Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 1997ko ekainaren 18a, asteazkena

N.º 115, miércoles 18 de junio de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasuna
Sanidad
3247
3247

129/1997 DEKRETUA, ekainaren 3koa, farmazietako giza baliabideei buruzkoa.

DECRETO 129/1997, de 3 de junio, sobre dotación de medios humanos de las oficinas de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen helbururik behinena, bertako zioen adierazpenean ezarrita dagoenez gero, herritar guztiei atentzio farmazeutiko egokia bermatzea da. Horregatik, atentzio farmazeutikoko establezimenduak helburu horretarako beharrezkoa den giza baliabidez hornitzea da bertan jasotzen den premisa ezinbesteetariko bat.

La Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece, en su exposición de motivos, como meta fundamental de la propia Ley el garantizar a todos los ciudadanos una adecuada atención farmacéutica, considerando, como una de las premisas necesarias para ello, que los establecimientos de atención farmacéutica estén dotados de los recursos humanos necesarios a tal fin.

Horren harian, botikari titularrik ezean ordezkoa edo erregente bat izendatu beharra gerta litekeen kasuak zehazten dira Legean bertan; eta horretaz gainera, 6.6 atalean adierazten denez, araudiz ezarri beharko da zein kasutan izango diren beharrezkoak botikari laguntzaileak, farmaziaren jarduera–kopurua edo botikari titularraren adina kontutan hartuta.

En desarrollo de este objetivo, se establecen en la propia Ley los supuestos en los que, en ausencia del farmacéutico titular, procede la designación de un regente o de un sustituto. Así mismo, el artículo 6.6 de la citada Ley establece que reglamentariamente se determinarán los supuestos en que será necesaria la presencia de farmacéuticos adjuntos, en función del volumen de actividad de la citada oficina de farmacia o de la edad del farmacéutico titular.

Botikariaren adina dela eta, Legean aipatzen den adina (65 urte), nahiz eta beste funtzio baterako ezartzen den, egokia izan daiteke, erreferentzia gisa, adin horretako titularrari botikari laguntzaileak jartzeko.

En cuanto a la edad del farmacéutico, en la propia Ley se establece una edad, los 65 años, que, si bien está concebida para otra función, puede servir de referencia para considerar la conveniencia de complementar la actuación profesional del titular que cumpla la citada edad con la incorporación de farmacéuticos adjuntos.

Jarduera-kopurua dela eta, balio hori farmazia bakoitzean neurtu nahi da halako formula adierazgarri baten bidez. Horretarako, Osasun Sistema Nazionalak emandako errezeta-kopurua hartu da aintzat eta, egiazkotasuna zehazte aldera, bereizi egin dira, batetik, pentsiodunei emandako errezetak, eta bestetik, aktiboei emandakoak; errezeta-multzo bakoitzari zuzenketa-faktore ezberdina aplikatu zaie.

En cuanto al volumen de actividad, se pretende utilizar una fórmula que permita estimar en cada oficina de farmacia su volumen de actividad. A estos efectos, se ha tomado el número de recetas del Sistema Nacional de Salud dispensadas en ella como parámetro representativo de la actividad global. Con objeto de acercarnos más a la realidad de la actividad desarrollada, se han diferenciado las recetas dispensadas a pensionistas de las recetas dispensadas a activos aplicando a cada grupo de recetas un factor de corrección distinto.

Aurreko hori guztia kontutan hartuta, Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 6. atalean xedatutakoari jarraituz, hainbat erakunderen iritzia jaso eta gero —alegia, Botikarien Elkargo Profesionalak, Botikarien Enpresa Elkarteak, Botikari Erregente, Ordezko, Laguntzaile eta jardungabekoen Elkartea, eta Farmazia–Laguntzaileen Elkartea—, Osasun sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko ekainaren 3an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

Por todo lo expuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, oídos los Colegios Profesionales de Farmacéuticos, las Asociaciones Empresariales de Farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos Regentes, Adjuntos, Sustitutos y sin ejercicio y la Asociación de Auxiliares de Farmacia, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de junio de 1997,

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

JARDUERA PROFESIONALA

DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL EN LA OFICINA DE FARMACIA

FARMAZIAN

Artículo 1.– La presencia y la actuación profesional en las oficinas de farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1. atala.– Farmazian bertan egotea eta jarduera profesionala.

1.– La presencia y actuación profesional del farmacéutico titular, o de los cotitulares, en su oficina de farmacia, es requisito inexcusable para desarrollar las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Botikari titularra farmazian egotea eta bertan bere jarduera profesionala burutzea ezinbesteko baldintzak dira Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 5. atalean adierazitako eginkizunak gauzatzeko.

2.– La presencia y actuación profesional del farmacéutico titular, o de los cotitulares, podrá ser suplida por la de farmacéuticos sustitutos o la de regentes, en los supuestos y condiciones previstos en este Decreto.

2.– Botikari titularraren edo titularkideen presentzia eta jarduera profesionalen ordez botikari ordezko edo erregenteena posible izango da, dekretu honetan jasotako kasuetan eta aurreikusitako baldintzak betez gero. 3.– Titularrak edo titularkideak ezezik, farmaziek, kasuan kasu, beste mota bateko botikarien presentzia eta jarduera profesionala ere izango dituzte, laguntzaileenak alegia. Hauek titularrarekin, ordezkoarekin edo erregentearekin lankidetzan arituko dira establezimenduan.

3.– Además del titular o cotitulares, las oficinas de farmacia deberán contar, según los casos, con la presencia y actuación profesional de otros farmacéuticos, que se denominarán adjuntos, y que colaborarán con el titular, regente o sustituto en las funciones propias del establecimiento.

Dekretu honetako 7 a) atalean jasotako kasuetan Farmaziako titularrak edo titularkideak derrigorrez hartu beharko ditu laguntzaileak; gainerako kasuetan, berriz, aukeran izango du laguntzaileak hartzea ala ez hartzea.

La incorporación de adjuntos en las oficinas de farmacia tendrá, para el farmacéutico titular o cotitulares, carácter obligatorio, en los supuestos previstos en el artículo 7 a) de este Decreto, y carácter voluntario en cualquier otro supuesto.

4.– Farmazian optika, ortopedia edo analisi klinikoetako sekziorik jarri nahi izanez gero, beharrezkoa izango da titularrak edo titularkideetako batek sekzio horretako eginkizunak burutzeko gaitasuna nahikoa edo dagokion titulazioa edukitzea, nahiz eta gaitasun edo titulazio horien jabe diren beste profesionalak egon bertan.

4.– En las oficinas de farmacia en las que se pretenda instalar una sección de óptica, ortopedia o análisis clínicos, será preceptivo que el titular, o alguno de los cotitulares de la misma, esté capacitado o, en su caso, titulado para el desarrollo de las funciones propias de la sección, sin perjuicio de la actuación de otros profesionales debidamente capacitados o titulados.

5.– Atentzio farmazeutiko egokia eman ahal izateko ezinbestekoak diren botikarien presentzia eta jarduera profesionalaz gainera, farmaziek kasuan kasuko funtzionamendu egokia bermatzeko behar diren profesional eta/edo laguntzaileak izango dituzte.

5.– Además de los farmacéuticos cuya presencia y actuación profesional resulte inexcusable para la atención farmacéutica, las oficinas de farmacia podrán estar dotadas de aquellos otros profesionales y/o auxiliares que se consideren necesarios en cada caso para una correcta actuación.

2. atala.– Botikari titularra edo titularkidea.

Artículo 2.– El farmacéutico titular o cotitular.

Euren izenean farmaziaren funtzionamendu-baimena daukaten botikariak dira titularrak edo, hala badagokio, titularkideak.

Se denomina titular, o cotitulares en su caso, al farmacéutico o farmacéuticos a cuyo o cuyos nombres consta la autorización de funcionamiento de una oficina de farmacia.

3. atala.– Botikari erregentea.

Artículo 3.– El farmacéutico regente.

1.– Farmaziako titular edo titularkidearen funtzionak eta erantzukizunak bereganatzen ditu botikari erregenteak honako gorabeheretako bat gertatzen denean: titularraren edo titularkidearen heriotza, jubilazioa, ezintasuna edo ausentziari buruzko deklarazio judiziala.

1.– Se denomina regente al farmacéutico que ejerce las funciones y asume las responsabilidades correspondientes al titular o cotitular de la oficina de farmacia en los casos de fallecimiento, jubilación, incapacitación o declaración judicial de ausencia del titular o cotitular.

2.– Farmaziako botikari titularraren heriotza gertatzen denean, erregentziak 18 hilabeteko iraunaldia izango du gehienez ere, salbu eta Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 20. atalean aurreikusitako kasuan bada; orduan, gehienezko iraunaldia 6 urtekoa izango da.

2.– En los supuestos de fallecimiento del farmacéutico titular de una oficina de farmacia, la regencia tendrá una duración máxima de 18 meses, salvo en lo previsto en el artículo 20 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo caso tendrá una duración máxima de 6 años.

3.– Ezintasuna edo ausentziari buruzko deklarazio judiziala gertatzen denean, erregentziak 10 urteko iraunaldia izango du gehienez ere, salbu eta, deklarazio egiten den unean, ausentea edo ezindua 65 urtetik gorakoa bada; orduan, gehienezko iraunaldia 5 urtekoa izango da.

3.– En los casos de declaración judicial de ausencia o de incapacitación, la regencia tendrá una duración máxima de 10 años, salvo que el declarado ausente o incapacitado tuviere más de 65 años en la fecha de la declaración, en cuyo caso la regencia tendrá una duración máxima de 5 años.

Aurreko lerroaldean ezarritako epeak bukatutakoan, 18 hilabeteko epea emango da, gehienez, farmazia ixteko edo eskualdatzeko. Epe horretan farmazia jendearentzako irekita egongo da, erregente baten ardurapean.

Una vez finalizados los plazos a los que se refiere el párrafo anterior, se concederá de un plazo máximo de 18 meses, periodo durante el cual deberá procederse a la transmisión o al cierre de la oficina de farmacia. Durante este plazo la oficina de farmacia podrá continuar abierta al público bajo la responsabilidad de un regente.

4.– Jubilazioa gertatzen denean, erregentziak 5 urteko iraunaldia izango du, gehienez. Epe hori amaitu baino lehen, farmazia itxi edo eskualdatu egin beharko da.

4.– En los casos de jubilación, la regencia tendrá una duración máxima de 5 años, periodo durante el cual deberá procederse a la transmisión o al cierre de la oficina de farmacia.

5.– Titularkideak daudenean, horietako baten heriotza, jubilazioa, ezintasuna edo ausentziari buruzko deklarazio judiziala gertatzen denean, ez da beharrezkoa izango botikari erregente bat izendatzea, baldin eta oinordekoek, legezko ordezkariek edo, jubilazioaren kasuan botikari jubilatuak berak, hala eskatzen badute Osasun Administrazioan.

5.– En los supuestos de cotitularidad, cuando se produzca el fallecimiento, la declaración judicial de ausencia o incapacitación, o la jubilación de uno de ellos, no se requerirá la designación de farmacéutico regente, si así se solicita ante la Administración Sanitaria por los herederos, representantes legales o, en su caso, por el propio farmacéutico jubilado.

4. atala.– Botikari ordezkoa.

Artículo 4.– El farmacéutico sustituto.

1.– Farmaziako titular edo titularkidearen funtzionak eta erantzukizunak bereganatzen ditu, aldi baterako, botikari ordezkoak, honako gorabeheretako bat gertatzen denean:

1.– Se denomina sustituto al farmacéutico que temporalmente ejerce las funciones y asume las responsabilidades correspondientes al titular o cotitulares, cuando concurra en éstos últimos alguna de las siguientes causas:

a) Titularraren edo titularkidearen gaixotasuna, istripua edo amatasunagatiko atsedenaldia, baldin eta horrek galarazten badu farmazian bertan egon ahal izatea. Gorabeherak irauten duen beste iraungo du ordezkotzak ere.

a) Enfermedad, accidente o descanso maternal que imposibilite su presencia en la oficina de farmacia, y por el tiempo de su duración.

b) Titularra edo titularkidea zeregin publikoetarako edo ordezkaritza profesionaletarako izendatua edo hautatua denean. Gorabeherak irauten duen beste iraungo du ordezkotzak ere.

b) Designación o elección para el desempeño de asuntos públicos o de representación profesional por el tiempo de duración de la misma.

c) Urtean gehienez 10 eguneko ausentziak norberaren gauzak egiteko gertatzen direnean.

c) Ausencias por asuntos propios con una duración anual máxima de 10 días.

d) Soldadutza edo Ordezko Zerbitzu Soziala egin beharra gertatzen denean. Gorabeherak irauten duen beste iraungo du ordezkotzak ere.

d) Cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar o prestación social sustitutoria, durante el tiempo de duración de los mismos.

e) Lanbidearekin zerikusia duten trebakuntza edo espezializazio-ikasketak egin beharra gertatzen denean. Programan aurreikusitako denbora iraungo du ordezkotzak ere.

e) Realización de estudios de capacitación o especialización relacionadas con su actividad profesional, por el tiempo previsto en el programa.

f) Urteroko opor garaian, gehienez 30 egun baliodunetan, dekretu honetako 6.1.c) atalean jasotako kasuan izan ezik.

f) Disfrute de vacaciones anuales, con un máximo de 30 días hábiles, salvo lo dispuesto en el artículo 6.1.c) de este Decreto.

2.– Halaber, urgentzietako ordutegian eta beharrezkoa ez den ohiko ordutegian farmaziako titularraren edo titularkideen funtzioak eta erantzukizunak bereganatzen dituen botikaria ere ordezkotzat joko da, beti ere, kasu batean zein bestean, txanda–beharkizunengatik egiten bada zerbitzu hori.

2.– Así mismo, se denomina sustituto al farmacéutico que ejerce las funciones y asume las responsabilidades correspondientes al titular o cotitulares de la oficina de farmacia, durante el horario de urgencia y durante el horario ordinario no obligatorio, siempre que en una u otra situación, el servicio se preste por exigencia de turno. 3.– Excepcionalmente, por razones estrictamente personales y debidamente acreditadas, previo informe del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la designación de un sustituto.

3.– Salbuespenez, arrazoi pertsonal hutsengatik Osasun Agintaritzak ordezko bat izendatu ahalko du, baldin eta arrazoiok behar den moduan egiaztatzen badira eta tokiko botikarien elkargoaren txostena jaso ondoren.

4.– En los supuestos de cotitularidad, sólo será necesaria la incorporación de un sustituto cuando alguna de las causas previstas en los apartados anteriores de este Decreto concurran en todos los cotitulares, sin perjuicio de la necesidad de incorporar adjuntos en función del volumen de actividad.

4.– Titularkideak daudenean, ordezkoaren izendapena egiteko, aurreko gorabehera horietako bat titularkide guztiei gertatu behar zaie, nahiz eta laguntzaileak hartu ahal izango diren, jarduera-kopurua dela eta.

Las ausencias de cotitulares como consecuencias de las situaciones previstas en este Decreto deberán ser comunicadas a la Autoridad Sanitaria con anterioridad a su materialización o dentro de los dos días siguientes.

Dekretu honetan jasotako tirularkideen ausentziak pertsona horiek postua utzi aurretik edo handik bi egun baino lehen jakinaraziko zaizkio Osasun Agintaritzari.

5.– La incorporación de sustitutos tendrá la duración, bien de jornada completa, bien de jornada de duración inferior, en función de la causa que motive la ausencia del titular o cotitular.

5.– Ordezkoen lanaldia osoa edo murritzagoa izango da, titularraren edo titularkideen auzentzia zerk eragin duen.

Artículo 5.– El farmacéutico adjunto.

5. atala.– Botikari laguntzailea.

Se denomina adjunto al farmacéutico que bajo la dirección del farmacéutico titular o cotitulares, regente o sustituto colabora en las funciones que se desarrollan en una oficina de farmacia.

Farmaziako titular edo titularkidearen esanetara, edo erregentearen edo ordezkoaren ardurapean, parte hartzen du farmaziako eginkizunetan.

Artículo 6.– Excepciones a la obligatoriedad de designar sustituto.

6. atala.– Ordezkoa izendatzea noiz ez den beharrezkoa.

1.– En las oficinas de farmacia que cuenten con algún adjunto, éste podrá suplir al farmacéutico titular o cotitular, regente o sustituto cuando concurra en estos alguna de las siguientes causas:

1.– Laguntzaileren bat duten farmazietan, horrek botikari titularra edo titularkidea, edo erregentea edo ordezkoa ordeztu ahalko du, baldin eta gorabehera hauetako bat gertatzen bada:

a) En los periodos de baja por enfermedad o accidente, de duración inferior a 15 días.

a) Gaixotasun edo istripuengatiko bajetan, 15 egunetik beherakoak direnetan.

b) En ausencias motivadas por asuntos propios, de duración inferior a 3 días laborables y por un máximo anual de 6 días.

b) Norberaren gauzak egiteko ausentzietan, 3 lanegunetik beherakoak eta, gehienez, urtean 6 egunekoak direnetan.

c) Por vacaciones del titular, regente o sustituto, por un periodo no superior a 30 días hábiles.

c) Titularraren, erregentearen edo ordezkoaren oporraldietan, 30 egun baliodunetik gorakoak ez direnetan.

d) Las ausencias por lactancia que no superen las 2 horas diarias.

d) Edoskitzeagatiko ausentzietan, egunean bi ordutik beherakoak direnetan.

2.– Las suplencias que se produzcan como consecuencia de los supuestos previstos en el apartado anterior deberán ser comunicadas a la Autoridad Sanitaria con anterioridad a su comienzo, en los supuestos de los apartados c) y d), y dentro de los 2 primeros días de baja o de ausencia, en los demás supuestos.

2.– Aurreko idazatian jasotako ordezkapenak pertsona horiek postua utzi aurretik jakinaraziko zaizkio Osasun Agintaritzari, c) eta d) kasuetan; eta handik bi egun baino lehen, gainerako kasuetan.

CAPÍTULO II

<FONT FACE="Garamond 3"

DE LA INCORPORACIÓN DE FARMACÉUTICOS ADJUNTOS

II. ATALBURUA

Artículo 7.– Carácter de la incorporación.

BOTIKARI LAGUNTZAILEAK

La incorporación de adjuntos en las oficinas de farmacia tendrá:

HARTZEAZ

a) Carácter obligatorio: En los supuestos y condiciones que se determinan en este Decreto, en función del número de actuaciones profesionales que se realicen en la oficina de farmacia, de la edad del farmacéutico titular, de la adjudicación de la administración de botiquines y depósitos de medicamentos o en función de que la oficina de farmacia cuente con alguna sección autorizada, y que la misma sea atendida por el titular de la farmacia.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 7. atala.– Botikari laguntzaileak hartzea noiz den derrigorrezkoa.

b) Carácter voluntario: En cualquier otro supuesto. Artículo 8.– El régimen de las incorporaciones.

Farmazian laguntzaileak hartzea derrigorrezkoa edo aukerakoa izan daiteke.

1.– La incorporación de farmacéuticos adjuntos de carácter obligatorio, por razón de la edad del farmacéutico titular o del volumen de actividad, se realizará en régimen de jornada completa.

a) Derrigorrezkoa: dekretu honetan ezarritako kasuetan, alegia, honakoak kontutan hartuta: farmaziako jarduera profesionalen kopurua, botikari titularraren adina, botikin eta medikamentu-biltegiak administratzeko esleipena, eta, farmaziak baimendutako sekziorik edukiz gero, horren ardura titularrak badarama.

2.– Excepcionalmente, las incorporaciones de carácter obligatorio, debidas al volumen de actividad de las oficinas de farmacia con una única sección autorizada, se podrán producir en régimen de media jornada, siempre que se trate de oficinas de farmacia con un único titular y el número de actuaciones profesionales anuales no supere los 55.000. Este número de actuaciones profesionales se podrá ampliar hasta 60.000 si la oficina de farmacia está dotada con personal auxiliar que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 11 de este Decreto.

b) Aukerakoa: gainerako kasuetan.

3.– En las oficinas de farmacia no dotadas de adjuntos, la incorporación de los mismos, en los supuestos de administración de depósitos de medicamentos o botiquines, tendrá una duración mínima equivalente al tiempo en el que coincida el horario de atención en la oficina de farmacia con el de atención del botiquín o depósito.

8. atala.– Botikari laguntzaileen lanaldia.

4.– La incorporación de adjuntos con carácter voluntario podrá realizarse con la duración temporal que estipulen las partes.

1.– Botikari titularraren adinagatik edo jarduera-kopuruagatik botikari laguntzaileak hartzen direnean, horiek lanaldi osoaren errejimenean arituko dira.

5.– A los efectos del requisito de la jornada completa, se entenderá que existe una contratación a jornada completa en los supuestos de dos contrataciones a media jornada, complementarias en el tiempo. Artículo 9.– La determinación del número de actuaciones profesionales.

2.– Salbuespenez, baimendutako sekzio bakarra duten farmazietan jarduera-kopuruagatik botikari laguntzaileak hartzen direnean, horiek lanaldi erdian aritu ahalko dira, beti ere farmaziak titular bakarra duenean eta bertako jarduera profesionalen kopurua 55.000tik beherakoa denean. Kopuru hori 60.000ra handitu ahal izango da, baldin eta farmaziak dekretu honetako 11. atalean ezarritako baldintzak betetzen dituen langile laguntzaileak baditu.

1.– La determinación del número de actuaciones profesionales de la oficina de farmacia, se realizará conforme a la siguiente fórmula:

3.– Laguntzailerik ez duten farmazietan, botikin eta medikamentu-biltegiak administratzeko botikari laguntzaileak hartzen badira, horren iraunaldia, gutxienez, bezeroak atenditzeko ordutegia botikin eta medikamentu-biltegia atenditzekoarekin bat etortzen den hori izango da.

N.º Act. Prof. = N.º RP x 1,15 + N.º RA x 2,15

4.– Laguntzaileak hartzea aukerakoa denean, horren iraunaldia bi aldeek ezarritako hura izango da.

N.º Act. Prof. = Número de Actuaciones Profesionales/año.

5.– Lanaldi osoaren betekizunak betetze aldera, halako kontratazioa egin dela ulertuko da lanaldi erdiko bi kontratazio, denboraz osagarriak, egiten direnean.

N.º RP = Número de Recetas de Pensionista dispensadas en esa Oficina de Farmacia durante el año anterior.

9. atala.– Jarduera profesionalen kopurua zehaztea.

N.º RA = Número de Recetas de Activo dispensadas en esa Oficina de Farmacia durante el año anterior.

1.– Farmaziako jarduera profesionalen kopurua zehazteko honako formula hau erabiliko da:

Los factores de corrección 1,15 y 2,15 tienen por objeto cuantificar el numero de actuaciones profesionales que se realizan en las oficinas de farmacia no sometidas a recetas del sistema nacional de salud.

Jar. prof. kop. = <FONT FACE="Garamond 3" PE <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> kop. x 1,15 + <FONT FACE="Garamond 3" AE<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> kop x 2,15

2.– A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo, se entenderá por año anterior el año natural previo que finaliza el último 30 de junio habiendo comenzado el 1 de julio del año anterior.

Jar. prof. kop. = jarduera profesionalen kopurua/urtean.

3.– La determinación del número de profesionales exigibles en cada oficina de farmacia se realizará mediante Resolución del Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria.

<FONT FACE="Garamond 3" PE <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> kop. = aurreko urtean farmazia horretan emandako pentsiodunen errezetak.

Artículo 10.– El número de profesionales en función del volumen de actividad.

<FONT FACE="Garamond 3" AE <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>kop. = aurreko urtean farmazia horretan emandako aktiboen errezetak.

La presencia y actuación profesional de farmacéuticos, en función del número de actuaciones profesionales, será exigible conforme a la siguiente escala:

Zuzenketa-faktoreen (1,15 eta 2,15) helburua da Osasun Sistema Nazionaletik kanpo farmazietan ematen diren errezeta-kopurua zenbatzea.

– Hasta 55.000 actuaciones profesionales/año: El farmacéutico titular o, en su caso, los cotitulares.

2.– Atal honetako 1 idazatian adierazitakoa kalkulatzeko, aurreko urtetzat hau hartuko da: aurreko urteko uztailaren 1ean hasi eta azken ekainaren 30ean bukatutako urte naturala.

– Entre 55.001 y 110.000 actuaciones profesionales/año:

3.– Farmazia bakoitzean zenbat profesional eska daitezkeen zehaztea, Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariaren erabakiz egingo da.

Además del farmacéutico titular será obligatoria la incorporación de 1 farmacéutico adjunto, excepto en los supuestos de cotitularidad, en cuyo caso no será precisa esa incorporación.

10. atala.– Profesionalen kopurua jarduera-kopuruaren arabera.

– Entre 110.001 y 165.000 actos profesionales/año:

Botikarien presentzia eta jarduera profesionala jarduera profesionalen kopuruaren araberakoa izango da, eskala honi jarraituz, hain zuzen:

Además del farmacéutico titular será obligatoria la incorporación de 2 farmacéuticos adjuntos, excepto en los supuestos de cotitularidad, en cuyo caso se precisará la incorporación de un adjunto, en el supuesto de dos cotitulares, o de ninguno si se tratase de tres cotitulares.

– Urtean 55.000 jarduera profesionaletik behera: botikari titularra edo, hala badagokio, titularkideak.

– Entre 165.001 y 220.000 actos profesionales/año:

– Urtean 55.001etik 110.000ra bitarteko jarduera profesional:

Además del farmacéutico titular será obligatoria la incorporación de 3 farmacéuticos adjuntos, excepto en los supuestos de cotitularidad, en cuyo caso se precisará la incorporación de dos adjuntos, en el supuesto de dos cotitulares, o de uno si se trata de tres cotitulares.

Botikari titularraz gainera botikari laguntzaile bat eduki beharko da, salbu eta titularkideak daudenean; kasu horretan ez baita laguntzailerik beharko.

Y así sucesivamente, incrementándose el número de adjuntos por cada 55.000 actuaciones profesionales/año, con las excepcionalidades previstas para los supuestos de cotitularidad.

– Urtean 110.001etik 165.000ra bitarteko jarduera profesional:

Artículo 11.– La escala a aplicar en oficinas de farmacia que cuenten con personal auxiliar.

Botikari titularraz gainera beste bi botikari laguntzaile eduki beharko dira, salbu eta titularkideak daudenean; kasu horretan, laguntzaile bakarra hartu beharko da bi titularkide daudenean, eta batere ez titularkideak hiru direnean.

1.– En el supuesto de oficinas de farmacia que cuenten en su plantilla con personal con categoría de Técnico en Farmacia o Auxiliar, con antigüedad superior a dos años y que presten sus servicios a jornada completa, la escala prevista en el artículo anterior, en lugar de comenzar en 55.001 actuaciones profesionales para la incorporación obligatoria de farmacéuticos adjuntos, será incrementada en 5.000 actuaciones profesionales/año por cada Técnico en Farmacia o Auxiliar, de tal manera que resultarían los siguientes puntos de partida:

– Urtean 165.001etik 220.000ra bitarteko jarduera profesional:

a) Si la oficina de farmacia cuenta con 1 Técnico en Farmacia o Auxiliar, la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a partir de 60.001 actuaciones profesionales/año.

Botikari titularraz gainera beste hiru botikari laguntzaile eduki beharko dira, salbu eta titularkideak daudenean; kasu horretan, laguntzaile bi hartu beharko da bi titularkide daudenean, eta laguntzaile bat titularkideak hiru direnean.

b) Si la oficina de farmacia cuenta con 2 Técnicos en Farmacia o Auxiliares, la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a partir de 65.001 actuaciones profesionales/año.

Eta proportzio horri jarraituta hortik gorako jardueretan. Alegia, laguntzaileak gehituta urtean 55.000 jarduera profesional egiten den bakoitzeko, titularkideak daudenetan egin beharreko salbuespenak kontuan hartuta.

c) Si la oficina de farmacia cuenta con 3 Técnicos en Farmacia o Auxiliares, la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a partir de 70.001 actuaciones profesionales/año.

11. atala.– Bestelako pertsonal laguntzailea duten farmazietan aplikatu beharreko eskala.

d) Y así sucesivamente, incrementando 5.000 actos profesionales/año por cada Técnico en Farmacia o Auxiliar que cumpla los requisitos exigidos hasta un tope máximo de 6 Técnicos en Farmacia o auxiliares.

1.– Farmaziako plantilan farmazia-teknikaririk edo laguntzailerik egonez gero, bi urtetik gorako antzinatasuna dutenak eta lanaldi osoan dihardutenak, aurreko atalean aurreikusitako eskala aldatu egin beharko da. Aldaketa honetan datza: botikari laguntzaileak derrigorrez hartzen hasteko jarduera profesionalen kopurua 55.001 izan beharrean, urtean 5.000 jarduera profesional erantsiko zaizkio farmazia-teknikari edo laguntzaile bakoitzeko. Beraz, erreferentzia-kopuruak hauek izango dira:

2.– A los efectos del requisito de la jornada completa, se entenderá que existe una contratación a jornada completa en los supuestos de 2 contrataciones a media jornada, complementarias en el tiempo.

a) Farmazian farmazia-teknikari edo laguntzaile bat egonez gero, botikari laguntzailea derrigorrez hartzea urtean 60.001etik gorako jarduera profesionalekin egingo da.

3.– El requisito de los dos años de antigüedad se entenderá en relación con la fecha en que sea exigible la contratación de farmacéuticos adjuntos.

b) Farmazian farmazia-teknikari edo laguntzaile bi egonez gero, botikari laguntzailea derrigorrez hartzea urtean 65.001etik gorako jarduera profesionalekin egingo da.

4.– A efectos de aplicar el factor de corrección previsto en los apartados anteriores, corresponderá a cada farmacéutico titular acreditar documentalmente la relación del personal que presta servicios en su oficina de farmacia, con indicación de la antigüedad y categoría profesional. Esta documentación deberá ser presentada anualmente.

c) Farmazian hiru farmazia-teknikari edo laguntzaile egonez gero, botikari laguntzailea derrigorrez hartzea urtean 70.001etik gorako jarduera profesionalekin egingo da.

Artículo 12.– La incorporación de adjuntos en función de la edad del farmacéutico titular.

d) Eta proportzio horri jarraituta hortik gorako jardueretan. Alegia, urtean 5.000 jarduera profesional gehituta baldintzak betetzen dituen farmazia-teknikari edo laguntzaile bakoitzeko, gehienez ere 6 farmazia-teknikari edo laguntzaile eduki arte.

Será obligatoria la incorporación de un farmacéutico adjunto cuando el titular de la misma cumpla la edad de 65 años, con las excepciones siguientes:

2.– Lanaldi osoaren betekizunak betetze aldera, halako kontratazioa egin dela ulertuko da lanaldi erdiko bi kontratazio, denboraz osagarriak, egiten direnean.

a) En los supuestos de cotitularidad, en los que no será obligatoria la incorporación, por razón de edad, en tanto que alguno de los cotitulares no haya alcanzado la citada edad.

3.– Bi urteko antzinatasuna izateko baldintza botikari laguntzaileak kontratatzea eska daitekeen egunetik aurrera kontatuta ulertuko da.

b) En los supuestos en los que, habiendo cumplido la edad de 65 años, el número de actuaciones profesionales no supere los 40.000 al año. Esta situación podrá prorrogarse anualmente hasta alcanzar la edad de 70 años. A partir de esta edad, la incorporación de adjuntos será obligatoria, independientemente del número de actuaciones profesionales.

4.– Aurreko idazatietan aipatutako zuzenketa-faktoreak aplikatu ahal izateko, beharrezkoa izango dute botikari titularrek euren farmazietako langileen zerrenda, bakoitzaren antzinatasuna, kategoria profesionala eta guzti, kreditatzea. Hori urtero egingo da, bidezko agiriak aurkeztuaz.

Artículo 13.– La incorporación de profesionales en las oficinas de farmacia con sección autorizada.

12. atala.– Botikari titularraren adina dela eta, laguntzaileak hartzeaz.

1.– Se entenderá que están dotadas de sección de ortopedia, óptica o análisis clínicos, aquellas oficinas de farmacia que hayan obtenido la correspondiente autorización conforme a la normativa de esta Comunidad Autónoma, reguladora de las secciones de las oficinas de farmacia.

Derrigorrezkoa izango da botikari laguntzaile bat hartzea farmaziako titularrak 65 urte betetzen dituenean. Salbuespenak izango dira ondorengo egoerak:

2.– Además de lo dispuesto en el artículo 1.4 de este Decreto, las oficinas de farmacia, con alguna sección autorizada, deberán incorporar otro profesional, que será farmacéutico, en el supuesto de que el titular atienda en la sección correspondiente. 3.– Quedarán exceptuadas de la obligación de disponer de otro profesional:

a) Titularkideak daudenean; horietakoren bat adin horretara heltzen ez den bitartean.

a) Las oficinas de farmacia con un único titular, cuyo número de actuaciones profesionales, calculado conforme a lo dispuesto en este Decreto, no supere:

b) 65 urte beteta ere, jarduera profesionalen kopurua 40.000tik gorakoa ez denean. Egoera hau 70 urtetara iritsi arte mantenduko da; hortik aurrera, berriz, derrigorrezkoa izango da laguntzaileak hartzea, jarduera profesionalen kopurua edozein izanik ere.

– las 50.000 actuaciones/ año, si dispone de una sección.

13. atala.– Baimendutako sekzioa duten farmazietan profesionalak hartzeaz.

– las 45.000 actuaciones/año, si dispone de dos secciones.

1.– Farmaziek ortopedia, optika edo analisi klinikoetako sekzioak dituztela ulertuko da, baldin eta Euskal Autonomi Elkartean farmazietako sekzioen alorra erregulatzen duten arauekin bat datorren bidezko baimena badute.

– las 40.000 actuaciones/año, si dispone de tres secciones.

2.– Dekretu honetako 1.4 atalean ezarritakoaz gainera, baimendutako sekzioren bat duten farmaziek botikari bat hartu beharko dute, baldin eta titularrak sekzio horretako ardura badarama.

b) Las oficinas de farmacia con dos cotitulares, cuyo número de actuaciones profesionales no supere:

3.– Beste profesional bat hartzetik salbuetsita dauden farmaziak:

– las 100.000 actuaciones/ año, si dispone de una sección.

a) Titular bakarreko farmaziak, baldin eta jarduera profesionalen kopurua, dekretu honetan ezarritako moduan kalkulatua, gehienez honakoa bada:

– las 90.000 actuaciones/ año, si dispone de dos secciones.

– Urtean 50.000 jarduera, sekzio bat edukita.

– las 80.000 actuaciones/ año, si dispone de tres secciones.

– Urtean 45.000 jarduera, sekzio bi edukita.

c) Las oficinas de farmacia con tres cotitulares cuyo número de actuaciones profesionales no supere:

– Urtean 40.000 jarduera, hiru sekzio edukita.

– las 150.000 actuaciones/ año, si dispone de una sección.

b) Bi titularkide dituzten farmaziak, baldin eta jarduera profesionalen kopurua gehienez honakoa bada:

– las 135.000 actuaciones/ año, si dispone de dos secciones.

– Urtean 100.000 jarduera, sekzio bat edukita.

– las 120.000 actuaciones/ año, si dispone de tres secciones.

– Urtean 90.000 jarduera, sekzio bi edukita.

4.– Cuando el titular de la oficina de farmacia atienda en la sección correspondiente, la incorporación de adjuntos se realizará conforme a la siguiente escala:

– Urtean 80.000 jarduera, hiru sekzio edukita.

a) Si tiene autorizada una única sección:

c) Hiru titularkide dituzten farmaziak, baldin eta jarduera profesionalen kopurua gehienez honakoa bada:

entre 50.001 y 100.000 actuaciones /año: 1 adjunto.

– Urtean 150.000 jarduera, sekzio bat edukita.

entre 100.001 y 150.000 actuaciones /año: 2 adjuntos. Y así sucesivamente, incrementándose el número de adjuntos por cada 50.000 actuaciones profesionales.

– Urtean 130.000 jarduera, sekzio bi edukita.

b) Si tiene autorizadas dos secciones:

– Urtean 120.000 jarduera, hiru sekzio edukita.

entre 45.001 y 90.000 actuaciones /año: 1 adjunto.

4.– Farmaziako titularrak sekzio baten ardura badarama, laguntzaileak hartzea ondoko eskalaren arabera egingo da:

entre 90.001 y 135.000 actuaciones/año: 2 adjuntos.

a) Farmaziak baimendutako sekzio bakarra duenean:

Y así sucesivamente, incrementándose el número de adjuntos por cada 45.000 actuaciones profesionales.

Urtean 50.001etik 100.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 1.

c) Si tiene autorizadas tres secciones:

Urtean 100.001etik 150.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 2.

entre 40.001 y 80.000 actuaciones/año: 1 adjunto.

Eta hortik gora berdin, laguntzaile bat gehiago 50.000 jarduera profesional gehitzen den bakoitzeko.

entre 80.001 y 120.000 actuaciones/año. 2 adjuntos.

b) Farmaziak baimendutako sekzio bi dituenean:

Y así sucesivamente, incrementándose el número de adjuntos por cada 40.000 actos profesionales.

Urtean 45.001etik 90.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 1.

5.– Si la oficina de farmacia se dota de un profesional no licenciado en farmacia, la incorporación de adjuntos se regirá por la escala prevista en el artículo 10 de este Decreto, para la incorporación general de adjuntos en función del volumen de actividad.

Urtean 90.001etik 135.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 2.

Artículo 14.– La incorporación de adjuntos por razón de la administración de un botiquín o un depósito de medicamentos.

Eta hortik gora berdin, laguntzaile bat gehiago 45.000 jarduera profesional gehitzen den bakoitzeko.

Será obligatoria la incorporación de un farmacéutico adjunto en las oficinas de farmacia que tengan adjudicada la administración de un botiquín o de un depósito de medicamentos, siempre que el horario de atención en el mismo sea total o parcialmente coincidente con el horario de la oficina de farmacia, salvo en los siguientes supuestos:

c) Farmaziak baimendutako hiru sekzio dituenean:

a) Cuando la oficina de farmacia cuente ya con un farmacéutico adjunto.

Urtean 40.001etik 80.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 1.

b) En los supuestos de cotitularidad, siempre que la oficina de farmacia cuente con la presencia y actuación profesional de alguno de los cotitulares.

Urtean 80.001etik 120.000ra bitarteko jarduera: laguntzaile 2.

Artículo 15.– La escala a aplicar en caso de coincidir la causa de la edad y la del volumen de actividad.

Eta hortik gora berdin, laguntzaile bat gehiago 40.000 jarduera profesional gehitzen den bakoitzeko.

1.– En el supuesto en que por la edad del farmacéutico titular una oficina de farmacia cuente ya con un adjunto, la contratación de otros adjuntos, en función del volumen de actividad, se ajustará a la siguiente escala:

5.– Farmazian farmaziako lizentziatuak ez diren langileak hartzen badira, laguntzaileak hartzeko, dekretu honetako 10. atalean ezarritakoa aplikatuko da, hau da, jarduera-kopuruaren arabera oro har laguntzaileak hartzeko eskala hain zuzen.

Si el primer adjunto ha sido contratado por la edad del farmacéutico titular, el segundo adjunto, en función del volumen de actividad, se exigirá a partir de 75.001 actuaciones profesionales, el tercero a partir de 130.001, y así sucesivamente incrementándose el número de profesionales por cada 55.000 nuevas actuaciones profesionales.

14. atala.– Botikina edo medikamentu-biltegia administratzen denean, laguntzaileak hartzeaz.

2.– En el supuesto de que por el volumen de actividad una oficina de farmacia cuente ya con un adjunto, la contratación de otro adjunto por el hecho de que el titular cumpla la edad de 65 años, se exigirá conforme a la misma tabla prevista en el apartado anterior.

Derrigorrezkoa izango da botikari laguntzaile bat hartzea botikina edo medikamentu-biltegia administratzen deneko farmazietan, baldin eta zerbitzu horretako ordutegia eta farmaziakoa bat badatoz oso-osorik edo zati batean. Salbuespenak izango dira honako egoerak:

3.– En los supuestos de cotitularidad, en los que uno de los dos cotitulares haya cumplido los 65 años, y en función del volumen de actividad sea obligatoria la contratación de adjuntos, se aplicará la escala general prevista en el artículo 10 de este Decreto.

a) Farmaziak dagoeneko botikari laguntzaile bat badu.

Artículo 16.– Excepciones a la presencia obligatoria de todos los farmacéuticos adjuntos exigidos.

b) Titularkideak daudenean, beti ere farmazian horietako baten presentzia eta jarduera profesionala ziurtatzen denean.

No será obligatoria la presencia de los farmacéuticos adjuntos exigidos en este Decreto, por razón del volumen de actividad o edad del titular, sustituto o regente, en los siguientes casos:

15. atala.– Adina eta jarduera-bolumena, bi arrazoiak batera, gertatzen direnean aplikatu beharreko eskala.

a) Durante el horario ordinario no obligatorio, cuando el servicio se preste por exigencia de turno.

1.– Botikari titularraren adina dela-eta farmazia batek jadanik laguntzaile bat badu, jarduera-bolumenagatik laguntzaile gehiago kontratatzeko irizpideak eskala honetan oinarrituko dira:

b) Durante el horario de urgencia, cuando el servicio se preste por exigencia de turno.

Lehenengo laguntzailea titularraren adinagatik kontratatu bada, bigarrena kontratatzeko jarduera bolumena 75.001etik gorakoa izango da; hirugarrena 130.001etik gorakoa, eta berdin hortik aurrera, laguntzaile bat gehiago 55.000 jarduera profesional gehitzen den bakoitzeko.

c) Durante los periodos vacacionales reglamentarios que contemple el correspondiente convenio laboral para los adjuntos y los permisos para cursos de formación que no superen los 15 días anuales, siempre que previamente haya sido comunicado a la Administración Sanitaria.

2.– Jarduera-kopurua dela-eta farmazia batek jadanik laguntzaile bat badu, titularrak 65 urte betetzeagatik bigarrena kontratatzeko irizpidea aurreko idazatian ezarritako eskalan oinarrituko da.

d) En los periodos de baja por enfermedad o accidente, por un periodo no superior a 15 días.

3.– Titularkideak daudenean, horietako batek 65 urte betetzen dituenean jarduera-kopuruagatik laguntzaile bat hartzea derrigorrezkoa bada, dekretu honetako 10. atalean ezarritako eskala orokorra aplikatuko da.

e) Durante los permisos por asuntos propios, fallecimiento de familiares, etc. por periodos que no superen los 3 días laborales.

16. atala.– Salbuespenak botikari laguntzaileak derrigorrez farmazian egon behar izateari.

f) En las ausencias por lactancia que no superen las 2 horas diarias.

Jarduera-kopurua edota titularraren, ordezkoaren edo erregentearen adina dela-eta hartutako botikari laguntzaileen presentzia ez da derrigorrezkoa izango honako kasuetan:

g) En las huelgas legalmente autorizadas.

a) Derrigorrezkoa ez den ohiko ordutegian, zerbitzua txanda-beharkizunengatik ematen denean.

h) Durante el periodo máximo de 40 días comprendido entre la baja definitiva de un adjunto y la incorporación de otro.

b) Urgentziazko ordutegian, zerbitzua txanda–beharkizunengatik ematen denean.

Artículo 17.– Excepciones a la presencia de todos los cotitulares.

c) Lan-hitzarmenean laguntzaileentzat jasotako oporraldietan eta urtean 15 egunetik beherako prestakuntza–ikastaroetarako baimenaldietan, beti ere aldez aurretik Osasun Administrazioari horren berri eman ondoren.

1.– Sin perjuicio del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 40 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los supuestos de cotitularidad en los que el volumen de actividad de la oficina de farmacia no supere las 55.000 actuaciones profesionales/año, los cotitulares podrán desarrollar otra actividad profesional, fuera de la oficina de farmacia, siempre que, como consecuencia de la misma, el tiempo de ausencia física de la oficina de

d) Gaixotasun edo istripuengatiko bajetan, 15 egunetik gorakoak ez direnean.

farmacia durante el horario ordinario obligatorio no sea superior a 1/3 de la jornada en su cómputo semanal.

e) Norberaren gauzak egiteko baimenaldietan, senitartekoen heriotzagatiko baimenaldietan, etab., 3 lanegunetik gorakoak ez direnean.

Esta ausencia del tercio de la jornada semanal podrá ser aplicable a cada uno de los cotitulares, siempre que no sea coincidente en todos ellos.

f) Edoskitzeagatiko ausentzietan, egunean 2 ordutik gorakoak ez direnean.

2.– En el supuesto de que la oficina de farmacia contase con alguna sección autorizada, el volumen de actividad al que se refiere el apartado anterior será de 40.000 actuaciones profesionales/año. 3.– Las ausencias que se produzcan como consecuencia de lo previsto en los apartados anteriores deberán ser comunicadas a la Autoridad Sanitaria con anterioridad a la fecha de su comienzo.

g) Legez baimena diren grebaldietan.

CAPÍTULO III

h) Laguntzaile baten behin betiko baja eta laguntzaile berria hartu bitartean, epe hori 40 egunetik gorakoa ez denean.

DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN

17. atala.– Salbuespenak botikari titularkide guztiak derrigorrez farmazian egon behar izateari.

DE REGENTES, SUSTITUTOS Y ADJUNTOS

1.– Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 40. atalean bateraezintasunen gainean ezarritakoa hautsi gabe, farmazian titularkideak daudenean baina bertako jarduera-kopurua urtean 55.000 jarduera profesionaletik gorakoa ez denean, titularkideek zilegi izango dute farmaziatik kanpoko beste jarduera profesional bat egitea. Horretarako baldintza, ordea, hau izango da: bigarren jarduera horrek farmaziatik kanpo egotera behartzen duen denbora ez dadila izan, ohiko ordutegian, lanaldiaren 1/3, orotara aste osoan zehar.

Artículo 18.– La documentación a aportar junto a la solicitud de autorización de designación.

Asteko lanaldiaren heren hori banan-banan aplikatu ahalko zaie titularkideei, denona batera bat etortzea gertatzen ez bada behintzat.

1.– El farmacéutico titular o, en su caso, sus representantes legales o sus herederos, formularán ante la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria la solicitud de autorización de designación de regente, sustituto o adjunto, acompañada de la siguiente documentación:

2.– Farmaziak baimendutako sekziorik edukiz gero, aurreko idazatian aipatutako jarduera-kopurua urtean 40.000 jarduera profesionalekoa izango da.

a) Título de licenciado en farmacia y copia del D.N.I. del farmacéutico propuesto.

3.– Aurreko idazatietako gorabeheren ondorioz gertatzen diren ausentziak hasi baino lehenago jakinarazi beharko zaizkio Osasun Agintaritzari. <FONT FACE="Garamond 3"

b) Declaración del farmacéutico propuesto para la designación de no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio de las funciones encomendadas.

III. ATALBURUA

c) Aceptación del farmacéutico propuesto para su incorporación y compromiso de colegiación, en caso de no estar colegiado.

ERREGENTEAK,ORDEZKOAK ETA LAGUNTZAILEAK IZENDATZEKO PROZEDURA <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 18. atala.– Izendapen-eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

d) Causa y duración prevista para la vigencia de la designación, y con indicación de la fecha de inicio de la actividad y de la finalización, en su caso.

1.– Botikari titularrak edo, hala badagokio, bere legezko ordezkariek edo oinordekoek erregentea, ordezkoa edo laguntzailea izendatzeko eskaerarekin batera, honako agiriak aurkeztuko dituzte Osasun Aseguramendu eta Kontataziorako Zuzendaritzan:

e) Indicación de si la incorporación lo es a jornada completa o a media jornada, con indicación en éste último supuesto del horario de trabajo. Las incorporaciones inferiores a la media jornada solamente serán posibles en los casos de incorporación voluntaria de adjuntos, salvo en los supuestos de administración de botiquines o depósitos de medicamentos.

a) Botikarigaiaren farmazia-lizentziatuaren titulua eta <FONT FACE="Garamond 3" NAN<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> aren fotokopia.

f) Justificante del abono de las tasas correspondientes.

b) Botikarigaiaren deklarazioa, esleitu nahi zaizkion eginkizunak burutzeko inongo bateraezintasunik ez duela egiaztatzen duena.

Artículo 19.– El plazo para la solicitud de designación de regente.

c) Botikarigaiaren onespena eta, kolegiatua ez badago, kolegiatzeko konpromezua.

La solicitud de autorización de designación de regente deberá formularse en el plazo máximo de 10 días a contar desde el fallecimiento del titular o de la declaración de jubilación, incapacitación o ausencia.

d) Izendapenaren arrazoia eta espero den iraunaldia, hau da, hasiera-data eta, hala badagokio, bukaerakoa.

Dichas solicitudes se considerarán concedidas a los efectos pretendidos si transcurren 15 días desde la presentación de la solicitud sin que recaiga resolución expresa.

e) Zehaztea botikariak lanaldi osoa edo erdia egingo duen; erdian jardungo bada, lan-ordutegia adierazi beharko da. Lanaldi erdikoa baino lanaldi laburragoak bakarrik egin ahalko dira botikari laguntzaileak hartzea aukerakoa denean, salbu eta botikinak eta medikamentu-biltegiak administratzea gertatzen denean.

Artículo 20.– El plazo para la solicitud de designación de sustituto.

f) Tasak ordaindu izanaren egiaztagiria.

La solicitud de autorización de designación de sustituto deberá formularse dentro de los 3 días siguientes a que se produzca la ausencia, en los supuestos previstos en el artículo 4.1.a) de este Decreto.

19. atala.– Erregentearen izendapen-eskaera egiteko epea.

En los demás supuestos del artículo 4 la solicitud de autorización de designación de sustituto deberá formularse con, al menos, 15 días de antelación a que se produzca la ausencia del farmacéutico titular, cotitular o del regente.

Erregentearen izendapen-eskaera egiteko epea 10 egunekoa izango da, titularra hiltzen denetik edo jubilazio, ezintasun edo ausentziaren deklarazioa egiten denetik aurrera.

Las solicitudes de autorización de designación de sustituto se considerarán concedidas si transcurren 15 días desde la presentación de la solicitud sin que recaiga resolución expresa.

Eskaera egiten denetik 15 egunetara erabaki adierazirik eman ez bada, eskaera onetsi egin dela ulertuko da.

Artículo 21.– El plazo para la solicitud de designación de adjuntos.

20. atala.– Ordezkoaren izendapen-eskaera egiteko epea.

1.– Con anterioridad al primero de noviembre de cada año, la Administración Sanitaria comunicará, a los titulares de las oficinas de farmacia que proceda, la obligación de incorporar adjuntos en función del volumen de actividad y de la edad de farmacéutico titular.

Ordezkoaren izendapen-eskaera egiteko epea 3 egunekoa izango da, ausentzia —dekretu honetako 4.1.a) atalean jasotako kasuetan— gertatzen denetik aurrera.

Estas dotaciones serán exigibles desde el primero de enero del año siguiente y deberán mantenerse, al menos, durante un año.

4. atalean jasotako gainerako kasuetan, ordezkoaren izendapen–eskaera botikari titularraren, titularkidearen edo erregentearen ausentzia gertatu baino 15 egun lehenago, gutxienez, egin behar da.

2.– Los titulares obligados a incorporar adjuntos deberán formular la solicitud de autorización de designación con anterioridad al primero de diciembre de cada año. Si dicha solicitud pretende la incorporación de un número menor de adjuntos que los previstos por la Administración Sanitaria, basándose en la dotación de personal auxiliar con que cuenta la oficina de farmacia, deberá aportar, junto con la solicitud, documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en el artículo 11 de este Decreto.

Eskaera egiten denetik 15 egunetara erabaki adierazirik eman ez bada, eskaera onetsi egin dela ulertuko da.

En el caso de que la dotación de personal auxiliar suponga la no incorporación de ninguno de los adjuntos previstos por la Administración Sanitaria, se deberá comunicar este hecho aportando la documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en el artículo 11 de este Decreto.

21. atala.– Laguntzaileen izendapen-eskaera egiteko epea.

3.– Las solicitudes formuladas en dicho plazo, se considerarán concedidas con los efectos pretendidos si transcurren 15 días desde la presentación de la solicitud sin que haya recaído resolución expresa.

1.– Urtero, azaroaren bata baino lehen, Osasun Administrazioak dagokien farmazietako titularrei jakinaraziko die laguntzaileak hartu beharra daukatela, jarduera-kopurua eta botikari titularraren adina kontutan hartuta.

Las solicitudes formuladas fuera del plazo señalado, podrán ser autorizadas con efectos desde la fecha pretendida, o, en todo caso, se entenderán autorizadas a los 15 días de la fecha de solicitud, si con anterioridad no hubiese recaído resolución expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a) y 2 b) del artículo 25 de este Decreto.

Laguntzaile horietaz hornituta egotea hurrengo urteko urtarrilaren batetik aurrera exijitu ahalko da, eta, gutxienez, urte bateko indarraldia izango dute.

4.– En los supuestos en que la oficina de farmacia no necesite incorporar nuevos adjuntos por contar ya con los necesarios, el farmacéutico titular deberá remitir antes del 1 de diciembre confirmación de la continuación, durante todo el año siguiente, de la dotación ya existente.

2.– Laguntzaileak hartu behar dituzten titularrek urtearen abenduaren bata baino lehen egin beharko dituzte haien izendapen-eskaerak.

5.– La incorporación de adjuntos como consecuencia de la autorización de secciones o de la autorización de la administración de botiquines o de depósitos de medicamentos será exigible desde la fecha de la autorización de funcionamiento de los mismos y deberá mantenerse en tanto perduren las causas que la motivaron.

Eskaera horretako botikari laguntzaile kopurua Osasun Administrazioak aurreikusitakoa baino txikiagoa bada, hain zuzen farmaziak bestelako langile laguntzaileak dituelako, dekretu honetako 11. atalean jasotako gorabeherak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dira eskaerarekin batera.

6.– Las solicitudes de autorización de designación de adjuntos como consecuencia de las bajas de personal de dotación obligatoria que se produzcan a lo largo del año natural, deberán formularse en el plazo máximo de 15 días desde la baja, acompañadas de la documentación prevista en el artículo 18 de este Decreto.

Farmaziako bestelako langile laguntzaileen jardunak Osasun Administrazioak aurreikusitako botikari laguntzaileak behar ez izatea dakarrenean, hori egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

Estas solicitudes se entenderán concedidas si transcurren 15 días desde su presentación sin que haya recaído resolución expresa.

3.– Epe horretan egindako eskaeretan, egiten direnetik 15 egunetara erabaki adierazirik eman ez bada, eskaerak onetsi egin direla ulertuko da.

En todo caso, la incorporación del nuevo farmacéutico deberá producirse en el plazo máximo de 40 días a contar desde la baja del anterior adjunto.

Epe horretatik kanpo egindako eskaerak onetsi ahal izango dira, ondorioak proposatutako egunetik aurrera dituztela, edo, nolanahi ere, onetsitzat joko dira baldin eta eskaera egiten denetik 15 egunetara erabaki adierazirik eman ez bada; hori guztia dekretu honetako 25. atalaren 2 a) eta 2 b) idazatietan xedatutakoa hautsi gabe.

Artículo 22.– Documentación incompleta.

4.– Farmaziak laguntzaile berririk behar ez badu, jadanik dituenekin aski duelako, farmaziako titularrak hurrengo urte osoan aurretik dituenekin jarraituko duela berresten duen agiria aurkeztu beharko du, abenduaren bata baino lehen.

1.– Si la documentación que acompaña a la solicitud resulta incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días subsane las faltas, advirtiéndole que, de no hacerlo, se le entenderá desistido de su pretensión y se procederá al archivo de su expediente. Si como consecuencia del requerimiento, el expediente se completa de manera satisfactoria, el plazo de 15 días, al que se refieren los artículos anteriores, se computará desde la fecha de presentación de la documentación complementaria.

5.– Sekzio berriak edo botikinak edo medikamentu-biltegiak baimentzen direlako laguntzaileak hartu behar direnean, haien funtzionamendu-baimena ematen denetik aurrera exijitu ahalko da langileen inkorporazioa, eta langileak hartzera bultzatu duten arrazoiek dirauten artean iraungo du inkorporazioak ere.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de este Decreto.

6.– Urte naturalean derrigorrezko dotaziokoak diren langileen bajak gertatzen direlako laguntzaileak hartu behar direnean, hauen izendapen–eskaerak 15 eguneko epean, bajak gertatzen direnetik, egin beharko dira; eta hori dekretu honetako 18. atalean adierazitako agiriekin batera aurkeztu beharko da.

Artículo 23.– La autorización de designación.

Egiten direnetik 15 egunetara erabaki adierazirik eman ez bada, eskaerak onetsi egin direla ulertuko da.

1.– El Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria autorizará la designación propuesta, una vez comprobado que se cumplen los requisitos exigidos.

Edonola ere, aurreko laguntzaileak baja hartzen duenetik gehienez 40 egun baino lehen hasi beharko du lanean botikari berriak.

2.– La autorización de designación se considerará concedida si transcurren 15 días desde la fecha de su solicitud sin que haya recaído resolución expresa, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

22. atala.– Agiriak falta.

3.– Las anotaciones y registros de autorizaciones que lleve la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria en relación con la vinculación de los adjuntos, regentes y sustitutos a las distintas oficinas de farmacia, así como las propias autorizaciones, lo serán exclusivamente a los efectos previstos en este Decreto y carecerán de validez a efectos de acreditar la experiencia profesional.

1.– Eskaerarekin batera aurkezten den dokumentazioan agiriak falta badira, hori zuzentzeko 10 eguneko epea duela jakinaraziko zaio eskatzaileari; halaber, ohartaraziko zaio ezen, falta diren horiek aurkezten ez baditu, eskubidea galduko duela eta espedientea artxibatu egingo dela. Errekerimenduaren ondorioz espedientea zuzen osatzen bada, falta ziren agiriak aurkezten diren egunetik hasiko da kontatzen aurreko ataletan aipatutako 15 eguneko epea.

Artículo 24.– La comunicación del inicio y de la finalización de la prestación profesional.

2.– Aurreko idazatian ezarritakoa ez doa dekretu honetako 25. atalean ezarritakoaren aurka.

Una vez que el adjunto, sustituto o regente se haya incorporado a la oficina de farmacia, el titular, su representante legal o sus herederos deberán comunicar, a la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria, la fecha de incorporación, en el plazo de 10 días a contar desde el inicio de su actividad, adjuntándose copia del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.

23. atala.– Izendapenari baimena ematea.

Así mismo deberán comunicar la finalización de la vinculación del farmacéutico adjunto, sustituto o regente con la oficina de farmacia en el plazo máximo de 10 días a contar desde que la finalización tuvo lugar.

1.– Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariak emango dio baimena proposatutako izendapenari, behin legez ezarrita dauden baldintzak bete direla egiaztatuz gero.

CAPÍTULO IV

2.– Eskaera egiten denetik 15 egunetara erabaki adierazirik ematen ez bada, izendapen-baimena onesten dela ulertuko da, nahiz eta horrek ez duen erabakia berariaz emateko obligazioa baztertzen.

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

3.– Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako Zuzendaritzak farmazietako laguntzaile, erregente eta ordezkoen inguruan egiten dituen anotazio eta baimen-erregistrak —eta baimenak berak— dekretu honetan ezarritako helburuekin soil-soilik egingo dira, eta ez dute baliorik izango esperientzia profesionala kreditatzeko garaian.

Artículo 25.– Infracciones y sanciones. 1.– Las infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto serán objeto de sanción administrativa, previa la instrucción del correspondiente expediente, con arreglo a lo previsto en el Capítulo XIV de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que pudiere incurrir.

24. atala.– Lan-jardunaren hasiera-data eta bukaerakoa jakinaraztea.

2.– Se considerarán como infracciones leves:

Laguntzailea, ordezkoa edo erregentea farmazian lanean hasiz gero, hortik 10 egun gabe, hasiera-data hori jakinarazi beharko diote titularrak, legezko ordezkariak edo oinordekoek Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako Zuzendaritzari, eta horrekin batera Gizarte Segurantzako Errejimeneko altaren fotokopia bidali.

a) El simple incumplimiento del plazo de presentación de la solicitud de designación de regente, sustituto o adjunto.

Orobat, botikari laguntzailearen, ordezkoaren edo erregentearen jarduna farmazian amaituz gero, hortik 10 egun gabe, amaiera-data horren berri eman beharko dute.

b) La demora o el incumplimiento de la notificación del comienzo o de la finalización de la prestación profesional. c) La atención al público, con la presencia y actuación profesional del farmacéutico titular, de los cotitulares o, en su caso, del responsable del mismo, pero, sin la presencia, sin causa justificada de todos los profesionales reglamentariamente exigidos.

<FONT FACE="Garamond 3" IV. ATALBURUA

d) Las demoras injustificadas, de duración inferior a un mes, en la contratación de los profesionales exigidos.

ZIGOR-PROZEDURA

e) La demora o el incumplimiento de la notificación a que se refiere el artículo 6.2 de este Decreto en cuanto a la suplencia del titular por el adjunto.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 25. atala.– Arau-hausteak eta zigorrak.

f) La demora o incumplimiento de la notificación a que se refiere el artículo 17.3 de este Decreto, en cuanto a la ausencia de alguno de los cotitulares.

1.– Dekretu honetan ezarritakoa hausteak zigor administratiboa ekarriko du, aldez aurretik bidezko espedientea bideratu ondoren; eta hori, gerta daitezkeen erantzukizun zibil, penal edo bestelakoez gainera.

g) Aquellas otras infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto, o a la normativa que se dicte en su desarrollo, que, de conformidad con los criterios del artículo 41.2 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, no merezcan la calificación de graves o muy graves.

2.– Arau-hauste arinak hauek dira:

3.– Se calificarán como infracciones graves:

a) Erregentea, ordezkoa edo laguntzailea izendatzeko eskaera, besterik gabe, epez kanpo aurkeztea.

a) Las demoras, de duración superior a un mes en la contratación de los profesionales reglamentariamente exigidos, sin causa justificada.

b) Lan jardunaren hasiera-data edo bukaerakoa ez jakinaraztea edo berandu jakinaraztea.

b) El no disponer de los recursos humanos que, de acuerdo con las previsiones de este Decreto, sean necesarios para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la oficina de farmacia.

c) Bezeroak atenditzeko, botikari titularraren, titularkideen edo arduradunaren presentzia eta jarduera profesionala bai, baina legez exijitutako langile guztiena ez edukitzea, egiaztatutako arrazoirik gabe.

c) La dispensación de medicamentos sin la supervisión de un farmacéutico.

d) Exijitutako langileen kontratazioa, arrazoirik gabe, hilabete baino gutxiago atzeratzea.

d) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

e) Titularraren ordezkapena dela eta, dekretu honetako 6.2 atalean aipatutako jakinarazpena ez egitea edo berandu egitea.

4.– Se calificarán como infracciones muy graves:

f) Titularkidetako baten ausentzia dela eta, dekretu honetako 17.3 atalean aipatutako jakinarazpena ez egitea edo berandu egitea.

a) La negativa absoluta a facilitar la información precisa para la determinación del número de profesionales.

g) Dekretu hau edo gero dekretua garatzeko emango den araudia haustea, baldin eta arau-hauste hori, ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 41.2 atalean adierazitakoaren arabera, ez bada larritzat edo oso larritzat jotzen. 3.– Arau-hauste larriak hauek dira:

b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos que le formule la Administración Sanitaria en aras a la dotación adecuada de recursos humanos.

a) Exijitutako langileen kontratazioa, arrazoirik gabe, hilabete baino gehiago atzeratzea.

c) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.

b) Farmaziaren berezko eginkizunak burutzeko dekretu honetan beharrezkotzat jotzen diren giza baliabideak ez izatea.

d) Aquellas otras infracciones a lo dispuesto en este Decreto, o a la normativa que se dicte en su desarrollo, que de conformidad con los criterios previstos en el artículo 41.2 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, merezcan tal calificación.

c) Medikamentuak banatzea botikari batek ikuskatu gabe.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

d) Arau-hauste arinak behin baino gehiagotan egitea.

En el plazo de dos meses, a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, todos los titulares, cotitulares, sus representantes o sus herederos de oficinas de farmacia deberán comunicar al Departamento de Sanidad:

4.– Arau-hauste oso larriak hauek dira:

a) Los adjuntos con que cuentan, con indicación de su identificación, duración prevista de su relación, e indicación de si tiene dedicación a jornada completa u otra dedicación, acompañado de la justificación de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

a) Langile kopurua jakiteko informazioa emateari uko biribila ematea.

b) Si tiene sustituto y la causa en que se ampara, con indicación del periodo previsto de sustitución así como la duración de la jornada.

b) Farmazia giza baliabide egokiaz hornitzeko Osasun Administrazioak egindako errekerimenduak behin eta berriz ez betetzea.

c) Si tiene regente y la causa en que se ampara.

c) Azken bost urteetan arau-hauste larriak errepikatzea.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

d) Dekretu hau edo gero dekretua garatzeko emango den araudia haustea, baldin eta arau-hauste hori, ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 41.2 atalean adierazitakoaren arabera, oso larritzat jotzen bada.

La incorporación de profesionales como consecuencia de la autorización de secciones en las oficinas de farmacia, prevista en el artículo 13 del presente Decreto, no será exigible hasta el 1 de enero de 1999.

<FONT FACE="Garamond 3"

DISPOSICIONES FINALES

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu hau indarrean jarri eta bi hilabete baino lehen, farmazietako titularrek, titularkideek, horien ordezkariek edo oinordekoek honako informazio hau eman beharko diote Osasun Sailari:

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

a) Laguntzaileei dagokienez: zenbat diren, nortzuk diren, zenbat denbora jardungo diren eta lanaldi osoa egingo duten edo bestelako zereginik duten; horrekin batera, altaren justifikazioa Gizarte Segurantzan dagokien errejimenean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 1997.

b) Ordezkorik dagoen ala ez; baldin badago, zein arrazoitan oinarritzen den horretarako, zenbat denbora jardungo den eta zein lanaldi egingo duen.

El Lehendakari,

c) Erregenterik dagoen ala ez eta zein arraziotan oinarritzen den.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

<FONT FACE="Garamond 3" ALDIBATERAKO XEDAPENA

El Consejero de Sanidad,

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu honetako 13. atalean aipatzen den baimena, farmazietan sekzioak jartzekoa, ez da eskatuko 1999ko urtarrilaren 1era arte. <FONT FACE="Garamond 3"

IÑAKI AZKUNA URRETA.

AZKEN XEDAPENAK

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Osasun sailburuari, dekretu hau garatu eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko ekainaren 3an.

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Osasun sailburua,

IÑAKI AZKUNA URRETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental