Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

80. zk., 1998ko maiatzaren 4a, astelehena

N.º 80, lunes 4 de mayo de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
1781
1781

65/1998 DEKRETUA, martxoaren 31koa, Izki aldea parke natural deklaratzen duena.

DECRETO 65/1998, de 31 de marzo, por el que se declara Parque Natural el área de Izki.

Arabako Lurralde Historikoaren hegoekialdeko muturrean kokaturik dagoen Izki aldea oso-osorik sartzen da Arabako Mendialdea izeneko Eskualdean, non nekazaritza den jarduera ia bakarra eta populazio-dentsitatea oso urria den. Izki aldean izen bereko ibaiak eta ibaiadar ugariek moldaturiko erliebe gorabeheratsu, leuna, da nagusi; ibaiak eremu hareatsuak zeharkatzen ditu ibilbide osoan, Ega ibaian bukatu arte. Izki Mendiaren erdigunetik urrundu ahala, aldapak geroago eta handiagoak dira, eta landaredia geroago eta dibertsoagoa.

El área de Izki, ubicada en el extremo Sureste del Territorio Histórico de Álava, está comprendida íntegramente dentro de la Comarca de la Montaña Alavesa, tradicionalmente agrícola de baja densidad de población. El área de Izki se caracteriza por sus relieves suaves y ondulados conformados por el cauce del río del mismo nombre y sus numerosos afluentes, el cual discurre por terreno arenoso hasta su desembocadura en el Ega. A medida que nos alejamos del punto central de los Montes de Izki las pendientes aumentan y la vegetación se diversifica.

Inguruak kubeta-itxura du, eta bertako sakonean azpimarratzekoa da ia etenik gabe hedatzen den ameztia (Quercus pyrenaica), munduko zabalenetarikoa. Kubetaren itxitura gisa, Gasteizko Mendien jarraipena diren mendi garaiek eta amildegi malkartsuek mugatzen dute inguru guztia, hegoaldetik izan ezik, bertan, Ega ibaiaren arroak Izki eta Kantabria Mendiak banatzen baititu.

La topografía tiene forma de cubeta, en cuyo fondo destaca la presencia, casi continua, de uno de los bosque de marojo más extensos del mundo (Quercus pyrenaica). Cerrándola en todo su borde existen montes altos y barrancos abruptos, continuación de los Montes de Vitoria, excepto por el sur en el que el valle del río Ega le separa de la Sierra de Cantabria.

Landare-formazioak oso ezberdinak eta ugariak dira —batzuk oso hedadura txikikoak—, litologiak, topografiak eta orientazioak horretarako baldintzak sortzen dituztelako. Basoetan, esaterako: ameztia, artadiak, pagadi-mota ezberdinak, Q. robur-eko hariztiak, hagin-basoak eta ezkameztiak. Habitat berezien artean, berriz: zohikaztegiak eta ur karbonatuzko iturbegiak.

Las diferentes litologías, topografías y orientaciones existentes en el área originan un elevado número de formaciones vegetales diferentes, algunas de las cuales de reducida representación territorial. Entre los bosques se pueden citar el marojal, diversas clases de hayedos, encinares, robledales de Q. robur, tejedas o aginales y quejigales. Entre los hábitats singulares se pueden encontrar diversas turberas y manantiales de aguas carbonatadas.

Izkiko harkaiztegietan hegazti interesgarriak bizi dira. Nabarmenenak: sai arrea (Gyps fulvus), arrano beltza (Aquila chrysaetos), sai zuria (Neophron percnopterus) eta belatz handia (Falco peregrinus).

En los roquedos de Izki habita una interesante avifauna, entre la que destaca el buitre leonado (Gyps fulvus), el águila real (Aquila chrysaetos), el alimoche (Neophron percnopterus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus).

Halaber, basoan fauna garrantzitsua babesten da; azpimarragarriena, okil ertaina (Dendrocopos medius): Izkiko populazioa penintsulan ezagutzen den garrantzitsuena da, eta hegazti honen banaketaren hego-muga markatzen du.

La extensa área arbolada da cobijo a una interesante fauna forestal, cuya especie más significativa es el pico mediano (Dendrocopos medius). La población asentada en Izki es la más importantes de las conocida en la península y constituye el límite meridional de distribución de este pícido.

Ibai-ekosistemak ongi kontserbatzen dira, eta horren adierazgarri da bertako fauna ur garbietara aski espezializatua: desman piriniarra (Galemys pyrenaicus), bisoi europarra (Mustela lutreola) edo igaraba (Lutra lutra).

El buen estado de conservación de los ecosistemas fluviales queda patente con la especialísima fauna que lo habita, con especies características de aguas limpias, como el desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus), el visón europeo (Mustela lutreola) o la nutria (Lutra lutra).

Azken batean, paisaia berezia edukitzeaz gain, garrantzi handiko landare-formazioak eta aniztasun botaniko handia dituen aldea denez gero, eta bertako hainbat habitatetan animali espezie ugari bizi direla kontuan hartuta, bidezkoa da inguru hau parke natural deklaratzea, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen babesean, eta horretarako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan eta «Euskal Landa-Ingurunea garatzeko Jarduera Plana, 1997-2000» izenekoan jasotako aldeen zerrendan sartuz.

En definitiva, el paisaje singular de este área, sus importantes formaciones vegetales, el gran número de especies de la fauna que encuentran asentamiento en la diversidad de hábitats existentes, y su variedad botánica, han justificado la inclusión de Izki dentro de la relación de áreas previstas en las Directrices de Ordenación Territorial y en el Plan de Actuación para el desarrollo del Medio Rural Vasco 1997-2000, para su declaración como Parque Natural, al amparo de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Horretarako, eta ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 18. atalean aurreikusitakoa betetzeko, Izki aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onetsi da martxoaren 31ko 64/1997 Dekretuaren bidez; bertan, Parke Naturalak hartuko duen eremua azaltzen da.

A tal efecto, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 16/1994, se aprueba por Decreto 64/1997, de 31 de marzo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Izki, en el que se describe el área que se propone para su declaración como Parque Natural.

Ondorioz, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko martxoaren 31n egindako bileran aztertu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de marzo de 1998.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. atala.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen III. idazpuruan ezarritakoaren itzalpean, Izki aldea babesteko araubide juridiko berezia ezartzea da, inguru hori parke natural deklaratuz.

Es objeto del presente Decreto establecer un régimen jurídico especial de protección para el área de Izki mediante su declaración como Parque Natural, al amparo de lo establecido en el título III de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

2. atala.– Helburuak.

Artículo 2.– Finalidad.

Izki alderako martxoaren 31ko 64/1998 Dekretuaren bidez onetsi den Natur Baliabideen Antolamendurako Planak ezarritako artezpideen barruan, araubide juridiko berezi horrek helburu hauek izango ditu:

Dentro de las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado para el área de Izki por Decreto 64/1998, de 31 de marzo, dicho régimen jurídico especial tendrá las siguientes finalidades:

a) Parkearen eremuan dauden flora, fauna, gea, paisaia eta ekosistemak babestu, zaindu eta, behar denean, lehengo egoerara itzularaztea.

a) La protección, conservación y, en su caso, restablecimiento de la flora, fauna, gea, paisaje, así como del conjunto de los ecosistemas existentes en el ámbito del Parque.

b) Aldeko gizarte eta ekonomi alderdiak sustatzea, natur baliabideen arrazoizko erabileran oinarriturik.

b) Promover la potenciación social y económica del área, basada en la utilización racional de los recursos naturales.

c) Ingurunea babesten eta zaintzen laguntzen duten nekazaritza, abelzaintza eta basogintza jarduera tradizionalak hobetzeko, berreskuratzeko eta ezartzeko ahaleginak suspertzea.

c) Fomentar la mejora, recuperación e implantación de las actividades productivas tradicionales de carácter agrícola, ganadero y forestal que contribuyen a la preservación y protección activa del medio físico.

d) Aldeko natur balioen ezagutza eta gozamen erazkoa suspertzea, hezkuntza, kultura, olgeta, turismo eta gizarte eta ekonomia aldetik interesgarriak diren jarduerak burutuz.

d) Fomentar el conocimiento y disfrute ordenado de los valores naturales de la zona, a través del desarrollo de actividades de interés educativo, cultural, recreativo, turístico y socio-económico.

e) Ikerketa zientifikoa eta funtsezko prozesu ekologikoen azterketa bultzatzea.

e) Fomentar la investigación científica y el estudio de los procesos ecológicos esenciales.

3. atala.– Lurralde-eremua.

Artículo 3.– Ámbito territorial. 1.– El Parque Natural de Izki comprenderá el área geográfica descrita y grafiada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto 64/1998, de 31 de marzo.

1.– Martxoaren 31ko 64/1998 Dekretuaren bidez onetsitako Natur Baliabideen Antolamendurako Planean deskribaturiko eta irudikaturiko eremua hartuko du Izkiko Parke Naturalak bere baitan.

2.– El Parque Natural de Izki abarca una superficie de 9.143 Ha, correspondiente a los términos municipales, del Territorio Histórico de Álava, de Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo.

2.– Izkiko Parke Naturalak 9.143 ha-ko eremua biltzen du bere baitan, Arabako Lurralde Historikoko Arraia-Maeztu, Bernedo eta Kanpezuko udalei dagokiena.

Artículo 4.– Zona periférica de protección.

4. atala.– Inguruko babes-aldea.

1.– A fin de garantizar una completa protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior, se establece una zona periférica de protección que estará constituida por una franja de terreno de 100 metros alrededor del límite exterior del Parque Natural dentro del Territorio Histórico de Álava. Se excluyen los terrenos señalados como suelo urbano rural en las normas subsidiarias del municipio de Arraia-Maeztu, los señalados como suelo urbano en las normas subsidiarias del municipio de Bernedo y el núcleo rural de Bujanda, de acuerdo con la normas subsidiarias del Territorio Histórico Álava.

1.– Natur baliabideen babes osoa bermatzeko, eta ekologiak eta paisaiak kanpoko eraginik jasan ez dezaten, Parkearen inguruko babes-aldea ezartzen da, Parke Naturalaren kanpoko mugaren inguruko 100 metroko lur-zerrenda alegia, beti ere Arabako Lurralde Historikoaren barruan. Hortik kanpo uzten dira: Arraia–Maeztuko Udalerriaren arau subsidiarioetan landa-lur urbano gisa deklaratutakoa, Bernedoko arau subsidiarioetan lur urbano gisa deklaratutakoa, eta Bujandako landa-gunea, Arabako Lurralde Historikoko arau subsidiarioetan xedatutakoarekin bat.

2.– En la zona periférica de protección, toda actuación que pueda impedir o dificultar la consecución de los objetivos que motivan la declaración de Izki como Parque Natural así como los establecidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, deberá ser autorizado por el órgano gestor.

2.– Inguruko babes-aldean, Izki parke natural deklaratzera bultzatu duten helburuak edota Natur Baliabideen Antolamenurako Planean ezarritakoak gauzatzeko oztopoa edo eragozpena izan daitekeen edozein jarduketa burutzeko, beharrezkoa izango da kudeaketarako organo arduradunaren baimena.

3.– El órgano gestor del Parque Natural podrá, en la zona periférica de protección, y con arreglo a lo establecido en el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, limitar o suspender cualquier actividad que pueda afectar o alterar la realidad física o biológica del Parque Natural.

3.– Inguru hau parke natural deklaratzera bultzatu duten eta 30/1992 Legearen 54.1.f) atalean biltzen diren helburuei dagokienez, Parkeko egoera fisiko edo biologikoa uki edo ezertan alda dezakeen edozein jarduera mugatu edo eten ahal izango du, inguruko babes-aldean, Parke Naturalaren kudeaketaz arduratuko den organoak, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 54.1.f) atalean ezarritakoarekin bat etorriz.

Artículo 5.– Área de influencia socio-económica.

5. atala.– Eragin sozio-ekonomikoaren menpeko aldea.

Se declara área de influencia socio-económica los términos municipales del Territorio Histórico de Álava de Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo a los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 16/1994.

Arabako Lurralde Historikoko Arraia-Maeztu, Bernedo eta Kanpezu udalak hartuko dira eragin sozio-ekonimikoaren menpeko aldetzat, 16/1994 Legearen 22. atalean aurreikusitakoari dagokionez.

Artículo 6.– Gestión del Parque. 1.– La Gestión del Parque Natural de Izki corresponderá al órgano foral competente del Territorio Histórico de Álava.

6. atala.– Parkearen kudeaketa.

2.– El Órgano Gestor del Parque Natural nombrará un Director Conservador del Parque, que tendrá como funciones las establecidas en el artículo 34 de la Ley 16/1994 y aquéllas que expresamente se le encomienden.

1.– Izkiko Parke Naturalaren kudeaketa Arabako Lurralde Historikoko foru-organo eskudunari dagokio.

Artículo 7.– Patronato del Parque Natural.

2.– Parke Naturaleko organo kudeatzaileak Parkeko zuzendari–artatzailea izendatuko du. Zuzendari-artatzailearen eginkizunak 16/1994 Legearen 34. atalean ezarritakoak eta beren beregi esleitzen zaizkionak izango dira.

1.– De conformidad con lo previsto en el Capítulo VIII del Título III del la Ley 16/1994, se constituirá un Patronato como órgano asesor y de colaboración del Parque Natural de Izki. 2.– El Patronato funcionará en pleno y en Comisión Permanente.

7. atala.– Parke Naturaleko Patronatoa.

3.– El Patronato estará integrado el Diputado Foral de Agricultura de la Diputación Foral de Álava que actuará como Presidente, y además por los siguientes miembros:

1.– 16/1994 Legearen III. idazpuruko VIII. atalburuan aurreikusitakoa betez, patronato bat sortuko da, Izkiko Parke Naturalaren organo aholkulari eta kolaboratzaile gisa.

a) Un representante del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

2.– Patronatuak osoko bilkura eta batzorde iraunkorren bidez jardungo du.

b) Un representante del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.

3.– Patronatuko kideak, lehendakari moduan jardungo duen Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritzako foru-diputatuaz gainera, honako hauek izango dira:

c) Un representante de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Álava.

a) Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ordezkari bat.

d) Un representante de Clubes o Sociedades de Cazadores, cuyo ámbito de actuación se encuentre dentro del Parque Natural de Izki.

b) Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ordezkari bat.

e) Un representante de las Asociaciones Científicas de Álava, relacionadas con el Medio Natural.

c) Arabako nekazaritzako erakunde profesionalen ordezkari bat.

f) Un representante de las Asociaciones Ecologistas y Conservacionistas de Álava.

d) Izkiko Parke Naturalean jarduten diren ehiztarien elkarteetako ordezkari bat.

g) Un representante de la Asociación de las Juntas Tradicionales de Izki Alto e Izki Bajo.

e) Ingurunearekin zerikusia duten Arabako elkarte zientifikoen ordezkari bat.

h) Un representante de la Asociación de Agricultura de Montaña Izki.

f) Arabako elkarte ekologisten eta naturzaleen ordezkari bat.

i) Un representante del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

g) Izki Garai eta Izki Behereko Batzen ordezkari bat.

j) Un representante del Ayuntamiento de Bernedo.

h) Izki Mendialdeko Nekazaritza Elkartearen ordezkari bat. i) Arraia-Maeztuko Udalaren ordezkari bat.

k) Dos representantes de las Juntas Administrativas del Municipio de Arraia-Maeztu.

j) Bernedoko Udalaren ordezkari bat.

l) Dos representantes de las Juntas Administrativas del Municipio de Bernedo.

k) Arraia-Maeztuko Udalerriko Administrazio Batzordeen ordezkari bi.

ll) Un representante del Ayuntamiento y de las Juntas Administrativas de Campezo.

l) Bernedoko Udalerriko Administrazio Batzordeen ordezkari bi.

m) Un representante de la Federación Alavesa de Montaña.

ll) Kanpezuko Udalaren eta Administrazio Batzordeen ordezkari bat.

n) El Director Conservador.

m) Arabako Mendi Federazioaren ordezkari bat.

4.– Actuará como Secretario del Patronato una persona nombrada por el Presidente de entre funcionarios del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.

n) Zuzendari-artatzailea.

Artículo 8.– Comisión Permanente.

4.– Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko funtzionario batek, Patronatoko zuzendariak izendatuak, jardungo du idazkari gisa.

1.– En el seno del Patronato y dependiente del mismo se constituirá una Comisión Permanente que estará integrada, además de por su Presidente, por los siguientes miembros:

8. atala.– Batzorde Iraunkorra.

a) El representante del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

1.– Patronatoaren baitan, eta haren menpean, Batzorde Iraunkorra eratuko da. Batzordekideak, lehendakariaz gainera, honako hauek izango dira:

b) El representante del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.

a) Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ordezkaria.

c) Un representante del conjunto de Ayuntamientos afectados. d) Un representante de las Juntas Administrativas afectadas. e) El Director-Conservador.

b) Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ordezkaria. c) Eragindako udalen ordezkari bat.

f) Un representante del resto de colectivos incluidos en el Patronato.

d) Eragindako administrazio-batzordeen ordezkari bat.

2.– Actuará como Secretario quien lo sea del Patronato.

e) Zuzendari-artatzailea.

3.– La Comisión Permanente ejercerá las funciones que le delegue el Patronato en sus normas de régimen interno. Artículo 9.– Plan Rector de Uso y Gestión.

f) Patronatoan parte hartzen duten gainerako taldeen ordezkari bat.

En desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales el órgano foral gestor del Parque Natural elaborará el Plan Rector de Uso y Gestión, en los plazos, términos, condiciones y procedimiento establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 16/1994.

2.– Patronatoko idazkariak jardungo du Batzorde Iraunkorreko idazkari.

Artículo 10.– Utilidad Pública e Indemnizaciones.

3.– Patronatoak bere barne araubidean eskuordetzen dizkion eginkizunak beteko ditu Batzorde Iraunkorrak.

1.– La declaración de Izki como Parque Natural lleva aparejada la de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

9. atala.– Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana.

2.– La privación singular de la propiedad privada o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, con motivo de la aplicación de las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión en el ámbito del Parque Natural, implicará para los titulares afectados el derecho a obtener la pertinente indemnización, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Natur Baliabideen Antolamendurako Plana garatzeko, Parke Naturalaren kudeaketaz arduratuko den foru-organoak Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana egingo du, 16/1994 Legearen 27., 28. eta 29. ataletan ezarritako epeen, epe-mugen, baldintzen eta prozeduraren arabera.

Artículo 11.– Derecho de tanteo y retracto.

10. atala.– Herri-onura eta kalte-ordainak.

1.– Corresponde a la Diputación Foral de Álava, a través del órgano que resulte competente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del Parque.

1.– Izki parke natural deklaratzeak ingurua herri-onuratzat hartzea dakar; ukituriko ondasun eta eskubideak desjabetzeari dagokionez.

2.– El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se efectuará conforme al procedimiento siguiente:

2.– Natur Baliabideen Antolamendurako Planak eta Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak parke naturalaren eremurako ezarritakoak aplikatzearen ondorioz, jabetza pribatua edo legebidezko ondare-eskubide zein ondare-interesik kentzen bada, ukituriko titularrek kalte-ordain egokia jasotzeko eskubidea izango dute, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera.

a) El transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración actuante las condiciones esenciales de la transmisión, quien dispondrá de un plazo de 3 meses, a contar desde su notificación, para ejercitar el derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin ejercicio del derecho de tanteo se producirá la caducidad del mismo.

11. atala.– Eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubidea.

b) Realizada la transmisión, el transmitente remitirá al órgano administrativo actuante copia fehaciente de la escritura pública en que aquélla se hubiese instrumentado, la cual habrá de especificar el cumplimiento del citado deber de notificar sin el cual la transmisión no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

1.– Arabako Foru Aldundiari dagokio, eskuduna den organoaren bidez, eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubideen egikeratzea Parkearen barruko lurrekin inter vivos egiten diren kostubidezko eskualdaketa guztietan. 2.– Eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubideen egikeratzea honako prozedura honen arabera gauzatuko da:

c) Si se realizase algún cambio de titularidad en los terrenos situados en el interior del Parque con incumplimiento de cualquiera de los deberes que incumben al transmitente, el órgano foral competente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de un año desde que tenga conocimiento de la realidad de la transmisión o de las condiciones reales en que la misma se produjo.

a) Eskualdatzaileak eskualdaketaren funtsezko baldintzak sinesgarriro jakinaraziko dizkio Administrazioari, zeinek hiru hilabeteko epea izango baitu, eskualdaketaren jakinarazpenetik zenbatzen hasita, eroslehentasun eskubidea egikeratzeko. Epe hori eroslehentasun eskubidea erabili gabe igaroz gero, eskubide hori iraungi egingo da.

3.– Dentro de las posibilidades de los Departamentos correspondientes, se favorecerán los cambios de propiedad a través de permutas que permitan la adquisición, por la Administración Pública competente, de la titularidad de los predios situados en el interior del Parque Natural.

b) Eskualdaketa egindakoan, bera bideratzen deneko eskritura publikoaren kopia sinesgarria bidaliko dio eskualdatzaileak administrazio-organo jarduleari; eskritura lehen aipatutako jakinarazpena obratu dela zehaztu beharko da, bera gabe eskualdaketa ezin inskriba baitaiteke Jabetza Errejistroan.

DISPOSICIONES FINALES

c) Eskualdatzaileari dagozkion eginbeharretarik edozein bete gabe, Parkearen barruan kokaturiko lurren titulartasunean aldaketarik badago, foru-organo eskudunak atzera eskuratzeko eskubidea erabil dezake urtebeteko epean, eskualdaketaren edo eskualdaketa gauzatu zeneko baldintza errealen berri duenetik zenbatzen hasita.

Primera.– Se autoriza al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para que dicte las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

3.– Dagokien sailen baliabideen heinean, herri-administrazio eskudunak Parke Naturalaren barruko finken titulartasuna eskuratu ahal izateko, trukaketaren bidezko jabetza-aldaketak bultzatuko dira.

Segunda.– Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 1998.

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari dekretu hau bete eta garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

El Vicepresidente,

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental