Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

11. zk., 1998ko urtarrilaren 19a, astelehena

N.º 11, lunes 19 de enero de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
271
271

1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak ondoko legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado el siguiente:

AZAROAREN 11KO 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, EUSKADIKO OGASUN NAGUSIAREN ANTOLARAUEI BURUZKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUENA.

DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO.

Ekainaren 19ko 7/1997 Legeko azken xedapenetako laugarrenean jasota dagoenez (lege horretan dago araututa diru-laguntza eta laguntzen errejimena eta lege horren beraren bidez aldatu da Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea), Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen gainean indarrean diren lege-xedapenen testu bategina (maiatzaren 17ko 1/1988 Legegintzako Dekretu bidez onartu zena) eta testu horretan gerora egindako aldaketak testu bakar batean biltzeko baimena dauka. Aldaketa horiek egin ziren, hain zuzen ere, antolarauei buruzko aipatutako legearen bidez; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ariel eta Herri Prezioei buruzko maiatzaren 31ko 3/1990 Legearen bidez; Euskal Autonomia Erkidegoko 1992ko Aurrekontu Orokorrerako urtarrilaren 28ko 1/1992 Legearen bidez; Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen bidez; Euskal Autonomia Erkidegoko 1996ko Aurrekontu Orokorrerako abenduaren 29ko 6/1995 Legearen bidez; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legearen bidez.

La disposición final cuarta de la Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, autoriza al Gobierno para refundir en un único texto el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, y las modificaciones introducidas al mismo por la citada ley, por la Ley 3/1990, de 31 de mayo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la Ley 1/1992, de 28 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1992, por la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1996, y por la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Era berean, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 52. ataleko 4. lerroaldean jartzen duenarekin bat, aurreko lerroaldean aipatu dugun baimena daukanak, aldi berean, bateratu beharreko lege-testuak arautu, argitu eta armonizatzeko baimena dauka eta terminologiaren aldetik beharrezkoak diren sistematizazio eta egokitzapen guztiak egin ditzake.

Asimismo, y de conformidad con el párrafo 4 del artículo 52 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, la autorización del párrafo precedente incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, así como la de sistematizar y realizar las adaptaciones terminológicas que fueren necesarias.

Horregatik, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko azaroaren 11ko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1997,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Atal bakarra.– Ekainaren 19ko 7/1997 Legeko azken xedapenetako laugarrenean jasotakoaren arabera (lege horretan arautu zen diru-laguntzen eta laguntzen errejimena eta lege horren beraren bidez aldatu da Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea), Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu dugu. Testu hori jarraian dago jasota.

Artículo único.– De conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que se inserta a continuación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Legegintzako dekretu honen bidez onartu den testu bategina indarrean jartzen denean, kontrakoa dioten maila bereko edo baxuagoko gainerako xedapen guztiak indarrik gabe geratuko dira, eta, bereziki, honako hauek:

A la entrada en vigor del Texto Refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo y, en particular, las siguientes:

– Maiatzaren 17ko Legegintzako 1/1988 Dekretua. Dekretu horren bidez onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen gainean indarrean diren lege-xedapenen testu bategina.

– El Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ariel eta Herri Prezioei buruzko maiatzaren 31ko 3/1990 Legeko azken xedapenetako laugarrena.

– La disposición final cuarta de la Ley 3/1990, de 31 de mayo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko 1992rako Aurrekontu Orokorrak Onartzeko urtarrilaren 28ko 1/1992 Legeko laugarren xedapen gehigarria.

– La disposición adicional cuarta de la Ley 1/1992,de 28 de enero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1992.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeko azken xedapenetako lehenengoa.

– La disposición final primera de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko 1996rako Aurrekontu Orokorrak Onartzeko abenduaren 29ko 6/1995 Legeko azken xedapenetako lehena.

– La disposición final primera de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1996.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legeko azken xedapenetako bigarrena.

– La disposición final segunda de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Ekainaren 19ko 7/1997 Legea, hau da, diru-laguntza eta laguntzen errejimena arautzen duena eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen Legea aldatzen duena, honako xedapen hauek izan ezik: aldibaterako xedapen bakarra eta azken xedapenetako hirugarrena, aipatzen dituzten aurrikuspenak amaierara heldu arte izango direnak indarrean; azken xedapenetako lehena (Euskadiko Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legea aldatzen duena) eta bigarrena (Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea aldatzen duena).

– La Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, salvo las disposiciones de la misma que a continuación se enumeran: la disposición transitoria única y la disposición final tercera que continuarán vigentes hasta el agotamiento de sus previsiones, la disposición final primera que modifica la Ley 14/1983, de 27 de julio de Patrimonio de Euskadi y la disposición final segunda que modifica la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Legegintzako dekretu honen bidez onartutako testu bategina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El Texto Refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko azaroaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 1997.

Lehendakariordea,

El Vicepresidente,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

AZAROAREN 11KO 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, EUSKADIKO OGASUN NAGUSIAREN ANTOLARAUEI BURUZKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUENA.
DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO.
ZIOEN ADIERAZPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.– Legeak zer planteatzen duen.

1.– Planteamiento de la ley.

Euskadiko Ogasun Nagusia Euskal Autonomia Erkidegoak aginpideak ondo gauzatu eta finantzatzeko daukan ogasuna da, bere autonomi estatutuko III. idazpuruan xedatutakoaren arabera.

La Hacienda General del País Vasco es la Hacienda de que dispone la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias, de acuerdo con lo establecido en el Título III de su Estatuto de Autonomía.

Euskadik erakundeen aldetik duen antolakunde bereziarekin, besterik gabe ere, nahikoa arrazoi dauka autonomia-erkidegoak ogasun nagusia arautzeko, horrela, ogasun hori herrialdearen oinarrizko diseinuak dauzkan elementu berezietara egokitu ahal izateko arauketa horren bitartez. Gorabehera hori gogoan eta autonomia-erkidegoak gaur egun zenbat baliabide dituen eta zerbitzuak zenbateraino garatzen dituen kontuan, beharrezkoa da ogasun nagusia arautzea, horrela, sistema juridiko egonkorra antolatu ahal izateko eta sistema hori esparru egokia izan dadin ogasuna lan-tresna modura erabili ahal izateko, administrazioaren jarduna eraginkorragoa egin eta ekonomi baliabideak hobeto erabili ahal izateko ezinbesteko lan-tresna modura.

La especial configuración institucional de Euskadi constituye ya el fundamento suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a regular su Hacienda General, a fin de adecuar ésta a los elementos específicos del diseño fundamental del País. Esta circunstancia, unida al volumen de recursos de que dispone en la actualidad la Comunidad Autónoma, y al nivel de desenvolvimiento de sus servicios, convierten en necesaria la regulación de su Hacienda General, con la finalidad de establecer un sistema jurídico estable que sirva de marco para hacer de la misma el instrumento operativo imprescindible para optimizar la eficacia de la actividad de la Administración y la eficiencia de sus medios económicos.

Ogasuna ez da, hala ere, gai homogeneoa eta betiberekoa. Aitzitik, barruan hainbat gai dauka bata bestetik ondo bereizita (aurrekontuen errejimena, Euskadiko Diruzaintza Nagusia, tributuak eta abar); hain berezita ere, gainera, batzuk testu juridiko bananduetan arautu izan baitira, besteetatik erabat aparte (kontratazioa, ondarea), Ogasunaren aurrean autonomia eta independentzia lortu izan bailutenedo.

Sin embargo, la Hacienda no constituye una materia uniforme y homogénea. Por el contrario, se distinguen en su seno materias perfectamente diferenciadas entre sí (régimen presupuestario, Tesorería General del País Vasco, tributos, etc.) hasta el punto de que, tradicionalmente, algunas de ellas han venido regulándose en textos jurídicos completamente desgajados de las demás (contratación, patrimonio), como si hubieran adquirido autonomía propia e independiente de la Hacienda.

Beste alde batetik -ezin inola ere ahaztu-, ogasunik orokorrenaren barruko gaiak, betiere, luze-zabalak eta konplexuak izaten dira oso. Eta, horregatik, gorputza ohikoa baino handiagoa dauka, beste gai batzuena baino areagoa dena.

Por otra parte, no hay que olvidar la extensión y complejidad de las materias que integran la más genérica de la Hacienda, haciendo de ésta un cuerpo cuyo tamaño excede del normal que es propio de otras materias.

Horiek horrela, bada, nekez lortuko dugu Euskadiko Ogasun Nagusiaren araudi guztia lege-testu bakar batean biltzea, eta beste konponbideren bat aurkitu behar, legegintzako teknikaren aldetik, gaiak berak dakartzan arazoei hobeto erantzuteko balioko duena.

Ante esta situación, se hace prácticamente inviable la inclusión en un único texto legal de toda la regulación de la Hacienda General del País Vasco, precisándose encontrar otra solución de técnica legislativa más acorde con la problemática que plantea la materia.

Baina, hala ere, heterogeneoa, zabala eta konplexua izangatik ere, horrek ez du esan nahi ogasun osorako hatsapenik eman ezin denik, halakoak izan ere bai baitira, nahiz eta berariaz zehaztuta egon ez batzuetan. Eta ez hori bakarrik, aholkugarria ere bada hatsapen orokor horiek ematea, horrela, orain sakabanatuta dauden araudiak batasunaren bidera ekartzeko, nahiz eta horrek sintesi-ahalegin handia eskatu.

No obstante lo señalado, la heterogeneidad, extensión y complejidad de la Hacienda no sólo no se oponen a la formulación de unos principios comunes a toda ella, ya que ésos existen aunque, a veces, no estén expresamente explicitados, sino que aconsejan proceder a su realización a fin de reconducir a la unidad las regulaciones dispersas, si bien semejante tarea hace preciso un importante esfuerzo de síntesis.

Gogo horrek bultzatuta onartu dugu Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen Lege hau, bi helbururekin datorkiguna zuzenbidearen mundura: ogasun nagusiaren egitura orokorra zehaztea; eta, nahiz eta zuzenean ere aplika daitekeen, ogasun horren antolaketa osoan informazio-emaile eta integratzaile-legez jokatzea, araudi juridikoaren enbor-tokian jarrita. Lege honek egitura eta logikaren aldetik ematen duen euskarria abiapuntu hartuta, Euskadiko Ogasun Nagusiko gai bakoitza aparte arautuko dugu, dirulaguntzen errejimena izan ezik, lege honetako idazpuru baten antzera jartzea erabaki dugu-eta.

A esta pretensión obedece la aprobación de la presente Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que emerge al mundo del derecho con una doble finalidad: la de establecer la estructura fundamental de la Hacienda General y, sin perjuicio de su aplicación directa, la de tener el carácter informador e integrador de toda la ordenación de la misma, constituyendo el tronco de su regulación jurídica. Partiendo del soporte estructural y lógico de esta ley, cada una de las materias propias de la Hacienda General del País Vasco será objeto de regulación separada, salvo el régimen subvencional que se ha optado por incluirlo como un Título de esta ley.

Legegintzako teknika hori Euskadiko Ogasun Nagusiaren ezaugarriekin bat dator, egitura-mailako hatsapen komunen batasuna eta ogasunaren barruko gaiei dagokien araudi berezien dibertsitatea bateratzen ditu eta.

La expuesta técnica legislativa se adapta a las características de la Hacienda General del País Vasco, combinando la unidad de los principios estructurales comunes con la diversidad de las ordenaciones específicas de las materias propias de aquélla.

2.– I. idazpuruko xedapen orokorrak.

2.– Las disposiciones generales del Título I.

Legeko I. idazpurua, «Xedapen Orokorrak» izena duena, Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauak osatzen dituzten araurik orokor eta oinarrizkoenetara zuzenduta dago, eta hasteko, jakina, arau horien kontzeptu juridikotik abiatzen da.

El Título I de la ley, denominado «Disposiciones Generales», dedica su contenido a aquellas normas de proyección más general y fundamental dentro de las que constituyen los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, comenzando lógicamente por el concepto jurídico de las mismas.

Lehenengo eta behin, ogasun nagusia antolatuko duen araudia diseinatu, eta araudi hori onartzeko aginpidea banatu egin dugu, gero garapen juridikoa zentzuz egin ahal izateko. Hori guztia, beti ere, Euskal Autonomia Erkidegoak ogasun nagusia arautzeko duen aginpidearen esparruan dagoela uste dugu, eta, ondorioz, erkidegoak derrigorrez bete beharreko estatu-mailako arauak ere bete beharko dira, behin indarrean jarri eta lotesle bilakatu ondoren.

En primer lugar se procede al diseño de la normativa reguladora de la Hacienda General, y al reparto de la potestad de su aprobación, a fin de disponer de manera ordenada el desarrollo jurídico de aquélla, entendiéndose todo ello comprendido en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi para regular su Hacienda General y, en consecuencia, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado que resultaren ser de obligatoria observancia para aquélla, una vez que éstas adquieran efectividad y poder vinculatorio para la misma.

Euskal Autonomia Erkidegoaren aginpideen esparru barrura sartuta, eta aginpide horiek gauzatzeari dagokionean, 2. atalean xedatuta dagoenez, Euskadiko Ogasun Nagusia eta ogasun horren barruko gaiak antolatzea erkidego horrek berak emandako administrazio- zuzenbideko arau orokorragoen barruan dago. Arau-multzo integratu horren ezean, hau da, Euskadiko Autonomia Erkidegoko berezko antolabidea osatzen duen arau-multzo horren ezean, eta orduan bakarrik, izango du estatuko zuzenbideak ordezko balioa. Arau hori ez dugu lege honetan jaso autonomi estatutuan bertan zehaztuta dagoelako, baina horrek ez du esan nahi lege honetako agindu batzuen barruan estatuko ordezko zuzenbideari aipamen zehatzik egin ezin zaionik.

Dentro, ya, del ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en ejercicio de aquélla, el artículo 2 dispone que la ordenación específica de la Hacienda General del País Vasco y de las materias propias de la misma, se integra con las normas, de proyección más general, de derecho administrativo emanadas de la misma Comunidad. Solamente en defecto de este conjunto normativo integrado que constituye la ordenación propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tendrá valor supletorio el derecho estatal, regla esta que no se contiene en la presente ley por venir ya establecida en el Estatuto de Autonomía, aunque ello no constituye óbice para hacer alusiones concretas al derecho estatal supletorio en algunos preceptos de la ley.

Bigarrenik, autonomia-erkidegoaren jarduera guztia zuzentzeko hatsapenak jaso ditugu (araugintzamailakoa eta bestelakoa), horixe baita kudeaketa publikoan ahalik eta emaitzarik onenak lortu ahal izateko bidea zabalduko duena.

En segundo lugar se formulan aquellos principios rectores de toda la actividad de la Comunidad Autónoma, normativa y no normativa, constituyendo el factor impulsor de la optimización de los resultados de la gestión pública.

3.– Euskadiko aurrekontu orokorrak eta Euskadiko aurrekontu orokorren legeak.

3.– Los presupuestos generales de Euskadi y las leyes de presupuestos generales de Euskadi.

Orain arte, herri-erakundeetako aurrekontu-legeak erakunde horietako aurrekontu-errejimenaren zerbitzura zeuden tresnak izan dira, eta horregatik arautzen ziren errejimen horrekin batera, zati guztien arteko beste bat balitz moduan.

Tradicionalmente, las leyes de presupuestos de los entes públicos fueron un instrumento al servicio del régimen presupuestario de los mismos, razón por la que la regulación se llevaba a cabo junto a la de éste como un elemento más del mismo.

Gerora, lege horien esparrua zabalduz joan zen eta bete-betean aurrekontu-errejimenaren barrukoak ez ziren beste alderdi batzuetara iristen hasi ziren, harik eta ekonomia eta gizartearen onerako helburuak hobeto lortzeko baliabide juridiko bihurtu arte,nahiz eta oraindik gaiaren aldetik aurrekontu-errejimenaren barruan kokatuta jarraitu, antzekotasunak medio.

Posteriormente, se fue ampliando el campo de tales leyes a otros aspectos diferentes del puro régimen presupuestario, hasta convertirlas en instrumentos jurídicos para el mejor logro de los objetivos económico-sociales, sin bien seguían localizadas en la materia de régimen presupuestario, dada su afinidad con la misma.

Aurreko lerroaldean aipatutako bilakaera horretan barrena jarraituta, lege honetako II. idazpuruak beste aurrerapauso bat dakar aurretik zegoen egoeraren aldean, aurrekontu orokorrei eta aurrekontu orokorren legeei beste ordenamendu bat ematen baitie.

Continuando en la línea evolutiva aludida en el párrafo anterior, el Título II de la ley constituye un nuevo avance sobre la situación preexistente, al dar una diferente ordenación a los presupuestos generales y a las leyes de presupuestos generales.

Halaxe da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorra edo Euskadiko Aurrekontu Orokorra, legeak dionez, erkidego horretako ekonomi jarduera ekonomi ekitaldi batean zenbatzeko tresna da. Eta, horrela, Euskadiko aurrekontu orokorrak izaera eta autonomia berezkoak eskuratu ditu, diru-sarrera eta irteeren esparru meharra alde batera utzita betiko.

En efecto, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Presupuestos Generales de Euskadi, son configurados por la ley como el instrumento cuantificador de la actividad económica de dicha Comunidad Autónoma, durante un ejercicio económico. De esta manera, los Presupuestos Generales de Euskadi adquieren dimensión y autonomía propia, desligándose definitivamente del estrecho marco de los estados de ingresos y de gastos.

Ikusmolde horren arabera, autonomia-erkidegoa osatzen duten entitateetako aurrekontuak, hau da, diru-sarrerak eta irteerak jasotzen dituztenak, Euskadiko Aurrekontu Orokorraren barruan daude edukiaren aldetik, baina horrek ez du esan nahi izaera berezitua dutenik aurrekontu orokor horren barruan. Euskadiko aurrekontu orokorra ez da, beraz, dirusarreren edo irteeren azalpen hutsa, eta bermeak eskaintzeko eta zorpetzeko mugak ere biltzen ditu, erkidegoko ekonomi jardueraren parte direlako berez. Hortaz, diru-sarrera eta irteeren egoerak azaltzen dituzten aurrekontuek eta bermeak eskaintzeko eta zorpetzeko muga-zehaztapenek osatzen dute Euskadiko Aurrekontu Orokorra, lege honek aitortzen dion izaerarekin bat.

De acuerdo con esta concepción, los presupuestos de las entidades que componen la Comunidad Autónoma, constitutivos de los correspondientes estados de ingresos y gastos, forman parte del contenido de los Presupuestos Generales de Euskadi pero sin que ello suponga una identidad de naturaleza entre éstos y aquéllos. Los Presupuestos Generales de Euskadi, como algo cualitativamente distinto de los meros estados de ingresos y gastos, integran en su seno, también, los límites de prestación de garantías y de endeudamiento, por constituir aspectos propios de la actividad económica de la Comunidad. Por consiguiente, los presupuestos comprensivos de los estados de ingresos y gastos, y los límites de prestación de garantías y de endeudamiento, constituyen el contenido de los Presupuestos Generales de Euskadi, en congruencia con la naturaleza que les atribuye a éstos la presente ley.

Aurrekontu orokorraren osaera zehaztu ondoren, bada, zuzenbidearekin uztartzeko premia nabarituko dugu, eta horretara dator, hasiera batean behintzat, Aurrekontu Orokorren Legea. Lege honen lehenengo zeregina, beraz, aurrekontu orokorren errejimena onartzea da, hain zuzen ere.

Determinada así la configuración de los Presupuestos Generales, surge la necesidad de articularla con el mundo del derecho, a cuya finalidad responde, en principio, la existencia de la Ley de Presupuestos Generales. Por tanto, el primer cometido de esta ley es, precisamente, aprobar el régimen de los Presupuestos Generales.

Baina herrialdearen ekonomi egoera bera ikusirik, eta gizarte barruko ekonomi harremanak nolakoak diren kontuan hartuta, herri-aginteek, batzuetan, bestelako neurriak hartu behar izaten dituzte, aurreko lerroaldean aurrekontu orokorrak direla-eta zehaztutako edukiarekin bat ez datozenak. Badira, gainera, beste xedapen batzuk zenbait gai atzera aurrekontu orokorren legeetara bidaltzen dituztenak, nahiz eta edukiaren aldetik aurrekontu horietan egokitu ez; behar bada, lege horiek, aldi baterako direla eta, etengabeko eguneratzea lortzeko tresna egokiak diren ustean. Horregatik guztiagatik, lege honen bidez beste eduki-mota bat eman diegu Euskadiko aurrekontu orokorren legeei, aurrekontu horien onarpen hutsaz bestelakoa. Eduki hori 6. ataleko 2. lerroaldean dago zehaztuta eta aurrera begira zabalik utzi beharra dago, beste xedapen batzuetatik zer igorriko gogoan eta, batez ere, gizarte eta ekonomiaren esparruan ageri diren gorabehera guztiak -asko baitirakontuan.

Sin embargo, la propia situación económica del país y la naturaleza de las relaciones económicas existentes en la sociedad, requieren a veces de la adopción de una serie de medidas por parte de los poderes públicos, que no encajan en el contenido de los Presupuestos Generales delimitado anteriormente. Además, existen disposiciones que reenvían a las leyes de presupuestos generales la regulación de una serie de materias no comprendidas en el contenido de éstos, en la idea, quizá, de que dada la temporalidad de dichas leyes, constituyen un instrumento adecuado para una actualización permanente. Por todo ello, la presente ley atribuye a las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi otro contenido, diferente al de la mera aprobación de los mismos, enunciado en el párrafo 2 del artículo 6, el cual ha de ser de previsión abierta en consonancia con las remisiones de otras disposiciones y, sobre todo, con las múltiples circunstancias concurrentes en el campo socio-económico.

Azaldutako guztiagatik, Euskadiko Aurrekontu Orokorren eta Euskadiko Aurrekontu Orokorren Legeen arteko sistema edozein ikusmolde hertsi eta zurrun baino harantzago doa. Malgua eta dinamikoa da eta horiek ditu funtzionalitatearen -halakoxea baita- ezaugarri nagusi. Lan-tresna bateratua da, erkidegoko administrazio publikoaren barruko esparrua gainditu, eta ekonomi politikarako tresna egokia bilakatzen dena.

Por todo lo señalado, el sistema Presupuestos Generales de Euskadi-Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi escapa a cualquier configuración encorsetada y estática, para disponer de la flexibilidad y dinamicidad como características propias determinantes de su funcionalidad, constituyendo un instrumento combinado que transciende el ámbito interno de la Administración Pública de la Comunidad para convertirse en una herramienta idónea de política económica.

Azpimarratu beharrekoa da, azkenik, legea bat datorrela, guztiz, aldarrikatzen dituen hatsapenekin, aurrekontu orokorretarako eta aurrekontu orokorren legeetarako araudi propioa ezartzen baitu, jomugako gaiei dagozkien araudiez aparte.

Por último, hay que destacar la congruencia de la ley con los principios que consagra, al establecer una regulación propia de los Presupuestos Generales y de las Leyes de Presupuestos Generales, al margen de las regulaciones de las materias que constituyen su objeto.

4.– Erakundeen antolaketa.

4.– La organización institucional.

Legeko III. idazpurua Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren eta erakunde-mailakoaren egitura antolatzera begira dago egina edukiaren aldetik, hobeto lan egiteko beharrezkoa denez.

El Título III de la ley dedica su contenido a la regulación de la configuración estructural de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, necesaria para su mejor desenvolvimiento.

Antolaketaren esparrua nahikoa da, identitatearen aldetik, arauen mailan gorputz berezitua edukitzeko. Baina, horretaz gainera, erakundeek gutxieneko batean behintzat, autonomia-erkidegoaren beharretarako egokia izan behar dutenez, eta Euskadiko Ogasun Nagusia berez eta kopuruei begira zein gai garrantzitsua den kontuan hartuta, horrek guztiak III. idazpurua sortzea ekarri du.

Aunque el campo de la organización tiene entidad propia para constituir un cuerpo normativo específico, la necesidad de disponer de un aparato institucional mínimamente adecuado a las necesidades de la Comunidad Autónoma, unida a la relevancia cualitativa y cuantitativa de la materia de la Hacienda General del País Vasco, ha fundamentado la existencia del Título III.

Egituraketa horren oinarrian antolaketaren ikusmolde bat dago, hain zuzen ere, antolaketa autonomia- erkidegoari agindutako eginkizunak betetzeko bitarteko dela dioen ikusmoldea. Bi hatsapen nagusi ditu:

Dicha configuración estructural se basa en la concepción de la organización como un medio para conseguir las finalidades encomendadas a la Comunidad Autónoma, y utiliza dos principios fundamentales:

a) Legegintzako botereen eskuhartzea, garrantzizko kasuetan, bateragarria da antolaketa momentuan momentuko gorabeheretara egokitzeko beharrezkoa den malgutasunarekin.

a) La compatibilidad de la intervención de los poderes legislativos, en los supuestos importantes, con la flexibilidad necesaria para lograr una organización adaptada a las circunstancias concurrentes en cada momento.

b) Batzuetan, zuzenbide pribatua ere lan-tresna modura erabili behar da, horrela, zuzenbide publikoa eta pribatua batera erabilita, eraginkortasun handiagoa lortzeko beste baliabide bat izan dezagun.

b) La utilización instrumental del derecho privado en algunos casos, con la finalidad de que la conjunción derecho público-derecho privado constituya también otro medio apropiado para el logro de una mayor eficacia.

5.– Aginpideen errejimena.

5.– El régimen competencial.

Sistemak aginduta, legeko IV. idazpurua aginpiderik esanguratsuenak eta orokorrenak emateko da, nahiz eta idazpuru bereko 24. atalean jartzen duena ere bete behar den. Atal horren funtsa Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legea eta lege honetako III. idazpurua osorik betetzeko argibideak ematea da.

Por imperativo sistemático, el Título IV de la ley queda destinado a la atribución de las competencias más significativas y generales, aunque sin perjuicio de lo que resulte del artículo 24 del mismo, cuyo fundamento radica en la necesidad de clarificar la íntegra aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y del Titulo III de la presente ley.

6.– Edukia.

6.– El contenido.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren edukia legeko V. idazpuruan dago jasota. Eskubideak eta obligazioak bananduta ageri dira, ogasun horren bi alderdi diren aldetik.

El contenido de la Hacienda General del País Vasco es objeto del Título V de la ley, contemplándose de manera separada los derechos y las obligaciones, como diferentes vertientes de aquél.

Eskubide eta obligazio horien errejimen orokorra zehazteaz gainera, V. idazpuruan eskubide horien sailkapen bat ere egin dugu. Horretarako, diru-sarrera garrantzitsuenen alderdirik azpimarragarrienak daude jasota.

Además de establecer el régimen general de tales derechos y obligaciones, el Título V procede a realizar una clasificación de los primeros abordando los aspectos más sobresalientes de los ingresos más relevantes.

7.– Diru-laguntzen errejimena.

7.– El régimen subvencional.

Diru-laguntzen errejimena VI. idazpuruan dago jasota. Errejimen horren alderdirik garrantzitsuenek lege-erreserba eduki behar dute, nahiz eta administrazioak baduen ahalmena bai errejimen hori erregelamendu bidez garatzeko, bai diru-laguntzen programak legebiltzarrak onartutako kredituen arabera arautzeko eta baita diru-laguntzei baiezkoa emateko administrazio-egintza agintzeko ere.

El Título VI aborda el régimen subvencional, a estos efectos se considera que las características generales de dicho régimen deben gozar de reserva de ley, sin perjuicio de la capacidad de la Administración para el desarrollo reglamentario del mismo, para la regulación de los programas subvencionales en base a los créditos aprobados por el Parlamento y para dictar los actos administrativos de otorgamiento o concesión.

Diru-laguntza, lehenengo eta behin, administrazio orokorraren edo administrazio horretako erakunde autonomiadunen egintza bat da, eta egintza horren arabera, diru-kopuru bat jarriko da, dohainik eta zuzenbide publikoaren mende. Diru hori jasoko duenak ez du ordainetan beste ezer eman beharko, baina hala ere, nahi izanez gero, karga jakin batzuk ezar dakizkioke, diru-laguntza jaso nahi badu bete beharko dituenak. Diru-laguntza ematekotan, helburu publikoa eduki behar du eta helburu horrek laguntza-emailearen aginpideen barruan egon behar du, edo, bestela, gizartearen onerako jardueraren bat bultzatzeko balio behar du. Honenbestez, diru publikoa honako helburu hauetakoren baterako eman behar da: administraziokoak ez diren partikularrek eskaintzen dituzten baina erantzukizunaren aldetik publikoak diren zerbitzuak finantzatzeko, baldin eta dohainik edo balio dutena baino merkeago eskaintzen badituzte eta ez badaude berariaz araututa; laguntza-zerbitzu berezietarako, esate baterako, larrialdi-laguntzetarako; beka eta ikasketetarako laguntzetarako; baiezkoa eman aurretik egin izandakoengatik eman beharreko laguntzak ordaintzeko; eta kreditu-bide jakin batzuetako interesak dirulaguntzez arintzeko. Azkeneko kasu horretan, administrazioak mailegu-emaileari interesen dagokion zatia ordaintzeko ardura hartuko du, beti ere, etxebizitzetarako programetan eta industria, merkataritza eta zerbitzuetako inbertsioetan.

En primer lugar la subvención queda caracterizada como un acto de la Administración General o de sus organismos autónomos por el que se realiza una disposición gratuita de fondos sujeta al derecho público, que conlleva la inexistencia de contraprestación por parte del beneficiario, si bien al mismo se le pueden imponer una serie de cargas para su percepción, que se entregan para un fin público comprendido en el ámbito de las competencias materiales de la entidad concedente, o para fomentar una actividad de utilidad o interés social. De esta manera, quedan recogidas las entregas de fondos públicos, que tienen por objeto la financiación de servicios de responsabilidad pública cuando se presten gratuitamente o por un precio inferior al coste por particulares ajenos a la Administración y que carezcan de regulación específica, las prestaciones asistenciales de carácter especial, tales como las ayudas de emergencia social, las becas y ayudas al estudio, los premios y otras ayudas que se otorguen en consideración a las actividades del beneficiario previas a la concesión, y las subvenciones de los intereses de determinadas líneas de crédito, asumiendo la Administración la obligación de satisfacer a la entidad prestamista la parte que corresponda de dichos intereses en programas destinados a la vivienda e inversiones en los sectores de industria, comercio y servicios.

Bigarrenik, formula irekia erabiltzeko erabakia ere hartu dugu, diru-laguntzak direla-eta inork interpretazio murriztailerik egin ez dezan. Horretarako, formula horren barruan sartu ditugu administrazio orokorrak edo administrazio horretako erakunde autonomiadunek Euskadiko Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen dituzten laguntza guztiak. Alde horretatik eta lege honen ondorioetarako, administrazioak beste erakunde publiko edo partikular batzuei emandako kreditu edo maileguak ere laguntzak edo diru-laguntzak izango dira, baldin eta ondare-atribuzioren bat badaramate; interes publikoko helbururen bat betetzeko baldintza batzuk betetzeko eskatzen badute; eta diruzaintza edo zorpetzea dela-eta erakunde horiek administrazio publikoarekin egin behar dituzten operazioekin inolako zerikusirik ez badaukate. Horrek ez du esan nahi kreditu eta maileguen kontraprestazio-izaeraz beren araudietan jasota dauden berezitasunak bete behar ez direnik.

En segundo lugar, se ha optado por recoger también una fórmula abierta para eludir interpretaciones restrictivas respecto del concepto de subvención, al incluir en su ámbito de aplicación cualquier ayuda que se otorgue por la Administración General o sus organismos autónomos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, también se consideran ayudas y subvenciones, a efectos de esta ley, los créditos o préstamos que conceda la Administración a otros entes públicos o particulares que impliquen una atribución patrimonial y que contengan condiciones específicas para la realización de algún fin de interés público y que en ningún caso se corresponden con las operaciones de tesorería o endeudamiento de dichos entes con la Administración Pública, sin perjuicio de las especialidades que sus propias normas reguladoras puedan fijar sobre aquellos aspectos consustanciales a la naturaleza contraprestacional de los créditos o préstamos.

Era berean, kontzeptu zabal hori erabilita, helburu bat baino gehiagorako erabil daitezkeen dirulaguntzei izaera propioa ematea lortu dugu. Dirulaguntza horiek ikerketarako, doktoratu ondoko prestakuntzarako eta abarrerako laguntza edo beken artekoak izan daitezke. Dirutan ematen ez diren eta Euskadiko ondare-legedian zehaztutako baliabideen bitartez bideratzen ez diren laguntzak ere jaso ditugu. Europako Batasunaren fondoekin finantzatutako laguntzak ere lege honen esparru barruan dira, baina horrek ez du esan nahi Batasuneko legeak araudi honen gainetik egongo ez direnik. Dirutan ematen ez diren laguntzak direla-eta, ondasun batzuk dohainik besterentzea erabakitzen den kasuetan edo denbora-zati jakin batean ondasun horiek erabiltzen uztea erabakitzen den kasurako, Euskadiko ondare-legedian zehaztutako bidea jarraitu beharko da; eta, legedi horretan araututa ez dagoen guztirako, lege honetan jasotako arauak bete beharko dira zuzen-zuzenean.

Asimismo, con este concepto amplio, se da carta de naturaleza a la existencia de subvenciones reintegrables, las cuales pueden operar en el campo de las ayudas o becas que se conceden para la investigación, la formación postdoctoral o similares. También se incluyen las ayudas no dinerarias que no se instrumenten a través de los procedimientos previstos en la legislación patrimonial de Euskadi. Igualmente, se incluyen dentro del ámbito de esta ley las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea, sin perjuicio de la prevalencia de las normas de aquélla sobre la presente regulación.

Legean, beraz, laguntza edo diru-laguntzaren kontzeptua zehaztu ondoren, kontzeptu horretatik kanpo geratu dira gizarte-segurantzaren sistema barruko diru-prestazioak, Gizarteratzeko Gutxieneko Diru Sarrera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak emandako zerga-abantailak (halakorik ematen badu), eta dohainik eskainitako zerbitzu publikoak.

En relación con las ayudas o subvenciones no dinerarias consistentes en la enajenación gratuita o en la cesión temporal de uso de bienes deberán seguirse los procedimientos específicos previstos en la legislación patrimonial de Euskadi, siéndoles de aplicación directa, en todo lo no regulado por aquélla, las normas contenidas en la presente ley.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez finantzatutako baltzu publikoei, zuzenbide pribatuko ente publikoei edo beste edozein entitateri dagokienean, diru-laguntzen inguruko jarduera honako hiru hatsapen hauen arabera egokitu beharko dute, haien izaera edo egikera juridikoa edozein izanda ere: publizitatea, konkurrentzia eta objektibitatea. Hatsapen horiek betetze aldera, erakunde- mailako administrazio publikoa osatzen duten baltzu publikoek eta zuzenbide pribatuko ente publikoek, lege honetatik, 48. ataleko 5. lerroaldean berariaz xedatutakoa bakarrik bete beharko dute, beti ere, daukaten izaera juridikoarekin bateragarria den neurrian.

Establecido el concepto de ayuda o subvención en la ley, quedan fuera del mismo las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, el Ingreso Mínimo de Inserción, los beneficios fiscales que puedan concederse por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la prestación gratuita de servicios públicos.

Bereziki aipatu beharrekoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eman ditzakeen abal eta bestelako bermeak. Izan ere, lege honetan diru-laguntza eta laguntzen inguruan erabili dugun kontzeptu zabalaren barruan ondo egokitzen badira ere, aparte araututa daude, eta, horregatik, arau honen esparrutik kanpo uztea erabaki dugu. Baina, hala eta guztiz ere, abalak eta bermeak jasotzekoak direnek diru-laguntzak lortzeko baldintza orokorrak bete beharko dituzte, lege honetako 50. atalean zehaztuta daudenak, alegia. Administrazioak ere, bermeak sustapen-tresna modura erabili nahi dituenean, 49. atalean jasotako hatsapen orokorrak bete beharko ditu, bermeak zer-nolakoak diren kontuan hartu, eta hatsapenekin bateragarriak baldin badira, behintzat.

Por lo que se refiere a las sociedades públicas, los entes públicos de derecho privado y aquellas otras entidades cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica financiadas por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deberán ajustar su actividad subvencional a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. A efectos de cumplir los citados principios a las sociedades públicas y a los entes públicos de derecho privado que integran la Administración Institucional solamente les será de aplicación de esta ley lo dispuesto expresamente en el párrafo 5 del artículo 48, en la medida que sea compatible con su naturaleza jurídica.

Beste alde batetik, orain, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-mailako administrazioak ere jaso dezake laguntza eta diru-laguntzarik. Baina argi geratu behar du laguntzak jasotzeko aukera hori ezin dela nahastu -gauza desberdinak baitira- erakundemailako administrazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretik finantzaketa-premiak betetze aldera jasotzen dituen tranferentziekin, ez daukate-eta diru-laguntzekin zerikusirik.

Mención especial hay que realizar respecto de los avales y otras garantías que puedan concederse por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que, si bien encajan dentro del concepto amplio de las ayudas o subvenciones utilizado por esta ley, gozan de su propia regulación específica por lo que se ha optado por su exclusión del ámbito de la presente norma. No obstante, les serán de aplicación a los beneficiarios de los avales y garantías las condiciones generales exigidas para obtener una subvención, reguladas en el artículo 50 de esta ley. Igualmente la Administración, cuando utilice las garantías como instrumento de fomento, deberá atender a los principios generales que se prevén en el artículo 49 en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de las garantías.

Diru-laguntzen inguruko jarduera osoa zuzendu behar duten hatsapenei dagokienez, berriro ere baiezkoa eman diegu publizitate, konkurrentzia eta objektibitateari; eta aldarrikapen hori araudira bertara eraman dugu. Era berean, denon dirua gastatu behar dugunean eraginkorrak eta aurrezte-zaleak izan behar dugunez eta hatsapen horiek betetzeko kontuan hartu beharko ditugun eskakizunak gogoan hartuta, halako arau edo muga batzuk jarri ditugu, administrazioak diru-laguntzen inguruko zereginetan bete beharko dituenak.

Por otra parte se ha ampliado el espectro de los beneficiarios de las subvenciones y ayudas a la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ahora bien, es preciso manifestar que no debe confundirse la posibilidad de ser perceptor de ayudas con las transferencias que dicha Administración Institucional percibe de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cubrir sus necesidades de financiación, las cuales son ajenas al hecho subvencional.

Hemendik aurrera, era berean, laguntzak ematen dituzten erakundeek ebaluaketa bat egin beharko dute emaitzak aztertzeko eta, beharrezkoa bada, aurrerantzean diru-laguntzen inguruan erabili beharreko programa errebisatzeko.

En cuanto a los principios que deberán presidir la actividad subvencional se reafirman los ya conocidos de publicidad, concurrencia y objetividad, estableciendo la manifestación de los mismos en las normas reguladoras. Asimismo, atendiendo a las exigencias derivadas de los principios de eficacia, eficiencia y economía en el gasto público se han previsto una serie de reglas o límites a los que deberá sujetarse la actividad subvencional de la Administración.

Arauak idazteko eta laguntzak emateko aginpidea zabaletik zehaztu dugu. Laguntzak emateko, zuzenzuzenean aplikatu beharreko oinarrizko arau batzuk zehaztu ditugu eta, arau horietan, gastu publikoaren mugak direla-eta jurisprudentziaren aldetik izan diren azken pronuntziamenduak ere kontuan hartuta daude; eta, beraz, aurrekontuetan kasuan kasu egon beharko lukeen dena delako kreditua egon ez, edo, amaitu egiten bada, horrek balizko onuradunen artean izango lituzkeen ondorioak ere kontuan hartuta daude. Lehiaketetan bete beharreko oinarrizko hatsapenak ere arautu ditugu.

Igualmente, se ha introducido la obligación de realizar la evaluación posterior por parte de los organismos concedentes de las ayudas, a fin de analizar los resultados obtenidos y en su caso proceder a la revisión futura de los programas subvencionales.

Diru-laguntza edo laguntza publikoak kudeatzen kolaboratzen duten erakundeek laguntza ematen duen administrazioaren eta laguntza hori jaso behar duenaren arteko bitartekari-lana beteko dute. Alde horretatik, diru publikoa haiei zuzenduta egongo da behar bada, baina ez dira, horregatik, diru-laguntzen onuradunak. Dena dela, legean, betebeharren oinarrizko errejimen bat ezarri dugu erakunde horietarako.

Se ha formulado la competencia para dictar normas reguladoras y conceder ayudas de una manera amplia, fijándose una serie de reglas básicas de directa aplicación para el procedimiento de concesión que tienen en cuenta los últimos pronunciamientos jurisprudenciales respecto de las limitaciones del gasto público y, por tanto, de los efectos que frente a los posibles beneficiarios tenga la inexistencia o agotamiento del crédito presupuestario correspondiente. Igualmente, se han regulado los principios básicos que deben cumplirse en los procedimientos concursales.

Diru-laguntza itzularazteko, diru-laguntza hori emateko egin zen akordioa indargabetu edo aldatu egin behar da, eta, horretarako, aplika daitekeen araudian zehaztutako arrazoietakoren bat egon behar du. Ez du zigorrekin zerikusirik, zigorrek araudi berezia baitaukate, hain zuzen ere, VII. idazpuruko III. atalburuan. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarreren artekotzat hartuko dira, eta, beraz, administrazioak sarrera horietarako zehaztuta dituen prozedura eta prerrogatibak bete beharko dituzte. Erantzukizun-errejimena administraziomailako arauhauste eta zigorren erantzuleei ezartzen zaien errejimenarekin batera arautu dugu lege honetako 64. atalean, hain zuzen ere gauza berbera behin eta berriz esan beharrik ez izateko.

El reintegro de las subvenciones se corresponde con la correlativa revocación o modificación del acuerdo de concesión mediante la constatación de la existencia de alguna de las causas previstas en la normativa aplicable. No tiene carácter sancionador, puesto que las sanciones se rigen por la normativa específica que se regula por el capítulo III del Título VII. Las cantidades a reintegrar tendrán el carácter de ingreso de derecho público, por lo que les serán de aplicación los procedimientos y prerrogativas de la Administración para este tipo de ingreso, habiéndose regulado el régimen de responsabilidad conjuntamente con el que se reputa para los responsables de infracciones y sanciones administrativas, en el artículo 64 del presente texto legal, a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Azken batean, laguntzak eta diru-laguntzak emateko ezarri nahi dugun errejimen orokorrak -gure asmoa hau da behintzat- euskal gizartearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren premiei erantzun behar die, eta diru-laguntzetarako gordetako dirua denon onerako eta zuzen kudeatzeko balio behar du, hatsapenak baitira.

En definitiva, se pretende establecer un régimen general de concesión de ayudas o subvenciones que responda tanto a las necesidades de la sociedad vasca como de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que salvaguarde los principios de interés público y de gestión eficaz de los recursos económicos destinados a la actividad subvencional.

8.– Babesa.

8.– La protección.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren babesaren ingurukoak lege honetako VII. idazpuruan jaso ditugu, benetan babes daitekeen ustean: bermeak, erantzukizunak eta arauhauste eta zigorren errejimenak, beti ere, diru-laguntzen esparru barruan.

La protección de la Hacienda General del País Vasco es tratada en el Título VII de la ley, bajo la perspectiva de que es susceptible de serlo: garantías, responsabilidades y régimen de infracciones y sanciones en materia del régimen subvencional.

Bermeak direla-eta, 57. atala da aipatzekoa, Ogasun Nagusiko eskubideak aseguratzeko bidea zabaldu eta arautzen duena, eskubide horietarako arriskugarriak diren egoerei aurre egin ahal izateko. Bide horrek batera uztartu nahi ditu bai babes eraginkorra eta bai obligazioa duenaren eskubideak errespetatu beharra; eta, horretarako, prozedura bitan banatzen du: behin-behingoz aseguratzea eta behin betiko aseguratzea.

En relación con las garantías, destaca el artículo 57, el cual establece y regula un mecanismo de aseguramiento de los derechos de la Hacienda General, capaz de hacer frente a situaciones de riesgo para los mismos. Dicho mecanismo combina la eficacia de la protección con el respeto a los derechos del obligado, mediante la división del procedimiento en las fases de aseguramiento provisional y de aseguramiento definitivo.

Erantzukizunak direla-eta, legean jaso dugunez, Euskadiko Ogasun Nagusiari egindako kalteak ordaindu egin behar dira, eta horrek ez du esan nahi, gainera, beste erantzukizunik eska ezin denik, diziplina edo penaleko erantzukizunak esate baterako. Ezarri beharreko zigorrak era jaso ditugu.

En lo que concierne a las responsabilidades, la ley recoge la obligación de indemnización de los daños y perjuicios producidos a la Hacienda General del País Vasco, con independencia de otras responsabilidades que, como la disciplinaria o penal, pudiesen exigirse, así como las sanciones que procediere imponer.

Diru-laguntzak eta laguntzak direla-eta lege honetan jaso dugun zigor-errejimenak ogasun nagusia gastu publikoaren ikuspuntutik babeste aldera gure araubidean halako baliabide batzuk sartzeko premiari erantzuten dio. Alde horretatik, kontuan hartu ditugu bai Konstituzio Auzitegiak administrazioaren zigor-ahalmenaz egin dituen pronuntziamenduak, bai ahalmen hori eta administrazio-legedi orokorrean jasotako zigor-prozedura zuzentzen dituzten hatsapenak, eta baita diru-sarrera publikoak direlaeta ezar daitekeen errejimenaren berezitasunak ere.

El régimen sancionador introducido por esta ley en materia de subvenciones y ayudas responde a la necesidad de insertar en nuestro ordenamiento instrumentos de protección de la Hacienda General desde la vertiente del gasto público. A este respecto, se han tenido en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la potestad sancionadora de la Administración, así como los principios que rigen dicha potestad y el procedimiento sancionador previsto en la legislación administrativa de carácter general, y las peculiaridades derivadas del régimen aplicable a los ingresos públicos.

I. IDAZPURUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. atala.– Kontzeptua.

Artículo 1.– Concepto.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak ekonomiaren arloan dauzkan eskubide eta obligazio guztiek osatzen dute Euskadiko Ogasun Nagusia.

1.– La Hacienda General del País Vasco esta constituida por el conjunto de derechos y obligaciones, de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Honako hauek dira Euskadiko Ogasun Nagusiaren berezko gaiak:

2.– Son materias propias de la Hacienda General del País Vasco las siguientes:

a) Ondarearen errejimena.

a) El régimen del patrimonio.

b) Aurrekontuak egin eta kudeatzeko prozedura.

b) El procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria.

c) Autonomia-erkidegoko ekonomi jarduerak bete behar duen kontrol- eta kontabilitate-sistema.

c) El sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma.

d) Kontratazioarako errejimena.

d) El régimen de la contratación.

e) Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren errejimena.

e) El régimen de la Tesorería General del País Vasco.

f) Bere tributuak eta bestelako diru-sarrerak, publiko nahiz pribatuak, arautzea.

f) La regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y privado.

g) Zorpetzeko errejimena.

g) El régimen de endeudamiento.

h) Bermeak emateko errejimena.

h) El régimen de concesión de garantías.

i) Laguntza eta diru-laguntzetarako errejimen orokorra, lege honetan araututa dagoena.

i) El régimen general de ayudas y subvenciones, que se regula en la presente ley.

j) Autonomia Erkidegoak bere ogasun nagusiaren barruko gainerako gaien inguruan dituen prerrogatiben errejimena.

j) El régimen de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda General.

k) Atal honetako 1. lerroaldean aipatutako eskubide eta betebeharrekin zerikusia duen beste edozein.

k) Cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

2. atala.– Bete beharreko araudia.

Artículo 2.– Normativa reguladora.

1.– Euskadiko Ogasun Nagusiak bete beharko ditu: lege hau; ogasunari dagozkion gaien inguruan Euskal Autonomia Erkidegoak emandako gainerako legeak; gai horien beren inguruan aplika dakizkiokeen beste batzuk; eta, horiekiko kontraesanik ez dakarten neurrian behintzat, ogasuna bera garatzeko edo exekutatzeko emandako erregelamendu-xedapenak ere bai.

1.– La Hacienda General del País Vasco se regirá por la presente ley, así como por las demás emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras que le sean de aplicación, referentes a las materias propias de aquélla y, en cuanto no contradigan a las mismas, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y/o ejecución.

2.– Lege bidez arautu beharko dira bai ogasun nagusiaren berezko gaiei dagozkien oinarrizko hatsapenak, bai lege honetan berariaz erreserbatutako gainerako kontuak ere.

2.– Serán objeto de ley los principios básicos referentes a las materias propias de la Hacienda General, así como aquellos otros extremos reservados expresamente en la presente ley.

3.– Gobernuak onartu beharko ditu 1. lerroaldean aipatutako erregelamendu-xedapenak, non eta onarpen hori ez zaion, lege edo gobernu-dekretu bidez, ogasun eta finantzako aginpidea daukan sailburuari agindu. Halako kasuak Lehendakariak onartu beharko ditu lehenengo.

3.– La aprobación de las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el párrafo 1 corresponderá al Gobierno, salvo que se haya atribuido expresamente al Consejero del Departamento competente en materia de hacienda y finanzas en virtud de una ley o de un decreto del Gobierno, previa aprobación del Lehendakari en este último caso.

4.– Aurreko lerroaldeetan aipatutako araurik ez badago, administrazio-zuzenbidekoak hartuko dira kontuan (Euskal Autonomia Erkidegoak emandakoak).

4.– En defecto de las normas a que se refieren los párrafos anteriores, regirán las de derecho administrativo emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.– Ogasun eta finantzetako aginpidea daukan sailburuarena da Euskadiko Ogasun Nagusiari dagozkion arau guztiak ulertu edo argitzeko xedapenak emateko ahalmena, arau horiek lege-mailakoak nahiz erregelamendu-mailakoak izan, edota zuzenean nahiz ordezko modura aplikatu behar izan. Salbuespena Autonomia Erkidegoak derrigorrez bete behar dituen estatuko arauak dira. Xedapen horien itxurari dagokionez, Jaurlaritzako sailburuek onartzen dituzten erregelamenduek legez daramaten itxura bera izango dute, nahiz eta edukia argitutako arauaren edukiarekin bateratuko den. Erkidegoko organo eta enteek derrigorrez bete beharko dituzte.

5.– Corresponde al Consejero del Departamento competente en materia de hacienda y finanzas la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de todas las normas reguladoras de la Hacienda General del País Vasco, legales o reglamentarias, de aplicación directa o supletoria, a excepción de las del Estado que resultaren ser de obligatoria observancia para la Comunidad Autónoma. Dichas disposiciones adoptarán la forma legalmente establecida para los reglamentos que aprueben los Consejeros del Gobierno, aunque su contenido se integrará con el de la norma interpretada o aclarada, y serán de obligado acatamiento para los órganos y entes de la Comunidad.

3. atala.– Erakunde publikoen eskuhartzea.

Artículo 3.– Actuación pública.

Euskal Autonomia Erkidegoak bere oagasuntza nagusiaren berezko gaietan eskuhartuko du, honako hatsapen hauetan oinarrituta: legalitatea, objektibitatea, aurreztu beharra, eraginkoratasuna, kontrola, kutxa bakarra eta barruko organo eta erakundeen arteko koordinazioa.

La Comunidad Autónoma de Euskadi actuará en las materias propias de su Hacienda General, conforme a los principios de legalidad, objetividad, economía, eficacia, control, unidad de caja y coordinación entre sus órganos y entidades.

4. atala.– Prerrogatibak.

Artículo 4.– Prerrogativas.

Euskal Autonomia Erkidegoak -dagozkion aginpideen barruan eta ogasun nagusiaren inguruan beti ere- Estatuak onartuta dituen prerrogatiba berberak izango ditu, salbu eta ez duen berariaz bestelako xedapenik onartzen. Xedapen horrek lege-mailakoa izan beharko du.

La Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de su competencia y en relación a su Hacienda General, dispondrá de las mismas prerrogativas reconocidas al Estado, salvo disposición expresa con rango de ley emanada de la misma.

II. IDAZPURUA
TÍTULO II
EUSKADIKO AURREKONTU OROKARRAK ETA EUSKADIKO AURREKONTU OROKORREN LEGEA
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE EUSKADI Y LAS LEYES DE PRESUPUESTOS GENERALES DE EUSKADI

5. atala.– Euskadiko aurrekontu orokorrak.

Artículo 5.– Los Presupuestos Generales de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak ekonomiako edo aurrekontuetako ekitaldi bakoitzean egin behar duen ekonomi jarduera programa baten bidez zuzenduta dago, eta programa hori osatzen duten erabakiak batu ondoren, adierazpide formala ematen zaie agiri bidez, bai finantzen aldetik bai kontabilitatearen aldetik azalduta egoten dena. Adierazpide hori dira, bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak edo Euskadiko Aurrekontu Orokorrak.

1.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Presupuestos Generales de Euskadi, son la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en cada ejercicio económico o presupuestario.

2.– Euskadiko Aurrekontu Orokorrak, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko baliabideak ondo administratzen diren kontrolatzeko tresna dira.

2.– Los Presupuestos Generales de Euskadi constituyen, a su vez, el instrumento de control de la correcta administración de los recursos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Honako hauek Euskadiko Aurrekontu Orokorrak dira:

3.– Tienen la naturaleza de Presupuestos Generales de Euskadi:

a) Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten erakundeetako aurrekontuak, sarrera eta gastuen dena delako egoera-orriekin osatuta daudenak; eta gizarte-segurantzako ekonomi errejimena kudeatzeko aurrekontuak.

a) Los presupuestos de las entidades que componen la Comunidad Autónoma de Euskadi, constitutivos de los correspondientes estados de ingresos y estados de gastos, así como los presupuestos de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

b) Autonomia Erkidegoko erakundeen artetik, gai honetan zuzenbide publikoa betetzen dutenek bermeak eskaintzeko daukaten gorengo muga.

b) El límite máximo de prestación de garantías por parte de las entidades de la Comunidad Autónoma que se rijan, en esta materia, por el derecho público.

c) Autonomia Erkidegoko erakundeen artetik, gai honetan zuzenbide publikoa betetzen dutenek zorrak egin ahal izateko daukaten gorengo muga.

c) El límite máximo de endeudamiento de las entidades de la Comunidad Autónoma que se rijan, en esta materia, por el derecho público.

4.– Aurrekontu orokorretan erreferentzia modura erabiliko den ekonomiako edo aurrekontuetako ekitaldia urtebetekoa izango da (egutegikoa).

4.– El ejercicio económico o presupuestario a que vendrán referidos los presupuestos generales coincide con el año natural.

6. atala.– Euskadiko aurrekontu orokorren legeak.

Artículo 6.– Las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren legeak edo Euskadiko aurrekontu orokorren legeak dira aurreko atalean zehaztutako aurrekontu orokorrak onartzeko helburua daukatenak.

1.– Las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi, son las que tienen por objeto la aprobación de los Presupuestos Generales definidos en el artículo anterior.

2.– Horretaz gainera, Euskadiko aurrekontuen legeek berez Euskadiko Ogasun Nagusiari dagozkion edo ogasun horrekin zerikusia daukaten beste gai batzuk ere arau ditzakete haraino zabalduta, esate baterako: langileen ordainsarien errejimena eta aurrekontu orokorren barruko kredituei dagozkien alokairu pasiboen errejimena; aurrekontu-errejimena eta aurrekontu horietako gastu publikoa exekutatzeko errejimena; berez autonomia-erkidegoarenak diren tributuen errejimena; eta zorpetzeko baldintzen errejimena. Gai horiei dagozkien arauak aurrekontu orokorretako legeetan daude eta lege horien izaera eta errejimen berbera izango dute.

2.– Además, las Leyes de Presupuestos de Euskadi podrán extender su objeto a la regulación de otra serie de cuestiones propias de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas con ésta, tales como el régimen de las retribuciones del personal y de los haberes pasivos correspondientes a los créditos pertenecientes a los presupuestos generales, el régimen presupuestario y de ejecución del gasto público de los mismos, el régimen de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, y el de las condiciones de endeudamiento. Las normas referentes a estas materias, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales, tendrán la misma naturaleza y régimen de éstas.

3.– Euskadiko Aurrekontuetako Legeen barruko arauak aldatu edo osatzeko legegintzako araurik baldin bada, arau batzuek eta besteek izaera eta errejimen berbera edukiko dute, indarrean egongo diren epea edozein motatakoa izanda ere: arrunta nahiz luzatua.

3.– En el supuesto de que existan normas legislativas de modificación o complemento de las contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi, aquéllas tendrán la misma naturaleza y régimen que éstas, con independencia de cuál sea el período de vigencia, ordinario o prorrogado, en que incidan.

4.– Euskadiko Aurrekontu Orokorretako Legearen egitasmoa dena delako gai bakoitzari dagokion araudian xedatuta dagoenaren arabera egingo da. Gobernuak onartu eta legebiltzarrean aurkeztu beharko dute arautzen duenaren aurreko ekitaldiko azaroaren 1a baino lehenago, eztabaidatu eta, hala egokitzen bada, onar dadin.

4.– El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi será elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que corresponda a cada una de las materias que constituyan su objeto, y aprobado por el Gobierno para ser presentado en el Parlamento con anterioridad al día 1 de noviembre del ejercicio anterior al que vaya referido el mismo, a efectos del correspondiente debate y aprobación en su caso.

III. IDAZPURUA
TÍTULO III
ERAKUNDE-MAILAKO ANTOLAKETA
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

7. atala.– Erakundeen sailkapena.

Artículo 7.– Clasificación institucional.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoa administrazio orokorrak eta erakunde-mailako administrazioak osatzen dute.

1.– La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se halla integrada por la Administración General y por la Administración Institucional.

2.– Administrazio orokorra edo Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa da, Euskadiko administrazio publiko guztian, lurralde-izaera daukan bakarra. Administrazio orokor hori Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 53. atalean dago aipatuta.

2.– La Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, es la única entidad de la misma de carácter territorial.

3.– Honako entitate hauek osatzen dute erakunde-mailako administrazioa:

3.– La Administración Institucional se halla integrada por las siguientes entidades:

a) Zuzenbide publikoaren pean dauden erkidegoko erakundeak. Izena: erakunde autonomiadunak.

a) Los entes institucionales de la Comunidad que se rijan por el derecho público, los cuales reciben la denominación de organismos autónomos.

b) Erkidegoko erakunde-mailako enteetatik, gehienen bat zuzenbide pribatuaz araututa daudenak. Bi motatakoak izan daitezke:

b) Los entes institucionales de la Comunidad que se rijan fundamentalmente por el derecho privado, y que pueden ser de dos clases:

– Zuzenbide pribatuko ente publikoak.

– Entes públicos de derecho privado.

– Baltzu publikoak.

– Sociedades públicas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoa aurreko 2 eta 3. lerroaldeetan aipatutako entitateek osatzen dute, erkidego horretako arlo publikoa osatzen dutenez gero. Entitate horietako bakoitzak nortasun juridiko propioa eta banandua dauka, besteek daukatenaren aldean.

4.– La Comunidad Autónoma de Euskadi se compone de las entidades citadas en los párrafos 2 y 3 anteriores, que integran el sector público de la misma. Cada una de dichas entidades está dotada de personalidad jurídica propia y diferente de la que tengan las demás.

5.– Administrazio orokorra edo Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa da legebiltzarrari atxikitako eskubide eta betebeharren jabea, nahiz eta eskubide-betebehar horien inguruan ganbara horrek dituen aginpideak ere kontuan hartu behar diren.

5.– La titularidad de los derechos y obligaciones afectos al Parlamento, corresponde a la Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias que, en relación con los mismos, ostente dicha cámara.

I. ATALBURUA
CAPÍTULO I
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

8. atala.– Arautzea.

Artículo 8.– Regulación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 53. atalean aipatuta dagoena, lege horretan bertan jasotako arauen pean egongo da antolaketa eta funtzionamenduari dagokionean.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, se regirá, en cuanto a su organización y funcionamiento, por las normas previstas en la misma.

2.– Berez Ogasun nagusiari dagozkion gaien inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoak, gai horiei buruzko xedapenen artetik, berariaz aplikatu behar zaizkionen pean jardungo du; eta, xedapen horiekiko kontraesanik ez dakarten neurrian, zuzenbide publikoaz araututa dauden Euskal Autonomia Erkidegoko entitateei -edozeini- aplika dakizkiokeen gainerako arau guztien pean ere bai.

2.– En cuanto a las materias propias de la Hacienda General, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se regirá por las disposiciones referentes a las mismas que le sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por las demás normas aplicables a toda entidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se rija por el derecho público.

II. ATALBURUA
CAPÍTULO II
ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

9. atala.– Kontzeptua.

Artículo 9.– Concepto.

Erakunde autonomiadunak erakunde-mailako enteak dira, Euskal Autonomia Erkidegokoak eta nortasun publikokoak; haien helburua erkidego horren aginpidepeko aktibitateak egitea da, deszentralizazio-errejimenean beti ere; eta zuzenbide publikoaz araututa daude.

Los organismos autónomos son aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización, en régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y que se rigen por el derecho público.

10. atala.– Motak.

Artículo 10.– Clases.

Erakunde autonomiadunak bi motatakoak izango dira:

Los organismos autónomos pueden ser de dos clases:

a) Merkataritzako erakunde autonomiadunak, hau da, ekonomia, merkatu, industria, finantza edo merkataritzaren inguruko beste edozein jarduera daukatenak.

a) Organismos autónomos mercantiles, que son los que desarrollan actividades de carácter económico, comercial, industrial, financiero y cualquiera otra de naturaleza mercantil.

b) Administrazio-mailako erakunde autonomiadunak, hau da, gainerako guztiak.

b) Organismos autónomos administrativos, que son todos los demás.

11. atala.– Kalifikazioa.

Artículo 11.– Calificación.

Dena delako erakunde autonomiaduna sortzeko arauan egongo da zehaztuta, 10. atalean xedatutakoarekin bat, erakunde hori zein motatakoa den.

La norma de creación de un organismo autónomo determinará su naturaleza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.

12. atala.– Sortzea eta desagertzea.

Artículo 12.– Creación y extinción.

1.– Erakunde autonomoak sortu edo desagertzeko, legea beharko da.

1.– La creación y extinción de organismos autónomos precisarán de ley.

2.– Desagertzeko arrazoiak zeintzuk diren eta horretarako zein jarraibide bete behar den sorrera-arauan edo beste edozeinetan zehaztuta baldin badago, orduan, ez da desagertzeko berariazko araurik beharko.

2.– La extinción no requerirá de norma específica cuando en la de creación, o en otra, se hubieren establecido las causas de aquélla y el procedimiento para llevarla a cabo.

13. atala.– Berregituraketa.

Artículo 13.– Reestructuración.

Jaurlaritzak, erregelamendu bidez, erakunde autonomiadunak beste era batera egituratu ahal izango ditu, eta berregituraketa horien barruan egon daiteke erakunde horiek eduki behar dituzten langile eta materialen inguruko aginpideak ematea, aldatzea edo kentzea eta baita funtzionamendu-errejimenean aldaketak egitea ere. Berregituraketa horiek, hala ere, ezin dituzte, inola ere, erakunde horien izate-arrazoiak edo kalifikazioa aldatu.

El Gobierno podrá, reglamentariamente, realizar reestructuraciones de organismos autónomos, entre las que se comprenderán las atribuciones, modificaciones y supresiones de competencias relacionadas con los medios personales y materiales de que deban disponer, así como modificaciones en su régimen de funcionamiento, sin que, en ningún caso, se altere el fundamento de su existencia ni su calificación.

14. atala.– Arautzea.

Artículo 14.– Regulación.

Berez Euskadiko Ogasun Nagusiarenak diren gaiak direla-eta, eta nahiz eta 12 eta 13. ataletan jartzen duena bete egin behar den, erakunde autonomiadunek gai horien inguruan berariaz aplikatu behar zaizkien xedapenak bete beharko dituzte, eta, xedapen horiekiko kontraesanik ez dakarten neurrian, erkidegoko eta zuzenbide publikoko edozein erakunderi aplika dakizkiokeen gainerako arauak eta, halakorik ezean, autonomia-erkidegoko administraziorako ezarritakoak ere bai.

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 12 y 13, los organismos autónomos se regirán, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por las demás normas aplicables a toda entidad de la Comunidad Autónoma que se rija por el derecho público o, en defecto de éstas, por las establecidas para la Administración de la Comunidad Autónoma.

III. ATALBURUA
CAPÍTULO III
ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOAK
LOS ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO

15. atala.– Kontzeptua.

Artículo 15.– Concepto.

Zuzenbide pribatuko ente publikoak Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak dira eta nortasun publikoa dute. Haien helburua erkidego horren aginpidepeko jarduerak dira, deszentralizazio-errejimenean burutuko dituenak beti ere, eta zuzenbide pribatuaz araututa daude gehienbat.

Los entes públicos de derecho privado son aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de naturaleza pública, cuyo objeto es la realización, en régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.

16. atala.– Kalifikazioa.

Artículo 16.– Calificación.

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek halaxe kalifikatuta egon beharko dute, berariaz, beraien sorrera-legeetan.

Los entes públicos de derecho privado habrán de ser calificados como tales, de manera expresa, en la ley que establezca su creación.

17. atala.– Sortzea, desagertzea eta berregituratzea.

Artículo 17.– Creación, extinción y reestructuración.

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek lege honetako 12 eta 13. ataletan xedatutakoa bete beharko dute.

Será de aplicación a los entes públicos de derecho privado lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la presente ley.

18. atala.– Arautzea.

Artículo 18.– Regulación.

Aurreko atalean jartzen duena bete egin behar bada ere, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, berez Euskadiko Ogasun Nagusiarenak diren gaiak direla-eta, gai horien inguruan berariaz aplikatu behar zaizkien xedapenak bete beharko dituzte; eta, xedapen horiekiko kontraesanik ez badakar, zuzenbide pribatua bete beharko dute.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los entes públicos de derecho privado se regirán, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por el derecho privado.

IV. ATALBURUA
CAPÍTULO IV
BALTZU PUBLIKOAK
LAS SOCIEDADES PÚBLICAS

19. atala.– Kontzeptua.

Artículo 19.– Concepto.

Baltzu publikoak merkataritzako baltzuak dira, baina beren kapitaletan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo erakunde-mailako enteen partizipazioak dira nagusi, ente horiek zuzenbide publikokoak edo pribatukoak izan. Partizipazio nagusi hori zehazteko, aipatutako erakundeen partizipazio guztiak hartuko dira kontuan.

Son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, ya se rijan éstos por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

20. atala.– Sortzea eta desagertzea.

Artículo 20.– Creación y extinción.

1.– Hona hemen baltzu publikoak sortzeko kasuak:

1.– Constituyen supuestos de creación de una sociedad pública los siguientes:

a) Merkataritzako baltzu bat sortzea eta baltzu hori publikoa izatea.

a) La creación de una sociedad mercantil con la cualidad de sociedad pública.

b) Merkataritzako baltzu bat, lehenagotik ere bazena, baltzu publiko bihurtzea.

b) La adquisición de la cualidad de sociedad pública por parte de una sociedad mercantil preexistente.

2.– Hona hemen baltzu publikoak desagertzeko kasuak:

2.– Constituyen supuestos de extinción de una sociedad pública los siguientes:

a) Baltzu publiko modura kalifikatuta dagoen merkataritzako baltzua desagertzea.

a) La extinción de la sociedad mercantil calificada de sociedad pública.

b) Merkataritzako baltzuak publiko izateari uztea.

b) La pérdida de la cualidad de sociedad pública de una sociedad mercantil.

3.– Baltzu publikoak sortu edo desagertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoak edo erkidego horretako erakundeek baltzu horietako partaide nagusi bilakatu ahal izateko, Jaurlaritzaren dekretua beharko da.

3.– La creación y extinción de sociedades públicas, así como la adquisición o pérdida de la condición de partícipe mayoritario en las mismas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, precisarán de decreto del Gobierno.

4.– Merkataritzako baltzuek baltzu publikoak izateari uzten badiote, horrek ez du derrigorrez desagertu behar izatea ekarriko, lege edo estatutuetan desagertzeko arrazoitzat jasota badago salbu.

4.– La pérdida de la cualidad de sociedad pública de una sociedad mercantil no implicará necesariamente la extinción de ésta, salvo que constituya un supuesto legal o estatutario de disolución.

21. atala.– Forma juridikoa eta soziala.

Artículo 21.– Forma jurídico-social.

1.– Baltzu publikoek baltzu anonimoen antzera osatu beharko dira eta sortzearekin batera fundatutakotzat hartuko dira.

1.– Las sociedades públicas habrán de ser constituidas como sociedades anónimas de fundación simultánea a su creación.

2.– Forma aldetik baltzu anonimoak direnez, baltzu horiek garaian garai bete behar duten errejimen juridikoaren pean egongo dira dena delako baltzu publikoak.

2.– La forma de sociedad anónima implicará el sometimiento de la sociedad pública de que se trate al régimen jurídico vigente en cada momento respecto a aquella categoría de sociedades.

22. atala.– Arautzea.

Artículo 22.– Regulación.

Aurreko atalean jartzen duena bete egin behar bada ere, baltzu publikoek, berez Euskadiko Ogasun Nagusiarenak diren gaiak direla-eta, gai horien inguruan berariaz aplikatu behar zaizkien xedapenak bete beharko dituzte; eta, xedapen horiekiko kontraesanik ez badakar, zuzenbide pribatua bete beharko dute.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, las sociedades públicas se regirán, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por el derecho privado.

23. atala.– Baltzu publikoetako partizipazioak.

Artículo 23.– Participaciones en las sociedades públicas.

Autonomia-erkidegoaren ondarea osatuko dute erkidego horretako entitateek beren baltzu publikoetan dauzkaten partizipazioek, beti ere, Euskadiko ondareari buruzko legedian jasotakoaren arabera.

Integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma las participaciones de que sean titulares las entidades de ésta en sus sociedades públicas, en los términos previstos en la legislación de Patrimonio de Euskadi.

IV. IDAZPURUA
TÍTULO IV
AGINPIDEEN ERREJIMENA
RÉGIMEN COMPETENCIAL

24. atala.– Errejimen orokorra.

Artículo 24.– Régimen General.

Lege hau edo beste edozein xedapen dela medio, berez Euskadiko Ogasun Nagusiarenak diren gaien inguruan aginpideren bat -edozein izan daiteke- eman edo antolaketako beste edozein erabaki hartu izanagatik ere, kontuan izan beharko da behar bada beste zerbait erabakiko dela, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legean eta lege honetako III. idazpuruan xedatutakoaren arabera.

Toda atribución de competencias u otra determinación organizativa que se realice con referencia a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, en virtud de esta ley o de cualesquiera otras disposiciones, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que se establezca otra cosa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y en el Título III de la presente ley.

25. atala.– Legebiltzarraren aginpideak.

Artículo 25.– Competencias del Parlamento.

1.– Legebiltzarraren aginpide dira, lege honetan eta aplikatu beharreko beste xedapen batzuetan jasotakoaren arabera:

1.– Corresponde al Parlamento, en los términos establecidos en la presente ley y demás disposiciones que sean de aplicación:

a) Euskadiko Aurrekontu Orokorrak onartzea, haien jarraipena egitea eta kontrolatzea.

a) La aprobación, seguimiento y control de los Presupuestos Generales de Euskadi.

b) Aurrekontuak egiteko eta kudeatzeko prozedura.

b) El procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria.

c) Autonomia-erkidegoaren berezko tributuak ezartzea edo aldatzea.

c) El establecimiento o reforma de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.

d) Ondarearen errejimena.

d) El régimen de patrimonio.

e) Kontratazio-errejimena.

e) El régimen de contratación.

f) Zorpetzeko errejimena.

f) El régimen de endeudamiento.

g) Autonomia-erkidegoaren finantza eta ekonomiako eragiketa handienak onartzea.

g) La aprobación de las grandes operaciones financieras y económicas de la Comunidad Autónoma.

h) Autonomia-erkidegoan urte-sail batean aurrera eraman beharreko ekonomi jarduera, Jaurlaritzak burutu beharko duena, planifikatzea. i) Lege honen, autonomia-erkidegoak emandako beste batzuen edo bete behar dituen besteen arabera legez arautu behar diren gainerantzeko gaiak.

h) La planificación de la actuación económica plurianual de la Comunidad Autónoma que, en su caso, elabore el Gobierno.

2.– Euskadiko Autonomi Estatutuko 27. ataleko 1. lerroaldean eta legebiltzarraren beraren funtzionamendu-erregelamenduan xedatuta dagoenez, Legebiltzarrak honako aginpide hauek ditu, bere barruko errejimenak Ogasun Nagusiaren berezko gaien inguruan dioenari begiratuta:

i) Las demás materias que, de acuerdo con la presente ley, con otras emanadas de la Comunidad Autónoma o con las demás que le sean de aplicación, hayan de regularse por ley.

a) Legebiltzarreko bertako aurrekontua onartzea. Aurrekontu hori, ordena zaintze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorraren barruan sartuko da.

2.– El Parlamento, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Euskadi y en su propio reglamento de funcionamiento, tiene, en cuanto a su régimen interno referente a las materias propias de la Hacienda General, las siguientes competencias:

b) Bere aurrekontua exekutatzea, Legebiltzarrak berak onartutako moduan.

a) Aprobación de su presupuesto, el cual se integrará, a efectos del debido orden, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Euskal Autonomia Erkidegoak bertako ogasun nagusiari buruz emandako legeek ematen dizkioten gainerakoak.

c) Las demás que le atribuyan las leyes emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, referentes a su Hacienda General.

26. atala.– Jaurlaritzaren aginpideak.

Artículo 26.– Competencias del Gobierno.

Euskal Autonomia Erkidegoaren aginpideen artetik, honako hauek Jaurlaritzari dagozkio:

En el marco de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, corresponde al Gobierno:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomi eta finantza-mailako politikaren oinarrizko norabideak zehaztea, Legebiltzarrak aldatzeko ahalmenak eduki edo ez.

a) La determinación de las directrices básicas de política económica y financiera de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de los poderes del Parlamento para su modificación.

b) Erkidegoko aurrekontu orokorren lege-egitasmoak onartzea, gero legebiltzarrera bidaltzeko.

b) La aprobación de los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad, para su remisión al Parlamento.

c) Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legean xedatutakoaren arabera Euskadiko Ogasun Nagusiaren inguruan dagozkionak eta ordenamendu juridikoak agintzen dizkion gainerakoak.

c) Las que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, le correspondan en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.

d) Oro har, direna direlako edo daukaten garrantziagatik, Jaurlaritzak esku artean eduki behar dituen eta legebiltzarraren aginpideen artekoak ez diren guztiak.

d) En general, todas las que, por su naturaleza o importancia, requieran del conocimiento del Gobierno y no sean de la competencia del Parlamento.

27. atala.– Ogasuneko eta finantzetako ardura duen sailaren aginpideak.

Artículo 27.– Competencias del Departamento responsable en materia de hacienda y finanzas.

Ogasuneko eta finantzetako ardura duen sailari dagokio:

Corresponde al Departamento competente en materia de hacienda y finanzas:

a) Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak administratu, kudeatu eta gauzatzea, araudian ezarrita dagoen moduan.

a) La administración, gestión y efectividad de los derechos de la Hacienda General del País Vasco, en los términos establecidos en el ordenamiento.

b) Autonomia-erkidegoko aurrekontu orokorraren aurregitasmoa gertatzea eta, gero, jarraipena egitea, gauzatzen den jakiteko eta ekonomi eta finantza-mailako arauak betetzen diren jakiteko. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko sailek ere parte hartuko dute horretan.

b) La preparación del anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y el seguimiento de su ejecución y del cumplimiento de las normas de carácter económico y financiero, todo ello con la participación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Aurrekontu Orokorren Legeen aurregitasmoak gertatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko sailen partaidetzarekin; Euskadiko Ogasun Nagusiaren berezko gaiei buruzko beste aurregitasmo batzuk prestatzea; eta Jaurlaritzak onartu behar dituen eduki bereko erregelamenduen egitasmoak prestatzea.

c) La preparación de los anteproyectos de Leyes de Presupuestos Generales, con la participación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de otros referentes a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, y de los proyectos de reglamentos del mismo contenido cuya aprobación esté atribuida al Gobierno.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomi jardueraren kontabilitatea eta kontuhartzailetzako kontrola egitea.

d) Las facultades de contabilidad y del control interventor de la actividad económica de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak egin behar dituen ordainketa guztiak agintzea.

e) La ordenación de todos los pagos que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Jaurlaritzak ekonomi eta finantzetarako onartutako politika exekutatzea, Jaurlaritzak berak zehaztutako moduan.

f) La ejecución de la política económica y financiera aprobada por el Gobierno, en los términos que éste determine.

28. atala.– Sailen aginpideak.

Artículo 28.– Competencias de los Departamentos.

Sailei dagokie:

Corresponde a los Departamentos:

a) Nork bere aurrekontuaren aurregitasmoa prestatzea.

a) La preparación del anteproyecto de sus presupuestos.

b) Atxiki dizkieten gastuetarako kredituak kudeatzea.

b) La gestión de los créditos para gastos a ellos adscritos.

c) Sailaren berezko gastuetarako baimena ematea, Jaurlaritzaren aginpideen artekoak ez badira.

c) La autorización de los gastos propios del Departamento, cuando no pertenezcan a la competencia del Gobierno.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren kontura konpromezu ekonomikoak hartzea, beti ere, dagozkien aginpideen eta kasuan kasu begiratu beharreko arauen arabera.

d) La adquisición de compromisos de naturaleza económica a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con sus competencias y con las normas que rijan al respecto.

e) Obligazioak ordaintzeko proposatzea ogasun eta finantzetako aginpidea duen sailari.

e) La proposición al Departamento competente en materia de hacienda y finanzas del pago de obligaciones.

f) Atxikita dituzten erakundeetako aurrekontu-aurregitasmoak aurretiaz onartzea.

f) La aprobación previa de los anteproyectos de presupuestos de los entes institucionales que tengan adscritos.

g) Euskadiko Ogasun Nagusiaren inguruan dagozkienak, Jaurlaritzako ekainaren 30eko 7/1981 Legean xedatutakoaren arabera.

g) Las que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, les corresponden en virtud de lo dispuesto por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

h) Jaurlaritzak onartutako ekonomi politika exekutatzea, Jaurlaritzak berak zehaztutako moduan.

h) La ejecución de la política económica aprobada por el Gobierno, en los términos que éste determine.

i) Euskadiko Ogasun Nagusiaren inguruan ordenamendu juridikoak agindutako beste edozein.

i) Cualesquiera otras que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, les atribuya el ordenamiento jurídico.

29. atala.– Erakunde-mailako enteen aginpideak.

Artículo 29.– Competencias de los entes institucionales.

1.– Erakunde autonomiadunei dagokie:

1.– Corresponde a los organismos autónomos:

a) Nork bere aurrekontuaren aurregitasmoa prestatzea.

a) La preparación del anteproyecto de sus presupuestos.

b) Nork bere ekonomi eskubideak administratzea, kudeatzea eta gauzatzea, dagozkien xedapenetan zehaztutako moduan.

b) La administración, gestión y efectividad de sus propios derechos económicos, en los términos previstos en las disposiciones correspondientes.

c) Gastuetarako baimena ematea -aurrekontuetan onartuta dituzten dotazioekin bat- eta dagozkion ordainketak agintzea.

c) La autorización de los gastos, de acuerdo con las dotaciones aprobadas en sus presupuestos, y la ordenación de los correspondientes pagos.

d) Euskadiko Ogasun Nagusiaren inguruan ordenamendu juridikoak emandako beste edozein.

d) Cualesquiera otras que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, les atribuya el ordenamiento jurídico.

2.– Gainerako enteek nork bere aurrekontu-aurregitasmoa gertatzeko aginpidea eta ordenamendu juridikoak Euskadiko Ogasun Nagusiaren inguruan emandako beste edozein aginpide izango dute.

2.– Los demás entes institucionales tendrán atribuida la competencia de preparación del anteproyecto de sus presupuestos y cualesquiera otras que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, les confiera el ordenamiento jurídico.

30. atala.– Koordinazioa, irizpenak eta proposamenak egiteko aginpideak.

Artículo 30.– Competencias de coordinación, dictamen y propuesta.

26, 27, 28 eta 29. ataletan jartzen duena bete egin behar bada ere, koordinazioa, irizpenak eta proposamenak egiteko aginpideak ere kontuan hartu behar dira, eta aginpide horiek Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeari edo Euskal Autonomia Erkidegoan horretarako dauden beste organo batzuei atxikita egon daitezke.

Lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 se entiende sin perjuicio de las competencias de coordinación, dictamen y propuesta, que pueden venir atribuidas a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos o a otros órganos existentes para tal finalidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

31. atala.– Sailkapena.

Artículo 31.– Clasificación.

1.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak publikoak edo pribatuak izango dira.

1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco son de naturaleza pública o de naturaleza privada.

2.– Eskubide publikoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarenak eta erakunde autonomoenak direnak erlazio eta egoera juridiko jakin batzuen ondorioz; hau da, erlazio eta egoera horietan erakunde horiek ahalmen publiko batzuen jabe direnean. Eskubide publikoak honako hauek izan daitezke:

2.– Los derechos de naturaleza pública son los que pertenecen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos como consecuencia de relaciones y situaciones jurídicas en las que dichas entidades se encuentren como titulares de potestades públicas. Los derechos de naturaleza pública pueden ser:

a) Zuzenbide publikoko sarrerak.

a) Ingresos de derecho público.

b) Beste eskubide batzuk.

b) Otros derechos.

3.– Eskubide pribatuak dira Euskal Autonomia Erkidegoarenak direnak baina atal honetako 2. lerroaldean jasota ez daudenak. Honelakoak izan daitezke eskubide pribatuak:

3.– Los derechos de naturaleza privada son los que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Euskadi y no están comprendidos en el párrafo 2 del presente artículo. Los derechos de naturaleza privada pueden ser:

a) Zuzenbide pribatuko sarrerak.

a) Ingresos de derecho privado.

b) Beste eskubide batzuk.

b) Otros derechos.

32. atala.– Zuzenbide publikoko sarrerak.

Artículo 32.– Ingresos de derecho público.

Aurreko ataleko 2. lerroaldean zehaztutako irizpidearekin bat, honako hauek dira Euskadiko Ogasun Nagusiaren zuzenbide publikoko sarrerak:

De acuerdo con el criterio señalado en el párrafo 2 del artículo anterior, son ingresos de derecho público de la Hacienda General del País Vasco los siguientes:

a) Foru-aldundiek, lurralde historikoek erkidegoko aurrekontu-gastuetarako egin behar duten kontribuzioaren adierazgarri, Euskal Autonomia Erkidegoari egiten dizkioten ekarpenak.

a) Las aportaciones que efectúen las Diputaciones Forales a la Comunidad Autónoma de Euskadi, como expresión de la contribución de los territorios históricos a los gastos presupuestarios de la misma.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko tributuen eta prezio publikoen etekinak.

b) Los rendimientos de los tributos propios y de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Euskal Autonomia Erkidegoak zergetan ezarritako gainordainak, halakorik ezartzen badu.

c) Los recargos que pueda establecer sobre impuestos la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Lurraldearteko Konpentsazio Fondoak egindako transferentziak eta Estatuko Aurrekontu Orokorraren kontura egindako beste asignazio batzuk.

d) Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

e) Autonomia-erkidegoak edo bere erakunde autonomiadunek beste erakunde publiko batzuetatik jasotako tranferentziak eta diru-laguntzak.

e) Las transferencias y subvenciones de otros entes públicos percibidas por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos.

f) Autonomia-erkidegoko administrazioak eta erakunde autonomiadunek zorpetze aldera egindako operazioen emaitza.

f) El producto de las operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos.

g) Autonomia Erkidegoko administrazioak edo erakunde autonomiadunek jarritako isun eta gainerako diru-zigorren emaitzak.

g) El producto de las multas y demás sanciones económicas impuestas por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos.

h) Euskal Autonomia Erkidegotik datozen administrazio-egintzak ordezko modura exekutatzetik datozen ordainarazpenak, kautelak izan edo ez.

h) Las exacciones, cautelares o no, derivadas de la ejecución subsidiaria de los actos administrativos emanados de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

i) Eskubide publikoei egindako kalte-galeren ordainak.

i) Las indemnizaciones por daños y perjuicios producidos a los derechos de naturaleza pública.

j) Zuzenbide publikoko sarrerei dagozkien interesak.

j) Los intereses correspondientes a ingresos de derecho público.

k) Obligazio publikoak beteko diren berme modura jarritako kopuruak.

k) Las cantidades que constituyen garantías de cumplimiento de obligaciones de naturaleza pública.

l) Erkidegoak pertsona publiko edo pribatuei sustapen-helburuekin edo interes publikorako emandako mailegu eta bermeen inguruan egindako kontratuengatik, autonomia-erkidegoko administrazioak edo erakunde autonomiadunek jaso beharreko kopuruak.

l) Los importes a percibir por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos en virtud de contratos referentes a préstamos y garantías concedidos por la Comunidad a otras personas públicas o privadas con fines de fomento o interés público.

m) Autonomia-erkidegoak diru-laguntzaren bat eman ondoren, helburua edo baldintzak ez direla-eta bete, diru-laguntza horretatik autonomia-erkidegoko administrazioari edo erakunde autonomiadunei itzuli beharreko kopuruak.

m) Las cantidades constitutivas de subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma, cuya devolución proceda en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos como consecuencia del incumplimiento del destino dado a dichas subvenciones o de las condiciones con las que se concedieron las mismas.

n) Aurreko ataleko 2. lerroaldean aipatutako beste edozein diru-sarrera.

n) Cualquier otro ingreso que esté comprendido en el párrafo 2 del artículo anterior.

33. atala.– Lurralde historikoen ekarpenak.

Artículo 33.– Aportaciones de los Territorios Históricos.

Lurralde historikoetako ekarpenen kasuan, lurralde horien eta autonomia-erkidegoaren arteko harremanetarako araudian xedatutakoa bete beharko da; eta, araudi horren barruan jasota ez dauden kasuetarako, Euskadiko Ogasun Nagusiaren berezko gaiei buruzko xedapenetan agindutakoa bete beharko da.

Las aportaciones de los Territorios Históricos se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora de las relaciones de los mismos con la Comunidad Autónoma y, en lo no previsto en la misma, por lo establecido en las disposiciones referentes a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

34. atala.– Tributuak.

Artículo 34.– Tributos.

1.– Honako hauek Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko tributuak dira:

1.– Constituyen tributos propios de la Comunidad Autónoma de Euskadi los siguientes:

a) Autonomia-erkidegoaren berezko zergak, erkidegoak berak ezar ditzakeenak, Ekonomia Itunean jasota edo aurrikusita ez egonagatik ere, Estatuak zergapetutako zegagaiei ez dagozkielako. Erkidegoak ezar ditzake Euskadiko Autonomi Estatutuko 42. ataleko b) idatz-zatian xedatutakoaren arabera.

a) Los impuestos propios de la Comunidad Autónoma que, no estando comprendidos o previstos en el Concierto Económico y no recayendo sobre hechos imponibles gravados por el Estado pueda establecer, en su caso, aquélla de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 42 del Estatuto de Autonomía para Euskadi.

b) Autonomia-erkidegoaren jabari publikoa erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak; erkidego horrek eskainitako zerbitzu publikoren bategatik ordaindu beharreko tasak; edo erkidego horrek egindako beste jarduera batzuegatik ordaindu beharrekoak, jarduera horiek subjektu pasiboari begira eginda badaude, harengan eragina badaukate edo mesede egiten badiote.

b) Las tasas por la utilización del dominio público de la Comunidad Autónoma, por la prestación por ésta de un servicio público, o por la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.

c) Autonomia-erkidegoak obra publikoak egin dituela-eta, edo haren kontura zerbitzu publiko berriak jarri edo lehenagokoak zabaldu egin direla-eta, horrek subjektu pasiboari onuraren bat badakarkio edo bere ondasunek balio handiagoa lortzea badakar, halakoetan subjektu pasibo horri behar bada aginduko zaizkion kontribuzio bereziak.

c) Las contribuciones especiales que, en su caso, se establezcan por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización por la Comunidad Autónoma de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko tributu guztiak fiskalak izango dira eta dagozkien aurrekontuetan jaso beharko dira.

2.– Todos los tributos de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrán naturaleza de fiscales y quedarán reflejados en sus correspondientes Presupuestos.

3.– Tributuak sortu edo desagertarazteko, legea beharko da.

3.– La creación y supresión de tributos requerirá de ley.

4.– Estatuak Euskadiri egindako transferentzien artean dauden zerbitzuak betetzeagatik sortutako tasa eta ordainarazpenak edo Euskadira transferitutako organo edo zerbitzuak finantzatzeko balio dutenak ere erkidego horretako berezko tribututzat hartuko dira eta erkidego horrek eskatuko ditu, lege honetan haren ekonomi eskubideak hobeto betetze aldera jaso denaren arabera.

4.– Las tasas y exacciones que se devenguen con ocasión de la realización de servicios cuya transferencia haya sido realizada a la Comunidad Autónoma de Euskadi por el Estado, o que se destinen a financiar órganos o servicios transferidos a la misma, se considerarán como tributos propios de dicha Comunidad y serán exigidas por ésta de acuerdo con lo previsto en la presente ley para la efectividad de sus derechos económicos.

35. atala.– Zergen gainordaina.

Artículo 35.– Recargos sobre impuestos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak honako zerga hauek direla-eta gainordainak ezartzeko aukera izango du:

1.– La Comunidad Autónoma de Euskadi podrá establecer, en su caso, recargos sobre los siguientes impuestos:

a) Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan daukaten pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga.

a) Impuesto sobre la Renta de las personas físicas con domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan daukaten pertsona fisikoen ondarearen gaineko zerga.

b) Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Ondare-eskualdaketa eta agiri bidezko egintza juridikoen gaineko zerga.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga.

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

e) Salmenten gaineko inposizio orokorra, gutxikako fasean.

e) La imposición general sobre las ventas en su fase minorista.

f) Kontsumo espezifikoen gaineko zergak, gutxiengoen fasean. Salbuespenena: monopolio fiskalen bidez bildutakoak.

f) Los impuestos sobre consumos específicos en su fase minoritaria, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.

g) Jokoaren gaineko tributuak.

g) Los tributos sobre el juego.

2.– Aurreko lerroaldean jasotako gainordainak zehazteko orduan, gogoan izan behar da lurralde historikoek ez dutela, zerga horiek direla-eta, lehenago baino sarrera txikiagorik jaso behar.

2.– Los recargos previstos en el párrafo anterior no podrán configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los ingresos de los Territorios Históricos por dichos impuestos.

3.– Gainordain horiek sortu edo desagertarazteko, legea beharko da.

3.– La creación y supresión de estos recargos requerirá de ley.

36. atala.– Estatuaren transferentziak eta izendapenak.

Artículo 36.– Transferencias y asignaciones del Estado.

Estatuaren tranferentzia eta izendapenen kasuan, dagokion araudi berezian xedatutakoa bakarrik bete beharko da. Tranferentzia eta izendapen horiek 32. ataleko d) idatz-zatian aipatuta daudenak dira.

Las transferencias y asignaciones del Estado, a que se refiere el apartado d) del artículo 32, se regirán íntegramente por lo dispuesto en su normativa específica.

37. atala.– Zorpetzea.

Artículo 37.– Endeudamiento.

Autonomia-erkidegoko administrazioak eta erakunde autonomiadunek egindako kreditu- eta mailegu-operazioen emaitzak eta entitate horiek jaulkitako zor publikoaren emaitzak dira zorpetzeak eragindako sarrerak, 32. ataleko f) idatz-zatian aipatuta daudenak.

Constituyen ingresos por endeudamiento, a los que se refiere el apartado f) del artículo 32, el producto de las operaciones de crédito y préstamo que realicen la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, así como el de la Deuda Pública que dichas entidades emitan.

38. atala.– Zuzenbide pribatuko sarrerak.

Artículo 38.– Ingresos de derecho privado.

Hona hemen Euskadiko Ogasun Nagusiaren zuzenbide pribatuko sarrerak:

Constituyen ingresos de derecho privado de la Hacienda General del País Vasco, los siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo erakunde autonomiadunen jabetzapeko ondasunak edo entitate horien eskubide errealak nahiz pertsonalak erabili edo eskura izateagatik lortutako etekin edo edozein motatako produktu, baldin eta dirutan zenbat balio duten zehatz badaiteke eta ez badaude zerbitzu publikorako erabilerapean.

a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de la utilización o disposición de los bienes de propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, así como de los derechos reales o personales de que fueren titulares dichas entidades, susceptibles de valoración económica, siempre que aquéllos y éstos no se hallen afectos al uso o al servicio público.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak jaraunspen, legatu edo dohaintza bitartez eskuratutako guztiak.

b) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos.

c) Lege honetako 32. atalean jaso ez den beste edozein sarrera.

c) Cualesquiera otros ingresos no comprendidos en el artículo 32 de la presente ley.

39. atala.– Eskurapena.

Artículo 39.– Adquisición.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak kasuan kasuko edo eskubide horietako bakoitzeko araudi berezian xedatutakoaren arabera eskuratuko dira.

La adquisición de los derechos de la Hacienda General del País Vasco tendrá lugar de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica de cada uno de aquéllos.

40. atala.– Nola gauzatu.

Artículo 40.– Efectividad.

1.– 32. ataleko a), d), e) eta f) idatz-zatietan aipatutako diru-sarreren kasuan izan ezik, Ogasun Nagusiaren eskubide publikoak bilketa bidez (administrazio-prozedura) edo zuzenbideak onartutako eta kasu honetan aplika daitekeen beste edozein prozedura bidez gauzatuko dira. Bilketaren kasuan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Bilketa Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko da.

1.– A excepción de los ingresos previstos en los apartados a), d), e) y f) del artículo 32, los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General se harán efectivos por medio del procedimiento administrativo de recaudación, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, o por cualquier otro procedimiento admitido en derecho y aplicable en cada caso.

2.– Borondatez ordaintzeko epe barruan -berariaz bestelakorik xedatzen ez bada behinik behin-, autonomia-erkidegoko administrazio eta erakunde autonomiadunen organoek kudeatu beharko dute bilketa hori, nor bere administrazio-aginpideei lotuta eta arau organikoetan zehaztutako sailak zuzendu eta ikuskatuta. Exekuzioaldian, berriz, diruzaintzako aginpideak dauzkan sailak kudeatu beharko du bilketa.

2.– La gestión recaudatoria, dentro del período voluntario de pago, se entiende atribuida a los órganos de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, en relación con sus propias competencias administrativas, salvo disposición expresa en contrario, bajo la dirección y supervisión del Departamento que establezcan las normas orgánicas. Dentro del período ejecutivo la gestión recaudatoria corresponde al Departamento competente en materia de tesorería.

3.– Sarrera-bilketaren kudeaketa, 1. lerroaldean aipatzen den hori, foru-aldundietako zerbitzuek ere egin ahal izango dute, horretarako izenpetu beharko diren hitzarmenak direla medio eta, beti ere, hitzarmen horietan jarritako moduan. Hitzarmen horietan, gainera, indarrean den legediaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarenak edo erakunde autonomiadunenak diren aginpideak gauzatzeko aukera era jaso ahal izango da. Hitzarmen horiek Jaurlaritzak onartu beharko ditu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

3.– La gestión recaudatoria de los ingresos a que se refiere el párrafo 1 podrá realizarse por los servicios de las Diputaciones Forales en virtud de convenios que, al efecto, se suscriban con las mismas, en los términos que contengan, pudiendo incluir el desempeño de competencias que en la normativa vigente se señalan como propias de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos. Dichos convenios serán aprobados por el Gobierno y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Bilketa kudeatzeko lanetan, halaber, hitzarmenak izenpetu ahal izango dira erakunde publiko nahiz pribatuekin. Hitzarmen horiek izapide berberak izango dituzte, eta, erakunde publikoen kasuan, aurreko lerroaldean aipatutakoen irispide bera izan ahal izango dute.

4.– También podrán suscribirse convenios con entidades públicas o privadas para el desempeño de la gestión recaudatoria. Dichos convenios seguirán los mismos trámites y, en el caso de entidades públicas, podrán tener el mismo alcance que los referidos en el párrafo anterior.

5.– Eskubideak ordaintzeko beharra, alegia, 1 zenbakiko lerroaldean aipatzen dena, atzeratu edo zatitu ahal izango da, beti ere erregelamendu bidez finkatutako moduan. Diruzaintza-arloko sail eskudunak ezarriko duen zenbatekotik gorako zorrak ordaintzeko atzerapen edo zatiketaren eraginkortasunak bermea jartzea eskatuko du ezinbestez, non eta ez den erregelamendu bidezko barkamena aurreikusten, edo zorduna ez den administrazio publikoetako bat edo zuzenbide publikoko erakundeetako bat. Diruzaintza-arloko sail eskudunari dagokio atzerapena edo zatiketa libreki onartzea.

5.– La obligación de pago de los derechos a que se refiere el párrafo 1 podrá aplazarse o fraccionarse, en los términos establecidos reglamentariamente. La efectividad del aplazamiento o del fraccionamiento de pago de deudas superiores al importe que establezca el Departamento competente en materia de tesorería requerirá la constitución de garantía, salvo los casos en que se prevea reglamentariamente su dispensa o el deudor sea una Administración Pública o ente sometido al derecho público. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento corresponde, libremente, al Departamento competente en materia de tesorería.

6.– Eskubide pribatuen eraginkortasunak bat egin behar du ordenamendu juridiko pribatuarekin.

6.– La efectividad de los derechos de naturaleza privada se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico privado.

41. atala.– Zertarakoa.

Artículo 41.– Destino.

1.– Sarrera bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada, sarreraren helburua izango da horren titularra den erakundearen betebeharren multzoa finantzatzea.

1.– Salvo que otra cosa se establezca en la normativa específica de cada ingreso, su producto se destinará a financiar el conjunto de las obligaciones de la entidad que sea titular del mismo.

2.– Helburu zehatzetarako liberalitateetatik datozen sarrerak direnean, ez da beharrezkoa izango berariazko xede-zehaztapena egitea, baldin eta unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraiki onartu badira liberalitateak.

2.– Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente.

42. atala.– Osotasuna.

Artículo 42.– Integridad.

1.– Ogasun Nagusiaren eskubide publikoekin zerikusia duten egintzak egin ahal izateko, ezinbestekoa da legeren batek aurreikusitako kasuren batean izatea.

1.– La realización de actos de disposición en relación con los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General, solamente tendrá lugar en los supuestos previstos en alguna ley.

2.– Ogasun Nagusiaren eskubide publikoei dagokienez eta Autonomia Erkidegoko administrazioaren nahiz bere erakunde autonomiadunen jabetza diren eskubide pribatuei dagokienez, ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren baimena, baldin eta transakzio judiziala edo estrajudiziala egin nahi bada eta arbitrajearen menpean jarri nahi bada.

2.– La transacción judicial o extrajudicial y el sometimiento a arbitraje, en relación a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General, y a los de naturaleza privada de la misma de que sean titulares la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, requerirá de la autorización del Gobierno.

3.– Auzipetze Zibilari buruzko XII. idazpuruko 1. eta 8. sekzioetan, eta XIII. idazpuruko 6. sekzioan (batzuk zein besteak II. liburukoak) eta Ordainketak Eteteari buruzko 1922ko uztailaren 26ko Legean aurreikusitako lehiaketa-prozesuetan akordioak edo hitzarmenak izenpetzeko, nahikoa izango da erregelamendu bidez finkatutako organoaren baimena.

3.– La suscripción de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las secciones 1.ª y 8.ª del Título XII y en la sección 6.ª del Título XIII, ambos del Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, requerirá únicamente autorización del órgano que reglamentariamente se determine.

43. atala.– Korrituak.

Artículo 43.– Intereses.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen jabetza diren eskubide publikoak direla-eta, erakunde publikoak ez direnek Erkidegoari zor dizkioten zenbatekoek korrituak sortuko dituzte obligazioen epe-mugatik aurrera, eta ez da beharrezkoa izango ohartaraztea, ez eta inolako errekerimendurik ere.

1.– Las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por quienes no tengan la cualidad de entes públicos, en virtud de derechos de naturaleza pública de que fueren titulares las entidades de aquélla, devengarán intereses desde el momento del vencimiento de las correspondientes obligaciones, sin necesidad de apercibimiento ni requerimiento algunos.

2.– Arlo honetan unean-unean indarrean dagoen legeriak finkatuko du zein den ezarri beharreko berandutze-korritua.

2.– El interés de demora aplicable será el establecido en cada momento en la legislación vigente en esta materia.

3.– Erakunde publikoek Euskal Autonomia Erkidegoari zor dizkioten zenbatekoei dagokienez, Estatuko araudiak berak aginduko du, non eta Erkidegoan ez dagoen berariazko araudia erakunde horiei buruz. Azken kasu horretan, Erkidegoko araudiak izango du indarra.

3.– En cuanto a las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por entes públicos regirá la misma normativa establecida al respecto por el Estado, salvo que exista una regulación específica de aquélla sobre los mismos, en cuyo caso prevalecerá esta última.

44. atala.– Preskripzioa.

Artículo 44.– Prescripción.

1.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak preskribigarriak dira. Preskripzio-epeak zehazteko, bete beharrekoak izango dira eskubide horietako bakoitzari zuzen-zuzenean edo zeharka espezifikoki ezar dakizkiokeen xedapenak.

1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.

2.– Aurreko lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, bost urteren buruan preskribituko du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta bere erakunde autonomiadunek zenbait arlotan duten eskubideak. Hona arloak:

2.– En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos a:

a) Eskubide publikoak aitortzea eta kitatzea bere alde, eskubideaz baliatu ahal izan zen egunetik. Baldin eta finkatu bada aitorpen edo kitapen horretarako ezinbestekoa dela aipatutako erakundeei egindako adierazpena, preskripzio-epea ez da zenbatzen hasiko harik eta adierazpen hori, eskatutako baldintza guztiak betez, egin arte.

a) Reconocer o liquidar derechos de naturaleza pública a su favor, desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. Cuando esté establecido que, para dicho reconocimiento o liquidación, se precisará de declaración formulada ante las referidas entidades, no comenzará a contarse el señalado plazo de prescripción hasta que tal formulación tenga lugar mediante el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

b) Aitortutako edo kitatutako kreditu publikoak kobratzea, jakinarazpena eraginkorra egin den egunetik, edo, egun hori derrigorrezkoa ez bada, bere epe-mugatik aurrera.

b) Cobrar los créditos de naturaleza pública reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de efectividad de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

3.– Nolanahi ere, eskubide publikoen preskripzio-epeak honako arrazoi hauek direla-eta eten daitezke:

3.– En todo caso, los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza pública se interrumpirán:

a) Edozein administrazio-ekintza dela-eta: zordunaren ezagutza formalarekin egiten bada ekintza, nahiz eta dagokion jakinarazpena akastuna izan, eta ekintzaren helburua aitortzea, kitatzea edo kobratzea bada, edo aurreko hiru horiekin zerikusia badu.

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del obligado, aunque la correspondiente notificación fuere defectuosa, conducente al reconocimiento, liquidación o cobro, o relacionada con éstos.

b) Zordunak ekintzak burutzen dituenean, eta erreklamazioak edo errekurtsoak jartzen dituenean, nahiz eta legez ezarritakoak ez izan edo formulazio aldetik txarto eginda egon. Dena den, batzuek zein besteek zerikusia izan behar dute aurreko epigrafeek aipatzen dituzten eskubideekin; hala ere, bada salbuespen bat, alegia, erreklamazio edo errekurtsoen eskari nagusi eta bakarra izatea preskripzioa ontzat ematea edo aitortzea.

b) Por el ejercicio de acciones por parte del obligado, y por su interposición de reclamaciones o recursos, aunque no fuesen los establecidos legalmente o estuvieren defectuosamente formulados, siempre que se relacionen con los derechos a que se refieren los epígrafes precedentes, salvo cuando tengan por objeto como petición principal, única y exclusivamente, la estimación o declaración de la prescripción.

c) Zordunaren edozein jarduketa dela-eta, baldin eta jarduketa horren helburua aitortzea, kitatzea edo kobratzea bada, edo aurreko hiru horiekin zerikusia badu.

c) Por cualquier actuación del obligado conducente al reconocimiento, liquidación o pago, o relacionada con éstos.

4.– Atal honetako 1. lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, eskubide pribatuen preskripzioak ordenamendu juridiko pribatua izango du arau.

4.– En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, la prescripción de los derechos de naturaleza privada se regirá por el ordenamiento jurídico privado.

II. ATALBURUA
CAPÍTULO II
BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES

45. atala.– Bere gain hartzea.

Artículo 45.– Asunción.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartuko ditu bertan sortutako legeek zuzenean ezartzen dizkioten ekonomi betebeharrak. Bere gain ere hartuko ditu ezargarri izango zaizkion beste batzuk, bai eta ordenamendu juridikoarekin bat egiten duten egitate, egintza eta negozio juridikoetatik datozenak ere.

1.– La Comunidad Autónoma de Euskadi asumirá las obligaciones económicas que le impongan directamente las leyes emanadas de la misma y otras que le sean aplicables, así como las que se deriven para ello de hechos, actos y negocios jurídicos de conformidad con el ordenamiento jurídico.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan sortutako administrazio-egintzak eta erregelamendu-xedapenak baliogabeak izango dira erabat, baldin eta egintza eta xedapenon bidez gastu-konpromisoak lortu nahi badira gastu-orrian baimendutako kredituen zenbateko mugatutik gora.

2.– En particular, los actos administrativos y disposiciones reglamentarias emanadas de la Comunidad Autónoma, en virtud de los cuales se pretenda adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos, de carácter limitativo, autorizados en el estado de gastos, adolecerán de nulidad de pleno derecho.

46. atala.– Efektibitatea.

Artículo 46.– Efectividad.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo erakunde autonomiadunen kontura diru-kopuruak ordaintzeko obligazioak efektiboak izateko, obligazio horiek autonomia-erkidegoaren aurrekontuak betetzetik, epai irmotik eta diruzaintzako eragiketetatik sortutakoak izan beharko dira. Dena den, epai irmoaren ondorioz sortutako obligazioak betetzeko, obligazio horiek ez baldin badaude aurrekontuan behar bezala jasota, autonomia-erkidegoko aurrekontu-errejimena arautzen duen araudian xedatutakoaz bat hornitu beharko da hutsunea.

1.– Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos solamente serán efectivas cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme, y de operaciones de tesorería. No obstante, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia judicial firme, que carezcan de la debida cobertura presupuestaria, deberá llevarse a cabo una vez se dote ésta de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma.

2.– Autonomia-erkidegoko gainerako erakundeen kontura egitekoak diren ordainketa-obligazioak antolamendu juridiko pribatuan xedatutakoaz bat izango dira efektiboak.

2.– Las obligaciones de pago a cargo de las demás entidades de la Comunidad Autónoma, serán efectivas de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado.

3.– Autonomia-erkidegoko administrazioaren edo erakunde autonomiadunen kontura egiteko ordainketa-obligazioak beste aldearentzat ere obligazioak eragin dituen harreman juridikoetatik sortu baldin badira, lehenbizikoak ez dira efektibo egingo azkenengo horiek ez baldin badira behar bezala bete edo bermatu. Salbuespena izango dira epai irmoaren bidez onartutako obligazioak.

3.– En el supuesto de que las obligaciones de pago a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, deriven de relaciones jurídicas que generen también obligaciones para la otra parte, aquéllas no podrán hacerse efectivas si éstas no se han cumplido o garantizado debidamente. Se exceptúan las obligaciones reconocidas por sentencia judicial firme.

47. atala.– Preskripzioa.

Artículo 47.– Prescripción.

1.– Lege berezietan ezarritakoa salbuetsita, bost urtera preskribituko dute eskubide hauek:

1.– Salvo lo establecido en leyes especiales, prescribirá a los cinco años el derecho a:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta erakunde autonomiadunek edonolako obligazioak onartu edo kitatzeko eskubidea, ez baldin bada eskatu onar edo kitatu dezala horretarako dauden baldintza guztiak beteta, eta ez badira kasuan kasuko agiri justifikatzaileak aurkeztu. Epea zenbatzen hasteko, obligazioa eragin duen zerbitzua edo prestazioa noiz amaitu den hartuko da kontuan.

a) El reconocimiento o la liquidación, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, de toda obligación respecto a la que no se hubieren solicitado aquéllos mediante el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello y la presentación de los documentos justificativos correspondientes. El plazo se contará desde la fecha en que se concluya el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta erakunde autonomiadunek onartuta edo kitatuta dauden obligazioak ordain ditzatela eskatzeko eskubidea, legezko hartzekodunek edo horien eskubide-hartzaileek erreklamatu ez badituzte. Epea kasuan kasuko obligazioaren errekonozimenduaren jakinarazpenaren efektibitate-egunetik edo obligazioa kitatzen denetik hasiko da zenbatzen.

b) Exigir el pago, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuere reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de efectividad de la notificación de reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2.– Lege berezietan ezartzen dena salbuetsita, preskripzioa eteteko, ordenamendu juridiko pribatuko arauek esaten dutena bete beharko da. Dena den, ez dute atal honetako 1. lerroaldeko a) idatz-zatian aipatzen den eskubidearen preskripzioa etetea eragingo ondorengoek: obligazioak aitortzeko edo kitatzeko eskatzeak, atal horretan ezartzen diren baldintzak ez badira betetzen eskaria egitean.

2.– Salvo lo establecido en leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las normas del ordenamiento jurídico privado. No obstante, no surtirá efecto interruptivo de la prescripción del derecho a que se refiere el apartado a) del párrafo 1 de este artículo, la solicitud de reconocimiento o liquidación de obligaciones que se realice sin cumplir las exigencias establecidas en el mismo.

VI. IDAZPURUA
TÍTULO VI
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO LAGUNTZA ETA DIRU-LAGUNTZEN ERREJIMENA
RÉGIMEN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

48. atala.– Helburua eta definizioa.

Artículo 48.– Objeto y definición.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta erakunde autonomiadunek kudeatu behar dituzten laguntza eta diru-laguntza publikoen errejimen orokorra arautzea da idazpuru honen helburua, beti ere atal honen beronen 5. lerroaldean esaten dena kontuan izanda.

1.– Es objeto del presente Título la regulación del régimen general de ayudas y subvenciones públicas cuya gestión corresponda a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 5 de este mismo artículo.

2.– Aurreko lerroaldean aipatzen denari begira, ondorengoak izango dira laguntza edo diru-laguntza publikoak: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek pertsonei edo erakunde publiko edo pribatuei doan emandako fondo publikoak, bai gizartearentzat interesgarria edo erabilgarria den jarduera aurrera eramateko edo helburu publiko bat lortzea bultzatzeko. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura emandako edozein laguntza-modu eta oso-osorik edo zati batean Europako Batasuneko nahiz beste administrazio batzuetako fondoekin finantziatutako laguntzak ere laguntza eta diru-laguntza publikoak izango dira.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende como ayuda o subvención pública toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público, así como, en general, cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y/o financiadas, en todo o en parte, con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones.

3.– Egoera berezietan, laguntza edo diru-laguntza horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren ondarea osatzen duten ondasunak doan besterenduz edo aldi batez erabiltzeko utziz emango dira. Bide horiek erabiltzeko, Euskadiko ondareari buruzko legerian aurreikusten diren jardunbide bereziak jarraitu beharko dira. Dena den, ondareari buruzko legerian arautu gabe dagoen kasuetarako, lege honetan aipatzen diren arauak bete beharko dira zuzenean.

3.– Excepcionalmente las ayudas o subvenciones podrán consistir en la enajenación gratuita o en la cesión temporal de uso de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuyos efectos se seguirán los procedimientos específicos previstos en la legislación de Patrimonio de Euskadi, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas contenidas en la presente ley en todo lo que no esté regulado por aquélla.

4.– Europako Batasuneko arauetan (edo autonomia-erkidegokoetan, Europakoak garatzeko edo egokitzeko baldin badira) laguntzak eta diru-laguntzak emateko jardunbideetan ezarritakoaren ordezkoa izango da lege honetan xedatutakoa, beste administrazio bati baldin badagokio oinarrizko erregulazioa edo laguntza ematea eta laguntza hori zenbatekoa izango den administrazioari lege mailako aginduren batek agintzen baldin badio.

4.– Lo dispuesto en esta ley será de aplicación supletoria para los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones establecidos en normas de la Unión Europea o de la Comunidad Autónoma en desarrollo o transposición de aquéllas, para los casos en que corresponda a otra Administración la regulación básica, y para aquellas ayudas cuyo otorgamiento y cuantía resulten impuestas a la Administración en virtud de normas de rango legal.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez finantziatuta dauden baltzu publiko, zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta gainerako erakundeek, beren ezaugarri edo forma juridikoa edozein izanik ere, diru-laguntzaren bat eman behar dutenean, publizitate, konkurrentzia eta objektibitatearen printzipioak beteko dituzte, idazpuru honetan aipatzen diren moduan.

5.– Las sociedades públicas, los entes públicos de derecho privado y aquellas otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, financiadas por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ajustarán su actividad subvencional a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad recogidos en el presente Título.

Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde mailako administrazioa osatzen duten baltzu publikoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, beren ezaugarri juridikoekin bateragarria den neurrian, 49. ataleko 3, 10, 11 eta 12. lerroaldeetan xedatutakoa, 50. ataleko 1, 2, eta 3. lerroaldeetan xedatutakoa, 51. ataleko 1. lerroaldean eta 53. ataleko 1. eta 2. lerroaldeetan xedatutakoa ezarri beharko dute. Laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzea eta laguntza horiek ematea horretarako eskumena duten organoen eginkizuna izango da (erakundearen estatutu sozialean edo sorrerako arauan esaten dena kontuan izanda) eta aipatutako oinarri horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bidez zabalduko direla bermatuko da.

Las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la medida en que sean compatibles con su naturaleza jurídica, deberán aplicar lo dispuesto en los párrafos 3, 10, 11 y 12 del artículo 49, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 50, el párrafo 1 del artículo 51 y los párrafos 1 y 2 del artículo 53. La aprobación de las bases reguladoras y la concesión de las ayudas corresponderá a los órganos competentes conforme a los estatutos sociales o norma de creación de la entidad, y se garantizará la difusión de las citadas bases a través del Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Idazpuru honetan xedatutakoa, 50. atalean aurreikusten dena alde batera utzita, ez zaie aplikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak emango dituen abal eta beste berme batzuei, horiek beren araudi berezia izango dutelako.

6.– Lo dispuesto en el presente Título, salvo lo previsto en el artículo 50, no será de aplicación a los avales y otras garantías que se concedan por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se regirán por su normativa específica.

Gorago esandakoa hala izanik ere, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta erakunde autonomiadunek bermeak erabiltzen baldin badituzte sustapeneko tresna moduan, 49. ataleko 1. lerroaldean finkatu diren printzipioak bete beharko dituzte, baldin eta printzipio horiek bideragarriak baldin badira eman behar diren bermeek dituzten ezaugarriekin.

No obstante lo anterior, cuando la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos utilicen las garantías como instrumento de fomento deberán atender a los principios establecidos en el párrafo 1 del artículo 49 en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de las garantías a prestar.

49. atala.– Diru-laguntzak emateko printzipioak eta mugak.

Artículo 49.– Principios y limitaciones de la actividad subvencional.

1.– Idazpuru honetan aipatzen diren diru-laguntzak eta laguntzak emateko, publizitate, konkurrentzia eta objektibitatearen printzipioak bete beharko dira, eta baita idazpuru honetan bertan aipatzen diren jardunbideak eta irizpideak jarraitu ere.

1.– Las subvenciones y ayudas a que se refiere el presente Título se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, conforme a los procedimientos y criterios establecidos en el mismo.

2.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira jarraitu beharreko arauak, laguntzen eta diru-laguntzen deialdiak eta, hala gertatzen denean, baita eman edo ez erabakitzeko proposamena egingo duen organoa nortzuk osatuko duten ere. Gainera, interesatuentzat garrantzia izango duten ekintzak ere argitaratu egingo dira, modu orokorrean eragiten baldin badiete.

2.– Se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco las normas reguladoras, las convocatorias de las ayudas y subvenciones y la composición, en su caso, de los órganos encargados de realizar la propuesta de concesión. Se publicarán, asimismo, aquellos actos de trascendencia para los interesados y que les afecten de manera general.

Kasuan kasuko laguntzak eta diru-laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko erabakiak eta horietan egindako aldaketak Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, ekonomia-kontroleko eskumenak dituen sailak ezarriko duen moduan. Laguntzak edo diru-laguntzak eman direla ez da derrigorrez argitaratu beharko horiek ematea eta zenbat eman lege mailako arauren batek agintzen baldin badio administrazioari, edo onuradun askori eragiten bazaio horrekin edo emandako diru-laguntzak arau bidez zehaztuko den kopuru jakin bat baino txikiagoak baldin badira. Azken kasu horretan, arauek beste era bateko jardunbideren bat erabili ahal izatea aurreikusi beharko dute, kasuko ezaugarri bereziak, zenbatekoa eta kopurua kontuan izanda, laguntza horien onuradunen publizitatea ziurtatu ahal izateko, kasuan kasuko kudeaketa-unitateetan.

Salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma, las resoluciones de concesión y sus modificaciones deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco en la forma que se establezca por el Departamento competente en materia de control económico. No será necesaria la publicación de la concesión de las ayudas y subvenciones cuando su otorgamiento y cuantía resulten impuestos a la Administración en virtud de normas de rango legal, o cuando afecten a un gran número de beneficiarios y/o los importes de las subvenciones concedidas sean de cuantía inferior a la que se establezca reglamentariamente. En este último supuesto, las normas reguladoras deberán prever la utilización de otro tipo de procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas en las unidades gestoras correspondientes.

3.– Laguntzak eta diru-laguntzak emateko, kasuan kasuko arauek esaten dutena hartuko da kontuan. Dena den, jartzen diren baldintzak betetzen dituzten guztiek askatasunez parte hartzeko aukera dutela ziurtatu beharko dute arau horiek, eta gainera, berdintasunez parte hartzea ere erraztu beharko da.

3.– La concesión de ayudas y subvenciones se efectuará conforme dispongan las correspondientes normas reguladoras, que deberán asegurar la libre concurrencia de todos aquellos que reúnan los requisitos que establezcan, facilitando el acceso a la misma en un plano de igualdad.

4.– Administrazioak diru-laguntzak emateak fondo publikoak banatzea dakar, eta jarduera horretan ustezko onuradunek ezagutu egin beharko dute, aldez aurretik, zeintzuk diren erabiliko diren baremoak, parametroak eta irizpide objektiboak.

4.– La distribución de fondos públicos que lleva aparejada la actividad subvencional de la Administración se hallará sometida a la utilización de baremos, parámetros y/o criterios objetivos que deberán ser previamente conocidos por los potenciales beneficiarios.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoak ekitaldi ekonomiko bakoitzean indarrean izango dituen aurrekontu orokorrak zehaztuta daudenean, programei diru-laguntzak eman edo ez erabakitzeko arauak eguneratu, berrikusi edo, hala behar badu, ezarri egin beharko dira. Zehaztugabeko indarraldia eman zitzaien diru-laguntzen kasuan, dagokien deialdia egin beharko da.

5.– Una vez en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio económico, se procederá a actualizar, revisar o en su caso establecer las normas reguladoras de la concesión de las subvenciones de los programas y a realizar la convocatoria correspondiente de aquellas que fueron en su momento reguladas con vigencia indefinida.

6.– Aurreko lerroaldeetan esaten dena ez da ezarri beharko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan izendatuta ageri diren diru-laguntzen kasuan. Lege honi dagokionez, halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean.

6.– No será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores cuando las subvenciones figuren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi nominativamente asignadas. A los efectos de la presente ley tendrán dicha consideración aquellas que vengan expresamente consignadas con una cuantía máxima en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con una delimitación precisa, única y excluyente de los beneficiarios.

7.– Laguntzak edo diru-laguntzak zuzenean ematea Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna izango da, interesa duen saileko sailburuak proposamena egin eta gero. Zuzenean emandako diru-laguntza horiekin ez da beteko aurreko lerroaldeetan xedatutakoa, baina salbuespenetan baino ez dira emango. Hori horrela izanik, arrazoitutako justifikazio bidez eta txosten baten bidez, interes publikoko, gizarteko, ekonomiako edo giza arloko zein arrazoi dauden erakutsi beharko da, eta baita deialdia xedapen orokor baten bidez egiterik ez dagoela erakutsi ere.

7.– La concesión directa de las ayudas o subvenciones será competencia del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento interesado. Estas subvenciones de concesión directa, a las que no será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores, tendrán carácter excepcional, debiendo acreditarse mediante justificación razonada y memoria documental las razones de interés público, social, económico o humanitario que las justifiquen, así como la imposibilidad de su convocatoria mediante una disposición de carácter general.

8.– Kasuan kasuko ekitaldi ekonomikoa amaitzean, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko sailek eta erakunde autonomiadunek diru-laguntza jasota aurrera eraman diren programak aztetuko dituzte, emaitzak zenbatekoak izan diren ikusteko, gizartean zenbateko eragina izan duten eta zenbateraino diren erabilgarriak jakiteko eta dena delako programa mantendu edo bertan behera utzi behar den erabakitzeko. Egingo den ebaluaketa horren berri kontrol ekonomikoaren arloko eskumenak dituen sailari emango zaio.

8.– A la finalización del ejercicio económico correspondiente, los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos deberán evaluar los programas subvencionales ejecutados con el fin de analizar los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social y la procedencia del mantenimiento o supresión de dichos programas. Dicha evaluación será puesta en conocimiento del Departamento competente en materia de control económico.

9.– Sei hilean behin, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu gabe eman diren diru-laguntzen berri emango dio Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari, eta baita atal honetako 7. lerroaldean aurreikusitakoaz bat eman diren diru-laguntzen berri ere. Era berean, Legebiltzarreko batzorde horretara bidaliko ditu laguntzak jaso dituzten programei buruz egindako ebaluaketak, hain zuzen ere aurreko lerroaldean esaten dena betez egindako ebaluaketak.

9.– El Gobierno dará cuenta semestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco de las subvenciones cuya concesión no se haya publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, así como de las concedidas al amparo de lo previsto en el párrafo 7 del presente artículo. Igualmente, remitirá a dicha comisión parlamentaria el contenido de la evaluación de los programas subvencionales realizada en aplicación del párrafo precedente.

10.– Diru-laguntzen zenbatekoa, bakarka hartuta edo beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuek emandako diru-laguntza edo laguntzak batuta, edo helburu bera lortzeko diren beste sarrera edo baliabide batzuk ere batuta (azken hori arauetan hala zehazten baldin bada), ez da inoiz ere onuradunak aurrera eraman nahi duen jardueraren kostua baino edo hasieran jarri zen helburuaren kostua baino handiagoa izango.

10.– El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, y, cuando así se disponga en las normas reguladoras, con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario o de la finalidad para la que se concedió la ayuda o subvención.

11.– Diru-laguntza ordaintzeko, aldez aurretik diru-laguntzarekin lortu nahi zen helburua bete dela erakutsi beharko da.

11.– El abono de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

Aurreko hori hala izanik ere, diru-laguntzaren ezaugarriak direla eta justifikatzen baldin bada, konturako ordainketak egin ahal izango dira. Konturako ordainketak egitearen bidez, zatikako ordainketak egin ahal izango dira, diru-laguntza jaso duten ekintzek aurrera daramaten erritmoaren arabera ordaintzeko. Aurkezten den justifikazioan ageri den kopurua ordainduko da zatikako ordainketa horretan.

No obstante lo anterior, cuando se justifique por razón de la subvención, podrán realizarse abonos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

Salbuespenetan, kopuru batzuk aurreratuta ordaindu ahal izango dira, hau da, justifikazioa aurkeztu baino lehen ere ordaindu ahal izango dira, finantziazio hori beharrezkoa baldin bada diru-laguntzaren helburu diren jarduerak aurrera eramateko.

Excepcionalmente, se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

12.– Diru-laguntza emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatu egiten bada, eta edozein kasutan, beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo pribatuen diru-laguntzak eskuratu baldin badira lehia bidez, edo, bestela, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortu badira, laguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu egin ahal izango da, beti ere diru-laguntzaren arauak onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzak bete egiten baldin badira. Egoera horren berri jasota egon beharko da diru-laguntzei buruzko arauetan.

12.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de ésta. Esta circunstancia se deberá hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de las subvenciones.

50. atala.– Diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradunak.

Artículo 50.– Beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.

1.– Laguntza edo diru-laguntza ematea eragin zuen jarduera burutuko duen pertsona edo, era berean, ematea bera legitimatzeko egoeran dagoen pertsona izango da laguntza edo diru-laguntzen onuraduna.

1.– Tendrá la consideración de beneficiario de las ayudas y subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2.– Onuradunak betebehar hauek izango ditu:

2.– Son obligaciones del beneficiario:

a) Jaurduera aurrera eramatea edo diru-laguntza ematea bidezko egiten duen egoeran egotea.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

b) Diru-laguntza eman duen erakundearen aurrean justifikatzea emate hori eragin duten edo laguntzaz baliatzea eragin duten baldintzak betetzen direla eta jarduera bera aurrera eramango dela.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen konprobazioen menpe eta Ekonomi Kontroleko Bulegoak burutuko duen ikuskaritzaren menpe egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratu diren laguntza edo diru-laguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien menpe ere egon beharko du.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

d) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako diru-laguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskuratuz gero, horren berri ematea hasierako laguntza eman duen erakundeari.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Laguntza ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin baldin bada, horren berri ematea laguntza eman duen erakundeari.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

3.– Ekonomi kontroleko eskumenak dituen sailak erabakiko du diru-laguntzak jaso dituzten zein programetan izango den beharrezkoa zerga arloko eta gizarte segurantzarekiko obligazioak beteta daudela erakustea onuradunek, laguntza eman eta ordaindu ahal izateko. Era berean, sail horrek erabakiko du aurrekoa zein agiriren bidez egiaztatuko den.

3.– El Departamento competente en materia de control económico determinará los programas subvencionales en los que será requisito la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de los beneficiarios para la concesión y, en su caso, el pago de la subvención, así como el procedimiento de acreditación.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

51. atala.– Laguntzak emateko arauak, eskumenak eta jardunbidea.

Artículo 51.– Normas reguladoras, competencia y procedimiento de concesión.

1.– Laguntzak edo diru-laguntzak emateko arauetan, gutxienez ondoren aipatzen direnak adierazi beharko dira:

1.– Las normas reguladoras de la concesión de las ayudas o subvenciones contendrán como mínimo los siguientes extremos:

a) Laguntza edo diru-laguntzaren helburua zein den zehatz definitu beharko da.

a) Definición precisa del objeto de la ayuda o subvención.

b) Laguntza edo diru-laguntza eskuratzeko, onuradunek zein baldintza bete beharko dituzten zehaztuko da; baita baldintza horiek nola egiaztatu behar diren eta zein eperen barruan. Kasu guztietan, eskumena duen organoak egiaztatutako premia handiko egoeretan edo arau-konkurrentzia dagoenetan salbu, eskabideak aurkezteko epea araua argitaratzen denetik hilabetekoa izango da, gutxienez.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda o subvención, plazo y forma de acreditarlos, y plazo en que deben presentarse las solicitudes. En todo caso, y salvo por razones de urgencia constatada por el órgano competente o de concurrencia normativa, el plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde la publicación de la norma reguladora.

c) Laguntza edo diru-laguntza esleitzeko eta, hala behar badu, baita neurtzeko ere, irizpide objektiboak zehaztu beharko dira. Laguntzaren edo diru-laguntzaren helburua den gaian hizkuntzaren erabilerak zerikusia baldin badu, edo azaroaren 24ko 10/1982 Legearen (Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizkoa) 25, 26 eta 27. ataletan aipatzen diren jarduera-eremuetakoak baldin badira gai horiek, hizkuntza-gaitasuna kontuan eduki beharko da esleipena egiteko irizpide objektiboen artean.

c) Criterios objetivos de adjudicación de la ayuda o subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. Cuando por la naturaleza del objeto de la ayuda o subvención el factor del uso de la lengua no sea irrelevante, y en todo caso en aquellas áreas de actuación a que se refieren los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, deberá contemplarse dicho factor entre los criterios objetivos de adjudicación.

d) Laguntza edo diru-laguntzaren banan-banako zenbatekoa zein den zehaztu beharko da, edo bestela, hori zehazteko irizpideak zeintzuk diren adierazi. Hala behar badu, laguntza edo diru-laguntzan gehienez zenbat diru erabiliko den ere adieraziko da.

d) Cuantía individualizada de la ayuda o subvención o criterios para su determinación y, en su caso, el importe global máximo destinado a las mismas.

e) Beste laguntza, diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik eskuratzeko aukerarik dagoen edo ez adierazi beharko da. Bestelakorik eskuratzeko aukera egon daitekeela onartzen baldin bada, gehiegizko finantziazioa saihesteko irizpideak eta mugak jarri beharko dira nahitaez.

e) Posibilidad de concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos y, en su caso, incompatibilidad con su percepción. En el caso de admitirse la compatibilidad, deberán establecerse necesariamente los límites o criterios para evitar la sobrefinanciación.

f) Laguntza edo diru-laguntza kudeatzeko eta eman edo ez erabakitzeko eskumena zein organok duen esan beharko da. Baita erabakia noiz emango den, eta erabakitakoa jendeari behar bezala jakinaraziko zaiola bermatzeko zein bide jarraituko den.

f) Órganos competentes para la gestión de la ayuda o subvención y para la resolución de concesión, plazo en el que será dictada y procedimiento que será utilizado para garantizar su adecuada publicidad.

g) Eskuratutako laguntza edo diru-laguntza onuraduna hasieran jarritako helbururako erabiltzen ari dela noiz eta nola egiaztatu esan beharko da.

g) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

h) Konturako ordainketak eta aldez aurretiko ordainketak egiteko aukera dagoen edo ez, noiz egin behar diren eta nola egin behar diren zehaztu beharko da; salbuespeneko kasuetan aldez aurretiko ordainketan egiteko aukera eskaintzen baldin bada, edo konturako ordainketen kasuan ere bai, onuradunek zein berme jarri beharko duten ere esan beharko da. Horrekin batera, interes publikoen alde jarri beharreko gainerako bermeak zeintzuk diren ere zehaztu beharko da.

h) Posibilidad de realizar abonos a cuenta y pagos anticipados, plazo, modo de pago y régimen particular de garantías que deberán aportar los beneficiarios para los supuestos excepcionales de pagos anticipados y, en su caso, para los abonos a cuenta, así como aquellas otras medidas de garantía en favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas.

i) 49. ataleko 12. lerroaldean esaten denaz bat banatutako diru-laguntzen kasuan, diru-laguntza horiek aldatu edo berrikusteko aukera egongo da, berariaz aurreikusitako kasuetan.

i) Posibilidad, en los casos que expresamente se prevean, de modificación o revisión de subvenciones concedidas conforme al párrafo 12 del artículo 49.

j) Laguntza edo diru-laguntza emateko jarri ziren baldintzak ez baldin badira betetzen, eskuratutako fondoak itzuli egin beharko dira.

j) Obligación de reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda o subvención.

k) Laguntzak zertan erabili diren kontrolatzeko asmotan ari direnean, Ekonomi Kontroleko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dioten informazio guztia eman beharko die onuradunak.

k) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

l) Beharrezkoa denean, 52. atalean aipatzen diren pertsona juridikoek zer nolako kaudimena eta eraginkortasuna izan beharko duten zehaztu beharko da.

l) En su caso, las condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 52.

m) Baldintzak betetzen ez direnetarako, dirua nola itzuli zehaztuko da; itzultzeko modukoak diren laguntzen kasuan, itzultzeko jardunbidea finkatuko da, eta baita laguntza hori erabat edo zati batean kentzeko egoerak ere.

m) Procedimiento de reintegro en los casos de incumplimiento, así como, en las ayudas de carácter reintegrable, el procedimiento de devolución y los supuestos de exoneración total o parcial de la misma.

n) Epearen barruan erabakirik ez hartzeak zer adierazten duen, arauaren aurka zein errekurtso aurkez daitezkeen (administrazioko edo justiziako organoa zehaztuta), errekurtsoak aurkezteko zein epe egongo den eta ezartzekoa den araudi orokorrean eskatzen diren gainerako baldintzak ere zehaztu beharko dira.

n) Efectos de la falta de resolución en plazo, expresión de los recursos que procedan contra la norma reguladora, con indicación del órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse, plazo para interponerlos, y demás requisitos exigidos por la normativa de general aplicación.

2.– Gobernua, sailburuak eta erakunde autonomiadunen lehendakari eta zuzendariak dira arauak onartu eta bakoitzak bere esparruko laguntzak eta diru-laguntzak emateko eskumena duten organoak. Laguntza edo diru-laguntzei buruzko arauetan, eskumena duten erakundeek beste organo batzuen esku utzi ahal izango dute nori eman erabakitzeko eskumena, egitura organikoa ezartzen duten arauen bidez.

2.– El Gobierno, los Consejeros y los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos son los órganos competentes para aprobar las normas y conceder ayudas o subvenciones en sus respectivos ámbitos. Los órganos competentes podrán desconcentrar la concesión en las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones, o a través de las normas que establecen las estructuras orgánicas, atribuyendo a otros órganos dicha competencia.

3.– Laguntzak edo diru-laguntzak emateari buruzko arauak onartzea gobernuaren eginkizuna den kasuetan, emate horrek kasuan kasuko gastua onartzea ere izango du ondorioen artean.

3.– Cuando corresponda al Gobierno la aprobación de las normas reguladoras o la concesión de las ayudas o subvenciones, ésta llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente.

4.– Laguntzak eta diru-laguntzak emateko jardunbide orokorra lehiaketa izango da. Lege honetan aipatzen diren egoeretarako, lehiaketa aipatzean, laguntzak edo diru-laguntzak emateko, aurkeztutako eskabide guztiak alderatu egingo direla esan nahi da, eskariak hurrenkera jakin batean jartzeko, aldez aurretik arauetan balorazioa egiteko ezarritako irizpideak jarraituz. Horrela, irizpideen arabera balorazio handiena lortu duten eskabideei bakarrik emango zaie laguntza. Kasu horretan, laguntza emateko proposamena hori erabakitzeko eskumena duen organoari egingo dio kide anitzeko beste organo batek. Kide anitzeko organo hori nola osatuta egongo den laguntzaren edo diru-laguntzaren ezaugarriak arautuko dituen arauan egongo da jasota.

4.– El procedimiento general para la concesión de las ayudas o subvenciones será el concurso. A efectos de esta ley tendrá la consideración de concurso el procedimiento mediante el cual la concesión de las ayudas o subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración previamente fijados en las normas reguladoras, y adjudicar sólo aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado que tendrá la composición que se establezca en la correspondiente norma reguladora de la ayuda o subvención.

5.– Diru-laguntzaren helburuak eta ezaugarriak kontuan izanda ez bada erabiltzen lehiaketaren sistema, arauetan berariaz esan beharko da diru-laguntza eskuratu nahi duen dena delako programarako fondo publikoak mugatuak izango direla, eta fondo horiek amaitzearen ondorioak zeintzuk diren ere zehaztu beharko da. Dena den, fondoak amaitzen direnean, egoera horren berri jendaurrean adierazi beharko da, beste laguntzarik eman ez dadin.

5.– Cuando por la finalidad o naturaleza de la subvención no se utilice la técnica concursal deberá recogerse expresamente en las normas reguladoras el carácter limitado de los fondos públicos destinados al correspondiente programa subvencional, estableciendo las consecuencias derivadas del agotamiento de dichos fondos. En todo caso, una vez agotados los fondos, se deberá hacer pública dicha circunstancia a los efectos de la paralización de la concesión de nuevas ayudas.

6.– Dena den, gorago esandakoaren kaltetan izan gabe eta laguntzaren edo diru-laguntzaren ezaugarriek aukera ematen dutenean, eskumena duen organoak laguntza edo diru-laguntzendako zegoen gehienezko zenbateko osoa diru-laguntzen onuradun guztien artean banatzea erabaki ahal izango du, arauetan aukera hori aurreikusita dagoen kasu guztietan.

6.– No obstante, sin perjuicio de lo anterior y cuando la naturaleza de la subvención o ayuda lo permita, el órgano competente podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las ayudas o subvenciones, siempre que así se prevea en las normas reguladoras.

7.– Laguntza edo diru-laguntza emateko agirian, ondorengoak adierazi beharko dira: laguntzaren helburua zein den, zenbatekoa den laguntza, nola eta zenbat zatitan ordainduko den, gastua egiten ari dela nola egiaztatuko den, zein xedapenetan oinarrituta eman den laguntza, eta laguntza edo diru-laguntzari buruzko arauan eta ezartzekoa den araudi orokorrean aipatzen diren gainerako baldintzak.

7.– En el acto de concesión de la ayuda o subvención deberá hacerse constar expresamente el objeto, importe, forma y plazos de pago, forma de justificación, disposición a cuyo amparo se hubiere otorgado y demás condiciones y requisitos exigidos por la norma reguladora de la ayuda o subvención y por la normativa de general aplicación.

8.– Laguntza edo diru-laguntzen onuradunek zein berme-sistema orokor bete beharko duten finkatuko du gobernuak erregelamendu bidez. Berme horiek beharbada aldez aurretik egingo diren ordainketei aurre egiteko edo dena delako laguntza edo diru-laguntzaren helburua ez betetzeko arriskuari aurre egiteko izango dira. Horrekin batera, erakunde laguntzaileek (52. atalean aipatzen dira) zein baldintza, errejimen eta betebehar izango duten eta diru-laguntzak eta laguntzak itzultzeko jardunbide orokorra zein izango den ere zehaztuko du gobernuak.

8.– Reglamentariamente el Gobierno determinará el régimen general de garantías al que deberán sujetarse los beneficiarios de las ayudas o subvenciones, tanto las que se refieren a posibles pagos anticipados como las dirigidas a evitar posibles incumplimientos del objeto de la ayuda o subvención de que se trate. Asimismo, determinará los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras previstas en el artículo 52 y el procedimiento general de reintegro de las subvenciones o ayudas.

52. atala.– Dirulaguntzak kudeatzeko erakunde laguntzaileak.

Artículo 52.– Entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones.

1.– Laguntzen edo dirulaguntzen arauetan hala jasotzen bada, erakunde laguntzaile batek kudeatu eta ordaindu ahal izango ditu laguntza edo dirulaguntza publikoak.

1.– Las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones podrán establecer que la gestión y el pago de las ayudas o subvenciones públicas se efectúe a través de una entidad colaboradora.

Ondorio horietarako, honako hauek hartu ahal izango dira erakunde laguntzailetzat: zuzenbide publikoko erakundeak eta zuzenbide publikoko erakundeek eratutako fundazioak, bai eta finkatuko diren kaudimen eta eraginkortasun-baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoak ere.

A estos efectos podrán ser consideradas entidades colaboradoras las corporaciones de derecho público y las fundaciones constituidas por entidades de derecho público, así como las personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se determinen.

Dirulaguntzarekin edo laguntzarekin zerikusia duten ondorio guztietarako, erakunde laguntzaileak organo emailearen izenean eta kontura jardungo du, eta kudeatuko duen dirulaguntza edo laguntza ez da erakundearen ondaretzat hartuko. Onuradunak erakunde emailearekiko dituen betebeharrak, hain zuzen ere, lege honen 50. atalean jasotakoak, erakunde laguntzailearekiko betebeharrak dira.

La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención o ayuda, que en ningún caso se considerará integrante de su patrimonio. Las obligaciones del beneficiario previstas en el artículo 50 en relación con la entidad concedente se entenderán respecto de la entidad colaboradora.

2.– Hona hemen erakunde laguntzaileen betebeharren oinarrizko errejimena:

2.– El régimen básico de las obligaciones de las entidades colaboradoras será el siguiente:

a) Hala ezarrita dagoenean, onuradunei ematea jasotako fondoak, beti ere dirulaguntzaren edo laguntzaren arauetan aurreikusitako irizpideekin bat.

a) Entregar, cuando así se haya establecido, a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las normas reguladoras de la subvención o ayuda.

b) Dirulaguntza emateko funtsezko baldintzak edo beharkizunak bete direla eta eraginkorrak direla egiaztatzea, hala badagokio.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento.

c) Erakunde emaileari zuritzea nola banatu diren xede horrekin jasotako fondoak, eta, hala badagokio, erakunde emaileari eskuratzea onuradunek aurkeztutako frogagiriak.

c) Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante la entidad concedente y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Erakunde emaileak, Ekonomi Kontrolerako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fondoen kudeaketari buruz egingo dizkieten egiaztatze-jarduketak onartu beharko dituzte.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar la entidad concedente y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

3.– Baldin eta dirulaguntzak eta laguntzak kudeatzearren beharrezko bada Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioko erakundeen lankidetza, administrazio horretako zuzenbide publikoko erakundeena, edo lurralde historikoetako foru-organoena eta toki-erakundeena, orduan, lankidetza-errejimena ezarriko da, bai arau espezifiko modura, bai hitzarmenen bidez. Erakundeek edo organoek, nolanahi ere, bete beharko dituzte atal honetako 2. lerroaldean erakunde laguntzaileentzat aurreikusitako betebeharrak.

3.– Cuando para la gestión de las subvenciones y ayudas se precise la colaboración de los entes integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y demás entes de derecho público de ésta, así como de los órganos forales de los territorios históricos y de las corporaciones locales, el régimen de colaboración se establecerá bien mediante norma específica, o bien mediante convenio. En todo caso, serán obligaciones de los citados entes u órganos las previstas para las entidades colaboradoras en el párrafo 2 del presente artículo.

53. atala.– Dirulaguntza eta laguntza publikoak itzultzea.

Artículo 53.– Reintegro de subvenciones y ayudas públicas.

1.– Ondoren zehazten diren kasuetan, ezin izango da laguntzaren edo dirulaguntzaren ordainketa galdatu, eta aurretik zerbait ordaindu bazaie, bidezkoa izango da, batetik, jasotako zenbatekoak itzularaztea, eta, bestetik, laguntza edo dirulaguntza ordaindu zenetik aurrera sortuko ziren legezko korrituak galdatzea. Hona hemen kasuok:

1.– No será exigible el abono de la ayuda o subvención, y en su caso procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales que resultaren de aplicación desde el momento del pago de la ayuda o subvención, en los siguientes casos:

a) Gastuak zuritzeko beharkizuna ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Laguntza edo dirulaguntza lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak izan gabe.

b) Obtener la ayuda o subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Laguntzak edo dirulaguntzak emate-erabakian zuen helburua ez betetzea.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda o subvención fue concedida.

d) Laguntzaren edo dirulaguntzaren emate-erabakian ezarritako baldintzak ez betetzea.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la ayuda o subvención.

e) Lege honetan ezarritako kontrol-jarduketak oztopatzea edo uko egitea.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que se establecen en la presente ley.

f) Laguntza edo dirulaguntza bakoitzaren arau espezifikoetan aurreikusitako gainerako kasuak.

f) En los demás supuestos previstos en la normativa específica de cada ayuda o subvención.

2.– Lege honen 49. ataleko 12. lerroaldean jasotzen den kasuan, halaber, bidezko izango da diruz lagundutako jarduera-kostuaren gainetik lortutako gaindikina itzularaztea.

2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el párrafo 12 del artículo 49 procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste subvencionado de la actividad desarrollada.

3.– Itzuli beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko dirusarreratzat hartuko dira, eta ezarriko zaien erantzukizun-errejimena lege honetako 64. atalean jasotakoa da.

3.– Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 de la presente ley.

4.– Erakunde emaileari dagokio itzulketa-jardunbidea ebaztea, hasierako erabakia ezeztatzea eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoaren itzulketa galdatzea. Dena dela, dirulaguntzak edo laguntzak itzultzeko jardunbide orokorrean, alegia, 51. ataleko 8. lerroaldean jasotzen den horretan, aukera egongo da erakunde emailea ez den beste erakunde batek itzultze-espedientea hasi eta izapidatzeko; espedientea ebaztea, berriz, erakunde emaileari dagokio beti.

4.– Será competente para la resolución del procedimiento de reintegro y para adoptar la decisión de revocación, y en su caso exigir la devolución del importe percibido, el órgano que concedió la subvención. No obstante, en el procedimiento general de reintegro de las subvenciones o ayudas previsto en el párrafo 8 del artículo 51 se podrá establecer la posibilidad de desconcentrar el inicio y la tramitación del expediente de reversión en un órgano distinto del concedente, correspondiendo en todo caso la resolución del expediente a este último.

5.– Ikuskatze edo kontrol-lanetan antzematen bada laguntza edo dirulaguntza ez dela zuzen lortu eta erabili, edo jasotako laguntza edo dirulaguntzaren helburua ez dela aurkeztutakoa, orduantxe, ikuskatze-lanok egiteko ardura dutenek atxiki ahal izango dituzte fakturak, agiri baliokideak nahiz ordezkoak eta eragiketa susmagarriei buruzko beste edozein agiri.

5.– Cuando en el ejercicio de las funciones de inspección o control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la ayuda o subvención percibida, los agentes encargados de su realización podrán acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o substitutivos y cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que tales indicios se manifiesten.

VII. IDAZPURUA
TÍTULO VII
BABESA
PROTECCIÓN
I. ATALBURUA
CAPÍTULO I
BERMEAK
GARANTÍAS

54. atala.– Eskubideak egikaritu ezina.

Artículo 54.– Inejecución sobre los derechos.

1.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarenak edo haren erakunde autonomiadunenak badira, ezin izango dira egikaritu edo bahitu, ez administrazio bidez, ez jurisdikzio bidez.

1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco, cuya titularidad pertenezca a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a sus organismos autónomos, no podrán ser objeto de ejecución o de embargo, ni administrativa ni jurisdiccional.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren gainerako eskubideek aurreko epigrafean xedatutakoa izango dute arau, beti ere legeren batek hala ezarri badu.

2.– Los demás derechos de la Hacienda General del País Vasco se regirán por lo dispuesto en el epígrafe precedente cuando así lo haya establecido expresamente una ley.

55. atala.– Egintzak eta kontratuak desegitea.

Artículo 55.– Rescisión de actos y contratos.

1.– Euskadiko Ogasun Nagusia kaltetzen duten egintzak eta kontratuak desegingarriak dira.

1.– Serán rescindibles los actos y contratos realizados en perjuicio de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Aurreko lerroaldean xedatutakoa ezarrita ere, bidezkoak diren bestelako egintzak edo errekurtsoak ere ezar daitezke.

2.– Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de otras acciones o recursos que procedan.

56. atala.– Lehentasun-eskubidea.

Artículo 56.– Derecho de prelación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta bere erakunde autonomiadunek, beren eskubideen eraginkortasunari dagokionez, izango duten lehentasun-eskubidea, eta ordenamendu juridikoak Estatuko administraziorako eta beren erakunde autonomiadunetarako ezarritakoa berbera izango da, non eta ez duten azken erakunde hauekin batera jarduten; azken honetan, kasuan kasuko arau espezifikoak ezarriko dira.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos gozarán, respecto a la efectividad de sus derechos, del mismo derecho de prelación que el ordenamiento jurídico tenga establecido para la Administración del Estado y sus organismos autónomos, salvo cuando concurran con estas entidades, supuesto en el que será de aplicación la normativa específica de que se trate.

2.– Lurralde historikoen jabetza diren tributu-kredituek, hain zuzen ere, itunpeko zergei dagozkienek, lehentasuna izango dute Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen eskubideekiko.

2.– Los créditos tributarios de que sean titulares los territorios históricos, correspondientes a impuestos concertados, gozarán de preferencia respecto a los derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos.

57. atala.– Eskubideak aseguratzea.

Artículo 57.– Aseguramiento de los derechos.

1.– Zordunaren ekonomi edo finantza-egoera larriaren ondorioz, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak edo bere erakunde autonomiadunek Ogasun Nagusian dituzten eskubideak galdu, urritu, demeritatu edo eraginkorra ez izateko arriskua gertatzeko pisuzko zantzuak badaude, erakunde horiek, eskubideon edukia eta eraginkortasuna bermatzeko, zordunaren ondasun eta eskubideekiko berme-eskubide errealak eratu ahal izango dituzte, edo eta zordunari ezarri bestelako ekonomi bermeak emateko beharra.

1.– Cuando existan indicios racionales de riesgo de pérdida, minoración, demérito o inefectividad de los derechos de la Hacienda General pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a sus organismos autónomos, como consecuencia de la grave situación económica o financiera del obligado por los mismos, dichas entidades podrán acordar, para asegurar el contenido y efectividad de dichos derechos, la constitución de derechos reales de garantía sobre bienes y derechos del obligado o la imposición al mismo de la obligación de prestar otras garantías de naturaleza económica.

2.– Administrazio-jardunbidearen arabera hartuko eta betearaziko dira aipatutako neurriak. Jardunbideak bi aldi izango ditu:

2.– Las indicadas medidas se adoptarán y ejecutarán en virtud de procedimiento administrativo, el cual comprenderá dos fases:

a) Behin-behineko aseguratze-aldia.

a) Fase de aseguramiento provisional.

b) Behin betiko aseguratze-aldia.

b) Fase de aseguramiento definitivo.

3.– Behin-behineko aseguratze-aldian, 1. lerroaldean zehaztutako erakundeek honako ekintza hauek egingo dituzte:

3.– En la fase de aseguramiento provisional, las entidades señaladas en el párrafo 1 realizarán las siguientes actuaciones:

a) Jardunbidera sartuko dituzte, batetik, arrisku-zantzuak era ditzaketen egitate eta zuzenbide-osagaiak, eta, bestetik, hala badagokio, hartutako egiaztatze-neurriak.

a) Incorporación al procedimiento de los elementos de hecho y de derecho constitutivos de los indicios de riesgo, así como de las medidas de verificación adoptadas, en su caso.

b) Hala dagokionean, dauden arrisku-zantzuei egokituriko neurriak hartu beharko dituzte behin-behinekotasunez.

b) Adopción, en su caso, de las medidas adecuadas a los indicios de riesgo existentes, con el carácter de provisionales.

c) Hartutako neurriak betearazi beharko dituzte; neurrion barruan sartuko da, hala dagokionean, berme-eskubideen inskripzioa kasuan kasuko erregistroetan.

c) Ejecución de las medidas adoptadas, incluida, en su caso, la inscripción de los derechos de garantía en los Registros correspondientes.

4.– Behin betiko aseguratze-aldian, 1. lerroaldean zehaztutako erakundeek honako ekintza hauek egingo dituzte:

4.– En la fase de aseguramiento definitivo, las entidades señaladas en el párrafo 1 realizarán las siguientes actuaciones:

a) Hartutako behin-behineko neurriak jakinarazi beharko dizkiote zordunari.

a) Notificación al obligado de las medidas provisionales adoptadas.

b) Administrazio-jardunbidearen arauei jarraiki bidezkoak diren probak egin beharko dituzte.

b) Práctica de las pruebas que resulten procedentes de acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento administrativo.

c) Zordunari entzun behar diote.

c) Concesión de audiencia al obligado.

d) Txosten juridikoa egin behar dute.

d) Emisión de informe jurídico.

e) Hala dagokionean, dauden arrisku-zantzuei egokituriko neurriak hartu beharko dituzte behin betikotasunez; behin betikotasunez hartutako neurri horiek eta aurretik hartutako behin-behinekoak berdinak edo ezberdinak izan daitezke.

e) Adopción, en su caso, de las medidas adecuadas a los indicios de riesgo existentes, con el carácter de definitivas, las cuales podrán ser o no iguales a las de carácter provisional adoptadas con anterioridad.

5.– Nolanahi ere, behin-behineko neurriak hartzen direnetik bi hileko epean indarrik gabe geratuko dira, eta, gainera, ez da horri buruzko inolako aitorpenik egin beharko.

5.– Las medidas provisionales quedarán, en todo caso, sin efecto mediante el transcurso de dos meses desde que hubieren sido adoptadas, sin necesidad de declaración alguna al respecto.

6.– Behin betiko neurriak hartzean zehazten den epean zehar izango dute eraginkortsuna neurriek. Nolanahi ere, epearen iraupena mugatua izango da: gehienez ere eskubideen edukia eta eraginkortasuna bermatzeko behar den bestekoa.

6.– Las medidas definitivas mantendrán su efectividad durante el tiempo que se señale al adoptarlas, que no podrá exceder del necesario para asegurar el contenido y efectividad de los derechos.

7.– Aurreko lerroaldean xedatutakoa ezarrita ere, bestelako aseguratze-neurriak ere har daitezke, beti ere neurriok ordenamendu juridikoan aurreikusita badaude.

7.– Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de adopción de otras medidas asegurativas previstas en el ordenamiento jurídico.

58. atala.– Eskubideak erabili edo zaintzeagatiko fidantzak eta aseguruak.

Artículo 58.– Fianzas y seguros por manejo o custodia de derechos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeetan diharduten langileek, eta pertsona fisiko nahiz juridiko publiko nahiz pribatuek, baldin eta erkidegoaren eskubide publikoak erabili edo zaintzen badituzte, fidantza ipini beharko dute erregelamendu bidez zehaztuko den kasu, zenbateko eta moduan.

1.– El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que manejen o custodien derechos de naturaleza pública de aquélla, estarán obligados a la prestación de fianza en los supuestos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.

2.– Autonomia Erkidegoak aseguru-kontratuak egin ahal izango ditu bere erakundeenak diren eskubide publiko nahiz pribatuak inoiz galdu edo lapurtzeko arriskuaz babesteko.

2.– La Comunidad Autónoma podrá, también, celebrar contratos de seguro consistentes en la cobertura de los riesgos de pérdida o sustracción de los derechos de naturaleza pública o privada de que fueren titulares sus entidades.

II. ATALBURUA
CAPÍTULO II
ERANTZUKIZUNAK
RESPONSABILIDADES

59. atala.– Eragindako kalte eta galeren ordainak.

Artículo 59.– Indemnización de daños y perjuicios.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan diharduten agintariek, funtzionarioek eta gainerako langileek dagozkien kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte, baldin eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren araudien aurka dagoen egintzaren bat edo ez-egiteren bat burutzeagatik kalteak edo galerak eragiten badizkiote ogasunari, eta tartean doloa, errua edo axolagabekeria larria izan bada.

1.– Las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco que por acción u omisión contraria a la normativa que rige la Hacienda General del País Vasco causen daños o perjuicios a la misma vendrán obligados a su indemnización en los casos en que concurra dolo, culpa o negligencia grave.

2.– Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren fondoetatik datorren edozein dirulaguntzaren edo laguntzaren titularrak diren pertsona fisikoek edo juridiko partikularrek, edo zeinnahi arrazoi dela-eta fondo publikoak zaindu, kudeatu edo administratzen dituztenek kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte, baldin eta Euskadiko Ogasun Nagusiarekiko beren harremanak ezartzen dituzten arauen aurkako egintzaren bat edo ez-egiteren bat burutzeagatik kalteak edo galerak eragiten badizkiote ogasunari, eta tartean doloa, errua edo axolagabekeria larria izan bada.

2.– Asimismo, vendrán obligados a indemnizar las personas físicas o jurídicas particulares que sean titulares de subvenciones o ayudas de cualquier clase provenientes de fondos de la Comunidad Autónoma de Euskadi o que por cualquier motivo custodien, gestionen o administren fondos públicos cuando por acción u omisión contraria a las normas que rigen su relación con la Hacienda General del País Vasco y mediando dolo, culpa o negligencia grave causen daños y perjuicios a la misma.

3.– Barneko ekonomi kontroleko eginkizunak dituztenek, diruzainek eta ordainketak agintzeko ardura dutenek kalte-ordainak ordaintzeko beharra dute, baina kasu honetan bakarrik: Euskadiko Ogasun Nagusiari kalteak eta galerak eragiten dizkioten egintzak edo xedapenak bidezkoak edo legezkoak diren aztertzeko espedientean, doloa, errua edo axolagabekeria larria erabiliz, zaindu egin ez badute beren jarduna.

3.– La obligación de indemnizar de quienes ejerzan funciones de control económico interno, los tesoreros y los responsables de la ordenación de pagos sólo se exigirá cuando mediante dolo, culpa o negligencia grave no hayan salvado su actuación en el expediente respectivo acerca de la improcedencia o ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la Hacienda General del País Vasco.

4.– Kalte-ordainak ordaintzeko behar hori, alegia, aurreko lerroaldeetakoa, ezarrita ere, bestelako erantzukizunak ere eska dakizkieke, besteak beste, diziplina-erantzukizunak edo erantzukizun penalak, edo eta bidezkoak diren zigorrak ezarri ere.

4.– La obligación de indemnizar a que se refieren los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de otras responsabilidades que, como la disciplinaria o penal, pudieran exigirse, así como las sanciones que procediere imponer.

5.– Erantzule bat baino gehiago dauden kasuetan, erantzukizuna mankomunatua izango da, dolorik ez badago; doloa egonez gero, berriz, solidarioa izango da.

5.– La responsabilidad, en los supuestos de concurrencia de responsables será mancomunada, excepto en los supuestos de dolo, en cuyo caso será solidaria.

60. atala.– Portaeren sailkapena.

Artículo 60.– Tipificación de conductas.

Ondoko egintzak edo ez-egiteak direla-eta, kalte-ordainak ordaindu beharko zaizkio Euskadiko Ogasun Nagusiari. Hona egintzok eta ez-egiteok:

Constituyen acciones y omisiones de las cuales resultará la obligación de indemnizar a la Hacienda General del País Vasco las siguientes:

a) Euskadiko Ogasun Nagusiaren fondoetan zorpekoak egitea edo fondoak bidegabe erabiltzea.

a) Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Hacienda General del País Vasco.

b) Ekonomi eskubideak kudeatzeko, kitatzeko, ikuskatzeko, biltzeko eta Euskadiko Diruzaintza Nagusian sartzeko arauak bete gabe, administratzea Euskadiko Ogasun Nagusiaren ekonomi eskubideak.

b) Administrar los derechos económicos de la Hacienda General del País Vasco incumpliendo las disposiciones reguladoras de su gestión, liquidación, inspección, recaudación e ingreso en la Tesorería General del País Vasco.

c) Krediturik gabe edo nahikoa krediturik gabe edo aurrekontu-diziplinako indarreko arauak hautsiz, gastuak baimentzea, konprometitzea, eta ordainketak agintzea.

c) Autorizar y comprometer gastos así como ordenar pagos sin crédito o con crédito insuficiente o con infracción de las disposiciones vigentes en materia de disciplina presupuestaria.

d) Obligazioak kitatzean edo agindutako eginkizunen araberako agiriak egitean, behar ez diren ordainketak egitea.

d) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones o expedir documentos en virtud de funciones encomendadas.

e) Arauek behartutako kontu-errendapena ez egitea, edo berandu egitea, edo akats larriekin egitea.

e) No rendir las cuentas exigidas por las normas así como rendirlas tarde o con defectos graves.

f) Jasotako fondoak zertan gastatu diren ez zuritzea, batez ere Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruzko legeriak aipatzen dituen behin-behineko igorpenen arabera jasotako fondoak direnean.

f) No justificar la aplicación de los fondos recibidos, en especial los recibidos en virtud de libramientos provisionales a que se hace referencia en la legislación de Régimen Presupuestario de Euskadi.

g) Euskadiko Ogasun Nagusiko administrazioa eta kontabilitatea arautzen dituzten xedapenak betetzen ez dituen edozein egintza edo ez-egite.

g) Cualesquiera otros casos de acción u omisión que constituyan incumplimiento de las disposiciones que regulan la administración y contabilidad de la Hacienda General del País Vasco.

61. atala.– Administrazio-espedientea.

Artículo 61.- Expediente administrativo.

Arlo honetako ekonomi kontroleko kanpo-organo edo organoen eskumenen kalterik gabe, 60. ataleko b)-tik g)-ra bitarteko idatz-zatietatik ondorioztatzen den erantzukizuna administrazio-espedientearen bidez ezarriko da; espedientearen izapidegilea Ekonomi Kontrolerako Bulegoa izango da. Baldin eta ustezko erantzuleak agintari-izaera badu, Jaurlaritza bera izango da espedientea abiarazi eta ebatziko duena; gainerako kasuetan, berriz, ogasun eta finantzetako eskumenak dituen sailburuak egingo du.

Sin perjuicio de las competencias del órgano u órganos de control económico externo en la materia, la responsabilidad deducida de los apartados b) a g) del artículo 60 se establecerá en expediente administrativo tramitado por la Oficina de Control Económico y que iniciará y resolverá el Gobierno en los casos en que el presunto incurso responsable tenga la condición de autoridad y el Consejero del Departamento competente en materia de hacienda y finanzas en los demás casos.

Interesdunak entzundakoan, izapidatutako espedientea amaitutzat jotzen duen ebazpenak behar den erabakia agertuko du Euskadiko Ogasun Nagusiari eragindako kalte eta galerei buruz. Erantzuleei, halaber, ezarriko die zenbateko kalte-ordainak eta nolako epeetan ordaindu behar dizkioten Ogasun Nagusiari, beti ere erregelamendu bidez ezarriko den jardunbidearen arabera.

La resolución que ponga fin al expediente tramitado al efecto con audiencia de los interesados se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a la Hacienda General del País Vasco e impondrá a los responsables la obligación de indemnizar a la misma en la cuantía y plazo que se determine, todo ello de conformidad al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

III. ATALBURUA
CAPÍTULO III
LAGUNTZA ETA DIRULAGUNTZA PUBLIKOEN ARLOKO ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK. ERREJIMENA
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

62. atala.– Arau-hausteen errejimena.

Artículo 62.– Régimen de infracciones.

1.– Ondoko zerrendako portaerak, edozein erru-mota izanik ere, laguntza eta dirulaguntza publikoen arloko arau-hausteak dira. Hona portaerok:

1.– Constituyen infracciones administrativas en materia de ayudas y subvenciones públicas las siguientes conductas, cuando en ellas intervenga cualquier forma de culpa:

1.1.– Onuradunei dagokienez.

1.1.– De los beneficiarios.

a) Laguntza emateko eskatzen diren baldintzak gezurtatuz nahiz ematea galaraziko edo mugatuko zuten baldintzak izkutatuz, laguntza edo dirulaguntza lortzea.

a) La obtención de una ayuda o subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) Jasotako zenbatekoak edo ondasunak, guztiz edo zatiz, ez erabiltzea laguntza edo dirulaguntzak emate-erabakian zuen helbururako, beti ere aurretiazko errekerimendurik izan gabe itzuli ez bada.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades o bienes recibidos a los fines para los que la ayuda o subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.

c) Laguntza edo dirulaguntza ematearen ondorioz onuradunak bete beharko lituzkeen beharkizunak ez betetzea, beti ere onuradunari egotzi ahal zaizkion arrazoiak izan badira.

c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de la ayuda o subvención.

d) Organo emaileak, erakunde laguntzaileak (hala badagokio), eta Ekonomi Kontrolerako Bulegoak egin beharreko egiaztatze eta kontrol-jarduketak ukatu edo oztopatzea.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico.

e) Organo emaileari edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileari ez jakinaraztea helburu berbererako laguntzak, dirulaguntzak, dirusarrerak edo baliabideak lortu izana, edozein dela ere administrazio edo erakunde (publikoa edo pribatua) emailea; halaber, ez jakinaraztea dirulaguntza emateko funtsezkoa izan den edozein inguruabarren aldaketa.

e) No comunicar al órgano concedente, o a la entidad colaboradora, en su caso, la obtención de ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o de entes públicos o privados, así como la modificación de cualesquiera otras circunstancias que hayan servido de fundamento para la concesión de la subvención.

f) Jasotako fondoak edo ondasunak zertan erabili diren ez zuritzea.

f) La falta de justificación del empleo dado a los fondos o bienes recibidos.

g) Organo emaileari edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileari ez frogatzea laguntza edo dirulaguntza emateko erabakian ezarritako betebeharrak bete direla.

g) No acreditar ante el órgano concedente o ante la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la concesión de la ayuda o subvención.

1.2.– Erakunde laguntzaileei dagokienez:

1.2.– De las entidades colaboradoras:

a) Nahiz eta ezarrita egon, laguntzako edo dirulaguntzako arauetan edo, hala badagokio, 52. ataleko garapen-arauetan aurreikusitako irizpideak aintzat hartu gabe, onuradunei ordaintzea jasotako fondoak.

a) No pagar, cuando así se establezca, a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las normas reguladoras de la ayuda o subvención o, en su caso, en las normas de desarrollo del artículo 52.

b) Organo emaileak jaso diren fondoen kudeaketari buruz egin beharreko egiaztatze-jarduketak, eta Ekonomi Kontrolerako Bulegoak egin beharreko kontrol-lanak ukatu edo oztopatzea.

b) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación que, respecto a la gestión de los fondos percibidos, pueda efectuar el órgano concedente, y a las de control que realice la Oficina de Control Económico.

c) Laguntzaren edo dirulaguntzaren onartze-erabakian funtsezkoak diren baldintzak bete direla eta eraginkorrak direla ez frogatzea.

c) No verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes del otorgamiento de la ayuda o subvención.

d) Organo emaileari ez zuritzea jasotako fondoen erabilera, edo onuradunek aurkeztutako zuritze-agiriak ez entregatzea.

d) No justificar ante el órgano concedente la aplicación de los fondos percibidos, o no entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

2.– Atalburu honetan jasotako administraziozko arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

2.– Las infracciones administrativas tipificadas en este capítulo se clasifican en muy graves, graves y leves.

2.1.– Honako hauek arau-hauste oso larritzat joko dira: onuradunen kasuan, atal honetako 1.1 lerroaldeko a), b) eta c) letretan azaldutakoak; erakunde laguntzailearen kasuan, berriz, aurreko 1.2 lerroaldeko a) letran aurreikusitakoa.

2.1.– Tendrán la consideración de infracciones muy graves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados a), b) y c) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora la prevista en el apartado a) del párrafo 1.2 anterior.

2.2.– Honako hauek arau-hauste larritzat joko dira: onuradunen kasuan, atal honetako 1.1 lerroaldeko d) eta e) letretan azaldutakoak; erakunde laguntzailearen kasuan, berriz, aurreko 1.2 lerroaldeko b) eta c) letretan aurreikusitakoa.

2.2.– Tendrán la consideración de infracciones graves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados d) y e) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora las previstas en los apartados b) y c) del párrafo 1.2 anterior.

2.3.– Honako hauek arau-hauste arintzat joko dira: onuradunen kasuan, atal honetako 1.1 lerroaldeko f) eta g) letretan azaldutakoak; erakunde laguntzailearen kasuan, berriz, aurreko 1.2 lerroaldeko d) letran aurreikusitakoa.

2.3.– Tendrán la consideración de infracciones leves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados f) y g) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora la prevista en el apartado d) del párrafo 1.2 anterior.

3.– Arau-hauste oso larriek bost urteren buruan preskribituko dute, larriek hiruren buruan eta arinek urtebetearenean. Arau-haustea egin den egunean berean hasiko da zenbatzen preskripzio-epea.

3.– Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años, y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

63. atala.– Zigorrak.

Artículo 63.– Sanciones.

1.– Administraziozko arau-hausteek honako eskala hau izango dute zigorbide:

1.– Las infracciones administrativas serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

1.1.– Arau-hauste oso larriak:

1.1.– Infracciones muy graves:

a) Behar ez bezala lortutako zenbatekoaren bi halakotik hiru halakora bitarteko isuna; erakunde laguntzailearen kasuan, jasotako fondoen zenbatekoaren bi halakotik hiru halakora bitarteko isuna.

a) Multa del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida o, en el caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.

b) Onuradun zein erakunde laguntzailearen kasuan, hiru urtetik bost urtera bitarteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko laguntzak edo dirulaguntzak lortzeko eskubidea galtzea, edo erakunde laguntzaile izendatzeko eskubidea galtzea.

b) La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de entidad colaboradora, durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de ser designados como entidad colaboradora.

c) Hiru urtetik bost urtera bitarteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoarekin kontratuak egiteko debekua.

c) Prohibición, durante un plazo de tres a cinco años, de celebrar contratos con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.2.– Arau-hauste larriak:

1.2.– Infracciones graves:

a) Behar ez bezala lortutako zenbatekoaren adinakotik bi halakora bitarteko isuna; erakunde laguntzailearen kasuan, jasotako fondoen zenbatekoaren adinakotik bi halakora bitarteko isuna.

a) Multa del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida o, en el caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.

b) Onuradun zein erakunde laguntzailearen kasuan, urtebetetik hiru urtera bitarteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko laguntzak edo dirulaguntzak lortzeko eskubidea galtzea, edo erakunde laguntzaile izendatzeko eskubidea galtzea.

b) La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de entidad colaboradora, durante el plazo de uno a tres años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de ser designados como entidad colaboradora.

c) Urtebetetik hiru urtera bitarteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekin kontratuak egiteko debekua.

c) Prohibición, durante un plazo de uno a tres años, de celebrar contratos con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.3.– Arau-hauste arinak:

1.3.– Infracciones leves:

a) Behar ez bezala lortutako zenbatekorainoko isuna, edo zuritu gabeko zenbatekorainokoa; erakunde laguntzailearen kasuan, jasotako fondoen zenbatekorainoko isuna.

a) Multa de hasta el tanto de la cantidad indebidamente obtenida o el importe de la cantidad no justificada o, en el caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.

b) Onuradun zein erakunde laguntzailearen kasuan, urtebeteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko laguntzak edo dirulaguntzak lortzeko eskubidea galtzea, edo erakunde laguntzaile izendatzeko eskubidea galtzea.

b) La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de entidad colaboradora, durante el plazo de un año, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de ser designados como entidad colaboradora.

c) Urtebeteko epean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoarekin edo bere erakundeekin kontratuak egiteko debekua.

c) Prohibición, durante un plazo de un año, de celebrar contratos con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Atalburu honetan aurreikusitako administraziozko arau-hausteengatiko zigorrak mailakatzeko, kontuan hartuko da ba ote den aurretiazko asmorik, parte hartzerik izan ote den, zein izan den lortutako irabazia, zein nolako garrantzia duen gizartearentzat, nolako kalteak eragin dituen eta berriro erori ote den.

2.– Las sanciones de las infracciones administrativas previstas en este capítulo se graduarán en atención a la existencia de intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la trascendencia social y naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia en la comisión de infracciones.

3.– Aurreko lerroaldean aipatzen diren zigorrak ezarri arren, arau-hausleak lege honetako 53. atalean jasotzen den itzuli-beharra du. Arau-hausleak, halaber, kalte-galerengatik eska dakizkiokeen kalte-ordainak ordaindu beharko ditu, eta hala badagokio, erantzukizun penala bere gain hartu.

3.– Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se entienden sin perjuicio de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 53 de esta ley, así como de las indemnizaciones de daños y perjuicios que pudieran exigirse y, en su caso, de la responsabilidad penal.

4.– Arau-hauste oso larriak direla-eta ezarritako zigorrek bost urteko epean preskribituko dute; arau-hauste larriak direla-eta ezarritakoek hiru urteko epean; eta arau-hauste arinak direla-eta urtebetera. Zigorra ezartzen duen erabakiak behin betiko indarra hartu eta biharamunean hasiko da zenbatzen preskripzio-epea.

4.– Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años, y las impuestas por infracciones leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

5.– Zigorrak ezartzen dituzten behin betiko erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

5.– Las resoluciones firmes por las que se impongan sanciones serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

64. atala.– Erantzukizunen errejimena.

Artículo 64.– Régimen de responsabilidades.

1.– Atalburu honetako portaerak erakusten dituzten onuradunek edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileek dagokien zenbatekoa itzuli beharko dute, eta atalburu honetan jasotako arau-hausteen erantzuleak izango dira.

1.– Serán responsables de la obligación de reintegro y de las infracciones previstas en este capítulo los beneficiarios o, en su caso, las entidades colaboradoras que realicen las conductas tipificadas en el mismo.

2.– Urratutako beharkizunak betetzeko beharrezko egintzak egiten ez dituzten administratzaileek, alegia, pertsona juridikoenek (beren eginkizunei badagokie), era subsidiarioan, dagokien zenbatekoa itzuli beharko dute. Kasu berean egongo dira, halaber, beharkizunak ez betetzea ahalbidetzen duten akordioak hartzen dituzten administratzaileak, edo beren menpekoen horrelako akordioak onartzen dituzten administratzaileak.

2.– Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro los administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieren el de quienes de ellos dependan.

3.– Lege honen eraginez pertsona juridikoei ezarritako zigorrak direla medio, erantzukizuna eskatuko zaie pertsona juridiko horien administratzaileei, beti ere zigortzeko ahalmenari buruz unean-unean indarrean egongo den legeria orokorreko kasu eta moduetan.

3.– La responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas por las sanciones impuestas a éstas en aplicación de esta ley se exigirá en los casos y términos establecidos en la legislación general sobre potestad sancionadora vigente en cada momento.

4.– Halaber, deuseztutako pertsona juridikoek dituzten itzuli-beharren eta betegabeko zigorren erantzukizuna galdatuko da, baina beti zuzenbide publiko edo pribatuari buruzko araudi ezargarriarekin bat.

4.– Asimismo, la responsabilidad de las obligaciones de reintegro y de las sanciones pendientes de las personas jurídicas que se hayan extinguido se exigirá conforme a la normativa de derecho público o privado que resulte aplicable.

5.– Desegindako eta kitatutako baltzu edo erakundeak direnean, bazkideei edo kapitaleko partaideei eskualdatuko zaizkie bete ez diren itzuli-beharrak eta zigorrak. Bazkideek edo partaideek solidarioki erantzungo dute, noraino-eta esleitu zaien kitapen-kuotaren balioaren mugaraino.

5.– En el caso de las sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro y sanciones pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

65. atala.– Zigor-ahalmena erabiltzeko eskumena duten organoak.

Artículo 65.– Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.

1.– Arau-hauste arin eta larriak direnean, laguntza edo dirulaguntza eman duen saileko titularrak (sailburuak) edo organo emaileari dagokion sailekoak eskumena izango du zigor-jardunbidea ebazteko. Jaurlaritzaren Kontseiluari, berriz, beste hauek dagozkio, alegia, arau-hauste oso larriak ebaztea, bai eta edozein arau-hauste eginez eman diren dirulaguntzei buruzko erabakia hartzea ere.

1.– Será competente para la resolución del procedimiento sancionador, en las infracciones leves y graves, el Consejero del Departamento que hubiera concedido la ayuda o subvención o al que estuviera adscrito el órgano concedente. La resolución de las infracciones muy graves, así como la de aquellas que hubiera concedido, cualquiera que fuese la calificación jurídica de la infracción, es competencia del Gobierno.

2.– Zigorrak ezarri ahal izateko, beharrezkoa da administrazio-espedientea irekitzea. Espedientean, nolanahi ere, dagokion akordioa hartu aurretik, entzun egin beharko zaio interesatuari. Espedientea izapidatzeko, zigor-jardunbidearen legedi orokorraren arabera egin beharko da.

2.– La imposición de las sanciones se efectuará mediante expediente administrativo, en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la legislación de carácter general que regule el procedimiento sancionador.

3.– Organo emaileak edo erakunde laguntzaileak egindako ikerketen ondorioz, edo Ekonomi Kontrolerako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako kontrol-jarduketak direla-eta, administrazioak, bere kabuz, espedientea hasi ahal izango du.

3.– El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia, en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control efectuadas por la Oficina de Control Económico y de la actividad del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

4.– Zigorrak ezartzen dituzten akordioen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, edo eta, administrazio-bideko errekurtsoa, beti ere dagozkien arauekin bat.

4.– Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, en su caso, en vía administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.

5.– Herri-ogasunaren aurkako delitutzat jotzen diren kasuetan, hau da, Kode Penalaren II. liburukiko XIV. idazpuruan jasotakoetan, administrazioak dagokion jurisdikziora pasatuko du errua duen jardunbidearen zatia, eta administraziozko zigor-jardunbidea etetea erabakiko du, harik eta epaileek behin betiko ebazpena eman arte. Baldin eta sujetu bati administrazio-zigorra ezartzeko erabili diren egitateak edo arrazoiak eta epaileen zigor-jardunbideak aintzat hartutakoak berberak badira, agintaritza judizialaren zigorrak indargetu egingo du administrazio-zigorra.

5.– En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el Título XIV del Libro II del Código Penal, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y acordará la suspensión del procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa si se impuso al mismo sujeto, por los mismos hechos e idéntico fundamento a los considerados en el procedimiento sancionador.

Deliturik ez dela izan irizten bada, administrazioak aurrera jarraituko du zigor-espedientearekin, beti ere epaileek frogatutzat jo dituzten egitateak zigortzeko.

De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

6.– Lege honek aurreikusten ez dituen kasuetan, zigortzeko ahalmenari buruz unean-unean indarrean egongo den legeria orokorra ezarriko da.

6.– En lo no previsto por esta ley, será de aplicación lo establecido en la legislación general sobre potestad sancionadora vigente en cada momento.

Beraz, Dekretu honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que lo guarden y hagan guardarlo.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko abenduaren 31n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 1997.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental