Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

155. zk., 1997ko abuztuaren 18a, astelehena

N.º 155, lunes 18 de agosto de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasuna
Sanidad
4176
4176

188/1997 DEKRETUA, uztailaren 29koa, jendeari atenditzeko farmazi bulegoen ordutegia zehazten duena.

DECRETO 188/1997, de 29 de julio, por el que se determina el horario de atención al público de las oficinas de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Jendeari atenditzeko farmazi bulegoen ordutegia zehazten duen uztailaren 16ko 181/1996 Dekretua aurrerapauso handi bat izan zen, bai herritarren atentzio farmazeutikoa ziurtatzeko, bai botikariei euren establezimenduak antolatzen aitortzen zaien ordutegi-askatasunaren aldetik.

La aprobación del Decreto 181/1996, de 16 de Julio, sobre determinación de los horarios de atención al público de las oficinas de farmacia supuso un importante avance tanto en cuanto a la garantía de la atención farmacéutica a los ciudadanos como en la libertad de horarios reconocida a los farmacéuticos en la organización de sus establecimientos. <P ALIGN="JUSTIFY">Esta conjunción del libre ejercicio de la profesión farmacéutica en la oficina de farmacia con una razonable intervención de la Administración supuso un detallado análisis del sector, que, sin embargo, la experiencia de un año ha demostrado que, en algunas facetas, el sistema establecido por el Decreto 181/96 puede ser mejorado.

Farmazi bulegoko profesio farmazeutikoaren jardun librea batetik, eta Osasun Administrazioaren nolabaiteko interbentzioa bestetik, bateratzeak, alorraren azterketa zehatza ekarri zuen. Baina, nolanahi ere, urtebeteko eskarmentuak frogatu duenez, 181/1996 Dekretuak ezarritako sistemaren alde batzuk hobetu egin daitezke.

Por ello, respetando el esquema establecido en el citado Decreto 181/1996, tanto en relación con el horario ordinario como con el horario de urgencia, se pretende incorporar modificaciones que permitan mejorar y/o flexibilizar aquellas cuestiones previstas en el citado Decreto y cuya aplicación plantea algunas inconcreciones que es preciso resolver.

Horregatik, funtsean 181/1996 Dekretuak ezarritako sistema mantenduta —bai ohiko ordutegia bai larrialdietako ordutegia—, aldaketa batzuk sartu nahi dira aplikatzekoak ilunak diren zenbait puntu hobetzeko eta/edo malgutzeko.

La técnica empleada de sustituir íntegramente un Decreto por otro obedece principalmente a razones de seguridad jurídica dado el importante numero de artículos a los que afectan las modificaciones planteadas.

Beraz, aldaketok atal askoren gainean egin behar direnez gero, testuaren ziurtasun juridikoa bermatzeko, dekretu berri bat ematen da aurrekoaren ordez.

Oídos los Colegios Profesionales de Farmacéuticos, las Asociaciones Empresariales de Farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos Regentes, Adjuntos, Sustitutos y sin ejercicio, las Asociaciones de Usuarios, y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL ).

Botikarien Elkargo Profesionalak, Botikarien Enpresa-Elkarteak, Botikari Erregenteen, Laguntzaileen, Ordezkoen eta jardunik ez dutenen Elkartea, Erabiltzaileen Elkarteak eta Euskal Udalerrien Elkartea ( <FONT FACE="Garamond 3" EUDEL<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> ) entzunda,

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de julio de 1997,

Ondorioz, Osasun sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko uztailaren 16an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

DISPONGO:

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

CAPITULO I

I. ATALBURUA

Del horario de atención al público de las oficinas de

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Farmazi bulegoetako jendearekiko atentzioko

farmacia

ordutegia.

Artículo 1.– La atención continuada en las oficinas de farmacia.

1. atala.– Farmazi bulegoetako etenik gabeko atentzioa.

1.– Con objeto de garantizar la atención farmacéutica de forma continuada, las oficinas de farmacia deberán atender al público, tanto durante el horario ordinario como durante el horario de urgencia, en las condiciones que se determinan en este Decreto.

1.– Atentzio farmazeutikoa etengabe bermatzeko, farmazi bulegoek jendea atenditu egin beharko dute bai ohiko ordutegian bai larrialdietako ordutegian, dekretu honetan zehazten diren baldintzetan.

2.– Tendrá la consideración de horario ordinario el comprendido entre las 9:00 horas y las 22:00 horas de todos los días del año. Dentro de éste horario se prestará todo tipo de atención farmacéutica requerida.

2.– Ohiko ordutegia, urteko egun guztietan 09:00etatik 22:00etara bitartekoa izango da. Bitarte horretan, eskatzen den edozein atentzio farmazeutiko eskainiko da.

3.– Tendrá la consideración de horario de urgencia el comprendido entre las 22:00 horas y las 9:00 horas del día siguiente durante todos los días del año.

3.– Larrialdietako ordutegia, urteko egun guztietan 22:00etatik biharamuneko 09:00etara bitartekoa izango da.

Dentro de este horario sólo se prestará atención farmacéutica en régimen de urgencia durante el cual se dispensarán obligatoriamente medicamentos y productos sanitarios prescritos en receta médica y aquellos otros que, a valoración del farmacéutico responsable, merezcan, en ese momento, ser calificados como urgentes o necesarios.

Ordutegi honen barruan atentzio farmazeutikoa larrialdietako erregimenean emango da soilik, eta kasu horietan errezeta mediko baten bidez agindutako botika eta produktu sanitarioak banatuko dira derrigor; baita, une horretan urgente edo beharrezko bezala kalifikatuak izatea merezi duten besteak ere, botikari arduradunak baloratu eta gero.

Artículo 2.– Definiciones.

2. atala.– Definizioak.

1.– A los efectos de este Decreto, se denomina oficina de farmacia de guardia de día a la que presta atención farmacéutica continuada durante el horario ordinario, bien voluntariamente o bien por razón de turno.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, hauxe hartuko da eguneko goardiako farmazi bulegotzat: atentzio farmazeutikoa etengabe ohiko ordutegian eskaintzen duena, bai bere borondatez, bai txanda egokitu zaiolako.

2.– Se denomina oficina de farmacia de urgencia a la que presta atención farmacéutica durante el horario de urgencia bien voluntariamente o bien por razón de turno.

2.– Larrialdietako farmazi bulegoa izango da atentzio farmazeutikoa etengabe larrialdietako ordutegian eskaintzen duena, bai bere borondatez, bai txanda egokitu zaiolako.

3.– Se denomina refuerzo a la oficina de farmacia que presta atención farmacéutica durante parte del horario ordinario no obligatorio, bien voluntariamente o bien por razón de turno.

3.– Errefortzua izango da atentzio farmazeutikoa derrigorrezkoa ez den ohiko ordutegian eskaintzen duena, bai bere borondatez, bai txanda egokitu zaiolako.

Excepcionalmente el refuerzo podrá comprender también una porción del horario de urgencia.

Salbuespenez, errefortzuak larrialdietako ordutegiko zati bat ere har dezake.

CAPITULO II

<FONT FACE="Garamond 3" II. ATALBURUA

De las oficinas de farmacia abiertas al público durante el horario ordinario

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Ohiko ordutegian jendearentzat irekita egongo diren farmazi bulegoak

Artículo 3.– Horario ordinario.

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>3. atala.– Ohiko ordutegia.

1.– Durante el horario ordinario, todas las oficinas de farmacia permanecerán abiertas al público un mínimo de 40 horas semanales, computadas como media mensual, con excepción de las que se encuentren en situación de vacaciones, cierre temporal voluntario o forzoso, por sanción o por razones de sanidad, higiene o seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 338/1995, de 27 de Junio.

1.– Ohiko ordutegian astean 40 ordu —hileko batez bestekoa —, gutxienez egongo dira irekita jendearentzat farmazi bulego guztiak, ondoko hauek izan ezik: oporraldietan daudenak, eta, ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz, santzioa dela edo osasun, higiene nahiz segurantzari buruzko arrazoiak direla-eta, borondatez zein nahitaez aldi baterako itxita daudenak.

2.– El horario ordinario comprenderá:

2.– Ohiko ordutegiak bilduko ditu:

a) un horario obligatorio común para todas las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma.

a) obligaziozko ordutegi bera, Autonomi Elkarteko farmazi bulego guztientzako.

b) un horario obligatorio específico para todas las oficinas de farmacia de cada zona farmacéutica.

b) obligaziozko ordutegi espezifikoa, zona farmazeutiko bakoitzeko farmazi bulego guztientzako.

c) un horario obligatorio específico de ámbito municipal, para todas las oficinas de farmacia ubicadas en un mismo municipio. d) Resto del horario ordinario no obligatorio.

c) udal-eremurako obligaziozko ordutegia, udalerri berean kokaturiko farmazi bulego guztientzako.

Artículo 4.– Horario ordinario obligatorio común para todas las oficinas de farmacia.

d) borondatezko ordutegia.

Todas las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma permanecerán abiertas y prestarán obligatoriamente la atención al público, de lunes a viernes, ambos incluidos, durante 30 horas, con la siguiente distribución:

4. atala.– Obligaziozko ohiko ordutegi bera farmazi bulego guztientzat.

– Jornada matinal: de 9:00 a 13:00 horas.

Autonomi Elkarteko farmazi bulego guztiak jendea atenditzeko obligazioz egongo dira irekita: astelehenetik ostiralera, biak barne, 30 ordu, ondoko banaketa kontuan harturik:

– Jornada vespertina: de 17:00 a 19:00 horas.

– Goizean: 09:00etatik 13:00etara.

Artículo 5.– Horario ordinario obligatorio específico de cada zona farmacéutica.

– Arratsaldean: 17:00etatik 19:00etara.

1.– Además de las horas previstas en el artículo anterior, todas las oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona farmacéutica permanecerán abiertas al público 5 horas semanales comunes.

5. atala.– Zona farmazeutiko bakoitzeko obligaziozko ohiko ordutegi espezifikoa.

2.– Su distribución podrá realizarse:

1.– Aurreko atalean aurreikusitako orduetatik aparte, zona farmazeutiko berean kokaturiko farmazi bulego guztiak astean 5 ordu, beti berberak, egongo dira irekita jendearentzat.

a) De lunes a viernes, ambos incluidos, debiendo ser dicha distribución, entre las jornadas matinal y/o vespertina, igual para todos los días.

2.– Ordu horien banaketa egingo da:

b) De lunes a viernes, en jornada matinal y/o vespertina y la jornada matinal de los sábados. En éste supuesto, el horario matinal de los sábados podrá no ser totalmente coincidente con el horario matinal de apertura y cierre del resto de la semana, pudiendo retrasarse la hora de apertura hasta en una hora y la hora de cierre ampliarse o reducirse en un máximo de media hora. En todo caso, la jornada matinal del sábado deberá cubrir un mínimo de 3 horas y 30 minutos de atención al público.

a) Astelehenetik ostiralera, biak barne, banaketa hori goizeko edota arratsaldeko jardunaldien bitartean, egun guztietan modu berean, egin beharko delarik.

c) La jornada matinal de los sábados.

b) Astelehenetik ostiralera, goizez eta/edo arratsaldez, eta larunbat goizeko jardunaldia. Kasu honetan, larunbatetako goizeko ordutegiak ez du guztiz bat etorri beharrik asteko gainerako goizeko ordutegiarekin: alegia, irekitzeko ordua ordubetez atzera daiteke eta ixtekoa ordu erdiz atzeratu edo aurreratu. Nolanahi ere, larunbat goizetan gutxienez 3 ordu eta 30 minutu egongo da irekita publikoarentzat farmazi bulegoa.

Artículo 6.– Horario ordinario obligatorio específico de ámbito municipal.

c) Larunbateko goizeko jardunaldia.

1.– Además de las horas comprendidas en los artículos anteriores, la totalidad de las oficinas de farmacia de un mismo municipio deberán prestar otras 5 horas semanales comunes de atención al público.

6. atala.– Udal-esparruko obligaziozko ohiko ordutegia.

2.– La distribución de dichas horas podrá realizarse de manera idéntica a la prevista en el apartado 2 del artículo anterior.

1.– Aurreko ataletan bildutako orduetatik aparte, udalerri bateko farmazi bulego guztiek astean 5 ordu, beti berdinak, emango dituzte jendea atenditzeko.

3.– Cuando su distribución incluya total o parcialmente la jornada matinal de los sábados, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar una distribución especial de las mismas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

2.– Ordu horiek banatzeko modua aurreko ataleko 2. idazatian adierazitako berbera izango da.

a) que la propuesta horaria con el sistema de alternancia previsto en el artículo 25.B.2 sea solicitado por la totalidad de los titulares de las oficinas de farmacia de un municipio.

3.– Banaketa horrek larunbateko goizeko jardunaldia —zati batean edo osorik— hartzen duenean, Osasun Agintaritzak banaketa berezia onartu ahalko du, beti ere baldintza hauek betetzen badira:

b) que se alcance la media de 40 horas semanales, en cómputo mensual, para todas las oficinas de farmacia del municipio.

a) 25.B.2 atalean aurreikusitako txandaketa-sisteman oinarritutako ordutegi-proposamena udalerri jakin bateko farmazi bulegoetako titular guztiek eskatzea.

c) que el número de oficinas de farmacia abiertas al público en la jornada matinal de los sábados no sea, en ningún caso, inferior al número de oficinas de farmacia que deben permanecer abiertas al publico conforme a lo dispuesto en el artículo 9. d) que haya sido propuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 26.4.

b) Udalerriko farmazi bulego guztiek, hilean hilean, asteko 40 ordu batez beste egitea.

4.– Excepcionalmente, cuando sea solicitado por la totalidad de los titulares de oficinas de farmacia de un determinado municipio, la Autoridad Sanitaria podrá aprobar la ampliación del horario ordinario obligatorio específico de ámbito municipal hasta un máximo de 5 horas semanales para el citado municipio.

c) Larunbat goizetan irekita dauden farmazi bulegoen kopurua ez izatea 9. atalean ezarritakoari jarraituz irekita egon behar dutenen kopurua baino txikiagoa.

5.– Así mismo y con carácter excepcional, en los municipios de menos de 2.500 habitantes, se podrá autorizar por la Autoridad Sanitaria, cuando así lo solicite el farmacéutico interesado, que la oficina de farmacia no permanezca abierta al público durante las horas a que se refiere el apartado 1 de este artículo, siempre que se garantice una adecuada atención farmacéutica en dicho municipio.

d) Tokian tokiko botikarien elkargo ofizialaren proposamena jasotzea, 26.4 atalean ezarritakoaren ildotik.

Artículo 7.– El resto del horario ordinario no obligatorio.

4.– Salbuespen gisa, udalerri jakin bateko farmazi bulegoetako titular guztiek eskatzen dutenean, osasun agintaritzak onartu ahal izango du udal-esparruko obligaziozko ohiko ordutegia zabaltzea aipatu udalerrirako, gehienez, astean 5 ordutan.

Una vez cubierto el horario ordinario obligatorio, y dentro del horario ordinario, las oficinas de farmacia podrán permanecer voluntariamente abiertas al público en el horario que, con carácter anual, formulen sus titulares ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

5.– Halaber, eta aparteko gauza moduan, 2.500etik beherako biztanleko udalerrietan, osasun agintaritzak onar dezake, botikari interesatuak hori eskatzen duenean, farmazi bulegoa jendearentzat irekita ez egotea, atal honetako 1. idazatian aipatutako orduetan, baldin eta udalerri horretan atentzio farmazeutiko egokia garantizatzen bada.

Las propuestas para la cobertura voluntaria del horario ordinario no obligatorio deberán ajustarse necesariamente a alguna de las opciones previstas en los apartados A.c), B.3.1, B.3.2, B4, C, D, y E del artículo 25 de este Decreto, sin que sea posible el fraccionamiento alguno de las mismas.

7. atala.– Borondatezko ohiko ordutegia.

Artículo 8.– Enumeración de las situaciones que dentro del horario ordinario no obligatorio no requieren la atención al público a través de todas las oficinas de farmacia.

Obligaziozko ohiko ordutegia bete eta gero, eta ohiko ordutegiaren barruan, farmazi bulegoek jendearentzat borondatez ireki ahal izango dute, beren titularrek Botikarien Elkargo Ofizialean aurkeztutako urte guztirako ordutegian.

Dentro del horario ordinario no obligatorio, las situaciones en las que la atención farmacéutica puede prestarse sin que sea necesaria la atención al público de todas las oficinas de farmacia son:

Borondatezko ohiko ordutegia betetzeko proposamenek dekretu honetako 25. ataleko A.c), B.3.1, B.3.2, B4, C, D eta E idazatietan adierazitako aukeretako bati eutsi beharko diote, ezingo delarik aukera horiek zatiketarik proposatu.

– a) la jornada matinal de los sábados.

8. atala.– Ohiko ordutegiaren barruan farmazi bulego guztien bitartez jendea atenditzea eskatzen ez duten egoeren zerrenda

– b) la jornada vespertina de los sábados.

Ohiko ordutegiaren barruan, zenbaitetan atentzio farmazeutikoa eman daiteke, farmazi bulego guztien jendearenganako atentzioa beharrezkoa izan gabe; hauetan hain zuzen:

– c) la franja horaria del mediodía, que separa la jornada matinal de la jornada vespertina, la franja horaria que se extiende desde la finalización de la jornada vespertina hasta las 22:00 horas y la franja horaria comprendida entre las 9:00 horas y el inicio de la jornada matinal de los sábados.

– a) larunbat goizeko jardunaldian.

– d) los días festivos.

– b) larunbat arratsaldeko jardunaldian

Artículo 9.– Oficinas de farmacia que deben permanecer abiertas al público durante la jornada matinal de los sábados.

– c) eguerdiko ordu-zerrenda, hots, goizeko jardunaldia eta arratsaldekoa banatzen duena, arratsaldeko jardunaldiaren amaieratik 22:00etara arte doan ordu-zerrenda eta larunbat goizeko 09:00etatik goizeko jardunaldia hasi bitarteko ordu-zerrenda.

1.– En las Zonas Farmacéuticas en las que la jornada matinal de los sábados no esté considerada como horario ordinario obligatorio, deberán permanecer abiertas al público, al menos, el siguiente número de oficinas de farmacia:

– d) jaiegunak.

A) En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco:

9. atala.– Larunbat goizeko jardunaldian jendearentzat irekita egon behar duten farmazi bulegoak.

– 1/3 de las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica, debiendo permanecer abierta, al menos, una oficina de farmacia en cada zona de salud, con excepción de las dotadas con una única oficina de farmacia, en las que no será precisa su apertura.

1.– Larunbat goizeko jardunaldia obligaziozko ohiko ordutegitzat hartzen ez den zona farmazeutikoetan, ondoko farmazi bulego kopurua ireki egin beharko da jendearentzat, gutxienez:

B) En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.b) de la citada Ley 11/1994:

A) Euskal Herriko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurrikusitako zona farmazeutikoetan:

– 1/3 de las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica.

– Zona farmazeutikoko farmazi bulegoen 1/3a, gutxienez farmazi bulego batek osasun-eremu bakoitzean irekita egon beharko duelarik, farmazi bulego bakarra duten eremuetan izan ezik; azken horietan ez da izango beharrezkoa irekita egotea.

En los supuestos en los que, al menos, el 50% de las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica estén ubicadas en el mismo municipio, por lo menos una de las que permanezcan abiertas deberá estar ubicada en dicho municipio.

B) Aipatutako 11/1994 Legearen 10.1.b) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

C).– En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.c) de la citada Ley 11/1994:

– zona farmazeutikoko farmazi bulegoen 1/3a.

– 1/3 de las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica, con un mínimo de 2 oficinas de farmacia.

Zona farmazeutikoko bulegoen %50 gutxienez, udalerri berean kokatuta badaude, irekita daudenetariko bat, gutxienez, udalerri horretan kokatuta egon beharko da.

En los supuestos en los que, al menos, el 50% de las oficinas de la zona farmacéutica estén ubicadas en el mismo municipio, por lo menos una de las que permanezcan abiertas deberá estar ubicada en dicho municipio.

C) Aipatutako 11/1994 Legearen 10.1.c) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

En el supuesto de que sin alcanzar el 50% previsto en el párrafo anterior, algún municipio dispusiese de, al menos, 3 oficinas de farmacia, una de las que permanezca abierta deberá estar ubicada en el citado municipio.

– zona farmazeutikoko farmazi bulegoen 1/3a, eta gutxienez 2 farmazi bulego.

2.– A partir de la primera unidad en los supuestos del apartado B), o de la segunda unidad en los supuestos del apartado C), en los que el cociente no resulte un número entero, las fracciones resultantes no se computarán como oficina de farmacia abierta al público.

Zona farmazeutikoko bulegoen %50 gutxienez, udalerri berean kokatuta badaude, irekita daudenetariko bat gutxienez, udalerri horretan kokatuta egon beharko da.

3.– En las zonas farmacéuticas o, en su caso, en los municipios en los que la jornada matinal de los sábados esté considerada como horario ordinario obligatorio, pero realicen la apertura con posterioridad a las 9:00 horas, en la franja horaria comprendida entre las 9:00 horas y la apertura deberán permanecer abiertas al público el mismo número de oficinas farmacias que el previsto en el artículo 10 para la jornada vespertina de los sábados.

Udalerriren bat baldin eta aurreko lerroaldean aurrikusitako %50era heltzen ez bada, baina 3 farmazi bulego gutxienez baditu, irekita daudenetariko bat udalerri horretan kokaturik egon beharko da.

Artículo 10.– Oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica al público durante la jornada vespertina de los sábados, durante las franjas horarias y durante los días festivos.

2.– B) idazatiko kasuetan lehen unitatetik hasita, edo C) idazatiko kasuetan bigarren unitatetik hasita, kozienteak zenbaki osoa ematen ez duenean, gerta daitezkeen frakzioak ez dira zenbatuko jendearentzat irekita dauden farmazi bulego legez.

1.– Durante la jornada vespertina de los sábados, durante las franjas horarias a las que se refiere el artículo 8 c) y en los días festivos, deberán prestar atención farmacéutica, al menos, el siguiente número de oficinas de farmacia:

3.– Larunbat goizeko jardunaldia obligaziozko ohiko ordutegiaren barruan daukaten zona farmazeutiko edo udalerrietan, baina irekitzeko ordua 09:00etatik aurrera bada, 09:00etatik irekitzeko ordura bitartean irekita egon behar duten farmazi bulegoen kopurua 10. atalean larunbat arratsalderako aurreikusitako bera izango da.

a) En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994, de 17 de Junio:

10. atala.– Larunbat arratsaldeko jardunaldian, ordu–zerrendetan eta jaiegunetan jendeari atentzio farmazeutikoa eman behar dioten farmazi bulegoek.

– Una oficina de farmacia por cada 60.000 habitantes, con un mínimo de una farmacia.

1.– Larunbat arratsaldeko jardunaldian, 8 c) atalean aipatutako ordu-zerrendetan eta jaiegunetan, atentzio farmazeutikoa eman beharko duten farmazi bulegoen kopurua, gutxienez, hauxe da:

Cuando el cociente no resulte un número entero, las fracciones resultantes no se computarán como oficinas de farmacia.

a) Ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

b) En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en los apartados b) y c) del artículo 10.1 de la Ley 11/94:

– 60.000 biztanleko farmazi bulego bat, eta gutxienez farmazia bat.

– Una oficina de farmacia en cada zona farmacéutica. Artículo 11.– Oficinas de farmacia de refuerzo

Kozientea zenbaki osoa ez denean, gerta daitezkeen frakzioak ez dira zenbatuko farmazi bulego legez.

La Autoridad Sanitaria podrá autorizar al Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente a establecer refuerzos, en los términos previstos en el artículo 2.3 de este Decreto, previa justificación de que con ellos se pueden subsanar aquellas posibles deficiencias en la atención farmacéutica que, sin embargo, no requieran la ampliación del número de oficinas de farmacia de guardia.

b) 11/1994 Legearen 10.1 ataleko b) eta c) sailataletan aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

CAPITULO III

– Farmazi bulego bat zona farmazeutiko bakoitzean.

De las oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica en régimen de urgencia.

11. atala.– Errefortzuzko bulego farmaziak.

Artículo 12.– Oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica al público durante el horario de urgencia.

Osasun Agintaritzak baimena eman ahalko dio tokian tokiko botikarien elkargo ofizialari errefortzuak ezar ditzan, dekretu honetako 2.3 atalean adierazitako moduan, aurretik egiaztatu bada atentzio farmazeutikoko hutsak errefortzu horien bidez zuzendu daitezkeela, goardiako farmazi bulegoen kopurua handitu gabe.

1.– En el horario de urgencia, comprendido entre las 22:00 horas y las 9:00 horas del día siguiente, deberán prestar atención farmacéutica al público, al menos, el siguiente número de oficinas de farmacia:

<FONT FACE="Garamond 3"

a) En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994:

III. ATALBURUA

– si tienen menos de 125.000 habitantes: una oficina de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Larrialdietako erregimenean atentzio farmazeutikoa eman behar duten farmazi bulegoak

– si tienen entre 125.000 y 250.000 habitantes: dos oficinas de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>12. atala.– Larrialdietako ordutegian jendeari atentzio farmazeutikoa eman behar dioten farmazi bulegoak.

– si tienen más de 250.000 habitantes: tres oficinas de farmacia.

1.– Larrialdietako ordutegian, 22:00etatik biharamuneko 09:00etara bitartekoan, jendeari atentzio farmazeutikoa eman behar dion farmazi bulego kopurua, gutxienez, hauxe da:

b) En las Zonas farmacéuticas de las previstas en los apartados b) y c) del artículo 10.1 de la Ley 11/1994:

a) 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

– una oficina de farmacia por cada zona farmacéutica. 2.– En las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el apartado a) del artículo 10.1 de la Ley 11/1994, de más de 125.000 habitantes, que establezcan un sistema de atención durante el horario de urgencia a través de, al menos, una oficina de farmacia permanente durante todo el año, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la reducción de una oficina de farmacia abierta al público en relación con las exigidas en el apartado anterior de éste artículo.

– 125.000 biztanletik beherakoetan: farmazi bulego bat.

CAPÍTULO IV

– 125.000 eta 250.000 biztanle bitartekoetan: farmazi bulego bi.

De la modificación del número de oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica.

– 250.000 biztanletik gorakoetan: hiru farmazi bulego.

Artículo 13.– Ampliación del número de oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica.

b) 11/1994 Legearen 10.1. ataleko b) eta c) idazatietan aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

En los casos en que cumpliéndose los mínimos exigidos en los artículos 9, 10 y 12 para las zonas farmacéuticas, pero la oficina de farmacia que presta atención farmacéutica no esté ubicada en el municipio principal de la zona farmacéutica y/o presenta especiales dificultades de acceso para la mayoría de la población atendida, la Autoridad sanitaria podrá acordar la ampliación del número de oficinas que deben prestar atención farmacéutica durante los turnos en los que atienda la referida oficina de farmacia y, en su caso, exonerar a ésta, total o parcialmente, de la obligación de prestar atención farmacéutica.

– farmazi bulego bat zona farmazeutiko bakoitzeko.

CAPITULO V

2.– 11/1994 Legearen 10.1. ataleko a) idazatian aurreikusitako zona farmazeutikoetan, 125.000 biztanletik gorakoak direnean, eta urte osoan, gutxienez farmazi bulego baten bitartez larrialdietako ordutegirako atentzio-sistema ezarrita dutenean, Osasun Agintaritzak baimendu ahal izango du jendearentzat farmazi bulego ireki bat murriztea, atal honetako aurreko idazatian exigitutakoei dagokienez.

De la presencia de los profesionales en las oficinas

<FONT FACE="Garamond 3"

de farmacia.

IV. ATALBURUA

Artículo 14.– La presencia de los profesionales durante el horario ordinario obligatorio.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Atentzio farmazeutikoa eman behar duten farmazi bulego kopuruaren aldaketa.

Durante el horario ordinario obligatorio será preceptiva la presencia de todos los profesionales reglamentariamente exigidos en cada una de las oficinas de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>13. atala.– Atentzio farmazeutikoa eman behar duten farmazi bulego kopurua handitzea. 9, 10 eta 12 ataletan zona farmazeutikoentzako exigitutako gutxienekoak betetzen direnean, baina atentzio farmazeutikoa ematen duen farmazi bulegoa zona farmazeutikoko herri nagusian kokatuta ez dagoenean, edota atenditzen duen biztanleriaren gehiengoak bertara heltzeko zailtasun bereziak baditu, osasun agintaritzak erabaki ahal izango du, alde batetik, atentzio farmazeutikoa eman behar duten bulego gehiago ipintzea, aipatutako farmazi bulegoaren atentzio-txandetarako; eta bestetik, aipatutako bulegoak atentzio farmazeutikoa emateko duen obligazioa, zati batean edoi osorik, kentzea.

Artículo 15.– La presencia de los profesionales durante la jornada matinal de los sábados.

<FONT FACE="Garamond 3" V. ATALBURUA

1.– Si la jornada matinal de los sábados está comprendida dentro del horario ordinario obligatorio, será preceptiva la presencia de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Profesionalen presentzia farmazi

2.– En el supuesto que, durante la jornada matinal de los sábados, la oficina de farmacia permanezca abierta al público voluntariamente y no por aplicación del correspondiente turno, será obligatoria la presencia de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

bulegoetan

3.– Si la oficina de farmacia permanece abierta al público en cumplimiento de los turnos establecidos por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, sólo será obligatoria la presencia del farmacéutico responsable

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>14. atala.– Profesionalen presentzia obligaziozko ohiko ordutegian.

Artículo 16.– La presencia de los profesionales durante las franjas horarias y durante la jornada vespertina de los sábados.

Obligaziozko ohiko ordutegian aginduzkoa izango da farmazi bulego bakoitzean arauek exigitutako profesiona guztiak egotea.

Durante las franjas horarias del mediodía y la comprendida entre la finalización de la jornada vespertina y las 22:00 horas y durante la jornada vespertina de los sábados, la presencia de profesionales se determinará en función de los supuestos siguientes:

15. atala.– Profesionalen presentzia larunbat goizeko jardunaldian.

1.– Si el titular de la oficina de farmacia ha optado voluntariamente por mantenerla abierta al público, será obligatoria la presencia de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

1.– Larunbat goizeko ordutegia obligaziozko ohiko ordutegiaren barruan dagoenean, aginduzkoa izango da arauek exigitutako profesinal guztiak egotea.

2.– Si la oficina de farmacia presta atención farmacéutica por aplicación de los turnos determinados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la exigencia de la presencia de farmacéuticos se ajustará a las siguientes reglas:

2.– Larunbat goizeko jardunaldian farmazi bulegoa jendearentzat borondatez irekita badago, ez dagokion txanda aplikatzeagatik, obligaziozkoa izango da arauek exigitutako profesional guztiak egotea.

a) En las zonas farmacéuticas previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994 se requerirá la presencia del farmacéutico responsable.

3.– Farmazi bulegoa botikarien elkargo ofizialak ezarritako txandak betetzeko jendearentzat irekita dagoenean, botikari arduraduna egotea izango da bakarrik obligaziozkoa.

b) En las zonas farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1. apartados b) y c) de la Ley 11/1994:

16. atala.– Profesionalen presentzia ordu-zerrendetan eta larunbat arratsaldeko jardunaldian.

b.1.– Si la zona farmacéutica está dotada con 7 ó más oficinas de farmacia, se requerirá la presencia física del farmacéutico responsable.

Eguerdiko ordu-zerrendetan eta arratsaldeko jardunaldiaren amaieratik 22:00etara bitartekoan eta larunbat arratsaldeko jardunaldian, profesionalak egotea ondoko gorabeherak kontuan harturik zehaztuko da:

b.2.– Si la zona farmacéutica está dotada con menos de 7 oficinas de farmacia la presencia física podrá ser sustituida por un sistema eficaz de localización del farmacéutico responsable.

1.– Farmaziako titularrak jendearentzat irekita edukitzea borondatez aukeratu badu, obligaziozkoa izango da arauek exigitutako profesional guztiak egotea.

Artículo 17.– La presencia de los profesionales durante los días festivos.

2.– Botikarien elkargo ofizialak zehaztutako txandak aplikatzeagatik farmazi bulegoak atentzio farmazeutikoa ematen duenean, botikarien presentzia ondoko arauetara lotuko da:

Durante los días festivos, la atención al público se regirá por las siguientes reglas:

a) 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan botikari arduraduna egotea eskatuko da.

1.– En las oficinas de farmacia voluntariamente abiertas al público se requerirá la presencia física de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

b) 11/1994 Legearen 10. 1. ataleko b) eta c) idazatietan aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

2.– Si la oficina de farmacia presta atención farmacéutica en cumplimiento de los turnos determinados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, se aplicarán las siguientes reglas:

b.1.– Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego edo gehiago baditu, botikari arduradunaren presentzia fisikoa exigituko da.

a.– En las zonas farmacéuticas previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994 se requerirá la presencia del farmacéutico responsable.

b.2.– Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego baino gutxiago baditu, presentzia fisikoaren ordez botikari arduraduna lokalizatzeko sistema eraginkorra egon daiteke.

b.– En las zonas farmacéuticas previstas en el artículo 10.1 apartados b) y c) de la Ley 11/1994:

17. atala.– Profesionalen presentzia jaiegunetan.

b.1.– Si la zona farmacéutica está dotada con 7 ó más oficinas de farmacia, se requerirá la presencia física del farmacéutico responsable.

Jaiegunetan, jendearenganako atentzioa ondoko arauen arabera emango da.

b.2.– Si la zona farmacéutica está dotada con menos de 7 oficinas de farmacia, la presencia física del farmacéutico responsable se requerirá de 10:30 horas hasta las 13:30 horas, pudiendo ser sustituida durante el resto de la jornada por un sistema eficaz de localización del farmacéutico responsable.

1.– Jendearentzat borondatez irekita dauden farmazi bulegoetan, arauek exigitutako profesional guztiak egotea eskatuko da.

Artículo 18.– La presencia de los profesionales durante el horario de urgencia.

2.– Botikarien elkargo ofizialak zehaztutako txandak aplikatzeagatik farmazi bulegoak atentzio farmazeutikoa ematen duenean, ondoko arauak aplikatuko dira:

Durante el horario de urgencia la presencia del farmacéutico responsable de la oficina de farmacia se regirá por las siguientes reglas:

a.– 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan botikari arduraduna egotea eskatuko da.

1.– En las oficinas de farmacia voluntariamente abiertas al público se requerirá la presencia física de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

b.– 11/1994 Legearen 10.1. ataleko b) eta c) idazatietan aurreikusitako zona farmazeutikoetan:

2.– Si la oficina de farmacia presta atención farmacéutica en cumplimiento de los turnos determinados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, se aplicarán las siguientes reglas:

b.1.– Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego edo gehiago dituenean, botikari arduraduna egotea eskatuko da.

a) En las zonas farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/94, será preceptiva la presencia física del farmacéutico responsable.

b.2.– Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego baino gutxiago dituenean, botikari arduradunaren presentzia fisikoa 10:30etatik 13:30etara arte eskatuko da; gainerako jardunaldian botikari arduraduna barik, bera lokalizatzeko sistema eraginkorra egon daiteke.

b) En las demás zonas farmacéuticas:

18. atala.– Profesionalen presentzia larrialdietako ordutegian.

b.1. Si la zona farmacéutica está dotada con 7 ó más oficinas de farmacia se requerirá la presencia física del farmacéutico responsable.

Larrialdietako ordutegian farmazi bulegoko botikari arduradunaren presentzia ondoko arauek zuzenduko dute:

b.2. Si la zona farmacéutica está dotada con menos de 7 oficinas de farmacia, la presencia podrá ser sustituida por un sistema eficaz de localización del farmacéutico responsable.

1.– Jendearentzat borondatez irekita dauden farmazi bulegoetan arauek exigitutako profesional guztiak egotea eskatuko da.

Artículo 19.– El sistema eficaz de localización.

2.– Botikarien elkargo ofizialak zehaztutako txandak aplikatzeagatik farmazi bulegoak atentzio farmazeutikoa ematen duenean, ondoko arauak aplikatuko dira:

Mediante Orden del Consejero de Sanidad se establecerán los procedimientos de localización de farmacéuticos para los supuestos de guardia de día como de urgencia nocturna, no pudiendo sobrepasar, en ninguno de los dos supuestos, de 20 minutos el tiempo utilizado para realizar la dispensación requerida.

a) 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetan, aginduzkoa izango da botikari arduraduna egotea.

CAPITULO VI

b) Gainerako zona farmazeutikoetan:

De la unificación de zonas farmacéuticas para la

b.1. Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego edo gehiago baditu, botikari arduradunaren presentzia fisikoa eskatuko da.

atención farmacéutica.

b.2. Zona farmazeutikoak 7 farmazi bulego baino gutxiago baditu, botikari arduraduna barik, bera lokalizatzeko sistema eraginkorra egon daiteke.

Artículo 20.– Requisitos para la unificación de zonas farmacéuticas.

19. atala.– Lokalizatzeko sistema eraginkorra.

1.– Para la atención farmacéutica durante la jornada vespertina de los sábados, las franjas horarias, los domingos y días festivos y durante el horario de urgencia se podrá autorizar, por la Autoridad Sanitaria, la unificación de zonas farmacéuticas colindantes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

Osasun sailburuaren agindu bidez ezarriko dira, eguneko goardian eta gaueko larrialdietan, lokalizazio–prozedura eraginkorrek bete behar dituzten baldintzak; dena dela, eskatutakoa emateko behar den denbora ezin izango da 20 minututik pasa.

a) la unificación debe comprender, por regla general, zonas farmacéuticas enteras y no parte de las mismas.

<FONT FACE="Garamond 3"

b) que la atención farmacéutica se realice preferentemente a través de oficina u oficinas de farmacia, cuya ubicación resulte de fácil acceso para la mayoría de la población atendida.

VI. ATALBURUA

c) Que como consecuencia de la unificación, el tiempo de acceso a una oficina de farmacia, utilizando un vehículo automóvil y cumpliendo las normas de circulación, no incremente en más de 15 minutos el tiempo que, de media, se hubiese necesitado en el supuesto de disponer de oficina de farmacia en su zona farmacéutica.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Atentzio farmazeutikorako zona farmazeutikoak

d) Que el total de habitantes de las zonas farmacéuticas a unificar no sobrepase la cifra de 425.000.

bateratzea

e) informe de la Gerencia de la Comarca de Atención Primaria sobre las posibles repercusiones que de la unificación puedan resultar en cuanto a la atención de las urgencias médicas.

20. atala.– Zona farmazeutikoak bateratzeko betebeharrak.

2.– La unificación de zonas farmacéuticas únicamente podrá ser solicitada para la cobertura de la atención farmacéutica durante:

1.– Larunbat arratsaldeko jardunaldian, ordu-zerrendetan, jaiegunetan eta larrialdietako ordutegian, atentzio farmazeutikorako osasun agintaritzak baimendu ahal izango du zona farmazeutiko mugakideak bateratzea, baldin eta hurrengo betebeharrak betetzen badira:

a) las franjas horarias, los domingos y festivos y jornada vespertina de los sábados. No se autorizarán unificaciones que no se refieran a la totalidad de éste apartado.

a) oro har, bateratzekoan, zona farmazeutiko osoak eta ez haien zatiak bateratuko dira.

b) el horario de urgencia.

b) atentzio farmazeutikoa ematen du(t)en farmazi bulegoa(k) biztanle atenditu gehienentzat erraz heltzeko lekuan kokaturik egotea.

c) los apartados a) y b)conjuntamente.

c) bateratzearen ondorioz, motordun ibilgailua erabiliz eta zirkulazioko arauak beteta, farmazi bulego batera heltzeko denbora ez izatea zera baino luzeagoa: biztanleak bere zona farmazeutikoan farmazi bulagoa izan balu, bertara heltzeko emango zuen denbora baino 15 minuto gehiago.

3.– Excepcionalmente, cuando como consecuencia de las características geográficas de una zona farmacéutica, en los horarios y días a los que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 8, así como durante el horario de urgencia, la atención farmacéutica pudiese resultar deficientemente prestada si se mantiene la zona farmacéutica como ámbito geográfico de atención, a propuesta del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la modificación del citado ámbito geográfico de atención farmacéutica, a los efectos de la organización de los turnos correspondientes, de tal manera que la unificación pueda realizarse utilizando ámbitos geográficos distintos a la zona farmacéutica.

d) bateratuko diren zona farmazeutikoetako biztanle kopurua ez izatea 425.000tik gorakoa.

Artículo 21.– Autorización de las unificaciones de zonas farmacéuticas.

e) Lehen Maialako Atentzio-Eskualdeko Gerentziaren txostena, larrialdi medikoen inguruan bateratzea dela-eta gerta daitezkeen ondorioei buruzkoa.

1.– Los expedientes de unificación de zonas farmacéuticas, así como los que resulten de la excepción prevista en el artículo anterior, se iniciarán a instancia de los Colegio Oficiales de Farmacéuticos, y serán resueltos por la Autoridad sanitaria. En su tramitación se dará audiencia a los ayuntamientos afectados.

2.– Atentzio farmazeutikorako zona farmazeutikoak batera daitezen eskatzea, soilik kasu hauetan egin ahalko da:

2.– Las unificaciones de zonas farmacéuticas previstas en este Capítulo tendrán una vigencia anual y se prorrogarán automáticamente por periodos iguales, salvo que con anterioridad suficiente sea denunciada por alguna de las partes interesadas.

a) Ordu-zerrendetan, igande, jaiegun eta larunbat arratsaldeko jardunaldian. Ez da baimenduko idazati hau oso-osorik hartzen ez duen bateratzerik.

3.– Mediante Orden del Consejero de Sanidad se establecerá el procedimiento para la autorización de unificación de zonas farmacéuticas.

b) Larraldietako ordutegian.

Artículo 22.– Oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica, en los casos de unificación de zonas farmacéuticas, en los supuestos previstos en los apartados b), c) y d) del artículo 8.

c) biak batera, a) eta b), ematen direnean.

En la jornada vespertina de los sábados, durante las franjas horarias y durante los días festivos, en los supuestos de unificación de zonas farmacéuticas, la atención farmacéutica se deberá prestar, al menos, a través del siguiente número de oficinas de farmacia:

3.– Salbuespen gisa, zona farmazeutiko baten ezaugarri geografikoen ondorioz, 8. ataleko b), c) eta d) idazatietan aipatutako ordutegi eta egunetan, baita larrialdietako ordutegian ere, atentzio farmazeutikoa modu desegokian ematea gertatzekotan, eta botikarien elkargo ofizialaren proposamenez, osasun agintaritzak atentzio farmazeutikoko esparru geografiko hori aldatzeko baimena eman dezake, dagozkion txandak antolatzeko. Kasu horretan, bateratze hori egingo da zona farmazeutikoarenak ez diren esparru geografikoak erabiliz.

a) Si como consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las establecidas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/94:

21. atala.– Zona farmazeutikoak bateratzeko baimena. 1.– Zona farmazeutikoak bateratzeko espedienteak, eta baita aurreko atalean aurreikusitako salbuespenetik gertatzen direnak ere, botikarien elkargo ofizialen eskariz hasiko dira, eta haien ebazpenak, berriz, osasun agintaritzak emango ditu. Haiek tramitatzean, ukitutako udalei entzunaldia eskainiko zaie.

– Una oficina de farmacia por cada 60.000 habitantes, con un mínimo de una oficina de farmacia por cada zona farmacéutica de

2.– Atalburu honetan aurreikusitako zona farmazeutikoen bateratzeak urtebeterako izango dira, eta urtebeterako automatikoki luzatuko dira, salbu eta parte interesatuetariko batek, behar den epean, denunziatzen ez badu.

las previstas en el artículo 10.1.a) de la ley 11/1994.

3.– Osasun sailburuaren aginduz, zona farmazeutikoak bateratzeko baimen-prozedura ezarriko da.

b) Si a consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las previstas en el artículo 10.1.b) de la Ley 11/1994:

22. atala.– Atentzio farmazeutikoa eman behar duten farmazi bulegoak, zona farmazeutikoak bateratzen direnean, 8. ataleko b), c) eta d) idazatietan aurreikusitako kasuetan.

– Una oficina de farmacia por cada zona unificada resultante.

Larunbat arratsaldeko jardunaldian, ordu-zerrendetan eta jaiegunetan, zona farmazeutikoak bateratzen direnean, ondoko farmazi bulego kopurua erabiliko da gutxienez atentzio farmazeutikoa emateko:

c) Si a consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las establecidas en el artículo 10.1.c) de la Ley 11/1994:

a) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak, gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean ezarritako zona farmazeutikoetariko bat duenean:

– Una oficina de farmacia por zona unificada resultante.

– Farmazi bulego bat 60.000 biztanleko; eta farmazi bulego bat gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitako zona farmazeutiko bakoitzeko.

Artículo 23.– Oficinas de farmacia que deben prestar atención farmacéutica en el horario de urgencia, en los supuestos de unificación de zonas farmacéuticas.

b) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.b) atalean aurreikusitako zona farmazeutikoetariko bat duenean: – Farmazi bulego bat gertatutako zona bateratu bakoitzeko. c) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.c) atalean ezarritako zona farmazeutikoetariko bat duenean:

1.– Durante el horario de urgencia, en los supuestos de unificación de zonas farmacéuticas, la atención farmacéutica se deberá prestar, al menos, a través del siguiente número de oficinas de farmacia:

– Farmazi bulego bat gertatutako zona bateratu bakoitzeko. 23. atala.– Larrialdietako ordutegian atentzio farmazeutikoa eman behar duten bulego farmaziak, zona farmazeutikoak bateratzen direnean.

a) Si a consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994:

1.– Larrialdietako ordutegian, zona farmazeutikoak bateratzen direnean, atentzio farmazeutikoa emateko ondoko farmazi bulego kopurua erabiliko da gutxienez:

– Hasta 125.000 habitantes: una oficina de farmacia, que deberá estar ubicada en una zona farmacéutica de las previstas en el citado artículo 10.1.a).

a) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean ezarritako zona farmazeutikoetariko bat duenean:

– Entre 125.000 y 250.000 habitantes: dos oficinas de farmacia, debiendo estar, al menos, una de ellas en una zona de las previstas en el citado artículo 10.1.a).

– 125.000 biztanlerarte: farmazi bulego bat. Farmazi bulego hori aipatutako 10.1.a) atalean aurreikusten diren zona farmazeutikoetariko batean kokaturik egon beharko da.

– Entre 250.000 y 425.000 habitantes: tres oficinas de farmacia, debiendo estar, al menos, una de ellas en una zona farmacéutica de las previstas en el citado artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994.

– 125.000 eta 250.000 bitarteko biztanle: bi farmazi bulego. Biotatik bat, gutxienez, aipatutako 10.1.a) atalean aurreikusten diren zona farmazeutikoetariko batean kokaturik egon beharko da.

b) Si a consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las establecidas en el artículo 10.1.b) de la Ley 11/1994:

– 250.000 eta 425.000 bitarteko biztanle: Hiru farmazi bulego. Hirurotatik bat, gutxienez, aipatutako 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusten diren zona farmazeutikoetariko batean kokaturik egon beharko da. b) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.b) atalean ezarritako zona farmazeutikoetariko bat duenean:

– Una oficina de farmacia por zona unificada resultante, salvo que se superen los 125.000 habitantes, en cuyo caso deberá prestarse a través de dos oficinas de farmacia.

– Farmazi bulego bat gertatutako zona bateratu bakoitzeko;

c) Si a consecuencia de la unificación, la zona resultante comprende como mínimo una zona farmacéutica de las establecidas en el artículo 10.1.c) de la Ley 11/1994:

baina 125.000 biztanle baino gehiago egonez gero, bi farmazi bulegoren bitartez eman beharko da.

– una oficina de farmacia por zona unificada resultante, salvo que se superen los 125.000 habitantes, en cuyo caso la atención farmacéutica deberá prestarse a través de dos oficinas de farmacia.

c) Bateratzea dela-eta gertatu den zonak gutxienez, 11/1994 Legearen 10.1.c) atalean ezarritako zona farmazeutikoetariko bat duenean:

2.– Las zonas farmacéuticas que como consecuencia de la unificación estén obligadas a atender durante el horario de urgencia con dos o más oficinas de farmacia y establezcan un sistema de atención durante el horario de urgencia nocturna a través de, al menos, una oficina de farmacia permanente durante todo el año, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la reducción de una oficina de farmacia abierta al público en relación con las exigidas en el apartado anterior de este artículo.

– Farmazi bulego bat gertatutako zona bateratu bakoitzeko; baina 125.000 biztanle baino gehiago egonez gero, atentzio farmazeutikoa bi farmazi bulegoren bitartez eman beharko da.

Artículo 24.– De la presencia de los profesionales en los supuestos de unificación de zonas farmacéuticas.

2.– Bateratzea dela-eta, larrialdietako ordutegiz farmazi bulego bi edo gehiagoren bidez atenditzeko obligazioa duten zona farmazeutikoak direnean, eta urte osoan eta gutxienez farmazi bulego iraunkor baten bidez atentzio-sistema bat eratzen denean, osasun agintaritzak baimena eman dezake, jendearentzat irekita dagoen farmazi bulego bat murrizteko, atal honetako aurreko idazatian exigitutakoei dagokienez.

En todos los supuestos de unificación de zonas farmacéuticas será preceptiva la presencia física del farmacéutico responsable de la oficina de farmacia que esté prestando la atención farmacéutica, o la de todos los profesionales reglamentariamente exigidos cuando la atención farmacéutica se esté prestando de forma voluntaria.

24. atala.– Profesionalen presentzia zona farmazeutikoak bateratzen direnean.

CAPITULO VII

Zona farmazeutikoak bateratzen diren guztietan, ondoko hauen presentzia fisikoa obligaziozkoa izango da: atentzio farmazeutikoa ematen ari den farmazi bulegoko botikari arduradunarena, edota arauek exigitzen duten profesional guztiena, atentzio farmazeutikoa borondatez ematen denean.

Del procedimiento para la determinación de los

<FONT FACE="Garamond 3"

horarios y de los turnos.

VII. ATALBURUA

Artículo 25.– La opción horaria de los farmacéuticos.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Ordutegiak eta txandak zehazteko

1.– Con objeto de garantizar la atención farmacéutica y una correcta ordenación de los turnos, la opción horaria que presenten los titulares de las oficinas de farmacia en el correspondiente Colegio Oficial de Farmacéuticos deberá formularse necesariamente por años naturales, con anterioridad al primero de Octubre de cada año, y contener, al menos, las siguientes concreciones:

prozedura.

A) En relación con la jornada de lunes a viernes:

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>25. atala.– Botikarien ordu-aukera.

a) Jornada matinal: horario de cierre de ámbito municipal y horario de cierre de ámbito de zona farmacéutica.

1.– Atentzio farmazeutikoa eta txanden antolamendu zuzena bermatzeko, farmazi bulegoetako titularrek dagokien botikarien elkargo ofizialean ordu-aukera aurkeztuko dute. Ordu-aukera hori urte naturalen arabera eta urte bakoitzeko urriaren lehen egunaren aurretik egingo dute, eta gutxienez ondokook zehaztuta:

b) Jornada vespertina: horario de apertura y cierre de ámbito municipal y de ámbito de zona farmacéutica.

A) Astelehenetik ostiralera arteko jardunaldiari dagokionez: a) Goizeko jardunaldia: ixteko ordua, udal esparrukoa eta zona farmazeutikoaren esparrukoa.

c) Indicación de si opta, como jornada voluntaria para todo el año, el comprendido ininterrumpidamente entre las 9:00 horas y 22:00 horas.

b) Arratsaldeko jardunaldia: irekitzeko eta ixteko ordua, udal esparrukoa eta zona farmazeutikoaren esparrukoa.

B) En relación con los sábados:

c) Adierazi ea, urte osorako, 9:00etatik 22:00etara bitarteko borondatezko ordutegi etengabea egitea aukeratzen den.

B.1.– Si la jornada matinal debe ser considerada como horario ordinario obligatorio de ámbito de zona farmacéutica, así como, en su caso, el horario de atención al público.

B) Larunbateko jardunaldiari dagokionez:

B.2.– Si la jornada matinal debe ser considerada como horario ordinario obligatorio de ámbito municipal, así como, en su caso, el horario de atención al público.

B.1.– Goizeko jardunaldia zona farmazeutikoaren esparruko obligaziozko ohiko ordutegitzat hartu behar den ala ez; baita, hala dagokionean, publikoa atenditzeko ordutegia ere.

En este caso, se podrá proponer que el reparto de las horas específicas municipales se realice con un sistema de alternancia en el que, permaneciendo alternativamente un sábado abierto y otro cerrado, se cumpla con el mínimo de 40 horas semanales de media, en su cómputo mensual.

B.2.– Goizeko jardunaldia udal esparruko obligaziozko ohiko ordutegitzat hartu behar den ala ez; baita, hala dagokionean, publikoa atenditzeko ordutegia ere.

B.3. En el caso de que la jornada matinal de los sábados no esté comprendida dentro del horario ordinario obligatorio específico de la zona farmacéutica ni del municipio: B.3.1.– Si opta por permanecer voluntariamente abierta al público en la jornada matinal de todos los sábados del año.

Kasu honetan, udal ordu espezifikoen banaketa alternantzia sistema baten arabera egin dadin proposatu ahalko da: larunbat batean ireki, hurrengoan ez, txandaka, hilean batez beste eta astean gutxienez 40 ordu bete beharko lirateke.

B.3.2.– Si opta por permanecer voluntariamente abierta al público desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas, durante todos los sábados del año.

B.3.– Larunbatetako jardunaldia, zona farmazeutiko horretarako aurreikusitako jendearenganako atentzioko obligaziozko ordutegi espezifikoaren barruan ez dagoenean:

B.4.– En el caso de que la jornada matinal de los sábados esté comprendida dentro del horario obligatorio específico de atención al público previsto para esa zona farmacéutica o para ese municipio, deberá indicar si opta por permanecer abierta al público desde la finalización de la jornada matinal hasta las 22 horas, durante todos los sábados del año.

B.3.1.– Ea urteko larunbat guztietako goizeko jardunaldian jendearentzat irekita egotea aukeratzen den.

C.– En relación con los domingos y festivos, deberá indicar si opta por permanecer voluntariamente abierta al público desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas durante todos los domingos y festivos del año.

B.3.2.– Ea urteko larunbat guztietan, 09:00etatik 22:00etara arte jendearentzat irekita egotea aukeratzen den.

D.– En relación con el horario de urgencia, deberá indicar si opta por permanecer voluntariamente abierta al público desde las 22:00 horas hasta las 9:00 horas del día siguiente durante todas las noches del año.

B.4.– Larunbateko jardunaldia, zona farmazeutiko horretarako aurreikusitako jendearenganako atentzioko obligaziozko ordutegi espezifikoaren barruan dagoenean, adierazi beharko da ea urteko larunbat guztietan, goizeko jardunaldiaren amaieratik 22:00etara arte, jendearentzat irekita egotea aukeratzen den.

E.– Indicación de si opta por permanecer voluntariamente abierta al público las 24 horas del día durante todo el año.

C) Igandeei eta jaiegunei dagokienez, adierazi beharko da ea, urteko igande eta jaiegun guztietan 09:00etatik 22:00etara jendearentzat borondatez irekita egotea aukeratzen den.

2.– Sin perjuicio de que las opciones voluntarias previstas en el apartado anterior se refieran a todos los días del año, se considerará que cumplen este requisito cuando la opción horaria contemple el compromiso de prestar atención farmacéutica durante, al menos, 10 meses al año, siempre que, en caso de disfrutar de vacaciones, se disfruten dentro de los 2 meses excluidos en la opción. Artículo 26 .– La actuación de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

D) Larrialdietako ordutegiari dagokionez, adierazi beharko da ea, urteko gau guztietan 22:00etatik biharamuneko 09:00etara arte jendearentzat borondatez irekita egotea aukeratzen den.

1.– Con anterioridad al 15 de noviembre de cada año, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos deberán presentar ante la Autoridad Sanitaria la propuesta del horario de atención al público de las oficinas de farmacia para el año siguiente.

E) Adierazi ea urte osoan eguneko 24 orduak jendearentzat borondatez irekita egotea aukeratzen den.

2.– La propuesta horaria deberá referirse a los siguientes ámbitos territoriales:

2.– Aurreko idazatian aurreikusitako aukerak urteko egun guztiei dagozkie, eta egun guztietan izanbehar hori betetzen dela ulertuko da, baldin eta ordu-aukeran urtean gutxienez 10 hilabetetan atentzio farmazeutikoa emateko konpromezua adierazita badago; beti ere, oporrak —izanez gero— aukera horretatik kanpo geratzen diren bi hilabbeteetan hartzen badira.

a) a cada zona farmacéutica.

26. atala.– Botikarien elkargo ofizialen egitekoa. 1.– Urte bakoitzeko azaroaren 15a baino lehen, botikarien elkargo ofizialek osasun agintaritzari hurrengo urterako farmazi bulegoen jendearenganako atentzio-ordutegiaren proposamena aurkeztuko diote.

b) en su caso, a los municipios de cada zona farmacéutica.

2.– Ordu-proposamena lurralde-esparru hauei egokituko zaie: a) zona farmazeutiko bakoitzari.

c) a las zonas unificadas resultantes que previamente hayan sido autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

b) zona farmazeutiko bakoitzeko udalerriei, hala behar denean.

3.– Dicha propuesta deberá incluir los siguientes parámetros:

c) atera diren zona bateratuei, aurretiaz osasun agintaritzak onartuta.

a) el horario ordinario obligatorio.

3.– Proposamen horrek ondorengo parametroak bildu beharko ditu:

b) el número de oficinas de farmacia, así como su ubicación, que prestarán atención farmacéutica durante el resto del horario ordinario, así como durante el horario de urgencia.

a) obligaziozko ohiko ordutegia.

c) los refuerzos que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 y 11 de este Decreto, se consideren necesarios para subsanar aquellas posibles deficiencias en la atención farmacéutica que, sin embargo, no requieran la ampliación del número de oficinas de farmacia que deben atender durante el turno de guardia.

b) gainerako ohiko ordutegian eta larrialdietako ordutegian atentzio farmazeutikoa emango duten farmazi bulegoen kopurua eta baita horien kokalekua ere.

Esta propuesta del Colegio deberá tener en cuenta las opciones formuladas por los titulares de las oficinas de farmacia y las peculiaridades de atención farmacéutica que, en su opinión, tenga cada zona farmacéutica.

c) goardiako farmazi bulegoen kopurua handitu gabe, atentzio farmazeutikoko hutsak zuzentzeko komenigarritzat jotako errefortzuak, dekretu honetako 2. eta 11. ataletan ezarritakoaren babesean.

4.– En el supuesto de que el sistema de alternancia previsto en el artículo 25.B.2 sea solicitado por la totalidad de los titulares de oficinas de farmacia de un municipio y siempre que el número de oficinas de farmacia que vayan a prestar atención farmacéutica en la jornada matinal de los sábados no sea inferior a los mínimos establecidos en el artículo 9 de este Decreto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente podrá incorporar esta opción en su propuesta horaria.

Kolegioaren proposamen horrek kontuan izan beharko ditu farmazi bulegoetako titularrek formulatutako aukerak, eta, bere ustez, zona farmazeutiko bakoitzak dituen atentzio farmazeutikoko berezitasunak.

5.– Si las opciones formuladas por los titulares de las oficinas de farmacia presentan diferencias en cuanto al horario ordinario obligatorio, el Colegio Oficial de Farmacéuticos remitirá a la Autoridad Sanitaria la propuesta horaria que considere adecuada para cada zona farmacéutica y para cada municipio, acompañada de informe en el que exponga su parecer.

4.– Udalerri bateko farmazi bulego guzti-guztiek eskatzen badute 25.B.2 atalean adierazitako alternantzia-sistema, eta baldin eta larunbat goizeko jardunaldian atentzio farmazeutikoa eskainiko duten farmazi bulegoen kopurua ez bada dekretu honetako 9. atalean ezarritako kopurua baino txikiagoa, tokian tokiko botikarien elkargo ofizialak aukera hori jasoko du bere proposamenean.

6.– Si alguno de los parámetros de la propuesta presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos es considerado insuficiente por la Autoridad Sanitaria para garantizar la adecuada atención a la población, ésta realizará, previa consulta al citado Colegio, las adecuaciones oportunas.

5.– Farmazi bulegoetako titularrek formulatutako aukeren artean obligaziozko ohiko ordutegian diferentziak badaude, botikarien elkargo ofizialak osasun agintaritzari zera bidaliko dio: zona farmazeutiko bakoitzerako egokitzat jotako ordu–proposamena, eta honekin batera, bere irizpidea azaltzen duen txostena.

7.– En los supuestos de zonas farmacéuticas que comprendan municipios pertenecientes al ámbito geográfico de más de un Colegio Oficial de Farmacéuticos, la propuesta se tramitará por uno de ello, pero en el expediente deberá constar la conformidad de los Colegios afectados.

6.– Osasun agintaritzaren ustez, botikarien elkargo ofizialak aurkeztutako proposameneko parametroren bat biztanleriarenganako atentzio egokia garantizatzeko behar bestekoa ez denean, agintaritzak beharrezko egokitasunak egingo ditu, aipatu elkargoari kontsulta egin ondoren.

Artículo 27.– Excepciones.

7.– Zona farmazeutikoek botikarien elkargo ofizial bat baino gehiagoko esparru geografikoko udalerriak biltzen dituztenean, proposamena elkargo horietako batek tramitatuko du, baina espedientean jaso egin beharko da ukitutako elkargoaren adostasuna.

1.– Cuando el Colegio Oficial de Farmacéuticos informe que los mínimos determinados en este Decreto pudiesen resultar insuficientes para alguna zona farmacéutica, la Autoridad Sanitaria podrá, excepcionalmente, exigir para la misma unos mínimos superiores a los requeridos en este Decreto.

27. atala.– Salbuespenak.

2.– Así mismo, cuando el Colegio Oficial de Farmacéuticos informe que, en determinados meses del año, por el descenso extraordinario del número de habitantes de alguna zona farmacéutica, la atención farmacéutica en el horario ordinario no obligatorio puede prestarse sin menoscabo con un número inferior de oficinas de farmacia abiertas al público, la Autoridad Sanitaria podrá, excepcionalmente, reducir, para esa zona farmacéutica, los mínimos establecidos en este Decreto.

1.– Botikarien elkargo ofizialak, dekretu honetan zehaztutako gutxienekoak zona farmazeutikoren batentzat gutxiegi izatea gerta daitekeela informatuz gero, osasun agintaritzak, salbuespen gisa, zona horretarako dekretu honetan eskatutakoak baino gutxieneko altuagoak exigituko ditu.

Artículo 28.– La aprobación del horario de las oficinas de farmacia.

2.– Halaber, urteko hilabete jakin batzuetan zona farmazeutikoren bateko biztanle kopuruaren aparteko beherakada dela-eta, botikarien elkargo ofizialak jakinarazten badu, borondatezko ohiko ordutegian atentzio farmazeutikoa jendearentzat farmazi bulego gutxiago irekita kalterik gabe eman daitekeela, osasun agintaritzak, salbuespen gisa, zona horretarako dekretu honetan ezarritako gutxienekoak murriztuko ditu.

1.– La Autoridad Sanitaria aprobará el horario de las oficinas de farmacia, oídos los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, teniendo en cuenta las necesidades de atención farmacéutica y las peculiaridades de cada Territorio Histórico. 2.– Excepcionalmente, y con ocasión de fiestas de ámbito local, Navidades o Semana Santa, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos podrán autorizar para ese municipio en cuestión una reducción del número de oficinas de farmacia o del horario de atención al público aprobado por la Autoridad Sanitaria, siempre que la atención farmacéutica quede adecuadamente garantizada.

28. atala.– Farmazi bulegoen ordutegiaren onarpena. 1.– Osasun agintaritzak farmazi bulegoen ordutegia onartuko du, behin botikarien elkargo ofizialak entzunda, eta lurralde historiko bakoitzeko atentzio farmazeutikoko beharrizanak eta berezitasunak kontuan harturik.

Artículo 29.– La determinación de los turnos.

2.– Salbuespenez, eta tokian tokiko festa-egunetan, Eguberrietan edo Aste Santuan, botikarien elkargo ofizialek baimena eman dezakete udalerri horretarako osasun agintaritzak onarturik duen farmazi bulegoen kopurua edo jendea atenditzeko ordutegia murrizteko, beti ere atentzio farmazeutiko egokia ziurtatuko delarik.

1.– Una vez que la Autoridad Sanitaria apruebe el horario procedente, corresponderá a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos el establecimiento de los turnos precisos para prestar la debida atención farmacéutica, tanto en horario ordinario no obligatorio como en horario de urgencia.

29. atala.– Txanden zehaztapena.

2.– El cumplimiento de los turnos que se determinen por los correspondientes Colegios Oficiales de Farmacéuticos será obligatorio para todas las oficinas de farmacia.

1.– Osasun agintaritzak ordutegi egokia onartu eta gero, botikarien elkargo ofizialen zeregina izango da behar bezalako atentzio farmazeutikoa emateko beharrezko txandak ezartzea, bai borondatezko ohiko ordutegirako bai larrialdietako ordutegirako.

3.– Si en el horario ordinario no obligatorio la atención farmacéutica de alguna zona farmacéutica quedase cubierta, en cuanto al número de oficinas de farmacia, por las que voluntariamente hayan optado por permanecer abiertas al público, pero como consecuencia de su ubicación no pudiera garantizarse adecuadamente dicha atención, la Autoridad Sanitaria podrá exigir la incorporación de otras oficinas de farmacia en los correspondientes turnos a establecer por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

2.– Botikarien elkargo ofizialek zehaztuko dituzten txandak betetzea obligaziozkoa izango da farmazi bulego guztientzako.

4.– Una vez determinados los turnos, el Colegio de Farmacéuticos comunicará a la Autoridad Sanitaria cuáles son las oficinas de farmacia que, fuera del horario ordinario obligatorio, prestan atención farmacéutica de forma voluntaria y cuáles son las que lo hacen en cumplimiento de los turnos obligatorios establecidos por dicho Colegio.

3.– Jendearentzat borondatez irekita egoteko aukera egin duten farmazi bulego kopuruari dagokionez, zona farmazeutikoren bateko atentzio farmazeutikoa borondatezko ohiko ordutegiarekin beteta geratuko balitz, baina atentzio hori farmaziok kokatuta dauden lekuengatik behar bezala garantizatzen ez bada, osasun agintaritzak beste zenbait farmazi bulego dagozkien txandetan sartzea exigituko du; txanda horiek botikarien elkargo ofizialek ezarriko dituzte.

Artículo 30.– La publicidad del horario de las oficinas de farmacia.

4.– Txandak zehaztu eta gero, botikarien elkargoak osasun agintaritzari zera jakinaraziko dio: zeintzuk diren, obligaziozko ohiko ordutegitik kanpo, atentzio farmazeutikoa borondatez ematen duten farmazi bulegoak, eta zeintzuk diren aipatu elkargoak ezarritako obligaziozko txandak betetzeagatik ematen dutenak.

1.– En lugar visible de cada oficina de farmacia figurará información sobre:

30. atala.– Farmazi bulegoen ordutegiaren publizitatea.

a) el horario de apertura y cierre de la oficina de farmacia, incluido los sábados y, en su caso, los festivos.

1.– Ikusteko moduko lekuan ondokook agertuko dira:

b) la dirección de las oficinas de farmacia a las que les corresponda prestar atención farmacéutica, tanto en horario ordinario no obligatorio como en horario de urgencia, dentro de la misma zona farmacéutica o de la que resulte por la unificación de ellas.

a) farmazi bulegoaren irekiera eta itxieraren ordutegia, larunbatak eta, hala dagokionean, jaiegunak barne.

2.– Dicha información se redactará en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) atentzio farmazeutikoa eman beharra duten farmazi bulegoen helbidea, borondatezko ohiko ordutegian zein larrialdietako ordutegian, zona farmazeutiko beraren barruan edo zonak bateratzearen ondoriozko zonaren barruan.

Artículo 31.– El procedimiento para la autorización de cierre por vacaciones.

2.– Informazio hori Euskal Autonomi Elkarteko bi hizkuntza ofizialetan idatziko da.

1.– Las oficinas de farmacia que lo deseen, y lo comuniquen al Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente con anterioridad al primero de Octubre del año anterior, podrán cesar temporalmente su actividad por un periodo vacacional no superior a 30 días laborables, bien de forma fraccionada o continuada, siempre y cuando permanezcan abiertas, al menos, el siguiente número de oficinas de farmacia:

31. atala.– Oporrengatik ixteko baimen-prozedura.

a) en las Zonas Farmacéuticas de las previstas en el artículo 10.1.a) de la Ley 11/1994:

1.– Hala nahi duten farmazi bulegoek eten dezakete aldi baterako beren jarduera 30 egunetik beherako oporraldian, dagokien botikarien elkargo ofizialari aurreko urteko urriaren lehen egunaren aurretik jakinarazi eta gero; oporraldi hori zatituta edo etenik gabe egin daiteke, baina, beti, honako farmazi bulegoen kopurua, gutxienez, irekita geratu beharko da:

1/3 de las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica, debiendo permanecer abierta, al menos, una oficina de farmacia en cada zona de salud, con excepción de las dotadas con una única oficina de farmacia, en las que no será precisa su apertura.

a) 11/1994 Legearen 10.1.a) atalean aurreikusitakoen zona farmazeutikoetan:

b) En las zonas farmacéuticas de las previstas en los apartados b) y c) del artículo 10.1 de la citada Ley 11/1994, deberán permanecer abiertas al menos 1/3 de las oficinas de farmacia de cada municipio, y, en todo caso, al menos una oficina de farmacia.

Zona farmazeutikoko farmazi bulegoen 1/3a, osasun zona bakoitzean farmazi bulego bat, gutxienez, irekita geratu beharko delarik, farmazi bulego bakarra duten zonetan izan ezik; horietan ez da izango beharrezkoa irekitzea.

2.– El Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente podrá autorizar el cierre temporal por vacaciones de una oficina de farmacia, única en el municipio, siempre que se garantice la correcta atención farmacéutica a través de otra oficina de farmacia de un municipio próximo. En la tramitación del expediente se dará audiencia al ayuntamiento afectado.

b) Aipatutako 11/1994 Legearen 10.1. ataleko b) eta c) idazatietan aurreikusitako zona farmazeutikoetan, udalerri bakoitzeko farmazi bulegoen 1/3a gutxienez geratu beharko dira irekita, eta beti, farmazi bulego bat gutxienez.

3.– Si con las propuestas realizadas se respetan los mínimos previstos en el apartado 1 de este artículo, el periodo vacacional se autorizará sin más trámite.

2.– Udalerriko farmazi bulego bakarra denean, dagokion botikarien elkargo ofizialak baimenduko du oporrengatiko haren aldi baterako itxiera, beti ere, hurbileko udalerriko beste farmazi bulego baten bidez atentzio farmazeutikoa modu egokian ematea garantizatzen denean. Espedientea tramitatzean ukitutako udalari entzunaldia eskainiko zaio.

4.– En los casos en que no se cubran las necesidades mínimas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, previa audiencia de los interesados, establecerá los turnos de carácter obligatorio que podrán implicar la prohibición de disfrutar las vacaciones total o parcialmente en el periodo previsto inicialmente por el farmacéutico titular de la oficina de farmacia.

3.– Egindako proposamenek atal honetako 1 idazatian aurreikusitako gutxienekoak gordetzen badituzte, oporraldia tramite gehiagorik gabe baimenduko da.

5.– El Colegio Oficial de Farmacéuticos remitirá a la Autoridad Sanitaria con anterioridad al 15 de noviembre, junto con la propuesta horaria, el calendario de vacaciones autorizado para el año siguiente.

4.– Beharrizan minimoak betetzen ez diren kasuetan, botikarien elkargo ofizialak obligaziozko txandak ezarriko ditu, interesatuei entzun ondoren; txandok direla-eta gerta daiteke farmazi bulegoko botikari titularrek hasieran aukeratu duten aldian oporrak, osorik edo zatituta, ezin hartzea.

Artículo 32.– Las vacaciones solicitadas fuera del plazo inicial.

5.– Botikarien elkargo ofizialak osasun agintaritzari azaroaren 15a baino lehen bidaliko dio, ordu-proposamenarekin batera, hurrengo urterako baimendutako oporren egutegia.

Las oficinas de farmacia, que no hubieran comunicado su pretensión del periodo vacacional con anterioridad al primero de octubre del año anterior, deberán justificar que la atención farmacéutica a prestar mediante los turnos previstos para esa oficina de farmacia, tanto en horario ordinario como en el de urgencia, queda garantizada, a fin de que el Colegio Oficial de Farmacéuticos pueda autorizar el cierre por vacaciones de dicha oficina de farmacia.

32. atala.– Hasierako epetik kanpo eskatutako oporrak.

Artículo 33.– Los cierres temporales de las oficinas de farmacia.

Aurreko urteko urriaren lehenaren aurretik oporraldia egiteko nahia jakinarazi gabe duten bulegoek justifikatu beharko dute garantizatuta geratzen dela farmazi bulego horretarako aurrikusitako txanden bidezko atentzio farmazeutikoa; horrela izanez gero, Botikarien Kolegio Ofizialak eman dezake baimena farmazi bulego hori oporrengatik ixteko.

Lo cierres temporales de las oficinas de farmacia por motivos profesionales o personales se regirán por lo dispuesto en el Decreto 338/1995, de 27 de Junio, por el que se regulan los procedimientos de creación, traslado, cierre y funcionamiento de las oficinas de farmacia.

33. atala.– farmazi bulegoen aldi baterako itxierak. Zio profesionalak zein pertsonalak direla-eta, farmazi bulegoen aldi baterako itxierak arautzeko, ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuan xedatutakora joko da; izan ere, Dekretu horrek arautzen ditu farmazi bulegoen sortze, lekualdatze, itxiera eta funtzionamenduari buruzko prozedurak.

CAPITULO VIII

<FONT FACE="Garamond 3" VIII. ATALBURUA

Del procedimiento sancionador.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Zigor-prozedura.

Artículo 34.– Infracciones y sanciones. 1.– Las infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del correspondiente expediente, con arreglo a lo previsto en el Capítulo XIV de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>34. atala.– Lege-urratze eta zigorrak.

2.– Se calificarán como infracciones leves:

1.– Dekretu honetan xedatutakoa urratzeak zigor administratiboa ekarriko du, aldez aurretik espediente egokia bideratu ondoren, Euskal Herriko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen XIV. Atalburuan aurreikusitakoaren arabera, gerta daitezkeen erantzukizun zibil, penal edo bestelakoen kalterik gabe.

a) Las simples irregularidades en el cumplimiento del horario de apertura o cierre de la oficina de farmacia, sin trascendencia directa para la salud pública.

2.– Lege-urratze arinak izango dira:

b) La ausencia injustificada de la oficina de farmacia del farmacéutico titular, de los cotitulares, o, en su caso, de los profesionales reglamentariamente exigidos.

a) Farmazi bulegoaren irekiera nahiz itxieraren ordutegiak betetzean egindako irregulartasunak, osasun publikoarentzat zuzeneko eraginik ez dutenean.

c) Los simples incumplimientos de las previsiones del sistema de localización que supongan demora en la atención farmacéutica, sin trascendencia directa en la salud de las personas atendidas.

b) Farmazi bulegoko botikari titularra, kotitularrak, edo, hala dagokionean, arauek exigitutako profesionalak justifikaziorik gabe bertan ez egotea.

3.– Se calificarán como infracciones graves:

c) Lokalizazio-sisteman aurreikusitakoak ez-betetzea, atentzio farmazeutikoan atzerapena dakarrenean, eta pertsona atendituen osasunean zuzeneko eraginik ez duenean.

a) La atención al público en las oficinas de farmacia sin la presencia y actuación profesional de farmacéutico alguno.

3.– Lege-urratze larriak izango dira:

b) El incumplimiento reiterado del horario de apertura o cierre de la oficina de farmacia.

a) Farmazi bulegoetako jendearenganako atentzioa, baldin eta atentzio hori botikariaren presentziarik nahiz jarduketarik gabe ematen bada. b)Farmazi bulegoko irekieraren zein itxieraren ordutegia behin eta berriz ez betetzea.

c) Las demoras en la atención farmacéutica en los supuestos de atención mediante sistema de localización.

c) Atentzio farmazeutikoan atzerapenak izatea, lokalizazio–sistemaren bidezko atentzioko kasuetan.

d) El incumplimiento de los turnos de atención al público, tanto en horario ordinario no obligatorio como en horario de urgencia, sin trascendencia directa para la salud de las personas.

d) Jendearenganako atentzioko txandak ez betetzea, hala borondatezko ohiko ordutegian nola larrialdietako ordutegian, pertsonen osasunerako zuzeneko eraginik ez dagoenean.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

e) Lege-urratze arinetan behin eta berriz erortzea.

4.– Tendrán la calificación de infracción muy grave:

4.– Lege-urratze oso larriak izango dira:

a) El incumplimiento del horario de apertura o cierre de la oficina de farmacia que se realice de forma consciente y deliberada, siempre que como consecuencia del mismo se produzca un grave daño para la salud de las personas.

a) Farmazi bulegoko irekiera nahiz itxieraren ordutegia ez betetzea, jakinaren gainean eta deliberatuki egiten denean, eta beti ere, urratze horren ondorioz pertsonen osasunerako kalte larria gertatzen denean.

b) El incumplimiento consciente y deliberado de los turnos de atención al público establecidos por los correspondientes Colegios Oficiales de Farmacéuticos, siempre que como consecuencia del mismo se produzca un daño grave para la salud de las personas.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Dekretu hau indarrean jartzen denean ere, uztailaren 16ko 181/1996 Dekretuaren arabera antolatutako farmazi bulegoen ordutegiak jendea atenditzeko, txanda-sistemak eta oporren araubidea ere indarrean mantenduko dira, 1998ko urtarrilaren 1erarte. Nolanahi ere, botikarien elkargo ofizialek beti egokitu ahal izango dute larunbat goizeko jardunaldia, Zona Farmazeutikoak Bateratzeari buruzko Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariaren 1996ko abenduaren 4ko Erabakian jasota ez dauden zona farmazeutikoei dagokienez, dekretu honetako 5.2.b) eta 6.2 ataletara.

c) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.

<FONT FACE="Garamond 3" INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Oraingo dekretua indarrean sartzen denean, indargabetuak geldituko dira bertan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta modu berezian, uztailaren 16ko 181/1996 Dekretua, zeinek jendea atenditzeko farmazi bulegoen ordutegia zehazten duen, salbu eta bere gehigarrizko xedapena.

La ordenación de los horarios de atención al público, el sistema de turnos y el régimen de vacaciones de las oficinas de farmacia efectuadas conforme al Decreto 181/1996, de 16 de julio, mantendrá su vigencia a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 1 de enero de 1998, sin perjuicio de que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos puedan adecuar, para zonas farmacéuticas no incluidas en la Resolución de 4 de Diciembre de 1996 del Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria sobre Unificación de zonas Farmacéuticas, la jornada matinal de los sábados a lo previsto en los artículos 5.2.b) y 6.2 de este Decreto.

Beren-beregi deklratzen da indarrean Osasun sailburuaren 1996ko irailaren 16ko Agindua, zona farmazeutikoak betaratzeari buruzkoa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENAK

A la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la misma y, en particular, el Decreto 181/1996, de 16 de julio, por el que se determina el horario de atención al público de las oficinas de farmacia, excepto su disposición adicional.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Lehenengoa.– Osasun sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko.

Se declara expresamente vigente la Orden de 16 de septiembre de 1996, del Consejero de Sanidad, por el que se establece el procedimiento de unificación de zonas farmacéuticas.

Bigarrena.– Oraingo dekretu hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 1997.

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Sanidad

IÑAKI AZKUNA URRETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental