Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 1997ko irailaren 23a, asteartea

N.º 181, martes 23 de septiembre de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza eta Ingurugiroa
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
4791
4791

196/1997 DEKRETUA, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena.

DECRETO 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y de vertido desde tierra al mar.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Uztailaren 28ko 22/1988 Legeari, Kostaldeari buruzkoa, eta hori garatzeko abenduaren 1eko 1471/1989 Errege Dekretuak onartutako Arautegiari atxikiz, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean baimendutako erabilpenek eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak behar dituzte aurretik, Auzitegi Konstituzionalaren uztailaren 4ko 149/1991 sententziaren arabera, Autonomi Elkarteei dagokiela baimenok emateko aginpidea.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, someten a autorización previa los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y la realización de vertidos desde tierra al mar, autorizaciones que compete otorgar, en todo caso, a las Comunidades Autónomas según reconoció el Tribunal Constitucional en la Sentencia 149/1991, de 4 de julio.

Horretarako, abuztuaren 23ko 1947/1996 Errege Dekretuak Estatuko Administrazioak Euskal Autonomi Elkarteari ingurugiro eta isurketen arloan egitekoak transferitzea xedatu zuen. Ondoren abuztuaren 30eko 216/1996 Dekretuz, transferitutako egitekoak eta zerbitzuak, horietarako baliabideekin batera, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari atxiki zitzaizkion.

A tal efecto el Real Decreto 1947/1996, de 23 de agosto, dispuso el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medio ambiente y vertidos adscribiéndose posteriormente por Decreto 216/1996, de 30 de agosto, las funciones y servicios transferidos junto con sus medios al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Euskal Autonomi Elkarteko itsasertzari dagozkion babes-zorpeko aldean erabilpenak eta uretan isurketak egiteko baimenak emateari buruzko egitekoez baliatzeko, administrazio jardunbidea finkatu behar da, alegia, herritarrek errazago eskuratu eta herri-administrazioen jarduera arautu behar duen eraginkortasun printzipioa betetzen dela bermatu dezana.

El ejercicio de las funciones relativas al otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección y de vertidos en aguas pertenecientes al litoral vasco requiere de un procedimiento administrativo que facilite el acceso de los ciudadanos al mismo y garantice el cumplimiento del principio de eficacia que debe regir la actuación de las administraciones públicas.

Ondorioz, Dekretu honek honako hau finkatzen du: Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Ingurugiro Sailordetzak, Euskal Autonomi Elkarteko ingurugiro organoa denez, lehorretik itsasorako isurketak, itsasadarretarakoak barne, eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenak baimentzeko izapidetza eta emakidarako jarraitu beharreko jardunbidea. Baimen-eskariekin batera kasuan kasuan aurkeztu beharreko agiriak ere ezartzen ditu.

El presente Decreto procede, en consecuencia, a fijar el procedimiento a seguir para la tramitación y otorgamiento por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, como Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de autorizaciones de vertido desde tierra al mar, incluyendo los vertidos en rías, y de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre estableciendo, asimismo, la documentación que deberá acompañarse en cada caso a las solicitudes de autorización.

Administrazioaren koordinazio printzipio orokorraren arabera, Dekretuak bideak finkatzen ditu, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldea hartzeko Estatuko Administrazioaren emakidak behar dituzten eta Euskal Autonomi Elkartearen aginpidetzapekoak diren baimenak batera izapidetzeko beharrezkoak diren bideak, hain zuzen, Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legean eta hura garatzeko emandako Arautegian xedatutakoaren arabera.

De acuerdo con el principio general de coordinación administrativa el Decreto establece los mecanismos precisos para la tramitación conjunta de las autorizaciones competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco que requieran el otorgamiento de concesiones por la Administración del Estado para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y su Reglamento de desarrollo.

Ondorioz, eta Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 10-31 eta 11.1-a atalak ezarriz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko abuztuaren 29an izandako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud y en aplicación de los artículos 10-31 y 11.1-a del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su Sesión celebrada el 29 de agosto de 1997

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>1. atala.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Hona hemen Dekretu honen xedea: lehorretik itsasorako isurketak eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenak baimentzeko izapidetza eta emakidarako jarraitu beharreko jardunbidea finkatzea, Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legean eta lege hura garatu eta burutzeko emandako abenduaren 1eko 1471/1989 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento del procedimiento para la tramitación y otorgamiento de autorizaciones de vertido desde tierra al mar y de uso en la zona de servidumbre de protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, de desarrollo y ejecución de dicha Ley.

2. atala.– Organo aginpideduna.

Artículo 2.– Órgano competente.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Ingurugiro Sailordetzak emango ditu lehorretik itsasorako isurketak eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenak egiteko baimenak, Dekretu honen eta ezargarri diren gainerako xedapenen arabera, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldea hartzeko aginpidedun den Estatuko Administrazioak edo Portu Administrazioak eman beharreko baimen edo emakidez gain.

Las autorizaciones de vertido desde tierra al mar y de uso en la zona de servidumbre de protección se otorgarán por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco con arreglo al presente Decreto y demás disposiciones que resulten de aplicación, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que deba otorgar la Administración de Estado o la Administración Portuaria competente.

3. atala.– Baimenaren jakinarazpena.

Artículo 3.– Notificación de autorizaciones.

Ingurugiro Sailordetzak, behin emanez gero, lehorretik itsasorako isurketak eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenak egiteko baimenak Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunari, Portu Administrazio aginpidedunari eta lurraldea dela eta eraginpean dagoen Udalari edo Udalei jakinaraziko dizkie.

La Viceconsejería de Medio Ambiente notificará, una vez otorgadas, las autorizaciones de vertido desde tierra al mar y de uso en la zona de servidumbre de protección al órgano competente de la Administración del Estado, a la Administración Portuaria competente y al Ayuntamiento o Ayuntamientos que resulten afectados por razón del territorio.

4. atala.– Erregistroa.

Artículo 4.– Registro.

Lehorretik itsasorako isurketak eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenak, Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordetzak zaingo eta kontrolerako eratuko duen Erregistroan erroldatuko dira ofizioz.

Las autorizaciones de vertido desde tierra al mar y de uso en la zona de servidumbre de protección se inscribirán de oficio en el Registro que a efectos de vigilancia y control creará la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

5. atala.– Kontsultak.

Artículo 5.– Consultas.

Lehorretik itsasorako isurketak eta itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenen izapidetza erraztekotan, Dekretu honek arautzen dituen jardunbideetakoren bati hasiera eman nahi dioten pertsona fisiko edo juridikoek kontsultak egin ahal izango dituzte Ingurugiro Sailordetzan, burutu nahi diren jarduerei buruzko betekizun juridiko edo teknikoen berri izan dezaten.

Con objeto de facilitar la tramitación de las autorizaciones de vertido desde tierra al mar y de uso en la zona de servidumbre de protección, las personas físicas o jurídicas que se propongan iniciar alguno de los procedimientos regulados en el presente Decreto podrán formular consultas ante la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de ser informados respecto de los requisitos jurídicos o técnicos relativos a las actuaciones que se pretendan realizar.

<FONT FACE="Garamond 3"

CAPÍTULO II

II. ATALBURUA

AUTORIZACIONES DE USO EN LA ZONA DE

BABES-ZORPEKO ALDEAN ERABILPENETARAKO BAIMENAK

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>6. atala.– Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

Babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko kasuan kasuko Lurralde Ordezkaritzan aurkeztuko dira, eraginpeko lurraldearen arabera, edo Sail horretako Ingurugiro Sailordetzan zuzenean.

Las solicitudes de autorización de uso en la zona de servidumbre de protección se presentarán ante la Delegación territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que corresponda por razón del territorio afectado o directamente ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de dicho Departamento.

7. atala.– Agiriak.

Artículo 7.– Documentación.

Aurkezten diren eskabideek Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako betekizunak bete beharko dituzte eta honako agiri hauek jaso beharko dituzte:

Las solicitudes que se formulen deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y contendrán la documentación siguiente:

1.– Obra, instalazio edo jardunbideetarako oinarrizko proiektua, hiru aletan.

1.– Proyecto básico, por triplicado, de las obras, instalaciones o actividades.

2.– Udalaren hirigintza egiaztagiria, eskabidean proposatutako erabilpena indarreango planeamenduari egokitzen zaiola egiaztatzen duena.

2.– Certificado urbanístico municipal que acredite la adecuación del uso propuesto en la solicitud al planeamiento en vigor. Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud.

8. atala.– Eskabidea zuzendu eta hobetzea.

En el plazo de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de autorización la Viceconsejería de Medio Ambiente examinará la documentación presentada requiriendo al interesado, si aquella no reuniese los requisitos señalados en el artículo anterior, para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más tramite.

Baimenerako eskabidea aurkezten denetik 10 eguneko epearen barruan, Ingurugiro Sailordetzak aztertu egingo ditu aurkeztutako agiriak eta agiriok aurreko atalean finkatutako betekizunak beteko ez balituzte, interesatuari hamar eguneko epea emango zaio, akatsa zuzendu edo arauzko agiriak aurkez ditzan, eta adieraziko dio horrela egin ezean bere eskaria bertan behera utzi duela joko dela eta artxibatu egingo dela besterik gabe.

Artículo 9.– Evaluación de los efectos sobre el medio.

9. atala.– Ingurunearen gaineko eraginen ebaluaketa.

1.– Cuando las obras, instalaciones o actividades proyectadas pudieran afectar de forma significativa a espacios o elementos de interés naturalístico junto con la solicitud de autorización deberá presentarse una evaluación de los efectos sobre el medio y las medidas correctoras previstas para minimizar tal incidencia.

1.– Proiektutako lanek, instalazioek edo jarduerek ingurugiroaren aldetik interesgarriak diren gune edo barrendegiei eragin baliezaiete, baimenerako eskabidearekin batera ingurunearen gaineko eraginaren ebaluaketa eta eragin hori gutxitzeko ohartemandako neurri zuzentzaileak aurkeztu beharko dira.

2.– En el supuesto de que la evaluación contemplada en el apartado anterior fuera incompleta o no hubiera sido presentada la Viceconsejería de Medio Ambiente concederá al interesado un plazo de tiempo suficiente para subsanar la falta con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite.

2.– Aurreko azpiatalean ohartemandako ebaluaketa osoa izango ez balitz edo aurkeztuko ez balitz, Ingurugiro Sailordetzak akatsa zuzentzeko beharrezko epea emango dio interesatuari, eta adieraziko dio horrela egin ezean bere eskaria bertan behera utzi duela joko dela eta artxibatu egingo dela besterik gabe.

Artículo 10.– Informes.

10. atala.– Irizpenak.

1.– Una vez cumplimentado el trámite anterior la Viceconsejería de Medio Ambiente solicitará informe del órgano competente de la Administración del Estado, en cuanto a la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de las servidumbres de transito y acceso al mar e incidencia de las obras, instalaciones o actividades sobre el dominio público marítimo-terrestre.

1.– Behin aipatutako izapidea betez gero, Ingurugiro Sailordetzak irizpena eskatuko dio Estatutuko Administrazio aginpidedunari, itsasertzaren barne muga, mugarritze-bide, igarotzeko eta itsasora sartzeko zorpeko aldeen mantenimendu eta lanek, instalazioek edo jarduerek itsas-lehorreko herri jabarian duten eraginari dagokienez.

2.– El informe a que se refiere el apartado anterior se emitirá en el plazo de un mes a cuyo fin se remitirá la documentación consistente en el proyecto básico de las obras, instalaciones o actividades. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.

2.– Aurreko azpiatala dagokion irizpena hile bateko epearen barruan emango da, eta horretarako obra, instalazio edo jardueretarako oinarrizko proiektua igorriko da. Epe hori bukatutakoan bideratu ez bada, espedientearen izapidetzari jarraituko zaio.

3.– Simultáneamente a la petición del informe contemplado en el artículo anterior la Viceconsejería de Medio Ambiente, solicitará informe de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por razón del territorio a fin de que, en el plazo de un mes, se pronuncien sobre el objeto de la solicitud de autorización presentada. Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado el informe éste se entenderá favorable.

3.– Aurreko azpiatalean jasotzen den irizpena eskatzearekin batera, Ingurugiro Sailordetzak irizpena eskatuko die Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Sailordetzari eta, lurraldea dela eta, eraginpean dagoen Udalari edo Udalei, hile bateko epearen barruan aurkeztutako baimen-eskariaren gai denaz ebazpena har dezaten. Epe hori bukatutakoan irizpenik ematen ez bada, aldekoa dela joko da.

Artículo 11.– Plazo para resolver.

11. atala.– Ebazteko epea.

1.– El plazo máximo para resolver el otorgamiento de las autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección será de 4 meses desde la fecha de presentación de la solicitud. 2.– Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse dictado resolución la solicitud de autorización de uso en la zona de servidumbre de protección se entenderá desestimada.

1.– Babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenen emakida ebazteko epea 4 hilekoa izango da gehienez ere eskabidea aurkezten denetik hasita.

Artículo 12.– Utilización del dominio público marítimo-terrestre.

2.– Aurreko azpiatalean aipatutako epea igarotakoan, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimen-eskaria ebazteko erabakirik ematen ez bada, ezetsi egin dela joko da.

1.– Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario disponer del correspondiente título administrativo con carácter previo al otorgamiento de la autorización de uso en zona de servidumbre de protección.

12. atala.– Itsas-lehorreko herri jabariaren erabilpena.

2.– En el supuesto contemplado en el apartado anterior, junto a la solicitud de autorización de uso en zona de servidumbre de protección se presentará el título concesional o la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al órgano competente de la Administración del Estado, acompañando la documentación requerida para una y otra pretensión de conformidad con la legislación aplicable. Ambas solicitudes serán objeto de tramitación separada sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III de este Decreto.

1.– Eskatutako baimena eta itsas-lehorreko herri jabariaren erabilpena zuzenean lotuta baleude, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimena eman aurretik dagokion administrazio titulua eduki beharko da.

CAPÍTULO III

2.– Aurreko azpiatalean ohartemandako kasuan, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimen-eskariarekin batera itsas-lehorreko herri jabaria hartzeko emakida-titulua edo eskaria aurkeztuko zaio Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunari, bai eta bakoitzerako eskatzen diren agiriak ere, ezargarri den legediaren arabera. Eskari biak bakoitza bere aldetik izapidetuko dira, Dekretu honen III. Atalburuan xedatutakoaz gain.

AUTORIZACIONES DE VERTIDO DESDE TIERRA

<FONT FACE="Garamond 3"

AL MAR

III. ATALBURUA

Artículo 13.– Presentación de solicitudes.

LEHORRETIK ITSASORAKO ISURKETAK EGITEKO BAIMENAK

La solicitud de autorización de vertido y en su caso la de uso en la zona de servidumbre de protección se presentará ante la Delegación Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que corresponda por razón del territorio afectado o directamente ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de dicho Departamento, acompañada del título concesional o de la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al órgano competente de la Administración del Estado.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>13. atala.– Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Artículo 14.– Documentación.

Isurketak egiteko eta, hala badagokio, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimen-eskaria, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko kasuan kasuko Lurralde Ordezkaritzan, eraginpeko lurraldearen arabera, edo zuzenean Sail horretako Ingurugiro Sailordetzan aurkeztu beharko da, Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunari igorritako itsas-lehorreko herri jabaria hartzeko emakida-titulu edo eskariarekin batera.

La documentación que, por cuadruplicado, deberá acompañar a las solicitudes contempladas en el artículo anterior, será la siguiente:

14. atala.– Agiriak.

1.– La solicitud de concesión de ocupación del dominio publico marítimo-terrestre deberá acompañarse de la documentación requerida por la vigente Ley de Costas y su reglamento de desarrollo.

Aurreko atalean ohartemandako eskariekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira, lau aletan:

2.– La solicitud de autorización de uso en la zona de servidumbre de protección deberá acompañar el certificado urbanístico contemplado en el artículo 7 de este Decreto.

1.– Itsas-lehorreko herri jabaria hartzeko emakida-eskariarekin batera Kostaldeari buruzko indarreango Legean eta hori garatzeko arautegian eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

3.– La solicitud de autorización de vertido deberá acompañar la siguiente documentación.

2.– Babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimen-eskariarekin batera Dekretu honen 7. atalean ohartemandako hirigintza egiaztagiria aurkeztu beharko da.

3.1.– Memoria, que incluirá en capítulos debidamente diferenciados:

3.– Isurketa egiteko baimen-eskariarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

– Clasificación (código CNAE) y caracterización de la actividad con indicación de materias primas, materias auxiliares, aditivos, disolventes, etc. utilizadas y cantidades consumidas, productos fabricados y cantidad.

3.1.– Memoria, hauexek jasoko dituena, behar bezala bereizitako ataletan:

– Balance anual de agua:

– Jardueraren sailkapena ( <FONT FACE="Garamond 3" CNAE<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> kodea) eta karakterizazioa, erabilitako lehengaiak, laguntzarako gaiak, gehigarriak, disolbatzaileak etabarrak eta kontsumitutako kopuruak, egindako produktuak eta kopurua zehaztuta.

* Aguas consumidas: procedencia, caudal (medio diario, mensual y máximo), características y composición.

– Urari buruzko urteko balantzea:

* Aguas perdidas: incorporadas al producto, evaporadas, otras.

* Kontsumitutako urak: jatorria, ur-emaria (batezbestekoa egunero, hilero eta gehienera), ezaugarriak eta konposizioa.

* Aguas vertidas (evacuadas): aguas de proceso, sanitarias, de refrigeración, pluviales, otras.

* Galdutako urak: produktuari atxikiak, lurrinduak, beste batzuk.

– Diagrama de flujo del proceso de fabricación y afluentes producidos.

* Isuritako urak (hustuak): prozesu, sanitate, hozketa, euri eta bestelako urak.

– Características cuantitativas y cualitativas del vertido final con expresión de las concentraciones máximas de los parámetros más significativos. Expresión de las cargas contaminantes medias diarias, mensuales y máximas vertidas por los distintos colectores.

– Fabrikazio prozesuaren jarioaren diagrama eta sortutako isuriak.

– Métodos de tratamiento de las aguas residuales y descripción de las instalaciones. Justificación de su elección, fundamentos del método, balance de materia y rendimientos previstos.

– Azken isurketaren kopuru eta kalitate aldeko ezaugarriak, parametro adierazgarrien gehienezko kontzentrazioak zehaztuta. Biltodiek isuritako karga kutsatzaileen adierazpena, batezbesteko egunerokoak, hilekoak, eta gehienezkoak.

– Elementos de control de funcionamiento de las instalaciones de depuración.

– Hondakin urak tratatzeko metodoak eta instalazioen deskribapena. Horiek hautatzeko arrazoiak, metodoaren oinarriak, materiaren balantzea eta aurrikusitako etekinak.

– Medidas de seguridad en evitación de vertidos accidentales que pudieran producirse por fallos en las instalaciones de depuración o almacenamiento.

– Arazteko instalazioen funtzionamenduaren kontrolerako elementuak.

– Estudio de evaluación de los efectos del vertido sobre el medio receptor.

– Araztegi edo biltegietan akatsak direla eta sor daitezkeen ustekabeko isurketak sahiesteko segurtasun-neurriak.

– Plan de vigilancia y control del vertido.

– Isurketak ingurune jasotzailean duen eraginaren ebaluaketari buruzko azterlana.

3.2.– Planos:

– Isurketen zaingo eta kontrolerako plana.

– Plano de ubicación general (1:25.000) y local (1:5.000).

3.2.– Planoak:

– Plano detallado (1:2.000 o 1:1.000) que incluya situación de la captación y distribución de agua, ubicación de la(s) depuradora(s), plantas de tratamiento, red de drenaje (aguas de proceso, sanitarias y pluviales) de evacuación y punto(s) final(es) de vertido, con indicación de sus coordenadas U.T.M. con precisión de 5 m (1mm a escala 1:5.000). Asimismo, se reflejarán las distintas naves de producción y condiciones de almacenamiento y ubicación de productos.

– Kokapen orokorraren planoa (1:25.000) eta tokikoa (1:5.000).

Cuando alguno o algunos de los apartados anteriores no se incluya en la memoria deberá justificarse debidamente en la misma.

– Plano zehatza (1:2.000 edo 1:1.000), honako hauen kokapena barne: ura jaso eta banatzekoa, araztegiaren edo araztegiena, tratamendurako plantenak, husteko drenaje-sarearena (prozesu, sanitate eta euri urak) eta isurketaren azken puntua edo puntuarenak barne, horien <FONT FACE="Garamond 3" U.T.M.<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> koordenatuak zehaztuta, 5 m-ko zehaztasunez (1mm, 1:5.000 eskalan). Produkzio nabeak eta produktuak bildu eta kokatzeko baldintzak ere adieraziko dira.

3.3.– La documentación expresada en los apartados anteriores deberá complementarse con la exigida para la redacción del correspondiente proyecto por la Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar.

Aipatutako azpiatalen bat edo batzuk ez badira memorian sartzen, arrazoitu egin beharko da zergatik.

Artículo 15.– Subsanación y mejora de la solicitud.

3.3.– Aurreko azpiataletan jasotako agiriekin batera, uztailaren 13ko Aginduak, lehorretik itsasorako isurketak bideratzeko proiekturako artezpidea onartzen duena, kasuan kasuko proiektua idazteko eskatzen dituenak aurkeztu beharko dira.

En el plazo de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de autorización la Viceconsejería de Medio Ambiente examinará la documentación presentada requiriendo al interesado, si aquella no reuniese los requisitos señalados en el artículo anterior, para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más tramite.

15. atala.– Eskabidea zuzendu eta hobetzea.

Artículo 16.– Petición de informes.

Baimenerako eskabidea aurkezten denetik 10 eguneko epearen barruan, Ingurugiro Sailordetzak aztertu egingo ditu aurkeztutako agiriak eta agiriok beteko ez balituzte aurreko atalean finkatutako betekizunak, interesatuari hamar eguneko epea emango zaio, akatsa zuzendu edo arauzko agiriak aurkez ditzan, eta adieraziko dio horrela egin ezean bere eskaria bertan behera utzi duela joko dela eta artxibatu egingo dela besterik gabe.

1.– Una vez cumplimentado el trámite anterior, la Viceconsejería de Medio Ambiente solicitará el informe de los organismos que se citan a continuación:

16. atala.– Irizpen-eskaria.

a) Ayuntamiento o Ayuntamientos que resulten afectados por razón del territorio.

1.– Behin aipatutako izapidea betez gero, Ingurugiro Sailordetzak irizpena eskatuko die ondoan aipatzen diren erakundeei:

b) Órgano competente de la Administración del Estado a los efectos previstos en el artículo 10-1 de este Decreto.

a) Lurraldea dela eta eraginpean dagoen Udala edo Udalak.

c) Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en caso de que el vertido afecte a una zona de baño.

b) Estatutuko Administrazio aginpideduna, Dekretu honen 10-1 atalean ohartemandakorako.

d) Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno Vasco.

c) Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, isurketak bainualdeari eragiten badio.

e) Viceconsejería de Pesca cuando puedan verse afectados los recursos pesqueros.

d) Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Sailordetza.

f) Otros organismos cuyo informe se estime conveniente, a juicio de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

e) Arrantza Sailordetza, arrantza-baliabideetan eragina eduki dezakeenean.

2.– Los informes a que se refiere el apartado anterior se emitirán en el plazo de un mes transcurrido el cual sin haberse evacuado se entenderán favorables, prosiguiéndose la tramitación del expediente.

f) Beste erakunde batzuk, hauen irizpena egokitzat jotzen badu Ingurugiro Sailordetzak.

3.– De forma simultánea a la solicitud de los informes señalados en el apartado 1 de este artículo se acordará un periodo de información pública durante el plazo de 20 días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial del País Vasco, al objeto de examinar el expediente y formular alegaciones por cualquier persona física o jurídica.

2.– Aurreko azpiatalean aipatzen diren irizpenak hile bateko epearen barruan eman beharko dira, epe hori bukatutakoan, irizpenik bideratzen ez bada, aldekoak direla joko da, eta espedientearen izapidetzari jarraituko zaio.

Artículo 17.– Evaluación de viabilidad.

3.– Atal honetako 1. azpiatalean jasotzen diren irizpenak eskatzearekin batera, jendaurrean jartzeko 20 eguneko epea erabakiko da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarpena jarriz, espedientea aztertu eta edozein pertsona fisiko edo juridikok alegazioak aurkez ditzan.

Una vez emitidos los informes previstos en el artículo anterior o transcurrido el plazo para hacerlo sin haberse emitido y practicado el periodo de información pública, la Viceconsejería de Medio Ambiente evaluará la viabilidad del otorgamiento de la autorización de vertido pudiendo adoptar alguna de las siguientes decisiones:

17. atala.– Bidegarritasunaren ebaluazioa.

1.– Denegación expresa y motivada de la autori zación de vertido y en su caso, de la de uso en la zona de servidumbre de protección previa audiencia del interesado en el expediente.

Behin aurreko atalean jasotako irizpenak emanez gero, edo emateko epea bukatutakoan eman ez badira, eta jendaurrean jarri ostean, Ingurugiro Sailordetzak isurketa egiteko baimenaren emakidaren bidegarritasuna ebaluatuko du, eta honako erabakiren bat hartu ahal izango du:

2.– Continuación del expediente sin perjuicio del sentido de la resolución final que se adopte.

1.– Isurketa egiteko eta, hala badagokio, babes-zorpeko aldean erabilpenerako baimenaren berariazko eta arrazoitutako ezespena, interesatuari entzunaldia eman ondoren.

Artículo 18.– Otros informes.

2.– Espedientearekin aurrera jarraitzea, hartzen den azken erabakiaren zentzua gorabehera.

1.– Si la Viceconsejería de Medio Ambiente decidiera continuar la tramitación del expediente solicitará de los organismos de la Administración del Estado los informes que resulten preceptivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 146-6.2.º del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, de desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

18. atala.– Beste irizpen batzuk.

2.– Transcurrido el plazo de un mes sin haberse emitido los informes señalados en el apartado anterior se proseguirá la tramitación del expediente.

1.– Ingurugiro Sailordetzak espedientearen izapidetzari jarraitzea erabakiko balu, Estatuko Administrazioaren erakundeei arauzkoak izan daitezkeen irizpideak eskatuko dizkie, Kostaldeari buruzko Legea garatu eta burutzeko abenduaren 1eko 1471/1989 Errege Dekretuaren 146-6.2. atalean ezarritakoaren arabera.

Artículo 19.– Viabilidad de la ocupación.

2.– Hile bateko epea igarotakoan, ez badira aurreko azpiatalean aipatutako irizpenak eman, espedientearen izapidetzari jarraituko zaio.

1.– Una vez emitidos, en su caso, los informes señalados en el artículo anterior o transcurrido el plazo para hacerlo sin haberse emitido la Viceconsejería de Medio Ambiente dará traslado del expediente completo al órgano competente de la Administración del Estado a fin de que en el plazo de 2 meses emita un informe que incluirá su pronunciamiento sobre la viabilidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, así como las condiciones en que ésta, en su caso, se otorgaría.

19. atala.– Okupazioaren bidegarritasuna.

2.– En el supuesto de que el informe contemplado en el apartado anterior fuera negativo la Viceconsejería de Medio Ambiente pondrá fin al procedimiento de autorización de vertido, y en su caso al de autorización de uso en la zona de servidumbre de protección, mediante Resolución administrativa y previa audiencia al interesado.

1.– Hala behar izanez gero, aurreko atalean aipatutako irizpenak emandakoan edo emateko epea igarota ematen ez badira, Ingurugiro Sailordetzak espediente osoa igorriko dio Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunari, 2 hileko epearen barruan irizpena eman dezan, itsas-lehorreko jabari publikoa hartzeko emakidaren bidegarritasunari buruzko iritzia jasoko duena, bai eta, emanez gero, emango zen baldintzak ere.

Artículo 20.– Oferta de condiciones.

2.– Aurreko azpiatalean ohartemandako irizpena aurkakoa izango balitz, Ingurugiro Sailordetzak amaiera emango dio isurketa egiteko baimenaren jardunbideari eta, hala badagokio, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenarenari ere bai. Horretarako, administrazio erabakia emango litzateke, interesatuari entzun ondoren.

1.– Si el informe contemplado en el artículo 19-1 de este Decreto fuera favorable la Viceconsejería de Medio Ambiente ofertará al peticionario conjuntamente con las condiciones en que, en su caso, otorgaría la autorización de vertido o de uso en la zona de servidumbre de protección, las condiciones que el órgano competente de la Administración del Estado haya formulado para la concesión de ocupación.

20. atala.– Baldintzen eskaintza.

2.– El peticionario dispondrá de un plazo de diez días para aceptar en su totalidad las referidas condiciones declarándose concluido el expediente por desistimiento en el caso de que no hiciera manifestación alguna o no aceptara las condiciones ofertadas. 3.– El peticionario aceptará las condiciones ofertadas por escrito, adjuntando el resguardo acreditativo de la constitución de la fianza exigida para la autorización de vertido.

1.– Dekretu honen 19-1 atalean ohartemandako irizpena aldekoa izango balitz, Ingurugiro Sailordetzak, isurketa egiteko edo babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenak emango lituzkeen baldintzekin batera, Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunak okupazioaren emakidarako aurkeztu dituen baldintzak eskainiko dizkio eskari-egileari.

Artículo 21.– Otorgamiento de la concesión.

2.– Eskari-egileak hamar eguneko epea izango du aipatutako baldintzak osoan onartzeko. Ez balu adierazpenik egingo edo eskainitako baldintzak onartuko ez balitu, espedientea amaitutzat joko da, uko egitearren 3.– Eskari-egileak idatziz onartuko ditu eskainitako baldintzak, eta isurketa egiteko baimenerako eskatzen den fidantza eratu dueneko egiaztagiria ere aurkeztu beharko du.

En caso de ser aceptadas las referidas condiciones en su totalidad, la Viceconsejería de Medio Ambiente comunicará tal extremo al órgano competente de la Administración del Estado a efectos de que se otorgue la oportuna concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre.

21. atala.– Emakidaren onespena.

Artículo 22.– Remisión de la concesión.

Aipatutako baldintzak osoan onartuz gero, Ingurugiro Sailordetzak jakinarazi beharko dio hori Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunari, itsas-lehorreko jabari publiko hartzeko kasuan kasuko emakida eman dezan.

Una vez otorgada la concesión de ocupación el órgano competente de la Administración del Estado remitirá el título concesional a la Viceconsejería de Medio Ambiente para que dicte la resolución que proceda sobre la autorización de vertido o en su caso la de uso en la zona de servidumbre de protección. Artículo 23.– Plazo para resolver.

22. atala.– Emakidaren igorpena.

El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en este Capítulo será de 10 meses transcurrido el cual sin haberse dictado resolución la solicitud de autorización de vertido y en su caso, la de uso en zona de servidumbre de protección, se entenderán desestimadas, previa emisión de la certificación prevista en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o transcurrido el plazo al efecto. Artículo 24.– Efectividad de la autorización de vertido.

Hartzeko emakida behin emanez gero, Estatuko Administrazioaren organo aginpidedunak emakidaren titulua igorriko dio Ingurugiro Sailordetzari, isurketa egiteko edo, hala badagokio, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenaz bidezko den erabakia eman dezan.

La efectividad de la autorización de vertido quedará subordinada al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos establecidos en la misma, no pudiendo efectuarse tal vertido hasta que dicho cumplimiento sea acreditado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y aceptado documentalmente por ésta previa la oportuna comprobación y levantamiento del acta correspondiente.

23. atala.– Ebazteko epea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Atalburu honetan arautzen den jardunbidea ebazteko epea 10 hilekoa izango da gehienez ere. Epe hori bukatutakoan, erabakirik ematen ez bada, isurketa egiteko edo, hala badagokio, babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimen-eskariak ezetsitzat joko dira, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. atalean ohartematen den egiaztagiria eman edo horretarako epea igaro ondoren.

En todo lo no regulado expresamente en el presente Decreto serán de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

24. atala.– Isurketa egiteko baimenaren eraginkortasuna.

DISPOSICIONES FINALES

Isurketa egiteko baimenaren eraginkortasuna bertan ezarritako baldintza eta betekizunak betetzearen menpe egongo da, eta ezin izango da isurketa egin betetze hori Ingurugiro Sailordetzan egiaztatu arte eta honek kasuan kasuko egiaztapena eta akta egin ondoren agiri bidez onartu arte.

Primera.– En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco aprobará los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de uso en la zona de servidumbre de protección.

<FONT FACE="Garamond 3" GEHIGARRIZKO XEDAPENA

Segunda.– Se faculta al Consejero del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Dekretu honetan berariaz arautzen ez den guztiari Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen aginduak izango zaizkio ezargarri.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENAK

Dado en Donostia-San Sebastián, a 29 de agosto de 1997.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Lehenengoa.– Dekretu hau indarrean jartzen denetik sei hileko epearen barruan, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak isurketa egiteko eta babes-zorpeko aldean erabilpenetarako baimenak emateko baldintza orokorren pleguak onartuko ditu.

El Lehendakari,

Bigarrena.– Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuari eskumenak ematen zaizkio Dekretu hau garatu eta burutzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den biharamunean jarriko da indarrean Dekretu hau

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente,

Donostia-San Sebastiánen, 1997ko abuztuaren 29an.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lurralde, Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental