Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 1997ko maiatzaren 20a, asteartea

N.º 94, martes 20 de mayo de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza eta Ingurugiroa
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
2595
2595

103/1997 DEKRETUA, maiatzaren 6koa, babes ofizialeko etxebizitzaren eskualdaketetan Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak duen erosteko lehentasun eskubideari buruzko apirilaren 15eko 7/1988 legea garatzen duena.

DECRETO 103/1997, de 6 de mayo, de desarrollo de la Ley 7/1988, de 15 de abril, sobre derecho preferente de adquisición a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las transmisiones de viviendas de protección oficial.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Maiatzaren 22ko 140/1990 Dekretuaren bidez, apirilaren 15eko 7/1988 Legea garatu zen, babes ofizialeko etxebizitzen trasmizioetan Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren alde lehentasunezko eskurapen-eskubideari buruzkoa, hain zuzen eskubide horiek erabiltzeko prozedurari eta eskuratutako etxebizitzak esleitzeko erregimenari dagokienez. Apirilaren 29ko 103/1992 Dekretuaren bidez, etxebizitzaren arloko finantzia-bideei buruzkoa, aldatu egin zen hura geroago. <P ALIGN="JUSTIFY">Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko maiatzaren 28an izandako bilkuran, Etxebizitza Bideratzeko Egitasmoa 1996-1999, Etxebide, onetsi zuen eta aldi berean Eusko Legebiltzarrera igorri zen, Plenoak azter zezan, bere Arautegiaren 164. eta 165. ataletan ohartemandakoaren arabera, 1996ko ekainaren 26an. Egitasmo horren helburua Euskal Autonomi Elkarteko herritarrek etxebizitza duina eskuratu dezatela erraztea da, batez ere beharrizan handiagoa duten taldeek, eskura dauden baliabideen eraginkortasuna hobetuz. Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak datozen lau urteetan zehar egin beharreko ihardueren artezpideak ere ezarri nahi ditu, plangintza estrategikoaren printzipioak sartuta.

Mediante el Decreto 140/1990, de 22 de mayo, se desarrolló la Ley 7/1988, de 15 de abril, sobre derecho preferente de adquisición a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las transmisiones de viviendas de protección oficial, en lo referente al procedimiento para el ejercicio de dichos derechos y al régimen de adjudicación de las viviendas adquiridas. Posteriormente fue modificado mediante el Decreto 103/1992, de 29 de abril, sobre medidas financieras en materia de vivienda.

Egitasmo horren estrategien artean, badauden etxebizitza ondarearen gizarte-eraginkortasuna hobetzea dago, hain zuzen, babespeko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdaketak kontrolatuz, horien prezioak merkatu libreko prezioen pare jar ez daitezen, eta arlo horretako iruzurraren aurka jotzea ere bai.

El Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 28 de mayo de 1996 aprobó el Plan Director de Vivienda 1996-1999, Etxebide, el cual fue remitido a su vez al Parlamento Vasco, para su debate ante el Pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 164 y 165 de su Reglamento, con fecha 26 de junio de 1996; cuya misión es facilitar el disfrute de una vivienda en condiciones dignas a la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco, particularmente a sus colectivos más desfavorecidos, optimizando la eficacia de los recursos disponibles. Su finalidad es establecer las directrices de las actuaciones del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente durante el próximo cuatrienio, incorporando principios de planificación estratégica.

Etxebide Egitasmoak bere helburuak betetzeko ekin behar zaien arau-aldaketen norabideak ere adierazten ditu.

Entre las estrategias de dicho Plan se encuentra la optimización de la eficacia social del patrimonio de viviendas ya existente, controlando las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas para evitar el desplazamiento de sus precios hacia la estructura de los precios del mercado libre, así como la lucha contra el fraude en la vivienda protegida.

Egitasmo hori onetsi izanaren ondorioz, etxebizitzaren arloko finantzia-bideei eta etxebizitza sozialen finantzia-bide eta araubideari buruzko arauen arlo berria eratu da Euskal Autonomi Elkartean, beraz, eskuratzeko lehentasun-eskubideen indarrez eskuratutako etxebizitzak esleitzeko erregimena zehaztapen berriei egokitu beharra dago.

El Plan Etxebide indica asimismo las líneas orientativas de las reformas normativas que deben acometerse para la consecución de sus objetivos.

Horiek horrela, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritza Kontseiluak bere 1997eko maiatzaren 6ko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau

Como consecuencia de la aprobación de dicho Plan, se ha creado un nuevo marco normativo en la Comunidad Autónoma sobre medidas financieras en materia de vivienda y sobre medidas financieras y régimen jurídico de las viviendas sociales que hace necesario adaptar el régimen de adjudicación de las viviendas adquiridas en virtud de los derechos de adquisición preferente a las nuevas determinaciones.

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de mayo de 1997,

I. ATALBURUA

DISPONGO:

EROSTEKO LEHENTASUN ESKUBIDEEZ

CAPITULO I

BALIATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1. atala.– Iharduketa eremua.

DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

1.– Eroslehentasun eta atzera-eskuratze eskubideen iharduketa eremua babes ofizialeko etxebizitzak eta hauen eraskinetara mugatzen da.

Artículo 1.– Ámbito de actuación.

2.– Babes ofizialeko etxebizitzak eta hauen eraskinen eskualdaketa egiteko erabiltzen den negozio juridikoaren xedeak hauek jasoko ditu esklusiboki, aipatutakoak ez diren beste ondasun ezberdinetara zabaldu ezin izango delarik.

1.– El ámbito de actuación de los derechos de tanteo y retracto se circunscribe a las viviendas de protección oficial y sus anejos.

2. atala.– Inorenganatzea Euskal Autonomi Elkarteko Administraziori Jakinarazteko Izapideak.

2.– El objeto del negocio jurídico por el que se concierta la transmisión de las viviendas de protección oficial y sus anejos, ha de referirse exclusivamente a éstos sin que pueda extenderse a otros bienes diferentes de los ya señalados.

1.– Babes ofizialeko etxebizitzen eta eraskinen jabeek, horien eskualdaketa itunduta dutenek, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioari behar bezala jakinarazi beharko diote, dagokion Lurralde Historikoko Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren Lurralde Ordezkaritzaren bidez.

Artículo 2.– Trámites de notificación de la enajenación a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Dekretu honi dagozkion ondorioetarako, honako hau izango da behar bezala egindako jakinarazpena: notari-akta bidez egindakoa, non hartu izanaren adierazpenaz zedula bidez Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren dagokion Lurralde Ordezkaritzara bidalia izan dela ohartemango den.

1.– Los propietarios de viviendas de protección oficial y sus anejos, que hayan concertado su transmisión deberán notificarlo fehacientemente a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Delegación Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el Territorio Histórico correspondiente.

3.– Honako hauek dira jakinarazi beharko direnak:

2.– Se entenderá por notificación fehaciente a los efectos de este Decreto la realizada mediante acta notarial en la que conste su remisión a la correspondiente Delegación Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de cédula con acuse de recibo.

a) Eskualdaketa itundu duten aldeen nortasuna, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia eta helbidea zehaztuz.

3.– Serán objeto de notificación los siguientes extremos:

b) Etxebizitza eta eraskinen eraikuntza espedientearen zenbakia, eta bere deskripzioa eta azalera.

a) Identidad de las partes que han concertado la transmisión con indicación del número de Documento Nacional de Identidad y domicilio.

c) Jabearen alde emandako titulu eta inskripzioak.

b) Número de expediente de construcción de la vivienda y de los anejos, así como su descripción y superficie. c) Título e inscripción a favor de quien ostente la propiedad.

d) Itundutako eskualdaketaren xede den etxebizitza eta eraskinen prezioa.

d) Precio de la vivienda y de los anejos, objeto de la transmisión acordada.

e) Prezioaren ordainketa baldintzak, ezarri den kasuetan, honen gerorapena zehaztuz.

e) Condiciones de pago del precio, con señalamiento de aplazamiento del mismo si se hubiere establecido.

f) Dauden karga edo baldintza suntsierazle edo esekitzaileak.

f) Cargas o condiciones resolutorias o suspensivas existentes.

3. atala.– Salmenta Kontratuen eta Esleipen Agirien Jakinarazpen eta Ikus-onetsia.

Artículo 3.– Notificación y visado de los contratos de compraventa y documentos de adjudicación.

1.– Notari-aktarekin batera, eta aurretik egin ez bada, etxebizitzen eta eraskinen salmenta kontratua edo esleipen agiria aurkeztu beharko dira ikus-onetsiak izan daitezen. Horretarako, bai salmenta kontratuak eta bai esleipen agiriak, babes ofizialeko etxebizitzaren eskualdaketa Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak duen erosteko lehentasun eskubideari buruzko apirilaren 15eko 7/1988 Legean ezarritakoaren pean egongo denaren adierazpen zehatza jaso beharko dute.

1.– Junto con la correspondiente acta notarial deberá presentarse para su visado, caso de que ello no se haya efectuado con anterioridad, el contrato de compraventa o el documento de adjudicación de las viviendas y de los anejos. A estos efectos, tanto en el contrato de compraventa como en el documento de adjudicación, se hará constar expresamente que la transmisión de la vivienda de protección oficial estará sometida a las disposiciones de la Ley 7/1988, de 15 de abril, sobre derecho preferente de adquisición a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Salmenta kontratua edo esleipen agiria aurkeztea notari-akta behar bezala jakinarazi eta gero, eta dagokion Lurralde Ordezkaritzak eskatuta egiten bada, agiri hura aurkezten deneko data da erosteko lehentasun eskubideak erabiltzeko epeak kontatzeko orduan kontutan hartuko dena.

Si la presentación del contrato de compraventa o documento de adjudicación se efectúa con posterioridad a la

2.– Salmenta kontratua edo dagokion esleipen agiria Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren Lurralde Ordezkaritzan ikus-onetsia jaso dezan aurkezte horrek Euskal Autonomi Elkartearen Administrazioari egin beharreko itundutako eskualdaketaren behar bezalako jakinarazpen bezala hartuko da, baldintza hauen pean: Saltzaileak horrela eskatu dezala, aurreko atalean ezarritako betekizun guztiak salmenta kontratu edo esleipen agirian jaso daitezela, eta aipatutako Lurralde Ordezkaritzako Idazkariak bete dezala eginbidea. Salmenta kontratu edo esleipen agiriak ikus-onetsia jaso dezaten aurkeztea uztailaren 24ko 2114/1968 Dekretuaren 116. atalean ohartematen den ematen direnetik hamar eguneko epean egin beharko da.

notificación fehaciente del acta notarial a requerimiento de la Delegación Territorial correspondiente, será la fecha de presentación de aquel documento la que deberá ser tenida en cuenta para el cómputo de plazos a los efectos del ejercicio de los derechos de adquisición preferente.

4. atala.– Eroslehentasun eskubideaz baliatzea.

2.– La presentación para su visado en la Delegación Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco del contrato de compraventa o documento de adjudicación correspondiente, podrá tener la consideración de notificación fehaciente a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la transmisión acordada siempre que así se solicite expresamente por el vendedor, se recojan en el contrato de compraventa o documento de adjudicación todos los requisitos recogidos en el artículo anterior y se efectúe la correspondiente diligencia por el Secretario de la citada Delegación Territorial. En todo caso la presentación de los contratos de compraventa o documento de adjudicación para su visado deberá observar el plazo de diez días desde su otorgamiento preceptuado en el artículo 116 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo berari atxikitako Erakunde-Administrazioko beste edozein Erakunderen aldeko eroslehentasun eskubideaz baliatzea, dagokion Lurralde Ordezkaritzako Ordezkariak proposamena egin eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburuaren Aginduz egingo da, itundutako eskualdaketaren jakinarazpen oso eta behar bezalakoa egin dadinetik kontatzen hasi eta 30 eguneko epearen barruan. Aipatu Agindua eskualdaketa itundu duten aldeei epe berdinaren barruan eta Zuzenbidean onartutako edozein bideri jarraituz jakinarazi beharko zaie.

Artículo 4.– Ejercicio del derecho de tanteo. El ejercicio del derecho de tanteo en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de cualquier otra Entidad de la Administración Institucional de ella dependiente, se realizará, previa propuesta del Delegado Territorial correspondiente, mediante Orden del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el plazo de 30 días naturales siguientes a la notificación completa y fehaciente de la transmisión acordada. La citada Orden será notificada a las partes que han acordado la transmisión en el mismo plazo por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

5. atala.– Eroslehentasun eskubideaz baliatzearen ondorioak.

Artículo 5.– Efectos del ejercicio del derecho de tanteo.

1.– Eroslehentasun eskubideaz baliatuz gero, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa hasiera batean aurrikusitako eroslearen egoera juridiko berean subrogatuko da, hark zituen eskubide eta betebehar berdin-berdinetaz.

1.– Una vez hecho ejercicio del derecho de tanteo, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se subrogará en la misma posición jurídica del adquirente inicialmente previsto, con idénticos derechos y obligaciones que los que éste tenía, siempre que los mismos se ajusten a la normativa vigente.

Esleipen kontratu edo agirian finkatutako salmenta prezioa baimenduta dagoen gehiengoa baino handiagoa balitz, indarreango arauetan finkatuta dagoen salmenta prezio gehiena salmenta preziotzat jota gauzatuko da subrogazioa, etxebizitza sozialak edo babes ofizialeko etxebizitzak izatearen arabera.

Si el precio de venta fijado en el contrato o documento de adjudicación fuese superior al máximo permitido, la subrogación se realizará considerando como precio de venta el precio máximo de venta fijado por la normativa vigente, según se trate de viviendas sociales o del resto de viviendas de protección oficial.

2.– Salbuespen gisa, salmenta kontratu, esleipen agiri edo bestelako tresna juridiko berean Babes Ofizialeko Etxebizitzaz gain, erantsi gabeko garaje edo trastategi baten eskualdaketa egitea ituntzen denean, etxebizitza soilaz baliatzeko eroslehentasun eskubidea izango du Euskal Autonomi Elkarteak, hori funtsatzen duten arrazoiak azaltzen diren guztietan.

2.– Excepcionalmente, cuando se acuerde la transmisión en un mismo contrato de compraventa, documento de adjudicación u otro instrumento jurídico de una vivienda de protección oficial junto con un garaje o trastero no vinculados, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá ejercer el derecho de tanteo exclusivamente sobre la vivienda, siempre que existan razones motivadas que así lo fundamenten.

6. atala.– Eskritura Publikoan gauzatzea.

Artículo 6.– Formalización en escritura pública.

1.– Administrazioa eroslehentasunaz baliatu izan dadineko etxebizitzen eta eraskinen jabeek, eta behin-betiko kalifikazioa duten guztietan, eroslehentasunaz baliatzen den Administrazioaren aldeko salmentaren eskritura publikoa gauzatu beharko dute, eroslehentasunaz baliatzeko Aginduaren jakinarazpenetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, kontratuan edo esleipen agirian epe handiagoa ezarri ezean, horrela bada azken hau bete beharko baita.

1.– Los propietarios de las viviendas y de los anejos, sobre los que la Administración haya ejercido el derecho de tanteo, y siempre que los mismos dispongan de la calificación definitiva, deberán formalizar escritura pública de compraventa a favor de la Administración tanteante en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la Orden por la que se ejercite el derecho de tanteo; salvo que en el contrato o documento de adjudicación se haya fijado otro plazo superior, en cuyo caso habrá de respetarse.

2.– Eroslehentasunaren xede den etxebizitzak behin-betiko kalifaziorik ez badu, behin-betiko kalifikazio hori ematen denetik hiru hilabeteko epearen barruan gauzatu beharko du eskualdaketa egiten duenak eroslehentasunaz baliatzen den Administrazioaren aldeko salmentaren eskritura publikoa, kontratuan edo esleipen agirian epe handiagoa ezarri ezean, horrela bada azken hau bete beharko baita.

2.– Si la vivienda sobre la que se ejercita el derecho de tanteo no cuenta con la calificación definitiva, el transmitente deberá formalizar escritura pública de compraventa a favor de la Administración tanteante en el plazo de tres meses desde la concesión de la calificación definitiva; salvo que en el contrato o documento de adjudicación se haya fijado otro plazo superior, en cuyo caso habrá de respetarse.

3.– Salbuespen gisa, eskualdaketa egiten duenak eskatuta eta bidezko kausa dagoenean, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Lurralde Ordezkariak eskritura publikoa gauzatzeko epeak luzatu ahal izango ditu.

3.– Excepcionalmente, a instancia del transmitente y mediando justa causa, el Delegado Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco podrá prorrogar los plazos de formalización en escritura pública.

7. atala.– Atzera-eskuratzeko eskubideaz baliatzea. 1.– Eskualdaketa egiten duenak jakinarazpenik gabe, edo hau gaizki egina edo osotu gabea izanik, jakinarazitako eskualdaketa eroslehentasun eskubidea iraungi aurretik, edo eskualdaketa jakinarazitakoen baldintza ezberdinetan burutzen den kasuetan, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa bai bere aldeko, bai berari atxikitako Erakunde-Administrazioko beste edozein Erakunderen aldeko atzera-eskuratzeko eskubideaz baliatu ahal izango da, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburuaren erabaki bidez. Dagokion eskritura publikoaren kopia behar bezala entregatuz, erosleak Administrazioari eskualdaketa burutu zeneko oinarrizko baldintzen egin beharreko jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta 60 egunekoa izango da eskubide honetaz baliatzeko epea.

Artículo 7.– Ejercicio del derecho de retracto.

2.– Aurreko zenbakian aipatutako eroslearen jakinarazpena, eskualdaketa eskritura publikoz gauzatzen denekoaren biharamunetik kontatzen hasi eta hogeitamar eguneko epearen barruan egin beharko da.

1.– En caso de falta de notificación del transmitente, siendo ésta defectuosa o incompleta, habiéndose producido la transmisión notificada antes de la caducidad del derecho de tanteo o habiéndose realizado la transmisión en condiciones distintas a las notificadas, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá ejercer, para sí o en beneficio de cualquier otra Entidad de la Administración Institucional de ella dependiente, el derecho de retracto, mediante Orden del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El plazo para el ejercicio de este derecho será de 60 días naturales contados desde el siguiente a la notificación, que el adquirente deberá hacer en todo caso a la Administración, de las condiciones esenciales en que se efectuó la transmisión, mediante entrega fehaciente de copia de la escritura pública correspondiente.

Eskritura publikoaren kopia behar bezala entregatzea Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren Lurralde Ordezkaritzara kopia bakun eta baimendua bidaliz egingo da. Ordezkaritza horrek, kopia biotan egindako eginbidez sarreta data idatzi ondoren, baimendua entregatu zuen erosleari edo bere ordezkariari ituliko diolarik. Entrega hau nahikoa izango da azaroaren 10eko 3148/1978 Errege Dekretuaren 15.atalean ohartemandakoa betetzeko.

2.– La notificación del adquirente, expresada en el número anterior, deberá ser efectuada por éste en el plazo de treinta días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de formalización de la transmisión en escritura pública.

3.– Egindako eskualdaketaren beharrezko jakinarazpena egiten ez bada, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa, eskualdaketa horren berri beste edozein bidetatik izaten duenaren momentutik, atzera-eskuratze eskubideaz baliatu ahal izango da atal honetako lehen zenbakian jasotako baldintza berdinetan.

La entrega fehaciente de copia de la escritura pública se realizará mediante remisión de copias autorizada y simple de la misma a la correspondiente Delegación Territorial del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que dejará constancia de la fecha de recepción mediante diligencia en ambas copias devolviendo la autorizada al adquirente que la hubiera entregado o a su representante. Esta entrega será bastante para el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

4.– Atzera-eskuratze eskubideaz baliatzeko Agindua Zuzenbidearen onartutako edozein bidez jakinaraziko zaie bai saltzaileari eta bai erosleari edo etxebizitza eta eraskinen gaurrengo jabeari, nor Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren aldeko eskualdaketa egitera behartuta ikusiko den, atal honen lehenengo zenbakian adierazitako 60 eguneko epearen barruan.

3.– En el caso de incumplimiento del deber de notificación de la transmisión efectuada, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el momento en que tuviera conocimiento por cualesquiera otros medios de la realidad de dicha transmisión, podrá ejercer el derecho de retracto en las mismas condiciones del número primero de este artículo.

Euskal Autonomi Elkartearen alde egiten den etxebizitzaren eskualdaketa, egiten den lehen eskualdaketaren baldintza berdinetan burutuko da, atzera-eskuratzeko eskubideaz baliatzearen aurretik egindako hirugarren alde gauzatzen diren eskualdaketak kontutan hartu gabe.

4.– La Orden de ejercicio del derecho de retracto se notificará por cualquiera de los medios admitidos en Derecho en el plazo de 60 días naturales señalado en el número primero de este artículo tanto al transmitente como al adquirente, o al tercero actual propietario de la vivienda y anejos en su caso, que se verá obligado a enajenarlos a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Atzera-eskuhartze eskubideaz baliatzeaz bat, eroslehentasun eskubidearentzat ezarritako eskritura publikoa gauzatzearen betekizun berdinak sortuko dira eroslea edo etxebizitza eta eraskinen gaurregungo jabea den hirugarrenarentzat.

La transmisión de la vivienda a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se realizará en los mismos términos que la primera transmisión efectuada, independientemente de que se hayan producido posteriores transmisiones a terceros con anterioridad al ejercicio del derecho de retracto. 5.– Una vez hecho uso del ejercicio del derecho de retracto, nacerán para el adquirente, o para el tercero actual propietario de la vivienda y anejos, las mismas obligaciones de formalización en escritura pública que las contempladas para el derecho de tanteo.

8. atala.– Ordainketak.

Artículo 8.– Reembolsos.

1.– Atzera-eskuhartze eskubideaz baliatzearen ondorioa Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak eroslearen aldeko honek egindako eta behar bezala ziurtatutako gastuen ordainketa egin beharra ekarriko du:

1.– El ejercicio del derecho de retracto, hará surgir la obligación para la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de reembolsar al adquirente los siguientes gastos efectuados por éste y que se encuentren debidamente justificados: a) Los gastos de contrato, y cualquier otro pago legítimo hecho para la transmisión.

a) Kontratuen gastuak, eta eskualdaketarako egindako edozein legezko ordainketa.

b) Los gastos necesarios y útiles hechos en la vivienda o en los anejos, que no fuere posible retirarlos sin detrimento de los bienes.

b) Etxebizitza eta eraskinetan egindako beharrezko eta onurazko gastuak, ondasunen kalterik gabe banandu ezinekoak direnean.

Los gastos anteriores se abonarán conjuntamente con el pago del precio de la vivienda y anejos efectuados por el adquirente.

Aurreko gastu horiek erosleak egindako etxebizitza eta eraskinen prezioarekin batera ordainduko dira.

2.– Si se hubieran producido posteriores transmisiones a terceros con anterioridad al ejercicio del derecho de retracto, también deberán reembolsarse a los terceros propietarios los gastos necesarios y útiles hechos en la vivienda o en los anejos, que no fuere posible retirarlos sin detrimento de los bienes.

2.– Atzera-eskuhartze eskubideaz baliatu aurretik hirugarren baten aldeko geroagoko eskualdaketak eman izan balira, hirugarren jabeei ere ordaindu beharko zaizkie etxebizitzan eta eraskinetan egindako beharrezko eta onurazko gastuak, ondasunen kalterik gabe banandu ezinekoak direnean.

3.– Los gastos relacionados en el número primero de este artículo también serán reembolsados por la Administración tanteante, cuando los mismos hayan sido satisfechos por el inicialmente obligado a la adquisición de la vivienda y anejos, sobre los que se ha ejercido el derecho de tanteo.

3.– Eroslehentasunaz baliatzen den Administrazioak, eroslehentasunez eskuratu dituen etxe eta eraskinak hartzera hasieratik behartuta dagoenak ordaindutako atal honetako lehen zenbakian jasotako gastuak ere ordaindu beharko ditu.

CAPÍTULO II

<FONT FACE="Garamond 3" II. ATALBURUA

RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS EN VIRTUD DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> <FONT FACE="Garamond 3" EROSTEKO LEHENTASUN ESKUBIDEEZ

Artículo 9.– Carácter y adjudicación de las viviendas adquiridas en virtud de los derechos de adquisición preferente.

ESKURATUTAKO ETXEBIZITZEN ESLEIPEN

1.– Las viviendas de protección oficial adquiridas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del ejercicio de los derechos de adquisición preferente reconocidos en la Ley 7/1988, de 15 de abril, del Parlamento Vasco, mantendrán el régimen jurídico bajo el cual fueron calificadas. Esto no obstante, las viviendas de protección oficial cuyo precio de adquisición no supere el máximo que establezca la normativa vigente sobre medidas financieras y régimen jurídico de las viviendas sociales, tendrán la consideración de viviendas sociales.

ERREJIMENA

2.– El procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección oficial adquiridas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del ejercicio de los derechos de adquisición preferente reconocidos en la Ley 7/1988, de 15 de abril, del Parlamento Vasco, será el establecido en la normativa vigente para segundas y posteriores adjudicaciones de viviendas sociales propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su régimen de acceso y uso podrá ser cualquiera de los establecidos en dicha normativa.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 9. atala.– Sustapen publikoko Etxebizitzaren Izaera eta Esleipena.

3.– El adjudicatario de una vivienda social habrá de reunir los requisitos que al efecto se señalan en la normativa vigente para segundas y posteriores adjudicaciones de viviendas sociales propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Eusko Legebiltzarraren apirilaren 15eko 7/1988 Legean ohartemandako erosteko lehentasun eskubideez baliaturik Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak eskuratutako babes ofizialeko etxebizitzek kalifikatu zireneko erregimen juridiko pean jarraituko dute. Halere, etxebizitza sozialen finantzia-bide eta araubideari buruzko indarreango arauetan ezartzen den gehiengo prezioa gainditzen ez duten babes ofizialeko etxebizitzak etxebizitza sozialtzat joko dira.

4.– El adjudicatario de una vivienda de protección oficial habrá de cumplir los requisitos que se recogen en la normativa vigente sobre medidas financieras en materia de vivienda para poder ser beneficiario de financiación cualificada.

2.– Apirilaren 15eko 7/1988 Legean, Eusko Legebiltzarrarena, onartzen diren lehentasunezko eskurapen-eskubideez baliatzearen indarrez, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedura Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioarenak diren etxebizitza sozialen bigarren eta ondorengo esleipenei buruzko indarreango arauetan ezarritakoa izango da. Hauek eskuratu eta erabiltzeko erregimena aipatutako arauetan ezarritako edozein izan ahalko da.

En el caso de que se trate de viviendas concertadas de protección oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 104/1997, sobre promociones concertadas de viviendas de protección oficial, el adjudicatario de la misma habrá de acreditar, durante el plazo de diez años a partir de la concesión de la calificación definitiva, el cumplimiento de los mismos requisitos que los exigidos en la convocatoria pública de concurso.

3.– Etxebizitza sozial baten esleipendunak Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioarenak diren etxebizitza sozialen bigarren eta ondorengo esleipenei buruzko indarreango arauetan horretarako ezarritako betekizunak bete beharko ditu.

Artículo 10.– Financiación cualificada. 1.– Los adjudicatarios de viviendas de protección oficial adquiridas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del ejercicio de los derechos de adquisición preferente reconocidos en la Ley 7/1988, de 15 de abril, del Parlamento Vasco, podrán acceder a las medidas financieras recogidas en la normativa vigente sobre medidas financieras en materia de vivienda.

4.– Babes ofizialeko etxebizitza baten esleipendunak finantzaketa kualifikatua eta dirulaguntza zuzenak eskuratu ahal izateko, etxebizitzaren arloko finantzia-bideei buruzko indarreango arauetan ezarritako betekizunak bete beharko ditu.

2.– Para el acceso a las medidas financieras citadas los adjudicatarios deberán cumplir los requisitos establecidos para adquirentes de vivienda en la normativa vigente sobre medidas financieras en materia de vivienda y cumplimentar idéntica tramitación para la obtención de la financiación.

Babes ofizialeko itunpeko etxebizitzen kasuan, 104/1997 Dekretuaren 13.2 atalean ezarritakoaren arabera, babes ofizialeko etxebizitzen itunpeko sustaketei buruzkoa, etxebizitzaren esleipendunak egiaztatu egin beharko du, behin betiko kalifikazioa ematen denetik hamar urteko epean zehar, lehiaketaren deialdi publikoan eskatutako betekizun berberak betetzen dituela.

Artículo 11.– Precio de venta en la adjudicación de las viviendas y anejos.

10. atala.– Kualifikatutako finantzaketa.

El precio máximo de venta de las viviendas y de los anejos será el de adquisición, al que se añadirán los gastos de escrituración, registrales y otros gastos que se hayan producido en la adquisición, incluidos los gastos de acondicionamiento y rehabilitación que se efectúen en su caso por la Administración, no pudiendo superar el máximo establecido en cada caso por la normativa específica vigente, según se trate de viviendas sociales o del resto de viviendas de protección oficial.

1.– Apirilaren 15eko 7/1988 Legean, Eusko Legebiltzarrarena, onartutako eskuratzeko lehentasunerako eskubideak baliatzearen indarrez, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren jabegoko babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunek etxebizitzaren arloko finantzia-bideei buruzko indarreango arauetan ezarritako finantzabideak eskuratu ahal izango dituzte.

El pago del precio se exigirá siempre al contado.

2.– Aipatutako finantzabideak eskuratu ahal izateko, esleipendunek etxebizitzen esleipendunek etxebizitzaren arloko finantzia-bideei buruzko indarreango arauetan etxebizitzen erosleentzako ezarritako betekizunak bete beharko dituzte.

Artículo 12.– Renta en la adjudicación de viviendas y anejos.

11. atala.– Etxebizitza eta eraskinen esleipenerako salmenta prezioa.

La renta máxima anual de las viviendas y de los anejos será la establecida en la normativa específica vigente en cada caso, según se trate de viviendas sociales o del resto de viviendas de protección oficial.

Etxebizitza eta eraskinen gehienezko prezioa erosi zenekoa izango da, prezio horri eskriturak egitearen, erregistroratzearen eta erosketaren ondoriozko gainontzeko gastuak gehituko zaizkiolarik, Administrazioak behar izanez gero egindako bereoneratze eta egokitze gastuak barne; ezin izango du, dena dela, indarreango berariazko arauek kasu bakoitzerako ezarritako gehiengoa gainditu, etxebizitza sozial edo babes ofizialeko gainerako etxebizitza izatearen arabera.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prezioa eskura ordaindu beharko da beti.

Primera.– Los derechos de adquisición preferente a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco se extenderán a aquellas transmisiones de viviendas que hayan sido calificadas como de protección oficial, en tanto se encuentre vigente su asimilación a dicho régimen, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado y sobre medidas financieras en materia de vivienda.

12. atala.– Alokatzen diren etxebizitzen esleipenerako errenta.

Segunda.– 1.– Cuando por el ejercicio de los derechos de adquisición preferente deviniere propietario de las viviendas, como beneficiario cualquier Entidad integrante de la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluidas las Sociedades Públicas adscritas a dichas Entidades siempre que actúen en el área de vivienda, o la Sociedad Pública adscrita al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que actúe asimismo en el área de vivienda, se especificará en la Orden por la que se ejercita el derecho de adquisición preferente que el Ente público beneficiario deberá hacerse cargo del pago del precio de la adquisición abonando directamente el importe del mismo al vendedor de la vivienda y de los anejos, en su caso.

Etxebizitza eta eraskinen gehienezko urteko errenta, indarreango berariazko arauek kasu bakoitzerako ezarritakoa izango da, etxebizitza sozial edo babes ofizialeko gainerako etxebizitza izatearen arabera.

2.– El procedimiento de adjudicación de las viviendas del Ente público adjudicatario de las mismas será el establecido en el presente Decreto para las viviendas de protección oficial propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Lehenengoa.– Euskal Autonomi Elkartearen aldeko erosteko lehentasun eskubideak babes ofizialekotzat kalifikatutako etxebizitzen eskualdaketak hartuko ditu, erregimen horretara parekatze horrek indarrean dirauen artean, hiritu eta eraikitako ondarea bereoneratzeari buruzko eta etxebizitzaren arloko finantzia-bideei buruzko indarreango arauetan ezarritakoaren arabera.

1.– Lo dispuesto en el presente Decreto será de aplicación a los derechos de adquisición preferente de viviendas de protección oficial cuyo ejercicio sea posterior a su entrada en vigor.

Bigarrena.– 1.– Erosteko lehentasun eskubideetaz baliatzearen ondoren, etxebizitzen jabe, onuradun bezala, Euskal Autonomi Elkarteko Herri-Administrazioa osatzen duen edozein Erakunde, etxebizitzaren alorrean diharduten artean, Erakunde horiei atxikitako Elkarte Publikoak barne, edo halaber etxebizitzaren alorrean diharduen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari atxikitako Elkarte Publikoa bilakatu balitz, erosteko lehentasunaz baliatzeko Aginduan honako hau ezarri beharko da: Onuradun suertatzen den Erakunde Publikoak ordaindu beharko duela eskuratzearen prezioa, horretarako etxebizitzaren eta, baleude, eraskinen prezioa saltzaileari zuzenean ordainduko diolarik.

2.– Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, los trámites pendientes de adjudicación de viviendas de protección oficial propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de los derechos de tanteo o retracto ya ejercitados se realizarán de conformidad a las disposiciones de este Decreto.

2.– Etxebizitzen hartzaile suertatzen den Erakunde Publikoaren aldeko esleipen prozedura Dekretu honetan Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren jabegoko babes ofizialeko etxebizitzentzat ohartemandakoa izango da.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

<FONT FACE="Garamond 3" ALDIBATERAKO XEDAPENAK

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogados el Decreto 140/1990, de 22 de mayo, del Gobierno Vasco, de desarrollo de la Ley 7/1988, de 15 de abril, sobre derecho preferente de adquisición a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las transmisiones de viviendas de protección oficial y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en aquél, sin perjuicio de que puedan seguir aplicándose a las situaciones creadas a su amparo.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1.– Dekretu honetan ohartemandakoa, hau indarrean sartu ondoren erabiltzen diren babes ofizialeko etxebizitzak erosteko lehentasun eskubideei ezarriko zaie.

DISPOSICIONES FINALES

2.– Aurreko zenbakian jasotakoaren kaltetan gabe, erabilitako eroslehentasun edo atzera-eskuhartze eskubideen ondorioz Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren jabegokoak diren babes ofizialeko etxebizitzen esleipenerako egiteko dauden izapideak Dekretu honetako xedapenei jarraituz burutuko dira.

Primera.– El Consejero del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco podrá dictar, en el marco de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

<FONT FACE="Garamond 3" INDARGABETZE XEDAPENA

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu hau indarrean jartzen den egunetik Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 140/1990 Dekretua baliogabetua gelditza da, babes ofizialeko etxebizitzen eskualdaketetan Euskal Autonomi Elkarteko Asministrazioak duen lehentasun eskubideari buruzko apirilaren 15eko 7/1988 Legea garatzen duenari buruzkoa, eta bertan jarritakoaren aurka dauden erabaki guztiak, horien babespean sortutako egoerekiko erabilgarriak jarraitzen izatearen kaltetan gabe.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 1997.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENAK

El Lehendakari,

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak, bere eskuduntzen eremuan, Dekretu honen egiteratze eta garapenerako beharrezko diren xedapen guztiak eman ahal izango ditu.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldikarian argitara dadin egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda

Vitoria-Gasteizen, 1997ko maiatzaren 6an.

y Medio Ambiente,

<FONT FACE="Garamond 3" Lehendakaria,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza

eta Ingurugiro sailburua,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental