Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

227. zk., 1998ko azaroaren 27a, ostirala

N.º 227, viernes 27 de noviembre de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
5385
5385

295/1998 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan erabiltzekoak diren ikasmaterialen onespen-bidea arautzen duena.

DECRETO 295/1998, de 3 de noviembre, por el que se regula la autorización de materiales escolares para su uso en los centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herrian erabili beharreko testu-liburuak eta gainerako ikasmaterialak onestea Autonomia Erkidegoari dagokio, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzaren arloan abenduaren 30eko 3195/1980 Dekretuak egindako zerbitzu-transferentziaren ildotik.

La aprobación de los libros de texto y demás material escolar que haya de ser utilizado en los centros del País Vasco es competencia de la Comunidad Autónoma en virtud del traspaso de servicios en materia de enseñanza no universitaria realizado mediante el Decreto 3195/1980 de 30 de diciembre.

Horren arabera, 1982ko ekainaren 21eko Aginduaren bidez Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak garatu egin zuen eskumen hori. Geroago, maiatzaren 18ko 143/1993 Dekretuaz (1993ko ekainaren 14ko EHAA), Jaurlaritzak berak aldatu egin zuen 1982ko agindu hura. Azken dekretu hori izan da, beraz, ikasmaterialen onespen kontuan azken urteotan erabilitako araua.

De acuerdo con ello, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación desarrolló tal competencia mediante la Orden de 21 de junio de 1982. Dicha Orden fue modificada posteriormente mediante el Decreto 143/1993 de 18 de mayo (BOPV de 14 de junio) que regulaba su autorización y ha servido como norma hasta la fecha.

Gaur egun arauturik daude, bestalde, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko etapei dagozkien gutxienezko irakaskuntzak (1330/1991, 1006/1991, 1345/1991 Errege-Dekretuak, irailaren seikoak...). Baita Haur Hezkuntzari, Lehen Hezkuntzari, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari, Batxilergoari eta Helduen Hezkuntzari dagozkien curriculumak ere (236/1992 eta 237/1992 Dekretuak, abuztuaren hamaikakoak...). Beste etapetako curriculumak gero finkatuko dira.

En este momento se hallan reguladas ya las enseñanzas mínimas correspondientes a las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato...(Reales Decretos 1330/1991, 1006/1991, 1345/1991 de seis septiembre ...) así como el currículo de las etapas infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, educación de personas adultas....(Decretos 236/1992, 237/1992 de once de agosto, ...). Posteriormente se irán fijando los currículos de otras etapas.

Honako dekretu hau oraindainoko ibilbidearen argitan ulertu behar da beraz, eta ikasmaterialak onetsi eta ikuskatzeko jardunbide-eredua arautzea du helburu. Eredu horrek eskolen autonomiaa errespetatu nahi du batetik eta, bestetik, ikasmaterialak euskal Administrazioak ezarritako curriculum-markoarekin bat datozela bermatu, hizkuntza taxuz erabiltzeko arauak ikasmaterialetan ongi betetzen direla ziurtatuz eta kalitate teknikoaren aldetik ere material horiek egokiak izan daitezen zainduz.

El presente Decreto debe entenderse en este contexto y pretende regular un modelo de supervisión y autorización de los materiales escolares que, por un lado, sea respetuoso con la autonomía de los centros y, por otro, garantice su coherencia con los planteamientos curriculares establecidos por la Administración Autónoma vasca, la adecuación a las normas para el correcto uso del idioma, y una calidad suficiente en cuanto a sus características técnicas.

Ondorioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko azaroaren 3ko egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del consejero de Educación, Universidades e Investigación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1998.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

DEFINIZIOA ETA APLIKAZIO-EREMUA

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. atala.– Dekretu honi dagokionean, ikasmateriala zera da: oinarri inprimatuan, ikus-entzunezkoan edo software bidez argitaratua edo produzitua izanik bertako eskoletan erabiltzeko balio duen oinarrizko edo osagarrizko materiala, hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorraren 1/1990 Lege Organikoak ezarritako irakaskuntza-curriculuma garatzen duena.

Artículo 1.– A los efectos de este Decreto se consideran materiales escolares todos aquellos que, publicados o editados en soporte impreso, audiovisual o software, sean susceptibles de ser utilizados en los centros educativos de esta comunidad como material válido para desarrollar, de manera básica o complementaria, el currículo de las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo. Artículo 2.– Lo dispuesto en el presente Decreto será de aplicación en el ámbito territorial en el que la Administración educativa corresponde al Departamento de Educación, Universidades e Investigación que es a quien compete la autorización de los materiales escolares.

2. atala.– Ikasmaterialei onespena emateko arduraduna Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila denez, hezkuntzaren administrazioa Sail honi dagokion lurralde-esparruan aplikatuko da dekretu hau.

Artículo 3.– A efectos del proceso de autorización, los materiales escolares se clasifican en básicos y complementarios. Se entenderá por material escolar básico aquél que desarrolle de manera expresa el currículo definido en la normativa correspondiente. Dentro de esta categoría general se considerará material básico integral aquel que abarque los contenidos previstos en al menos un curso o ciclo educativo completo. Se considerará, a su vez, material básico parcial aquél que abarque sólo una parte de un curso o ciclo educativo. Finalmente tendrá la consideración de material escolar complementario aquél que sirva como apoyo y ayuda para el correcto desarrollo de las enseñanzas arriba citadas.

3. atala.– Onetsi beharreko ikasmaterialak bi eratakoak izan litezke: oinarrizkoak eta osagarriak. Oinarrizko materialak zera dira, arauzko erabakiz ezarritako curriculuma berariaz garatzen dutenak. Oinarrizko materialok, gainera, osabetezkoak edo zatizkoak izan daitezke. Oinarrizko material osabetezkoek, gutxienez kurtso edo ziklo osoko edukiak jasoko dituzte. Oinarrizko material zatizkoek, aldiz, kurtso edo ziklo osoaren zati bat besterik ez dute jasoko. Azkenik, goian aipaturiko irakaskuntzak garatzeko lagungarri direnak ikasmaterial osagarritzat joko dira.

Artículo 4.– La tipificación concreta y precisa de los diversos materiales de ámbito escolar, establecida a partir de la clasificación inicial descrita en el artículo tercero, viene definida en el anexo I de este Decreto. Dicha tipificación pormenorizada abarca a la totalidad de materiales de ámbito escolar, es de vigencia para materiales publicados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad y alcanza tanto a la producción en soporte impreso como en audiovisual o software.

4. atala.– Eskola-esparruko ikasmaterialen sailkapen zehatza, dekretu honen hirugarren atalean ezarritako sailkapenari jarraituz, I. eranskinean ematen da. Aipatutako sailkapen zehatz horren barruan sartzen da eskolan erabiltzekoa den material oro. Bertako bi hizkuntza ofizialetariko edozeinetan argitaratutako ikasmaterialei dagokie sailkapen hori, berdin du materialok oinarri inprimatuan, ikus-entzunezkoan edota software bidez eginak izan.

Artículo 5.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación supervisará los materiales escolares dirigidos al desarrollo de las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de personas adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Música y Conservatorios y Programas de Garantía Social.

5. atala.– Hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorraren 1/1990 Lege Organikoak ezarritako ikasketak mamitzeko ikasmaterialak aztertu eta ikuskatu egingo ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. Ikuskatze-lan hori ondoko irakasmaila hauetara zabalduko da: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, Helduen Hezkuntza, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Arte- eta Lanbide Eskolak, Musika Eskolak eta Kontserbatorioak eta Gizarte Garantiako Programak. 6. atala.– Dekretu honen I. eranskinaren arabera Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsi beharreko ikasmaterial orori egin beharko zaio azterketa, berdin du ikasmaterial horren argitaratzailea edo produktorea etxe pribatu bat, Administrazio publikoren bat edo Hezkuntza Saila bera izan.

Artículo 6.– Todos los materiales escolares que, según lo definido en el anexo I de este Decreto, deban ser autorizados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, habrán de someterse al correspondiente análisis, independientemente de que el editor o productor de dicho material sea un ente privado, alguna Administración pública o el propio Departamento de Educación.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

IKASMATERIALEN EGOKITASUN-AZTERKETA

ANÁLISIS DE IDONEIDAD

7. atala.– Zer da egokitasun-azterketa? Irizpide zehatz, argi eta objektiboak erabiliz ikasmaterial bati onespena dagokion ala ez erabaki ahal izateko prozedura. Egokitasun-azterketak hiru alor hauek biltzen ditu: edukia, hizkuntza eta teknika.

Artículo 7.– Se entenderá por análisis de idoneidad la labor encaminada a dictaminar, de conformidad con criterios explícitos y objetivos, la procedencia o no de la autorización de un material escolar. El análisis de idoneidad abarca tres ámbitos: el de los contenidos, el idiomático y el técnico.

a) Edukiaren egokitasun-azterketa ikasmaterialak lantzen duen curriculumean eta bertako baloreetan oinarrituko da, dekretu honen 10. atalean adierazten diren baldintzak, irizpideak eta printzipioak kontuan izanik.

a) El análisis de contenidos se centrará en los aspectos curriculares y en los valores básicos reflejados en el material, de conformidad con los requisitos, criterios y principios que se enuncian en el artículo 10.º.

b) Hizkuntzaren egokitasuna aztertzeko, berriz, bai hizkuntzaren zuzentasuna eta bai testu-inguramen bakoitzak eskatzen duen egokitzapena hartuko dira gidari, dekretu honen 10. atalean adierazten den moduan hain zuzen.

b) El análisis idiomático se ajustará a los criterios de corrección idiomática y de adecuación contextual, en los términos que se detallan en el artículo 10.º.

c) Teknikazko egokitasun-azterketak, azkenik, helburu jakina du: ikus-entzunezko ikasmaterialek edo hezkuntza-softwareek teknikoki ongi funtzionatzen dutela ziurtatzea. Dekretu honen 10. atalak dioen moduan neurtuko da, kasu honetan ere, egokitasun-maila hori.

c) El análisis de idoneidad técnica tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento técnico del material escolar en el caso de materiales en soporte audiovisual o software. A tal efecto estimará el grado de adecuación de esos materiales a dicho objetivo, en la forma que se establece en el artículo 10.º.

8. atala.– Dekretu honen 3. eta 4. ataletan izendatutako ikasmaterial bakoitzari kasuan kasuko egokitasun-azterketa dagokio, ikasmaterial horren berariazko ezaugarrien arabera. Egokitasun-azterketa horretan, esan bezala, ikasmaterialen edukia, hizkuntz trataera eta bere ezaugarri teknikoak sar daitezke.

Artículo 8.– A los materiales definidos en los artículos 3 y 4 de este decreto se les aplicarán diferentes tipos de análisis de idoneidad en función de las características del material. Estos análisis de idoneidad pueden abarcar al contenido del material escolar, al tratamiento idiomático y a sus características técnicas.

9. atala.– Onespena behar duten ikasmaterial guztiek bai edukiaren egokitasun-azterketa, bai hizkuntzarena eta bai teknikazkoa gainditu beharko dute, edota hiru aztermolde horien zati bat, dekretu honen I. eranskinean eginiko sailkapenean zehaztutakoaren arabera.

Artículo 9.– Los materiales escolares objeto de autorización deberán superar los análisis de idoneidad de contenido, idiomático y técnico, o sólo parte de ellos, en función de la tipología pormenorizada señalada en el anexo I de este decreto.

Irizpide orokor gisa, ikasmaterialen onespen-bideak honako ezaugarriok izango ditu:

Como criterio general, el proceso de autorización de materiales escolares se ceñirá a las siguientes pautas:

a) Ikasleen oinarrizko ikasmaterialek, edozein oinarritakoak direla ere, edukiaren egokitasun-azterketa gainditu beharko dute, bai curriculumari eta bai oinarrizko baloreei dagokienean. Euskarazko ikasmaterialek, horrezaz gainera, hizkuntzaren egokitasun-azterketa gainditu beharko dute. Azkenik, teknikazko egokitasun-azterketa gainditu beharko dute ikus-entzunezko ikasmaterialek zein hezkuntza-softwareek. Irizpide orokor horrek badu salbuespenik, zehatz-mehatz I. eranskinean jasotzen dira salbuespen horiek.

a) A los materiales escolares básicos para el alumnado, editados en cualquier tipo de soporte, se les aplicará por norma general el análisis de idoneidad de contenido (tanto en sus aspectos curriculares como de valores); el idiomático en el caso de materiales presentados en euskera y el técnico en el caso de materiales en soporte audiovisual o software. Las excepciones a esa norma general se recogen de forma particularizada en el anexo I.

b) Ikasmaterial osagarrien kasuan, beren oinarria edozein delarik ere, euskaraz argitaratuak edo produzituak direnean hizkuntzaren egokitasun-azterketa egingo da eta, ikasmaterial horiek ikus-entzunezkoak edo softwarezkoak baldin badira, teknikazko egokitasun-azterketa ere egingo zaie. Horrezaz gainera beren edukia aztertuko da, informazioaren kalitateari eta oinarrizko baloreei dagokienez, 11. atalaren bigarren idatz-zatiak dioenaren ildotik.

b) A los materiales escolares complementarios, editados en cualquier tipo de soporte, se les aplicará tanto el análisis idiomático, si dichos materiales se han de publicar o producir en euskera, como el análisis técnico, en el caso de que tales materiales sean de soporte audiovisual o software. Adicionalmente se analizará su contenido en lo que respecta a valores básicos y calidad de información en los términos indicados en el apartado 2.º del artículo 11.

Azkenik, bestelako ikasmaterialak (gida didaktikoak, apunte-liburuak, irakasleen prestakuntzarako materialak, e.a.) onesteari dagokionez dekretu honen I. eranskinak kasuan-kasuan dioena hartuko da gidari. 10. atala.– Ikasmaterialen egokitasun-azterketa egiterakoan erabili beharreko irizpideak honako hauek dira:

Finalmente, el proceso de autorización de los restantes materiales escolares (guías didácticas, libros de apunte, materiales para la formación del profesorado, etc.) se atendrá a lo establecido para cada caso particular en dicho anexo I del presente decreto.

10.1.– Edukiaren egokitasun-azterketa. Aztermolde honek ikasmaterialaren honako bi alor hauek aztertuko ditu: curriculuma eta oinarrizko baloreak.

Artículo 10.– Los criterios básicos a seguir en los diferentes análisis de idoneidad de los materiales escolares serán los que a continuación se señalan:

a) Curriculum-alorrari dagokion egokitasun-azterketak ondoko elementuok izango ditu aztergai: irakasmaila, etapa, kurtso eta ziklo bakoitzerako ezarritako araudietan finkatu diren helburu, eduki eta ebaluaziorako irizpideak. Horrezaz gainera informazioaren zuzentasuna eta egokitasuna ere berariaz aztertuko da.

10.1.– En el análisis de idoneidad de contenidos se analizarán fundamentalmente los siguientes dos aspectos del material: el aspecto curricular, y el de los valores.

b) Oinarrizko baloreei dagokienez, bestalde, kasuan kasuko ikasmaterialak kontuan izan beharko ditu honako printzipio hauek: ikasleentzako ikasmaterial orok sexu bien eskubide-berdintasuna ziurtatu behar du bere testu eta irudietan. Horrezaz gainera, edozein eratako baztertze-modu saihestu behar du, kultura guztiekiko errespetua bultzatuz, demokraziazko jokamoldeen alde eginaz eta balore etiko eta moralak zainduz hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorraren 1/1990 Lege Organikoak bere bigarren atalean ezarritako moduan.

a) El análisis referente al aspecto curricular se atendrá a los siguientes elementos: objetivos, contenidos y criterios de evaluación señalados en las disposiciones normativas correspondientes a cada uno de los niveles, etapas, cursos o ciclos, así como la corrección e idoneidad de la información transmitida en los mismos.

10.2.– Hizkuntzaren egokitasun-azterketa. Euskaraz argitaratu edo produzitutako ikasmaterial orori egingo zaio aztermolde hau. Horretarako, testu idatziaren nahiz ahozkoaren bi aldeok aztertuko dira: batetik hitzez zein idatziz erabilitako hizkuntzaren zuzentasuna, eta bestetik kasuan kasuko inguramenaren araberako egokitasuna.

b) El análisis referente a los valores que se reflejen en el material escolar se atendrá, a su vez, a los siguientes principios: los materiales que se pongan a disposición de los alumnos y alumnas deberán reflejar en sus textos e imágenes los principios de igualdad de derechos entre los sexos, rechazo de todo tipo de discriminación, respeto a todas las culturas, fomento de los hábitos de comportamiento democrático y atención a los valores éticos y morales, en consonancia con lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo.

a) Zuzentasun-azterketa: Euskaltzaindiak euskal ortografiaz, gramatikaz, lexikoaz eta prosodiaz emandako aholku eta arauak kontuan hartu diren ala ez aztertuko du, batetik, hizkuntzaren zuzentasun-azterketak. Bestetik, ikasmaterialak darabilen hizkuntza, edozein euskalki edota hizkera-moldetakoa dela ere, bere oinarrizko ezaugarrietan (joskera aldetik, hitzei eta hitz-elkarteei dagokienez, ebakera kontuan) egokia den edo ez neurtuko du.

10.2.– El análisis de idoneidad idiomática se aplicará con carácter general a los materiales producidos o editados en euskera. A tal efecto se analizarán fundamentalmente dos aspectos del texto, oral o escrito: la corrección idiomática, y la adecuación contextual al receptor del mismo.

b) Inguramen edo kontestuarekiko egokitasun-azterketak, bestalde, honako faktoreok hartuko ditu kontuan: batetik testu-koherentzia, eta bestetik elkarreraginezko inguramenari (hots, material hori nork norekin, non eta zertan erabiltzekoa den) ongi moldatzea. Ikasleen adinerako, ikasgelaren eredurako (A, B, D) eta kasuan kasuko jakintza-alorrerako material hori baliagarria den argitu behar du, besteak beste, aztermolde honek.

a) El análisis de corrección idiomática valorará tanto la conformidad del texto con las normas ortográficas y demás recomendaciones dictadas por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia como, en general, las normas básicas de corrección (gramatical, léxica y, en su caso prosódica) del euskera en cualquiera de sus variedades y registros.

10.3.– Teknikazko egokitasun-azterketak, ikasmaterialaren beraren ezaugarriak gogoan izanik honako atal desberdinok hartuko ditu kontuan: a) Ikus-entzunezko oinarria duten ikasmaterialen kasuan, lanbide horretako profesionalen artean luze-zabal onarturiko parametro estandarrak aplikatuko dira. Audio-ikasmaterialen kasuan, berriz, bikoizketarako eta grabaziorako estudio profesionaletan darabiltzaten kalitatezko parametroak. Diapositiben eta diaporamen kasuan, aldiz, 35 mm-ko formatoan erabiltzen direnak jarraituko dira. Diaporamen kasuan, azkenik, audio-erreia aztertzeko estudio profesionaletan erabiltzen diren kalitate-irizpideak.

b) El análisis de adecuación contextual tendrá en cuenta, a su vez, factores que (como la coherencia textual y su adaptación al particular contexto de interacción) contribuyan a garantizar su validez en función de la edad del alumnado, el modelo de enseñanza bilingüe en que va a ser aplicado y el área de especialidad a que va dirigido dicho material escolar.

b) Software-oinarria duten ikasmaterialen kasuan, eta euren kalitate teknikoari dagokionez, horretarako ezarritako irizpide profesionalak erabiliko dira, programaren aukera eta tresna guztien funtzionamendu egokia egiaztatuz.

10.3.– En el análisis de idoneidad técnica se considerarán diferentes aspectos en función de las características del propio material:

11. atala.– Edukiaren egokitasun-azterketaren sakontasun-maila

a) En los materiales en soporte audiovisual se tomará como referencia la calidad habitual del medio profesional en cuanto a los parámetros de los standard internacionales. En los materiales de audio se tomarán como referencia los parámetros de calidad empleados por los estudios profesionales de grabación o doblaje. En las diapositivas y diaporamas se emplearán los criterios profesionales referentes al formato de 35 mm. y en los diaporamas, para analizar la pista de audio se tomarán como referencia los criterios de calidad empleados por los estudios profesionales.

11.1.– Oinarrizko ikasmaterialak zehatz-mehatz aztertuko dira: behin-betiko testua, irudiak barne, burutik burura aztertuko da beraz, bai edukien aldetik eta bai baloreen alorrean. Aldenik aldeko azterketa sakona egingo zaie, hortaz.

b) En los materiales en soporte software en lo que a la calidad técnica se refiere, se emplearán los criterios profesionales establecidos para este tipo de materiales y se comprobará el correcto funcionamiento de las diferentes opciones y utilidades del programa.

11.2.– Ikasmaterial osagarriak aztertzerakoan, ikasmaterial horietan oinarrizko baloreak, goian definitutako moduan, aintzakotzat hartzen diren edo ez aztertuko da batetik; bestetik, berriz, bertako informazioaren kalitatea izango da kontuan (gaurkotasuna, koherentzia, erabiltzaileen adinera eta irakasmailara egokiturik dauden ala ez eta curriculumetako edukiak garatzeko baliagarria den ala ez).

Artículo 11.– Sobre la intensidad del análisis de contenido.

12. atala.– Bere izaera berezia eta borondatezkoa kontuan izanik, erlijioari buruzko ikasmaterialen onespena ikasmaterial horien edukiak finkatzeko eskumena duten erlijio-arduradunei dagokie. Ikasmaterial hauek gainerako ikasmaterialetatik bereiz argitaratu edota produzituko dira.

11.1.– Los materiales escolares básicos serán analizados de forma completa (es decir, analizando el texto íntegro y definitivo, incluyendo el elemento gráfico) en todos y cada uno de sus componentes.

III. ATALBURUA

11.2.– Los materiales complementarios serán analizados tomando como referencia el respeto de dicho material a los valores básicos definidos anteriormente, así como la calidad de la información que se recoge en los mismos (actualidad, coherencia, adecuación al nivel y edad a la que se dirige y validez para el desarrollo de los contenidos curriculares para los que se propone como material de apoyo).

JESTIO-ARDURADUNAK

Artículo 12.– De acuerdo con el carácter específico y voluntario de las enseñanzas de religión, la autorización de estos materiales corresponderá a los responsables de fijar sus contenidos. Estos materiales escolares se editarán en formato independiente.

13. atala.– Egokitasun-azterketen prozedurari eta ikasmaterialen onespen-eskaeren tramitazioari dagokionez, ekimen osoaren goi-ardura Hezkuntza Sailordetzarena da. Sailordetza horren egitekoa da, orobat, aldian aldiko ebazpenaz ikasmaterial bakoitzari dagokion onespena ematea.

CAPÍTULO III

14. atala.– Ikasmaterialei onespena emateko prozedura teknikoaren koordinazioa Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzari dagokio. Horretarako, Ikasketen Antolamendurako Zerbitzua arduratuko da ikasmateriala (behin-betiko ikasmateriala eta, hala dagokionean, argitalpen-proiektua) jasotzeaz eta I. eranskinean ezarritakoaren arabera sailkatzeaz. Zerbitzu hori arduratuko da, orobat, tramitazioaren jarraipena egiteaz eta Hezkuntza sailburuordearen onespen-ebazpenerako lagungarri gerta daitekeen azken txosten teknikoa egiteaz. Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzari dagokio, bestalde, onespen-eskea egin duenari onespen-ebazpenaren berri ematea edota, onespenik eman ezin bada, egokitasun-azterketen emaitza kasuan kasuko interesdunari jakinaraztea.

ÓRGANOS DE GESTIÓN

15. atala.– Dekretu honen 10. atalean jasotako egokitasun-azterketak bideratzeko jestio-ardura teknikoa Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko bi Zerbitzu hauei dagokie:

Artículo 13.– La Viceconsejería de Educación es el órgano competente y responsable, tanto en el proceso de análisis de idoneidad así como en la tramitación de las solicitudes de autorización de los materiales escolares. Compete a dicha instancia, igualmente, otorgar la autorización mediante la resolución que a cada material corresponda.

a) Ikasmaterialen edukiaren egokitasun-azterketaren jestioa Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuari dagokio, langintza horretarako beharrezkotzat jotzen dituen hezkuntza-sistemaren etapa eta arlo desberdinetako adituen txostenak eta irizpenak eska ditzakeelarik. Horrezaz gainera Edukien Onespen-batzordearen laguntza jaso dezake, ikasmaterialen edukiaren egokitasunaz batzorde horretako aditu eta perito teknikoei kasuan kasuko txostenak edo irizpenak eskatuz. Batzorde hori honako kide hauek osatuko dute: Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuko onespen-arduraduna, Curriculuma Garatzeko Institutuaren ordezkari bat, Ikuskaritza Teknikoaren ordezkari bat eta onespen-prozeduraren koordinatzailea. Batzorde honetako kideak Hezkuntza sailburuordeak izendatuko ditu. Edukiaren egokitasun-azterketa bideratzeaz gain, Zerbitzu honi beroni dagokio gaztelaniazko ikasmaterialen teknikazko egokitasun-azterketa ere, ikus-entzunezko edo softwarezko oinarria duten ikasmaterialen kasuan.

Artículo 14.– Corresponde a la Dirección de Renovación Pedagógica la coordinación de todo el proceso técnico de autorización de dichos materiales escolares, siendo el Servicio de Ordenación Académica el encargado de la recepción y tipificación según el anexo I de todas las solicitudes y materiales que le acompañen (material de enseñanza íntegro y proyecto editorial cuando corresponda), y de realizar el seguimiento de su tramitación y la elaboración del informe técnico final que sirva de apoyo documental para la resolución de autorización del viceconsejero de Educación. Corresponde así mismo a dicha Dirección de Renovación Pedagógica comunicar al solicitante dicha resolución de autorización o, en caso de no resultar autorizado, dar a conocer al interesado el resultado de los diferentes análisis de idoneidad.

b) Euskarazko ikasmaterialen kasuan Euskara Zerbitzua arduratuko da, bestalde, hizkuntzazko egokitasun- edo onespen-azterketaz eta teknikazko egokitasun-azterketaz. Langintza horietarako, adituen txosten teknikoez baliatu ahal izango da Euskara Zerbitzua (bai hizkuntzaren alorrean eta bai teknikarenean). Hizkuntzaren egokitasun-azterketarako irizpideak finkatu eta eguneratzen laguntzeko Aholku Batzorde bat izango du gainera: Euskara Zerbitzuaren buruak, EIMA programako teknikari batek, Euskaltzaindiak proposatutako kide batek, Euskal Editoreen Elkarteak proposatutako kide batek eta Euskal herriko interpretari, zuzentzaile eta, itzultzaileen Elkarteak (EIZIEk) proposatutako beste batek osatuko dute Batzorde hori. Hezkuntza sailburuordeak izendatuko ditu batzordekide guztiok.

Artículo 15.– La responsabilidad técnica de gestión en la realización de los diferentes tipos de análisis señalados en el artículo 10 corresponde a los siguientes servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación:

IV. ATALBURUA

a) Corresponde al Servicio de Ordenación Académica la gestión del análisis de idoneidad de contenido de los materiales escolares, pudiendo recabar al efecto los informes y dictámenes de expertos en las diferentes áreas y etapas del sistema educativo. Podrá contar también con una Comisión de Autorización de Contenidos que asesorará al Servicio a la luz de los diversos informes o dictámenes sobre la idoneidad de contenidos del material escolar realizados por los diferentes expertos y peritos técnicos. Esta Comisión estará compuesta por: el/la responsable de autorizaciones del Servicio de Ordenación Académica, un representante del Instituto para el Desarrollo Curricular del IDC, un representante de la Inspección Técnica y la persona encargada de la coordinación del proceso de autorizaciones. Todos los miembros de la Comisión serán nombrados por el viceconsejero de Educación. Corresponde también al Servicio de Ordenación Académica la gestión del análisis de idoneidad técnica de los materiales escolares en castellano cuyo soporte sea audiovisual o software.

ADMINISTRAZIO-PROZEDURA

b) Corresponde al Servicio de Euskera la gestión del análisis de idoneidad idiomática y técnica de los materiales escolares producidos en euskera, pudiendo contar para ello con los informes técnicos de expertos en ambos aspectos. Dicho Servicio dispondrá, igualmente, de una Comisión Asesora para la fijación y actualización de los criterios a aplicar en los análisis de idoneidad idiomática. Esta Comisión estará compuesta por: el jefe del Servicio de Euskera, un técnico del programa EIMA, un miembro propuesto por Euskaltzaindia, un miembro propuesto por la Asociación de editores y un miembro propuesto por EIZIE (Asociación de traductores, correctores e intérpretes de Euskal Herria). Todos los miembros de la Comisión serán nombrados por el viceconsejero de Educación.

16. atala.– Ikasmaterial jakin baten onespena eskatzeko, kasuan kasuko argitaletxe edo produkzio-etxeak Hezkuntza Sailordetzara jo beza. Horretarako, aztertu beharreko ikasmaterialaren behin-betiko bertsio osoaz gainera onespenerako eskabide-orria eta beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko du. 16.1.– Onespenerako eskabide-orria dekretu honen II. eranskinean ageri da. Eskabide-orri horretan azaldu beharreko datuak honako hauek dira: argitaletxearen edo produkzio-etxearen izena; ikasmaterialaren izenburu osoa; ikasmateriala osatzen duten zati, ale edo unitateak; zein etapa, ziklo, irakasmaila, arlo edo zehar-lerrori dagokion; zer hizkuntzatan sortu den eta zer hizkuntzatan argitaratuko den; A, B edo D eredurako den; materialaren oinarria/k (inprimatua, ikus-entzunezkoa, softwarea...) eta Hezkuntza Sailari diru-laguntzarik eskatu dion edota jaso duen.

CAPÍTULO IV

16.2.– I. eranskinean azaltzen eta dekretu honen 3. atalean definitzen diren «oinarrizko ikasmaterial»-en kasuan, berdin du material horiek osabetezkoak edo zatizkoak izan, eskabide-orriarekin batera ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko dute argitaletxeek edo produkzio-etxeek:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

a) Ikasmaterialaren proiektua. Proiektu horrek ondoko puntu hauen berri eman behar du:

Artículo 16.– A fin de solicitar la autorización del material escolar correspondiente, las editoriales o empresas productoras deberán dirigirse a la Viceconsejería de Educación, entregando al efecto la ficha de solicitud y la documentación necesaria además del material a analizar, en su versión final completa e íntegra.

– edukiaren justifikazio teorikoa eta bere printzipio metodologiko-didaktikoak.

16.1.– La ficha de solicitud de autorización es la establecida en el anexo II de este Decreto. En dicha ficha se habrán de indicar de forma detallada los siguientes datos: entidad editorial o empresa productora; título completo del material; elementos, tomos o unidades que comprende, etapa, ciclo, curso, área o áreas o línea transversal a la que va destinado; lengua o lenguas en que ha sido originalmente creado y va a ser editado; modelo de enseñanza bilingüe A, B o D a los que va intencionalmente dirigido; soporte o soportes en los que se configura (impreso, audio, audiovisual, software,...) y si ha solicitado o recibido subvención del Departamento de Educación.

– kasuan kasuko zikloari edo kurtsoari dagozkion helburuak.

16.2.– Para los materiales escolares básicos (tanto para los integrales como para los parciales) según lo definido en el artículo 3 y que pertenezcan al grupo «A) Materiales básicos» según se recoge en el anexo I las editoriales o empresas productoras presentarán, junto con la ficha de solicitud, la siguiente documentación:

– edukien antolamendua eta banaketa, kontzeptuzko edukiak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak bereiziz.

a) Proyecto en el que se desarrollen los siguientes aspectos del material escolar para el que se solicita autorización:

– ebaluatzeko irizpideak eta orientabideak.

– justificación teórica del contenido y sus principios metodológicos y didácticos.

– aniztasuna kontuan izateko planteamendua.

– objetivos del ciclo o del curso al que se dirige.

– curriculumean jaso beharreko zehar-edukiak.

– organización y distribución de los contenidos atendiendo a la distinción entre conceptuales, procedimentales y actitudinales.

b) Onespena eskatzen duen ikasmaterial osoa, behin-betiko testuak eta irudiak aurkeztuz.

– criterios y orientaciones para la evaluación. – planteamiento de atención a la diversidad.

16.3.– Dekretu honen 3. atalak eta I. eranskinak zehazten dituzten ikasmaterial osagarrien kasuan, onetsi beharreko ikasmaterial osoa besterik ez da aurkeztu behar eta ikasmaterial horrek behin-betiko testuak eta irudiak izan beharko ditu.

– contenidos transversales al currículo.

16.4.– Gorago aipatu den behin-betiko ikasmaterial horren hiruna ale aurkeztu beharko dira, bai oinarrizko ikasmaterialen kasuan eta bai ikasmaterial osagarrienean. Bestalde, oinarrizko ikasmaterialekin batera proiektuaren hiruna ale ere aurkeztu beharko dira.

b) Materiales íntegros para los que se solicita la autorización que deberán contener textos e imágenes definitivas.

17. atala.– Ikasleek ikasmaterial idatzian bertan lan egin behar duten kasuan, testu hori gainerako material iraunkorragoetatik bereizita aurkeztuko da, non eta Haur Hezkuntzara edota Lehen Hezkuntzako lehen ziklora zuzendua ez dagoen edota argitaletxeak edo produktoreak, ikasmaterialaren berezko ezaugarriengatik edo egiturarengatik, bereiztea desegokia dela uste duen. Azken kasu honetan desegokitasun horren berri eman beharko du proiektuak, desegokitasun horren zergatikoak idatziz azalduz.

16.3.– Para los materiales escolares complementarios, según lo definido en el artículo 3 y en el anexo I del presente Decreto, se presentará sólo el material íntegro a autorizar, que deberá contener textos e imágenes definitivas.

18. atala.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak berariaz zainduko du, bere aginte-esparruko ikastetxeetan onetsi gabeko ikasmaterialik erabili ez dadin. Ikastetxeren batek onetsi gabeko ikasmateriala darabilela jakiten badu, ikasmaterial horrek onespenik ez duela jakinaraziko dio Hezkuntza Sailak, ofizioz, ikastetxe horri.

16.4.– El material íntegro señalado anteriormente, tanto en el caso de materiales básicos como en el de materiales complementarios se presentarán por triplicado. A los básicos les acompañará el proyecto, igualmente por triplicado.

19. atala.– Ofizioz edo inoren eskaeraz, eta dagokionari entzun ondoren, Hezkuntza Sailak baliogabetu egin dezake ikasmaterial bati bere garaian emandako onespena, argitaratu eta zabaldutako ikasmaterialean konprobazioak egin ondoren honelako zerbait agertzen bada:

Artículo 17.– Los materiales escolares en soporte escrito en los que el alumnado deba trabajar directamente se presentarán en formato independiente de los restantes materiales de uso más duradero, salvo aquellos que sean destinados a Educación Infantil y al primer ciclo de Educación Primaria o aquellos otros que aun no correspondiendo a dichos ciclos, por las características o concepción del material se considere inadecuada su diferenciación. En este caso el proyecto deberá reflejar dicho extremo, y justificarlo razonadamente.

a) egokitasun-azterketa dela–eta dekretu honen 10. atalean ezarri diren irizpideen aurkako arau-hauste nabariak ageri direnean, edota beste edonolako arau-hauste larri edo ugariek hartara bultzatzen dutenean.

Artículo 18.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación velará porque no se empleen en los centros escolares materiales escolares que no cuenten con la correspondiente autorización. Cuando el Departamento tenga conocimiento de la utilización de materiales no autorizados notificará de oficio a los centros que el material no cuenta con la pertinente autorización del Departamento de Educación.

b) Ikasmaterial hori eta bere garaian onetsi zen behin-betiko testua nabarmenki aldentzen direnean.

Artículo 19.– El Departamento, de oficio o a instancia de parte y previa audiencia al interesado, podrá revocar la autorización a efectos inmediatos de los materiales cuando, al comprobar el material tras su edición y difusión:

c) Hezkuntza sailburuordearen onespen-ebazpenari erantsitako txostenean jasotako zuzenketak eta proposamenak behar bezala kontuan hartu ez direnean.

a) se observen infracciones inequívocas a los criterios señalados para el análisis de idoneidad a los que se refiere el artículo 10 de este Decreto o cuando la gravedad o abundancia de los mismos así lo aconsejen.

Gorago aipatutako baliogabetzea gertatzen denean, Hezkuntza sailburuordeak horren berri eman behar dio interesdunari, berariazko ebazpenaren bidez. Onespenaren baliogabetzea gorago aipatutako hiru kasu horietariko zeini dagokion azalduko dio, gainera, ebazpen horretan.

b) dicho material se aparte de manera notoria de los materiales íntegros autorizados en su día.

Onespen-baliogabetzearen aurka jotzeko, legearen arabera ezar daitezkeen administrazioarekiko auzi-errekurtsoak egin ahal izango dira.

c) se observe que no han sido tenidas en cuenta, en medida suficiente, las propuestas y correcciones señaladas en el informe que acompañe a la resolución de autorización del Viceconsejero de Educación.

20. atala.– Hezkuntza Saileko Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuan aurkezten diren ikasmaterialen onespen-eskariek ondoko epeak eta prozedurak izango dituzte:

La revocación de la autorización efectuada en los supuestos arriba señalados se notificará a los interesados mediante resolución expresa del Viceconsejero de Educación en la que se hará constar a cual de esos tres supuestos es debida la revocación de la autorización.

20.1.– Onespen-espedientearen tramitazioari hasiera emateko, Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuak ikasmateriala jasoko du eta sarrera-zenbakia emango dio. Ondoren, eskatzaileak aurkeztutako ikasmaterialaren gainean eginiko tipifikazioa aztertuko du. Azterketaren ondorioz, eginiko tipifikazio hori onartu edo aldatu egingo du, eta ikasmaterialari zer azterketa-mota dagozkion zehaztuko du.

Contra la revocación de la autorización arriba señalada podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan con arreglo a las leyes.

20.2.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako Saileko Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuak eta Euskara Zerbitzuak aztertuko dute, dekretu honek dioenaren ildotik, ikasmaterialen egokitasuna. Azterketa horien ondoriozko txosten eta irizpen teknikoen argitan, Hezkuntza Sailordetzak hala dagokiona ebatziko du hilabeteko epean. Hilabeteko epe horretatik kanpora geldituko da 20.4. idatz-zatian alegazioak aurkezteko jasotzen den epea. Hilabeteko epe horretan ebazpenik egingo ez balitz, eskaera ez dela onetsi ulertu beharko da.

Artículo 20.– El procedimiento de autorización de los materiales escolares presentados al Servicio de Ordenación Académica del Departamento de Educación seguirá los siguientes plazos y procesos:

20.3.– Aurkeztutako ikasmaterialak dekretu honen 10. atalean jasotako baldintzak betetzen dituela ikusten bada, Hezkuntza sailburuordearen ebazpenez onespena emango zaio. Onespen-ebazpen hori kasuan kasuko erakunde, argitaletxe edo produktoreari helaraziko zaio eta honek ikasmaterialean bertan, ongi ikus daitekeen tokian, onespena jaso izana eta onespen-ebazpenaren data adieraziko du.

20.1.– El Servicio de Ordenación Académica recibirá el material y le dará un número de entrada dando así inicio a la tramitación del expediente de autorización. A continuación valorará la procedencia o no de la tipificación del material presentado por la entidad solicitante de la autorización. En base a ello aceptará o modificará la tipificación del mismo, señalando en consecuencia el tipo o tipos de análisis que corresponde efectuar al material en cuestión.

20.4.– Baldin goian aipatutako epean Hezkuntza Sailak ikusiko balu ikasmaterialen batek ez dituela 10. atalean jasotako baldintzak betetzen eta, ondorioz, onespenik ez dagokiola, eskaera horri dagozkion txosten teknikoen berri emango dio argitaratzaile edo produktoreari, onespena ematearen aurkako txostena Euskara Zerbitzuak edo Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuak aurkeztu duen azalduz. Txosten horri esker, ezezko proposamena zergatik egin den jakin ahal izango du interesdunak eta hamabost lan-eguneko epean ebazpenaren aurkako alegazioak egiteko aukera izango du.

20.2.– El Servicio de Ordenación Académica y el Servicio de Euskera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación analizarán, en los términos definidos en el presente decreto, la idoneidad del material escolar. A la luz de los informes técnicos y dictámenes que de dichos análisis se deriven, la Viceconsejería de Educación resolverá lo que proceda en el plazo máximo de un mes excluyendo de dicho plazo el periodo señalado en el apartado 20.4 para las alegaciones. En el caso de que no se resuelva en dicho plazo, se considerará desestimada la solicitud.

20.5.– Gorago aipatutako txosten tekniko horien aurkako alegazioak jaso eta beraiei buruzko txosten teknikoa egin ondoren, dagokion ebazpena egingo da.

20.3.– Caso de estimarse que el material presentado reúne las condiciones señaladas en el artículo 10 del presente decreto, se procederá a autorizarlo mediante resolución del viceconsejero de Educación, que será remitida a las entidades, editoriales o empresas productoras las cuales deberán hacer constar en lugar bien visible tal autorización, indicando la fecha de la resolución correspondiente.

20.6.– Txosten teknikoetan adierazitakoaren arabera materiala aldatu egiten bada, onespen-prozedura berriro martxan jarriko da. Kasu honetan, egokitasun-azterketarako beharrezkoa den material-zatia bakarrik bidaliko da Ikasketen Antolamendurako Zerbitzura. Aurkako txosten teknikoa burutu zuen Zerbitzuari itzuliko zaio materiala, berriro azter dezan.

20.4.– En el caso de que, en el plazo arriba señalado, el Departamento de Educación compruebe que determinados materiales no se adecuan a los criterios señalados en el artículo 10 y no se estime procedente su autorización, dará a conocer al editor o productor el contenido de los informes técnicos relativos a su solicitud, haciendo constar qué Servicio técnico, el de Ordenación Académica o el de Euskera, ha emitido el informe desfavorable y pueda, a través del mismo, conocer en detalle los motivos y circunstancias particulares de la propuesta denegatoria y, en consecuencia, pueda realizar cuantas alegaciones estime procedentes en el plazo de quince días hábiles.

21. atala.– Ikasmateriala argitaratu ondoren, argitaletxeak edo produktoreak bi ale igorriko ditu Hezkuntza Sailordetzara. Onetsitako ikasmaterialaren eta argitaratukoaren artean alderik ez dagoela konprobatzeko erabiliko dira bi ale horiek, bai eta jakitun edo aditu teknikoek egindako proposamenak eta zuzenketak argitaletxe, produktore eta Administrazio publikoen aldetik zer neurritan kontuan hartu diren aztertzeko. Bi ale horiek honela artxibatuko dira: ale bat Euskara Zerbitzuan gordeko da, eta bestea Ikasketen Antolamendurako Zerbitzuan.

20.5.– Una vez recibidas las alegaciones referentes a dichos informes técnicos se resolverá en consecuencia, previa realización de un informe técnico relativo a las alegaciones realizadas.

22. atala.– Berrargitalpenak. Onetsitako ikasmaterial batek berrargitaratzerakoan eduki-aldaketa nabariak baldin baditu material berritzat hartuko da eta, berriro, Hezkuntza Sailean aurkeztu beharko da onespen eske. Aldiz, aldaketa horiek nabariak ez badira eta edukiak berean badarrai, argitaletxe edo produktoreak egoera horren berri emango dio, idatziz, Hezkuntza sailburuordeari. Aurretik onetsitako ikasmateriala hitzez hitz itzultzean ere horren berri ematen duen idatzia helaraziko dio argitaletxeak edo produktoreak Hezkuntza sailburuordeari.

20.6.– En el caso de que el material se modifique de acuerdo con los informes técnicos se reactivará el procedimiento, enviándose únicamente para su análisis al Servicio de Ordenación Académica el material necesario para que éste, en su caso, lo remita al Servicio responsable del informe desfavorable.

23. atala.– Ikasmaterialen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan.

Artículo 21.– Una vez publicado o editado el material escolar, la editorial o empresa productora hará llegar a la Viceconsejería de Educación dos ejemplares del mismo. Estos ejemplares se utilizarán para comprobar que el material autorizado y el publicado son los mismos, así como para poder analizar el grado en que han sido seguidas por las editoriales, empresas productoras o administraciones públicas las propuestas y correcciones señaladas por los diferentes expertos o peritos técnicos. Dichas copias serán archivadas de la siguiente manera: una de ellas quedará archivada en el Servicio de Ordenación Académica y la otra en el Servicio de Euskera.

23.1.– Beren curriculum-proiektuetara ongien egokitzen diren eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren onespena duten ikasmaterialak erabili ahal izango dituzte ikastetxeek.

Artículo 22.– Reediciones. Cualquier modificación que altere de manera significativa el contenido de un material escolar autorizado se considerará como un nuevo material y deberá presentarse nuevamente a la autorización del Departamento de Educación. En los casos en que la reedición no suponga modificación significativa del contenido la editorial o empresa productora lo hará constar en un escrito dirigido al viceconsejero de Educación. Cuando el material escolar autorizado vaya a ser traducido literalmente, sin modificaciones o adaptaciones, también se deberá dirigir un escrito al viceconsejero de Educación en el que se haga constar esta circunstancia.

23.2.– Eskolarako materialak aukeratzeko orduan bere proiektura eta antolamendu-eredura ongi egokitzen diren irizpideak finkatuko ditu ikastetxe bakoitzak. Berak izendaturiko pertsonek edo taldeek erabakiko dute, irizpide horien arabera, zer ikasmaterial erabili.

Artículo 23.– Utilización de los materiales escolares en los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

23.3.– Ziklo baterako hautatu diren oinarrizko ikasmaterial osabetezkoak ezingo dira aldatu, harik eta ikasleek ziklo hori bukatu arte.

23.1.– Los centros docentes podrán utilizar los materiales escolares autorizados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación que mejor se adecúen a su propio proyecto curricular.

23.4.– Kurtso edo ziklo baterako aukeratzen den arlo edo materia bateko oinarrizko ikasmaterial osabetezkoak lau ikasturtetarako balioko du gutxienez. Salbuespen bakarra, beharrak ezinbestean hala eraginda, ikasmaterial hori epea amaitu baino lehen ordezkatu beharra gertatzea izango da. Horrelakoetan Ikuskaritzaren aldeko txostena ezinbestekoa izango da. Bestalde, ziklo edo kurtso berri baten ezarpenaren lehen urtean ez da kontuan hartuko gorago aipaturiko epea. Kasu berezi honetan, hautatutako ikasmateriala gutxienez bi urtez erabili beharko da.

23.2.– La decisión respecto a la elección de materiales será efectuada por aquellas personas o equipos, y de acuerdo con aquellos criterios, que el propio centro determine en consonancia con su proyecto y esquema organizativo.

23.5.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila arduratuko da, Ikuskaritzaren bidez, ikasmaterialak eskoletan zuzen erabiltzeaz. Beharrezko neurriak hartuko ditu, bereziki, ikasmaterialen erabilera dela-eta egile-eskubideei eta erreprodukzioari buruzko araudiak dioenaren kontrakorik gerta ez dadin.

23.3.– Los materiales escolares básicos integrales elegidos para un determinado ciclo no podrán ser sustituidos hasta que el grupo de alumnos/as haya finalizado tal ciclo.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

23.4.– La elección de los materiales escolares básicos integrales de un área o materia para un determinado curso o ciclo tendrá una vigencia mínima de cuatro cursos, salvo en los casos en que, por razones plenamente justificadas, fuera conveniente su sustitución antes del plazo fijado, lo que se hará de acuerdo con el informe del Servicio de Inspección. Por otra parte, durante el primer año de implantación de un determinado ciclo o curso no será de aplicación dicho plazo; en su lugar, la elección del material tendrá una vigencia mínima de 2 años.

Ikastetxeetarako materialen eta helduak euskaldundu edo alfabetatzeko materialen onespen-bidea koordinatzeko, esparru batean zein bestean erabiltzeko modukoak diren materialei dagokienez bi alor horien ardura duten erakunde administratiboek bitariko batzordea izendatuko dute, material jakin horiei onespena dagokien edo ez ikusteko. Bitariko batzorde hori bi erakundeotako lankide teknikoek osatuko dute. Materiala dekretu honen 10. atalean jasotako oinarrizko irizpideekin edo irizpide horiek garatuko dituzten arauekin bat datorren aztertzea izango da, batetik, batzorde horren egitekoa. Bestetik, berriz, material hori helduen euskalduntzeak edo alfabetatzeak dituen ezaugarrietara ongi egokitzen den edo ez aztertzea.

23.5.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación mediante el Servicio de Inspección velará por el buen uso de los materiales escolares en los centros, evitando en todo caso cualquier tipo de utilización de los mismos que contravengan la norma vigente respecto a reproducciones o derechos de autor.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Maiatzaren 18ko 143/1993 Dekretua (EHAA, uztailaren 20koa), testu-liburuen eta gainerako curriculum-materialen onespena eta ikuskatze-lana arautzen zituena, indargabeturik gelditzen da. Ikasmaterialen onespena eta ikuskatze kontuan dekretu honen aurka legokeen beste edozein xedapen ere indarrik gabe uzten da. <P>AZKEN XEDAPENAK

Al efecto de coordinar los ámbitos de actuación relativos a la autorización de materiales escolares y de euskaldunización o alfabetización de adultos en cuanto a los materiales que pudieran ser comúnmente utilizados para uno y otro fin, los órganos administrativos a los que competan tales áreas de actuación designarán una comisión mixta formada por personal técnico de ambas áreas con el fin de valorar la idoneidad de tales materiales atendiendo a los criterios básicos establecidos en este decreto en su artículo 10 o normas que lo desarrollen, y adecuándolos a las particularidades inherentes a la euskaldunización o a la alfabetización de adultos.

Lehena.– Baimena ematen zaio Hezkuntza sailburuari, dekretu honetan jasotakoak garatu eta aplikatzeko behar diren xedapenak eman ahal izan ditzan. Bigarrena.– Dekretu honek prozeduraz arautzen ez duen guztirako, Herri Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea hartuko da kontuan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

AIC: análisis de idoneidad de contenidos.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko azaroaren 3an.

AII: análisis de idoneidad idiomática.

Lehendakaria,

AIT: análisis de idoneidad técnica.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

C: curriculum.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

V: valores básicos (y calidad de la información).

INAXIO OLIVERI ALBISU.

X: procede analizar.

I. ERANSKINA

– : no procede analizar.

1.– Material escolar impreso.

IKASMATERIALEN SAILKAPENA

AIC AII

Oharrak: taula hauetan ageri diren laburdura eta ikurrek ondoko esangura hauek dituzte:

C V

EEA: edukiaren egokitasun-azterketa.

10000 MATERIAL ESCOLAR IMPRESO

HEA: hizkuntzaren egokitasun-azterketa.

11000 MATERIAL BÁSICO

TEA: teknikazko egokitasun-azterketa.

11100 Guía del profesor X X X

C: curriculuma.

11200 Libro de texto del alumno

B: oinarrizko baloreak (eta informazioaren kalitatea).

11210 Libro de texto de lengua y literatura vasca X X X

X: aztertu egin behar da.

11220 Libro de texto de lengua y literatura castellana X X -

–: ez da aztertu behar.

11230 Método de aprendizaje de euskera para alumnos X X X

1.– Ikasmaterial inprimatuak.

EEA HEA

11240 Método de lengua extranjera para alumnos X X -

C B

11250 Libro de texto en euskera o castellano X X X

10000 IKASMATERIAL INPRIMATUAK <P ALIGN="JUSTIFY">11000 OINARRIZKO IKASMATERIALAK <P ALIGN="JUSTIFY">11100 Irakaslearen gidaliburuak X X X

11260 Método para la euskaldunización o alfabetización de adultos X X X

11200 Ikaslearen testu-liburuak

11270 Método de lengua extranjera para adultos X X -

11210 Ikasleek euskara eta euskal literatura ikasteko testu-liburuak X X X

11300 Libro de apuntes

11220 Gaztelania eta bere literatura ikasteko testu-liburuak X X -

11310 Libro de apuntes del alumno X X X 11320 Libro de apuntes del profesor X X X

11230 Ikasleek euskara ikasteko metodoak X X X

11400 Cuaderno de trabajo del alumno X X X 11500 Temas de lectura básicos del alumno

11240 Ikasleek atzerriko hizkuntzak ikasteko metodoak X X -

11510 Temas de lectura para iniciarse en la mecánica de la lectura X X X

11250 Euskaraz edo erdaraz ikasteko testu-liburuak X X X

11520 Temas de lectura para profundizar y ampliar la competencia idiomática X X X

11260 Pertsona helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko metodoak X X X

11600 Otros

11270 Pertsona helduek atzerriko hizkuntzak ikasteko metodoak. X X -

AIC AII

11300 Apunte-liburuak

C V

11310 Ikaslearen apunte-liburuak X X X 11320 Irakaslearen apunte-liburuak X X X

12000 MATERIAL COMPLEMENTARIO

11400 Ikaslearen lan-koadernoak X X X

12100 Libro de consulta (de aplicación escolar)

11500 Ikaslearen oinarrizko irakurgaiak 11510 Irakurmekanika lantzeko oinarrizko irakurgaiak X X X

12110 Temas monográficos y ensayos - X X

11520 Hizkuntz gaitasuna indartu eta aberasteko oinarrizko irakurgaiak X X X

12120 Métodos - X X

11600 Bestelakoak

12130 Ejercicios prácticos - X X 12140 Gramáticas - - X

EEA HEA

12150 Diccionarios - - X

C B

12160 Atlas - - X

12000 IKASMATERIAL OSAGARRIAK 12100 Kontsulta-liburuak (eskola munduan erabiltzekoak)

12170 Enciclopedias - - X

12110 Monografi gaiak eta saiakerak - X X

12180 Catecismos IGLESIA IGLESIA X

12120 Metodoak - X X

12190 Otros

12130 Ariketa-materialak - X X

12200 Temas literarios (de aplicación escolar)

12140 Gramatikak - - X

12210 Libros de cuentos - - X

12150 Hiztegiak - - X

12220 Libros de novelas - - X

12160 Atlasak - - X

12230 Libros de teatro - - X

12170 Entziklopediak - - X

12240 Libros de poesía - - X

12180 Dotrinak ELIZA ELIZA X

12250 Libros de verso y canción - - X

12190 Bestelakoak

12260 Cómic - - X

12200 Literatur gaiak (berariaz eskolarako prestatuak)

12270 Otros

12210 Ipuin-liburuak - - X

12300 Materiales de evaluación

12220 Nobela-liburuak - - X

12310 Tests - X X

12230 Teatro-liburuak - - X

12320 Cuadernos de evaluación - X X

12240 Poesi liburuak - - X

12330 Otros

12250 Bertso- eta abesti-liburuak - - X 12260 Komikiak - - X

12400 Material para la formación del profesorado

12270 Bestelakoak

12410 Libros para la formación en contenidos - X X

12300 Neurketa-materialak

12420 Libros para la formación idiomática - X X

12310 Testak - X X

12430 Libros para la formación didáctica y pedagógica - X X

12320 Ebaluazio-koadernoak - X X

12440 Explicaciones metodológicas - X X

12330 Bestelakoak

12450 Materiales de referencia para la enseñanza del euskera - X X

12400 Irakasleen prestakuntzarako materialak

12460 Programaciones escolares - X X

12410 Edukizko prestakuntzarako liburuak - X X

12470 Orientaciones educativas - X X

12420 Hizkuntzazko prestakuntzarako liburuak - X X

12480 Otros

12430 Didaktika eta pedagogiazko prestakuntzarako liburuak - X X

12500 Temas informativos para el mundo escolar

12440 Metodologiazko azalpenak - X X

12510 Temas informativos para el alumno - X X

12450 Euskara irakasteko erreferentzi materialak - X X

12520 Temas informativos para el profesor - X X

12460 Ikasketa-programak - X X

12600 Publicaciones periódicas (de aplicación escolar)

12470 Hezkuntzazko orientabideak - X X 12480 Bestelakoak

12610 Revistas para alumnos - - X

12500 Irakasmundurako informazio-gaiak 12510 Ikasleentzako informazio-gaiak - X X

12620 Revistas para profesores - - X

12520 Irakasleentzako informazio-gaiak - X X

12630 Revistas para padres - - X

12600 Aldizkariak (eskola alorrekoak soilik)

12700 Mapas y murales

12610 Ikasle-aldizkariak - - X

12710 Mapas - - X

12620 Irakasle-aldizkariak - - X

12720 Planos - - X

12630 Guraso-aldizkariak - - X

12730 Material adhesivo - - X

12700 Mapak eta horma-irudiak

12740 Murales - - X

12710 Mapak - - X

12750 Bolas terrestres - - X

12720 Planoak - - X

12760 Otros

12730 Material eranskorrak - - X

12800 Materiales de ensayo

12740 Horma-irudiak - - X

12810 Juegos educativos - - X

12750 Lur-bolak - - X

12820 Otros

12760 Bestelakoak

2.– Material escolar audiovisual.

12800 Saiakuntza-gaiak

AIC AII AIT

12810 Hezkuntza-jokoak - - X

C V

12820 Bestelakoak

20000 MATERIAL ESCOLAR AUDIOVISUAL

2.– Ikus-entzunezko ikasmaterialak.

21000 MATERIAL BÁSICO

EEA HEA TEA

21100 Material audiovisual básico para el alumno

C B

21110 Material audiovisual para el aprendizaje de la lengua y literatura vasca X X X X

20000 IKUS-ENTZUNEZKO IKASMATERIALAK

21120 Material audiovisual para el aprendizaje de la lengua y literatura castellana X X - X 21130 Método audiovisual para el aprendizaje de la lengua vasca X X X X

21000 OINARRIZKO IKASMATERIALAK 21100 Ikaslearentzako oinarrizko ikus-entzunezkoak

21140 Método audiovisual para el aprendizaje de lenguas extranjeras X X - X

21110 Ikasleek Euskara (eta Euskal literatura) ikasteko ikus-entzunezko materialak X X X X

21150 Material audiovisual para otras materias básicas X X X X

21120 Gaztelania eta bere literatura ikasteko ikus-entzunezko materialak X X - X

21160 Método audiovisual para la alfabetización y euskaldunización de adultos X X X X

21130 Ikasleek Euskara ikasteko ikus-entzunezko materialak X X X X

21200 Material audiovisual básico para el profesor X X X X

21140 Ikasleek atzerriko hizkuntzakikasteko ikus-entzunezkoak X X - X

21300 Otros

21150 Beste jakintza-gaiak ikasteko ikus-entzunezkoak X X X X

22000 MATERIAL COMPLEMENTARIO

21160 Pertsona helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko metodoak X X X X

22100 Material audiovisual de consulta (para utilizar en el ámbito escolar)

21200 Irakaslearen oinarrizko ikus-entzunezkoak X X X X

22110 Temas monográficos - X X X

21300 Bestelakoak

22120 Métodos audiovisuales - X X X

22000 IKASMATERIAL OSAGARRIAK 22100 Kontsultarako ikus-entzunezkoak (eskola munduan erabiltzeko)

22130 Enciclopedias audiovisuales - - X X

22110 Monografi gaiak - X X X

22140 Catecismos, audiovisuales de temática religiosa IGLESIA IGLESIA X X

22120 Ikus-entzunezko metodoak - X X X

22150 Otros

22130 Ikus-entzunezko entziklopediak - - X X

22200 Temas literarios (específicamente destinados a la escuela)

22140 Dotrinak, erlijioari buruzko ikus-entzunezkoak ELIZA ELIZA X X

22210 Videos y cassettes de cuentos - - X X

22150 Bestelakoak

22220 Videos y cassettes de novelas - - X X

22200 Literatur gaiak (berariaz eskolarako prestatuak)

22230 Videos teatrales - - X X

22210 Ipuin-kasete/bideoak - - X X 22220 Nobela-kasete/bideoak - - X X 22230 Antzezlan-bideoak - - X X

22240 Videos y cassettes de poesía - - X X

22240 Poesi kasete/bideoak - - X X 22250 Bertso- eta abesti-kasete/bideoak - - X X

22250 Videos y cassettes de versos y canciones - - X X

22260 Bestelakoak

22260 Otros

22300 Irakasleen prestakuntzarako materialak

22300 Material para la formación del profesorado

22310 Edukizko prestakuntzarako ikus-entzunezkoak - X X X

22310 Material audiovisual para la formación en contenidos - X X X

22320 Hizkuntzazko prestakuntzarako ikus-entzunezkoak - X X X

22320 Material audiovisual para la formación idiomática - X X X

22330 Didaktika eta pedagogiazko prestakuntzarako ikus-entzunezkoak - X X X

22330 Material audiovisual para la formación didáctica y pedagógica - X X X

22340 Hezkuntzazko orientabideak - X X X

22340 Orientaciones educativas - X X X

22350 Metodologiazko azalpenak - X X X

22350 Explicaciones metodológicas - X X X

22360 Bestelakoak

22360 Otros

22400 Irakasmundurako informazio-gaiak

22400 Temas informativos para el mundo escolar

22410 Ikasleentzako informazio-gaiak - X X X

22410 Temas informativos para el alumno - X X X

22420 Irakasleentzako informazio-gaiak - X X X

22420 Temas informativos para el profesor - X X X

22430 Bestelakoak

22430 Otros

22500 Dokumentalak

22500 Documentales

22510 Ikasleentzako dokumentalak - X X X

22510 Documentales para el alumno - X X X

22520 Irakasleentzako dokumentalak - X X X

22520 Documentales para el profesor - X X X

22530 Bestelakoak

22530 Otros

3.– Hezkuntza-softwarea.

3.– Software educativo.

EEA HEA TEA

AIC AII AIT

C B

C V

30000 HEZKUNTZA SOFTWAREA 31000 OINARRIZKO IKASMATERIALAK 31100 Irakaslearen softwarea

30000 SOFTWARE EDUCATIVO

31110 Erabiltzaileentzako baliabideak - - X X

31000 MATERIAL BÁSICO

31120 Jakintzagai desberdinetan erabil daitezkeen joko edo ariketa irekiak - - X X

31100 Software del profesor

31130 Testu-lanketak, pakete elkartuak - - X X

31110 Utilidades para el usuario - - X X

31140 Informatikazko lengoaiak eta beren garapenak - - X X

31120 Juegos y ejercicios abiertos utilizables en diferentes asignaturas - - X X

31200 Ikaslearen softwarea

31130 Procesadores de texto, paquetes integrados - - X X

31210 Ikasleek Euskara eta Euskal Literatura ikasteko softwareak X X X X

31140 Lenguajes informáticos y sus desarrollos - - X X

31220 Gaztelania eta bere literatura ikasteko softwareak X X - X

31200 Software del alumno

31230 Ikasleek euskara ikasteko softwareak X X X X

31210 Software para el aprendizaje de la lengua y literatura vasca X X X X

31240 Atzerriko hizkuntzak ikasteko softwareak X X - X

31220 Software para el aprendizaje de la lengua y literatura castellana X X - X

31250 Beste jakintzagaiak ikasteko softwarea X X X X

31230 Software para el aprendizaje de euskera X X X X

31260 Ikaslearentzako hiper-testuak X X X X

31240 Software para el aprendizaje de lenguas extranjeras X X - X

31270 Ikaslearen lan-programak, ariketak, simulazioak X X X X

31250 Software para el aprendizaje de otras materias escolares X X X X

31280 Irakurmekanika lantzeko hezkuntza-softwareak X X X X

31260 Hipertextos para el alumno X X X X

31290 Pertsona helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko metodoak X X X X

31270 Programas de trabajos, ejercicios y simulaciones para el alumno X X X X

31300 Bestelakoak

31280 Software para la mejora de la lectura X X X X

EEA HEA TEA

31290 Método software para la euskaldunización y alfabetización de adultos X X X X

C B

31300 Otros

32000 IKASMATERIAL OSAGARRIAK 32100 Kontsulta-softwareak (eskola munduan erabiltzeko)

AIC AII AIT

32110 Monografi-softwareak - X X X 32120 Ariketa-softwareak - X X X

C V

32130 Joko didaktikoak - X X X

32000 MATERIAL COMPLEMENTARIO

32140 Metodoak - X X X

32100 Software de consulta (para utilizar en el ámbito escolar)

32150 Gramatikak - - X X

32110 Software monográfico - X X X

32160 Hiztegiak eta Entziklopediak - - X X

32120 Software de ejercicios - X X X 32130 Juegos didácticos - X X X

32170 Atlasak - - X X

32140 Métodos - X X X

32180 Dotrinak, erlijioari buruzko hezkuntza-softwareak ELIZA ELIZA X X

32150 Gramáticas - - X X

32190 Bestelakoak

32160 Diccionarios y Enciclopedias - - X X

32200 Literatur gaiak (berariaz eskolarako prestatuak)

32170 Atlas - - X X

32210 Ipuin-tailerrak - - X X

32180 Catecismos y software de temática religiosa IGLESIA IGLESIA X X 32190 Otros

32220 Nobela-tailerrak - - X X

32200 Temas literarios (específicamente destinados a la escuela)

32230 Antzerki-tailerrak - - X X

32210 Talleres de cuentos - - X X

32240 Poesi tailerrak - - X X

32220 Talleres de novelas - - X X

32250 Bertso- eta abesti-tailerrak - - X X

32230 Talleres de teatro - - X X

32260 Bestelakoak

32240 Talleres de poesía - - X X

32300 Neurketa-materialak

32250 Talleres de versos y canciones - - X X

32310 Testak - X X X

32260 Otros

32320 Ebaluaketa-fitxak - X X X

32300 Material de evaluación 32310 Test - X X X

32330 Azterketa-sortzaileak - X X X 32340 Bestelakoak

32320 Fichas de evaluación - X X X

32400 Irakasleen prestakuntzarako softwareak

32330 Creadores de exámenes - X X X

32410 Edukizko prestakuntzarako softwareak - X X X

32340 Otros

32420 Hizkuntzazko prestakuntzarako softwareak - X X X

32400 Software para la formación del profesorado

32430 Didaktika eta pedagogiazko prestakuntzarako softwareak - X X X

32410 Software para la formación en contenidos - X X X

32440 Metodologiazko azalpenak - X X X

32420 Software para la formación idiomática - X X X

32450 Euskara irakasteko erreferentzi materialak - X X X

32430 Software para la formación didáctica y pedagógica - X X X

32460 Ikasketa-programak - X X X

32440 Explicaciones metodológicas - X X X

32470 Hezkuntzazko orientabideak - X X X

32450 Material de referencia para la enseñanza del euskera - X X X

32480 Bestelakoak

32460 Programaciones educativas - X X X

32500 Irakasmundurako informazio-gaiak

32470 Orientaciones educativas - X X X

32510 Ikasleentzako informazio-gaiak - X X X

32480 Otros

32520 Irakasleentzako informazio-gaiak - X X X

32500 Temas informativos para el mundo escolar

32530 Bestelakoak

32510 Temas informativos para el alumno - X X X

32600 Ikastetxeetara zuzendutako materialak

32520 Temas informativos para el profesor - X X X

32610 Ikastetxeetara zuzendutako programa informatiko desberdinak (gestio-programak, etab.) - - X X

32530 Otros

32620 Bestelakoak

32600 Materiales dirigidos a los centros 32610 Diferentes aplicaciones y programas informáticos dirigidos a los centros educativos (programas de gestión, etc.) - - X X

II. ERANSKINA

32620 Otros

ONESPENERAKO ESKABIDE-ORRIA

ANEXO II

<FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n n n n

FICHA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

Enpresaren izena:

<FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n n n n

Aurkeztutako ikasmateriala

Nombre de la empresa:

Izenburua:

complementario <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n Audiovisual:<FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n o publicación de este material?

Norako:..................................... Irakasmaila:.

Software:  <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n Si:  <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n

Zikloa:

Idioma utilizado: No:  <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n 

Irakasteredu elebiduna:

Texto Texto

Bere baitan hartzen dituen arlo eta esparruak:

Original Editado

Euskera: <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n n

Castellano: <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n n

Otros: <FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts">n n

Relación de materiales

& # 9 ; & # 9 ; & # 9 ; & # 9 ; & # 9 ; & # 9 ;

VITORIA-GASTEIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental