Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 1998ko azaroaren 26a, osteguna

N.º 226, jueves 26 de noviembre de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura
Cultura
5356
5356

306/1998 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri-egoeraren deklarazioari buruzkoa eta berauek eraisteko erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoei buruzkoa.

DECRETO 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados y actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos.

Uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen (EHAA 157. zk.) helburuak Euskal Herriko kultura ondarea behar bezala babestu, defendatu eta aberastea dira. Lege horretan adierazten denez, ondasunok egoki zaindu eta babesteko obligazioa dago, euren osotasuna bermatzeko eta inolako galera, desegite, kalte edo narriadurarik izan ez dezaten.

La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (BOPV n.º 157) dirige sus objetivos a garantizar la debida protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural del Pueblo Vasco. Se señala en la misma la obligación de cuidar y proteger debidamente los bienes para garantizar su integridad, evitando su pérdida, destrucción o deterioro.

Ondasun kulturalak defendatu eta babesteko politika horren barruan, Euskal Kultura Ondareari buruzko Legearen 36. atalak dio ez dagoela kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunak botatzerik, baldin eta aldez aurretik euren aurri-egoera adierazi ez bada eta dagokion Foru Aldundiak eraisteko baimenik eman ez badu. Era berean, nahitaezko baldintza izango da -kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunaren deseraginketarako- Eusko Jaurlaritzak hartarako aurrez emandako baimena

En el marco de la citada política de defensa y protección de los bienes culturales, se establece en el artículo 36 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco que no podrá procederse al derribo de los bienes culturales calificados y de los inventariados sin previa declaración de ruina y autorización expresa de la Diputación Foral correspondiente, siendo asimismo condición indispensable la previa autorización del Gobierno Vasco sobre la desafectación del bien cultural calificado o inventariado.

Kalifikatutako eta zerrendatutako ondasun kulturalen eraisketari ikuspegi guztiz murriztaile batetik begiratzen zaio, jarduera horretan Euskal Kultura Ondareari buruzko Legearen ondorioz dagokien erakunde guztiek parte hartzen dutelarik, hau da, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek. Aurri-deklarazioaren prozedura Udalek bideratu eta erabakitzen dute; horri Eusko Jaurlaritzari dagokion kultur ondasunaren deseraginketa-prozedura nahiz Foru Aldundiaren baimena gehitzen zaizkio. Eraisketaren egokitasuna erabaki aurretik, aipaturiko urrats hauek nahitaez eman behar dira.

El derribo de los bienes culturales calificados y de los inventariados se contempla desde una perspectiva claramente restrictiva, con la participación activa del conjunto de instituciones competentes a efectos de la Ley de Patrimonio Cultural, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos. Al procedimiento de declaración de ruina que tramitan y resuelven los Ayuntamientos, se une la exigencia de la sustanciación del procedimiento de desafectación del bien cultural que corresponde al Gobierno Vasco y la autorización de la Diputación Foral como pasos previos indispensables para resolver la procedencia del derribo.

Jardunbidean parte hartzen duten administrazioei eska dakiekeen bidezko koordinaketak eta kalifikatutako eta zerrendatutako ondasunen aurri-egoera zehazteko lege-suposizioen era berriak gorago aipatu den aginduaren arau-garapena eskatzen dute; Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen Azken Erabakietako Lehenengoan, bigarren paragrafoak dioenaren arabera, zeinak Eusko Jaurlaritzari ahalmena eskuratzen dion premiazkoak diren arauzko xedapenak emateko, Legea betea izan dadin.

La debida coordinación exigible a las administraciones intervinientes en el procedimiento y la novedosa determinación de los supuestos legales de situación de ruina de los bienes calificados y de los inventariados, exigen el desarrollo normativo del precepto previamente indicado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera, párrafo segundo de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, que autoriza al Gobierno Vasco a dictar las disposiciones reglamentarias precisas para su cumplimiento.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko azaroaren 10ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1998

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

ERABAKI NAGUSIAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. atala.– Helburua eta ezarpen-esparrua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honek duen helburua honako hau da: kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasun higiezinen aurri-egoera deklaratzeko espedienteak erabakitzeko arauak eskaintzea. Halaber, eta hala badagokio, aipaturiko ondasunok eraisteko baimena emango duten jarduerak arautzea, eta, eraisketa onartzen ez bada, kasu horretan eskatutako jarduerak zehaztea.

1.– El objeto del presente Decreto consiste en la regulación del procedimiento a seguir para la resolución de los expedientes de declaración de estado ruinoso de los bienes inmuebles culturales calificados y de los inventariados, así como de las actuaciones pertinentes para autorizar, en su caso, el derribo de los citados bienes y las exigidas en caso de no autorización del mismo.

2.– Kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasun baten aurri-egoera deklaratzea izatezko egoera baten egiaztapenetik eta dirulaguntza gabeziatik dator. Aurri-egoera, dena den, ez da bateraezina kultur ondasun batek, bere balio kulturalaren arabera, merezi duen babes-eskakizunarekin.

2.– La declaración de estado ruinoso de un bien cultural calificado o de un bien cultural inventariado se debe a la constatación de una situación de hecho y la ausencia de ayudas económicas. La situación de ruina no es incompatible, en todo caso, con la exigencia de la debida protección que merezca el bien cultural de conformidad con su valor cultural.

3.– Dekretu honetan datozen xedapenak ondoren aipatzen diren espediente guztiak bideratzeko erabili beharko dira: kalifikatutako nahiz zerrendatutako kultur ondasunen aurri-egoeraren deklarazioa egiteko, eta euskal kultura ondarekoak izanik, kalifikazio-espedienteari hasiera emanda dauden ondasunen deklarazioa burutzeko.

3.– Las disposiciones contenidas en este Decreto serán de aplicación en la tramitación de todos los expedientes de declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados, de los inventariados y de los bienes afectados por la incoación de un expediente de calificación pertenecientes al patrimonio cultural vasco.

2. atala.– Kalifikatutako eta zerrendatutako kultura ondasunak gordetzeko obligazioa.

Artículo 2.– Obligación de conservar los bienes culturales calificados y los inventariados.

1.– Uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 20.1 atalak dioenaren arabera, kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen jabeak, horiek dituztenak eta horiekiko eskubideen gainontzeko titularrak berauek behar bezala gorde, zaindu eta babestera behartuta daude, euren osotasuna bermatzeko eta inolako galera, desegite edo narriadurarik izan ez dezaten.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes culturales calificados y sobre los inventariados están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida y destrucción o deterioro.

2.– Baldin eta kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen osotasuna arriskuan jartzen duten edota euren galera, desegitea edo narriadura dakartzaten ekintzak burutzen badira, arduradunei ondasunak aurretik zeukan egoera berreskuratzeko behar diren neurriak har ditzatela era ejekutiboan agin diezaiekete Foru Aldundiek, uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondarerari buruzko 7/1990 Legearen 20.3 atalak dioenaren arabera.

2.– En caso de que se lleven a cabo actuaciones sobre los bienes culturales calificados y los inventariados que pongan en peligro su integridad, o supongan su pérdida, destrucción o deterioro, las Diputaciones Forales podrán ordenar de forma ejecutiva a los responsables las medidas necesarias para recuperar el estado anterior del bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

3.– Kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen aurri-egoeraren deklaraziorako eskabideak ez du geraraziko ezta eragotziko ere arduradunei zera agintzea: har ditzatela beharrezkoak diren neurriak eraikina narriatu, desegin edo arriskuan jarri duen ekintza -aurreko azpiatalean adierazi dena- burutu baino lehenago zeukan egoerara itzul dadin.

3.– La solicitud de declaración del estado ruinoso de un bien cultural calificado o inventariado no paralizará ni impedirá que se ordene a los responsables la adopción de las medidas necesarias para recuperar el estado anterior del inmueble a la actuación que lo ha deteriorado, destruido o puesto en peligro, señalada en el apartado anterior.

3. atala.– Gordetzeko obligazioa ez betetzeagatik zigor-espedienteari hasiera ematea.

Artículo 3.– Incoación de expediente sancionador por incumplimiento del deber de conservación.

Aurri-deklaraziorako espedienteari hasiera emateak zigor-espedientearen hasierari ere bide eman diezaioke. Berau dagokion Foru Aldundiak gauzatuko du, kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunak gordetzeko obligazioari, euren osotasunean iraunaraztekoari, nahiz euren galera, desegiketa edo narriadura ekiditekoari dagokienean izan zitezkeen arau-hausteagatik erantzukizunak garbi gera daitezen.

La incoación del expediente de declaración de ruina podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador por la Diputación Foral correspondiente a fin de depurar responsabilidades por las infracciones que se hayan podido cometer en relación al deber de conservar, proteger para asegurar su integridad y evitar la pérdida, destrucción o deterioro de los bienes culturales calificados y de los inventariados.

4. atala.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioen arteko koordinaketa eta lankidetza euskal kultura ondarearen defentsarako.

Artículo 4.– Coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa del patrimonio cultural vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioek elkarlanean jardun beharko dute, batak besteari honako gai hauei buruzko argibideak lehenbailehen eskuratuz: kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunak zein egoeratan dauden, premiazkoak dituzten obrak, nolako babes-erregimena daukaten edo ondasun horietan eragina duten beste edozein gorabehera.

1.– Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán cooperar entre sí facilitándose mutuamente a la mayor brevedad la información que se soliciten sobre el estado de conservación, obras necesarias, régimen de protección o cualquier otra circunstancia que afecte a los bienes culturales calificados y a los inventariados.

2.– Kultura Ondare kontuetan Eusko Jaurlaritzako organo eskuduna denak urtero bidaliko dizkie Udalei eta dagokion Foru Aldundiari ondorengo argibideak: erakunde bakoitzaren esparruan dauden kultur ondasun higiezinen berri emango die, kalifikatuak edo zerrendatuak izan diren, edota kalifikatzeko espedienteari hasiera eman ote zaion, daukaten babes-erregimena zehaztuz.

2.– El órgano competente en materia de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco deberá remitir anualmente información a los Ayuntamientos y a la Diputación Foral correspondiente de los bienes inmuebles culturales existentes en su ámbito territorial que hayan sido calificados o inventariados o sobre los que se haya incoado expediente de calificación, con indicación de su régimen de protección.

3.– Jasotako agiriak aztertu eta gero, dagokion Foru Aldundiak informazioa eskuratuko dio Eusko Jaurlaritzari kalifikatutako kultur ondasun higiezinen egoera fisikoaz, eta zerrendatutakoen artetik hondatuta daudenei buruzkoa, edota babes-erregimenaren aldaketa nahiz ez betetzeren bat izan dutenei buruzkoa.

3.– A la vista de la documentación recibida la Diputación Foral correspondiente facilitará información al Gobierno Vasco sobre el estado físico de los bienes culturales inmuebles calificados y de los inventariados en situación de deterioro o en los que se observen alteraciones o incumplimientos del régimen de protección.

4.– Ondare kulturala bere osoan ikuskatzeko eta zaintzeko uneoro Foru Aldundiei dagokien obligazioaren kalterik gabe, kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen egoerari buruz Udalek eskainitako informazioa ikusi eta gero, dagokion Foru Aldundiak beharrezkoak iruditzen zaizkion eraikinak ikuskatuko ditu, euren kontserbatziorako eta eraberrikuntzarako komeni diren obrak burutzea agindu dezan.

4.– Sin perjuicio de la obligación de inspeccionar y velar en todo momento por la integridad del patrimonio cultural que compete a las Diputaciones Forales, a la vista de la información facilitada por los Ayuntamientos sobre la situación de los bienes culturales calificados y de los inventariados, la Diputación Foral correspondiente inspeccionará los inmuebles que considere necesario a fin de ordenar la ejecución de las obras de conservación o reparación pertinentes.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

KALIFIKATUTAKO ETA ZERRENDATUTAKO ONDASUNEN AURRI-DEKLARAZIOA.

DECLARACIÓN DE RUINA DE LOS BIENES CATALOGADOS Y DE LOS INVENTARIADOS.

1. SAILA.– PROZEDURARI HASIERA EMATEA.

SECCIÓN 1.ª.– INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

5. atala.– Agindu bidez edo doakionak eskatuta prozedurari hasiera ematea.

Artículo 5.– Incoación de oficio o a instancia de parte.

Aurri-prozedurari agindu bidez edo edozein interesatuk hala eskatuta eman diezaioke hasiera, hirigintza-legeriak dioenaren arabera.

El procedimiento de ruina podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.

6. atala.– Aurri-deklarazioarako eskumena.

Artículo 6.– Competencia para la declaración de ruina.

Kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen aurri-deklaraziorako espedienteak bideratzea eta erabakitzea ondasunok kokatzen diren udalerriko Udalari dagokio.

La instrucción y resolución de los expedientes de declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados corresponde al Ayuntamiento en cuyo término municipal se hallen sitos los mismos.

7. atala.– Berehalako aurria eta ohiko aurria. Pertsona edo ondasunentzako arrisku-egoera larria balego, berehalako aurrirako jarrita dagoen izapidea jarraituko da; aipaturiko arriskurik ez balego, berriz, ohiko aurrirako izapidearen bitartez gauzatuko da prozedura.

Artículo 7.– Ruina inminente y ruina ordinaria.

8. atala.– Deseraginketa-prozedurari hasiera ematea.

En caso de que exista una situación de riesgo inminente para las personas o bienes se seguirá la tramitación establecida para la ruina inminente, sustanciándose el procedimiento por los trámites de la ruina ordinaria en caso de que no concurra el citado riesgo.

Kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasun baten aurri-egoeraren deklaraziorako prozeduraren hasierak bide emango dio deseraginketarako eskabideari, zeina Eusko Jaurlaritzan arlo honetan eskuduna den organoari egingo zaion.

Artículo 8.– Incoación procedimiento de desafectación.

premia eraisketari ekiteko.

La incoación del procedimiento de declaración de estado ruinoso de un bien cultural calificado o inventariado dará lugar a la solicitud de desafectación al órgano competente de Gobierno Vasco en la materia.

Kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen eraisketari ekin ahal izateko, aurri-deklarazioarekin batera dagokion Foru Aldundiaren berariazko baimena ere eskatzen da, deseraginketari buruz Eusko Jaurlaritzak aurrez emandako baimena nahitaezko baldintza delarik.

Artículo 9.– Necesidad de autorización y de desafectación para procederse al derribo.

2. SAILA.– BEREHALAKO AURRI-EGOERA.

Junto con la declaración de ruina se exige para que pueda procederse al derribo de los bienes culturales calificados y de los inventariados autorización expresa de la Diputación Foral correspondiente, siendo condición indispensable la autorización previa del Gobierno Vasco sobre la desafectación.

10. atala.– Berehalako aurria.

SECCIÓN 2.ª.– LA SITUACIÓN DE RUINA INMINENTE.

1.– Aurri-egoerarako espedientean datozen argibideak aztertzean, eraikin batean pertsona nahiz ondasunentzako arrisku-egoera larria dagoela ikusten baldin bada, Udalak edo Alkateak xedatuko du okupatzaileek eraikina bat-batean utz dezatela eta erabakiko du ikuskaldi bat azkar egina izan dadila, udal teknikarien edo hartarako gai den teknikari baten bitartez, Udalak jakin dezan zeintzuk diren eraikuntzari kalteak saihesteko hartu behar diren ezohiko eta presazko neurriak.

Artículo 10.– Ruina inminente.

2.– Pertsona eta ondasunei kalteak saihesteko komenigarriak diren neurriak hartzea aginduko du Udalak, ondasunean egin asmo dituen obren berri berehala Foru Aldundiari emanez. Ezinbestean eraikuntzan obrak burutu behar badira, obra horiengatik erretiratu beharko diren osagaiak lehenetan birjartzea aurreikusi beharko du Udalak. Izapideak ezohiko aurrirako erabakitako bideari jarraituko dio.

1.– Cuando a la vista de la información obrante en la incoación del expediente de ruina se aprecie la concurrencia en un inmueble o construcción de una situación de riesgo inminente para las personas o bienes, el Ayuntamiento o el Alcalde acordará el inmediato desalojo de los ocupantes y dispondrá con urgencia una visita de inspección para que por sus técnicos municipales o por técnico con cualificación suficiente se informe sobre las medidas excepcionales necesarias para evitar daños que requiera la edificación y deban efectuarse de forma urgente.

11. atala.– Foru Aldundiari jakinarazpena.

2.– El Ayuntamiento ordenará la adopción de las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, comunicando inmediatamente a la Diputación Foral las obras que pretenda llevar a cabo sobre el bien. Si por razones de fuerza mayor fuera necesaria la realización de obras sobre el inmueble, el Ayuntamiento deberá prever en las mismas la reposición de los elementos que hayan de ser retirados, continuándose la tramitación de conformidad a lo establecido para la ruina no inminente.

1.– Foru Aldundiari egin beharreko jakinarazpena mezua jaso dela ziurtatzen duen edozein baliabideren bitartez gauzatu daiteke, berehalako igorpena bermatzen duten baliabide elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezkeelarik. Foru Aldundiak hogeita lau orduren epe barruan agindu dezake obrak aldatzea, edota aurreikusitako obren ordez egokiagoak deritzonak burutzea.

Artículo 11.– Comunicación a la Diputación Foral.

2.– Aipaturiko epea iragan ondoren Foru Aldundiak gai horri buruzko agindurik igorri ez badu, babestutako kultur ondasunari kalteak ekiditeko beharrezko neurriak hartzea aginduko du Udalak.

1.– La comunicación a la Diputación Foral podrá efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción, pudiendo emplearse cualquier medio electrónico, informático o telemático que garantice la inmediatez de la remisión. La Diputación Foral podrá en un plazo de veinticuatro horas ordenar la modificación o sustitución de las obras previstas por las que considere más adecuadas.

3. SAILA.– OHIKO AURRI-DEKLARAZIOAREN PROZEDURARAKO IZAPIDEA. 12. atala.– Aurri-deklarazioaren prozedurari agindu bidez hasiera ematea.

2.– Si transcurrido el citado plazo la Diputación Foral no remite orden al respecto, el Ayuntamiento procederá a ordenar la adopción de las medidas necesarias para evitar daños al bien cultural protegido.

1.– Dagokion Udalak erabakiko du aurri-deklarazioaren prozedurari agindu bidez hasiera ematea, derrigorrezkoa izanik gaiari buruzko txostena bidaltzea, udal Zerbitzu Teknikoek edo hartarako gai den teknikari batek egina.

SECCIÓN 3.ª.– TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE RUINA ORDINARIA.

2.– Eraikin bat partzialki edo osorik hondatuta dagoela salatuko balitzaio Udalari, honek, agindu bidez espedienteari hasiera eman aurretik, informazio-txostena burutzea erabaki dezake. Txostena udal Zerbitzu Teknikoek edo teknikari gaituek gauzatuko dute eta espedienteari hasiera emateko edota, hala badagokio, jarduketak artxibatzeko oinarritzat hartuko da. Aurretiko txosten hori agintzea derrigorrezkoa izango da, baldin eta salaketa Foru Aldundiak edo Eusko Jaurlaritzak egiten badu.

Artículo 12.– Incoación de oficio del procedimiento de declaración de ruina.

3.– Administrazio foral edo autonomikoak eragindako jarduketei hasiera eman edo berauek artxibatu aurretik egin den txostena ikusi eta gero hartu beharko da erabakia, eta aurri-egoera salatu duen Administrazioari entzun ondoren.

1.– La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por el Ayuntamiento correspondiente, siendo preceptiva la emisión de un informe al efecto por los Servicios Técnicos municipales o por técnico con cualificación suficiente.

13. atala.– Txosten teknikoaren edukia.

2.– En los supuestos de recepción de denuncias sobre la situación parcial o total de ruina de una construcción, el Ayuntamiento podrá acordar la instrucción de una información previa a la incoación de oficio del expediente, consistente en la emisión de un informe por los servicios técnicos municipales o por técnico cualificado, que servirá de base para la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones. La instrucción de la información previa será obligatoria en caso de denuncia por la Diputación Foral o el Gobierno Vasco.

1.– Aurri-prozedurari hasiera emateko, udal teknikariek edo gaitutako teknikari batek osatu behar duten txostenean honako puntu hauek azaldu beharko dira: eraikinaren deskribapen zehaztua, bere egoera fisikoa, segurtasun eta bizigarritasun baldintzak eta, behar izanez gero, aurri-deklarazioaren prozedurari hasiera emateko zergatiaren justifikazioa.

3.– La resolución, a la vista de la instrucción previa de la incoación o archivo de las actuaciones iniciadas a instancia de la Administración foral o autonómica, deberá efectuarse, previa audiencia de la Administración denunciante de la situación de ruina.

2.– Baldin eta teknikariak eraikina aurri fisiko egoeran dagoela uste badu, txostenean ondorengo datu hauek ere ipini beharko ditu:

Artículo 13.– Contenido del informe técnico.

a) Eraikinaren gutxieneko baldintzak zalantzan jartzen dituzten kalteak daudela zehaztea.

1.– En el informe que deben emitir los técnicos municipales o un técnico cualificado en la incoación del procedimiento de ruina deberán reflejarse los siguientes extremos: detallada descripción del inmueble, estado físico del mismo, condiciones de seguridad y habitabilidad y justificación, en su caso, de causa suficiente para la incoación del procedimiento de declaración de ruina.

b) Ordezkatu behar diren egitura-osagaien deskribapena eta oraingo egoeran mantendu daitezkeenena.

2.– Si el técnico considera que el inmueble se encuentra en situación de ruina física deberá además señalar en el informe los siguientes datos:

c) Guztira diren egitura-osagaiak kontuan izanda, ordezkatu behar diren osagaien proportzioa.

a) Especificación de la existencia de daños que comprometen las condiciones mínimas de seguridad del inmueble.

d) Beharrezkotzat jotzen diren obren balorazioa.

b) Descripción de los elementos estructurales que deben ser sustituidos y de los que pueden mantenerse en su actual estado.

3.– Kalteen konponketaren kostuak birregokitzeak orain izango lukeen balioaren ehuneko berrogeita hamarra gainditzeagatik, eraikina aurri-egoeran dagoela erabakitzen badu teknikariak, bere txostenean ondorengo datuok zehaztu beharko ditu:

c) Proporción de los elementos estructurales que con respecto al conjunto de los existentes deben ser sustituidos.

a) Eraikina birregokitzearen kostu- balorazioa, adinagatik balioa gutxitzeko ezein koefizienterik ezarri gabe.

d) Valoración de las obras necesarias.

b) Premiazkoak diren konponketa-obren balorazioa.

3.– Si el técnico considera que el inmueble se encuentra en situación de ruina por exceder el coste de reparación de los daños el cincuenta por ciento del valor actual de reposición, deberá precisar en su informe los siguientes datos: a) Valoración del coste de reposición del inmueble sin aplicar coeficiente alguno de depreciación por edad.

14. atala.– Aurri-deklarazioaren prozedurari hasiera ematea, doakionak hala eskatuta.

b) Valoración de las obras de reparación necesarias.

1.– Kalifikatutako eta zerrendatutako kultur ondasunen aurri-prozedurari ekin diezaioke, interesatuek hala eskatzen badute; hauek honako argibideok ipini beharko dituzte eskaera-idazkian: eraikinaren datu identifikatzaileak; aurri-eskabidea justifikatzen duen/duten arrazoia edo arrazoiak; bizilagunen zerrenda, hala badagokio, eta eskubide errealak dituztenena, halakorik balego; eraikina erosi zeneko data eta aurri-deklarazioaren eskaera-egunera arte titularrek kontserbazio, segurtasun eta apaindurarako burututako lanak.

Artículo 14.– Incoación del procedimiento de declaración de ruina a instancia de parte.

2.– Aurri-deklaraziorako eskabide-idazkiarekin batera honako hauek ere aurkeztuko dira: teknikari aginpidedunak emandako ziurtagiria, aurri-deklarazioa presaz eskatzearen arrazoia justifikatuz; eraikinaren egoera fisikoaren deskribapena; eraikinak segurtasun eta osasungarritasun aldetiko baldintzak ba ote dituen egiaztatzea, han bizi diren lagunek bertan jarraitzerik izan dezaten, bidezkoa den erabakia hartu arte.

1.– El procedimiento de ruina de bienes culturales calificados y de los inventariados podrá iniciarse a instancia de los interesados que deberán hacer constar en el escrito de solicitud los datos identificativos del inmueble; el motivo o motivos justificativos de la solicitud de ruina; la relación de moradores, en su caso, y de titulares de derechos reales si los hubiere; la fecha de adquisición del inmueble y las obras de conservación, seguridad y ornato que se hayan realizado por los titulares hasta la fecha de la solicitud de declaración de ruina.

3.– Baldin eta aurri-eskabidea egiten duena eraikinaren jabea bada, bere titulartasuna ere frogatu beharko du.

2.– Al escrito de solicitud de declaración de ruina se acompañará: certificado expedido por facultativo competente, en el que se justifique la causa de instar la declaración de ruina; descripción del estado físico del inmueble y acreditación de si el inmueble cumple con las debidas condiciones de seguridad y salubridad que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el acuerdo que proceda.

4.– Interesatuek aurkezturiko agiriak ikusi eta gero, udal Zerbitzu teknikoek edo hartarako gai den teknikariak txostena burutu beharko dute, garapen-araudi honetako 13. atalean aipatzen den edukiarekin.

3.– Si el que solicita la ruina es el propietario del inmueble, acreditará también su titularidad.

15. atala.– Aurri-espedienteari hasiera ematearen jakinarazpena.

4.– A la vista de la documentación presentada por los interesados, los Servicios técnicos municipales o técnico con cualificación suficiente emitirá informe con el contenido señalado en el artículo 13 de la presente normativa de desarrollo.

Aurrri-deklaraziorako espedienteari hasiera eman ondoren, honako hauei jakinaraziko beharko zaie: jabe, titular, bizilagun eta eraikinarekiko eskubide errealak dituzten titularrei; era berean, dagokion Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondareko organo aginpidedunari, zeinak, espedientean interesatuak izanik, hartarako zilegiztatuak egongo baitira.

Artículo 15.– Notificación de incoación de expediente de ruina.

16. atala.– Deseraginketa-prozedurari hasiera emateko eskabidea.

Incoado el expediente de declaración de ruina deberá ponerse de manifiesto a los propietarios, moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a la Diputación Foral correspondiente y al órgano competente de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco que se hallarán legitimados como interesados en el expediente.

Udalak prozedura azkartu dezan, kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasunaren deseraginketa-prozedurari hasiera emateko eskaria egingo dio Eusko Jaurlaritzari, hartarako espedientearen kopia bat bidaltzen diolarik.

Artículo 16.– Solicitud de incoación de procedimiento de desafectación.

4. SAILA.– KALIFIKATUTAKO ETA ZERRENDATUTAKO KULTUR ONDAREEN DESERAGINKETARAKO IZAPIDEA ETA AURRI-DEKLARAZIOAREN PROZEDURAREN ERABAKIAN IZAN DITZAKEEN ONDORIOAK.

El Ayuntamiento impulsará el procedimiento solicitando al Gobierno Vasco la incoación del procedimiento de desafectación del bien cultural calificado o inventariado para lo que remitirá copia del expediente.

17. atala.– Deseraginketa-prozedurari hasieran ematea.

SECCIÓN 4.ª.– TRAMITACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES CALIFICADOS Y DE LOS INVENTARIADOS Y EFECTOS EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE RUINA.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen organo aginpidedunak, jasotako agiriak aztertu ondoren, deseraginketa-prozedurari hasiera ematea egoki den ala ez erabaki beharko du, hilabeteko epe barruan eta eskabidea iritsi den egunetik kontatzen hasita.

Artículo 17.– Incoación del procedimiento de desafectación.

2.– Kultura Ondareko organo aginpidedunak txosten teknikoan akatsak ikusiko balitu, hamabost eguneko epe barruan beroien zuzenketa eskatuko dio Udalari, araudi honen eskakizunekin konforme.

1.– El órgano competente de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, a la vista de la documentación recibida deberá resolver sobre la procedencia de incoar el procedimiento de desafectación en un plazo de un mes computado a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

3.– Harik eta espedientea osatu arte, deseginketa-prozedurari hasiera emateko epearen neurketa etenda geldituko da.

2.– En caso de que el órgano competente de Patrimonio Cultural observara deficiencias en el informe técnico de conformidad con las exigencias de la presente norma, requerirá al Ayuntamiento la subsanación en el plazo de quince días.

18. atala.– Foru Aldundiaren txostena.

3.– El cómputo del plazo para la incoación del procedimiento de desafectación quedará suspendido en tanto se completa el expediente.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen organo aginpidedunak dagokion Foru Aldundiari zera eskatuko dio: aurri-deklarazioaren espedienteari buruzko txosten bat burutu dezala, eraikinaren konponketarako dauden dirulaguntzak adieraziz.

Artículo 18.– Informe de la Diputación Foral.

2.– Foru Aldundiak hamar eguneko epean burutu beharko du txostena, Eusko Jaurlaritzari eta Udalari igortzen diolarik.

1.– El órgano competente de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco requerirá a la Diputación Foral correspondiente la emisión de un informe en relación al expediente de declaración de ruina, con señalamiento de las ayudas económicas existentes para la reparación del inmueble.

19. atala.– Deseraginketa-prozedura.

2.– La Diputación Foral deberá emitir el informe en un plazo de diez días, que será remitido tanto al Gobierno Vasco como al Ayuntamiento.

1.– Deseraginketa-prozedurarako izapideak aurri-deklarazioaren prozedura erabakitzeko epea gelarazi egiten du, eta Kultura Ondareari buruzko Legean ezarritakoa izango da, nahiz eta hura erabakitzeko gehienezko epea sei hilabetekoa izango den, prozedurari hasiera emateko akordio-egunetik kontatzen hasita.

Artículo 19.– Procedimiento de desafectación.

2.– Aipaturiko epea iragan eta gero, berariazko erabakirik kanporatuko ez balitz, deseraginketa automatikoki ez onartutzat joko da.

1.– La tramitación del procedimiento de desafectación interrumpe el plazo de resolución del procedimiento de declaración de ruina, y será la establecida en la Ley de Patrimonio Cultural, si bien el plazo máximo para su resolución será de seis meses computados desde el acuerdo de incoación del procedimiento.

3.– Gorago adierazitakoak ez dio Eusko Jaurlaritzako organo aginpidedunari galarazten edozein momentutan deseraginketa-espedienteari hasiera ematea, baldin eta gerora bidezkoa dela uste badu.

2.– Transcurridos el plazo señalado sin que se haya emitido una resolución expresa se considerará automáticamente desestimada la desafectación.

20. atala.– Deseraginketaren aldeko erabakia.’

3.– Lo previamente indicado no es óbice para que el órgano competente de Gobierno Vasco pueda incoar expediente de desafectación en cualquier momento, si con posterioridad lo considera oportuno.

1.– Kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasunari Eusko Jaurlaritzak deseraginketa ezartzea xedatzen baldin badu, aurri-prozedurak bere izapideari jarraituko dio, hirigintza-legeriak dioenaren arabera. Deseraginketarako baldintza izango da erasandako kultur ondasunari buruzko informazio zabala biltzen duen oroitza-txostena aurkeztea, erabakia jakinarazten denetik hamabost asteguneko epe barruan ondasunaren titularrek ekarri beharko dutena.

Artículo 20.– Resolución favorable a la desafectación.

2.– Aipatu den Oroitza-txostena aurkezten ez baldin bada, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondareko zerbitzu teknikoek gauzatu beharko dute, interesatuaren kontura.

1.– En caso de que el Gobierno Vasco acordase desafectar el bien cultural calificado o inventariado, el procedimiento de ruina continuará su tramitación de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística, condicionándose la desafectación a la presentación de una memoria que documente ampliamente el bien cultural afectado, que deberá ser aportada por los titulares del bien en un plazo de quince días hábiles desde la notificación de la resolución.

21. atala.– Deseraginketaren aurkako erabakia.

2.– En caso de incumplimiento de la presentación de la citada Memoria deberá ser elaborada por los servicios técnicos de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, a costa del interesado.

1.– Kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasunari Eusko Jaurlaritzak deseraginketa ez ezartzea xedatzen baldin badu, aurri-prozedurak bere bideari jarraituko dio, garapen-araudi honetan datozen hitzarmenen arabera.

Artículo 21.– Resolución contraria a la desafectación.

2.– Eusko Jaurlaritzak kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasunaren deseraginketa partziala xedatu dezake edota, hala badagokio, bere babes-erregimenaren aldaketa, egun duen egoerara egokitu dadin.

1.– En caso de que el Gobierno Vasco acordara no desafectar el bien cultural calificado o inventariado, se continuará el procedimiento de declaración de ruina de conformidad con las estipulaciones contenidas en la presente normativa de desarrollo.

22. atala.– Deseraginketa-prozeduraren erabakiari buruzko jakinarazpena.

2.– El Gobierno Vasco podrá acordar la desafectación parcial del bien cultural calificado o inventariado o, en su caso, la modificación de su régimen de protección para adecuarlo a las actuales circunstancias del mismo.

Deseraginketa-prozeduraren erabakia Foru Aldundiari, Udalari eta jabe, bizilagun, eta eskubide errealen titular guztiei jakinaraziko zaie.

Artículo 22.– Notificación de la resolución del procedimiento de desafectación.

5. SAILA.– KALIFIKATUTAKO ETA

La resolución del procedimiento de desafectación se notificará a la Diputación Foral, al Ayuntamiento y a todos los propietarios, moradores y titulares de derechos reales afectados.

ZERRENDATUTAKO KULTUR ONDASUNEN

SECCIÓN 5.ª.– RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE RUINA DE LOS BIENES

AURRI-DEKLARAZIOAREN ESPEDIENTEAREN ERABAKIA.

CULTURALES CALIFICADOS Y DE LOS

23. atala.– Interesatuei egindako entzunaldia. Aurri-espedientearen berri eman beharko zaie jabeei, bizilagunei eta eraikinarekiko eskubide errealak dituzten titularrei; halaber, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondareko organo aginpidedunari eta dagokion Foru Aldundiari, txostenak eurei helaraziz, hamar eta hamabost egun bitarteko epe barruan alega dezaten eta komenigarriak iruditzen zaizkien agiriak eta justifikazioak aurkez ditzaten.

INVENTARIADOS.

24. atala.– Aurri-egoera deklaratzea egoki diren kasuak.

Artículo 23.– Audiencia a los interesados.

Kalifikatutako edo zerrendatutako kultur ondasunen aurri-egoera deklaratzea egokia izango da ondoren datozen kasu hauetan:

El expediente de ruina deberá ponerse de manifiesto a los propietarios, moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como al órgano competente de patrimonio cultural de Gobierno Vasco y a la Diputación Foral correspondiente, dándoles traslado de los informes para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince aleguen y presenten cuantos documentos y justificaciones estimen convenientes.

a) Aurri-egoera fisiko berreskuraezina denean, honako hauek batera gertatzen direlarik: gutxienezko segurtasun-baldintzak zalantzan jartzen dituzten kalteak daudenean; kalte hauek egitura-osagaien ehuneko berrogeita hamarra baino gehiagoko ordezkapena eskatzen dutenean; eta egin beharreko lanen ehuneko berrogeita hamarrekotik bukatu arterainoko aldea estaltzeko premiazko dirulaguntzak falta direnean.

Artículo 24.– Supuestos en que procede la declaración de estado ruinoso.

b) Esandako kalteak konpontzearen kostuak eraikinaren egungo birregokitzearen ehuneko berrogeita hamarra gainditzen duenean, eta egin beharreko lanen ehuneko berrogeita hamarrekotik bukatu arterainoko aldea estaltzeko premiazko dirulaguntzak falta direnean. Deskribatutako birregokitze-balorazioan ez du eraginik izango adinagatik balioa gutxitzeko ezein koefizientek, bai, ordea, balioa areagotzeko koefizienteek, berauek ezartzeari bidezko irizten zaionean, ondasunak kalifikatzeko eta zerrendatzeko balioek lehenean irauten dutelako,

Procederá la declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados en cualquier de los siguientes supuestos:

25. atala.– Udal Zerbitzu Teknikoen txostena.

a) Situación de ruina física irrecuperable, cuando concurra la existencia de daños que comprometan las condiciones mínimas de seguridad y exijan la sustitución de elementos estructurales en una proporción superior al cincuenta por ciento del total de dichos elementos, y la ausencia de las ayudas económicas precisas para ejecutar la diferencia entre el cincuenta por ciento y el total de las obras necesarias.

Entzunaldirako epea agortu ondoren, Udal Zerbitzu Teknikoek edo hartarako gai den teknikari batek irizpena emango dute hamar eguneko epe barruan. Hala badagokio, aurri-egoera bat dagoela adierazi beharko da, Euskal Kultura Ondareari buruzko Legean aurreikusitako kasuekin konforme, zeinak aurreko atalean agertzen baitziren.

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por ciento del valor actual de reposición del inmueble y ausencia de las ayudas económicas necesarias para cubrir la diferencia entre el límite del cincuenta por ciento y el total del coste presupuestado. La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación por edad, pero sí lo podrá ser por los coeficientes de mayoración cuya aplicación pueda considerarse justificada en base a la existencia de los citados valores que dieron lugar a su calificación o inventariado. Artículo 25.– Informe de los Servicios

26. atala.– Balioa areagotzeko koefizientea. Aurri-kasuren batean legokeen eraikinaren egungo birregokipen-balioa zehaztean, ez da kontuan izango adinagatik balioa gutxitzeko ezein koefiziente. Aitzitik, balioa areagotzeko koefizientea ezarri ahal izango da. Hartarako arrazoia ondasuna kalifikatzeak edo zerrendatzeak sortutako kultur interesak berekin ekarri ohi duen balio-gehitzean bilatu beharko litzateke.

Técnicos Municipales.

27. atala.– Aurri-espedientearen erabakia.

Transcurrido el plazo de audiencia, los Servicios Técnicos Municipales o un técnico cualificado, emitirán en un plazo de diez días dictamen en el que se deberá señalar la concurrencia, en su caso, de una situación de ruina de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, señalados en el artículo anterior.

Aurri-espedientearen erabakiak hauetariko pronuntziamenduren bat eduki beharko du.

Artículo 26.– Coeficiente de mayoración.

a) Eraikinaren aurri-egoera eta berau eraisteko egokitasuna deklaratzea, aurrez Foru Diputazioaren baimena lortu ondoren.

La determinación del valor actual de reposición del inmueble de los supuestos de ruina se calculará sin atender a coeficiente alguno de depreciación por la edad, pudiendo por contra aplicarse el coeficiente de mayoración, deducido en atención al incremento de valor obtenido en base al interés cultural que dio lugar a la calificación o inventariado del bien.

b) Eraikinaren zati baten aurri-egoera eta berau eraisteko egokitasuna deklaratzea, zati horrek konstruzio aldetik gainontzeko puskekin lotura konstruktiborik ez badu. Hau ere, aurrez Foru Diputazioaren baimena lortu ondoren.

Artículo 27.– Resolución del Expediente de ruina.

c) Eraikinaren zati batean aurri-egoera izan arren, aurri-deklaraziorako baldintzak ez direla betetzen deklaratzea, beharrezkotzat jotzen diren konponketa-obrak burutzea proposatuz, aurrez Foru Diputazioaren baimena lortu ondoren.

La resolución del expediente de ruina deberá de contener alguno de los pronunciamientos siguientes:

d) Ez dagoela aurri-egoerarik deklaratzea, eraikinaren segurtasuna, osasungarritasuna eta apaindura publikoa mantentzeko neurriak hartzea agintzen delarik.

a) Declarar el inmueble en estado de ruina y la procedencia de la demolición, previa autorización de la Diputación Foral.

III. ATALBURUA

b) Declarar el estado de ruina de parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto y la procedencia de la demolición, previa autorización de la Diputación Foral.

KALIFIKATUTAKO ETA ZERRENDATUTAKO

c) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble no se cumplen los requisitos para la declaración de ruina, proponiendo la ejecución de las obras de reparación que considere necesarias, previa autorización de la Diputación Foral.

KULTUR ONDASUNAK ERAISTEKO

d) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando la ejecución de las medidas destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble.

ESPEDIENTEAREN ERABAKIA ETA ONDORENGO JARDUKETAK.

CAPÍTULO III

28. atala.– Eraisketaren egokitasunari buruzko erabakia.

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE DERRIBO DE LOS BIENES CULTURALES CATALOGADOS

Aurri-deklarazioari buruzko udal erabakia Foru Aldundira eraman beharko da, dagokion Udalari hamar eguneko entzunaldia eskaini ondoren, Aldundiak, entzunaldia amaitu eta hamar eguneko epe barruan gehienez, eraisketarako baimena onartzea edo ukatzea ebatz dezan, kultur ondasunak daukan babes-erregimenak dioenaren arabera.

Y DE LOS INVENTARIADOS Y ACTUACIONES

POSTERIORES.

Artículo 28.– Resolución sobre procedencia de derribo.

La resolución municipal de declaración de ruina se deberá trasladar a la Diputación Foral a fin de que, previa audiencia por un plazo de diez días al Ayuntamiento afectado, resuelva en un plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de audiencia, autorizar o denegar el derribo de conformidad con lo dispuesto en el régimen de protección a que se halla sometido el bien cultural.

Artículo 29.– No autorización del derribo.

Declarada la improcedencia de autorizar el derribo, la Diputación Foral deberá asumir la carga de la conservación del inmueble, realizando a su costa las obras necesarias para su consolidación o recuperación o, en su caso, iniciando el procedimiento de expropiación forzosa del mismo.

Artículo 30.– Obras de reparación necesarias.

1.– La Diputación Foral correspondiente deberá realizar a su costa las obras necesarias para la conservación del inmueble, caso de que no opte por la expropiación.

2.– La ejecución de las obras exigirá la ocupación temporal del terreno en que se ubique el inmueble, que se tramitará de conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Expropiación Forzosa.

forzosa.

1.– La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble calificado o inventariado o la denuncia de su situación de ruina inminente podrán dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley de Expropiación Forzosa.

2.– La declaración de ruina de un inmueble calificado o inventariado será considerada causa de utilidad pública o interés social a efectos de la expropiación forzosa.

3.– La Administración competente para la tramitación y resolución del procedimiento de expropiación forzosa será la Diputación Foral correspondiente.

4.– La Administración expropiante podrá destinar el bien cultural expropiado al uso que considere más adecuado para garantizar su mantenimiento y conservación con pleno sometimiento a los usos permitidos por el régimen de protección a que se halle sometido en cada caso.

Artículo 32.– Convenio para la ejecución de las obras.

Declarada la situación de ruina del bien cultural calificado o inventariado, la Diputación Foral podrá convenir con el propietario, de mutuo acuerdo, la ejecución de parte de las obras de reparación del inmueble a costa del propietario, asumiendo la Administración con cargo a sus fondos el resto de las obras de rehabilitación necesarias.

Artículo 33.– Mantenimiento de bienes culturales ruinosos.

La Diputación Foral podrá dirigir su actuación protectora a la consolidación de los bienes culturales

ruinosos, a fin de que se conserven sin variar su estructura actual, cuando la ejecución de obras de restauración o reedificación pueda afectar al interés cultural de los mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Será de aplicación supletoria al procedimiento de ruina desarrollado en el presente decreto lo dispuesto al efecto en la legislación urbanística.

Segunda.– El procedimiento de expropiación forzosa se substanciará de conformidad a lo dispuesto al efecto en la Ley de Expropiación Forzosa y normativa de desarrollo. Tercera.– El titular del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco deberá aprobar en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el coeficiente de mayoración a que se refiere el artículo 24 del mismo.

Cuarta.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 1998.

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

La Consejera de Cultura,

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental