Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 1998ko apirilaren 2a, osteguna

N.º 63, jueves 2 de abril de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantza
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social
1439
1439

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena.

DECRETO 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gizarte zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996 Legearen helburua, herritar guztiek gizarte zerbitzuak izateko eskubidea sustatzea eta bermatzea da, erantzukizun publikoaren sistema egituratuz eta antolatuz. Beraz, Lege horren helburua ez da prestazio batzuk ematea bermatzea, baizik eta, erantzukizun publikoko sistema bat oinarri dela, eskubide bat antolatu, egituratu, sustatu eta bermatzea, herritarrek gizarte zerbitzuak jasotzeko duten eskubidea, hain zuzen.

El objeto de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales consiste en la promoción y garantía del derecho de toda la ciudadanía a los servicios sociales, mediante la ordenación y estructuración de un sistema de responsabilidad pública. Por lo tanto, su objeto no es ya garantizar una serie de prestaciones, tal y como señalaba la Ley 6/1982, sino ordenar, estructurar, promover y garantizar mediante un sistema de responsabilidad pública, un derecho, el derecho de la ciudadanía a los servicios sociales.

Gizarte zerbitzuak baliabide, jarduera, prestazio eta ekipamendu multzo bat dira, baina guztiak ere antolatuta. Hau da, babes sistema berezia dira gizarte zerbitzuak, Gizarte Segurantzak ematen duen sistematik aldentzen dena, baina hori ere herri erantzukizunekoa da, bermatua dago eta denentzako da.

Estos servicios sociales se configuran como un conjunto de recursos, actividades, prestaciones y equipamientos, dotados de una organización, es decir, como un sistema de protección específico y distinto del de la Seguridad Social, pero así mismo de responsabilidad pública, garantizado y universal.

Sistema horrek, antolatuta egonik, bi helburu ditu. Batetik, «ongizate-estatuan» lortutako mailari eutsi eta maila hori hobetzea nahi du. Horretarako, zorrotz zaindu behar dira ongizate-estatuaren zutabeak, eta oraindik ere gabezia larriak dituzten biztanle-taldeentzako babesa lortu behar da herri-erantzukizunpean. Bigarren helburua, bestalde, premiarik larrienei laguntza eta babesa emango zaiela bermatzea da, eta, hartara, bereizkeria positiboa egin behar da txartoen aurkitzen direnekin eta gizarteak baztertuta dituenekin.

Este sistema organizado responde a una doble finalidad. De un lado, la de mantener y profundizar las cotas alcanzadas en el llamado «Estado de Bienestar», con una apuesta firme en la defensa de los pilares del mismo y de la responsabilidad pública en la cobertura de las graves carencias que, aún hoy, afectan a importantes sectores de la población. De otro, garantizar la atención y cobertura de las necesidades más graves, aplicando el criterio de discriminación positiva con respecto a los más desfavorecidos y desplazados de la sociedad.

Horregatik guztiagatik, honakoak dira gizarte zerbitzuen sistemaren ardatz nagusiak: botere publikoen erantzukizuna, elkartasuna, berdintasuna, unibertsaltasuna, aurrezaintza, integrazioa, normalizazioa, herritarren parte hartzea, planifikazioa, koordinazioa, lankidetza eta deszentralizazioa.

Es por ello que los principios generales por los que el sistema de servicios sociales ha de regirse son los siguientes: responsabilidad de los poderes públicos, solidaridad, igualdad, universalidad, prevención, integración, normalización, participación ciudadana, planificación, coordinación, cooperación y descentralización.

1982ko testuan oharteman ez zirenez, berrikuntzak sartzen ditu aipatutako Legearen V. idazpuruak, baimenak, homologazioa, itunak eta ikuskapena arautzen dituelako. Hartara, orain sortutako sistema irekiagoa izango da, ekimen pribatuak ere gizarte zerbitzuak ematen parte har dezakeelako, maila egokiari eutsiko zaiola bermatuz.

Autorización, Homologación, Concertación e Inspección son regulados en el Título V de la citada Ley de servicios sociales con carácter novedoso al no haber sido previstos en el texto de 1982, creándose un sistema más abierto que permite la participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales, con garantía del mantenimiento de unos niveles adecuados.

Urriaren 18ko 5/1996ko Legearen 9.2 eta 10.3 atalek gizarte zerbitzuen alorrean Eusko Jaurlaritzari ematen dizkion arauak garatzeko eta zerbitzuak antolatzeko eskumenaren indarrez ematen da dekretua hau. Hori dela-eta, dekretu honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuetan parte hartuko duten erakunde, zerbitzu eta zentroen antolarauak ezartzea da eta gizarte zerbitzuen Legean aurreikusitako ekintzak arautuko ditu horretarako, ondorengoak kontuan hartuz: zerbitzuei baimena ematea eta titulartasun pribatuko zentroak (22. atala); erregistroa (10.7 eta 11.10 atalak); zerbitzu eta titulartasun pribatuko zentroen homologazioa (25. atala, 11.9 atalari dagokionean) eta ikuskapena (23. atala, 10.5, 11.4 eta 13.6 atalei dagokienean).

El presente Decreto se dicta en virtud de las competencias de desarrollo normativo y ordenación de los servicios sociales que los artículos 9.2 y 10.3 de la citada Ley 5/1996, de 18 de octubre, atribuyen al Gobierno Vasco. Es por ello que este Decreto tiene por objeto el establecer las normas de ordenación de las entidades, servicios y centros que intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulando las actuaciones previstas en la Ley de servicios sociales referentes a autorización de servicios y centros de titularidad privada (art. 22); registro (arts. 10.7 y 11.10); homologación de servicios y centros de titularidad privada (art. 25 en relación con el art. 11.9) e inspección (art. 23 en relación con los arts. 10.5, 11.4 y 13.6).

Dekretu honetarako erabilitako arau teknikari buruz, esan, eginpideen (baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena) multzoketa ez dela zehaztasunez sektoreka arautu, hau da, materia jakinaren arabera espezifikoki arautuz. Eginpideen tratamendu juridiko-prozedurazkoa, ahal den neurrian, homogeneizatze aldera, dekretu honetan, arautzea, ikuspegi ahalik eta orokorrenetik egitea erabaki da. Eta beraz, etorkizunean, dekretu hau izango da gizarte zerbitzu oinarrizko eta espezializatuei emango zaien sektorekako arautzea egiteko gertueneko erreferentea.

En cuanto a la técnica normativa utilizada en este Decreto se ha prescindido de regular el conjunto de estas actuaciones (autorización, registro, homologación e inspección) de un modo estrictamente sectorial, es decir, atendiendo específicamente a su regulación en relación con la materia concreta a tratar. A los efectos de homogeneizar, en la medida de lo posible, el tratamiento jurídico-procedimental de estas actuaciones, en este Decreto se ha optado por abordar su regulación desde un punto de vista genérico, de tal manera que este Decreto será, respecto del conjunto de dichas actuaciones, el referente inmediato del tratamiento normativo sectorializado que en un futuro próximo se dé a los servicios sociales de base y especializados.

Edukiari dagokionez, bost idazpuru, bi xedapen gehigarri eta bi azken xedapen ditu dekretu honek.

En cuanto a su contenido el presente Decreto se estructura en cinco Títulos, dos Disposiciones Adicionales y dos Disposiciones Finales.

I. idazpurua xedapen orokorrei buruzkoa da, eta ondorengoak arautzen ditu: helburua; lehenago aipatu ditugun antolaketa eginpideak ezagutzeko eskumena duten organoak; haien lurralde eta material aplikaziorako esparrua, erakunde, zerbitzu eta zentroari dagozkion kontzeptu aldeko mugak ezarriz; eta erabiltzaileen eskubideak eta atentzioaren kalitatea zaintzea bermatzeko betebehar material eta funtzionalak.

El Título I se refiere a sus disposiciones generales, regulando por tanto aspectos tales como su objeto; órganos competentes para conocer las actuaciones de ordenación a que nos hemos referido; su ámbito de aplicación material y territorial, estableciendo las delimitaciones conceptuales atinentes a entidad, servicio y centro; y los requisitos materiales y funcionales destinados a garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias y la calidad de la atención.

II. idazpurua, titulartasun pribatuko zentro eta zerbitzuek duten administrazioaren baimenaren erregimenari buruzkoa da eta bere sei ataletan administrazioaren baimenaren eta komunikazioaren erregimen eta prozeduraren ingurukoak arautzen ditu alde batetik eta baita ere, baimenaren zabalera eta eraginak, errebokazioa eta errebokazio ezaren eragina.

El Título II se refiere al régimen de autorización administrativa de los centros y servicios de la titularidad privada y regula en sus seis capítulos todos aquellos aspectos relativos a los regímenes y procedimientos tanto de la autorización administrativa como de la comunicación, así como la extensión y efectos de la autorización, su revocación y los efectos de su ausencia.

III. idazpuruan, erakunde publiko eta pribatuen, eta horien menpeko zerbitzu eta zentroen erregistroa arautzen da. Idazpuruaren sei ataletan, Legean ezarritako erregistroen tipologia, gizarte zerbitzuen Erregistro Orokor eta Foru Erregistroez gain, ondorengoak ere jasotzen dira: erregistroen helburu eta izaera; egitura, antolaketa eta erregistroko idazpen motak; izena emateko prozedura; izena ematea atzera egitea; eta azkenik, erregistroan izena ematearen ondorioak.

En el Título III se regula el registro de las entidades, públicas y privadas, y de los servicios y centros dependientes de las mismas, contemplándose en sus seis capítulos no sólo la distinta tipología de registros establecida en la Ley, Registro General y Registros Forales de servicios sociales, sino también aspectos referidos a su objeto y naturaleza; su estructura, organización y tipos de asientos registrales; el procedimiento de inscripción; la cancelación de las inscripciones y, finalmente, los efectos de la inscripción registral.

IV. idazpuruak, bere lau ataletan, Administrazio Publikoarekin hitzartu aurreko titulartasun pribatuko zerbitzu eta zentroen homologaziorako kontzeptua eta aplikazio baldintzak arautzen ditu. Horrez gain, dirulaguntzak jaso ahal izateko, gizarte zerbitzuetan aritzen diren irabazte xederik gabeko erakundeen kontzeptua eta aplikazio baldintzak arautzen ditu; homologaziorako betebeharrak eta ondoriozko baldintzak; eta homologazioa galtzearen prozedura, arrazoiak eta ondorioak.

El Título IV regula en sus cuatro capítulos el concepto y condiciones de aplicación de la homologación de los servicios y centros de titularidad privada como condición previa para su concertación con la Administración Pública, así como de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios sociales para la obtención de subvenciones y ayudas; los requisitos para la homologación y obligaciones derivadas de la misma; el procedimiento, y las causas y efectos de la pérdida de homologación.

V. idazpuruak hiru atal ditu eta gizarte zerbitzuen erakunde publiko eta pribatuen eta horien menpeko zerbitzu eta zentroen ikuskapena arautzen ditu eta horretarako, beraien izaera, funtzioak eta esparrua; eskumena duten organo edo unitateak eta ikuskatzaileak; eta ikuskapen prozedura arautzen ditu.

El Título V regula en sus tres capítulos la inspección de las entidades de servicios sociales, públicas y privadas, y de los servicios y centros dependientes de las mismas, y para ello determina su naturaleza, funciones y ámbito; los órganos o unidades orgánicas competentes y el personal inspector; así como el procedimiento de inspección.

Gehigarrizko xedapenetan ikuskapen alorrean eskumena duten herri administrazioei plangintza burutzeko deia egiten zaie eta atentziorako modu ezberdin eta berritzaileak garatzea aurreikusten da. Azken hori lortu ahal izateko, eskumena duen administrazioak, salbuespen izaeraz, eta gehienez ere bi urteko eperako esperimentazio izaerako zerbitzu eta zentroak baimendu ahal izango ditu.

En sus Disposiciones Adicionales se establece un llamamiento a las Administraciones Públicas competentes en materia de inspección para que procedan a su planificación y se prevé la posibilidad de que se desarrollen modalidades alternativas e innovadoras de atención, a cuyo efecto la Administración competente podrá autorizar, con carácter excepcional, y por un plazo máximo de dos años, a servicios y centros de carácter experimental.

Horiek horrela, Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, aholkularitza organoei entzun ondoren eta Jaurlaritzaren Kontseiluak aztertu eta 1998ko martxoaren 10eko bileran onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, oídos los órganos consultivos interesados, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de marzo de 1998

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. IDAZPURUA

TITULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. atala.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuetan parte hartzen duten erakunde, zerbitzu eta zentroen antolaketarako arauak ezartzea da dekretu honen helburua.

1.- Es objeto del presente Decreto establecer las normas de ordenación de las entidades, servicios y centros que intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Hori lortzeko, ondorengo eginpideak arautuko dira:

2.- Con tal fin, se regulan las siguientes actuaciones:

a) Erabiltzaileei prestazioen kalitate egokia eta behar bezalako atentzioa bermatu ahal izateko betebehar eta baldintzak biltzen dituzten titulartasun pribatuko zerbitzu eta zentroen administrazioaren baimena.

a) La autorización administrativa de los servicios y centros de titularidad privada que reúnan los requisitos y condiciones necesarias para poder garantizar a sus destinatarios/as la calidad de las prestaciones y una atención adecuada.

b) Erakunde publiko nahiz pribatuen eta beraien menpeko zerbitzu eta zentoen erregistroa.

b) El registro de las entidades, públicas y privadas, y de los servicios y centros dependientes de las mismas.

c) Administrazio Publikoarekin hitzartu aurreko baldintza bezala titulartasun pribatuko zerbitzu eta zentroen homologazioa eta dirulaguntzak jaso ahal izateko, gizarte zerbitzuetan aritzen diren irabazte xederik gabeko erakundeen homologazioa.

c) La homologación de los servicios y centros de titularidad privada, como condición previa para su concertación con la Administración Pública, así como de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios sociales, para la obtención de subvenciones y ayudas.

d) Erakunde publiko nahiz pribatuen eta beraien menpeko zerbitzu eta zentroen ikuskapena.

d) La inspección de las entidades, públicas y privadas, y de los servicios y centros dependientes de las mismas.

2. atala.- Eskumena.

Artículo 2.- Competencia.

Aurreko atalean zehaztutako arautze ekintzak ezagutzeko eskumena, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek edo Udalek izango dute, dagokionaren arabera, Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996ko Legearen III. idazpuruan ezarritako eskumen banaketarekin bat etorriz.

Serán competentes para conocer de las actuaciones de ordenación especificadas en el artículo anterior, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales o los Ayuntamientos, según corresponda, de conformidad con la distribución competencial establecida en el Título III de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales.

3. atala.- Aplikazio esparrua.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

1.- Dekretu hau Euskal Autonomi Erkidegoan aritu eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde, zerbitzu edo zentro publiko nahiz pribatuei izango zaie aplikagarri, 1.2 atalean ezarritako eran.

1.- El presente Decreto será aplicable, en los términos establecidos en su artículo 1.2, a las entidades, servicios y centros, de titularidad pública o privada, que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que ofrezcan prestaciones de servicios sociales.

2.- Horretarako honako kontzeptu muga erabakitzen da:

2.- A estos efectos, se adopta la siguiente delimitación conceptual:

a) Gizarte zerbitzu erakundea, gizarte zerbitzuko zerbitzu edota zentro bat edo gehiagoren titular den, legez eratuta dagoen, izaera publiko edo pribatua duen eta irabazte xedea duen edo ez duen edozein pertsona fisiko edo juridikoa da. Eta baita ere, zerbitzu edo zentrorik izan ez baina izaera orokorreko informazioa ematen edota zerbitzuetako kideak laguntzen, bakarrik, aritzen dena.

a) Se entiende por entidad de servicios sociales toda persona física o jurídica legalmente constituida, de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que sea titular de uno o varios servicios y/o centros de servicios sociales así como aquella que careciendo de los mismos realice actividades orientadas exclusivamente a la prestación de información con carácter general y/o al apoyo mutuo de sus integrantes.

b) Gizarte zerbitzuetako zerbitzua, tekniko eta funtzional aldetik gizarte zerbitzu erakunde batek antolatutako, izaera orokor edo berezia duen, izaera erregular eta iraunkorrean ematen den edozein ekintza da. Ekintza hauek ez dira zertan zentro baten eman behar.

b) Se entiende por servicio de servicios sociales toda actividad organizada técnica y funcionalmente, de carácter general o especializado, prestada, con carácter regular y permanente, por una entidad de servicios sociales, sin que dicha prestación deba ofrecerse necesariamente en un centro.

c) Zentroa, unitate organiko edo funtzional bezala eraikitako edozein onibar edo onibar zatia da, kokapen autonomo eta bereizgarria duena eta bertan, gizarte zerbitzu prestakuntzak eman edo antolatzen dira.

c) Se entiende por centro todo inmueble o parte de inmueble constituido como unidad orgánica y funcional, con ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se articulan prestaciones de servicios sociales.

4. atala.- Betebeharrak.

Artículo 4.- Requisitos.

1.- Gizarte zerbitzuetako zentro edo zerbitzuak, edozein delarik ere beraien tipologia eta titulartasuna, zentro edo zerbitzu bakoitzarentzat ezartzen diren baldintza material eta funtzionalak bete egin beharko dituzte.

1.- Los servicios y centros de servicios sociales deberán cumplir, cualquiera que fuese su tipología y titularidad, los requisitos materiales y funcionales que se establezcan reglamentariamente para cada tipo de servicio o centro.

2.- Erabiltzaileen eskubideak errespetatu eta atentzioaren kalitatea bermatzeko diren betebehar material eta funtzionalek ondorengo alderdi hauek zaindu beharko dituzte nagusiki:

2.- Los requisitos materiales y funcionales, destinados a garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias y la calidad de la atención, atenderán primordialmente a los siguientes aspectos:

a) Baldintza fisiko eta arkitektura aldekoak: kokapena, eraikuntza eta diseinua.

a) Condiciones físicas y arquitectónicas: ubicación, construcción y diseño.

b) Instalakuntza eta ekipamendua.

b) Instalaciones y equipamiento.

c) Higiene, sanitate eta segurtasun baldintzak.

c) Condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad.

d) Erabiltzaileen eskubideen errespetua bermatzeko diren antolaketa jarraibideak eta atentziorako irizpideak bilduko dituen barne araudia.

d) Reglamento de régimen interior que incluya en su articulado pautas organizativas y directrices de atención destinadas a garantizar el respeto de los derechos de las personas usuarias.

e) Zerbitzu edo zentroaren tipologiari jarraituz, erabiltzaileen betebehar eta eskubideak. Horien aplikaziorako, eta bereziki, parte hartze sistema eta erreklamazioetarako antolaketa jarraibideak.

e) Derechos y obligaciones de las personas usuarias, en razón de la tipología del servicio o centro, y pautas organizativas destinadas a garantizar su aplicación, con especial atención a los sistemas de participación y al régimen de reclamaciones.

f) Langileen betebehar koantitatibo eta koalitatiboak.

f) Requisitos cuantitativos y cualitativos de personal.

g) Bertan izan diren pertsonen erregistro liburua.

g) Libro de registro de las personas atendidas.

h) Kontabilitate erregimena eta prezioen erregimena.

h) Régimen contable y régimen de precios.

II. IDAZPURUA

TITULO II

ADMINISTRAZIOAREN BAIMEN ERREGIMENA

RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

ADMINISTRAZIOAREN BAIMEN ETA JAKINARAZPEN ERREGIMENAK EZARTZEA

APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN

5. atala.- Administrazioaren baimenari eta komunikazioari lotutako ekintzak.

Artículo 5.- Actos sujetos a autorización administrativa y comunicación.

1.- Administrazioaren baimenari honako hauek egongo dira lotuta:

1.- Estarán sujetos a autorización administrativa:

a) Titulartasun pribatuko gizarte zerbitzuetako zentro edo zerbitzuak sortzea, eraikitzea edo jartzea eta abiaraztea.

a) Los actos de creación, construcción o instalación y puesta en funcionamiento de servicios y centros de servicios sociales de titularidad privada.

b) Hasierako egitura edo funtzionabideari buruzko aldaketak.

b) Los actos de modificación que con respecto a su estructura o régimen funcional inicial pudieran adoptarse.

c) Zerbitzu edo zentro bat lekuz aldatzea.

c) El traslado de ubicación de un servicio o centro.

2.- Baimena eman zuen administrazioko agintariari honakoak jakinarazi beharko zaizkio:

2.- Deberá comunicarse a la autoridad administrativa que otorgó la autorización:

a) Titulartasun pribatuko zentroak ixtea edo zerbitzuak etetea.

a) El cese de los servicios o el cierre de los centros de titularidad privada.

b) Zerbitzu edo zentroaren titulartasun aldaketa.

b) El cambio de titularidad del servicio o centro.

Erabiltzaileak kaltetuak izan ez daitezen, aipatutako bi jakinarazpen horiek, gutxienez ere, hiru hilabete aurretik egin beharko dira. Halere, administrazioak egoki joz gero epe hori labur dezake.

Ambas comunicaciones deberán realizarse con una antelación mínima de tres meses, para que en ningún caso suponga perjuicio para las personas usuarias, si bien, a petición de su titular, la Administración podrá discrecionalmente acceder a la reducción de dicho plazo.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

ADMINISTRAZIOAREN BAIMENEN PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6. atala.- Eskatzaileak.

Artículo 6.- Solicitantes.

Zerbitzu eta zentroetako erakunde titularrek dekretu honen 5.1 atalean aurreikusitako balizkoetan eskatuko dute administrazioaren baimena eta 5.2 atalean ezarritakoetan egingo dute jakinarazpena.

Las entidades titulares de los servicios y de los centros solicitarán autorización administrativa en los supuestos previstos en el artículo 5.1 y realizarán la comunicación en los supuestos contemplados en el artículo 5.2 de este Decreto.

7. atala.- Baimen motak: aurretikoa eta funtzionamenduzkoa.

Artículo 7.- Clases de autorizaciones: previa y de funcionamiento.

1.- Hurrengo ekintza hauek egongo dira dekretu honetako 8. atalak aipatzen dituen aurretiko baimen erregimenari lotuta:

1.- Estarán sometidas al régimen de autorización previa al que se refiere el artículo 8 de este Decreto las siguientes actuaciones:

a) Zerbitzu edo zentro bat sortzea, eraikitzea edo jartzea.

a) La creación, construcción o instalación de un servicio o centro.

b) Zerbitzu edo zentro bat lekuz aldatzea.

b) El traslado de ubicación de un servicio o centro.

c) Zentroetako aldaketa garrantzitsuak, hala nola, ordurarte ematen zen zerbitzu bera emateko onibarrean egindako egitura aldaketak, haunditzeak edo erreformak.

c) Las modificaciones sustanciales en centros, entendiéndose por tales la introducción de cambios en la estructura, ampliación o reforma de inmuebles previamente dedicados a prestar el mismo tipo de servicio que se venía atendiendo.

2.- Dekretu honetako 9. atalak adierazten dituen funtzionamendurako baimen erregimenari lotuta egongo dira:

2.- Estarán sometidas al régimen de autorización de funcionamiento al que se refiere el artículo 9 de este Decreto:

a) Zerbitzu edo zentro bat abian jartzeko ekintzak. Hau da, gizarte zerbitzuen alorrean, eskatzen den kalitate mailari eutsiz aurrera eramateko beharrezkoak diren baliabide material, tekniko eta langileen aldekoak izanik.

a) Los actos de puesta en funcionamiento de un servicio o centro, entendiéndose por tal su puesta en marcha con la capacidad material, técnica y humana adecuada para llevar a cabo actuaciones en materia de servicios sociales con el grado de calidad exigible.

b) Zerbitzu edo zentroaren funtzio eta helburu aldaketak.

b) Las modificaciones de las funciones y objetivos del servicio o centro.

8. atala.- Aurretiko baimena.

Artículo 8.- Autorización previa.

1.- Zerbitzu edo zentroak aurkeztutako proiektua sailkapenaren arabera bete behar dituen baldintza material eta funtzionaletara egokitzen den frogatzea da aurretiko baimenaren helburua.

1.- La autorización previa tiene por objeto comprobar la adecuación del proyecto presentado del servicio o centro a los requisitos materiales y funcionales que le corresponde cumplir en función de su tipología.

2.- Aurreko 7.1 atalaren a) eta b) idazatietan zehazten diren ekintzaren bat burutu nahi duen zerbitzu edo zentroaren erakunde titularrak aurretiko baimena eskatu beharko dio kasuan kasuko administrazioari eta horretarako, eskabideari ondorengoak erantsi beharko dizkio:

2.- La entidad titular del servicio o centro que quiera realizar cualquiera de las actuaciones especificadas en los apartados a) y b) del artículo 7.1 anterior deberá presentar ante la Administración competente solicitud de autorización previa, a la que se acompañará la siguiente documentación:

A) Zerbitzu eta zentroek:

A) Común para los servicios y centros:

- Eskatzailearen nortasunaren kreditazio agiria, eta dagokionean, ordezkatzen duenaren agiria. Pertsona juridikoa bada, eratze aktaren, dagozkion estatutuen eta eskatzen den baimenaren inguruan hartutako legezko akordioen kopiak erantsi beharko dira.

- Documento acreditativo de la personalidad del/la solicitante y, en su caso, de la representación que ostente, acompañando dicho documento, en caso de tratarse de una persona jurídica, de una copia de su acta de constitución, de los estatutos correspondientes y de las certificaciones de los acuerdos legalmente adoptados en relación con la autorización que se solicita.

- Burutu beharreko lanaren azalpen txostena, helburu orokorrak eta berariazkoak adieraziz, eta baita esku hartze egitarauak, erabiltzaileen perfila, zerbitzu edo zentroak izango dituen giza baliabideak eta materialak eta aurreikusten zaion edukiera ere.

- Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, con referencia expresa a los objetivos generales y específicos, los programas de intervención, el perfil de las personas usuarias, los recursos materiales y humanos con los que se dota al servicio o centro, y su capacidad prevista.

B) Zentroen kasuan, aurrekoaz gain honakoak aurkeztu beharko dira:

B) Además de la anterior, tratándose de centros deberá presentar:

- Exekuziorako proiektu teknikoa, planta berria edo erreforma denean, behar bezala bisatua aurkeztu behar da, eta bestela, ezaugarri fisikoen deskribapen txostena, aplikagarri zaion araudia betetzen dela justifikatuz eta dagozkion plano teknikoak erantsiz.

- Proyecto técnico de ejecución, debidamente visado, cuando se trate de estructuras de nueva planta o reforma y, en otro caso, memoria descriptiva de las características físicas, justificando el cumplimiento de las normativas que le sean de aplicación, y adjuntando los planos técnicos que correspondan.

- Ekipamendu proiektua.

- Proyecto de equipamiento.

3.- Aurretiko baimenaren eskabidea 7.1 atalaren c) idazatian zehazten den erara zentroetan aldaketa garrantzitsuak burutzeko egiten denean, erakunde eskatzaileak aldaketa egin beharra zurituko duten arrazoien txostena ere erantsi beharko die aurretik aipatutako agiriei.

3.- Cuando la solicitud de la autorización previa responda a la introducción de modificaciones sustanciales en centros especificadas en el apartado c) del artículo 7.1 anterior, la entidad solicitante deberá adjuntar a la documentación anterior un informe de los motivos que la justifiquen.

4.- Eskumena duen administrazioak aurkeztutako agiriak egiaztatuko ditu, eta hala dagokionean, hutsegite edo gabeziaren bat dagoenean, interesatuari 10 eguneko epea emango dio zuzen dezan; interesatuak epe horretan zuzenketarik egiten ez badu, besterik gabe, eskabidea artxibatu egingo dela adieraziz.

4.- La Administración competente verificará la documentación presentada y, en su caso, requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane cualquier error u omisión, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose la misma sin más trámite.

5.- Baimena emateko eskumena duten administrazioko zerbitzu teknikoek zentro edo zerbitzuak aurkeztutako proiektuaren bideragarritasunari buruzko txostena egingo dute, sailkapenaren arabera egokitzen zaizkien betebehar material eta funtzionalei begiratuz, beti ere. Beharrezkoa balitz, interesatuari epe zehatz bat emango zaio antzematen diren hutsuneak gainditzeko eta egun horietan erabakia emateko epea eten egingo da.

5.- Los servicios técnicos de la Administración competente para emitir la autorización informarán sobre la viabilidad del proyecto presentado del servicio o centro atendiendo a los requisitos materiales y funcionales que le corresponde cumplir en función de su tipología. Si fuera necesario se requerirá a la persona interesada para que subsane, en un plazo determinado, las deficiencias que se hayan observado, suspendiendo el tiempo que dure la subsanación el cómputo del plazo fijado para dictar resolución.

6.- Eskumena duen administrazioaren baimena emateko edo ukatzeko erabakia, eskabide aurkezten dena hasi eta hiru hilabeteko epean emango da eta epe horretan adierazten ez bada ezetsitzat jo beharko da. Erabaki honen aurka errekurtsoa jar daiteke administrazio bidean, edo hala badagokio auzibidean, indarrean dagoen legediak ezarritako era eta epean.

6.- La resolución de la Administración competente, concediendo o denegando la autorización, recaerá dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día de la presentación de la solicitud, debiéndose entender desestimada en caso de no haberse producido de forma expresa dentro de dicho plazo. Esta resolución será recurrible en vía administrativa o, en su caso, contencioso-administrativa, en los términos y plazos establecidos en la legislación vigente.

7.- Administrazioak aurretiko baimena ematea behar-beharrezkoa da obrak egiteko edo jardueretarako udal baimenak eskatzeko eta udalek administrazio espedientean sartua izatea exijitu egin beharko dute udal baimen horiek eman aurretik.

7.- La concesión de la autorización administrativa previa es requisito indispensable para solicitar las licencias municipales de obras y/o de actividades, y su constancia en el expediente administrativo municipal deberá ser exigida por los Ayuntamientos antes de otorgar dichas licencias.

9. atala.- Funtzionamendurako baimena.

Artículo 9.- Autorización de funcionamiento.

1.- Aurretiko baimena eta kasuan kasuko obrak egiteko edo jardueretarako udal baimenak lortu ondoren, jarduera hasi edo aldatu aurreko baldintza bezala, zerbitzuaren edo zentroaren erakunde titularrak administrazioaren funtzionamendurako baimena eskatu beharko dio eskumena duen administrazioari.

1.- Obtenidas la autorización previa y las licencias municipales de obras y/o de actividades correspondientes, la entidad titular del servicio o centro deberá solicitar ante la Administración competente la autorización administrativa de funcionamiento, como condición previa al inicio o modificación de la actividad.

2.- Eskabideari honako agiriak erantsi beharko zaizkio:

2.- A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Baimena eskatzen duen zerbitzu edo zentroaren pertsona fisiko edo juridiko titularraren identifikazio fiskalerako zenbakia edo kodea.

a) El número o código de identificación fiscal de la persona física o jurídica titular del servicio o centro para el que se solicita la autorización.

b) Zerbitzu edo zentroaren jardunbiderako finantzaketa iturriak eta ekonomi plana zehazten dituen azterlan ekonomiko-finantzarioa.

b) El estudio económico-financiero en el que se detallen las fuentes de financiación y el plan económico para el sostenimiento del servicio o centro.

c) Onibarraren titulartasunari eta balizko kargen Jabetza Erregistroaren agiria; zerbitzuaren edo zentroaren erabilera zurituko duen uzte edo alokatze kontratua edo beste agiriren bat. Zentro bat bada, horiez gain, etxebizitza eta erantzukizun zibileko aseguru proposamena aurkeztu beharko du.

c) Certificado del Registro de la Propiedad sobre la titularidad y posibles gravámenes del inmueble; contrato de cesión o arrendamiento o cualquier otro documento que justifique su uso por el servicio o centro. Si se trata de un centro deberá presentar además propuesta de seguro de hogar y de responsabilidad civil.

d) Zerbitzu edo zentroaren barne araudia edo bere proiektua.

d) El reglamento o proyecto de reglamento de régimen interior del servicio o centro.

e) Langileen plantilaren proiektua, ierarkia, antolaketa eta ordutegi sailkapena adieraziz; eta baita lanpostuen sailkapena; eta lanbide kategoria bakoitzaren funtzioen deskribapena ere. Hau guztia betetzeko, zerbitzu edo zentroari sailkapenaren arabera ezartzen zaizkion ratioekin bat etorriz behar dituen langileak izango ditu bai jardueraren hasieran bai ondorengo ekintzetan ere.

e) El proyecto de plantilla de personal, con especificación de su distribución jerárquica, organizativa y horaria, la clasificación de los puestos de trabajo y la descripción de las funciones a realizar por cada categoría profesional. En este sentido, el servicio o centro estará dotado, tanto al inicio de su actividad como en sus actuaciones ulteriores, del personal necesario conforme a los ratios que se establezcan en función de su tipología.

Hala dagokionean, borondatezko langileak sartzeko aukera eta hauei egotzi ahal izango zaizkien ekintzak zehaztuko dira.

Se especificarán, en su caso, la posibilidad de acceso de personal voluntario, y las actividades que puedan serle asignadas.

f) Erabiltzaileen eskubide eta betebeharren eskutitzaren proiektua; eta parte hartze bideen eta erreklamazio prozeduren proiektuak.

f) El proyecto de carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias, así como de los cauces de participación y de los procedimientos de reclamación.

3.- Eskumena duen administrazioak, espedientearen agiriak eta aplikagarri diren baldintza material eta funtzionalak bete direla egiaztatu ondoren, zerbitzuaren edo zentroaren tipologia kontuan izanik, eta nolanahi ere, ikuskatzaileen bisitaren ondoren, eskabidea aurkezten denetik hiru hilabeteko epean, erabaki arrazoitua eman beharko du, eta ezetsitzat jo beharko da epe horretan erabaki adierazia ematen ez bada. Erabakiaren aurka errekurtsoa jar daiteke administrazio bidean, edo hala badagokio auzibidean, indarrean dagoen legediak ezarritako era eta epean.

3.- La Administración competente, una vez verificada la documentación del expediente y el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que resulten de aplicación, atendiendo a la tipología del servicio o centro y, en todo caso, previa visita de la inspección, resolverá motivadamente dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día de la presentación de la solicitud, debiéndose entender desestimada si no recae resolución expresa en dicho plazo. La resolución que se dicte será recurrible en vía administrativa o, en su caso, contencioso-administrativa, en los términos y plazos establecidos en la legislación vigente.

4.- Aldeko erabakia ematen denetik aurrera, zerbitzu edo zentroaren legezko ordezkari titularrak hiru hilabete izango ditu, jarduera abian jarri aurretik beti ere, ondoren aipatzen diren agiriak aurkezteko:

4.- Una vez recaída la resolución estimatoria, el/la titular o representante legal del servicio o centro dispondrá de un plazo de tres meses para presentar, en su caso, y siempre con anterioridad a la puesta en funcionamiento, la siguiente documentación:

a) irekitzeko udal baimena.

a) la licencia municipal de apertura.

b) erakunde titularraren eta bere langileen Gizarte Segurantzako alta.

b) el alta de la entidad titular y de su personal en la Seguridad Social.

c) jarduera garatzeko aurreikusitako funtzioak burutzeko langileen kualifikazioa egiaztatzen duten agiriak.

c) la acreditación de la cualificación del personal para el ejercicio de las funciones contempladas para el desarrollo de la actividad.

d) zerbitzu edo zentroa irekitzeko aurreikusitako eguna.

d) la fecha prevista de apertura del servicio o centro.

5.- Agiriak ez balira aurreko idazatian aipatutako epean emango, eta behar bezala zuritutako arrazoiak tarteko ez direla, eskumena duen administrazioak interesatuarekin elkarrizketa izan ondoren, baimena amaitu egin dela adieraziko du ofizioz eta indarrik gabe utziko du.

5.- Si en el plazo indicado en el párrafo anterior no se aportara esta documentación, la Administración competente declarará de oficio, salvo causas debidamente justificadas, la caducidad de la autorización, previa audiencia de la persona interesada, y la dejará sin efecto.

6.- Era berean, baimena eman dela jakinarazten den biharamunetik urtebeteko epean, baimendutako jarduerak abiaraziko ez balira edo urtebetez etengo balira, baimena amaitu egingo da.

6.- Asimismo, la autorización caducará si, transcurrido un año a partir del día siguiente a la notificación de su concesión, no se hubiesen iniciado las actividades para las que se otorgó o se interrumpiesen por ese mismo plazo.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

JAKINARAZPEN PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

10. atala.- Titulartasuna aldatu delako jakinarazpena.

Artículo 10.- Comunicación por cambio de titularidad.

1.- Zerbitzu edo zentroen titulartasun aldaketa beste erakunde batera pasatzerakoan emango da.

1.- Existirá cambio de titularidad de servicios o centros cuando sean objeto de transmisión a una nueva entidad.

2.- Titulartasuna aldatzeagatik egin beharreko jakinarazpena transmisioa baino gutxienez hiru hilabete lehenago adierazi behar zaio eskumena duen administrazioari eta ondorengo agiriak erantsi behar dira:

2.- La comunicación por cambio de titularidad deberá presentarse ante la Administración competente con una antelación mínima de tres meses a que tenga lugar la transmisión, acompañándola de la documentación siguiente:

a) Titular berriaren nortasunaren kreditagiria, pertsona juridikoa bada, erakunde berriaren estatutuen kreditagiria eta jakinarazpen horren inguruan hartutako akordioenak.

a) Documento acreditativo de la personalidad del nuevo titular, de los estatutos de la nueva entidad si fuese una persona jurídica y de las certificaciones de los acuerdos adoptados con referencia a dicha comunicación.

b) Titulartasun aldaketak zerbitzu edo zentroari ez diola aldaketarik ekarriko adierazten duen zinpeko aitorpena.

b) Declaración jurada del nuevo titular en la que manifieste que el cambio de titularidad no conlleva modificaciones en el servicio o centro.

3.- Titulartasun aldaketak dekretu honetako 7. ataleko 1.c) eta 2.b) idazatietan zehaztutako aldaketaren bat eragingo balu, 8. eta 9. ataletan aurreikusitako baimen prozedura ezarriko da.

3.- En el caso de que el cambio de titularidad conllevara modificaciones de las especificadas en los párrafos 1.c) y 2.b) del artículo 7 de este Decreto se aplicará el procedimiento de autorización previsto en sus artículos 8 y 9, según proceda.

11. atala.- Zerbitzuren bat etetzen dela edo zentroren bat ixten dela adierazteko jakinarazpena.

Artículo 11.- Comunicación del cese de un servicio o del cierre de un centro.

1.- Behin-behineko edo behin betiko izaeraz, erabat edo parez, zerbitzu bat etetzeko edo zentro bat ixteko, erakundeak sortze eta funtzionamendurako baimena eman zuen administrazioari jakinarazi beharko dio eta jakinarazpenari ondorengo agiriak erantsi:

1.- Para proceder al cese de un servicio o al cierre de un centro, con carácter temporal o definitivo, total o parcial, la entidad de la que dependa deberá comunicarlo a la Administración que autorizó su creación y funcionamiento, acompañando a dicha comunicación la siguiente documentación:

a) Etetzea edo ixtea eragiten duten arrazoien azalpen txostena, prozesuari aurreikusten zaizkion faseak zehaztuz.

a) Memoria explicativa de las causas que propician el cese o cierre, con especificación de las fases previstas para el proceso.

b) Erabiltzaileengan izango duen eraginaren egoeraren azalpen txostena eta horien atentziorako hautazko proposamenak.

b) Memoria explicativa de la situación en la que se encuentran las personas usuarias afectadas, y propuestas alternativas para su atención.

c) Zerbitzu edo zentroaren ondasunen kitapen proposamena.

c) Propuesta de liquidación de los bienes afectos al servicio o centro.

2.- Jakinarazpena zerbitzua etetzeko edo zentroa ixteko aurreikusitako eguna baino gutxienez hiru hilabete lehenago egin beharko da.

2.- La comunicación deberá realizarse con una antelación de al menos tres meses a la fecha prevista del cese del servicio o al cierre del centro.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

BAIMENAREN HEDAPENA ETA ERAGINAK

EXTENSIÓN Y EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN

12. atala.– Baimenaren hedapena.

Artículo 12.- Extensión de la autorización.

1.– Zentro baten funtzionamendurako administrazioaren baimenak, titularrari eskatutako jarduera hasteko gaitasuna ematen dionak, berarekin dakar bertan emango den zerbitzuarena. Halere, hasiera batean zentro bat beharrezkoa ez duen zerbitzu baten baimenak ez ditu berarekin biltzen etorkizunean behar izango edo okupatuko dituenak eta horiek kasuan kasuko baimena beharko dute.

1.- La autorización administrativa de funcionamiento de un centro, que faculta al titular para el inicio de la actividad solicitada, conlleva la del servicio que en él se vaya a prestar. No obstante, la autorización de un servicio que no disponga o requiera inicialmente de un centro no abarca a los centros que con posterioridad pueda ocupar o necesitar, los cuáles precisarán de la correspondiente autorización.

2.– Onibar berdinean egonda ere zentro ezberdintzat joko dira talde ezberdinei atentzioa ematen dieten gizarte zerbitzuak edo talde berdinari atentzioa emanik ere behar dituzten zerbitzu ezberdinak ematen bazaizkie eta, nolanahi ere, baimen ezberdinak behar badituzte. Kasu hauetan aipatutako zentroek baimen ezberdinak beharko dituzte.

2.- Se considerarán centros diferentes, aunque estén ubicados en un mismo inmueble, aquéllos en los que se presten servicios sociales que atiendan a colectivos distintos o bien atendiendo a un mismo colectivo se prestan diferentes servicios que requieran, en todo caso, autorizaciones independientes. En este caso dichos centros requerirán autorizaciones independientes.

13. atala.– Baimenaren eraginak.

Artículo 13.- Efectos de la autorización.

Beharrezkoak diren administrazioaren baimenak lortu ondoren zerbitzu eta zentroetako jarduerei hasiera eman ahal izango zaie.

Una vez obtenidas las autorizaciones administrativas necesarias, en el servicio o centro se podrá iniciar la actividad objeto de las mismas.

V. ATALBURUA

CAPÍTULO V

BAIMENA EZEZTATZEA

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

14. atala.– Ezeztatzeko arrazoiak.

Artículo 14.- Causas de la revocación.

Emandako administrazioaren baimena ezeztatzea ondorengo arrazoiengatik gertatuko da.

La revocación de la autorización administrativa concedida se producirá por las siguientes causas:

a) Baimendutako zerbitzu edo zentroaren erakunde titularraren nortasun juridikoa iraungitzea edo galtzea, edo pertsona fisiko titularra hiltzea edo ezgai dela aitortzea.

a) Extinción o pérdida de la personalidad jurídica de la entidad titular del servicio o centro autorizado, o fallecimiento o declaración de incapacidad de la persona física titular del mismo.

b) Zerbitzua etetzea edo zentroa ixtea.

b) Cese del servicio o cierre del centro autorizado.

c) Baimena ematea arrazoitu zuten betebehar material eta funtzionalak funtsean aldatzea.

c) Cambio sustancial de los requisitos materiales y funcionales que fundamentaron la concesión de la autorización.

d) Gizarte zerbitzuen alorreko araudia ez betetzeagatik zigorra jaso izana, hala nola:

d) La imposición de una sanción por incumplimiento de la normativa en materia de servicios sociales, consistente en:

– Zerbitzua edo zentroa aldi baterako edo betirako ixtea, erabat edo partez.

- El cierre temporal o clausura definitiva, en ambos casos total o parcial, del servicio o centro.

– Zerbitzu edo zentroaren pertsona fisiko edo juridiko titularra aldi baterako gaitasunik gabe uztea.

- La inhabilitación temporal de la persona física o jurídica titular del servicio o centro.

15. atala.– Ezeztatzeko prozedura.

Artículo 15.- Procedimiento de revocación.

Baimena ezeztatzeko prozedura eman zuen Administrazioak berak gauzatuko du, aurretik horretarako espedientea ireki eta interesatuarekin elkarrizketa izan ondoren.

El procedimiento de revocación de la autorización se sustanciará y resolverá por la Administración competente que la otorgó, previo expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada.

VI. ATALBURUA

CAPÍTULO VI

BAIMENIK EZA

FALTA DE AUTORIZACIÓN

16. atala.– Eraginak.

Artículo 16.- Efectos.

1.– Administrazioaren baimena falta bada, eskumena duen Administrazioak jakiten duen bezain laster aginduko du zentroa ixtea edo zerbitzuaren jarduera etetzeko.

1.- En caso de falta de autorización administrativa la Administración competente procederá, en el mismo momento en que tenga lugar su conocimiento, al cierre del centro o a la paralización de las actividades del servicio.

2.– Dekretu honetan edo ondorengo arauetan ezartzen diren baldintzak ez betetzeak, zerbitzua edo zentroa erregistroan sartu ezina edo erregistrotik kanpo geratzea ekarriko du, erregistroan sartuta dagoen zerbitzu edo zentro baten sortze, eraikitze edo jartze prozesua; edo egitura edo funtzio aldaketa prozedura izatearen arabera, eta nolanahi ere, dagokion administrazio zigorraren kaltetan gabe.

2.- El incumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente Decreto o en sus normas de desarrollo supondrá, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda, que el servicio o centro no podrá inscribirse en el Registro correspondiente o quedará excluido del mismo, según se trate de un procedimiento de creación, construcción o instalación, o de un procedimiento de modificación estructural o funcional de un servicio o centro ya inscrito.

III. IDAZPURUA

TITULO III

ERAKUNDE, ZERBITZU ETA ZENTROEN ERREGISTROA

REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

GIZARTE ZERBITZUEN ERREGISTROAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

REGISTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

17. atala.– Gizarte zerbitzuen erregistro orokorra.

Artículo 17.- Registro General de servicios sociales.

1.– Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996ko Legearen 10.7. atalak dioenarekin bat etorriz, dekretu honen bidez gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorra sortzen da eta Jaurlaritzaren ekintza zuzenaren eskumenez sortutako erakunde, zerbitzu eta zentro guztiak bertan sartuko dira. Horrez gain, Erregistro honek, jakinarazpen ondorioetarako, Foru Erregistroek egiten dituzten inskripzioak ere jasoko ditu.

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10.7 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, mediante el presente Decreto se crea el Registro General de servicios sociales, en el que se inscribirán todas las entidades, servicios y centros creados en virtud de la competencia de acción directa del Gobierno. Este Registro incluirá además la anotación y agregación, a efectos informativos, de las inscripciones que realicen los Registros Forales.

2.– Gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorra Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailera atxikituko da.

2.- El Registro General de servicios sociales se adscribe al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social.

18. atala.– Gizarte zerbitzuen Foru Erregistroak.

Artículo 18.- Registros Forales de servicios sociales.

Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996ko Legearen 11.10 atalak dioenarekin bat etorriz, Foru Aldundiek gizarte zerbitzuen Foru Erregistroak sortuko dituzte beren Lurralde Historikoetan, eta bertan, Aldundi bakoitzaren lurralde esparruan jarduten duten erakunde, zerbitzu eta zentro guztiak sartuko dituzte. Inskripzio hauen kopiak gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorrera eta kasuan kasuko Udal edo udal erakundera ere bidaliko dituzte.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.10 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, las Diputaciones Forales crearán, en sus respectivos Territorios Históricos, un Registro Foral de servicios sociales, en el que se inscribirán todas las entidades, servicios y centros que actúen dentro de su ámbito territorial de competencia. Deberá remitirse copia de estas inscripciones al Registro General de servicios sociales y al Ayuntamiento o ente municipal que corresponda.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

ERREGISTROEN HELBURUA ETA IZAERA

OBJETO Y NATURALEZA DE LOS REGISTROS

19. atala.– Erregistroen helburua.

Artículo 19.- Objeto de los Registros.

Erregistrorako helburu izango dira gizarte zerbitzuen erakundeak, bai publikoak eta bai pribatuak, eta horien menpeko zerbitzu eta zentroak.

Serán objeto de inscripción registral las entidades de servicios sociales, públicas y privadas, así como los servicios y los centros que de ellas dependan.

20. atala.- Erregistroen izaera.

Artículo 20.- Naturaleza de los Registros.

1.- Erregistroak izaera publikoko tresnak dira eta herritarrek erregistro horietara duten sarbidea Herri Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako era eta baldintzetan egingo da.

1.- Los Registros se configuran como instrumentos de naturaleza pública, y el acceso a los mismos por los/las ciudadanos/as deberá ejercerse en los términos y condiciones establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Erregistroak ezagutza, plangintza, antolaketa eta publizitate tresnak dira, eta horregatik, hain zuzen ere, ondorengo funtzioak dituzte:

2.- Los Registros son instrumentos de conocimiento, planificación, ordenación y publicidad y, en su calidad de tal, tienen las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen esparruan jarduten duten erakunde, zerbitzu eta zentroen ezagutza zehatza ematea.

a) Proporcionar un conocimiento exacto de las entidades, servicios y centros que actúan en el ámbito de los servicios sociales dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Plangintza eta programaketa ondorioetarako baliabideak nahikoak ez diren zonalde geografikoak edo atentzio guneak antzematea, baliabide horien antolaketa arrazionala lortzeko beharrezkoa den informazioa erantsiz.

b) Detectar, a efectos de planificación y programación, aquellas zonas geográficas o aquellas áreas de atención en donde el despliegue de recursos resulte insuficiente, aportando una información indispensable para alcanzar una ordenación racional de los mismos.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde eremuan jarduten duten gizarte zerbitzuak ezagutzera emateko tresna izatea.

c) Ser instrumento de publicidad de los servicios sociales que actúan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

EGITURA, ANTOLAKETA ETA ERREGISTROKO IDAZPENAK

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y ASIENTOS REGISTRALES

21. atala.- Erregistroaren egitura.

Artículo 21.- Estructura registral.

1.- Gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorra eta Foru Erregistroak hiru atal ezberdinetan egituratuko dira:

1.- Los Registros General y Forales de servicios sociales se estructurarán en tres secciones diferenciadas:

a) Erakundeen atala.

a) Sección de entidades.

b) Zerbitzu eta zentroen atala.

b) Sección de servicios y centros.

c) Zigorren atala.

c) Sección de sanciones.

2.- Erakundeen atalean Erregistroa aplikatzen zaion lurralde eremuan jarduten duten erakunde publiko nahiz pribatu guztiak sartu beharko dira, zerbitzu edo zentroen titular izan ala ez izan, eta hurrengo datu hauek jaso beharko dira: identifikazioa eta ezaugarriak, datu ekonomikoak, ondasunenak eta dituen langileei buruzko datuak.

2.- En la sección de entidades deberán inscribirse todas aquellas entidades públicas y privadas que actúen en el ámbito territorial al que se aplique el Registro, sean o no titulares de servicios o centros, haciendo constar su identificación y características, sus datos económicos, patrimoniales y los datos referidos a su personal.

3.- Zerbitzu eta zentroen atalean Erregistroa aplikatzen zaion lurralde eremuan jarduten duten zerbitzu eta zentro publiko nahiz pribatu guztiak sartu beharko dira.

3.- En la sección de servicios y centros deberán inscribirse todos los servicios y centros, públicos y privados, que actúen en el ámbito territorial al que se aplique el Registro.

Inskripzioan, zerbitzu edo zentroaren identifikazioa eta ezaugarriak, bere gainetik dagoen erakundearen identifikazioa, datu ekonomikoak, langileei buruzkoak eta erabiltzaileen perfila jaso beharko dira.

En la inscripción constará la identificación y características del servicio o centro, la identificación de la entidad de la que depende, los datos económicos, los datos referidos al personal, y el perfil de las personas usuarias.

4.- Zigorren atalean arau-hauste ezberdinengatik eskumena duen administrazioak emandako erabaki irmoak jasoko dira.

4.- En la sección de sanciones se anotarán las resoluciones firmes que por las diversas clases de infracciones hayan sido adoptadas por la Administración competente.

22. atala.- Erregistroaren antolaketa.

Artículo 22.- Organización registral.

1.- Gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorra eta Foru Erregistroek Eguneroko Liburua eta Erregistro Liburua izango dituzte euskarri material eta aldi berean euskarri mekanoidatziak eta informatikoak. Agirien artxiboa ere izango dute.

1.- Los Registros General y Forales de servicios sociales constarán materialmente de Libro Diario y de Libro Registro, que se llevarán simultáneamente sobre soportes mecanoescritos e informáticos. Constarán igualmente de archivo de documentación.

2.- Eguneroko Liburuan, erakunde, zerbitzu eta zentroen egitura edo funtzionamenduan ematen diren gora-beherak jasoko dira zenbakituta eta kronologia ordena gordez. Gora-behera horiek, dekretu honetan araututako funtzionamendu baimenaren eta jakinarazpenen erregimenarengan eragina dutenak eta eskubideak, betebeharrak edo aukerak sortzen dituzten edo sor ditzaketenak dira.

2.- En el Libro Diario se harán constar, numeradas y por orden cronológico, cuantas incidencias se produzcan en la estructura o el funcionamiento de las entidades, servicios y centros, que afecten al régimen de autorización de funcionamiento o comunicación regulado en el presente Decreto, o que creen o sean susceptibles de originar derechos, obligaciones o expectativas de derechos u obligaciones.

3.- Erregistro Liburuak hiru izango dira, erregistroaren egiturak dituen hiru atalei dagozkienak:

3.- Los Libros de Registro serán tres, correspondientes a cada una de las secciones de la estructura registral:

a) Erakundeen Erregistro Liburuak izena emandako erakundeak jasoko ditu, publikoak eta pribatuak bereziz, eta hauen artean irabazte xedea dutenak eta ez dutenak ere bereziz. Erakunde bakoitzari dagokion inskripzioan, bata bestearen ondorengo idazpenetan, baldin baditu, bere zerbitzu eta zentroak jasoko dira.

a) El Libro de Registro de Entidades recogerá la información relativa a las entidades inscritas, diferenciando las públicas de las privadas, y dentro de éstas las que tienen ánimo de lucro de las que no persiguen fines lucrativos. En cada inscripción correspondiente a una entidad, constarán, en asientos sucesivos, sus servicios y centros, si los tuviere.

b) Zerbitzu eta zentroen Erregistro Liburuak izena emandako zerbitzu eta zentroak jasoko ditu, oinarrizkoak eta berariazkoak bereziz. Zerbitzu edo zentro bakoitzari dagokion inskripzioan titularra den erakundea adieraziko da.

b) El Libro de Registro de Servicios y Centros recogerá la información relativa a los servicios y centros inscritos, diferenciando entre básicos y especializados. En cada inscripción correspondiente a un servicio o centro, constará la entidad que sea titular del mismo.

c) Zigorren Erregistro Liburuak izena emandako erakundeei jarri zaizkien zigorrei buruzko informazioa jasoko du.

c) El Libro de Registro de Sanciones recogerá la información relativa a los diferentes tipos de sanciones impuestas a las entidades inscritas.

4.- Gizarte zerbitzuen Erregistro Orokorrak eta Foru Erregistroek artxibo batean gordeko dituzte erregistroko idazpenaren oinarri diren agiriak eta baimena emateko eskumena duen administrazioak egiaztatutako agiri osagarriak.

4.- Los Registros General y Forales de servicios sociales conservarán en un archivo los documentos sobre cuyo contenido se basan los asientos registrales, así como la documentación complementaria verificada por la Administración competente para la autorización.

23. atala.- Erregistroko idazpenak.

Artículo 23.- Asientos registrales.

1.- Erakundeen Erregistro Liburuak eta Zerbitzu eta Zentroen Erregistro Liburuak honako idazpen motak izango dituzte:

1.- Los Libros de Registro de Entidades y de Registro de Servicios y Centros contendrán los siguientes tipos de asiento:

a) Izena emateak.

a) Inscripciones.

b) Indargabetzeak.

b) Cancelaciones.

c) Alboko oharrak.

c) Notas marginales.

2.- Izena emateek aurretik administrazioaren baimena edo jakinarazpena izan diren ekintzak jasoko dituzte.

2.- Las inscripciones reflejan los actos que previamente han sido objeto de autorización administrativa o de comunicación.

Oinarrizkoak edo berariazkoak izango dira.

Serán básicas o complementarias:

a) Oinarrizko izena emateak erakunde, zerbitzu edo zentro bat lehenengo aldiz Erregistrora sartzeko idazpena dira. Erregistro zenbakia, dagokion atalari atxikitzea eta zerbitzu edo zentroa denean, kasuan kasuko sailkapena adieraziko ditu.

a) Las inscripciones básicas constituyen el asiento por el que una entidad, servicio o centro accede por primera vez al Registro. Hará constar el número registral, la adscripción a la sección que corresponda y, en caso de tratarse de un servicio o de un centro, la clasificación que proceda.

b) Izena emate osagarriek, erregistro zenbaki berria izatea eskatu gabe, hurrenez hurren ondorengoak bilduko ditu:

b) Las inscripciones complementarias hacen constar de modo sucesivo, sin implicar la asignación de un nuevo número registral:

- Oinarrizko izena ematearen ondoren eman diren eta baimena jaso behar duten edo jakinarazpen erregimenekoak diren gertakizunak.

- Hechos posteriores a la inscripción básica que deben bien ser autorizados, bien ser sometidos a régimen de comunicación,

- Erakunde, zerbitzu edo zentroen homologazioa.

- La homologación de las entidades, servicios o centros.

- Kasuan kasuko herri administrazioarekin egiten diren hitzarmenak.

- La realización de conciertos con la Administración Pública de que se trate.

3.- Indargabetzeen helburua oinarrizko izena ematea eraginik gabe uztea da eta erregistro zenbakia galtzea dakar.

3.- Las cancelaciones tienen por objeto dejar sin efecto una inscripción básica, y conlleva la pérdida del correspondiente número registral.

4.- Alboko oharren helburua Erregistroko informazioa osatzea da. Bi eratakoa izan daiteke:

4.- Las notas marginales tienen por objeto completar la información que obra en el Registro. Pueden ser de dos tipos:

a) Alboko ohar informatzaileek interes orokorreko datu berriak jasotzen dituzte.

a) Las notas marginales informativas aportan datos nuevos de interés general.

b) Erreferentziako alboko oharren helburua Erregistroko hiru atalei edo atal bereko idazpen ezberdinei koordinazio eta batasun gehiago ematea, beharrezko diren igortzeak ezarriz.

b) Las notas marginales de referencia tienen por finalidad dotar a las tres secciones del Registro o a los diferentes asientos de una misma sección, del mayor grado de coordinación y unidad, estableciendo las remisiones que correspondan.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

ERREGISTROAN IZENA EMATEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL

24. atala.- Ofiziozko izena ematea eta aldeek eskatutakoa.

Artículo 24.- Inscripción de oficio y a instancia de parte.

1.- Erakundeen, zerbitzuen eta zentroen Erregistroan izena ematea ofizioz edo aldeek eskatuta egingo da eta horretarako eredu normalizatu bat egongo da. Eredua, Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren Agindu bidez arautuko da Gizarte Zerbitzuen Erregistro Orokorrerako eta Foru Aldundietan eskumena duten organoen bidez Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroetarako.

1.- La inscripción en el Registro de las entidades, servicios y centros se realizará de oficio o a instancia de parte interesada conforme al modelo normalizado que se regule para el Registro General de Servicios Sociales mediante Orden del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social y por los órganos competentes de las Diputaciones Forales para los Registros Forales de Servicios Sociales.

2.- Titulartasun publikoa duten zentro eta zerbitzuetako izena ematea; eta aurretik administrazioaren baimena lortu duten titulartasun pribatukoena; eta zentro eta zerbitzu horien titular diren erakundeena ofizio egingo dira. Era berean, ofizioz jasoko dira, dekretu honetan adierazitako terminoetan, administrazioaren baimena behar duten edo jakinarazpen erregimenekoak diren ondoriozko ekintza guztiak.

2.- Se procederá de oficio a la inscripción de todos los centros y servicios de titularidad pública, y de los de titularidad privada que previamente hayan obtenido la autorización administrativa, así como de las entidades titulares de los mismos. Asimismo, se inscribirán de oficio todos los actos que les afecten, siempre que requieran autorización administrativa o estén sometidos al régimen de comunicación a la Administración en los términos contemplados en el presente Decreto.

3.- Dekretu honetako 3.2.a) atalean adierazten dituen zerbitzu edo zentroen titular ez diren gizarte zerbitzuetako erakunde pribatuak direnean egingo da alde interesatuak eskatutako izena ematea, beti ere, titularrak edo legezko ordezkariak aurretik eskabidea eginez gero.

3.- La inscripción se realizará a instancia de parte interesada, previa solicitud del/la titular o representante legal, cuando se trate de entidades privadas de servicios sociales que no sean titulares de servicios o centros a las que se refiere el artículo 3.2.a) del presente Decreto.

25. atala.- Zerbitzu edo zentroen titular ez diren erakunde pribatuen izena ematea.

Artículo 25.- Inscripción de entidades privadas que no sean titulares de servicios o centros.

1.- Dekretu honetako 3.2.a) atalean adierazten dituen zerbitzu edo zentroen titular ez diren gizarte zerbitzuetako erakunde pribatuen izena emateko bere titularrak edo legezko ordezkariak ondorengo agiriak aurkeztu beharko ditu:

1.- Para la inscripción de las entidades privadas de servicios sociales que no sean titulares de servicios o centros, a las que se refiere el artículo 3.2.a) del presente Decreto, su titular o representante legal deberá presentar la siguiente documentación:

a) Eredu normalizatuko izena emateko eskabidea behar bezala beteta:

a) Solicitud de inscripción en modelo normalizado debidamente cumplimentada.

b) Titularraren edo legezko ordezkariaren identitatearen kreditagiria.

b) Acreditación de la identidad de su titular o representante legal.

c) Entitatearen sortze akordioaren edo aktaren kopia, estatutuena eta bere izaerari dagokion Erregistroan izena eman denaren ziurtagiriaren kopia.

c) Copia del acta o acuerdo de creación de la entidad, de sus estatutos, y del certificado de inscripción en el Registro correspondiente a su naturaleza.

d) Identifikazio fiskalaren txartelaren kopia.

d) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

e) Ekintzen txostena.

e) Memoria de actividades.

f) Ekonomi eta ondasun datuak.

f) Datos económicos y patrimoniales.

2.- Eskumena duen administrazioak aurkeztutako agiriak egiaztatu egingo ditu, eta hala badagokio, hutsegite edo gabeziaren bat dagoenean, interesatuari 10 eguneko epea emango dio zuzen dezan; interesatuak epe horretan zuzenketarik egiten ez badu, besterik gabe, eskabidea artxibatu egingo dela adieraziz.

2.- La Administración competente verificará la documentación presentada y, en su caso, requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane cualquier error u omisión, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose la misma sin más trámite.

3.- Eskumena duen administrazioaren baimena emateko edo ukatzeko erabakia, eskabide aurkezten dena hasi eta hiru hilabeteko epean emango da eta epe horretan adierazten ez bada ezetsitzat jo beharko da.

3.- La resolución de la Administración competente, concediendo o denegando la inscripción, recaerá dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día de la presentación de la solicitud, debiéndose entender estimada en caso de no haberse producido de forma expresa dentro de dicho plazo.

Erabaki honen aurka errekurtsoa jar daiteke administrazio bidean, edo hala badagokio auzibidean, indarrean dagoen legediak ezarritako era eta epean.

Esta resolución será recurrible en vía administrativa, en los términos y plazos establecidos en la legislación vigente.

V ATALBURUA

CAPÍTULO V

IZENA EMATEAK INDARGABETZEA

CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES

26. atala.- Indargabetzeko arrazoiak.

Artículo 26.- Causas de cancelación.

Izena emateak ondorengo arrazoiengatik indargabetuko dira:

Las inscripciones se cancelarán por los siguientes motivos:

a) Erakunde titularraren nortasun juridikoa iraungitzea edo galtzea, edo pertsona fisiko titularra hiltzea edo ezgai dela aitortzea.

a) Extinción o pérdida de la personalidad jurídica de la entidad titular, o fallecimiento o declaración de incapacidad cuando se trate de una persona física.

b) Funtzionamendurako baimena atzera botatzea edo amaitzea.

b) Revocación o caducidad de la autorización de funcionamiento.

c) Izena emateko eskatutako baldintzak ez betetzea.

c) Incumplimiento sobrevenido de las condiciones exigidas para la inscripción.

d) Izena emandako erakundea aitortutako ez bestelako helburuetarako erabiltzea.

d) Utilización de la condición de entidad inscrita para acciones o fines distintos de los declarados.

e) Gizarte Zerbitzuen azaroaren 18ko 5/1996 Legeari arau-hausteak egitea, Legean bertan ezarritako zigor erregimenarekin bat etorriz aldi baterako edo betirako, erabat edo partez ixtea eragiten dutenak.

e) Comisión de infracciones a la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales que, de acuerdo con el régimen sancionador previsto en la misma, den lugar al cierre temporal o clausura definitiva, en ambos casos total o parcial, del servicio o centro.

f) Jarduerarik eza urtebete baino gehiagoz.

f) Falta de actividad durante más de un año.

g) Zentroa ixtea edo zerbitzua etetzea.

g) Cierre del centro o cese del servicio.

27. atala.- Indargabetzeko prozedura.

Artículo 27.- Procedimiento de cancelación.

1.- Izena emateen erregistroko indargabetzea ofizioz edo interesaturiko aldeek eskatuta egingo da. Bi kasuetan indargabetze erabakia erakundearen titularrak edo legezko ordezkariak jakinaraziko du eta ematen den egunetik izango ditu ondorioak.

1.- La cancelación registral de las inscripciones se realizará de oficio o a instancia de parte interesada. En ambos casos la resolución de cancelación será notificada a el/la titular o representante legal de la entidad, y producirá efectos desde la fecha en que se dicte.

2.- Izena emateen erregistroko indargabetzea ofizioz egingo da honakoetan:

2.- Se procederá de oficio a la cancelación registral de las inscripciones:

a) Bere zentro edo zerbitzuak baimenduak izan diren erakundeen kasuan, dekretu honetako 14. eta 15. ataletan adierazitako arrazoiengatik administrazioaren baimena eten denean eta bertan araututako prozedurarekin bat etorriz.

a) En el supuesto de que se trate de entidades cuyos centros o servicios hayan sido autorizados, cuando se haya producido la revocación de la autorización administrativa por cualquiera de las causas y conforme al procedimiento regulados en los artículos 14 y 15 del presente Decreto.

b) Dekretu honetako 3.2.a) atalean adierazten dituen zerbitzu edo zentroen titular ez diren gizarte zerbitzuetako erakunde pribatuak direnean, 26. atalean aurreikusitako arrazoiren bat ematen denean.

b) En el supuesto de que se trate de entidades privadas de servicios sociales que no sean titulares de servicios o centros a las que se refiere el artículo 3.2 a) del presente Decreto, cuando se produzcan las causas previstas en su artículo 26.

3.- Interesatutako aldeek eskatuta Izena emateen erregistroko indargabetzea erakundearen titularrak edo legezko ordezkariak aurretik eskabidea aurkeztuta egingo da.

3.- La cancelación registral de las inscripciones a instancia de parte interesada se realizará previa solicitud del/la titular o representante legal de la entidad.

VI ATALBURUA

CAPÍTULO VI

ERREGISTROKO IZENA EMATEREN ONDORIOAK

EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL

28. atala.- Izena ematearen ondorioak.

Artículo 28.- Efectos de la inscripción.

1.- Erregistroan izena emateak jarritako datuen publizitatea eragingo du.

1.- La inscripción registral producirá el efecto de la publicidad de los datos consignados.

2.- Izena emateak ez du eratze ondoriorik ez eta erregistratutako erakundeen menpeko zentro edo zerbitzuen baimen ondoriorik ere. Ez die interesatuei ekintza eta datuak jasota geratzea beste eskubiderik ematen.

2.- La inscripción no tiene efectos constitutivos, ni de autorización de los centros o servicios dependientes de las entidades registradas. No confiere a las personas interesadas más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa.

3.- Erregistroan izena ematea aurretiko beharrezko baldintza da erakunde, zerbitzu edo zentro batek Euskal herri administrazioetako dirulaguntza erregimenean aukera izateko eta baita, homologatu ondoren, administrazioekin hitzarmenak izenpetzeko ere.

3.- La inscripción registral es condición previa necesaria para que una entidad, servicio o centro pueda acceder al régimen de subvenciones y ayudas de las Administraciones Públicas Vascas y, en su caso, a la concertación con las mismas, previa su homologación.

4.- Izena emateak horixe bera ebazten duen erabakiaren egunetik izango ditu ondorioak.

4.- La inscripción producirá efectos desde la fecha de la resolución que la acuerde.

IV. IDAZPURUA

TITULO IV

HOMOLOGAZIOA

HOMOLOGACIÓN

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

APLIKAZIORAKO KONTZEPTUA ETA BALDINTZAK

CONCEPTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

29. atala.- Kontzeptua.

Artículo 29.- Concepto.

Arrazoitutako erabaki baten bitartez, eskumena duen administrazioak, erakunde bat edo titulartasun pribatuko zerbitzu edo zentro bat, (hauek kasuan kasuko lurralde esparruan gizarte zerbitzuetan jarduteko baimena dutenak dira), dagoen plangintzarekin bat etorriz, erantzukizun publikoko gizarte zerbitzu sistemako jarduerak betetzeko egokia dela aitortzen duen ekintza da homologazioa. Beti ere, kontuan izango diren irizpideak kalitatea, eraginkortasuna eta kostu ekonomiko eta soziala izango direlarik.

La homologación es el acto por el que la Administración competente declara, mediante resolución motivada, que una entidad, un servicio o centro de titularidad privada, estos últimos autorizados para actuar en el área de los servicios sociales en el ámbito territorial correspondiente, son idóneos, de acuerdo con la planificación existente, para desempeñar sus funciones como parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, atendiendo en todo caso a criterios de calidad, eficacia y coste económico y social.

30. atala.- Aplikaziorako baldintzak.

Artículo 30.- Condiciones de aplicación.

1.- Eskatzen diren baldintzak bete eta kontzertazioa eskatzen duten zerbitzu eta zentroei emango die homologazioa eskumena duen administrazioak.

1.- La Administración competente concederá la homologación a los servicios y centros que, cumpliendo los requisitos exigidos, soliciten su concertación.

2.- Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996 Legearen 25.4 eta 26.2 ataletan ezarritakoaren arabera, hitzarmenak izenpetzerakoan, eraginkortasuna, kalitatea eta kostua berdintsuak badira, irabazteko xederik gabeko erakundeek betetako gizarte zerbitzuei emango diete lehentasuna herri administrazioek, batez ere gizartean eta diruari dagokionez baldintza txarretan dauden erabiltzaileei jaramon egiten badiete. Gizarte zerbitzuak betetzen dituzten irabazteko xederik gabeko erakunde hauek lehentasuna izango dute dirulaguntzak eta laguntzak hartzeko garaian, helburu horiek betetzeko bada eta aldez aurretik homologatuta baldin badaude.

2.- En virtud de lo establecido en los artículos 25.4 y 26.2 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, a los efectos de establecimiento de conciertos las Administraciones Públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los servicios y centros dedicados a la prestación de servicios sociales de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo y atiendan preferentemente a las personas usuarias de condición socioeconómica desfavorable. Estas entidades de carácter no lucrativo también tendrán preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas para el cumplimiento de sus fines, previa su homologación.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

HOMOLOGAZIORAKO BALDINTZAK ETA ONDORIOZKO BETEBEHARRAK

REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA MISMA

31. atala.- Homologaziorako baldintzak.

Artículo 31.- Requisitos para la homologación.

Homologazioa lortzeko behar-beharrekoa da aldez aurretik erakunde, zerbitzu edo zentroek:

Para obtener la homologación es imprescindible que, previamente, las entidades, los servicios o centros:

a) Aurretiko eta funtzionamendurako administrazioaren baimena izatea (zerbitzu eta zentroek) eta dagokien Erregistroan izena emana izatea.

a) Hayan obtenido las autorizaciones administrativas previa y de funcionamiento (los servicios o centros), y que hayan sido inscritos en el Registro correspondiente.

b) Zerbitzu edo zentro motaren arabera arauz garatuko diren dekretu honetako 38.2 e) atalak zehazten dituen kalitate, eraginkortasun eta kostu ekonomiko eta sozialen irizpideei egokitzea.

b) Se adecuen a los criterios de calidad, eficacia y coste económico y social a los que se refiere el artículo 38.2 e) de este Decreto, que serán objeto de desarrollo reglamentario atendiendo a la tipología del servicio o centro.

c) Eskabidea egiterakoan, ogasun zergak eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoa eguneratu izatea, horretarako legediarekin bat etorriz.

c) Hayan acreditado estar al corriente, en el momento de la solicitud, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

32. atala.- Homologazioaren ondoriozko betebeharrak.

Artículo 32.- Obligaciones derivadas de la homologación.

Homologazioa lortzeak ondorengo betebeharrak dakarzkie erakunde, zerbitzu eta zentroetako titularrei kasuan kasuko administrazioarekiko:

La concesión de la homologación conlleva para los/las titulares de las entidades, servicios y centros homologados, con respecto a la Administración de que se trate, las siguientes obligaciones:

a) Ekintzen txostena eta burututako interbentzioen ebaluazioa urtero aurkeztea.

a) Presentar anualmente la memoria de actividades, así como la evaluación de las intervenciones desarrolladas.

b) Langileen plantilan gertatzen diren kopuru aldaketak eta aldaketa koalitatiboak; lan txandengan eta zerbitzua ematerakoan duten eragina; eta, hala dagokionean, zerbitzu edo zentro bakoitzerako ezarritako arauen betebeharrei erantzunez, langile berriak kontratatzeko egin diren egiaztapenak ematen diren une berean jakinaraztea.

b) Comunicar, en el momento en que se produzcan, las modificaciones cuantitativas y cualitativas en la plantilla del personal, la forma en que afecten a la prestación del servicio y a los turnos de trabajo, y las verificaciones a las que se haya procedido para la contratación, en su caso, de los nuevos miembros del personal, atendiendo a las exigencias que para cada tipo de servicio o centro establezcan las normas correspondientes.

c) Erabiltzaileen altak eta bajak gertatzen direnean jakinaraztea, arrazoiak adieraziz.

c) Comunicar, en el momento en que se produzcan, las altas y bajas de las personas usuarias, explicando las causas de las mismas.

d) Onartu ondorengo hamabost egun baino lehen, aurreko ekitaldiko balantze ekonomikoa, prezioen erregimenarena eta zerbitzu edo zentroaren urteko aurrekontuena aurkeztea.

d) Presentar el balance económico del ejercicio anterior, del régimen de precios y de los presupuestos anuales del servicio o centro, dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

PROZEDURA

PROCEDIMIENTO

33. atala.- Eskabidea.

Artículo 33.- Solicitud.

1.- Homologaziorako eskabidea erakundearen, zerbitzuaren edo zentroaren titularrak edo legezko ordezkariak aurkeztuko du eskumena duen administrazioaren aurrean eta normalizatutako ereduaren bidez, baimena lortu eta dagokion Erregistroan izena eman ondoren.

1.- La solicitud de homologación será presentada por el/la titular o representante legal de la entidad, del servicio o del centro, en modelo normalizado, ante la Administración competente, a partir del momento en el que se haya obtenido la autorización e inscripción en el Registro correspondiente.

2.- Homologazioa eskatu ondoren, eskumena duen administrazioak berau eman ahal izateko ikuskapen bisita egingo du, zerbitzua edo zentroa abian jarri denetik edo zerbitzu edo zentroen erakunde pribatu ez titularra sortu denetik, gutxienez, lau hilabete igaro ondoren, beti ere. Eskabidea lau hilabete horiek igaro aurretik aurkeztuko balitz, izapidetza epe hori bete arte etengo da.

2.- Solicitada la homologación, la Administración competente para concederla realizará la oportuna visita de inspección, siempre y cuando hayan transcurrido al menos cuatro meses desde la puesta en funcionamiento del servicio o centro o de la creación de la entidad privada no titular de servicios o centros. Si la solicitud se presentara antes de dicho plazo, se suspenderá temporalmente la tramitación hasta que transcurra el mismo.

34. atala.- Erabakia.

Artículo 34.- Resolución.

1.- Eskumena duen administrazioak eskatzaileak aurkeztutako agiriak egiaztatu ondoren eta eskabideari buruzko txosten teknikoa eta ikuskapen akta aztertu ondoren, eskabidea aurkezten den egunean hasten den hiru hilabeteko epean emango du homologazioaren aldeko edo aurkako erabakia. Epe horretan erabaki adierazirik ez badago, ezetsitzat joko da.

1.- La Administración competente, una vez verificada la documentación aportada por el solicitante y a la vista del informe técnico sobre la misma y del acta de inspección, resolverá, concediendo o denegando la homologación, dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día de la presentación de la solicitud, debiéndose entender desestimada si no recae resolución expresa en dicho plazo.

2.- Erabakia aurkakoa balitz, ematen denetik sei hilabete igaro beharko dira, gutxienez, erakundeak, zerbitzu eta zentroetako titularra izan ala ez homologazioa berriro eskatu ahal izateko.

2.- Si la resolución fuera denegatoria, deberá transcurrir, como mínimo, un período de seis meses a contar desde la fecha en que se dictó, antes de que la entidad, titular o no de servicios o centros, pueda volver a solicitar la homologación.

35. atala.- Homologazioaren indarraldia.

Artículo 35.- Vigencia de la homologación.

Homologazioa hiru urterako emango da. Epe hori amaitutakoan, erakundearen titularrak edo legezko ordezkariak, zerbitzu edo zentroetako titular izan ala ez, berritzeko eskabidea egin beharko du bukatu baino hiru hilabete lehenago, gutxienez, eta hasierako eskabidea egiteko erabilitako prozedura berarekin.

La homologación se concederá para un período de tres años. Transcurrido dicho plazo, el/la titular o representante legal de la entidad, titular o no de servicios o centros, deberá solicitar su renovación, con al menos tres meses de antelación a su fecha de finalización, siguiendo el mismo procedimiento que para la solicitud inicial.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

HOMOLOGAZIOA GALTZEA

PÉRDIDA DE LA HOMOLOGACIÓN

36. atala.- Homologazioa galtzeko arrazoiak.

Artículo 36.- Causas de pérdida de la homologación.

Erakunde, zerbitzu eta zentroek ondorengo arrazoiengatik galduko dute homologazioa:

Las entidades, los servicios y centros perderán la homologación por las causas siguientes:

a) Baimena atzera botatzea (zerbitzu eta zentroen kasuan).

a) Revocación de la autorización (en el supuesto de servicios o centros).

b) Erregistroko baliogabetzea.

b) Cancelación registral.

c) Homologazioa ematea oinarritu zuten baldintzak edo bertatik ondorioztatutakoak ez betetzea.

c) Incumplimiento sustancial de los requisitos que fundamentaron su concesión y/o de las obligaciones derivadas de la misma.

d) Gizarte zerbitzuen arautegia ez betetzeagatik erakundea zigortua izatea.

d) Haber sido sancionada la entidad por incumplimiento de la normativa de servicios sociales.

e) Erakundeak eskatuta.

e) Solicitud de la entidad.

37. atala.- Homologazioa galtzearen ondorioak.

Artículo 37.- Efectos de la pérdida de la homologación.

Homologazioa galtzea erabaki bidez jakinaraziko da, eta honek, zehazten den egunetik aurrera izango du ondorioa, baina, erabiltzaileei kalterik ez eragiteko burutzen ari diren egitarauei aurre eginez.

La pérdida de la homologación será declarada mediante resolución, que producirá efectos desde la fecha en que ésta determine, atendiendo a los programas que se estén realizando para evitar cualquier perjuicio a las personas usuarias.

Nolanahi ere, administrazioarekin dituen itun eta hitzarmenak deuseztea eragingo du.

En todo caso, llevará aparejada la rescisión de los conciertos y convenios suscritos con la Administración.

V. IDAZPURUA

TITULO V

IKUSKAPENA

INSPECCIÓN

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

IZAERA, FUNTZIOAK ETA ESPARRUA

NATURALEZA, FUNCIONES Y ÁMBITO

38. atala.- Izaera.

Artículo 38.- Naturaleza.

1.- Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996ko Legearen 23. atalean ezarritakoarekin bat etorriz, administrazioaren ikuskapen ahalmenak gizarte zerbitzuen alorreko lege xedapenen zaintza, kontrol eta egiaztatze lanak hartzen ditu bere baitan, gizarte zerbitzuen atentzioaren kalitatearen alde herritarrek duten eskubidea bermatzeko, hain zuzen ere.

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, la potestad administrativa de inspección comprende el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de servicios sociales, con objeto de garantizar el derecho de la ciudadanía a la calidad de la atención en los servicios sociales.

2.- Ikuskapen lanek honako irizpide hauek izango dituzte oinarri:

2.- El ejercicio de la actividad inspectora se ajustará a los siguientes principios:

a) Erabiltzaileen eskubideen errespetua zaintzea eta horixe bera izatea irizpide nagusi ezargarri diren arauak interpretatzerakoan.

a) Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias y adoptar éste como criterio preferente en la interpretación de las normas aplicables.

b) Zerbitzu edo zentro mota bakoitzari arauz ezartzen zaizkion betebehar material eta funtzionaletara zerbitzu edo zentro jakina egokitzen den egiaztatzeko tresna koantitatibo eta koalitatiboak erabiltzea.

b) Utilizar instrumentos cuantitativos y cualitativos, al objeto de comprobar la adecuación del servicio o del centro a los requisitos materiales y funcionales que se establezcan reglamentariamente para cada tipología de servicio o centro.

c) Ikuskapena egiterakoan, erabiltzaileen eta bere senitartekoen parte hartzeari; eta horren funtzionamendu eraginkorrari atentzio berezia ematea eta aldi berean, horiek adierazitako kexak aztertzea.

c) Prestar, en el curso de la inspección, especial atención a los cauces de participación de las personas usuarias y de sus familias, y a su funcionamiento efectivo, y analizar las quejas manifestadas por las mismas.

d) Ikuskapenari izaera ebaluatzaile eta pedagogikoa ematea, zerbitzu eta zentroetako profesionalei funtzionamenduaren azterketan eta atentzioa emateko kalitatea hobetzean parte harraraziz.

d) Atribuir a la inspección un carácter evaluador y pedagógico que involucre a los profesionales de los servicios y centros en el análisis de su funcionamiento y de las medidas idóneas para mejorar la calidad de la atención.

e) Ikuskapen bisita, ebaluazio koalitatiboen sistemak aplikatzearekin osatzea. Horren emaitzek atentzioa ematerakoan hartu beharreko norabideak argituko baitituzte.

e) Complementar la visita de inspección con la aplicación de sistemas de evaluación cualitativa cuyos resultados orienten sobre las directrices a adoptar en la prestación de la atención. A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los criterios de calidad, eficacia y coste económico y social del servicio.

39. atala.- Funtzioak.

Artículo 39.- Funciones.

Ikuskapen lanak honakoak hartzen ditu bere baitan:

El ejercicio de la actividad inspectora comprende las siguientes funciones:

a) Gizarte zerbitzuen alorreko araudia betetzea zaintzea.

a) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales.

b) Erabiltzaileen eskubideak zaintzea bermatzea eta eskubide hauetaz baliatzeko bideak egotea eta funtzionatzea egiaztatzea.

b) Garantizar el respeto de los derechos de las personas usuarias y verificar la existencia y el funcionamiento de cauces eficaces para el ejercicio de estos derechos.

c) Zerbitzu edo zentro mota bakoitzari arauz ezartzen zaizkion baldintza materialak eta funtzionalak betetzen direla egiaztatzea.

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que se establezcan reglamentariamente para cada tipo de servicio o centro.

d) Beren jardueretarako erakundeei eman zaizkien fondo publikoen zertarakoa eta erabilera gainbegiratzea.

d) Supervisar el destino y la utilización de los fondos públicos concedidos o asignados a las entidades para el ejercicio de sus actividades.

e) Ikuskapen lanak burutzerakoan, erakundeei, profesionalei eta erabiltzaileei beren eskubide eta betebeharren eta hauek erabiltzeko bide eraginkorren berri ematea eta aholkularitza eskaintzea.

e) Asesorar e informar, en el curso de las actuaciones de inspección, a las entidades, a los profesionales y a las personas usuarias de sus derechos y deberes, y de los cauces efectivos para su ejercicio.

f) Ikuskapen bisiten ondorioz gizarte zerbitzuen alorreko araudiari egokitzen ez zaizkion baldintza materialak eta funtzionalak definitzeko txostenak egitea, bete ez diren aginduak zehaztuz eta betetzeko epea ezarriz. Txosten hauei, ebaluazio sistemak aplikatzearen ondorioz, araudiari erantzunda ere hobetu daitezkeen alderdiak erantsiko zaizkie, kasuan kasuko gomendioekin batera.

f) Elaborar informes que, como resultado de las visitas de inspección, definan los requisitos materiales y funcionales que no se ajusten a la normativa en materia de servicios sociales, indiquen, en su caso, los preceptos vulnerados y establezcan el plazo para su cumplimentación. A estos informes se incorporarán, como resultado de la aplicación de los sistemas de evaluación, la indicación de aquellos aspectos que, aun respondiendo a la norma, se consideran cualitativamente mejorables, estableciéndose al efecto las recomendaciones oportunas.

g) Kasuan kasuko lurralde eremu bakoitzean, gizarte zerbitzuen beharren azterketan plangintza edota programaketa unitateekin lankidetzan aritzea.

g) Colaborar con las unidades de planificación y/o programación en el estudio de las necesidades de servicios sociales en los ámbitos territoriales correspondientes.

h) Zerbitzu eta zentroen betebehar material eta funtzionalak erabiltzaileen benetako beharretara eta atentzioaren kalitatearen hobekuntzara zenbateraino egokitzen direnaren inguruan eskumena duen administrazioari aholkularitza ematea.

h) Asesorar a la Administración competente acerca del nivel de adecuación de los requisitos materiales y funcionales de los servicios y centros, a las necesidades reales de las personas usuarias y a la mejora de la calidad de la atención.

i) Jardunbide profesional egokien antzematea eta eskumena duen administrazioari zabal dezan jakinaraztea eta atentzio jarduera ezezkorrak antzemateko indikatzaileak jartzea, ikuskapen eginahalak beharra duten zerbitzu eta zentroetan trinkotu ahal izateko.

i) Detectar buenas prácticas profesionales e informar a su respecto a la Administración competente con vistas a su difusión, así como definir indicadores de alarma que reflejen prácticas negativas de atención y que permitan concentrar los esfuerzos de inspección y evaluación en los servicios y centros que los presenten.

j) Dekretu honek agintzen dizkion bestelako funtzioak betetzea.

j) Cumplir las demás funciones que le encomienda el presente Decreto.

40. atala.- Aplikazio esparrua.

Artículo 40.- Ámbito de aplicación.

1.- Eginkizun nagusia gizarte zerbitzuen egitarauak aplikatzea duten zerbitzu eta zentroen gaineko ikuskapena, bestelako administrazio ikuspenak egiteko eskumenei kalterik eragin gabe burutuko da.

1.- La inspección sobre aquellos servicios y centros que tengan por actividad principal la aplicación de programas de servicios sociales se ejercerá sin perjuicio de las competencias inspectoras que correspondan a otras instancias administrativas.

2.- Gizarte zerbitzuen esparruko ikuskapen eskumena, bestelako jardun esparruetan sartutako zerbitzu eta zentroetara zabaldu ahal izango da, atenzio izaerako jarduerak dituztelako erabiltzaileen ongizatea bermatzeko arauen betebeharra dela-eta egiaztapena eskatzen badute.

2.- La competencia inspectora en el ámbito de los servicios sociales podrá extenderse a servicios y centros integrados en otras áreas de actuación que, por la naturaleza de la atención que prestan, requieran una verificación del cumplimiento de las normas que garantizan el bienestar de las personas usuarias.

3.- Atal honetako 1. eta 2. idazatietan ezarritakoa betetzeko, zerbitzu edo zentro berarengan ikuskapen eta ebaluazio lanak egin behar dituzten administrazio atal ezberdinek beren ekintzak koordinatu egin beharko dituzte funtzionamenduan eragozpenik ez sortzeko.

3.- A efectos de lo establecido en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, las diferentes instancias administrativas implicadas en la inspección y evaluación de un mismo servicio o centro, deberán coordinar sus actuaciones para evitar perturbaciones sucesivas en su funcionamiento.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

IKUSKAPENERAKO ESKUMENA ETA IKUSKATZAILEAK

COMPETENCIA DE INSPECCIÓN Y PERSONAL INSPECTOR

41. atala.- Eskumena.

Artículo 41.- Competencia.

1.- Gizarte zerbitzuen alorrean eskumenak esleituta dituzten Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta Udalen esparruko Sailek beren egitura organikoan zehaztuta dituzten administrazio unitateen bitartez egingo dituzte ikuskapen lanak.

1.- Los departamentos que en el ámbito del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos tengan asignados en cada momento las competencias en el área de los servicios sociales, ejercerán la función inspectora a través de las unidades administrativas que se determinen en su estructura orgánica.

2.- Ezin izango zaizkie ikuskapen lanik esleitu dekretu honetan ezarri bezala ikuskapena egingo zaien zerbitzu eta zentroen zuzeneko edo zeharkako kudeaketan eskumenak dituzten unitate organikoei, kudeaketa lanetan sartuko dituzten kontrolerako mekanismoen kaltetan gabe.

2.- En ningún caso, podrán asignarse las funciones inspectoras a aquellas unidades orgánicas que tengan atribuidas competencias de gestión, directa o indirecta, de servicios y centros susceptibles de ser objeto de inspección en los términos del presente Decreto, sin perjuicio de los mecanismos de control que introduzcan en el ejercicio de sus funciones de gestión.

42. atala.- Ikuskatzaileak.

Artículo 42.- Personal inspector.

1.- Administrazio bakoitzean ikuskapen lanak egiten dituzten langileak agintearen agente kontsiderazioa izango dute, eta ierarkian gainetik dituenen eginduak betez, askatasunez egingo dute beren lana.

1.- El personal que en cada Administración realice las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad, y actuará con plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con sujeción a las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

2.- Ikuskatzaileek beren lana egiteko kreditagiri bat izango dute identifikatu ahal izateko. Agiri horretan, beti ere, zein unitate organikokoa den, izen eta abizenak, argazkia eta nortasun agiri nazionalaren zenbakia adieraziko dira. Lana burutzerakoan agiri hori erakutsi beharko du.

2.- El personal inspector estará provisto de un documento acreditativo que le identifique como tal para cumplir sus funciones, en el que deberá constar, en todo caso, la unidad orgánica a la que se adscribe, su nombre y apellidos, fotografía y número del documento nacional de identidad. Deberá exhibir dicho documento en el ejercicio de sus actuaciones.

3.- Ikuskatzileek beren lana egiteko beharrezkoa den ezagutza izango dute, nahiz eta beren funtzioak betetzerakoan, egin beharreko eskuhartzeari buruzko ezaguerak dituzten.

3.- El personal inspector tendrá los conocimientos necesarios para realizar las funciones que tiene encomendadas, si bien en el ejercicio de sus funciones podrá valerse de personas ajenas a la inspección con acreditados conocimientos respecto del tipo de intervención a realizar.

III ATALBURUA

CAPÍTULO III

IKUSKAPEN PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

43. atala.- Prozeduraren hasiera.

Artículo 43.- Inicio del procedimiento.

Gizarte zerbitzuen ikuskapen lanak ofizioz hasiko dira beti, bai eskumena duen organoaren ekimenez bai gainetik dagoenak agindura bai bestelako organoek egindako eskabide arrazoituaz edo bai salaketa bidez.

Las actuaciones de inspección de servicios sociales se iniciarán siempre de oficio, ya sea por iniciativa propia del órgano competente, por orden superior, por petición razonada de otros órganos, o por denuncia.

44. atala.- Ikuskatzaileen jarduera.

Artículo 44.- Actuación del personal inspector.

1.- Ikuskatzaileek beren lana egiterakoan legezkotasun, ekonomia, bizkortasun eta eraginkortasun printzipioak izango dituzte gogoan eta ikuskapena egin beharreko erakunde, zerbitzu edo zentroko langile eta zuzendaritzekiko erabat aske jardungo dute.

1.- El personal inspector acomodará su actuación en el ejercicio de las funciones que le están atribuidas a los principios de legalidad, economía, celeridad y eficacia, y actuará con total independencia de la dirección o del personal de la entidad, servicio o centro objeto de la inspección.

2.- Erabiltzaileen eskubideak bermatu ahal izateko, ikuskatzaileek gizarte zerbitzuen erakunde, zerbitzu edo zentro guztietara gabe edozein unetan azaltzeko ahalmena dute, behar bezala identifikatuta, noski, eta beharrezkoa joko balute jakinarazpen edo aurreko abisurik gabe.

2.- A fin de garantizar los derechos de las personas usuarias, el personal inspector está facultado para acceder en cualquier momento, identificándose debidamente, y si lo estimara oportuno sin notificación o aviso previo, a todas las entidades, servicios y centros de servicios sociales.

3.- Ikuskapen bisitak erakunde, zerbitzu edo zentroko titularraren edo arduradunaren, edo hau ez balego bere ordezkoaren aurrean egin beharko dira.

3.- Las visitas de inspección deben efectuarse en presencia de el/la titular o responsable de la entidad, servicio o centro, o de la persona que asuma sus funciones en su ausencia.

4.- Ikuskatzaileek honako ahalmenak dituzte: zerbitzu edo zentroko gela guztietara sartzekoa; materialaren, agirien, erregistroen eta kontabilitate papelen edozein konprobazio egitekoa; profesional edo erabiltzaileekin edo beren legezko ordezkariekin elkarrizketa pribatuak izatekoa; edo gertakizunak hobeto ezagutzeko beharrezkoak diren ekintzak aurrera eramatekoa.

4.- El personal inspector está facultado para acceder a todas las dependencias del servicio o centro, para efectuar toda clase de comprobaciones materiales, documentales, registrales y contables, para entrevistarse en privado con los profesionales y las personas usuarias o sus representantes legales, y para realizar cuantas otras actuaciones puedan conducir a un mejor conocimiento de los hechos.

5.- Ikuskatzaileek atentzio berezia emango diote beren lan egiterakoan ahalik eta eragozpen gutxien sorrarazteko.

5.- El personal inspector tendrá especial cuidado en no ocasionar trastornos en la prestación del servicio inspeccionado.

6.- Nolanahi ere, lanaren berezko eginkizunen ondoren ezagututako erabiltzaileen intimitatekoak diren datuen isilpekotasuna gordeko dute ikuskatzaileek.

6.- En todo caso, el personal inspector respetará la confidencialidad de los datos de carácter personal que afecten a la intimidad de las personas usuarias y de los que tenga conocimiento como consecuencia del ejercicio de su actividad.

7.- Beren eginkizunak burutzerakoan interesatuei zor zaizkien errespetua eta kontsiderazioa zainduko dituzte ikuskatzaileek, gizarte zerbitzuen alorreko araubidearen arabera eta berau egoki betez, interesatuek dituzten eskubide eta betebeharren, eta horiek bideratzeko eginbideen berri emanez.

7.- En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector observará el respeto y consideración debidos a las personas interesadas y al público en general, informándoles de sus derechos y deberes y de los cauces efectivos para su ejercicio, de acuerdo con la normativa en materia de servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.

45. atala.- Lankidetza betebeharra.

Artículo 45.- Obligación de colaboración.

1.- Erakunde, zerbitzu eta zentroetako arduradunak eta hauen ordezkari eta langileak ikuskapen lanak erraztera behartuak daude. Bulegoetarako, obretarako eta instalakuntzetarako sarbidea; eta agiri, erregistro, liburu eta estatistika datuen azterketa; eta orokorrean, gertakizunak hobeto ezagutzera eta ikuskapenaren helburua betetzera bideratutako edozer ahalbidetuz. Horrez gain, gizarte zerbitzuen alorreko araudia betetzen dela egiaztatzeko beharrezkoa den informazio guztia ere eman beharko dute.

1.- Las personas responsables de las entidades, servicios y centros, así como sus representantes y personal a su servicio, están obligados a facilitar las funciones de inspección, posibilitando el acceso a las dependencias, obras e instalaciones, y el examen de documentos, registros, libros y datos estadísticos, y, en general, a cuanto pueda conducir a un mejor conocimiento de los hechos y a la consecución de la finalidad de la inspección, así como a suministrar cualquier otra información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales.

2.- Ikuskapen lanak galarazten, atzeratzen edo ekiditen duen edozein ekintza edo ez-egite eragozpentzat hartuko da, eta Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996ko Legearen VII.Idazpuruan ezarritakoarekin bat etorriz, zigortu egingo da.

2.- Se considerará obstrucción a la acción inspectora cualquier acción u omisión que perturbe, retrase o impida su ejercicio y se sancionará de conformidad con lo establecido en el Título VII de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales.

46. atala.- Ikuskapen akta.

Artículo 46.- Acta de inspección.

1.- Beharrezkoan diren egiaztapen eta ikerketak egin ondoren, ikuskatzaileek kasuan kasuko ikuskapen akta egingo dute, eta gutxienez, ondorengo datu hauek jasoko dituzte:

1.- Una vez realizadas las comprobaciones e investigaciones oportunas, el personal inspector extenderá la correspondiente acta de inspección, haciendo constar, al menos, los siguientes datos:

a) Ekintzen eguna, ordua eta lekua.

a) Fecha, hora y lugar de las actuaciones.

b) Ikuskatzaileen identifikazioa.

b) Identificación del personal inspector.

c) Ikuskatu den erakunde, zerbitzu edo zentroa zein den eta noren aurrean egin den ikuskapena, azken honen edukiarekiko adostasuna edo ez adostasuna eta bere alegazioak jasoz.

c) Identificación de la entidad, servicio o centro inspeccionados y de la persona ante cuya presencia se lleva a cabo la inspección, haciendo constar su conformidad o disconformidad con respecto a su contenido, así como sus alegaciones.

d) Egin diren balizko arau-hausteen gertakizun eta egoeren deskripzioa, eta dagokionean, hautsitzat jotzen den agindua jasoz.

d) Descripción de los hechos y circunstancias concurrentes y de las presuntas infracciones cometidas, haciendo constar, en su caso, el precepto que se considere vulnerado.

e) Gizarte zerbitzuen araudia hautsi gabe ere, dekretu honen 38.2.e) atalean aipatzen diren kalitate, kostu eta eraginkortasun indikatzaileak jarraituz hobetu daitezkeela ematen duten alderdien deskripzioa.

e) Descripción de los aspectos que, sin vulnerar la normativa de los servicios sociales, se consideran mejorables atendiendo a los indicadores de calidad, coste y eficacia a los que se refiere el artículo 38.2. e) de este Decreto.

2.- Ikuskapen lanen lekuko izan denak akta izenpetu nahi ez badu, ikuskatzaileek hori ere jaso egingo dute aktan bertan, eta baita lekuko horri aktaren kopia bat eman zaiola ere. Aipatutako lekukoak kopia jaso nahiez badu ere aktan jasoko du ikuskatzaileak eta hori gertatuz gero, hiru egunen buruan eta jakinarazpen ondorioetarako kopia bat igorriko zaio lekukoari indarrean dauden xedapenetan aurreikusitako bideren baten bitartez.

2.- Si la persona con la que se realizan las actuaciones se negase a firmar el acta, la inspección lo hará constar en la misma, así como la mención de que se le entrega un ejemplar duplicado. Si dicha persona se negase a recibir el duplicado del acta, el inspector lo hará constar igualmente, y en tal caso, el correspondiente ejemplar le será cursado para su notificación en los tres días siguientes por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes.

3.- Ikuskatzaileek egiaztatzen dituzten eta aktan jasotzen diren ekintzak froga balioa izango dute, herri administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992ko Legearen 137.3 atalean ezarritakoarekin bat etorriz, administratuek beraiek eskubide edo interesen defentsarako aurkez ditzaketen frogen kaltetan gabe.

3.- Los hechos constatados por el personal inspector y recogidos en acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses aporten los propios administrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

47. atala.- Ikuskapen txostena.

Artículo 47.- Informe de inspección.

1.- Ikuskapen bisitan jasotako aktak dekretu honetako 39 f) atalean aipatzen den txostena egiteko balioko du eta honakoak adierazi beharko dira: aginduzko aplikazio neurriak eta horiek betetzeko epeak; eta hala dagokionean, bete ez diren arauak espreski zehaztuta; eta borondatez bete beharrekoak diren dekretu honetako 46.1 e) atalak aipatzen dituen kalitatea hobetzeko gomendioak.

1.- El acta levantada durante la visita de inspección servirá de base para la elaboración del informe referido en el artículo 39 f) de este Decreto, en el que se harán constar las medidas de aplicación imperativa y los plazos para su introducción, con indicación expresa de los preceptos que, en su caso, se consideran vulnerados, y las recomendaciones, de aplicación voluntaria, destinadas a mejorar la calidad de los aspectos a los que se refiere el artículo 46.1 e) del presente Decreto.

2.- Ikuskapen txostenen publizitatea egiten dela bermatu beharko da. Eta aldi berean, egokien jotzen diren bideetatik administrazioei, erabiltzaileei eta hauen senideei eta herritarrei orokorrean txostenen berri ematea zabaltzea ere bermatu beharko da.

2.- Deberá garantizarse la publicidad de los informes de inspección, y su difusión por los cauces que se consideren más adecuados para la correcta información de las Administraciones, de las personas usuarias y de sus familias y de la población en general.

48. atala.- Kautelazko neurriak.

Artículo 48.- Medidas cautelares.

Ikuskapenak erabiltzaileen osasunarentzat edo segurtasunarentzat arriskua dagoela edo egon daitekeenaren zantzurik antzemango balu, eskumena duen administrazioak arrazoitutako erabaki bidez arrisku egoerara egokitutako kautelazko neurriak hartuko ditu. Neurri hauek ez dute zigor izaerarik izango eta beraiekin dakartzaten mugek, kasu bakoitzaren helburuaren proportziozkoak izan beharko dute.

Si la inspección aprecia razonablemente la existencia , o tiene indicios de la existencia de un riesgo para la salud o la seguridad de las personas usuarias, la Administración competente, mediante resolución motivada, adoptará las medidas cautelares adecuadas a la situación de riesgo. Estas medidas no tendrán carácter de sanción, y las limitaciones que supongan deberán ser proporcionadas a los fines que, en cada caso, se persigan.

49. atala.- Ikuskapenaren ondorioak.

Artículo 49.- Efectos de la inspección.

1.- Ikuskatzaileek gizarte zerbitzuen alorreko araudia zerbaitetan bete ez dela erakusten duten ekintzak aktan jasotzen badituzte, eskumena duen organoak Gizarte Zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996 Legean aurreikusitako zigor prozedurari hasiera emango dio.

1.- Si el personal inspector consignara en acta hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa en materia de servicios sociales, el órgano competente iniciará el procedimiento sancionador previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

2.- Beren eginkizunak betetzerakoan ikuskatzaileek bestelako eskumen esparruetan hutsegite, hoben edo arau-hauste izan daitezkeen ekintzen berririk izango balute, aginte judizialari, Ministerio Fiskalari edo jardute eremu horretan eskumena duen organoari jakinaraziko liokete.

2.- Si el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tuviera conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa en otros ámbitos competenciales, lo comunicará a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o al órgano administrativo competente en ese área de actuación.

3.- Ikuskatu den erakunde, zerbitzu edo zentroko titularrak edo arduradunak ikuskapena egiterakoan antzeman diren arau ez betetzeak zuzentzeko beharrezko diren neurriak hartuko ditu, eskumena duen aginteak ezarritako epearen barruan.

3.- El/la titular o responsable de la entidad, servicio o centro inspeccionado deberá adoptar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos a la normativa que se hubieran detectado en el curso de la inspección, en el plazo establecido por la autoridad competente.

4.- Erakunde, zerbitzu edo zentroko titularra edo arduraduna ikuskatzaileek egindako gomendioetara egokitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzen saiatuko da, ematen den atentzioa hobetzeko helbuarekin.

4.- El/la titular o responsable de la entidad, servicio o centro procurará adoptar las medidas oportunas para ajustarse a las recomendaciones aportadas por el personal inspector, con objeto de mejorar la calidad de la atención prestada.

5.- Indarrean dagoen arauak betetzeko hartu beharreko neurrientzako ezarritako epe edo epeak pasatakoan, eskumena duen aginteak erakunde, zerbitzu edo zentroa berriro ikuskatuko du aipatutako neurriak hartu diren egiaztatzeko.

5.- La autoridad competente procederá, transcurrido el plazo o los plazos establecidos para adoptar las medidas necesarias en cumplimiento de la normativa vigente, a inspeccionar de nuevo la entidad, el servicio o centro para verificar la adopción de dichas medidas.

50. atala.- Ikuskapenaren maiztasuna.

Artículo 50.- Frecuencia de la inspección.

1.- Erregistroetan dauden zerbitzu eta zentro guztiek urtean behin gutxienez ikuskapena izango dute.

1.- Todos los servicios y centros registrados serán inspeccionados al menos una vez al año.

2.- Dagokion aldian aldiko ikuskapen bisitaren kaltetan gabe, eskumena duen aginteak zerbitzu do zentro baten ikuskapen osoa edo partezkoa egin dezake egoki jotzen duenean, eta beti ere, horrela gomendatzen duen salaketaren bat dagoen bakoitzean.

2.- Sin perjuicio de la visita periódica que corresponda, la autoridad competente podrá proceder a la inspección total o parcial de un servicio o centro cuando lo considere oportuno y, en todo caso, cuando exista alguna denuncia que así lo aconseje.

GEHIGARRIZKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Plangintza.

Primera.- Planificación.

Eskumenak dituzten administrazioek gizarte zerbitzuen egungo sarea osatzen duten erakunde, zerbitzu eta zentro multzoen ikuskapen prozesuaren plangintza egingo dute.

Las Administraciones competentes planificarán el proceso de inspección del conjunto de entidades, servicios y centros que constituyen la red actual de servicios sociales.

Bigarrena.- Esperimentazio izaerako zerbitzu eta zentroak.

Segunda.- Servicios y centros de carácter experimental.

Guztien intereserako eta atentzio era hautazko eta berritzaileak garatzea ahalbideratzeko helburuarekin, eskumena duen administrazioak, salbuespen izaeraz eta gehienez ere 2 urteko epearekin, esperimentazio izaerako zerbitzu eta zentroak baimendu ahal izango ditu.

En atención al interés general, y con objeto de posibilitar el desarrollo de modalidades alternativas e innovadoras de atención, la Administración competente podrá autorizar, con carácter excepcional, y por un plazo máximo de 2 años, a servicios y centros de carácter experimental.

Epea amaitutakoan eta azterketa kolitatibo baten ondoren, garatutako atentzio emate mota hautazkoa egokia eta bideragarria dela uste bada, dagozkion betebehar material eta funtzionalak arautu beharko dira.

Si al cabo de este plazo, se considerara, en base a una evaluación cualitativa, que la modalidad de atención así desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deberá proceder a la regulación de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Araudiaren garapena.

Primera.- Desarrollo reglamentario.

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari dekretu hau betearazteko eta garatzeko hartu beharreko erabakiak hartzeko ahalmena ematen zaio.

Se faculta al Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.- Indarrean sartzea.

Segunda.- Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko martxoaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 1998.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua

El Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social,

FRANCISCO EGEA GARCÍA.

FRANCISCO EGEA GARCÍA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental