Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 1998ko uztailaren 13a, astelehena

N.º 130, lunes 13 de julio de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa
Educación, Universidades e Investigación
3194
3194

118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.

DECRETO 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora.

Hezkuntzarako eskubidea herritarren eskubide funtsezkoenetako bat da eta herri agintarien betebeharra da ezgaitasunak dituzten pertsonei hezkuntza-erantzun egokia emateko politika bideratzea eta baita jatorrizko ezberdintasunak orekatzera bideratutako neurriak ezartzea ere, hezkuntza-sistemaren barruan.

Siendo el derecho a la educación uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía constituye un deber de los poderes públicos realizar una política tendente a propiciar una respuesta educativa adecuada a las personas con discapacidad así como establecer medidas encaminadas a la compensación de desigualdades de origen dentro del sistema educativo.

Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoari aitortzen dizkion erabateko eskumenak beteaz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila antolaketako eta plangintzako neurriak gauzatzen aritu da. Horren helburua izan da eskolatze-prozesu osoan edo prozesuaren uneren batean hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek orokorrean ezarri diren hezkuntza-xedeak lortzea, ahalik eta murrizpen gutxieneko ingurunean eta ahalik eta integrazio handienarekin. Neurri horiek 1982az geroztik Euskal Autonomia Erkidegorako garatu den Hezkuntza Bereziko Planaren ingurunean egituratu dira.

En uso de las competencias plenas que el Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha venido adoptando un conjunto de medidas, tanto de ordenación como de planificación, al objeto de garantizar que los alumnos y alumnas que a lo largo de toda su escolarización o en algún momento de ella tengan necesidades educativas especiales, puedan alcanzar, en el entorno menos restrictivo posible y con la máxima integración, los objetivos educativos establecidos con carácter general. Estas medidas se han articulado en torno al Plan de Educación Especial para el País Vasco desarrollado desde el año 1982.

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoak hirugarren ataleko bosgarren idazatian adierazten duenez erregimen orokorreko eta erregimen bereziko irakaskuntzak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen ezaugarrietara egokituko dira.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo señala en su artículo tercero, apartado quinto, que las enseñanzas tanto de régimen general como de régimen especial se adecuarán a las características del alumnado con necesidades especiales.

Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legeak indarrean dauden normalizazioaren eta integrazioaren printzipioak hartzen ditu mota guztietako ikastetxeetarako. Honela zehazten da 3.1. atalean: «anitza, elebiduna, demokratikoa da, gizarte eta kultura mailan bere ingurunean errotua, ezberdintasunen berdintzailea eta dibertsitatearen bateratzailea». Eta 10.4. atalean agintzen du hezkuntza-premia berezietarako erantzun egokia ziurtatuko duten neurriak hartuko direla.

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, asume los principios de normalización e integración vigentes para todo tipo de centros y después de definirse en su artículo 3.1. como «plural, bilingüe, democrática, enraizada social y culturalmente en su entorno, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad», ordena en el artículo 10.4. adoptar medidas que garanticen la adecuada respuesta a las necesidades educativas especiales.

Ikastetxeetako Partehartzeari, Ebaluazioari eta Gobernuari buruzko azaroaren 20ko 9/1995 Lege Organikoak bigarren xedapen gehigarrian zehazten duenaz, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak honako hauek dira: eskolatze-aldi osoan edo tarte batean lagungarriak eta hezkuntza-arreta bereziak behar dituztenak, urritasun fisikoak, psikikoak edo sentimenekoak dituztelako, portaeran desoreka larriak adierazten dituztelako, edo gizarte edo kultura-egoera kaltetua dutelako.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, en su Disposición adicional segunda, ha definido la población escolar con necesidades educativas especiales como aquella que requiera en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

Haur Hezkuntzako curriculuma ezartzen duen 236/1992 Dekretuak, Lehen Hezkuntzako curriculuma ezartzen duen 237/1992 Dekretuak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma ezartzeari buruzko 213/1994 Dekretuak, Lanbide Heziketako irakaskuntzen antolamenduari buruzko 447/1994 Dekretuak eta Batxilergoa eta Lanbide Heziketako irakaskuntzaren ezarpena eta dagozkien tituluei buruzko jarraipideak ezartzen dituen 97/1997 Dekretuak dagoeneko aurreikusten zuten ezarpen-aldian planteatu zitezkeen egoerei erantzuna ematea.

Ya los Decretos de Desarrollo Curricular de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria, de Ordenación de la Formación Profesional, de regulación del Bachillerato, las enseñanzas de Formación Profesional y las directrices sobre sus títulos (Decreto 236/1992, 237/1992, 213/1994, 447/1994, 97/1997 respectivamente) preveían la cobertura de las situaciones que en el periodo de implantación pudieran plantearse.

Hala ere, badirudi komeni dela ematea hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzun egokia emateko printzipioak jasoko dituen arau bat, hezkuntza-sistemako maila eta etapa guztietan.

No obstante, parece conveniente dictar una norma que siente, de un modo general, los principios conforme a los cuales se ha de dar la adecuada respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales en todos los niveles y etapas del sistema educativo.

Ondorioz, ikasle guztien premia bereziei arreta eskaintzeko jarduerak eta aureikusitako baliabideak laguntzeko xedez, eta kontuan hartuta plangintzaren eta antolaketaren ikuspegitik izaera, jatorria eta bilakaera bereizi egin behar direla, eskolatzean zehar ikusten dena kontuan hartuta, dekretu honek honako hauek arautzen ditu: behin-behineko edo behin betiko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-arreta antolatzeko behar direnak eta bitartekoen plangintza. Hezkuntza-premia berezien jatorria izan daiteke ikaslearen hezkuntzako eta eskolako historia, ikasleak berak izan ditzakeen gaitasun handiagoak, ikasleak berak izan ditzakeen ezgaitasun fisiko, psikiko edo sentimenekoak edo gizarte eta kultura-egoera kaltetua.

En consecuencia, con la finalidad de favorecer las actuaciones y los medios previstos para atender las necesidades especiales de todo el alumnado y considerando, desde una perspectiva planificadora y organizativa, la necesidad de atender diferencialmente a su naturaleza, origen y evolución a tenor de sus manifestaciones en el transcurso de la escolaridad, el presente Decreto regula los aspectos relativos a la ordenación, la planificación de recursos y la organización de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, cuyo origen puede atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa y escolar del alumnado, a condiciones personales de mayor capacitación, a condiciones igualmente personales de discapacidad sensorial, física o psíquica o a situación social o cultural desfavorecida.

Horretarako, lehenengo eta bigarren atalburuetan materia arautzeko printzipio orokorrak biltzen dira. Hirugarren eta laugarren atalburuetan mota guztietako hezkuntza-premia bereziei ezar dakizkien arauak ematen dira, derrigorrezko etapan eta derrigorrezkoaren ondoko etapan. Bosgarren atalburuan orientazio orokorrak jasotzen dira mota ezberdineko premiei erantzuna emateko.

Para ello, tras recoger en los capítulos primero y segundo los principios generales en que se inspira la regulación de la materia, en el tercero y cuarto se dictan normas aplicables a todos los tipos de necesidades educativas especiales en las etapas obligatoria y postobligatoria y en el quinto se incluyen orientaciones generales para la respuesta educativa a los distintos tipos de necesidad.

Hori guztia Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Lege Organikoaren 3.5., 36. eta 37. atalak garatuz, Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen 3.1. eta 10.4. atalak garatuz eta lehenago aipatu ditugun dekretuekin bat etorriz.

Todo ello, en desarrollo de los artículos 3.5., 36 y 37 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, de los artículos 3.1. y 10.4. de la Ley de la Escuela Pública Vasca y en consonancia con los Decretos anteriormente citados.

Dekretu hau lantzeko Euskadiko eskola-kontseiluak txostena egin du, eta bai dekretuaren berri derrigor eman behar duten erakundeetako ordezkariek ere.

En la elaboración del presente Decreto ha emitido informe el Consejo Escolar de Euskadi, así como los representantes de organismos que preceptivamente deben informar el mismo.

Ondorioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailbururen proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko ekainaren 23an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 23 de junio de 1998,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

XEDEA, KONTZEPTUA ETA PRINTZIPIO

FINALIDAD, CONCEPTO Y PRINCIPIOS

OROKORRAK

GENERALES

1. atala.– Xedea eta eremua.

Artículo 1.– Finalidad y ámbito. La finalidad del presente Decreto es la ordenación de la respuesta en el ámbito escolar a las necesidades educativas especiales del alumnado en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honen xedea da ikasleen hezkuntza-premia bereziei eskolaren eremuan erantzuna ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan.

Artículo 2.– Concepto de Necesidades educativas especiales.

2. atala.– Hezkuntza-premia berezien kontzeptua.

A efectos de este Decreto se entenderán como necesidades educativas especiales las de aquellos alumnos y alumnas que requieran en un periodo de su escolarización, o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especificas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, así como las de aquellos alumnos y alumnas que requieran atención específica debido a condiciones personales ligadas a altas capacidades intelectuales.

Dekretu honen eraginetarako hezkuntza-premia bereziak izango dituzte eskolatze-aldi osoan edo epealdi batean hainbat lagungarri eta arreta berezi behar dituzten ikasleek, urritasun fisikoak, psikikoak edo sentimenekoak dituztelako, portaeran desoreka larriak adierazten dituztelako, edo gizarte edo kultura-egoera kaltetua dutelako; hezkuntza-premia bereziak izango dituzte, halaber, adimen-gaitasun handiko ikasleek, horiek ere arreta bereziak behar dituzte eta.

Artículo 3.– Principios que informan la respuesta a las necesidades educativas especiales.

3. atala.– Hezkuntza-premia bereziei erantzuna emateko printzipioak.

En el ámbito escolar, la respuesta a las necesidades educativas se regirá por los principios de normalización e integración escolar, compensación educativa de las desigualdades de origen, participación de los representantes legales y, en su caso, de los propios interesados en las decisiones que les afecten, y cooperación interinstitucional.

Eskola-eremuan, hezkuntza-premia berezien erantzunaren printzipioak izango dira normalizazioa eta eskolan integratzea, jatorrizko ezberdintasunak konpentsatzeko heziketa, legezko ordezkarien partehartzea dagozkien erabakietan eta, hala egokituz gero, baita interesatuena ere, eta erakundeen arteko lankidetza.

CAPÍTULO II

II. ATALBURUA

DISPOSICIONES GENERALES

XEDAPEN OROKORRAK

Artículo 4.– Detección.

4. atala.– Antzematea.

1.– La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará por equipos formados por profesionales de distintas cualificaciones que con la denominación de Equipos Multiprofesionales estarán integrados en los servicios de apoyo a la educación a los que se refiere el artículo 26 de la Ley de la Escuela Pública Vasca.

1.– Hezkuntza-premia bereziak antzemateko eta baloratzeko kualifikazio anitzetako adituez osatutako taldeak izango dira. Horien izena talde multiprofesionala da eta Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen 26. atalean adierazten diren hezkuntzarako laguntza zerbitzuetan sartuta egongo dira.

2.– La Administración educativa procurará que la atención, identificación y valoración del alumnado con necesidades educativas especiales se produzcan a la edad más temprana posible. A tal efecto, por medio de los servicios responsables del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, deberá establecer comunicación con los servicios correspondientes de los Departamentos de Bienestar Social de las Diputaciones Forales y del Departamento de Sanidad.

2.– Hezkuntzako administrazioa saiatuko da hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak ahalik eta azkarren, txiki-txikitatik, antzematen, baloratzen eta ikasle horiei arreta eskaintzen. Horretarako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko zerbitzu arduradunen bitartez harremanetan jarri beharko du foru aldundietako Gizarte Ongizateko eta Osasun Saileko zerbitzu arduradunekin.

3.– Cuando la detección de dicho alumnado no se haya producido previamente a la escolarización, se realizará a partir de la evaluación inicial que efectúe el tutor o tutora del grupo en el que esté escolarizado contando con el apoyo del resto de profesorado y, en su caso, del profesorado de educación especial, del consultor o consultora y del orientador u orientadora. Para ello dispondrán del asesoramiento del Equipo Multiprofesional correspondiente.

3.– Hezkuntza-premia bereziak eskolatze aurretik antzeman ez badira taldeko tutoreak egindako hasierako ebaluazioa izango da abiapuntua. Horretarako, gainerako irakasleen, hezkuntza bereziko irakaslearen, irakasle aholkulariaren eta orientatzailearen lankidetza izango du. Dagokion talde multiprofesionalak ere aholku-lanak beteko ditu kasu guztietan.

4.– El Equipo Multiprofesional realizará la propuesta de escolarización que proceda y establecerá el plan de actuación en relación con las necesidades educativas especificas del alumnado, incluida la determinación de los apoyos y medios complementarios de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes.

4.– Nolanahi ere, talde multiprofesionalak dagokion eskolatze-proposamena egingo du eta ikasleen hezkuntza-premia bereziei dagokienez jarduteko plana ezarriko du, baita lagungarri eta baliabide osagarrien zehaztapena ere, ondoko ataletan xedatzen denaren arabera.

Artículo 5.– Diagnóstico y Evaluación Psicopedagógica.

5. atala.– Diagnosia eta ebaluazio psikopedagogikoa.

1.– El Equipo Multiprofesional, a demanda del Centro Escolar, realizará un diagnóstico y una evaluación psicopedagógica. En la intervención diagnóstica debe contarse con el consentimiento de los representantes legales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales, y con el consentimiento del propio alumno o alumna cuando por su edad así se requiera.

1.– Talde multiprofesionalak diagnosia eta ebaluazio psikopedagogikoa egingo ditu, ikastetxeak eskatuta. Diagnosia egiterakoan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen legezko ordezkariek baimena eman behar dute, baita ikasleak berak ere horretarako adina baldin badute.

2.– La realización del diagnóstico psicopedagógico debe partir de la evaluación individualizada teniendo en cuenta la situación personal del alumnado en el contexto escolar y familiar, sirviendo de base para una propuesta concreta de escolarización.

2.– Diagnostiko psikopedagogikoa egiteko norberaren ebaluazioa egin behar da eta kontuan eduki behar da ikaslearen egoera pertsonala eskolaren ingurunean eta familian. Diagnosia izango da eskolaratzeko proposamen zehatza egiteko oinarria.

3.– Realizado el diagnóstico, la información que se derive del mismo deberá expresarse utilizando iniciales y códigos especiales, de acuerdo con lo que disponga el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

3.– Diagnostikoa egin eta hortik ateratzen den informazioa inizialak eta kode bereziak erabilita adieraziko da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak xedatu dezakeenaren arabera.

4.– Se entiende por evaluación psicopedagógica el proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las necesidades educativas del alumnado que presenta o puede presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico, y para fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que aquellos puedan precisar para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades. 5.– La evaluación psicopedagógica habrá de basarse en una evaluación de carácter curricular y en la observación de la interacción del alumnado con el profesorado, con sus compañeros y compañeras en el contexto del aula, en el centro escolar y en el ambiente familiar.

4.– Ebaluazio psikopedagogikoa da irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuan parte hartzen duten elementu anitzi buruzko informazio garrantzitsua biltzen, aztertzen eta baloratzen dituen prozesua. Horrekin nortasunaren edota ikasketaren garapenean desorekak dituen edo izan ditzakeen ikaslearen hezkuntza-premia bereziak antzematen dira eta erabakiak oinarritu eta zehaztu egiten dira curriculum-proposamenari buruz eta ikasleak gaitasunak garatzeko behar izan ditzaketen laguntza-motei buruz.

Artículo 6.– Finalidades y tratamiento de la información.

5.– Ebaluazio psikopedagogikoa curriculumaren ebaluazioan eta ikaslea irakaslearekin, ikasgelako lagunekin, ikastetxean eta familian nola konpontzen den ikusita egingo da.

1.– De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el acceso a los archivos en que se guarde la información relativa a las necesidades especiales del alumnado, debe estar protegido de manera que únicamente tengan acceso a el los profesionales cuyo trabajo lo precise. La responsabilidad de la custodia y confidencialidad de los datos recaen en todo caso sobre la dirección del centro, sobre los responsables de la intervención, y sobre todos cuantos lleguen a conocimiento de los mismos.

6. atala.– Informazioaren xedea eta tratamendua.

2.– Los profesionales que, en razón de su cargo deban conocer el contenido tanto del diagnóstico como del informe de evaluación psicopedagógica, garantizaran su confidencialidad. Serán responsables de su guardia y custodia las unidades administrativas en las que se deposite el expediente de dicho alumnado.

1.– Datu pertsonalen tratamendu automatizatua arautzeko urriaren 29ko 5/1992 Lege Organikoaren arabera, ikasleen hezkuntza-premia bereziei buruzko artxibategietan gordeta dagoen informazioa babestuta egon behar du, lanagatik behar duten adituek bakarrik eskuratu ahal izan dezaten, ez beste inork. Nolanahi ere, babesaren eta isilpekotasunaren erantzukizuna ikastetxeko zuzendaritzarena, partehartzearen arduradunena eta jakinaren gainean dauden guztiena izango da.

3.– La información destinada a la Administración y al profesorado estará orientada a proveer los recursos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes respectivamente.

2.– Beren kargua dela eta diagnostikoaren edukia eta ebaluazio psikopedagogikoaren txostena ezagutu beharra duten adituek isiltasuna ziurtatu behar dute. Informazio hori gordetzeko eta zaintzeko erantzukizuna ikaslearen espedientea jasota daukan administrazio-unitatearena izango da.

4.– La información a los representantes legales, y, cuando sea posible, al propio alumno o alumna, se realizará de forma que sea comprensible y pueda ser útil para su participación de manera activa en el proceso educativo.

3.– Administraziorako informazioa beharrezko baliabideak emateko izango da eta irakasleentzako informazioa dagokion curriculumaren egokitzapenak egiteko.

CAPÍTULO III

4.– Informazioa modu ulergarrian emango zaie legezko ordezkariei eta, ahal denean, ikasleari berari, erabilgarria izan dadin ikasleak eta familiak berak hezkuntza-prozesuan partehartze aktiboa izan dezaten.

LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LAS ETAPAS OBLIGATORIAS

III. ATALBURUA

Artículo 7.– Matriculación y Escolarización.

HEZKUNTZA-ARRETA DERRIGORREZKO

1.– La Administración educativa garantizará la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones adecuadas a sus necesidades específicas y en un entorno lo menos restrictivo posible y más próximo al domicilio familiar. Siempre que sea posible, la escolarización de los alumnos y alumnas se realizará a través de unidades ordinarias y, sólo cuando ello sea necesario, mediante unidades de educación especial o aulas estables en centros ordinarios. En caso de que sea imprescindible, se atenderá a la formación de este alumnado a través de centros de educación especial.

ETAPETAN

2.– A estos efectos, la Administración Educativa establecerá los criterios para la escolarización de dicho alumnado en los distintos niveles y etapas de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, reconociéndoles derecho preferente para su admisión en aquellos centros ordinarios sostenidos con fondos públicos que dispongan de los recursos adecuados para sus necesidades específicas o que resulten incluidos en la propuesta de escolarización formulada por el Equipo Multiprofesional y aprobada por la Administración Educativa, manteniendo una distribución equilibrada considerando su número y sus especiales circunstancias.

7. atala.– Matrikulazioa eta eskolatzea.

3.– La asignación de un centro escolar distinto del solicitado por la familia y asignado por la unidad correspondiente de la Delegación Territorial de Educación requiere la previa audiencia de los representantes legales del alumno o alumna, sin perjuicio de las reclamaciones o recursos que procedan ante el órgano correspondiente de la Administración.

1.– Hezkuntza-administrazioak ziurtatuko du hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea diru publikoarekin mantentzen diren ikastetxeetan, ikasle horien behar espezifikoetarako baldintza egokietan, ahalik eta murrizketa gutxien ezartzen dituen ingurunean eta etxetik ahalik eta hurbilen. Ahal denean, behintzat, gela arruntetan eskolatuko dira ikasle guztiak, eta behar-beharrezko denean baino ez ikastetxe arruntetako heziketa bereziko geletan edo gela egonkorretan. Ezinbesteko izan dadinean, heziketa bereziko ikastetxeetan emango zaie heziketa ikasle horiei.

4.– Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos tendrán obligación de admitir a los alumnos con necesidades educativas especiales de acuerdo con los criterios de escolarización que señale el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Su Proyecto Curricular establecerá las pautas por los que ha de regirse su actuación con el alumnado con necesidades educativas especiales, ateniéndose a lo preceptuado en este Decreto. Así mismo el Proyecto Curricular recogerá las medidas diferenciales requeridas por los distintos tipos de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en el Centro.

2.– Horretarako, hezkuntza-administrazioak ikasle horiek eskolatzeko irizpideak ezarriko ditu Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila eta etapetan. Lehentasuna aitortuko zaie diru publikoarekin mantendutako ikastetxeetan onartuak izateko, premia espezifikoetarako baliabide egokiak baldin badituzte edo talde multiprofesionalak egindako eta hezkuntza-administrazioak onartutako proposamenean baliabide horiek sartzen badira. Nolanahi ere, banaketa orekatua izango da ikasleen kopurua eta gorabehera bereziak kontuan hartuta.

5.– La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en la Educación Infantil comenzará y finalizará a las edades establecidas por la ley con carácter general para esta etapa. Excepcionalmente, la Dirección de Renovación Pedagógica podrá autorizar la permanencia durante un año más a aquellos alumnos y alumnas que lo requieran, previo informe del Equipo Multiprofesional, del centro escolar en el que se hallen matriculados, la conformidad de los representantes legales y el visto bueno de la Inspección Técnica Educativa.

3.– Edozein eratara, hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako dagokion unitateak esleitutako ikastetxea familiak eskatutakoarekin bat ez badator, aurretik entzun egin beharko zaie ikaslearen legezko ordezkariei, dagokion administrazioko organoan aurkeztu daitezkeen erreklamazioak edo errekurtsoak kaltetu gabe.

6.– La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en la Educación Primaria comenzará y finalizará en las edades establecidas por la ley con carácter general para esta etapa. A este respecto deberá tenerse en cuenta lo contemplado en el artículo 14 del Decreto 237/1992 de 11 de agosto por el que se establece el Curriculo de la Educación Primaria para la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 27-8-92). De manera excepcional, la Dirección de Renovación Pedagógica podrá autorizar la flexibilización de la escolarización ampliando un año más la permanencia en esta etapa educativa además de la eventual ampliación de la escolarización en Educación Infantil, previo informe del Equipo Multiprofesional, del centro escolar en el que el alumno o alumna se halle matriculada, la conformidad de los representantes legales y el visto bueno de la Inspección Técnica Educativa.

4.– Diru publikoarekin mantentzen diren ikastetxe guztiek nahitaez onartu beharko dituzte hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eskolatzeko adierazten dituen irizpideen arabera. Ikaslearentzako ikasketa-proiektuak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin jarduteko bete behar diren arauak ezarriko ditu, dekretu honetan araututakorekin bat etorrita. Horrekin batera, ikastetxean eskolatuta dauden hezkuntza-premia bereziko mota ezberdineko ikasleek behar dituzten neurri bereizgarriak jasoko ditu ikasketa-proiektuak.

7.– En la Educación Secundaria Obligatoria deberá tenerse en cuenta la normativa general establecida para dicha etapa. El alumnado con necesidades educativas especiales se incorporará a la misma tras haber cursado la Educación Primaria, en el año natural en el que cumpla doce años de edad, con las salvedades que se contemplan en el presente Decreto. En el proceso educativo de este alumnado deberá tenerse en cuenta lo contemplado en el Decreto 213/1994, de 21 de junio, por el que se establece el Curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea Haur Hezkuntzan legeak etapa horretarako oro har ezartzen dituen adinetan hasi eta amaituko da. Salbuespen gisa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzak baimendu ahal izango du urtebete gehiagoz egotea behar duten ikasleentzako. Aurretik, ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxeko talde multiprofesionalak txostena egin beharko du eta beharrezkoa izango da legezko ordezkariak ados egotea eta hezkuntzako ikuskaritzak ontzat ematea.

8.– El alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, que haya cumplido dieciséis años y que a juicio del equipo educativo no pueda obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, accederá a una formación adaptada que le capacite para su incorporación al mundo del trabajo. Esta formación adaptada podrá extenderse hasta la edad de veinte años.

6.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea Lehen Hezkuntzan legeak etapa horretarako oro har ezartzen dituen adinetan hasi eta amaituko da. Hori dela eta, kontuan eduki beharko da Euskal Herriko Autonomi Elkarterako Haur Hezkuntzako curriculuma ezartzen duen abuztuaren 11ko 237/1992 Dekretuaren (EHAA, 1992-08-27) 14. atalean ezarritakoa. Salbuespen gisa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzak baimendu ahal izango du urtebete gehiagoz egotea etapa horretan, Haur Hezkuntzako eskolatzea zabaldu ahal izateaz gain. Aurretik, ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxeko talde multiprofesionalak txostena egin beharko du eta beharrezkoa izango da legezko ordezkariak ados egotea eta hezkuntzako ikuskaritzak ontzat ematea.

Artículo 8.– Adaptación Curricular Individual.

7.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan kontuan izan beharko da etapa horretarako ezarritako arautegi orokorra. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan sartuko dira Lehen Hezkuntza bukatu ondoren, hamabi urte betetzen dituzten urte naturalean, dekretu honetan azaldutako salbuespenak salbuespen. Hori dela eta, ikasle horien hezkuntza-prozesuan kontuan eduki beharko dira Euskal Autonomi Elkarterako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren curriculuma ezartzeari buruzko ekainaren 21eko 213/1994 Dekretuan ezarritakoa.

1.– Se entiende por Adaptación Curricular Individual toda modificación que se realiza en los diferentes elementos curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente pueda presentar un alumno o alumna a lo largo de su escolaridad.

8.– Hezkuntza-premia bereziak ezgaitasun baten ondorioz dituen ikasleak 16 urteak beteak baditu eta irakasle-taldearen ustez Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua eskuratzea ezinezkoa baldin badu, laneratzeko gaitasuna emango dion prestakuntza egokitua egitera pasako da. Prestakuntza egokitua hogei urte bete arte luzatu ahal izango da.

2.– Los centros docentes deberán proponer para su aprobación por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, adaptaciones del currículo para el alumnado con las necesidades a que se refiere el art. 2 del presente Decreto, siempre que tales adaptaciones excedan del ámbito de autonomía pedagógica del centro.

curriculuma.

3.– Al final de cada curso, sobre la base de lo determinado en el artículo 36.4 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, se evaluaran los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de sus resultados.

1.– Curriculuma Norbanakoari Egokitzea curriculumeko elementuetan (helburuetan, edukietan, ebaluatzeko irizpideetan, metodologian, antolaketan) beharrezko aldaketa guztiak egitea da, ikasle batek eskolaketa osoan modu iragankorrean edo iraunkorrean izan ditzakeen hezkuntza-premia bereziei erantzuteko.

4.– Todas las adaptaciones curriculares tenderán a que el alumnado alcance las capacidades generales establecidas en el currículo, de acuerdo con sus posibilidades y con la máxima integración en el grupo a que pertenece. Quienes efectivamente las alcancen obtendrán el correspondiente título académico; los que no las alcancen podrán acceder a una formación adaptada que les cualifique para su incorporación al mundo del trabajo.

2.– Ikastetxeek curriculumaren egokitzapenak proposatu beharko dituzte dekretu honetako 2. atalean adierazten diren hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, baina beti ere egokitzapen horiek ikastetxeko pedagogi autonomia gainditzen dutenean. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onartu beharko ditu proposatutako egokitzapenak.

5.– El Consejero de Educación, Universidades e Investigación determinará mediante Orden a quién compete autorizar las adaptaciones curriculares y establecerá el procedimiento para la elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas.

3.– Ikasturte bakoitzaren amaieran, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legearen 36.4. atalean zehazten dena oinarri hartuta, hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle bakoitzak lortutako emaitzak ebaluatuko dira, hasierako baloraziotik abiatuta proposatutako helburuen arabera. Ebaluazio horrek jarduteko plana emaitzen arabera aldatzeko aukera emango du.

Artículo 9.– Dotación de recursos materiales.

4.– Curriculumaren egokitzapen guztien xedea izango da ikasleak curriculumean ezarritako gaitasun orokorrak eskuratzea, dituen aukeren arabera eta ahalik eta gehien integratuta dagokion taldean. Xede horiek lortzen dituzten ikasleek dagokien titulu akademikoa eskuratuko dute; lortzen ez dituztenek prestakuntza egokitua egin ahal izango dute laneratu ahal izateko kualifikazioa lortzeko.

1.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación dotará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos, con los recursos y medios materiales necesarios para atender sus necesidades especificas.

5.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak zehaztuko du, agindu baten bidez, noren eskumena den curriculumaren egokitzapena eta horiek lantzeko, garatzeko eta ebaluatzeko jardunbidea ezarriko du.

2.– En todas las circunscripciones escolares se dispondrá del suficiente número de centros en los que el alumnado con necesidades educativas especiales ligadas a una discapacidad motora pueda ser escolarizados en las condiciones previstas en el artículo 7.1. del presente Decreto.

9. atala.– Baliabide materialen hornidura.

A estos efectos, el Departamento de Educación Universidades e Investigación elaborará un plan de supresión gradual de barreras arquitectónicas y urbanísticas pudiendo para ello, establecer convenios con las corporaciones locales. En todo caso se asegurará al alumnado de las etapas obligatorias la posibilidad de escolarización en centros sin barreras arquitectónicas del entorno mas próximo posible al domicilio familiar.

1.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak diru publikoarekin mantentzen diren ikastetxeetan eskolarizatutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei hornituko die bere aurrekontu-erabilgaitasunen barruan, behar espezifikoei arreta eskaintzeko baliabide eta neurri materialekin.

3.– Los servicios de apoyo a la educación de la circunscripción escolar o los de ámbito superior o inferior a que se refiere el Artículo 26.4 de la Ley de la Escuela Pública Vasca, prestarán a los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales la ayuda técnica necesaria y pondrán a su disposición los recursos y el material educativo adaptado del que los centros no dispongan, en función de sus necesidades.

2.– Eskola-bilgune guztietan behar adina ikastetxe egongo da ezgaitasun motoreak direla eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatu ahal izateko, dekretu honetako 7.1. atalean aurreikusitako baldintzetan.

Artículo 10.– Recursos personales en los centros públicos.

Eragin horietarako, Hezkuntza Sailak plan bat garatuko du pixkanaka-pixkanaka eraikuntza eta hirigintza-oztopoak ezabatzeko. Horretarako, hitzarmenak izenpetuko ditu, hala egokituz gero, toki-korporazioekin. Nolanahi ere, ikasleei ziurtatuko zaie derrigorrezko etapetan eraikuntza-oztoporik gabeko ikastetxeetan eskolatzea, etxetik ahalik eta hurbilen.

1.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación garantizará en las condiciones y con las funciones que establezca, la atención de profesorado consultor en los centros de Educación Infantil y Primaria y de profesorado orientador en los centros de Educación Secundaria, para la adecuada respuesta educativa a la diversidad del alumnado.

3.– Eskola-bilguneko edo, hala egokituz gero, Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen 26.4. atalean adierazten diren jardun-eremu zabalagoko zein murritzagoko ikastetxeetarako laguntza zerbitzuek beharrezko laguntza teknikoa emango diete hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzen dituzten ikastetxeei. Horretarako, ikastetxeek ez dauzkaten baliabideak eta hezkuntzako material egokitua jarriko dituzte ikastetxeen esku, premien arabera.

2.– Además de profesorado específico de educación especial con las especializaciones de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación contará en número suficiente con profesionales para el apoyo del alumnado con necesidades educativas especiales, en las condiciones y con los requisitos que establezca.

10. atala.– Giza baliabideak ikastetxe publikoetan.

Artículo 11.– Recursos específicos en centros concertados.

1.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ziurtatuko du irakasle aholkulariaren arreta Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan eta irakasle orientatzailearen arreta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, ikasleen aniztasunari hezkuntza-erantzun egokia emateko. Horretarako, irakasle horien baldintzak eta eginkizunak ezarriko ditu.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación desarrollará las disposiciones administrativas precisas para determinar la dotación de recursos específicos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros concertados.

2.– Hezkuntza bereziko irakasle espezifikoez gain (Pedagogia Terapeutikoko espezializazioa eta Entzumena eta Hizkuntzako espezializazioa) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak behar adina irakasle izango ditu hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko, Hezkuntza Sailak berak ezarritako baldintzekin eta betebeharrekin.

Artículo 12.– Formación del profesorado.

11. atala.– Baliabide espezifikoak itunpeko ikastetxeetan.

En los planes de formación del profesorado se incluirán módulos referidos al tratamiento de la diversidad, adaptaciones curriculares y medidas de refuerzo educativo. Del mismo modo, se incluirá en la oferta formativa al profesorado y en las acciones de asesoramiento, suficiente número de actividades formativas referidas a la respuesta a necesidades educativas especiales y a los diversos grupos de necesidades educativas, estableciendo una preferencia de matriculación para aquel profesorado que atienda en su destino profesional a este tipo de alumnado.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak beharrezkoak diren administrazio-xedapenak garatuko ditu, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta eman ahal izateko baliabide espezifikoen hornidura zehazteko, itunpeko ikastetxeetan.

Artículo 13.– Participación de los padres, madres y del alumnado.

12. atala.– Irakasleen prestakuntza.

1.– La Administración educativa propiciará la participación de los representantes legales y, en su caso, de los propios alumnos y alumnas tanto en la decisión que afecte a su escolarización como en las que afecten a la respuesta educativa a sus necesidades especificas.

Irakasleak prestatzeko planetan aniztasunaren tratamendurako moduluak, curriculumaren egokitzapenak eta hezkuntza sendotzeko neurriak sartuko dira. Horrekin batera, prestakuntzarako behar adina jarduera sartuko dira hezkuntza-premia bereziei eta hezkuntza-premien talde anitzi erantzuteari dagokienez, irakasleak prestatzeko eskaintzan eta aholkularitzako ekintzetan. Matrikulatzeko lehentasuna izango dute horrelako ikasleei arreta eskaini behar dieten irakasleek.

2.– Para ello los Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación informarán y asesorarán a los interesados sobre las opciones posibles para la elección de centro. Para la toma de decisión los representantes legales contarán con los datos de una evaluación inicial del contexto próximo y social del alumno o alumna y de las posibilidades existentes en el sistema educativo.

13. atala.– Gurasoen eta ikasleen partehartzea.

3.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación propiciará el desarrollo de programas familia-escuela que faciliten la comunicación, el intercambio de información, la capacitación en técnicas y procesos de ayuda y acompañamiento en la labor educativa de los hijos e hijas con necesidades educativas especiales.

1.– Hezkuntza-administrazioak legezko ordezkarien partehartzea sustatuko du eta, hala egokituz gero, ikasleena ere bai, eskolatzeari dagozkion erabakietan eta premia espezifikoei erantzuteari buruzko erabakietan.

4.– La Administración educativa promoverá la creación, en la forma que reglamentariamente se determine, de comisiones de seguimiento de la respuesta escolar al alumnado con necesidades educativas especiales contando con la participación las Federaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas y de entidades que trabajen en el medio. Estas comisiones tendrán como finalidad recoger las propuestas de los sectores sociales implicados en la respuesta a las necesidades especiales de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

2.– Horretarako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko zerbitzuek informazioa eta aholkularitza emango dizkiete interesatuei ikastetxea hautatzeko aukerei dagokienez. Erabakiak hartzeko legezko ordezkariek ikaslearen gizarteko ingurune hurbilari buruzko hasierako ebaluazioko eta hezkuntza-sistemak eskaintzen dituen aukerei buruzko datuak izango dituzte.

Artículo 14.– Cooperación Institucional.

3.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak familia/eskola programen garapena sustatuko du, komunikazioa, informazio-trukaketa, tekniketan eta laguntza-prozesuetan gaitzea, eta hezkuntza-premia bereziak dituzten seme-alabak hezitzeko lanetan laguntza errazteko asmoarekin.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá suscribir los convenios que estime convenientes con las Diputaciones Forales y las corporaciones locales así como con entidades privadas e instituciones sin ánimo de lucro, con la finalidad de mejorar la respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas de la CAPV, mediante la colaboración en la detección, diagnóstico y atención de cualquier tipo de necesidades educativas especiales.

4.– Hezkuntza-administrazioak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei emandako erantzunerako jarraipen-batzordeen sorrera sustatuko du, arau bidez zehazten den moduan. Horretarako, guraso elkarteen federazioen eta hezkuntzan lan egiten duten erakundeen partehartzea izango du. Batzorde horien xedea izango da eskolatzeko adinean dauden haurren eta gazteen premia berezien erantzunean zerikusia duten gizarteko sektoreen proposamenak biltzea.

CAPÍTULO IV

14. atala.– Erakundeen arteko lankidetza.

EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR,

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak egoki iritzi dituen hitzarmenak izenpetu ahal izango ditu foru aldundiekin eta toki-korporazioekin, eta bai irabazi asmorik gabeko entitate pribatuekin eta erakundeekin ere, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei erantzun egokiagoa emateko xedearekin, edozein motatako hezkuntza-premia berezi antzemateko, diagnostikatzeko eta arreta eskaintzeko lankidetzan jardunda.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y

IV. ATALBURUA

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

DERRIGORREZKOAREN ONDOKO HEZKUNTZA, GOIMAILAKO LANBIDE HEZIKETA, ERREGIMEN BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ETA HELDUEN HEZKUNTZA

Artículo 15.– Escolarización en Bachillerato y Formación Profesional.

15. atala.– Batxilergoan eta Lanbide Heziketan eskolatzea.

1.– Aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria con la titulación correspondiente, podrán matricularse en centros que impartan Educación Secundaria Postobligatoria, haciendo constar, en su caso, sus necesidades especiales a los efectos de la provisión de recursos específicos de acceso al currículo.

1.– Hezkuntza-premia bereziak izan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza dagokion titulazioarekin amaitu duten ikasleek Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntzan matrikulatu ahal izango dute. Beharrezkoa bada premia berezien berri emango dute, curriculumean sartzeko baliabide espezifikoez hornitzeko.

2.– Estarán integrados en grupos ordinarios si bien podrán acceder, de acuerdo con lo que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación determine, a los recursos de apoyo existentes en el centro o dotados expresamente para responder a sus necesidades específicas.

2.– Talde arruntetan egongo dira sartuta baina ikastetxeko laguntzako baliabideak erabili ahal izango dituzte, lehendik daudenak nahiz ikasle horien premia berezietarako bereziki jarri direnak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztutakoaren arabera.

3.– En el Bachillerato, cuando no sean suficientes las medidas de refuerzo educativo habituales, se realizarán las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales de acuerdo con lo que disponga el Departamento de Educación Universidades e Investigación. Estas adaptaciones curriculares, que en todo caso deberán ser autorizadas por la Administración Educativa, podrán desdoblar el currículo preceptivo duplicando su duración.

3.– Batxilergoan, hezkuntza sendotzeko neurri sinpleak nahikoa ez direnean, beharrezkoak diren curriculumaren egokitzapenak egingo dituzte, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak xedatzen duenaren arabera. Curriculumaren egokitzapen horiek izan daitezke arauzko curriculuma hedatzea eta iraupena bikoiztea. Nolanahi ere, hezkuntza-administrazioak baimendu behar ditu egokitzapenak.

4.– Podrán realizarse exenciones en determinadas materias del Bachillerato y exclusivamente para el alumnado con problemas graves de audición, visión y motricidad. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para su aprobación.

4.– Batxilergoko hainbat gaitan salbuespenak egin ahal izango dira, baina entzumeneko, ikusmeneko edo mugimenezko arazo larriak dituzten ikasleentzat bakar-bakarrik. Onartzeko prozedura araudi batez zehaztuko da.

5.– En los Ciclos Formativos de Formación Profesional podrán desarrollarse adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales, teniendo presente que, en ningún caso, la adaptación curricular significativa podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. Estas adaptaciones curriculares, que en todo caso deberán ser autorizadas por la Administración Educativa, podrán desdoblar el currículo preceptivo duplicando su duración.

5.– Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan garatu ahal izango dira curriculumaren egokitzapenak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat. Hala ere, kontuan izan behar da egokitzapen esanguratsuak ezin dituela, inola ere, oinarrizko lanbide-gaitasunekin zerikusia duten helburuak kendu, tituluaren xedea den gaitasun orokorra lortzeko. Curriculumaren egokitzapen horiek hezkuntza-administrazioak baimendu beharko ditu beti ere, eta derrigorrezko curriculuma zatitu ahal izango dute iraupena bikoituz.

6.– En los centros educativos que oferten Ciclos Formativos con carácter completo, el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar algún o algunos módulos profesionales de los Ciclos Formativos con el objeto de acreditar determinadas competencias profesionales asociadas a dichos módulos.

6.– Izaera osoko heziketa-zikloak eskaintzen dituzten ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziko ikasleek heziketa-zikloko lanbide-moduluren bat edo batzuk ikasi ahal izango dituzte, modulu horiekin zerikusia duten hainbat lanbide-gaitasun egiaztatu ahal izateko.

7.– En los Ciclos Formativos de Formación Profesional, la admisión del alumnado con necesidades educativas especiales de carácter permanente se regirá por la reglamentación específica que regule su acceso, siendo prioritaria en los centros que dispongan de los recursos específicos adecuados a sus necesidades.

7.– Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan Hezkuntza, izaera iraunkorreko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen onarpena horretarako araudi zehatz baten bitartez arautuko da, eta lehentasuna izango dute haien premietarako baliabide espezifikoak dituzten ikastetxeetan.

Artículo 16.– Acceso a las enseñanzas de régimen especial.

16. atala.– Erregimen bereziko irakaskuntzetan sartzea.

1.– Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales podrán acceder a los centros en que se impartan enseñanzas de régimen especial previo cumplimiento de los requisitos exigidos para cada una de ellas, haciendo constar, en su caso, sus necesidades especiales a los efectos de la provisión de recursos específicos de acceso al currículo.

1.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek erregimen bereziko irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan sartu ahal izango dute, haietako bakoitzarentzat beharrezkoak diren baldintzak aldez aurretik bete eta gero. Beharrezkoa bada premia berezien berri emango dute, curriculumean sartzeko baliabide espezifikoak jarri ahal izateko.

2.– La admisión del alumnado con necesidades educativas especiales de carácter permanente se regirá por las reglamentaciones específicas que regulen el acceso a cada una de estas enseñanzas, siendo prioritaria en los centros que dispongan de los recursos específicos adecuados a sus necesidades.

2.– Izaera iraunkorreko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen onarpena irakaskuntza horietako bakoitzerako araudi zehatz batek arautuko du, eta lehentasuna izango dute haien premietarako baliabide espezifikoak dituzten ikastetxeetan.

3.– Estarán integrados en grupos ordinarios si bien podrán acceder, de acuerdo con lo que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación determine, a los recursos de apoyo existentes en el centro o dotados expresamente para responder a sus necesidades especificas.

3.– Talde arruntetan egongo dira sartuta baina ikastetxeko laguntzako baliabideak erabili ahal izango dituzte, lehendik daudenak nahiz ikasle horien premia berezietarako bereziki jarri direnak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztutakoaren arabera.

Artículo 17.– Escolarización en centros de Educación de Personas Adultas.

17. atala.– Helduentzako Hezkuntza ikastetxeetan eskolatzea.

1.– Las personas adultas con necesidades educativas especiales se podrán escolarizar en los centros de Educación de Personas Adultas con el objeto de cursar alguna de las fases formativas y alcanzar los objetivos educativos de las mismas, pudiendo realizar las correspondientes Adaptaciones Curriculares.

1.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsona helduak Helduentzako Hezkuntza ikastetxeetan eskolaratu ahal izango dira, heziketa-aldiren bat bertan ikasteko eta haien hezkuntza-helburuak erdiesteko. Curriculumaren egokitzapenak egin ahal izango dira.

2.– Para la escolarización de estas personas se podrán establecer los oportunos convenios de colaboración con entidades y organizaciones que les representen a fin de facilitar la planificación adecuada de los recursos así como la dotación de los apoyos necesarios tanto para el profesorado como para el alumnado.

2.– Lankidetza-hitzarmenak ezarri ahal izango dira haien ordezkari diren erakundeekin, bai baliabideen planifikazio egokia errazteko bai irakasle zein ikasleentzako laguntza beharrezkoez hornitzeko.

CAPÍTULO V

V. ATALBURUA

LA RESPUESTA A LOS DISTINTOS TIPOS

MOTA ANITZEKO HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEI ERANTZUTEA

DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

18. atala.– Buru-urritasunen edo garapenaren nahaste orokorren ondorioz hezkuntza-premia berezi iraunkorrak dituzten ikasleak.

Artículo 18.– Alumnado con necesidades educativas especiales permanentes derivadas de retraso mental y/o trastorno generalizado del desarrollo.

1.– Buru-urritasunen edo garapenaren nahaste orokorren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei ikastetxe eta ikasgela arruntetan emango zaie hezkuntza-erantzuna, ahal dela behintzat. Horretarako, erabilgarri dauden bitartekoez eta baliabideez baliatuko dira eta beharrezkoak diren curriculumaren egokitzapenak egingo dira.

1.– La respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales derivadas de retraso mental y/o trastorno generalizado del desarrollo se dará, siempre que resulte posible, en centros y aulas ordinarias, utilizando los medios y recursos disponibles y realizando las oportunas adaptaciones curriculares.

2.– Hala ere, ezgaitasun psikiko larriak eta iraunkorrak dituzten ikasleek ikasgela egonkorretan jaso ahal izango dute arreta, ikastetxean bertan, etengabeko laguntza egokitua eta curriculum arruntarekin bateragarria ez den curriculum egokitua beharrezkoak baldin badituzte. Ikasgela egonkorrek premia bereziei erantzun ahal izateko baliabide materialak eta giza baliabideak izango dituzte. Dena dela, horrek ez du kaltetuko ikastetxeko dinamika orokorrean sartzeko aukera.

2.– No obstante, el alumnado con discapacidades psíquicas graves y permanentes que exija una ayuda constante e individualizada y un currículo adaptado no compatible con el currículo ordinario, podrá ser atendido, dentro del centro ordinario, en aulas estables dotadas de medios materiales y humanos que puedan responder a sus necesidades especificas, sin perjuicio de su integración en la dinámica general del centro.

3.– Hezkuntza-premia bereziak buru-urritasunen edo garapenaren nahaste orokorren ondorioz dituzten ikasleak eskolatzeko Hezkuntza Bereziko ikastetxe espezifikoak bakar-bakarrik egoera larrietan proposatuko dira, talde multiprofesionalek egindako ebaluazioaren eta orientazioaren arabera; hau da, ikaslearen hezkuntza-premiak giza laguntza eta laguntza material espezializatuak eta trinkoak behar dituenean, curriculum arruntarekin bateragarriak ez diren curriculum-egokitzapenez gain, eta horrek ez duenean murriztapen gutxiagoko ingurune baterako aukerarik ematen.

3.– La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del retraso mental o trastorno generalizado del desarrollo en centros de Educación Especial sólo se propondrá cuando, de acuerdo con la evaluación y orientación realizada por los Equipos Multiprofesionales, las necesidades educativas del alumno o alumna requieran, por su gravedad y permanencia, además de adaptaciones curriculares incompatibles con el currículo ordinario, apoyos humanos y materiales especializados de carácter intensivo que no permitan un entorno menos restrictivo.

19. atala.– Gorreriaren eta entzumen-urritasunaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

Artículo 19.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de sordera y deficiencia auditiva.

1.– Derrigorrezko eskolatzea amaitzean gorreriaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek hizkuntza biak erabiltzeko gaitasuna izan dezaten (zeinuena eta ahozkoa) eta, horrenbestez gizartean partehartze aktiboa, hezkuntza-administrazioak lagundu egingo du zeinuen hizkuntzak aitorpena eta erabilera izan ditzan, gorrek ikasten duten hizkuntza naturala denez; baita komunikatzeko ahozko eta ikusmeneko sistemen erabilera ere.

1.– Con el objetivo de que a la finalización del periodo de escolarización obligatoria el alumnado con necesidades educativas especiales ligado a sordera esté capacitado para la utilización de las dos lenguas (de signos y oral) a fin de facilitar su participación activa en la sociedad, la Administración Educativa favorecerá el reconocimiento y la utilización de la lengua de signos como lengua de adquisición natural de la población sorda así como el empleo de sistemas orales y visuales de comunicación. 2.– La Administración Educativa a través de los servicios de apoyo a la educación informará y asesorará a las familias o representantes legales del alumnado sobre las opciones posibles para la elección del euskera o castellano como primera lengua oral.

2.– Hezkuntza-administrazioak ikasleen familiei eta legezko ordezkariei informazioa eta aholkularitza emango dizkie, hezkuntzako laguntza-zerbitzuen bitartez, ahozko lehenengo hizkuntza euskara eta

3.– La Administración Educativa en las distintas etapas educativas promoverá la creación de aulas para alumnado sordo en centros ordinarios y proveerá a estas de los recursos necesarios, incluidos personal docente que utilice la lengua de signos, logopedas para la habilitación oral y supresión de barreras auditivas de comunicación.

gaztelaniaren artean hautatu ahal izateko aukerei buruz.

Artículo 20.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de deficiencia visual.

3.– Hezkuntzako administrazioak ikastetxe arruntetan ikasle gorrentzako ikasgelen sorrera sustatuko du hezkuntzako etapa guztietan eta beharrezko baliabideak emango ditu ikasgela horietarako, besteak beste zeinuen hizkuntza erabiltzen duten irakasleak, eta ahozko hizkuntza irakasteko eta komunikaziorako entzumen-oztopoak ezabatzeko logopedak.

1.– La respuesta escolar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de deficiencia visual se realizará en los centros ordinarios contando con el asesoramiento de los servicios de apoyo correspondientes.

20. atala.– Ikusmen-urritasunaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

2.– Los servicios de apoyo se coordinarán para la realización del diagnóstico y evaluación psicopedagógica, el establecimiento del plan de actuación y el planteamiento de las necesarias adaptaciones curriculares facilitando a los centros las adaptaciones de materiales de acceso al currículo y de material didáctico para este alumnado.

1.– Hezkuntza-premia bereziak ikusmen-urritasunaren ondorioz dituzten ikasleei ikastetxe arruntetan emango zaie hezkuntza-erantzuna. Horretarako, dagokion laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango dute.

Artículo 21.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad motora y parálisis cerebral.

2.– Laguntza-zerbitzuak koordinazioan arituko dira diagnostiko eta ebaluazio psikopedagogikoa egiteko, jarduteko plana ezartzeko eta curriculumaren beharrezko egokitzapenak planteatzeko. Ikastetxeei curriculumean sartzeko material egokituak emango dizkiete eta baita ikasle horientzako beharrezkoa den ikasmateriala ere.

1.– Además de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas prevista en el art. 9 de este Decreto, la Administración Educativa facilitará a los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad motora y parálisis cerebral los medios técnicos y humanos pertinentes para favorecer el acceso al currículo ordinario.

21. atala.– Mugimenezko ezgaitasunaren eta garun-paralisiaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

2.– En el caso de alumnos con discapacidades motóricas muy graves para los que el acceso al currículo ordinario tenga gran dificultad, la Administración Educativa creará en determinados centros aulas dotadas con servicios específicos para su adecuada atención educativa.

1.– Dekretu honetako 9. atalean aurreikusitako eraikuntza eta hirigintza-oztopoak ezabatzeaz gain, hezkuntzako administrazioak curriculum arruntean sartzeko beharrezkoak diren baliabide teknikoak eta giza baliabideak emango dizkie mugimenezko ezgaitasunaren eta garun-paralisiaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei.

Artículo 22.– Alumnado con necesidades educativas especiales ligadas a condiciones de mayor capacitación o sobredotación intelectual.

2.– Mugimenezko ezgaitasun oso larriak dituztelako curriculum arruntean sartzea oso zaila duten ikasleen kasuan, administrazioak zerbitzu espezifikoez hornitutako ikasgelak sortuko ditu ikastetxe batzuetan, ikasle horiek hezkuntza-arreta egokia izan dezaten.

La atención educativa que se preste a aquellos alumnos con altas capacidades, con alguna destreza o talento especifico o sobredotados intelectualmente, se orientará de manera especial al desarrollo equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos generales de las diferentes etapas educativas según lo determinado en la Orden Ministerial de 24 de abril de 1996 por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar con carácter excepcional la duración del periodo de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.

22. atala.– Gaitasun handiagoen edo aparteko adimenaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak

Artículo 23.– Alumnado con necesidades educativas especiales de carácter temporal derivadas de un medio social o cultural desfavorecido.

1.– Gaitasun handia, trebetasun edo talentu espezifikoren bat edo aparteko adimena duten ikasleei emango zaien hezkuntza-arreta hezkuntzako etapa guztietan ezarritako helburu orokorretako gaikuntza orekatura bideratuko da bereziki, 1996ko apirilaren 24ko Ministro-aginduak xedatutakoaren arabera. Hain zuzen ere, Ministro-agindu horrek arautzen ditu aparteko adimena izatearen ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen derrigorrezko eskolatze-aldiaren iraupena salbuespen gisa malgutzeko baldintzak eta jardunbidea.

1.– La respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de medio social o cultural desfavorecido se dará en los centros ordinarios a través del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y programaciones de aula adaptadas a las características del alumnado. En caso de que las medidas establecidas a nivel general resulten insuficientes para algún alumno o alumna, se adoptarán medidas de refuerzo educativo, pudiéndose realizar adaptaciones curriculares de carácter temporal.

23. atala.– Gizarte edo kultura-egoera kaltetuaren ondorioz behin-behineko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak 1.– Gizarte edo kultura-egoera kaltetuaren ondorioz behin-behineko hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei ikastetxe arruntetan emango zaie hezkuntza-erantzuna, ikaslearen ezaugarrietara egokitutako hezkuntza-proiektuaren, ikasketa-proiektuaren eta ikasgelaren programazioaren bitartez. Orokorrean ezarritako neurriak nahikoak ez badira ikasleren batentzat, hezkuntza sendotzeko neurriak hartuko dira eta curriculumaren behin-behineko egokitzapenak egin ahal izango dira.

2.– La Administración Educativa cuidará especialmente de que aquellos centros situados en entornos desfavorecidos no se conviertan en entornos segregados, contrarios al principio de integración y normalización. Para ello, además de permitir el empleo de medidas de flexibilidad en las programaciones de aula y organización de grupos, procurará que el profesorado de dichos centros reúna los requisitos de formación y cualificación especifica.

2.– Hezkuntza-administrazioa bereziki arduratuko da ingurune kaltetuetan dauden ikastetxeak ez daitezen ingurune berezitu bihurtu, integrazioaren eta normalizazioaren printzipioaren aurka. Horretarako, ikasgelako programazioan eta taldeen antolaketan malgutasun-neurriak erabiltzeko aukera emateaz gain, ikastetxe horietako irakasleek prestakuntza eta kualifikazio espezifikoa izan dezaten saiatuko da.

3.– La Administración Educativa podrá establecer Programas de Escolarización complementaria como respuesta a situaciones excepcionales. Estos programas, que pueden establecerse directamente por la propia Administración Educativa o en convenio con instituciones y entidades de intervención socioeducativa podrán acoger de manera temporal a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con las propuestas de los Servicios de apoyo a la Educación, si no hubieran sido suficientes las medidas adoptadas en el marco general de la Educación Secundaria Obligatoria.

3.– Hezkuntza-administrazioak eskolatze-programa osagarriak ezarri ahal izango ditu salbuespenezko egoerei erantzuna emateko. Hezkuntza-administrazioak berak zuzenean ezar ditzake programa horiek edo baita gizartean eta hezkuntzan parte hartzen duten erakundeekin eta entitateekin hitzarmenduta. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak aldi baterako hartu ahal izango dituzte programa horiek, hezkuntzako laguntza-zerbitzuen proposamenaren arabera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako esparru orokorrean hartu diren neurriak nahikoa izan ez badira.

Artículo 24.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones de grave inadaptación escolar.

24. atala.– Eskola-moldagabezia larriaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

1.– La respuesta al alumnado con graves problemas de inadaptación escolar se desarrollará en la medida de lo posible en el contexto del aula y del centro ordinario a través de las medidas de adaptación del currículo, refuerzo educativo y de las acciones tutoriales y de orientación personal que se consideren oportunas.

1.– Eskola-moldagabezia larriaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei ikasgela eta ikastetxe arruntean eman behar zaie hezkuntza-erantzuna, ahal dela behintzat. Horretarako, egoki iritzi diren neurriak hartuko dira curriculuma egokitzeko, hezkuntza sendotzeko eta norberari orientabidea emateko.

2.– La respuesta a este alumnado se coordinará con los servicios de carácter sociocomunitario incluidos los servicios de salud mental infanto juvenil.

2.– Gizarte eta komunitate-zerbitzuekin koordinatuko dira ikasle horientzako hezkuntza-erantzunak, haurren eta gazteen buru-osasunerako zerbitzuak barne.

3.– Una vez agotadas las medidas ordinarias se podrán establecer, de manera excepcional y con carácter temporal, Programas de Escolarización complementaria que ayuden a este alumnado a desarrollar actitudes positivas hacia su proceso educativo hacia sus compañeros y compañeras, profesorado y su entorno social, de manera que avance en la consecución del ajuste personal y social y puede alcanzar en la medida de lo posible los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

3.– Neurri arruntak agortu ondoren ezarri ahal izango dira, salbuespen gisa eta behin-behinerako, eskolatzeko programa osagarriak, ikasleei jarrera positiboak garatzen laguntzeko hezkuntza-prozesurako, taldeko lagunenganako, irakasleenganako eta gizarte-ingurunerako, norberaren eta gizartearen egokitzapena lortzeko eta, ahal den neurrian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako helburuak lortu ahal izateko.

Artículo 25.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de hospitalización y enfermedades de larga duración.

25. atala.– Ospitalizazioaren eta gaixotasun luzeen ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

La respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de hospitalización y enfermedades de larga duración en edad de escolarización obligatoria que por prescripción facultativa no pueda asistir de manera habitual y continuada a su centro escolar, se realizará en el contexto hospitalario mediante unidades escolares creadas al efecto o por medio de seguimiento y apoyo domiciliario cuando así se determine.

Derrigorrezko eskolatze-adinean izandako ospitalizazioaren eta gaixotasun luzeen ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei, medikuak aginduta egunero ikastetxera joan ezin dutenean, ospitalean emango zaie hezkuntza-erantzuna, horretarako sortutako eskola-unitateen bitartez edo etxean bertan eskainitako laguntzaren eta jarraipenaren bitartez, hala erabakitzen bada.

Artículo 26.– Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de niveles lentos de aprendizaje y dificultades importantes de aprendizaje.

26. atala.– Ikaskuntza-maila motelen eta ikaskuntzako oztopo garrantzitsuen ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

La respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de niveles lentos de aprendizaje y dificultades importantes de aprendizaje se desarrollará en el contexto del aula ordinaria efectuando intervenciones de refuerzo educativo de los aprendizajes básicos o, si las circunstancias lo consideraran imprescindible, en contextos definidos como de apoyo al aprendizaje.

Ikaskuntza-maila motelen eta ikaskuntzako oztopo garrantzitsuen ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei ikasgela arruntetan emango zaie hezkuntza-erantzuna, oinarrizko ikaskuntzetan hezkuntza sendotzeko neurriak ezarrita, edo gorabeherek ezinbestekotzat jotzen badute, hezkuntzari laguntzeko zehazten diren inguruneetan.

Las intervenciones irán precedidas de una evaluación psicopedagógica que se compondrá entre otros elementos de una evaluación curricular y un análisis de las capacidades del alumno, así como de una propuesta curricular individualizada referida a las acciones de apoyo educativo que se proponen para responder a este alumnado.

Partehartzearen aurretik ebaluazio psikopedagogikoa egingo da eta hor sartuko dira, besteak beste, curriculumaren ebaluazioa eta ikaslearen gaitasunen azterketa, eta baita ikasle horiei erantzuteko abiaraztea proposatzen den hezkuntzari laguntzeko ekintzei dagokien norbanakoari egokitutako curriculuma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

Los centros no sostenidos con fondos públicos en el ámbito de Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales se atendrán en su atención al mismo, a los principios de normalización e integración escolar en el marco de lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de dicha Ley; podrán contar con el asesoramiento y colaboración de los servicios de apoyo a la educación a que se refiere el Artículo 26 de la Ley de la Escuela Pública Vasca y realizarán o propondrán, según proceda, las adaptaciones curriculares necesarias, de acuerdo con lo que el Departamento de Educación Universidades e Investigación disponga en cumplimiento de éste Decreto y de los que aprueban los currículos de las distintas etapas del sistema educativo no universitario en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legearen eremuan diru publikoarekin mantentzen ez diren eta hezkuntza-premia bereziko ikasleak eskolatuta dituzten ikastetxeek eskola-normalizazioaren eta integrazioaren printzipioak hartuko dituzte aintzat, lege horretako 36. eta 37. ataletan xedatzen denaren esparruan. Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen 26. atalean adierazten diren hezkuntzarako laguntza zerbitzuen aholkularitza eta lankidetza eduki ahal izango dituzte eta beharrezko curriculumaren egokitzapenak egin edo proposatuko dituzte, kasu bakoitzean dagokiona, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak xedatzen duenaren arabera, dekretu honek dioena beteaz eta Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistema anitzetako curriculumak onartzen dituzten dekretuek diotena beteaz.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

INDARGABETZE-XEDAPENA

Quedan derogadas la Orden de 2 de septiembre de 1982 del Departamento de Educación Universidades e Investigación, por la que se regulan las enseñanzas de Educación Especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Orden de 5 de mayo de 1993 del Departamento de Educación Universidades e Investigación por la que se regulan las adaptaciones curriculares en las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Indargabeturik geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan Hezkuntza Bereziko irakaskuntzak arautzen dituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1982ko irailaren 2ko Agindua eta Haur eta Lehen Hezkuntzetako curriculumaren egokitzapenak arautzen dituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1993ko maiatzaren 5eko Agindua.

DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera– Se faculta al Consejero de Educación, Universidades e Investigación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Lehenengoa.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak eskumena du beharrezkoak diren xedapenak emateko dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko.

Segunda– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Dekretu hau EHAAn argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 1998.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko ekainaren 23an.

El Lehendakari,

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Educación,

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

Universidades e Investigación,

INAXIO OLIVERI ALBISU.

INAXIO OLIVERI ALBISU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental