Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

157. zk., 1998ko abuztuaren 20a, osteguna

N.º 157, jueves 20 de agosto de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura
Cultura
3755
3755

204/1998 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako herrilanetarako aurrekontutik diru-atal bat gordetzeko arau erregulatzaileak ezartzen dituena. Diru-atal hori Euskal Kultur Ondarea babestean, aberastean, zaintzean, zabaltzean eta sustatzean erabiliko da.

DECRETO 204/1998, de 28 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de la reserva de una partida del presupuesto de las obras públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios Históricos al objeto de su inversión en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legeak honakoa ezartzen du bere 106. atalean: Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako administrazio publikoek beren eskumeneko herrilanetarako aurrekontuetako ehuneko bata, gutxienez, gorde beharko dute gure Kultur Ondarea zaindu, arte sorkuntza sustatu, balioa eman eta zabaltzeko.

La Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco establece en su artículo 106, la obligación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y las de sus Territorios Históricos, de reservar el equivalente a un uno por ciento, como mínimo, de los presupuestos de las obras públicas de su competencia para su destino a la conservación, fomento de la creatividad artística, puesta en valor y difusión de nuestro Patrimonio Cultural.

Legezko betebehar hori, batetik, hein handi batean zaharberritu beharra dagoen eta bestetik, zaindu, erosi, sustatu eta zabaldu behar den Kultur Ondarearen finantzaketa baino zerbait gehiago da. Hau da, herrilanen eraginez mugitzen diren lurren eta berritzen diren eraikinen ondorioz agertu daitezkeen edo egon daitezkeen Euskal Kultur Ondarearen Legeak ematen duen babesa merezi duten aztarna historiko, artistiko, arkeologiko, etnologiko, urbanistiko, zientifiko, tekniko eta sozialak zaintzea nahi da aipatutako finantzaketaz gain. Baina esandakoaz gain eta guztiaren aurretik dago herrilanen inguruan aritzen direnen sentsibilizazioa areagotzea, bai kontratazioak egiten dituzten erakunde publikoena eta bai lanak egiten dituzten enpresena ere, giza eta material baliabideak barne.

La citada obligación legal supone, sin duda, mucho más que un simple modo de financiación de ese Patrimonio Cultural tan necesitado de restauración en gran parte del mismo, como de conservación, adquisición, fomento y difusión. Ello es así porque, además de esa financiación, se persigue que la remoción de tierras y construcciones (debidas a las obras públicas) cuide de los restos y vestigios históricos, artísticos, arqueológicos, etnológicos, urbanísticos, científicos, técnicos y sociales, merecedores de la protección dispensada por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que en su seno puedan existir o manifestarse. Pero aún más, y quizás con mayor importancia que cuanto acaba de señalarse, prima el progreso en la sensibilización de todos cuantos operan en torno a las obras públicas, desde los organismos públicos contratantes hasta las empresas adjudicatarias con todos sus recursos humanos y materiales.

Horregatik guztiagatik, aipatutako legezko aurreikuspen hori garatzeko egiten da Dekretu hau. Bertan, behartuta dauden erakundeak praktikan zehaztu eta hasieran esandako diru-atala nola gorde behar den adieraziko da. Diru-atalari dagokionez, ematen diren ezaugarriak zehaztuko dira (zuzeneko edo zeharreko kudeaketa, kredituak...), obra lanak egingo dituzten erakunde edo titularrek diru-atala zuzenean inbertitu nahi duten edo, bestela, bere Herri-administrazioan Kultur Ondarean eskumena duen erakundeak gaiarekiko duen ezagutzaz baliatuz baliabideen aprobetxamendu hobea lortzeko hari eman nahiago dioten errespetatuz.

Por todo ello, se presenta este Decreto de desarrollo de la mencionada previsión legal y que atiende a la necesidad de concretar y matizar en la práctica, cuales son las entidades obligadas y, sobre todo, cómo ha de efectuarse la reserva presupuestaria referida, con indicación de los diversos supuestos concurrentes (gestión directa e indirecta, traspaso de créditos ...) respetando la elección, por parte del organismo encargado o titular de la obra, si desea invertir directamente el montante de la reserva o, por el contrario, prefiere transferírselo al organismo competente en materia de Patrimonio Cultural de su propia Administración Pública a fin de que sea éste quien, en atención a su especialidad y conocimiento, pueda lograr el mejor aprovechamiento de tales recursos.

Eskumenen aldetik, ondorengoak betetzeaz gain: Gernikako Autonomi Estatutuaren 10. atala (13, 17, 19 eta 20 idazatiak), «Autonomia-Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko jardute-Erakundeen Arteko Harremanei» buruzko 1983ko azaroaren 23ko Legearen 7. atala (a idazatiaren 12.a eta b idazatiaren 5a.), oraingo xedapen honen oinarria aipatutako Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legearen 106. atala da. Azken honek, besteak beste, adierazten du arautze honen ondoriozko aurrekontuko diru-atala gordetzetik eratorritako fondoak ezartzea kasuan kasuko Administrazio bakoitzak egin beharko duela.

Desde el punto de vista competencial, además de la cobertura del artículo 10 (apartados 13, 17, 19 y 20) del Estatuto de Autonomía de Gernika, y el artículo 7 de la Ley de 25 de Noviembre de 1983 de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (Apartado a. número 12 y apartado b. número 5), la presente disposición se apoya expresamente en el propio artículo 106, ya citado, de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco que, entre otras previsiones, aclara que la aplicación de los fondos provenientes de la reserva presupuestaria objeto de esta regulación, se llevará a cabo por cada una de las Administraciones obligadas a ello.

Ondorioz, Kultura sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko uztailaren 28ko batzarrean aztertu eta onartu ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de julio de 1998,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. atala.– Aurrekontuaren diru-atala gordetzea herrilanetan.

Artículo 1.– Reserva presupuestaria en obras públicas.

Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako administrazioek, erabat edo zati batean beraiek ordainduko dituzten berrogeita hamar milioitik gorako herrilanen aurrekontuetan, Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legean babestutako ondasunei bere onean eusten, arte sorkuntza sustatzen, balioa ematen eta horien zabalkundea egiten erabiltzeko, aurrekontu horien ehuneko batenaren balioko diru-atala, gutxienez, gordeko dute.

Las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios Históricos, reservarán en el presupuesto de las obras públicas de importe superior a cincuenta millones de pesetas, financiadas total o parcialmente por aquéllas, una partida equivalente, como mínimo, al uno por ciento del importe de las referidas obras, con el fin de invertirlo en la conservación, fomento de la creatividad artística, puesta en valor y difusión de los bienes protegidos por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.

2. atala.– Behartuta dauden herri-administrazioak.

Artículo 2.– Administraciones Públicas obligadas.

Aurreko atalean aurreikusitako eraginetarako ondorengoak izango dira aurrekontuetan diru-atalak gordetzera behartutako herri-administrazioak:

A los efectos previstos en el artículo anterior, se considerarán Administraciones Públicas obligadas a la reserva presupuestaria, las siguientes:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra.

– Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren menpeko Erakunde-administrazioa.

– Administración Institucional dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Lurralde Historikoetako foru-administrazioak.

– Administraciones Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

– Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Lurralde Historikoetako foru-administrazioen menpeko Erakunde-administrazioa.

– Administración Institucional dependiente de las Administraciones Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

3. atala.– Aurrekontuaren diru-atala gordetzera salbuetsiak.

Artículo 3.– Excepciones a la reserva presupuestaria.

1. atalean aurreikusitakoaren kaltetan gabe, Euskal Kultur Ondarean inbertitzeko aurrenkontuko diru-atala gordetzeko betebeharrik ez dute izango ondorengo herrilanek:

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1, se exceptúan de la obligación de reserva de parte del presupuesto para su inversión en Patrimonio Cultural Vasco, las siguientes obras públicas:

– Aurrenkontu orokorra (BEZ barne) berrogeita hamar milioi baino altuagoa ez dutenek, betebeharra zatitzeen bidez saihestu ezin izango delarik.

– Aquellas cuyo presupuesto total (IVA incluido) no exceda del importe de cincuenta millones de pesetas, sin que quepa eludir la obligación a través de fraccionamientos.

– Euskal Kultur Ondarearen alorreko legedia betez, kalifikatutako edo inbentarioan sartutako edo horretarako hasitako espedientedunen ondasunen gainean egiten direnek.

– Las que se realicen sobre bienes calificados o inventariados, o con expedientes incoados para tal fin, con arreglo a la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural Vasco.

– Dekretu honen helburu den diru-atala gordetzetik eratorritako fondo ekonomikoen kontura egiten direnak eta, orokorrean, Euskal Kultur Ondarearen Legearen helburuak betetzeko egiten direnak.

– Las que se realicen con cargo a los fondos económicos provenientes de la reserva objeto de este Decreto, así como, en general, las que se realicen en el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.

4. atala.– Diru-atala nola gorde eta betebeharrari aurre egitea.

Artículo 4.– Modo de efectuar la reserva y cumplimiento de la obligación.

4.1.– Dekretu honetan aurreikusitako diru-atala gordetzera behartutako herri entitate edo erakundeek, Dekretu honetan araututako ehuneko batari dagokion zenbatekoa gordetzearen menpeko diren obra guztien aurrekontuetan egingo dute.

4.1.– Las entidades u organismos públicos sobre las que recae la obligación de reserva presupuestaria prevista en este Decreto, incluirán la cuantía correspondiente a la reserva del uno por ciento regulada en este Decreto, en todas las previsiones presupuestarias que realicen sobre obras sujetas a la mencionada reserva.

4.2.– Era berean, Dekretu honetan aurreikusitako diru-atala gordetzera behartutako herri entitate edo erakundeek ondorengo aukera hauetakoren bat egin beharko dute:

4.2.– Asimismo, las entidades u organismos obligados a la reserva presupuestaria objeto de este Decreto, deberán ejercitar alguna de las siguientes opciones:

– Aurrekontutik gordetako diru-atala, proiektatu den herrilanaren esparruan, Euskal Kultur Ondarea babesteko, aberasteko edo zaintzeko erabiltzea.

– Destino del importe de la reserva presupuestaria a la ejecución, dentro del ámbito de la Obra Pública proyectada o de su entorno, de obras de defensa, enriquecimiento o protección del Patrimonio Cultural Vasco.

– Aurrekontutik gordetako diru-atala, entitatea edo erakundearen gaineko Autonomi edo Foru-administrazioaren barruko Kultur Ondarean eskumena duen Sailari ematea.

– Traspaso del importe correspondiente a la reserva presupuestaria, al Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural de la Administración Autonómica o Foral en la que se halla encuadrada la entidad u organismo obligado.

4.3.– Aipatutako aukeren artean zein erabaki den burutze proiektu teknikoan zehaztuko da arrazoituz, eta aukera nola nahi ere, proiektu teknikoa onestean egingo da, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailari adieraziz, azken honek jakin dezan eta aplikatzerakoan lagundu dezan. Hori guztia, Euskal Kultur Ondarearen legedian eta aplikagarri diren xedapenetan agindutako baimenen kaltetan gabe, beti ere.

4.3.– La elección de alguna de las dos opciones señaladas se incluirá motivada y detalladamente en el proyecto técnico de ejecución y se ejercitará, en todo caso, en el acto de aprobación del proyecto técnico, debiendo ser comunicada al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco a los efectos pertinentes de su conocimiento y colaboración en su debida aplicación, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones procedentes con arreglo a la legislación de Patrimonio Cultural Vasco y demás disposiciones aplicables.

4.4.– Proiektuak urte anitzetan burutzekoak direnean eta organo eta erakundeek dirua Kultur Ondarean eskumena duen kasuan kasuko Sailari ematea aukeratzen dutenean, zenbatekoa aipatutako proiektuaren kostu orokorraren arabera kalkulatuko da eta urte ezberdinetan banatu eta emango da.

4.4.– Cuando los proyectos sean de ejecución plurianual y los órganos y entes optasen por traspasar los fondos al Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural correspondiente, el referido importe se calculará sobre el coste global del mencionado proyecto y podrá aplicarse a lo largo de su ejecución.

4.5.– Aukera egiterakoan zehatz adieraziko ez balitz, Dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera gordetako diru-atala Kultur alorrean eskumenak dituen Herri-administrazioko erakunde batek erabil dezan ematea aukeratu dela ulertuko da.

4.5.– En defecto de expresión de la opción elegida, se entenderá que se ha optado por el traspaso o ingreso del importe correspondiente para su disposición por el organismo competente en materia de Cultura de la Administración Pública obligada a la reserva con arreglo a lo previsto en este Decreto.

5. atala.– Emakida araubidezko burutzea.

Artículo 5.– Ejecución por régimen concesional.

Administrazio emakida bidez herrilana partikularrek eraiki eta ustiatu beharko balute, Dekretu honen arabera behartuta dauden herri-administrazioen finantza aldeko parte hartzearekin edo gabe, ehuneko bateko, gutxienezko, diru-atala gordetzea burutze proiektuaren aurrenkontu orokorraren (BEZ barne) gainean egingo da. Gainera, eta aurreko atalean aurreikusitako aukeraren kaltetan gabe, ahal dela emakidadunak kontsesioa eman duen Kultur Ondarean eskumena duen Herri-administrazioko Sailari zenbatekoa emanez.

Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión administrativa, con o sin participación financiera de las Administraciones Públicas obligadas con arreglo a este Decreto, la reserva de, al menos, un uno por ciento se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución (IVA incluido) y, sin perjuicio de la posibilidad de opción prevista en el artículo anterior, se realizará preferentemente mediante el traspaso de los fondos económicos correspondientes desde el concesionario al Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural de la Administración Pública otorgante de la concesión.

6. atala.– Administrazioko organoen arteko lankidetza.

Artículo 6.– Colaboración entre los órganos de la Administración.

6.1.– Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak, Autonomia Erkidegoko Administrazioa osatzen duten erakundeei eta administrazioaren eskumeneko emakiden titularrei dagozkien aurrekontuetako diru-atalak gordetzetik eratorritako fondoak aplikatzeko urteroko aurreikuspen planak ezarri eta onetsi ahal izango ditu.

6.1.– El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco podrá establecer y aprobar planes anuales de previsión de la aplicación concreta de los fondos provenientes de la reserva presupuestaria correspondiente a las entidades que componen la Administración de la Comunidad Autónoma así como de la que corresponde a los titulares de las concesiones administrativas competencia de la misma.

6.2.– Beti ere, eta lankidetza, koordinazio eta informazio elkartrukerako, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak, beraren eta Eusko Jaurlaritzaren bestelako Sailen eta Lurralde Historikoetako administrazioen arteko akordioak bultzatuko ditu aurrekontuetatik diru-atalak gordetzeko betebeharra eta horien erabilera arin eta modu eraginkorrean egin ahal izateko. Lankidetza akordio horiek aldeek egoki jotzen dituzten jarraipen mekanismoak ere jasoko dituzte elkarren artean aurrera eramateko.

6.2.– En cualquier caso, y en aras a la debida colaboración, coordinación e intercambio mutuo de información, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco promoverá acuerdos entre el mismo y los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, así como de las Administraciones de los Territorios Históricos para la mayor celeridad, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la obligación de reserva presupuestaria y su posterior ejecución. Estos acuerdos de colaboración incluirán los mecanismos de seguimiento conjunto que las partes consideren adecuados.

7. atala.– Diru-atalak gordetzea eta aplikatzea betetzea.

Artículo 7.– Cumplimiento de reserva y aplicación.

Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ondarean eskumena duen Saila Dekretu honek biltzen dituen xedapenak betetzeaz eta betearazteaz arduratuko da.

El Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Bakarra.– 4. atalean aurreikusitako prozeduraren kaltetan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren proiektuan Dekretu honetako zehaztapenak betetzeko; eta inbertsioak burutuko dituzten organo eta erakundeek aurretik baimena eman ondoren, Kultura Saileko aurrekontuan ordainketa kreditu bat gorde ahal izango da. Kreditu horren zenbatekoa Administrazio horrentzako aurreikusitako dotazioek eta herrilanetarako gorde beharreko diru-atalek zehaztuko dute.

Única.– Sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo 4, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de cumplir con las determinaciones del presente Decreto, en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previo consentimiento de los órganos y entidades encargados de realizar las inversiones, se podrá consignar en la sección presupuestaria de Cultura un crédito de pago cuya cuantía se determinará en función de las dotaciones previstas para la realización por dicha Administración y en el ejercicio correspondiente de obras públicas sometidas a la obligación de reserva.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau 1999ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

Primera.– El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.

Bigarrena.– Euskal Kultur Ondarearen Legearen 106.7 atalean aurreikusitakoarekin bat etorriz, Dekretu honen bidez Eusko Jaurlaritzari aurrekontutik gordetzea dagokion diru-atalaren ondoriozko fondoak aplikatzeko irizpide materialen arauzko garapena egiteko Kultur Saileko titularra ahalmentzen da.

Segunda.– De conformidad con lo prevenido en el artículo 106.7 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, se faculta al titular del Departamento de Cultura para el desarrollo reglamentario de los criterios materiales de aplicación de los fondos correspondientes al Gobierno Vasco con arreglo a la reserva presupuestaria prevista en este Decreto.

Hirugarrena.– Ogasun eta Herri Administrazio, eta Kultura sailburuak Dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren hainbat xedapen ematera ahalmentzen dira.

Tercera.– Se faculta a los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Cultura, a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko uztailaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 1998.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental