Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 1998ko urriaren 2a, ostirala

N.º 188, viernes 2 de octubre de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
4403
4403

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">229/1998 DEKRETUA, irailaren 15ekoa, Gaztelugatxe aldea babespeko biotipotzat deklaratzen duena.

DECRETO 229/1998, de 15 de septiembre, por el que se declara Biotopo protegido el área de Gaztelugatxe.

Euskal Autonomia Erkidegoak kostaldean duen eremu interesgarrienetariko bat da Matxitxako eta Bakioren arteko eremua. Hainbat eratakoak dira baloreak, baina nabarmen jartzekotan harkaitzak nabarmendu behar dira, ia-ia bertikalak dira eta paisaia-multzo bikaina osatzen dute. Horien erdigunean Gaztelugatxe tomboloa eta Aketxe harritzarra topa daitezke.

El espacio comprendido entre cabo Matxitxako y Bakio constituye uno de los tramos costeros de mayor interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los valores son múltiples, destacando los roquedos que, casi verticales, forman con el mar un conjunto paisajístico sobresaliente, en cuyo centro se sitúan el tómbolo de Gaztelugatxe y el islote de Aketxe.

Material geologikoak karezkoak dira mendebaldean, adibidez, Gaztelugatxe, Akatx eta Artatia Punta-n. Ekialdean silizeozkoak dira eta margo-buztin flisch bat osatzen dute.

Los materiales geológicos son calizos en la zona occidental, alcanzando Gaztelugatxe, Akatx y Artatia Punta. En la zona oriental los materiales son silíceos, constituyendo un flisch margo-arcilloso.

Asko ibili gabe, itsaso modelatzailearen eraginaren ondoriozko hainbat forma ezberdin ikus daiteke material geologikoen arabera, adibidez, harritzarrak banaka-banaka, labarrak, tonoloak, ubideak, kobazuloak, e.a.

En un reducido territorio se pueden observar diversas formas ligadas a la acción modeladora del mar, en función de los materiales geológicos: formación de islotes aislados, acantilados, tómbolos, canales, cuevas, etc.

Itsasoaren hondoak harkaitzezkoak dira eremu osoan zehar, hala ere, badira hondarrez hornitutako gunetxo batzuk ere. Harkaitzezko substratu horretan, Bizkaiko itsasertzeko landare tipikoak bizi dira, adibidez, alga handiak (Lamaria spp. eta Saccorhiza polyschides delakoak). Bertan ongi finkatuta dauden arrain-espezie ezberdinen arrainkumeen hazileku bilakatzen dira alde horiek.

Los fondos marinos son rocosos en todo el área, a excepción de pequeños núcleos arenosos. En este sustrato rocoso se asientan poblaciones típicas de la costa vizcaína, con algas de gran porte (como Laminaria spp. y Saccorhiza polyschides) que sirven de alevinaje a especies piscícolas y comunidades bien establecidas.

Alde horretan ugarien azaldu ohi den komunitateetariko bat Gelidium sesquipedale da, olatuek asko eragindako eta sakontasun handirik ez duten uretan bizi ohi dira (0tik 7m-ra). Horrekin batera Cystesoira sp. espeziekoak ikus daitezke, baina sakontasun handiagoa (5etik 12 m-ra) eta babes gehiago duten uretan ibili ohi dira. Bi espezie horiek babesleku eta aunitz habitat sortzeko bide izaten dira hamaika eta hamaika ornogabeentzako.

Una de las comunidades más habituales en la zona es la de Gelidium sesquipedale, que se localiza a poca profundidad en lugares batidos por el oleaje (de 0 a 7 m), mientras que entremezclada con élla, en zonas más resguardadas y profundidades de 5 a 12 m, aparece Cystoseira sp. Ambas especies sirven de refugio y creación de hábitats diversificados para multitud de invertebrados.

Horietaz aparte, hainbat kobazulo eta urazpiko paisaia dituzten lur malkartsuak bertan egoteak, hainbat eta hainbat populazio esziafilo bertan bizi izatea dakar. Labarrek behealdean dituzten pitzaduretan lanperna ugari (Pollicipes cornucopiae) bizi dira.

Además, la presencia de un terreno quebrado, con multitud de cuevas y pasajes submarinos, hace que se localicen poblaciones esciáfilas de manera generalizada. Las grietas de la base de los acantilados presentan una relativamente abundante población de percebe (Pollicipes cornucopiae).

Labarrak eta harritzarrak bertan egoteak sarbideak itxi egiten ditu eta, ondorioz, baldintza egokiak sortzen dira itxasoko hegazti ugari toki horietan gelditu daitezen, adibidez, motosdun kormorana (Phalacrocorax aristotelis), hanka horidun kaioa (Larus argentatus) eta ohiko painoa (Hydrobates pelagicus). Uso betizuak (Columba livia) bertan egin ohi du kabia. Oso ongi errepresentatuta dago labarretako landareria. Armeria euskadiensis espezieko populazioa ugaria da, euskal itxasertzeko espezie endemikoa; azebutxe eta baso-olibondoak (Olea europea var. sylvestris) ere ugariak dira, bero gehiago egiten zueneko aspaldiko espeziea. Labar hauetan du bizilekua, Euskal Autonomia Erkidegoan ezagutzen diren leku bitxietariko bat dela noski.

La inaccesibilidad de los acantilados e islotes crea las condiciones adecuadas para la estabilización de importantes poblaciones de aves marinas, como cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), gaviota patiamarilla (Larus argentatus) y paiño común (Hydrobates pelagicus), además de la nidificación de paloma bravía (Columba livia).

Babespeko biotopoaren izena Gaztelugatxe San Juan izango da. Interes historiko nabaria du, aspaldi-aspaldiko erritu eta sinismenekin lotuta dago eta, ikuspegi zoragarriak dituenez, hainbat jende bertaratu ohi da.

La vegetación de acantilados está muy bien representada. Destaca la presencia de una población de Armeria euskadiensis, especie endémica de la costa vasca, así como la presencia del acebuche u olivo silvestre (Olea europaea var. sylvestris), especie relíctica de otros tiempos más cálidos, que tiene en estos acantilados una de las muy escasas localidades conocidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko natura Kontserbatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legeko 19. atalean xedatzen dena beteaz, interesatuei entzutealdia ematearen izapideetara jarrita egon da dekretu hau. Bere eraginpean hartuko dituen interes sozial eta instituzionalen titularrei ere eskatu zaie iritzia. Horretarako, jendaurrean jarrita egon zen, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1997ko ekainaren 23ko Aginduaren indarrez.

El Biotopo Protegido toma el nombre de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, la cual tiene un indudable interés histórico, ligada a ritos y creencias ancestrales y desde donde se divisan magníficas panorámicas que atraen un elevado número de público.

Era berean, babespeko biotopotzat Gaztelugatxe deklaratzearen aldeko iritzia eman zuen Naturzaintzako Kontseilu Aholkuemaileak, 1998ko ekainaren 15ean egin zuen bilkuran.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco el presente Decreto ha sido sometido a los trámites de audiencia a los interesados y de consulta a los titulares de intereses sociales e institucionales afectados. A tal efecto fue sometido a información pública por Orden del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca de 23 de junio de 1997.

Horiek horrela, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko irailaren 15ean egin zuen batzarrean aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Igualmente, la declaración de Gaztelugatxe como Biotopo protegido ha sido informada faborablemente por el Consejo Asesor de la Conservación de la Naturaleza del País Vasco-NATURZAINTZA, en sesión de 15 de junio de 1998.

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de septiembre de 1998,

I. ATALBURUA

DISPONGO:

XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO I

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1. atala.– Objektua.

DISPOSICIONES GENERALES

Honako honetarako erregimen berezi bat ezartzea da dekretu honen xedea, hau da, Gaztelugatxe aldeko eta inguruko itxasoak eta lurrak bere baitan dituzten landareria eta fauna kontserbatzea eta babestea; horretarako, babestutako biotopo deklaratzen da gune hori, Euskal Autonomia Erkidegoko natura Kontserbatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legeko 15. atalean xedatzen denari jarraituaz.

Artículo 1.– Objeto.

<FONT FACE="Garamond 3" II. ATALBURUA

El objeto del presente Decreto es establecer un régimen específico para conservar y proteger la flora y la fauna del medio marino y terrestre del área de Gaztelugatxe y de su entorno, mediante su declaración como Biotopo Protegido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

ZEIN EREMU HARTZEN DUEN

CAPITULO II

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 2. atala.– Babespeko biotopoak hartzen duen lurrraldea.

ÁMBITO TERRITORIAL

1.– Honako hauek hartzen ditu babespeko biotopoak: harkaitzak; irlak; Eketxe harritzarra; Gaztelugatxeko tonboloa; itxasertzeko labarrak; hondartzak; Centella ubidea; Bizkaiko Foru Aldundiarena den mendiaren ekialdearen eta Centella ubidearen artean dagoen itxas-lur eremua (Itxasertzei buruzko 22/1988 Legeko lehenengo idazpuruan xedatzen denaren arabera); itxas eta itxasazpiko eremua, honekin batera eskaintzen den kartografian jasota dauden mugen barrukoa hain zuzen. Dekretu honetako eranskin bakarrean jasotzen da kartografia hori.

del Biotopo Protegido.

2.– Lurren muga kartografikoak behin-behinekoak dira itxasoaren eta lur publikoen arteko mugaketa egin dadin arte, Itxasertzei buruzko 22/1988 Legean xedatzen denaren arabera.

1.– El Biotopo Protegido de Gaztelugatxe comprende las rocas, islas, islote de Aketxe, tómbolo de Gaztelugatxe, acantilados costeros, playas, canal de Centella, área de dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con el título primero de la Ley 22/1988, de Costas, entre el límite este del monte patrimonial de la Diputación Foral de Bizkaia y el canal de Centella, así como la parte marítima y submarina comprendida dentro de la delimitación establecida en la cartografía adjunta y que se reproduce en el anexo único del presente Decreto.

3. atala.– Eremua babesteko ingurua.

2.– La delimitación cartográfica terrestre es provisional hasta que se practique el deslinde del dominio público marítimo terrestre de acuerdo con la Ley 22/1988, de Costas.

Gaztelugatxeko biotopo babestuak, babesketarako gune bat izango du inguruan, honekin batera ematen den kartografian errepresentatuta dagoenaren arabera. Dekretu honetako I. eranskinean eskaintzen da.

Artículo 3.– Zona periférica de protección.

<FONT FACE="Garamond 3" III. ATALBURUA

El Biotopo Protegido de Gaztelugatxe dispondrá de una Zona periférica de Protección tal y como se representa en la cartografía adjunta y que se reproduce en el anexo I del presente Decreto.

BABESKETARAKO NEURRIAK

CAPITULO III

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 4. atala.– Babespeko biotopoari eta babesketarako inguruari buruzko arau orokorrak.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Babespeko biotopoaren eta babesketarako inguruaren eremuan, honako arau hauek bete beharko dira oro har:

Artículo 4.– Normativa general del Biotopo Protegido y de la Zona Periférica de Protección.

a) Ezin bota ahal izango da zaborrik, hondakinik edo produktu kutsatzaile solido eta likidorik.

Serán observables dentro del área del Biotopo Protegido y su Zona Periférica de Protección, con carácter general, las siguientes normas:

b) Ezin egin ahal izango akanpadarik.

a) Queda prohibido el vertido de escombros, basuras o productos contaminantes sólidos y líquidos.

c) Ezin burutu ahal izango da motordun kirol-frogarik eta jardunik, ez itxasokorik eta ez lurrekorik ere. Oro har, eremuaren lasaitasuna apurtu dezakeen edozein jardun.

b) Queda prohibida la acampada.

d) Nekazaritzako ohiko erabilketetarako, etxebizitzaren barruan eta Organo Kudeatzaileak aurrez baimendutako beste egiteko batzuetarako bakarrik egin ahal izango da sua.

c) Quedan prohibidas las pruebas y actividades deportivas a motor, marítimas o terrestres y en general toda actividad que altere la calma del área.

e) Itxasoko zerbitzuetarako eta babespeko biotopoaren kudeaketa burutzeko diren eraikinak bakarrik onartuko dira.

d) Sólo se permite encender fuego para usos agrícolas tradicionales, usos domésticos dentro de las edificaciones existentes y para aquellos fines previamente autorizados por el Órgano Gestor.

f) Ezin bertaratu ahal izango da kanpokoak diren fauna silbestreen espezierik.

e) Sólo se permiten las edificaciones vinculadas a los servicios marítimos y a la gestión del Biotopo Protegido.

g) Landareria-espezieak sartu edo birsartzeko eta baso-landaketak egiteko, beharrezkoa izango da organo kudeatzailearen baimena. 5. atala.– Babespeko biotopoko eremuari buruzko arau espezifikoak.

f) Queda prohibida la introducción de especies de fauna silvestre no autóctona.

1.– Aurreko lerroaldean esan denaz aparte, honako babes-arau espezifiko hauek izango ditu babespeko biotopoko eremuak:

g) La introducción o reintroducción de especies de flora y la realización de plantaciones forestales requerirá la autorización del órgano gestor.

a) Kanaberazko arrantza egin ahal izango da, baina lurretik. b) Bi urteko epe-luzapena ezartzen da eta ezin harrapatu ahal izango mariskorik aldi horrek indarra izan dezan bitartean. Epe hori amaitutakoan, Babestutako Biotopoaren Organo Kudeatzaileak, debeku hori mantentzeko edo kentzeko erabakia hartuko du aldian-aldian, Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren arauzko txostena aztertu ondoren. Marisko espezieak harrapatzeko Debekualdien eta Gutxieneko Tailen Kuadro Orokorrean finkatuko dira harrapaketen kupoak, maiatzaren 6ko 102/1997 Dekretuko II. atalburuan eta azken xedapenetatik lehenengoan agintzen denari jarraituaz. c) Itxasoko beste edozein baliabide erauztea debekatuta gelditzen da, a) eta b) idazatietan agintzen dena izan ezik. Ezin erauzi ahal izango da algarik ere, itxasoak ertzetan utzi ditzanak salbu. Hala ere, helburu zientifikoetarako itxas-baliabide bizidunak hartzeko baimena eman ahal izango da salbuespen gisa, baina erauzi beharreko espezieak, eraginpeko biomasa osoa eta erauzketa-sistemak kontrolatu egin beharko dira.

Artículo 5.– Normativa específica del área del Biotopo Protegido.

d) Ezin ainguratu ahal izango da itxasuntzirik babespeko biotopoaren itxas-eremuaren barruan. Hori horrela bada ere, igeriketarako eta baimendun beste jardun batzuk burutzeko itxasuntzi txikiak sartu ahal izango dira. Abiadura ezin daiteke izan 3 nudotik gorakoa.

1.– Al margen de lo establecido en el artículo anterior, para el área del Biotopo Protegido regirán las siguientes normas específicas de protección:

e) Ezin burutu ahal izango da jardun zinegetikorik.

a) Se permite la pesca con caña desde tierra.

f) Ezer gabeko eta boteiladun murgilketarik ezin egin ahal izango da. Hori horrela bada ere, organo kudeatzaileak baimena eman ahal izango du urazpia ikertzeko eta argazkiak atera ahal izateko.

b) Se establece una moratoria de dos años en los que queda prohibida la actividad de marisqueo. Al término de la misma, el Órgano Gestor del Biotopo Protegido, previo informe preceptivo del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, decidirá periódicamente el mantenimiento o el levantamiento de la prohibición. Los cupos de capturas, en su caso, se fijarán en el Cuadro General de Vedas y Tallas Mínimas de las especies marisqueras, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II y Disposición Final primera del Decreto 102/1997, de 6 de mayo.

g) Organo kudeatzaileak baimendu eta ikerketa eta hezkuntzarakoak diren jardunei bakarrik emango zaie onarpena.

c) Queda prohibida, salvo lo establecido en los apartados a) y b), la extracción de cualquier otro recurso marino, incluidas las algas, salvo las que el mar arroje a la costa. No obstante, puede autorizarse con carácter excepcional la extracción de recursos marinos vivos con finalidades científicas, si se controlan las especies a extraer, la biomasa total afectada y los sistemas de extracción.

2.– Babespeko biotopoaren medio naturala babesteko, kontserbatzeko eta, hala behar izan dadinean, bereoneratzeko beharrezkoak diren babesketa-neurri gehigarrizkoak ezarri ahal izango ditu organo kudeatzaileak. Horiek horrela, atal honetan zehazten ez diren erabilpen eta jardun guztiak debekatu ahal izango dira, babespeko biotopoaren egoera naturalaren elementuen gaur egungo kontserbazio-egoera aldatzea ekar badezakete.

d) Queda prohibido el fondeo de embarcaciones en la zona marítima del Biotopo Protegido. No obstante, se permite la entrada de pequeñas embarcaciones para baño y otras actividades autorizadas. La velocidad de navegación no será superior a 3 nudos.

<FONT FACE="Garamond 3" IV. ATALBURUA

e) Queda prohibido el ejercicio de la actividad cinegética.

KUDEAKETA, ONURA PUBLIKOA

f) Se prohibe el buceo a pulmón y con botellas. No obstante, el Órgano Gestor podrá autorizar esta actividad para la observación y fotografía submarina.

ETA KALTEORDAINAK

g) Sólo se permitirán las actividades de investigación y educativas que sean autorizadas por el Órgano Gestor.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 6. atala.– Kudeaketa.

2.– El Órgano Gestor podrá establecer las medidas de protección adicionales que considere necesarias para la defensa, conservación y, en su caso, restauración del medio natural del Biotopo Protegido. Así, podrá prohibir o someter a condición, de forma justificada, todos los usos y actividades no especificados en este artículo que de cualquier manera alteren el estado actual de conservación de los elementos del medio natural del Biotopo Protegido.

1.– Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio Gaztelugatxeko babespeko biotopoaren kudeaketa eramatea.

CAPITULO IV

2.– Organo kudeatzaileak, 16/1994 Legeko 35.2 atalean aipatzen den lankidetza-giroari jarraituaz, babespeko biotopoa zaintzeko eta kudeatzeko hitzarmenak izenpetu ahal izango ditu beste administrazio publiko batzuekin eta, bereziki, Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Arrantza Sailordetzarekin.

GESTIÓN, UTILIDAD PUBLICA

7. atala.– Onura publikoa eta kalteordainak. 1.– Gaztelugatxeko eremua babestutako gune naturaltzat deklaratzeak, eremu hori herri-onurakotzat kalifikatzea dakar, har daitezen ondasunak eta eskubideak desjabetze ondorioetarako.

E INDEMNIZACIONES

2.– Dekretu honetan aipatzen diren murriztapenak indarrean jarri ahal izateko, jabetza pribatua edo legezko eskubide eta interes patrimonialak berariz kentzea gertatuz gero, kalteak ordaindu egin beharko lirateke indarrean dauden legeetan xedatzen direnen arabera.

Artículo 6.– Gestión.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENA

1.– La gestión del Biotopo Protegido de Gaztelugatxe corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

2.– El Órgano Gestor, en el marco de la colaboración a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 16/1994, podrá suscribir convenios con otras Administraciones Públicas, especialmente con la Viceconsejería de Pesca del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para la vigilancia y gestión del Biotopo Protegido.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko irailaren 15ean.

Artículo 7.– Utilidad pública e indemnizaciones.

<FONT FACE="Garamond 3" Lehendakaria,

1.– La declaración del área de Gaztelugatxe como espacio natural protegido comporta la calificación de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

<FONT FACE="Garamond 3" JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

2.– La privación singular de la propiedad privada o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, con el fin de poner en vigor las restricciones del presente Decreto serán objeto de indemnización de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

<FONT FACE="Garamond 3" Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

DISPOSICIÓN FINAL

<FONT FACE="Garamond 3" JAVIER RETEGUI AYASTUY.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 1998.

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Industria,

Agricultura y Pesca,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental