Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

78. zk., 1997ko apirilaren 25a, ostirala

N.º 78, viernes 25 de abril de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasuna
Sanidad
2102
2102

77/1997 DEKRETUA, apirilaren 8koa, Osasun Sailak osasun­zerbitzuak ituntzeko oinarriak ezartzen dituena.

DECRETO 77/1997 de 8 de abril, por el que se establecen las bases para la concertación de servicios sanitarios por el Departamento de Sanidad.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Abenduaren 30eko 724/1991 Dekretuan, «Inoren baliabideak erabilita osasun-zerbitzuak emateko, Osakidetzak egin ditzan ituneak arautuko dituzten gutxiengoak ezartzen dituena» izenekoan, berariaz aipatu zen Dekretua bera aldi baterako baliabidea zela, harik eta Osasunari buruzko Lege Orokorra garatuz lege-eremu berri bat arautzen zen arte.

El Decreto 724/1991, de 30 de diciembre, por el que se establecen los mínimos que han de regir los conciertos que celebre Osakidetza-Servicio vasco de salud para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, mostraba su vocación transitoria hasta en tanto se procediera a regular un nuevo marco que desarrollara lo previsto en la Ley General de Sanidad.

Dekretua aplikatzen hasi zenetik hona denborak emandako eskarmentuaren argitan, badirudi komeni dela indarrean dagoen araudia berrikustea; alegia, sare publikoarekiko osagarriak diren osasun-zerbitzuak kontratatzeko betebehar eta baldintza aplikagarriak gaurkotzea, eredu gisa Eusko Legebiltzarrak onarturiko «Osasuna Zainduz-Euskal Sanitatea aldatzeko Estrategiak» izeneko Plan Estrategikoa hartuta.

La experiencia adquirida desde su aplicación aconseja la revisión de la normativa existente, actualizando los requisitos y exigencias que para la contratación de servicios sanitarios con carácter complementario a la red pública resultan de aplicación, tomando como referencia el Plan Estratégico «Osasuna Zainduz-Estrategias de cambio para la Sanidad Vasca» aprobado por el Parlamento Vasco.

Bestalde, beharrezkoa da osasun-zerbitzuen kontratazioa administrazio publikoetako kontratuei buruzko legeekin uztartzea eta egokitzea, nahiz eta kontuan hartu behar diren honelako zerbitzuak antolatzeak dituen bereizgarritasun apartekoak, Osasunari buruzko Lege Orokorraren 90. atalean jasotakoak. Ildo horretatik, Osasun Sailaren eta Osakidetzaren kontratazio mahaiak sortzeko 1996ko uztailaren 12ko Aginduan, kontratazio mahaiaren osaera berezia aurreikusten da itun bidez emandako zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuen kasuetan.

De otro lado, es preciso adaptar la concertación de servicios sanitarios a la legislación sobre contratos de las administraciones públicas, sin menoscabo de las características peculiares que reúne la ordenación de este tipo de servicios contemplados en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. En este sentido, la Orden de 12 de julio de 1996, de creación de las mesas de contratación del Departamento de Sanidad y de Osakidetza-Servicio vasco de salud, establece una previsión específica en cuanto a la composición de la Mesa de Contratación en los casos de los contratos de gestión de servicios públicos bajo la modalidad del concierto.

Labur esanda, dekretu honen helburua osasun-zerbitzuak kontratatzeko baliabideak hobetzea eta garatzea da. Eta horretarako, bermeak ezarri nahi dira kontratazioaren alde guztietan: publizitatea, lehia, kontratatutako zerbitzuen kalitatearen egiaztatzea eta finantzazio publikoaren bitartez herritarrei ematen zaien prestazioaren ebaluazioa eta ikuskatze prozedurak.

En definitiva, el presente Decreto pretende el perfeccionamiento y desarrollo de los instrumentos de contratación de servicios sanitarios y viene a garantizar las condiciones de publicidad, concurrencia, acreditación en términos de garantía de calidad de los servicios sanitarios contratados y los procedimientos de evaluación e inspección que resulta necesario garantizar a los ciudadanos que reciben prestaciones sanitarias de financiación pública.

Ondorioz, Osasun Sailaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko apirilaren 8ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau <FONT FACE="Garamond 3"

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de abril de 1997.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>1. atala.– Dekretuaren xedea eta eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito del Decreto.

1.– Dekretu honen xedea hau da: inoren baliabideak erabilita osasun-zerbitzuak emateko itunei aplika behar zaizkien gutxieneko betebeharrak eta baldintzak arautzea, eta osasun-zentroak Osasun Sailarekin itunak egiteko garaian homologatutzat jotzeko baldintzak ezartzea.

1.– Es objeto del presente Decreto el regular los requisitos y condiciones mínimas aplicables a los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, así como determinar las condiciones en que los centros sanitarios podrán entenderse homologados a efectos de concertación con el Departamento de Sanidad.

2.– Osasun-zerbitzuak osasun-itunen bitartez eskaintzeko, Osasunari buruzko Planean ezarritako lehentasunei men egingo zaie, dauden aurrekontuak kontutan hartuta eta baliabide publikoak ahalbait ongien erabiltzeko irizpideari eutsiz.

2.– La provisión de servicios sanitarios mediante el concierto sanitario podrá celebrarse conforme a las prioridades del Plan de Salud y según las disponibilidades presupuestarias, tras tener en cuenta la utilización óptima de los recursos públicos.

3.– Osasun Sistema Nazionaletik kanpoko zerbitzu eta zentroen babesean dauden herritarrei osasun-asistentzia emateko Osasun Sailak egindako itunak ere sartuko dira dekretu honetako xedapenen aplikazio-eremuan.

3.– Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán aplicables a los conciertos que se establezcan por el Departamento de Sanidad para la asistencia sanitaria a la población protegida con centros y servicios sanitarios ajenos al Sistema Nacional de Salud.

2. atala.– Itunduko diren osasun-zerbitzu eta -prestazioak.

Artículo 2.– Servicios y prestaciones sanitarias objeto de concertación.

Hauek dira itundu ahal izango diren osasun-zerbitzu motak: a) Lehen mailako atentzioa: zerbitzu eta proba anbulatorioak, etxeko atentzioa, larrialdiko etxeko atentzioa, errehabilitazioa, eta diagnostiko eta tratamendurako beste zerbitzu bereziak.

Podrán ser objeto de concertación las siguientes modalidades de las prestaciones sanitarias:

b) Atentzio espezializatua: ospitalizazio zerbitzuetan, asistentzia medikoa, kirurgikoa eta larrialdikoa dituztenak; eta kanpo-kontsultetan, errehabilitazioa eta ospitalizazio-erregimenean zentroek emandako beste teknika eta prozedura batzuk. Horietaz gainera: itundutako ospitaleetan egiten diren protesi finkoak, zaindutako ostatu-hartzea, eguneko zentroak eta ospitalizazioa osasun mentalaren atentzioaren arloan.

a) Atención primaria: servicios y pruebas de carácter ambulatorio, atención domiciliaria, atención urgente a domicilio, rehabilitación, y otros servicios especiales de diagnóstico y tratamiento.

c) Programatutako osasun-garraioa eta larrialdikoa.

b) Asistencia especializada: servicios de hospitalización que incluyen la asistencia médica, quirúrgica, de urgencias y en consultas externas, rehabilitación, y otras técnicas y procedimientos prestados por centros en régimen de hospitalización, además de las prótesis fijas que sea necesario implantar en los hospitales concertados. Alojamiento tutelado, centros de día y la hospitalización en la atención a la salud mental.

d) Haurren aho-hortzetako atentzioa.

c) El transporte sanitario programado y urgente.

e) Etxeko oxigenoterapia eta aireztapen-terapia, eta dialisi-teknika anbulatorioak, legez ituntzat hartzen diren kasuetan.

d) La atención buco dental infantil.

f) Desintoxikazio- eta errehabilitazio-tratamendua terapia elkarte batean, «Drogazalekeriei aurrehartze, soroste eta birgizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko 15/1988 Legean» jasoa.

e) La oxigenoterapia y ventiloterapia a domicilio y las técnicas de diálisis ambulatoria cuando legalmente les corresponda la calificación de conciertos.

g) Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioen ordenazioari buruzko urtarrilaren 20ko Errege Dekretuaren eremuko beste osasun-zerbitzuak edo geroan ezar daitezkeen bestelako prestazioak, salbu eta urtarrilaren 22ko Dekretuak arautzen dituen kanpo-protesiak, gurpil-aulkiak, ortosiak eta protesi bereziak.

f) El tratamiento de desintoxicación y deshabituación-rehabilitación en Comunidad Terapéutica previsto en la ley 15/1988, de 11 de noviembre, sobre Prevención, Asistencia y reinserción en materia de Drogodependencias.

3. atala.– Itunak gauzatzeko betebeharrak.

g) Otros servicios sanitarios en el ámbito del Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud u otras prestaciones que en el futuro pudieran establecerse, con la excepción de la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas y prótesis especiales regulada en el Decreto 9/1997 de 22 de enero.

Hauek dira osasun zentroek, establezimenduek eta zerbitzuek osasun asistentziako itunak izenpetzeko konplitu behar dituzten betebeharrak: a) Osasun Sailaren funtzionamendu-baimena edukitzea, osasun zentroak, zerbitzuak eta establezimenduak irekitzeko, jardunean ipintzeko eta aldatzeko araudiarekin bat; Euskal Autonomi Elkartetik kanpoko zentroek tokian tokiko osasun administrazio eskudunaren baimena beharko dute.

Artículo 3.– Requisitos que se deben reunir para poder formalizar Conciertos

b) Ospitalak homologatzeko finkatuta dauden irizpideak betetzea, edota ospitalez besteko osasun zentro eta zerbitzuentzako homologazio-oinarriak (4. atalean adieraziak) betetzea, gainontzeko prestazioen kasuetan.

Para poder suscribir conciertos de asistencia sanitaria, los centros, establecimientos y servicios sanitarios reunirán los siguientes requisitos mínimos:

c) Osasun alorrean indarrean dauden legeei men eginez, osasun zerbitzuak ituntzeko bateraezintasun gorabeherarik ez edukitzea.

a) Estar autorizados para su funcionamiento por el Departamento de Sanidad conforme a la normativa vigente sobre apertura, funcionamiento y modificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios, o por la Administración Sanitaria competente en el supuesto de centros ubicados fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Erantzukizun zibileko asegurua izatea, kontratatutako zerbitzuak estal ditzan.

b) Cumplir los criterios de homologación fijados para los centros hospitalarios o las bases de homologación correspondientes a centros y servicios sanitarios no hospitalarios para el resto de las prestaciones, conforme a lo señalado en el artículo cuarto.

e) Herri Administrazioen Kontratuetarako 13/1995 Legeak Administrazioarekin kontratuak egiteko ezartzen dituen baldintzak betetzea, bai eta Osasunari buruzko Lege Orokorrak berariaz ezarritakoak ere.

c) No incurrir en las causas de incompatibilidad para la concertación de servicios sanitarios que señala la vigente legislación sanitaria.

4. atala.– Itunak egiteko, zentroen eta zerbitzuen homologaziorako irizpideak eta prozedura.

d) Contar con un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los servicios contratados.

1.– Itunen bidez zerbitzu publikoak emateko kudeaketa-kontratua egiten duten ospitale orokorrek edo/eta monografikoek Osasun Sailaren homologazioa izan behar dute eta, horretaz gainera, dekretu honetako 3. atalean aipatzen den kaudimen teknikoa bermatu dezakeen konplexutasunaz hornituta egongo dira.

e) Cuantos requisitos exigidos por la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas resulten necesarios para contratar con la Administración y los específicos señalados por la Ley General de Sanidad.

2.– Ospitaleak homologatzeko prozedura, ematen diren zerbitzuen konplexutasun-mailan oinarrituta, zentroaren osagaiak eta hornidura kontutan hartuta egingo da, alegia, alderdi hauek kontutan hartuta:

Artículo 4.– Criterios y Procedimiento de Homologación de Centros y Servicios para la concertación

a) Gaixoen sailkapenean oinarriturik, prozesu diagnostikoak, terapeutikoak edo asistentziaren segimenduzkoak gauzatzeko gaitasuna.

1.– Los centros hospitalarios generales y/o monográficos con los que se formalice un contrato de gestión de servicios públicos bajo la modalidad de concierto deberán encontrarse homologados por el Departamento de Sanidad y contar con un nivel de complejidad que acredite la solvencia técnica a que se refiere el artículo 3 de este Decreto.

b) Teknika eta asistentzia alorreko egitura eta baliabideak. c) Zerbitzu-kartera.

2.– El procedimiento de homologación para hospitales, basado en la determinación de niveles según nivel de complejidad de los servicios asistenciales ofertados, atenderá a los diferentes componentes y dotación que presente el establecimiento relativos a los siguientes aspectos:

d) Zentroaren antolamendua, kudeaketa eta onarpena.

a) Capacidad de resolución de procesos diagnósticos, terapéuticos o de seguimiento asistencial según la clasificación de pacientes.

e) Langile-motak eta haien kualifikazioa.

b) Estructura y recursos técnico-asistenciales.

f) Osasun jarduerari euskarri eta laguntza logistikoa eskaintzeko zerbitzuak.

c) Cartera de servicios.

g) Ekonomia eta finantza mailako kaudimena.

d) Organización, gestión y admisión del Centro.

3.– Aurreko puntuan homologazioa lortzeko aipatzen diren gutxieneko baldintzak direla eta, zentroek dekretu honen I. eranskina bete beharko dute.

e) Composición y cualificación del personal. f) Otros servicios de soporte y apoyo logístico a la actividad sanitaria.

4.– Osasun Sailarekin itunak egin ahal izateko, ospitaleek homologazio-eskabidea aurkeztu beharko diote, dekretu honetako 4.3 atalean adierazitako agiriekin batera, Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariari. Honek, zentroaren kalitatea eta asistentzia mailako hornidura kontutan hartuta eta erabiltzaileen konplexutasun terapeutikoaren mailari begiratuta, ospitale bakoitzari konplexutasun-maila bat esleitu ostean, ebazpena emango du.

g) Solvencia económica y financiera.

5.– Homologatutako ospitaleek aukera izango dute esleitu zaien konplexutasun-maila alda dadin eskatzeko. Horretarako, maila eman zitzaien garaiaz geroztik zentroaren egoera aldatu egin dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

3.– En relación con los contenidos mínimos para obtener la homologación a que se refiere el punto anterior, los Centros cumplimentarán el Anexo I adjunto a este Decreto.

6.– Itundutako ospitaleko atentzioko zerbitzuei dagokienez, ospitaleen homologazioa dekretu honetako II. eranskinean agertzen den konplexutasun-mailaren araberako sailkapena aintzat hartuta egingo da.

4.– Al objeto de poder formalizar conciertos con el Departamento de Sanidad, los centros hospitalarios deberán presentar la solicitud para su homologación, junto a la documentación a que se refiere el artículo 4.3 del presente Decreto, ante el Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria, quien resolverá asignando un nivel de complejidad al centro hospitalario según los requerimientos de calidad y dotación para la atención hospitalaria y considerando la complejidad terapéutica de los usuarios de cada hospital.

7.– Arauzko xedapenik ematen ez den bitartean, Ospitale Onkologikoa eta Egonaldi Ertaineko eta Luzeko Ospitalea zuzenean homologatuko dira dekretu honetako II. eranskineko IV. eta V. konplexutasun-mailetan, hurrenez hurren.

5.– Los hospitales homologados podrán instar su recalificación según nivel de complejidad asignado, aportando la documentación correspondiente que acredite la modificación de las condiciones que justificaron en su día la asignación de nivel de complejidad.

8.– Ospitalez kanpoko zentro eta zerbitzuekin itunak egiteko betebeharrak zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratua itun bidez prestatzeko oinarri teknikoen pleguan ezarritakoak izango dira, harik eta zerbitzu bakoitzari berariazko homologazio-irizpide bat ezartzen zaion arte.

6.– En relación con los servicios de atención hospitalaria concertados, la homologación de los centros hospitalarios se ajustará a la clasificación de centros por nivel de complejidad que figura como Anexo II al Decreto.

Kontratazio-organoak ezarriko ditu, beren-beregi, zerbitzu hauek konplitu behar dituzten baldintzak eta betebeharrak.

7.– Hasta en tanto se proceda a su determinación reglamentaria, la autorización de los hospitales Monográficos Oncológico y de Media-Larga Estancia, determinará su homologación directa en los niveles de complejidad IV y V respectivamente del Anexo II del presente Decreto.

9.– Homologazio-ebazpenak bost urteko iraunaldia izango du. Horren ondoan, ospitaleek homologazio berria eskatu ahalko dute –gutxienez indarraldia amaitu baino hiru hilabeteko lehenago–, dekretu honetan xedatutako baldintzen arabera.

8.– Los requisitos para el resto de centros y servicios no hospitalarios a concertar se regirán por las bases contenidas en el Pliego de Bases Técnicas preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concierto, en tanto en cuanto no se estipulen criterios de homologación específicos para cada uno de los servicios afectados.

5. atala.– Itunen gutxieneko edukiak.

Las condiciones y requisitos específicos de estos servicios deberán ser definidos por el órgano de contratación.

1.– Izenpetutako itunetan, gutxienez, alderdi hauek jaso beharko dira:

9.– La Resolución de homologación tendrá una duración de 5 años, transcurridos los cuales los centros hospitalarios podrán instar, con una antelación mínima de tres meses, la solicitud de nueva homologación en las condiciones que se establecen en el presente Decreto.

a) Itundutako zentro edo zerbitzuaren lurralde-eremua.

Artículo 5.– Contenidos mínimos del Concierto.

b) Erabiltzaileak zerbitzuaz baliatzeko sistema eta betekizunak.

1.– Los conciertos que se suscriban deberán incluir necesariamente estipulaciones referidas a los siguientes apartados:

c) Erabiltzailearen eskubideen bermea eta herritarren eskubide-betebeharrei buruzko informazioa, Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioen ordenazioari buruzko urtarrilaren 20ko 63/1995 Errege Dekretuaren 6. atalean xedatutakoaren arabera.

a) El ámbito o cobertura territorial del centro o prestación concertada.

d) Zerbitzuen mamia eta itundutako prestazioen zedarritzea. e) Kalitatea neurtzeko parametroak eta estandareak.

b) El sistema y requisitos para el acceso de los usuarios. c) La garantía de los derechos del usuario e información a los ciudadanos de sus derechos y deberes, en los términos recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

f) Itundutako zerbitzuak ordaintzeko modua. Ordainketa finkoak eta osagarrizkoak. Fakturazio prozedura eta Osasun Sailean aurkeztu beharreko agiriak.

d) Contenido de los servicios y delimitación de las prestaciones que constituyen el objeto del concierto.

g) Ituna monitorizatzeko eta ebaluatzeko prozedura.

e) Estándares y parámetros de calidad exigible.

h) Itunaren iraunaldia, ezeztatzea (dekretu honetako 7. atalean adierazitako kasuak) eta ez betetzeagatiko zigor-koadroa.

f) Fórmula de pago en contraprestación por los servicios concertados. Abono fijos y complementarios. Procedimiento de facturación y documentación que debe aportarse al Departamento de Sanidad.

i) Herri Administrazioen Kontratuetarako 13/1995 Legeak eta honelako kontratuak arautzen dituzten beste lege-manuek eskatutako gainerako betekizunak.

g) Procedimiento de monitorización y evaluación del concierto.

2.– Indarrean dauden legeetan jasotzen denarekin bat, izenpetzen diren itunetan bermatu egingo da ezen, osasun zerbitzua jasotzeko eskubidea duten herritar guztiei arreta berbera eskainiko zaiela, salbu eta unean uneko asistentzioa–prozesuari berari zor zaizkion gorabeheretan gertatzen diren aldeak.

h) Duración del concierto, causas de resolución conforme al artículo 7 de este Decreto y cuadro de penalizaciones por incumplimiento.

3.– Itundutako erakundeek eskainitako osasun-zerbitzuetan hirugarren bat ordaintzera behartuta dagoenean, zerbitzuok ez dira itunaren kontura ordainduko. Baina fakturazioa Osasun Sailaren gain egiten bada, Sailak erregulatu egingo du itundutako zentroen faktura, edo emandako eta fakturatutako osasun-zerbitzuen kostua eskatuko die ordaintzera behartuta dauden erakunde, partikular edo hirugarrenei, 63/1995 Errege Dekretuaren II. eranskian ezarritakoaren arabera.

i) El resto de condiciones exigidas por la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas y otras normas reguladoras de este tipo de contratos.

6. atala.– Itundutako zerbitzuak ordaintzeko bideak eta baldintza ekonomikoen berrikustea.

2.– De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, los conciertos que se suscriban garantizarán que la atención que se preste a los ciudadanos con derecho a cobertura sanitaria pública, será la misma para todos, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la propia naturaleza del proceso asistencial.

1.– Hauek izango dira baldintza ekonomikoen arabera osasun-itunei aplikatuko zaizkien ordainketa-erak:

3.– No serán abonados con cargo al concierto sanitario los servicios sanitarios prestados por las entidades concertadas en los que exista un tercero obligado al pago. No obstante, si la facturación llegara a producirse con cargo al Departamento de Sanidad, éste procederá, bien a regularizar en la factura de los centros concertados o bien conforme a lo previsto en el Anexo II del Real Decreto 63/1995, a reclamar el coste de los servicios sanitarios prestados y facturados, a las entidades, particulares o terceros obligados al pago.

Ospitaleko asistentzia.

Artículo 6.– Sistemas de pago por prestaciones concertadas y revisión de las condiciones económicas.

a) Prozesu mediku eta kirugikoak: tarifa orokor homogeneoak ezarriko dira, patologia edo diagnostiko-taldeen arabera, gaixoari emandako zerbitzuetan oinarrituta.

1.– Las condiciones económicas aplicables a los conciertos sanitarios atenderán a las siguientes modalidades de pago:

b) Asistentzia Kosturako Unitatea ( <FONT FACE="Garamond 3" AKU<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>): gehienezko tarifa orokor homogeneoak ezarriko dira, konplexutasunaren arabera, asistentzia zerbitzuak (kanpo-kontsultak, larrialdiak, etab...) modu haztatu batean bateratuko dituztenak. Baliokidetasuna ospitaleko egonaldi batekoa izango da.

Asistencia hospitalaria.

Itundutako gainerako zerbitzuak.

a) Tarifa por Proceso médico y quirúrgico, asignando una tarifa global homogénea por patologías o grupos de diagnóstico determinados según las diferentes actuaciones practicadas al enfermo.

c) Lehen mailako atentzioan, espezializatuan, garraioan eta besteetan itundutako gainerako zerbitzuak bi modutako tarifak erabiliz ordaindu ahalko dira. Bateko, banakako prestazioagatiko tarifa, eta besteko, barnehartutako populazioagatiko edo baliabideen erabilgarritasunagatiko tarifa orokorra; bi moduotako zein erabili, kasuan kasuko ekonomia, gardentasuna eta osasun eraginkortasunaren aldeko irizpideek adieraziko dute. Aipatutako zerbitzu horietako bakoitza, nolanahi ere, modu bakar batez ordainduko da.

b) Tarifa por Unidad de Coste Asistencial ( UCA), asignando una tarifa global homogénea de carácter máximo según nivel de complejidad, que integre de forma ponderada las diferentes prestaciones asistenciales (consultas externas, urgencias, etc...) que se producen en la atención hospitalaria, siendo su equivalencia una estancia hospitalaria. Resto de servicios concertados.

2.– Urtero berrikusiko dira itundutako zerbitzuen baldintza ekonomikoak, Osasun sailburuaren agindu bidez.

c) El sistema de pago para el resto de servicios de atención primaria, especializada, transporte y otros concertados, será fijado bien por tarifa a la prestación individualizada o mediante tarifa global por cobertura poblacional o disponibilidad de recursos, según que los criterios de transparencia, economía y eficacia sanitaria aconsejen una u otra modalidad en los servicios que se concierten. En cualquier caso, cada tipo de servicio de los mencionados será objeto de un solo sistema de pago.

3.– Baldintza ekonomikoak eguneratu aurretik beharrezkoa izango dute ukitutako zentro eta baltzuek kontratua berritzeko indarreko legeek eskatzen duten gaitasuna egiaztatzea. Horretarako, klausula gehigarri bat erantsiko zaio itunari, itunkideek izenpetua. Eguneratzeak urtearen hasieratik aurrera sortuko ditu ondorio ekonomikoak, ituna ekitaldi horretan bertan formalizatu ez bada behintzat; kasu horretan baldintza ekonomikoak ez dira eguneratu behar izango.

2.– Anualmente, mediante Orden del Consejero de Sanidad, se revisarán las condiciones económicas para los servicios concertados.

4.– Osasun-itunean prestazioak kentzeko, zerbitzuak aldatu edo handitzeko, eta asistentziako betekizun tekniko berriak sartzeko, gehigarri bat erantsi beharko zaio zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuari.

3.– La actualización de las condiciones económicas se realizará, una vez acreditada la capacidad para la renovación del contrato que señala la legislación vigente de los centros y mercantiles afectados, mediante cláusula adicional al concierto suscrita por las partes y con efectos económicos al inicio del año, salvo que el concierto se hubiera formalizado en ese mismo ejercicio, en cuyo caso no procederá la actualización de las condiciones económicas.

7. atala.– Osasun-itunak ezeztatzeko arrazoiak.

4.– La supresión de prestaciones, modificación o ampliación de servicios y la inclusión de nuevas exigencias técnico asistenciales deberán ser incorporadas al concierto sanitario mediante addenda al contrato de gestión de servicios públicos.

1.– Osasun-itunak ezeztatzeko arrazoiak Herri Administrazioen Kontratuetarako maiatzaren 18ko 13/1995 Legean jasotakoak izango dira.

Artículo 7.– Causas de resolución de los Conciertos Sanitarios.

2.– Osasun Sailak ez duela ituna betetzen, ondoko kasuetan, besteak beste, ulertuko da:

1.– Serán causas de resolución de los conciertos sanitarios las previstas en el art. 168 de la ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

a) Osasun-atentzioa eskaintzea, Euskal Osasun Sistemaren onuraduneei legez zor zaien doakotasuna errespetatu gabe.

2.– A estos efectos, serán consideradas como causas de incumplimiento del concierto por parte del Departamento de Sanidad, entre otras, las siguientes:

b) Osasun-zentroek eta jarduerek derrigorrez bete behar dituzten arauak eta segurtasun eta instalazioen alorreko betebeharrrak ez konplitzea.

a) Prestar atención sanitaria contraviniendo las condiciones de gratuidad vigentes para los beneficiarios del Sistema Sanitario Vasco.

c) Lan legedia, Gizarte Segurantzakoa edo fiskala larriki haustea.

b) Incumplir las normas de carácter obligatorio a que han de sujetarse los centros y actividades sanitarias y las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.

d) Ezarritako helburu koalitatiboak eta koantitatiboak ez betetzea, hori itundutako zentroari egotz dakiokeenean.

c) Infringir con carácter grave la legislación laboral, de Seguridad Social y/o fiscal.

e) Itunean xedatutakoa ez betetzea.

d) Incumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos, siempre que el incumplimiento sea imputable al centro concertado. e) Incumplir las estipulaciones del concierto.

f) Teknika, ekonomia eta finantza mailako kaudimena ezustean galtzea; edo irekitze-baimena edo homologazio-ebazpena baliogabetzea edo iraungitzea.

f) Pérdida sobrevenida de la solvencia técnica, económica y financiera o revocación o caducidad de la autorización de apertura y funcionamiento o de la resolución de homologación.

3.– Zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuen bidez izenpetutako osasun-asistentziako itunek, gehienez, bost urteko iraunaldia izango dute, luzapenak barne. Hori osasun-zerbitzuen berezko dinamikotasunari zor zaio, eta Herri Administrazioen Kontratuetarako maiatzaren 18ko 13/1995 Legearen 158 atalean xedatutakoari loturik ezartzen da.

3.– Los conciertos de asistencia sanitaria suscritos mediante contrato de gestión de servicios públicos, en atención al carácter dinámico de las prestaciones sanitarias, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 de la ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, no podrán superar en su duración, incluidas las prórrogas los cinco años.

8. atala.– Itundutako zerbitzuen ebaluazioa eta segimendua.

Artículo 8.– Evaluación y seguimiento de los servicios concertados

1.– Osasun Sailak aldiro-aldiro egingo du osasun–asistentziako itunetan hitzartu eta erabakitakoaren ebaluazioa.

1.– El Departamento de Sanidad llevará a cabo de manera periódica la evaluación de los contenidos y estipulaciones recogidos en los conciertos de asistencia sanitaria.

2.– Itundutako zentro eta zerbitzuak Administrazioaren esanetara egongo dira asistentziako egitura eta zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko egiten dituen jarduketa guztietan, eta baita Osasun Sailak ituna beteaz egiten dituen ikuskapen eta osasun-, ekonomi- eta administrazio-kontroletan ere.

2.– Los centros y servicios concertados, estarán sometidos a las actuaciones que desde la Administración se determinen en materia de acreditación de la estructura asistencial y evaluación de la calidad del servicio, así como a los procesos de inspección y controles sanitarios, económicos y administrativos que, para el cumplimiento del concierto, se realicen por el Departamento de Sanidad.

3.– Osasun Sailak, ikuskatze zereginaren harian, itundutako zerbitzuei egindako bisiten aktak egingo ditu. Bertan, zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuan xedatutakoa betetzen ez den kasuei dagozkien zigor ekonomikoak, itunean jasoak, edota ituna bera desegitea, proposatuko ditu. Halaber, itundutako zerbitzuetan hobekuntzak proposatu ahalko dira.

3.– Por el Departamento de Sanidad, y como parte del programa de trabajo de la actividad inspectora, se instruirán las Actas de visita correspondientes a los centros concertados, proponiendo en los casos de incumplimiento de las estipulaciones del contrato de gestión de servicios públicos las penalizaciones económicas contempladas en el concierto, o en su caso, la rescisión del mismo. Asimismo podrán formularse propuestas de mejoras de los servicios concertados.

9. atala.– Itunaren Araubide Organikoa.

Artículo 9.– Régimen Orgánico de la Concertación.

Osasun Sailaren Kontratazio Mahaiaren eginkizuna da osasun–itun bidez egiten diren zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuen espedienteak tramitatzea eta eurotaz arduratzea, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren kontratazio araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuan eta Kontratazio Mahaiak sortzeari buruzko uztailaren 12ko Aginduan xedatutakoaren arabera.

Conforme al Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a la Orden de 12 de julio de creación de las mesas de contratación, corresponde a la Mesa de Contratación del Departamento de Sanidad el entender y tramitar los expedientes de contratos de gestión de servicios públicos bajo la modalidad de concierto sanitario.

10. atala.– Larrialdietako espedienteak.

Artículo 10.– Expedientes de Emergencia.

1.– Larrialdietan zerbitzu profesionalak, diagnostikoak edo osasun-zentroak erabili ahalko dira –Herri Administrazioen Kontratuetarako Legean jasotakoari jarraiki–; baina ahalik eta denbora gutxien egingo da hori eta sortutako asistentziako beharrizanei titularitate publikoko baliabideekin erantzuteko modua aurkitzen ez den bitartean.

1.– En los casos de emergencia, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, podrá acordarse la utilización de servicios profesionales, diagnósticos o de centros sanitarios, por el tiempo mínimo imprescindible y en tanto sean asumidas las necesidades asistenciales creadas con medios de titularidad pública.

2.– Horrelakoetan, izapideak 13/1995 Legearen 73. atalean aurreikusitako eran egingo dira, eta Osasun sailburuak onartuko ditu.

2.– En tales supuestos, la tramitación se realizará conforme a lo previsto en el art. 73 de la Ley 13/1995 y se aprobará por el Viceconsejero de Sanidad.

<FONT FACE="Garamond 3" ALDIBATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Dekretu hau indarrean jartzen denetik bi urteko epean, jada indarrean diren ospitaleetako osasun-asistentziako itunak dekretu honetan ezarritakoari egokituko zaizkio, homologazio eta itunen gutxieneko edukien alorretan.

En el plazo de 2 años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los conciertos por asistencia sanitaria en centros hospitalarios que se encuentren vigentes, se adaptarán a lo contenido en el presente Decreto en materia de homologación y contenidos mínimos de los conciertos.

<FONT FACE="Garamond 3" INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, bere aurkakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak indargabeturik geratuko dira, bereziki «Inoren baliabideak erabilita osasun-zerbitzuak emateko, Osakidetzak egin ditzan ituneak arautuko dituzten gutxiengoak ezartzen dituen abenduaren 30eko 724/1991 Dekretua».

A la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán derogadas cuantas Disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la misma y, en particular el Decreto 724/1991 de 30 de diciembre, por el que se establecen los mínimos que han de regir los conciertos que celebre Osakidetza-Servicio vasco de salud para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Ahalmena ematen zaio Osasun sailburuari dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la aplicación del presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko apirilaren 8an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 1997.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

IÑAKI AZKUNA URRETA.

IÑAKI AZKUNA URRETA.

<FONT FACE="Garamond 3"

ANEXO I - DATOS DEL CENTRO

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

1.– IDENTIFICACIÓN <P ALIGN="JUSTIFY">

I. ERANSKINA <FONT FACE="Garamond 3" - ZENTROAREN DATUAK

Nombre:

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>1.– <FONT FACE="Garamond 3" IDENTIFIKAZIOA <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

Domicilio:

Izena:

Teléfono:

Helbidea:

N.º de Identificación Fiscal:

Telefonoa:

2.– PERSONAL <P ALIGN="JUSTIFY">

Identifikazio fiskaleko zenbakia:

2.1.– Plantilla total del Centro ______

2.– <FONT FACE="Garamond 3" PERTSONALA <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

Dedicación Dedicación

2.1.– Zentroaren plantila guztira ______

Plena Parcial

Dedikazio Dedikazio

2.1.1.– Personal Directivo ______ ______

osoa partziala

2.1.2.– Personal Médico ______ ______ 2.1.3.– Farmacéuticos ______ ______

2.1.1.– Zuzendaritza ______ ______

2.1.4.– Otro Personal Facultativo ______ ______

2.1.2.– Medikuak ______ ______

2.1.5.– ATS - DUE ______ ______

2.1.3.– Farmazilariak ______ ______

2.1.6.– Matronas ______ ______

2.1.4.– Beste pertsonal fakultatiboa ______ ______

2.1.7.– Fisioterapeutas ______ ______

2.1.5.– <FONT FACE="Garamond 3" OLT - EUD <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>______ ______

2.1.8.– Aux. Enfermería ______ ______ 2.1.9.– Otro Personal Sanitario ______ ______ 2.1.10.– Trabajadores Sociales ______ ______ 2.1.11.– Personal Administrativo ______ ______ 2.1.12.– Resto Personal no Sanitario

2.1.6.– Emaginak ______ ______

(Celadores, pinches, portería, etc...) ______ ______

2.1.7.– Fisioterapeutak ______ ______

2.2.– Personal Religioso no integrado en 2.1 ______ ______

2.1.8.– Erizaintzako laguntzaileak ______ ______

2.3.– Personal Médico en presencia física ( ) Si N.º _____

2.1.9.– Beste pertsonal sanitarioa ______ ______

durante las 24 horas ( ) No

2.1.10.– Gizarte-langileak ______ ______

Guardia Localizada ( ) Si N.º _____

2.1.11.– Administrariak ______ ______

( ) No

2.1.12.– Gainerako pertsonal ez-sanitarioa

2.4.– Personal en formación: N.º

(Zelariak, pintxeak, atezainak, etab...) ______ ______

MIR _______

2.2.– Erlijio-pertsonala, 2.1-etik kanpo dagoena ______ ______

FIR _______

2.3.– Medikuak, zentroan bertan ( ) Bai Kop. _____

ATS-DUE _______

24 orduz ( ) Ez

OTROS _______

Goardian, aurkitzeko moduan ( ) Bai Kop. _____

2.5.– Otro Personal Colaborador o voluntario:

( ) Ez

Sin contrato ______ (1)

2.4.– Prestakuntza garaian Kop.

(1) Detallar funciones:

<FONT FACE="Garamond 3" BAME <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>_______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________________

<FONT FACE="Garamond 3" BAFE <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>_______

3.– CARTERA DE SERVICIOS <P ALIGN="JUSTIFY">

<FONT FACE="Garamond 3" OLT/EUD <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>_______

3.1.– Enumerar todos los servicios y prestaciones que realiza la Institución, Centro o Mercantil con la que se formalizará el Concierto.

Servicios - Prestaciones

<FONT FACE="Garamond 3" BESTE <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>_______

1

2.5.– Beste pertsonala, lankidetzan edo

2

borondatezkoa:

3

Kontratu barik ______(1)

4

(1) Funtzioak zehaztu:

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________________

6

3.– <FONT FACE="Garamond 3" ZERBITZU KARTERA

7

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

8

3.1.– Adierazi itundutako erakunde, zentro edo baltzuak ematen dituen zerbitzu eta prestazioak.

4.– DATOS SOBRE LA ESTRUCTURA Y RECURSOS

Zerbitzuak - Prestazioak

4.1.– CONCIERTOS DE HOSPITALIZACIÓN

1

4.1.1.– Especialidades Médicas y Quirúrgicas que hay en el Centro

2

– Medicina Interna ( ) – Traumatología - C.O. ( )

3

– Cardiología ( ) – Cirugía General ( )

4

– Respiratorio ( ) – Cirugía Pediátrica ( )

5

– Digestivo ( ) – Oftalmología ( )

6

– Nefrología ( ) – O. R. L.( ) – Psiquiatría ( ) – Urología ( )

7

– Cuidados Intensivos ( ) ____________ ( )

8

– Pediatría ( ) ____________ ( )

4.– <FONT FACE="Garamond 3" EGITURARI ETA BALIABIDEEI BURUZKO DATUAK<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

– Psicología Clínica ( ) ____________ ( )

4.1.– <FONT FACE="Garamond 3" OSPITALIZAZIO ITUNAK

____________ ( ) ____________ ( )

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 4.1.1.– Zentroak dituen espezialitate medikuak eta kirugikoak

____________ ( ) ____________ ( )

– Barne-medikuntza ( ) – Traumatologia - K.O. ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Kardiologia ( ) – Kirurgia orokorra ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Arnas-aparatua ( ) – Kirurgia pediatrikoa ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Digestio-aparatua ( ) – Oftalmologia ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Nefrologia ( ) – O. R. L. ( )

4.1.2.– Servicios Clínicos y Unidades Especiales

– Psikiatria ( ) – Urologia ( )

– Hematología ( )

– Zaintza intentsiboak ( ) ____________ ( )

– Bioquímica ( )

– Pediatria ( ) ____________ ( ) – Psikologia klinikoa ( ) ____________ ( )

– Anestesia/Reanimación ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Radiodiagnóstico ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Microbiología ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Anatomía Patológica ( ) – Rehabilitación ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Farmacia ( ) Depósito ( ) – Depósito de Sangre ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– Unidad de Despertar ( )

____________ ( ) ____________ ( )

– ________________ ( )

4.1.2.– Zerbitzu klinikoak eta unitate bereziak

4.1.3.– Dotación Camas

– Hematologia ( )

– N.º de Camas ______

– Biokimika ( )

– Otras (no incluidas en 4.1.) Camas intensivos ______

– Anestesia/Bizkortzea ( )

– Otras (no incluidas en 4.1.) Observ./Urgencias ______

– Erradiodiagnostikoa ( )

– Otras (no incluidas en 4.1.) Camas reanimación ______

– Mikrobiologia ( )

– Otras (no incluidas en 4.1.) Incubadoras ______

– Anatomia Patologikoa ( )

– Otras camas en Hospital de Día y observación 24 horas ______

– Errehabilitazioa ( )

– Distribución de camas:

– Farmazia ( ) Biltegia ( )

Servicio-Especialidad N.º Camas Asignadas

– Odol-biltegia ( )

4.1.4.– Unidades de Hospitalización

– Esnatzeko unitatea ( )

– Plantas de Hospitalización ______ <P ALIGN="JUSTIFY">– Todas habitaciones tienen cuarto de baño ( ) Si

– ________________ ( )

( ) No

4.1.3.– Ohe-hornidura

– N.º de pacientes por habitación ______

– Ohe-kopurua ______

– Cuantas habitaciones tienen oxígeno y vacío ______

– Beste batzuk (4.1.-etik kanpo) Intentsiboetako oheak

– Detalle de la dotación básica de las habitaciones

______

Capacidad máxima urgencias/día:

– Beste batzuk (4.1.-etik kanpo) Behaketa/Larrialdiak ______

Grado de especialización:

– Beste batzuk (4.1.-etik kanpo) Bizkortzeko oheak ______

a __________________

– Beste batzuk (4.1.-etik kanpo) Inkubagailuak ______

b __________________

– Eguneko ospitaleko eta 24 orduko behaketako beste ohe batzuk ______

c __________________

– Ohe-banaketa:

d __________________

Zerbitzua-Espezialitatea Ohe-kopurua

e __________________

4.1.4.– Ospitalizazio-unitateak

4.1.5.4.– Reseña de las instalaciones y equipamiento en el Servicio o Área de Urgencias:

– Ospitalizazioko solairuak ______

EQUIPOS - INSTALACIONES

– Gela guztiek dute bainugela ( ) Bai

1

( ) Ez

2

– Paziente-kopurua gelako ______

3

– Zenbat gelak duten oxigenoa eta hutsunea ______

4

– Geletako horniduraren azalpena

5

Larrialdietako gehienezko edukiera/egunez:

6

Espezializazio-maila:

7

a __________________

8

b __________________

4.1.6.– Consultas Externas

c __________________

4.1.6.1.– N.º de Locales de Consulta Externa ______

d __________________

4.1.6.2.– N.º de Salas de Exploración Ambulatoria ______

e __________________

4.1.7.– Bloque Quirúrgico

4.1.5.4.– Larrialdietako Aldeko edo Zerbitzuko instalazio eta ekipamenduaren aipamena:

– N.º de quirófanos con que cuenta el Centro ______

<FONT FACE="Garamond 3" EKIPOAK - INSTALAZIOAK <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

– N.º de quirófanos urgencias ______

1

– Sala de despertar ( ) Si

2

( ) No

3

– Libro de Registro de actividad quirúrgica ( ) Si

4

( ) No

5

4.1.8.– Radiodiagnóstico

6

4.1.8.1.– Equipos de Rx más destacados y sus prestaciones:

7

Equipo-Aparato

8

Instalaciones

4.1.6.– Kanpo-kontsultak

1.–

4.1.6.1.– Kanpo-kontsultetako lokalen kop. ______

2.–

4.1.6.2.– Miaketa anbulatorioko gelen kop. ______

3.–

4.1.7.– Bloke kirurgikoa

4.–

– Zentroko kirofanoen kopurua ______ – Larrialdietako kirofanoen kop. ______

5.–

– Esnatzeko gela . ( ) Bai

4.1.9.3.– Existe algún sistema de control de calidad de los resultados:

( ) Ez

( )Si Interno ( ) Externo ( )

– Jarduera kirugikoa erregistratzeko liburua ( ) Bai

( ) No

( ) Ez

4.1.9.4.– El laboratorio propio puede realizar determinaciones para:

4.1.8.– Erradioagnostikoa

SI NO

4.1.8.1.– X izpietako ekipo nagusiak eta beren prestazioak:

Hematología: ( ) ( )

Ekipoa-Tresna

Bioquímica: ( ) ( )

Instalazioak

Microbiología: ( ) ( )

1.–

Serología: ( ) ( )

2.–

4.1.9.5.– Pruebas y técnicas de laboratorio que se realizan fuera del Centro:

3.–

______________________________

4.–

______________________________

5.–

______________________________

______________________________

4.1.10.– Banco de Sangre

______________________________

)No

______________________________

Depósito de Sangre

4.1.10.– Odol-bankua ( )Bai ( )Ez

4.1.17.1.– Lavandería Propia ( ) Concert. ( )

Odol-biltegia ( )Bai ( )Ez

4.1.17.2.– Cocina Propia ( ) Concert. ( )

4.1.11.– Gorputegia: ( )Bai ( )Ez

4.1.17.3.– Limpieza Propia ( ) Concert. ( )

– Hileta-tokia, hozkailu-ganbararekin

4.1.17.4.– Vigilancia-Seguridad

– Autopsia gela-Nekropsiak ( )Bai ( )Ez

4.1.17.5.– Control de dietas a los pacientes. Se realiza el control dietético:

4.1.12.– Hemodialisia ( )Bai ( )Ez

( ) Por personal específico médico <P ALIGN="JUSTIFY">( ) Por ATS-DUE.

– Hemodialisi-ekipoak ______

( ) No existe persona o unidad especializada.

– Postu-kopurua . ( )Bai ( )Ez

4.1.17.6.– Existe Manual de Dietas ( ) Si Fecha última revisión ______

4.1.13.– Esterilizazio Unitate Zentrala

( ) No

4.1.17.1.– Garbitegia Bertakoa ( ) Itundua ( ) <P ALIGN="JUSTIFY">4.1.17.2.– Sukaldea Bertakoa ( ) Itundua ( )

5.– SEGURIDAD DE INSTALACIONES-MANTENIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1.17.3.– Garbiketa Bertakoa ( ) Itundua ( )

5.1.– Contratos de Equipos-Instalaciones suscritos

4.1.17.4.– Zaintza-Segurtasuna

Mantenimiento de:

4.1.17.5.– Pazienteen dieta-kontrola. Dieta-kontrolaren arduraduna da:

Instalaciones-Equipos cubiertos

( ) Berariazko pertsonal medikua

1.-

( ) <FONT FACE="Garamond 3" OLT/EUD. <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

2.-

( ) Ez dago espezializatutako pertsona edo unitaterik.

3.-

4.1.17.6.– Badago dieten gidalibururik? ( ) Bai Azken berrikuspena ______

4.-

( ) Ez

5.-

5.– <FONT FACE="Garamond 3" INSTALAZIOEN SEGURTASUNA-MANTENIMENDIA ETA ERANTZUKIZUN ZIBILA <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

5.2.– Existe Plan de evacuación

5.1.– Izenpetutako ekipo-instalazioen kontratuak

5.3.– Instalación de emergencia de electricidad

Mantenimendua:

5.4.– Seguro de Responsabilidad Civil:

Babestutako instalazio-ekipoak

Entidad Aseguradora:

1.–

N.º Póliza

2.–

Cobertura de riesgos hasta ptas.:

3.–

Fecha de suscripción:

4.–

Riesgo Asegurado:

5.–

6.– ORGANIZACIÓN - GESTIÓN - ADMISIÓN

5.2.– Badago ebakuazio-planik? ( )Bai ( )Ez <P ALIGN="JUSTIFY">5.3.– Larrialdietako elektrizitate-instalazioa ( )Bai ( )Ez

6.1.– Servicio de Admisión Centralizado ( )Si ( )No

5.4.– Erantzukizun zibileko asegurua:

6.2.– Codificación de diagnósticos (Altas) ( )Si ( )No

Erakunde aseguratzailea:

6.3.– Archivo de Historias Clínicas Unificado ( )Si ( )No

Poliza zk.

6.3.1.– Archivo microfilmado o informatizado ( )Si ( )No

Hartzen dituen arriskuak (pta.):

6.4.– Asistencial Social ( )Si ( )No

Izenpetze-data:

Atención al Paciente-Información al cliente ( )Si ( )No

Aseguratutako arriskua:

6.5.– Existe libro de reclamaciones para pacientes y familiares en el Centro ( )Si ( )No

6.– <FONT FACE="Garamond 3" ANTOLAMENDUA - KUDEAKETA - ONARPENA<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

6.6.– ¿Se realiza Encuesta de Satisfacción? ( )Si ( )No

6.1.– Onarpen Zerbiztu Zentralizatua ( )Bai ( )Ez <P ALIGN="JUSTIFY">

Regular ( ) Esporádica ( )

6.2.– Diagnostikoen kodifikazioa (altak) ( )Bai ( )Ez

6.7.– ¿Existen Manuales de Organización y/o procedimientos? ( )Si ( )No

6.3.– Historia Klinokoen Artxibo Bateratua ( )Bai ( )Ez

Áreas que cuentan con Manual ____________________________

6.3.1.– Artxibo mikrofilmatua edo informatizatua ( )Bai ( )Ez

_______________________________________________________

6.4.– Gizarte-laguntza ( )Bai ( )Ez

_______________________________________________________

Pazienteen atentzioa-Bezeroen informazioa ( )Bai ( )Ez

6.8.– Actividad docente o Convenios con Facultades Universitarias o Escuelas Técnicas:

6.5.– Zentroan bada paziente eta senideentzako kexa-libururik? ( )Bai ( )Ez

6.9.– Biblioteca ( ) Si

6.6.– Balorazio-inkestarik egiten da? ( )Bai ( )Ez

( ) No

Maiz ( ) Noizbehinka ( )

6.10.– Estructura y Órganos de Dirección - Gobierno del Centro que están constituidos:

6.7.– Badago antolamendurako edo jardunbiderako gidalibururik? ( )Bai ( )Ez

7.– ACTIVIDAD ASISTENCIAL <P ALIGN="JUSTIFY">

Gidaliburua duten aldeak

7.1.– Aportar las cifras más significativas de actividad de servicios sanitarios que se han realizado por el Centro.

_______________________________________________________

7.1.1.– ( ) Se adjunta Memoria del año ___________

_______________________________________________________

7.1.2.– ( ) Se adjunta Estadística Asistencial cerrada correspondiente al periodo ________

6.8.– Irakaskuntzako jarduerak edo hitzarmenak unibertsitate-fakultateekin edo eskola teknikoekin: ____________________________________

7.1.3.– ( ) Se adjunta registro anual de codificación diagnóstica CMBD.

6.9.– Liburutegia ( ) Bai

8.– MEMORIA ECONÓMICA

( ) Ez

8.1.– Acreditar la capacidad económico-financiera (Pudiendo aportarse alguno de los siguientes documentos:)

6.10.– Zentroan eratuta dauden Zuzendaritza - Gobernuaren egitura eta organoak:

8.1.1.– ( ) Informes de Instituciones financieras o auditoras.

7.– <FONT FACE="Garamond 3" ASISTENTZIAKO JARDUERAK<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

8.1.2.– ( ) Balance de situación y/o cuenta de pérdidas y ganancias.

7.1.– Aurkez bitez zentroak osasun-zerbitzuen alorrean egin duen jarduerari dagozkion zenbatekoak.

8.1.3.– ( ) Breve Memoria económica del ejercicio anterior.

7.1.1.– ( ) Memoria erasten da: ___________ urtekoa. 7.1.2.– ( ) Asistentziako estatistika itxia erasten da: ________ denboraldikoa.

Fecha y firma del Responsable del Centro

7.1.3.– ( ) Kodifikazio diagnostikoaren urteko erregistroa (<FONT FACE="Garamond 3" CMBD <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>) erasten da.

ANEXO II- NIVEL DE COMPLEJIDAD

8.– <FONT FACE="Garamond 3" MEMORIA EKONOMIKOA<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

HOSPITALES

8.1.– Ekonomi eta finantza mailako gaitasuna egiaztatzea (agiri hauetakoren bat aurkeztuz):

HOSPITALES GENERALES

8.1.1.– ( ) Finantza edo kontu-hartzailetza erakundeen txostenak.

Hospitales dotados de los medios suficientes para el diagnóstico y tratamiento de patologías diversas, médicas y/o quirúrgicas.

8.1.2.– ( ) Egoera-balantzea edo/eta irabazi-galeren kontua.

A.– REQUISITOS GENERALES

8.1.3.– ( ) Aurreko urteko ekitaldiko memoria ekonomiko laburra.

1.– El Centro cuenta con un Gerente responsable del Centro y un Director-Médico responsable de la actividad asistencial.

Data eta zentroaren arduradunaren izenpea

2.– Está garantizada la presencia física, como mínimo, de un médico durante las 24 horas del día.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Ospitaleetan honako asistentziako aldeak egongo dira, 1996ko otsailaren 29ko Aginduan –1996ko azaroaren 27ko Aginduaren bidez aldatua– ezarritakoaren arabera:

3.– El personal sanitario cumple la normativa vigente en materia de titulaciones.

1.– Ospitalizazio orokorreko aldea.

4.– El Centro cumple la normativa legal de carácter general relativa a la estructura física.

2.– Diagnostiko eta tratamendurako aldea.

5.– Dispone de un Área de Dirección y Administración general. Desarrolla las siguientes funciones relacionadas con la gestión sanitaria:

2.1.– Analisi klinikoetako laboratorioa.

a) Admisión y gestión de pacientes.

2.2.– Odol-biltegia.

b) Documentación clínica e información sanitaria.

2.3.– Anatomia patologiko laboratorioa.

c) Atención al paciente y usuario.

2.4.– Irudi bidezko diagnostikoa.

6.– Cuenta con reglamento de funcionamiento interno, organigrama funcional, cartera de servicios y plan de calidad.

2.5.– Bloke kirurgikoa.

7.– El Centro garantiza el transporte de enfermos.

2.6.– Larrialdiak.

B.– ÁREAS BÁSICAS ASISTENCIALES

2.7.– Farmazia-zerbitzua edo medikamentu-biltegia, bata edo bestea berariazko araudiaren arabera.

Los Hospitales Generales contarán con las siguientes áreas asistenciales, en la forma prevista en la Orden de 29 de febrero de 1996, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 1996:

3.– Zerbitzu orokorretako aldea.

1.– Área de Hospitalización general.

3.1.– Esterilizazioa.

2.– Áreas de diagnóstico y tratamiento.

3.2.– Sukaldeak.

2.1.– Laboratorio de análisis clínicos.

3.3.– Garbitegia.

2.2.– Depósito de sangre.

3.4.– Mantenimendua eta segurtasuna.

2.3.– Laboratorio de anatomía patológica. 2.4.– Diagnóstico por imagen.

3.5.– Hileta-tokia.

2.5.– Bloque quirúrgico.

3.6.– Hondakinak deusezteko sistema.

2.6.– Urgencias.

3.7.– Garbiketa-zerbitzua.

2.7.– Servicio de farmacia o depósito de medicamentos, según la normativa específica.

<FONT FACE="Garamond 3" <P>C.– OSPITALE ORKORRETAKO MAILAK ETA BEREN BETEKIZUNAK

3.– Áreas de servicios generales.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> – I. maila.– Espezilitateetako ospitale orokorra

3.1.– Esterilización.

Prozesu akutuak dituzten pazienteei –agian tratamendu kirugiko osoa behar dutenak– osasun-atentzioa ematen dien osasun zentroa da. Bertan prozesu medikuak ere tratatzen dira.

3.2.– Cocinas.

Betekizunak.

3.3.– Lavandería.

A) Honako ospitalizazio-unitateak dituzte:

3.4.– Mantenimiento y seguridad.

1.– Barne-medikuntza.

3.5.– Mortuorio.

2.– Kardiologia.

3.6.– Sistema de eliminación de residuos.

3.– Neurologia.

3.7.– Servicio de limpieza.

4.– Kirurgia orokorra.

C.– NIVELES DE HOSPITALES GENERALES Y <P>REQUISITOS ESPECÍFICOS

5.– Kirurgia baskularra eta periferikoa.

– Nivel I.– Hospital General de Especialidades

6.– Obstetrizia eta ginekologia.

Centros sanitarios que cubren la atención sanitaria de pacientes con procesos agudos, pudiendo requerir tratamiento quirúrgico complejo, y en los que se atienden procesos médicos.

7.– Neurokirurgia.

Requisitos específicos

8.– Oftalmologia.

A) Disponen de las siguientes unidades de hospitalización:

9.– <FONT FACE="Garamond 3" ORL

1.– Medicina interna.

10.– Pediatria.

2.– Cardiología.

11.– Psikiatria.

3.– Neurología.

12.– Traumatologia.

4.– Cirugía general.

13.– Urologia.

5.– Cirugía Vascular y Perif.

14.– Asistentzia intentsiboetako aldea ( <FONT FACE="Garamond 3" ZIU-AIN<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>).

6.– Obstetricia y ginecología.

B) Diagnostiko eta tratamendu zerbitzu komunak dituzte, alde hauetarako:

7.– Neurocirugía

– Anatomia patologikoa.

8.– Oftalmología.

– Bloke kirurgikoa.

9.– ORL.

– Ospitaleko farmazia.

10.– Pediatría.

– Errehabilitazio zerbitzua.

11.– Psiquiatría.

– II. maila.– Ospitale mediko-kirugikoa

12.– Traumatología.

Bitarteko konplexutasuneko patologietan, tratamendu kirurgikoa behar duen prozesua duten pazienteei osasun-atentzioa ematen dien osasun zentroa da. Bertan prozesu medikuak ere tratatzen dira.

13.– Urología

Betekizunak

14.– Área de Asistencia Intensiva ( UCI-UVI)

Ospitalizazio-unitate medikoak eta kirugikoak dituzte, honako zerbitzu espezializatuez horniturik:

B) Disponen de servicios comunes de diagnóstico y tratamiento para las siguientes áreas:

1.– Barne-medikuntza.

– Anatomía patológica.

2.– Neumologia.

– Bloque quirúrgico.

3.– Neurologia.

– Farmacia hospitalaria.

4.– Kirurgia orokorra.

– Servicio de Rehabilitación

5.– <FONT FACE="Garamond 3" ORL.

– Nivel II.– Hospital Médico-Quirúrgico

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>6.– Traumatologia-kirurgia ortopedikoa.

Centros que cubren la atención sanitaria de pacientes en procesos que requieran tratamiento quirúrgico para patologías de media complejidad pudiéndose atender procesos médicos.

7.– Urologia.

Requisitos específicos

Diagnostiko eta tratamendu zerbitzu komunak dituzte, alde hauetarako:

Disponen de unidades de hospitalizaciones médicas y quirúrgicas con los siguientes servicios especializados de:

1.– Anatomia patologikoa.

1.– Medicina interna.

2.– Bloke kirurgikoa.

2.– Neumología.

3.– Farmazia edo medikamentu-biltegia.

3.– Neurología.

– III. maila.– Oinarrizko ospitale orokorra.

4.– Cirugía general.

Konplexutasun txikiko diagnostikoa duten operazioak eta ospitalizazioa eskatzen duten teknika diagnostikoak egin behar zaizkien pazienteei osasun-atentzioa ematen dien osasun zentroa da. Bertan prozesu medikuak nahiz kirugikoak tratatzen dira.

5.– ORL

Betekizunak

6.– Traumatología-Cirugía Ortopédica.

Bertako egitura eta hornidura, gutxienez, Euskal Autonomi Elkarteko ospitaleak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak arautzen dituen 1996ko otsailaren 29ko Aginduan –1996ko azaroaren 27ko Aginduaren bidez aldatua– ezarritakoak izango dira.

7.– Urología.

<FONT FACE="Garamond 3" OSPITALE MONOGRAFIKOAK

Disponen de servicios comunes de diagnóstico y tratamiento en las siguientes unidades:

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Patologiaren bat berariaz aztertu eta tratatzen duen ospitalea, onkologia, egonaldi ertaina eta luzea, eta psikiatriaren alorretan.

1.– Anatomía patológica.

– IV. maila.– Ospitale onkologikoa

2.– Bloque quirúrgico.

Ospitale onkologikoek, zentroak baimentzeko araudiaren arabera ospitale guztiek bete behar dituzten baldintzez gainera, honako aldeak izango dituzte:

3.– Farmacia o depósito de medicamentos.

1.– Zuzendaritza eta administrazio aldea.

– Nivel III.– Hospital General Básico

2.– Ospitalizazio onkologikoaren aldea.

Centros que cubren la atención sanitaria de pacientes que requieran la realización de intervenciones programadas de baja complejidad diagnóstica y la realización de técnicas diagnósticas que precisen de hospitalización, ya se trate de procesos médicos o quirúrgicos.

3.– Diagnostiko eta tratamendurako aldeak.

Requisitos específicos

4.– Zerbitzu orokorretako aldeak.

Su dotación y estructura, como mínimo, comprende los requisitos generales y específicos que para los centros hospitalarios se recogen en la Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regulan las autorizaciones de creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de los hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 1996.

– V. maila.– Egonaldi ertaineko eta luzeko ospitalea.

HOSPITALES MONOGRÁFICOS

Egonaldi ertaineko eta luzeko ospitaleek, zentroak baimentzeko araudiaren arabera ospitale guztiek bete behar dituzten baldintzez gainera, honako aldeak izango dituzte:

Hospitales cuya finalidad es la atención de determinadas patologías en el ámbito de la oncología, media y larga estancia, y de la psiquiatría.

1.– Zuzendaritza eta administrazio aldea.

– Nivel IV. -Hospital Oncológico

2.– Egonaldi ertaineko eta luzeko ospitalizazioko aldea. <P ALIGN="JUSTIFY">3.– Diagnostiko eta tratamendurako aldeak.

Los Hospitales Oncológicos, de conformidad con la norma de autorización de centros, cuentan con los requisitos generales de todo Centro Hospitalario y las siguientes áreas:

4.– Zerbitzu orokorretako aldeak.

1.– Área de Dirección y Administración. 2.– Área de Hospitalización Oncológica. 3.– Áreas de Diagnóstico y Tratamiento.

Ospitale pskiatrikoak.

4.– Áreas de Servicios Generales.

Ospitale pskiatrikoek, zentroak baimentzeko araudiaren arabera ospitale guztiek bete behar dituzten baldintzez gainera, honako aldeak izango dituzte:

– Nivel V.– Hospital Media-Larga Estancia

1.– Zuzendaritza eta administrazio aldea.

Los Hospitales de Media y Larga Estancia, de conformidad con la norma de autorización de centros, cuentan con los requisitos generales de todo Centro Hospitalario y las siguientes áreas:

2.– Egonaldi ertaineko eta luzeko ospitalizazio psikiatrikoko aldea.

1.– Área de Dirección y Administración. 2.– Área de Hospitalización de media y larga estancia.

3.– Diagnostiko eta tratamendurako aldeak.

3.– Áreas de Diagnóstico y Tratamiento.

4.– Zerbitzu orokorretako aldeak.

4.– Áreas de Servicios Generales.

– VI. maila.– Ospitale psikiatrikoa.

Hospitales Psiquiátricos

Egonaldi ertaineko eta luzeko prozesuetan eta tratamendu anbulatoriokoetan, osasun mentala aztertu eta tratatzeko ospitalea.

Los Hospitales Psiquiátricos, de conformidad con la norma de autorización de centros, cuentan con los requisitos generales de todo Centro Hospitalario y las siguientes áreas:

a) Bereizitako ondoko asistentzia-unitateak dituzte:

1.– Área de Dirección y Administración. 2.– Área de Hospitalización Psiquiátrica de media y larga estancia .

– Egonaldi ertaineko unitatea.

3.– Áreas de Diagnóstico y Tratamiento.

– Egonaldi luzeko unitatea.

4.– Áreas de Servicios Generales.

– Psikogeriatriako unitatea.

– Nivel VI.– Hospital Psiquiátrico

– Kanpo-kontsultak, eguneko zentroa edo eguneko ospitalea.

Hospitales para la atención a la salud mental en los procesos de media, larga estancia y tratamiento ambulatorio.

b) 150 ohetik gora dituzten ospitalizazio-unitateko ospitaleak.

a) Disponen de las siguiente Unidades asistenciales diferenciadas:

– VI. maila. A.– Egoitza psikiatrikoak.

– Unidad de media estancia.

Paziente psikiatriko kronikoak bertan sartzeko zentroak. Bertako egitura eta hornidura, gutxienez, Euskal Autonomi Elkarteko ospitaleak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak arautzen dituen 1996ko otsailaren 29ko Aginduan –1996ko azaroaren 27ko Aginduaren bidez aldatua– ezarritakoak izango dira.

– Unidad de larga estancia.

– Unidad de psicogeriatría.

– Consultas externas, Centro de día u Hospital de día.

b) Hospitales con un número de unidades de hospitalización superior a 150 camas.

– Nivel VI - A.– Residencias Psiquiátricas

Centros de internamiento para pacientes psiquiátricos de carácter crónico. Su dotación y estructura, como mínimo, cumple los requisitos generales y específicos que para los centros hospitalarios se recogen en la Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regulan las autorizaciones de creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de los hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 1996.


Azterketa dokumentala


Análisis documental