik gehituko ereinaldian. Lur-eremu eskasetan urea- zein amonio-nitrogenoko 30 ONU gehituko dira gehienez ere.

5.1.– Fertilización en cereales de invierno.

Lurrestalian honela egingo da:

En terrenos fértiles se eliminará la aportación de nitrógeno en sementera en siembras de finales de otoño. En los terrenos pobres se aplicarán 30 UFN como máximo, en forma uréica o amoniacal.

Garitan: kimaberritzen hastean. Zatikatzeak ez dakar ekoizpen handiagoa. Baina hala ere, ondoko kasuetan zatikatu egingo dugu:

La cobertera se realizará:

a) Lehenbiziko lurrestalia oso goiztiarra bada zereala aurreratu izanaren ondorioz.

En trigo: al comienzo del ahijado. El fraccionamiento no supone una mayor producción. Aún así fraccionaremos en los siguientes casos:

b) Landarea oso trinkoa ez bada eta, kimaberritze handiagoa eragitearren, lehenbiziko lurrestalia aurreratzen bada.

a) Si la primera cobertera es muy temprana por el estado adelantado del cereal.

c) Lurra hondartsua baldin bada.

b) Si la densidad de planta es escasa y se adelanta la 1.ª cobertera para provocar mayor ahijamiento.

d) Lehenbiziko lurrestaliaren ondoren, hotz-bolada, euriteak edo elurteak etorriko direla aurreikusiz gero.

c) Si se trata de un terreno arenoso.

Zatikatzea egiten den kasuetan, lehenbiziko lurrestalian urea- edo amonio-nitrogenoa erabiliko da eta bigarrenean, berriz, amoniako edo nitrikoa.

d) Si se prevé un período de fríos, lluvias o nieves después de la primera cobertera.

Gehitu beharreko dosia aurreko laborantzaren eta lurzoruaren kalitatearen araberakoa izango da. Dosia erabakitzeko, aintzakotzat hartu beharko dira lurzoruaren gaineko ondoko azterketak:

En los casos de fraccionamiento la primera cobertera se hará en forma uréica o amoniacal y la segunda en forma amoniacal o nítrica.

Lurzoruaren Kalitatea

La dosis vendrá determinada por el cultivo anterior y la calidad del suelo establecida a partir de los correspondientes análisis de suelo:

Aurreko urteko Emankorra Eskasa

Calidad del suelo

Patata 100-125 ONU 150 ONU

Cultivo anterior Fértil Pobre

Erremolatxa 125 150

Patata 100-125 UFN 150 UFN

Zereala 125 150-175

Remolacha 125 150

Lekaduna 100 150

Cereal 125 150-175

Udaberriko garagarrean: Garagarra urtarril eta martxo bitartean ereiten da eta, beraz, bizkor hazten da. Ondorioz, lurrestalia eta ereinaldia elkarrengandik gertu samar egiten dira. Aurrekari arruntena zereal bat izaten da, baina erein beharrekoa lurzoruaren emankortasunaren arabera egitea komeni da.

Leguminosa 100 150

Ereinaldian urea- edo amonio-nitrogenoa gehituko da eta lurrestalian, berriz, amoniako edo nitrikoa.

En cebada de primavera: La siembra se realiza entre enero y marzo; por tanto el desarrollo es rápido y las aplicaciones de sementera y cobertera son bastante seguidas. El precedente normal es un cereal por lo que la recomendación se hace en función de la fertilidad del suelo.

Lurzoruaren Kalitatea Ereinaldiko Dosiak Lurrestaliko Dosiak

La aplicación de sementera se hará en forma uréica o amoniacal y la cobertera en forma amoniacal o nítrica. Calidad del suelo Dosis en sementera Dosis en cobertera

Emankorra 30-40 ONU 50 ONU

Fértil 30-40 UFN 50 UFN

Eskasa 30-40 ONU 75 ONU

Pobre 30-40 UFN 75 UFN

5.2.– Bazka-artoaren ongarriztatzea.

5.2.– Fertilización en maíz forrajero.

Bazka-artoa lehorreko lurretan landatzen da uda-garaian euri asko egiten duen inguruetan (Aiara, Gorbeia inguruak) eta ureztatutako lurretan hainbesteko euririk egiten ez duen gainontzeko inguruetan.

El maíz forrajero se cultiva en secano en las zonas con pluviometría estival alta (Aiala, Estribaciones del Gorbea) y en regadío en las zonas con menor pluviometría.

Abere-hazkuntza dagoen inguruetan ereinaldian simaurra edo minda botatzen zaio lurrari. Gogoan izan behar da ondokoa:

En las zonas ganaderas recibe estiércol o purines en sementera. Hay que tener en cuenta que:

Simaur tona batek 1,5 ONUko ekarpena du

1 tonelada de estiércol aporta 1,5 UFN.

Behi-minda metro kubiko batek 2 ONUko ekarpena du

1 metro cúbico de purín de vacuno aporta 2 UFN.

Ereintza maiatzean egiten da. Garai horretan euria egiten du eta ereinaldiko aplikazioa ereiteko garaitik ahalik eta gertuen egin beharko da.

Las siembras se hacen en mayo. Es época lluviosa por

Artoak duen nitrogeno premia neurtzeko ondoko formula erabiltzen da: 14 x M.S. (t) - Ngutx. (Ngutx. = gutxieneko Nitrogenoa lurzoruaren profiletan agertzen den nitrogenoa mineralaren arabera). Dosia 200 ONUkoa izango da guztira 50 t/ha ekoizpen baterako.

lo que la aplicación de sementera se hará lo más cercana posible a la siembra.

Arto-landareak oso nitrogeno gutxi zurgatzen du 5 hosto dituen arte. Beraz, ereinaldian zabaldu beharreko ongarri guztiaren erdia eta herena bitartean botako zaio gehienez ere. Gainerakoa 5-6 hosto dituenean botako zaio.

Las necesidades de nitrógeno del maíz se evaluan así: 14 x M.S. (t) - Nmin (Nmin = Nmínimo en función del Nmineral presente en los perfiles del suelo). La dosis total, para una producción de 50 t/ha será de 200 UFN.

5.3.– Ordezko beste labore batzuen ongarriztatzea.

La planta de maíz absorbe muy poco nitrógeno hasta llegar al estado de 5 hojas. Por tanto, en sementera se aplicará, como máximo, 1/2-1/3 del total. El resto se aplicará en el estado de 5-6 hojas.

Ilar proteaginosoa:

5.3.– Fertilización en otros cultivos alternativos. Guisante proteaginoso:

Ilarrak otsaila-martxoa bitartean ereiten dira. Garai horretan oso nitrogeno gutxi dago lurzoruan eta, hala, 20-40 ONU behar izan litezke.

La siembra se realiza en febrero-marzo. Es una época con poco N disponible en el suelo por lo que pueden ser necesarias 20-40 UFN. No se efectuará aplicación en cobertera.

Lurrestalian ez da nitrogenorik aplikatuko.

Girasol:

Ekilorea:

Las siembra se realiza en abril-mayo. Su productividad depende de la pluviometría recibida. Se cultiva normalmente en secano por lo que las producciones, y por tanto las necesidades, son bajas.

Apirila-maiatza bitartean da ereintza, eta jasotzen duen euri-uraren araberako emankortasuna du ekiloreak. Lehorretan landatzen da gehienetan, eta ekoizpen eta premi murritzak izaten ditu.

En sementera se aplicarán un máximo de 40 UFN. Colza:

Ereinaldian 40 ONU aplikatzen dira gehienez ere.

La colza es un cultivo exigente en N. Se siembra en septiembre por lo que aprovecha muy bien la mineralización otoñal.

Olio-arbia:

En sementera se aplicarán como máximo 30 UFN.

Olio-arbiak nitrogeno premia handia du. Irailean ereiten da eta hori dela eta, etekin handia ateratzen dio udazkeneko mineralizazioari.

En cobertera se efectuarán dos coberteras aplicando 60-80 UFN en cada una. La primera se realizará en el arranque de vegetación y la segunda 20 días después.

Ereinaldian 30 ONU aplikatuko zaizkio gehienez ere.

Se tendrán en cuenta los criterios generales expresados para los cereales.

Lurrestaliari dagokionean, berriz, bina egingo dira bakoitzean 60-80 ONU aplikatuz. Lehenbizikoa loratzen hastean egingo da eta bigarrena, handik 20 egunera.

5.4.– Fertilización en patata de consumo.

Aintzakotzat hartu beharko dira zerealen kasuan adierazitako irizpide orokorrak.

La patata es un cultivo que obtiene altas producciones por lo que necesita suelos fértiles y dosis altas de abonado. Le beneficia especialmente las aportaciones de estiércol. Teniendo en cuenta que la siembra es tardía (abril, mayo ) es aconsejable la realización de un abonado en verde con un cultivo (gramínea o leguminosa) que, tras ser enterrado evite pérdidas invernales de N y aporte UFN al cultivo de patata.

5.4.– Jateko patataren ongarriztatzea.

La fertilización nitrogenada se hará en función de la producción esperada, la fertilidad del suelo y la duración del ciclo de cultivo. Para una mayor producción, ciclo más largo y menor fertilidad se necesita una dosis de N mayor.

Patata oso labore emankorra dugu eta erruz ongarriztatzen da. Berandu ereiten da gainera (apirila-maiatza bitartean). Beraz, lurperatu ondoren neguan nitrogenoa galtzea eragozten duen eta patata-laboreari ONU dakarkion ongarri berdea erabiltzea komeni da.

Las dosis totales serán de 150 a 200 UFN con el siguiente reparto:

Ongarriztatze nitrogenatua lortu nahi den ekoizpenaren, lurzoruaren emankortasunaren eta laborantzaren iraupenaren araberakoa izango da. Ekoizpen handiagoa, ziklo luzeagoa eta emankortasun urriagoa lortzeko, nitrogeno dosi handiagoa behar da.

En sementera se aplicará un 20% y lo más cercano posible a la siembra.

Dosiak 150 eta 200 ONU bitartekoak izango dira guztira eta honela banatuko dira:

La primera cobertera será del 30% y se aplicará en el inicio de tuberización (junio-julio).

Ereinaldian %20 aplikatuko da, ereintzatik ahalik eta gertuen.

La segunda cobertera será del 50% y se aplicará cuando la patata empiece a amarillear (julio-agosto).

Lehenbiziko lurrestalia %30ekoa izango da, eta tuberizaioa hasten denean (ekaina-uztaila bitartean) egingo da.

La fertilización se hará más ajustada con análisis previo según el método Nmin.

Bigarren lurrestalia %50koa izango da eta patata horitzen hastean (uztaila-abuztuan) egingo da.

5.5.– Fertilización en patata de siembra.

Aldez aurretik Ngutx. metodoa erabiliz azterketa eginez gero,

Las recomendaciones generales de la patata de consumo sirven para la patata de siembra con las diferencias de que las siembras de esta últimas son más tardías y las producciones son menores, pues se persiguen calibres más pequeños.

ongarriztatzea doiagoa izango da.

Las dosis totales estarán entre 150 y 180 UFN repartidas en:

5.5.– Ereiteko patataren ongarriztatzea.

Sementera: 90-100 UFN.

Jateko patataren inguruan emandako gomendio orokorrek hemen ere balio dute, nahiz eta ereiteko patataren kasuan, beranduago ereiten den, ekoizpen txikiagoak ematen dituen, eta beraz, helburu apalagoak finkatzen diren.

Cobertera: 60-80 UFN, al inicio de la tuberización. 5.6.– Fertilización en remolacha.

Dosiak 150 eta 180 ONU bitartekoak izango dira guztira eta honela banatuko dira:

La remolacha no es un cultivo muy exigente en abono nitrogenado a pesar de tener un ciclo largo (marzo a noviembre). Se le aportarán de 120 a 180 UFN, las dosis más altas en los terrenos menos fértiles.

Ereinaldian: 90-100 ONU

En sementera se aplicará 1/3 de la dosis total.

Lurrestalian: 60-80 ONU, tuberizazioaren hasieran.

En cobertera se aplicarán los 2/3 restantes cuando el cultivo tenga 7-8 hojas (junio).

5.6.– Erremolatxaren ongarriztatzea.

La fertilización se hará más ajustada con análisis previo según el método Nmin.

Erremolatxak ez du ongarri nitrogenatu askorik hartzen, ziklo luzea duen arren (martxotik azarora bitartekoa). 120 eta 180 ONU bitartekoak izango dira dosiak, eta dosi handienak emankortasun txikiena duten eremuetan aplikatuko dira.

5.7.– Fertilización en judía verde.

Ereinaldian dosi osoaren heren bat zabalduko da.

La judía verde se siembra en mayo-junio, con ciclo de cultivo muy corto y necesidades pequeñas de fertilización nitrogenada. La dosis recomendada es de 40-50 UFN y se realizará en sementera.

Lurrestalian gainerako bi herenak zabalduko dira laboreak 7-8 hosto inguru dituenean (ekainean).

5.8.– Fertilización en praderas.

Aldez aurretik Ngutx. metodoa erabiliz azterketa eginez gero, ongarriztatzea doiagoa izango da.

Considerando deseable la pradera mixta de gramíneas y tréboles convienen aplicaciones moderadas de N para no disminuir la producción proporcionada por el trébol y en consecuencia la fijación de N por hectárea.

5.7.– Leken ongarriztatzea.

No conviene sobrepasar los 200 kg. de N por hectárea y año, procedentes del purín ó estiércol y/o de los abonos químicos.(2 U.G.M./ha).

Lekak maiatza-ekainean ereiten dira. Oso ereinaldi laburra dute eta ongarri nitrogenatu oso gutxi behar izaten dute. 40-50 ONUko dosia gomendatzen da, ereinaldian zabaldu beharrekoa.

Las características productivas de las praderas presentan grandes diferencias entre las comarcas Cantábricas de Bizkaia y Gipuzkoa por una parte, y por otra las praderas instaladas en Álava. Estas diferencias son debidas a los diferentes regímenes pluviométricos, con una distribución más uniforme en las comarcas cantábricas y una sequía estival fuerte y prolongada hasta comienzos de otoño en Álava.

5.8.– Belardien ongarriztatzea.

Como consecuencia, los criterios de fertilización también deben ser diferentes. En el caso de Álava la fertilización nitrogenada debe concentrarse en primavera. En el caso de las comarcas Cantábricas de Bizkaia y Gipuzkoa, la fertilización debe distribuirse más uniformemente a lo largo del ciclo vegetativo. En cualquier caso la dosis total de N no debe sobrepasar las 200 UFN. En el supuesto de praderas con una carga ganadera de 2 UGM/ha, si el purín aportado tiene un 6% de materia seca, se podrían aportar 70.000 l/ha y año en praderas de corte/siega, y alrededor de 45.000 l/ha y año en praderas de pastoreo.

Egokiena gramineoak eta hirustak nahasten dituzten belardi mistoak dira eta, hala, nitrogeno gehiegi ez botatzea komeni da, hirusten ekarpena ez murrizteko, eta aldi berean, hektarea bakoitzeko nitrogeno finkapenari eusteko.

La aplicación de N en otoño para favorecer el aprovechamiento en pastoreo solo se hará si existen condiciones climáticas favorables que permitan esperar un crecimiento apreciable del pasto. Esta aplicación puede ser innecesaria si el contenido en trébol es alto.

Ez da komeni urte eta hektareako 200 kg nitrogenoko dosia gainditzea, dela minda, simaur zein ongarri kimikoen bidez zabaldua (2 ALU/ha). Belardien ekoizpena asko aldatzen da Bizkaia eta Gipuzkoako Kantauri aldeko eskualdeetatik Arabako eskualdeetara. Eta alde horiek, eskualde horietako euri-erregimen desberdinari zor zaizkio. Kantauri aldean banaketa uniformeagoa du euriak, eta Araban, berriz, lehorte handia eta luzea izaten dute udan, udazkena hasten den arte.

En todos los casos se tendrá en cuenta el N que proporciona el estiércol ó purín rebajando la cantidad de abono mineral a aplicar. Como orientación cuando no se disponga de análisis de purines o estiércol puede considerarse la siguiente tabla:

Horrenbestez, ongarriztatzeko irizpide desberdinak erabili behar dira halaber. Araban udaberrian egin beharko da ongarriztatze nitrogenatua eta Bizkaia eta Gipuzkoako eskualdeetan, berriz, loraldi osoan zehar banatu daiteke. Nolanahi ere, ongarri nitrogenatuaren dosia ezin da 200 ONUkoa baino handiagoa izan. 2 ALU/ha-ko duten belardien kasuan, azienda horiek utzitako mindek %6ko gai lehorra badute, 70.000 l/ha eta urteko ekarpena egon liteke sega-belardietan eta 45.000 l/ha eta urtekoa bazka-belardietan.

– m.3. Purín vacuno 10% M.S. 1,5 - 2,0 kg.

Larratzeari etekin handiagoa ateratzeko, udazkenean nitrogenoa aplikatu daiteke, baina larrea nabarmen haziko dela aurreikusteko moduko baldintzak daudenean soilik. Baliteke ongarririk behar ez izatea, belardiak hirusta ugari dituen kasuetan.

– m.3. Purín vacuno 6% M.S. 0,9 - 1,2 kg.

Kasu guztietan ere, aintzat hartu beharko da simaurrak edo mindak dakarten Nitrogenoa, eta murriztu egingo da zabaldu beharreko ongarri mineralaren kopurua. Jarraibide gisa, minden edo simaurraren azterketarik ez duzuenean, ondoko taula erabil dezakezue:

– t. Estiércol vacuno (con paja) 1,5 kg.

– m.3. behi-minda %10eko MS 1,5 - 2,0 kg.

– t. Estiércol ovino . 2,0 - 2,5 kg.

– m.3. behi-minda %6ko MS 0,9 - 1,2 kg.

Abonado mineral orientativo en praderas con un primer corte para silo y un segundo para silo o heno. Resto pastoreo.

– tona behi-simaur (lastoduna) 1,5 kg.

siega 60 - 90 UFN

– tona ardi-simaur 2,0 - 2,5 kg.

La rotación de cultivos está marcada por un criterio agronómico de producción y otro económico de oportunidad. Este segundo criterio está dirigido hasta cierto punto por las subvenciones de la PAC en el 85% de la superficie dedicada a cultivos. Por ello, será más realista adaptar las labores y técnicas a prevenir las pérdidas de N con estas rotaciones que a cambiar radicalmente la rotación.

Lehenbiziko mozketa silorako, eta bigarrena silorako edo belar ondutarako erabiltzen deneko belardietarako gomendatzen den ongarriztatze minerala. Gainerakoa bazkatarako erabiliko da.

11.2.– Actuaciones.

lehenago 60-90 ONU

Las dosis deberán estar ajustadas, no sólo al cultivo sino también al rendimiento esperado. Deberá tener en cuenta la fertilidad del suelo, riqueza en materia orgánica y cultivo precedente.

laboreek premiarik eta zurgapenik handiena duten garaian. Arau bera bete behar da ureztatze-dosiari dagokionez ere.

El cálculo de la dosis de fertilización se hará por parcela y no para toda la explotación. En lo posible se recurrirá al análisis y se llevará un libro-registro de fertilización con los datos necesarios para determinar el balance del N en la parcela.

Laborearen sustraiak txertatuta daudeneko lurzoruko geruza bustitzeko besteko dosiaz ureztatuko da.

Las aportaciones se realizarán en los estados de necesidad del cultivo, salvo las de sementera, que no se distanciarán del momento de la siembra. No se aplicarán grandes cantidades y, si es posible, ninguna a la entrada del invierno, período con muy poca actividad vegetativa y lluvias abundantes.

Ahal delarik ihintzadura bidezko ureztatze-sistema erabiliko da, erabateko lurrestalian edo higikorrean. Kanoia ez da eremu maldatsuetan erabiliko, isurketak eragoztearren. Ez da komeni erruzko edo ildo bidezko ureztapena egitea, nitratoen lixibiaketak eragoztearren.

Se picará y enterrará el rastrojo siempre que sea posible, sobre todo el de cereal cuando no sea seguido de una siembra en otoño. La paja absorberá el N producido en la mineralización en otoño y aumentará el contenido de N orgánico.

Ihintzadura bidez ureztatzean arreta handia jarri behar da uniformeki egiteko. Uniformetasun hori lortzeko aintzat hartu beharko dira ondoko oharrak:

Se evitará en lo posible el suelo desnudo en período de lluvias. Para ello se adelantarán las siembras de cereal de otoño. En fincas con siembras de primavera se recomienda instalar una cubierta vegetal para aprovechamiento forrajero o para enterrado en verde. Reducirá pérdidas y aumentará el N orgánico. Se recomienda que las fincas de retirada o barbecho sean mantenidas mediante cubierta vegetal y enterradas o desbrozadas antes del 1 de junio.

Ihinztagailu altuenaren eta baxuenaren arteko aldea ahalik eta txikiena izango da, presio desberdintasunak eragozteko. Adarrak duen batez besteko presioa 2,5 eta 4 kg/cm.2 bitartekoa izango da eta presioen arteko alderik handienak batez bestekoarekiko %20ko aldea izango du gehienez.

12.– Prevención de la contaminación de las aguas debido a la escorrentía y a la lixiviación en los sistemas de riego.

Plubiometriaren intentsitateak bat etorri beharko du lurzoruaren iragazkortasunarekin, isurketak eragozteko. Plubiometria uniformea izango da eta horretarako, ihinztagailuak eta iragazkiak berdinak izango dira (marka eta mota berekoak) eta ureztapenaren esparrua ez da aldatuko.

12.1.– Situación actual del riego.

Haizea dabilenean ez da ureztatuko.

Álava es el territorio de la CAPV con mayor superficie dedicada al riego.

Ongarridun ureztapena eginez gero, ura behar bezala banatzen duten ureztatze-metodoak erabili beharko dira kutsadura eragozteko, eta ongarria ez da uretan ureztatzen hasi eta berehala zabalduko, ur guztiaren %20-25 bitartean erabilitakoan baizik, eta ur guztiaren %80-90 inguru erabilitakoan amaituko da ongarridun ureztapena.

Los sistemas de riego utilizados por los agricultores son: Cobertura parcial o equipo móvil: Ha sido el primer sistema utilizado y el más extendido. Logra buena uniformidad en riego. Tiene el inconveniente del traslado, que fuerza al agricultor a regar con caudales excesivos para alargar el intervalo entre riegos. Con esta práctica se penaliza la producción y hay riesgo de lixiviación de nitratos a capas profundas o a las aguas encauzadas.

Ureztatzean disoluzio elikagarriren bat erantsiz gero, ureztatzeko erabiltzen den uraren osaketa hasiera-hasieratik eta ureztatzen bukatu arte homogeneoa dela ziurtatu behar da, eta horrez gain, erabilitako ongarri nitrogenatuari ahal den etekin guztia atera ahal izateko behar diren gainerako teknika guztiak erabiliko dira.

Cañón de riego: Introducido como alternativa al equipo móvil. Evita los trabajos de transporte de tubería y sirve para dar un riego de apoyo rápido. Tiene la desventaja de una presión elevada (5-7 atm.) y un radio muy amplio (hasta 60 m.), dando riegos irregulares y penalizando la producción y la calidad. En suelos con poca velocidad de penetración del agua se pueden producir escorrentías con el consiguiente arrastre de nutrientes.

13.– Azken hitza eta hamar aginduak.

Cobertura total: El equipo queda instalado en la parcela para todo el cultivo. La disponibilidad del equipo en cualquier momento lo convierte en el mejor sistema para evitar contaminaciones por escorrentía o lixiviación ya que permite al agricultor regar con la dosis adecuada en el momento que el cultivo lo necesite. Los riegos con poco caudal y no espaciados permiten además el riego en pendientes suaves sin producir escorrentías. Actualmente alrededor de un 90% del riego se efectúa por este sistema.

Terminologia teknikoa, alde on eta txarrak eta Kode honetan egindako gomendioak ikusi ondoren, honakoa argibideak emateko Gida Praktiko gisa erabili behar dela nabarmendu beharra dago. Helburua nekazariei urak nitratoen bidez kutsatzea eragozteko laguntza ematea da. Azkenik, Kode hau arriskutan dauden ingurutzat izendatutakoetan derrigorrez bete beharrekoa duzue.

En menor cuantía se utiliza la fertirrigación con riego localizado tanto en cultivo en suelo como en cultivo en sustrato. No se emplean sistemas de riego por superficie (a manta, por surco).

Laburbilduz, lurra kaltetzeko arriskua murrizteko ondoko hamar aginduak betetzea komeni da:

12.2.– Actuaciones.

1.– Laborantza-teknikak hobetu.

El riego disuelve los nitratos y los arrastra consigo. Para evitar estos arrastres las aplicaciones de nitratos en cultivos de regadío serán fraccionadas y aplicadas en los momentos de máximas necesidades y absorción de la planta. La misma norma es válida para la dosis de riego.

2.– Belardietako lur-lantzea murriztu.

Se aplicará la dosis necesaria para empapar o mojar la capa de suelo donde se encuentran las raíces del cultivo.

3.– Zerealak garaiz erein.

El equipo de riego utilizado preferentemente será el de aspersión, en cobertura total o móvil. El cañón no debe utilizarse en terrenos con pendiente para evitar escorrentía. Se desaconseja el riego a manta o por surcos para evitar lixiviaciones de nitratos.

4.– Ez gainditu 200 kg/ha-ko nitrogeno kopurua.

En el riego por aspersión se debe prestar atención especial a la uniformidad de aplicación. Para conseguirla se vigilarán los siguientes aspectos:

5.– Ahal den heinean, udazkenean ongarriztatzea saihestu.

La diferencia de nivel entre el aspersor más alto y más bajo será la menor posible para evitar diferencias de presión. La presión media en el ramal estará entre 2,5 y 4 kg/cm.2 y la diferencia máxima de presión será del 20% sobre la media.

6.– Ureztapen-dosiak eta garaiak optimizatu.

La intensidad de la pluviometría será acorde con la permeabilidad del suelo para evitar la escorrentía. La pluviometría será uniforme. Para conseguirlo los aspersores y boquillas serán iguales (marca, tipo) y el marco de riego tampoco variará.

7.– Ez ongarriztatu landu gabeko lurzoruetan, ezta ibaiertzetan ere.

No se efectuarán riegos con viento.

8.– Udazkenean lastoa eta lurra nahastuz gero, murriztu egiten da Nitrogeno galera.

En el caso de que se efectúe una fertirrigación, y para prevenir fenómenos de contaminación, debe ser practicada con métodos de riego que aseguren una elevada eficacia distributiva del agua; el fertilizante no debe ser puesto en el agua desde el comienzo del riego, sino preferiblemente después de haber suministrado cerca del 20-25% del volumen de agua; la fertirrigación debe completarse cuando se ha suministrado el 80-90% de dicho volumen.

9.– Zereal eta erremolatxa berankorren ostean, hondakinak udaberria arte utzi.

En el caso del riego con solución nutritiva, el sistema de aplicación debe asegurar la homogeneidad de la composición del agua de riego desde el inicio hasta el final del riego; se aplicaran además las técnicas adecuadas para obtener un máximo aprovechamiento del abono nitrogenado empleado.

10.– Behar-beharrezkoa denean ureztatu eta egitekotan, modu uniformean.

13.– Epílogo y decálogo.

II ERANSKINA / ANEXO II

Vistas la terminología técnica, los pros y contras, y las recomendaciones efectuadas a lo largo del presente Código, es necesario subrayar que su naturaleza informativa ha de servir como una Guía Práctica para ayudar a los agricultores a evitar la contaminación de las aguas por nitrato, no se debe olvidar sin embargo que es de obligado cumplimiento en las zonas declaradas vulnerables.

DEFINICIÓN DE ZONA VULNERABLE A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

A modo de resumen, puede disminuirse el riesgo de vulnerabilidad mediante el siguiente decálogo:

NITRATOEN KUTSADURAK ERRAZ ERASO DEZAKEEN EREMUAREN MUGAKETA

1.– Mejora de las técnicas de cultivo.

UNIDAD HIDROGEOLOGICA VITORIA. SECTOR ORIENTAL.

2.– Reducir el laboreo de praderas.

GASTEIZKO UNITATE HIDROGEOLOGIKOA. EKIALDEA

3.– Siembra temprana de cereales.

(Ikus .PDF)

4.– No sobrepasar los 200 kg/ha de N total.

5.– Evitar en lo posible la fertilización otoñal.

6.– Optimizar las dosis y momentos de aplicación.

7.– No abonar en suelo desnudo ni en riberas.

8.– Mezcla de paja y tierra en otoño disminuye pérdidas de N.

9.– Tras cereal y remolacha tardía, dejar residuos hasta primavera.

10.– Regar lo justo y de manera uniforme.

II ERANSKINA / ANEXO II

DEFINICIÓN DE ZONA VULNERABLE A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

NITRATOEN KUTSADURAK ERRAZ ERASO DEZAKEEN EREMUAREN MUGAKETA

UNIDAD HIDROGEOLOGICA VITORIA. SECTOR ORIENTAL.

GASTEIZKO UNITATE HIDROGEOLOGIKOA. EKIALDEA

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental