Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 1997ko urriaren 23a, osteguna

N.º 203, jueves 23 de octubre de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
5291
5291

216/1997 DEKRETUA, urriaren 7ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko ibaietan arrantza egiteko baimena arautzeko dena.

DECRETO 216/1997, de 7 de octubre, por el que se regula la licencia de pesca fluvial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Denbora luzea igaro da Euskal Autonomi Elkarteko ehiza eta arrantzarako baimenen eredua ezarri eta hori emateko arauak agintzen dituen martxoaren 6ko 56/1990 Dekretua argitaratu zenetik, eta, bestetik, teknika informatikoak ezarriz joan dira tarte horretan; hori guztia kontutan hartuta, gomendatzekoa da ibaietan arrantza egiteko egungo baimen-ereduaren ordez plastikoz egindako beste bat ezartzea, zeinetan erantsiko baitira, titularraren datuez gain, barra-kode bat eta banda magnetiko bat, prozesu administratibo batzuen burutzapena errazteko xedeaz.

El tiempo transcurrido desde la publicación del Decreto 56/1990, de 6 de marzo, por el que se establece el modelo de licencia de caza y pesca en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se dictan normas para su expedición, junto a la implantación de las técnicas informáticas hacen aconsejable la sustitución del actual modelo de licencia de pesca fluvial por otro en soporte plástico en el que figuran los datos del titular y a la que se incorpora un código de barras y una banda magnética que van a facilitar la realización de determinados procesos administrativos.

Euskal Autonomi Elkartean ehiza egiteko baimena arautzeko den maiatzaren 21eko 117/1996 Dekretuak indarrean utzi zuen martxoaren 6ko 56/1990 Dekretua, ibaietako arrantzarako baimenari dagokionez.

El Decreto 117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dejaba vigente el Decreto 56/1990, de 6 de marzo, en lo relativo a la licencia de pesca fluvial.

Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 72. atalean xedatzen denez, foru organoek luzatuko dituzte baimenak, eta baimen horiek ahalmena emango dute Euskal Autonomi Elkartearen lurralde-eremuan arrantzatzeko.

Tal y como dispone el artículo 72 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, las licencias serán expedidas por los órganos forales y habilitarán para el ejercicio de la pesca en el ámbito territorial del País Vasco.

Ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko urriaren 7an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 7 de octubre de 1997,

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

DISPONGO:

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1. atala.– Luzapena.

Artículo 1.– Expedición.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundietako organo eskudunek luzatuko dituzte, Euskal Autonomi Elkartearen lurralde-eremuan, ibaietan arrantzan jarduteko gaikuntza edo ahalmena ematen duten baimenak.

Las licencias que habiliten para el ejercicio de la pesca fluvial serán expedidas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por los órganos competentes de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

2. atala.– Gaikuntza.

Artículo 2.– Habilitación.

Foru organoek luzatzen duen baimenak gaikuntza emango dio titularrari Euskal Autonomi Elkartearen lurralde-eremu osoan ibaietako arrantzan jarduteko.

Las licencias que expidan los órganos forales habilitarán a su titular para el ejercicio de la actividad piscícola fluvial en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. atala.– Balioa.

Artículo 3.– Validez.

Ibaietako arrantzarako baimenak iraupen mugagabea izango du, eta, baliogarria izan dadin, beharrezkoa izango da baimenari eranstea foru organo eskudunek baimena luzatzeko ezartzen dituzten urteko tasak ordaindu izana frogatzen duen agiria.

La licencia de pesca fluvial, aunque de duración indefinida, deberá ir acompañada para su validez del documento justificativo del abono por su titular de las tasas anuales que establezcan los órganos forales competentes para su expedición.

4. atala.– Edizioa.

Artículo 4.– Edición.

Ibaietako arrantzarako baimenak euskarri plastikoan editatuko dira, dekretu honen eranskinean argitaratzen diren eredu eta ezaugarrien arabera.

Las licencias de pesca fluvial se editarán en soporte de plástico, de conformidad con el modelo y las características que se especifican en Anexo al presente Decreto.

<FONT FACE="Garamond 3" ALDIBATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Martxoaren 6ko 56/1990 Dekretuaren itzalpean luzatutako ibaietako arrantzarako baimenek indarrean iraungo dute harik eta luzatu zirenean finkatutako indarraldia agortu arte.

Las licencias de pesca fluvial expedidas al amparo del Decreto 56/1990, de 6 de marzo, conservarán su vigencia hasta el fin del período para el cual fueron expedidas.

<FONT FACE="Garamond 3" INDARGABE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Indargabeturik geratzen da Euskal Autonomi Elkarteko ehiza eta arrantzarako baimenen eredua ezarri eta hori emateko arauak agintzen dituen martxoaren 6ko 56/1990 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 56/1990, de 6 de marzo, por el que se establece el modelo de licencia de caza y pesca en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se dictan normas para su expedición.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko urriaren 7an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 1997.

<FONT FACE="Garamond 3" Lehendakaria,

El Lehendakari,

<FONT FACE="Garamond 3" JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

<FONT FACE="Garamond 3" Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

<FONT FACE="Garamond 3" JAVIER RETEGUI AYASTUY.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

ANEXO

ERANSKINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LICENCIA DE PESCA FLUVIAL

<FONT FACE="Garamond 3" IBAIETAKO ARRANTZARAKO BAIMENAREN

– Tarjeta plástica con banda magnética de tres pistas.

EZAUGARRI TEKNIKOAK:

– Material: PVC

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> – Plastikozko txartela, hiru pistako banda magnetikoduna.

– Tipo: standard CR-80.

– Materiala: <FONT FACE="Garamond 3" PVC <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>a.

– Dimensiones: 54 mm x 86 mm.

– Mota: CR-80 estandarra.

– Grosor: 0,76 mm.

– Neurriak: 54 mm x 86 mm.

Anverso:

– Lodiera: 0,76 mm.

<IMG SRC="Image214.gif" WIDTH=305 HEIGHT=216>

Aurrealdea:

Información contenida en el anverso:

<IMG SRC="Image89.gif" WIDTH=305 HEIGHT=216>

– Número de licencia.

Aurrealdean jasotako informazioa:

– N.º del DNI o pasaporte del titular.

– Baimenaren zenbakia.

– Apellidos y nombre del titular.

– Titularraren <FONT FACE="Garamond 3" NAN <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> edo pasaportearen zk.

– Código de barras.

– Titularraren izen-abizenak.

Especificaciones del código de barras:

– Barra-kodea.

– Tipo de código: EAN-128.

Barra-kodearen zehaztasunak:

– El código de barras contendrá un total de 24 dígitos y con el texto editado:

– Kode-mota: <FONT FACE="Garamond 3" EAN <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>-128.

5 dígitos como «Tipo de formato».

– Barra-kodeak 24 digitu izango ditu guztira, eta testua editaturik izango du:

7 dígitos para el «Número de la sociedad emisora», formados por los seis últimos dígitos del CIF de la sociedad emisora, más un dígito de control.

5 digitu «formatu mota» adierazteko.

12 dígitos para el «Número de referencia». Es el indicativo del titular de la tarjeta. Tendrá como máximo 11 caracteres numéricos, más un «dígito de control».

7 digitu «sozietate luzatzailearen zenbakia» adierazteko: sozietate luzatzailearen <FONT FACE="Garamond 3" IFK <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>ren azken sei digituak eta kontrol-digitu bat.

Reverso:

12 digitu «erreferentzi zenbakia» adierazteko. Zenbaki hau txartelaren titularraren adierazgarria da. Gehienez, zenbakizko 11 karaktere eta kontrol-digitu bat izango ditu.

Texto que se inserta en el reverso:

Atzealdea:

Este documento faculta a su titular a practicar la pesca fluvial según la normativa vigente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Atzealdeko testua:

La identidad del titular de esta licencia deberá acreditarse mediante el DNI o pasaporte. Los menores de 16 años se identificarán con cualquier documento que acredite su personalidad.

Agiri honek ahalmena ematen dio titularrari ibaietan arrantza egiteko indarrean dauden arauekin bat etorriz, beti ere Euskal Autonomi Elkartearen barruan.

Esta licencia de pesca fluvial no será válida si no va acompañada del justificante de abono de la tasa correspondiente.

Baimen honen titularraren nortasuna <FONT FACE="Garamond 3" NAN<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> edo pasaportearen bidez frogatuko da. 16 urtetik beherakoak identifikatzeko, nortasuna egiaztatzen duen edozein agiri erabil daiteke.

Ibaietako arrantzarako baimen honek ez du baliorik izango, baldin eransten ez bazaio tasa ordaindu izanaren frogagiria.


Azterketa dokumentala


Análisis documental