Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

48. zk., 1997ko martxoaren 11, asteartea

N.º 48, martes 11 de marzo de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
1351
1351

40/1997 DEKRETUA, otsailaren 25ekoa, Inurritza ingurua babestutako biotopo deklaratzen duena.

DECRETO 40/1997, de 25 de febrero, por el que se declara Biotopo Protegido el área de Inurritza.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Inurritza errekastoaren estuarioa eta haren alde bietako kosta-zerrenda, tarte txiki eta aniztasun handikoa izanik, euskal kostaldeko ekosistemen erakusgarri bikaina da. Duna, padura eta labarrek paisaia bereziki erakargarria osatzen dute, eta beren baitan beharrizan ezberdinak dituzten landare zein animalia espezie ugari hartzen dituzte, espezializaturiko eta elkarren artean erlazionaturiko komunitate-mosaikoa sortuz.

El estuario de la regata Inurritza y la franja costera existente a ambos lados del mismo alberga, en un espacio reducido y diverso, una de las mejores representaciones de los ecosistemas más característicos de la costa vasca. La conjunción de dunas, marismas y acantilados hace que el paisaje sea especialmente atractivo y que se reúnan en este lugar especies florísticas y faunísticas con requerimientos diversos, dando lugar a un mosaico de comunidades especializadas e interrelacionadas.

Aldearen kontserbazio-egoera ona eta, bestetik, birsortu eta lehenera ekartzeko eskaintzen dituen aukerak aintzat hartuta, oso interes handikoa da ingurua babestea, eta esan daiteke kosta-tarte egokienetakoa dela lehengoratze-egitarau bat ezartzeko, bere baitan biozenosi ezberdinak hartzeko ahalmena egokitu eta areagotzeko xedeaz, eta ahalmen hori ingurugiroarekin begirunetsuak diren didaktika eta jolas erabilerekin baterakor egiteko xedeaz. Hondartzaren ekialdeko muturrean dagoen duna multzoa bakanetakoa da Euskal Autonomi Elkartean, eta bertan eremu urriko landare-endemismoak aurki daitezke, hala nola Galium arenarium, Alyssum loiseleurii, Asperula occidentalis edo Dianthus gallicus. Era berean, inguru hau azken gordelekuetakoa da giro hauetako beste espezie batzuentzat.

Su estado de conservación más que aceptable y las posibilidades de regeneración que presenta hacen que su protección sea del mayor interés y lo convierten en uno de los tramos de costa más adecuados para establecer un programa de restauración, con el fin de adecuar e incrementar su capacidad de albergar las distintas biocenosis y compaginarla con su utilización didáctica y recreativa respetuosas con el medio.

Estuarioan osatzen den padurak, txikia izanik ere, giro hauetako berezko floraren zati handi bat gordetzen du, gaur egun Euskal Autonomi Elkartean bakanak diren espezieak daudelarik, hala nola Armeria marítima edo Limonium humile. Gainera, estuarioko hareatzekin batera, interes bereziko aldea da, pausaleku edo negupasarako gune baita hegazti migrari askorentzat, zeinen artean nabarmentzen baitira zankaluzea (Himantopus), txirriak eta txirritxoak (Calidris, Charadrius eta Pluvialis), kuliskak (Limosa eta Tringa), kurlintak (Numenius) eta abar. Inguruko flora eta fauna espezieak zaindu, babestu eta artatu beharrak gomendatzen du erabat murriztu daitezen aisiako jarduerak -inguru honetatik paseatzea eta bertan egotea, kasu- itsasadarraren ezkerraldean, bokaleko zubiaren eta N-634 errepideko zubiaren artean, salbu eta baimendutako nekazaritza-erabilerak -lurzatietara joateko bakarrik- eta kudeaketa eta salbamendurako beharrizanak.

El complejo dunar que se conserva en el extremo oriental de la playa es excepcional en la Comunidad Autónoma Vasca y alberga una serie de endemismos florísticos de área reducida como Galium arenarium, Alyssum loiseleurii, Asperula occidentalis o Dianthus gallicus, además de otras especies de estos ambientes que encuentran aquí uno de sus últimos reductos.

Labarrak itsasadarraren eskuinaldetik jarraitzen du, eta bertan aintzinako kargalekuen aztarnak (mollarri) gordetzen dira. Labarretako alde malkartsuetan belatz handia (Falco peregrinus) hegaldatzen da, eta landare-espezie berezi batzuk aurki daitezke, hala nola Asplenium marinum edo Leucanthemun crassifolium.

La marisma que se forma en el estuario, aunque de pequeñas dimensiones, conserva buena parte de la flora característica de estos ambientes, con especies raras hoy día en la Comunidad Autónoma como Armería marítima o Limonium humile. Además, junto con los arenales del estuario resulta una zona de elevado interés como área de reposo o invernada de numerosas aves migratorias entre las que destacan distintas especies de cigüeñuela (Himantopus), correlimos (Calidris), chorlitos (Charadrius), chorlitejos (Pluvialis), agujas (Limosa), zarapitos (Numenius), archibebes (Tringa), etc. La prevención, protección y conservación de las especies de flora y fauna existentes aconseja la total restricción de las actividades de ocio, como paseo y estancia, en la margen izquierda de la ría, entre el puente de la desembocadura y el puente de la carretera N-634, excepto los usos agrícolas autorizados sólo hasta las parcelas y las necesidades de gestión y salvamento.

Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 19. atalean xedatutakoaren arabera, dekretu honek bete beharreko tramiteak bete ditu, hots, interesatuei entzun zaie, eta kontsulta egin zaie ukituriko interes sozial eta erakundezkoen titularrei.

El acantilado continúa la margen derecha de la ría y en él se conservan restos de los antiguos cargaderos (mollarri) y presenta zonas abruptas utilizadas como zona de campeo por el halcón (Falco peregrinus) donde pueden encontrarse especies florísticas características como Asplenium marinum o Leucanthemum crassifolium.

Ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko otsailaren 25ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco el presente Decreto ha sido sometido a los trámites de audiencia a los interesados y de consulta a los titulares de intereses sociales e institucionales afectados.

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 25 de febrero de 1997,

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>1. atala.– Xedea.

DISPONGO:

Dekretu honen xedea da Gipuzkoako Zarautz udalerrian dagoen Inurritza ingurua babesteko araubide juridiko berezia ezartzea, alde hori babestutako biotopo deklaratuz, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 15. atalean ezarritakoaren arabera.

Artículo 1.– Objeto.

2. atala.– Babestutako biotopoaren lurralde-eremua.

Es objeto del presente Decreto establecer un régimen jurídico especial de protección del área de Inurritza, municipio de Zarautz, Gipuzkoa, mediante su declaración como Biotopo Protegido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Jarraian adierazten direnak daude Inurritzako babestutako biotopoaren barruan: Inurritzako itsasadarra, Talaimendiko labarra, eta duna eta hondartza ingurua, itsasertzaren mugaraino, eraskineko kartografian irudikatzen den bezalaxe.

Artículo 2.– Ámbito territorial del Biotopo Protegido.

3. atala.– Babestutako biotopoari buruzko arauak.

El Biotopo Protegido de Inurritza comprende la ría de Inurritza, el acantilado de Talaimendi y la zona de dunas y playa, hasta el límite de la ribera del mar, tal y como se representa en la cartografía adjunta del Anexo.

1.– Gidalerroak.

Artículo 3.– Normativa en el Biotopo Protegido. 1.– Directrices.

a) Dunak eta itsasadarra lehengoratzeko egitaraua garatuko du babestutako biotopoaren kudeaketarako organoak.

a) El Órgano Gestor del Biotopo Protegido desarrollará un programa de restauración de las dunas y de la ría.

b) Babestutako biotopoaren kudeaketarako organoak, halaber, golf eremua mantendu eta artatzeko egitarau zehatza garatuko du. Egitarau horrek alderdi hauek aurrikusi behar ditu:

b) El Órgano Gestor del Biotopo Protegido desarrollará un programa específico de mantenimiento y conservación de la zona del golf. Este programa preverá, en concreto, los siguientes aspectos:

– Landare-osasunerako produktuen eta bertakoak ez diren belar-espezieen erabilera.

– el uso de productos fitosanitarios y de especies herbáceas no autóctonas.

– Gaur egun dunetako berezko flora bakarrik duten aldeak zehaztea, eta alde horien azalerari eutsiko zaiola bermatzeko babes-neurriak ezartzea.

– la determinación de las áreas que actualmente tienen flora exclusiva de dunas y el establecimiento de las medidas de protección dirigidas a garantizar el mantenimiento de su superficie.

Egitarau hori garatzeko, golf zelaiaren arduradunen lankidetza eskatuko du organo kudeatzaileak.

Para el desarrollo de este Programa el Órgano Gestor requerirá la colaboración de los responsables del campo de golf. 2.– Usos permitidos.

2.– Baimendutako erabilerak.

a) El senderismo y la observación de la fauna y flora.

a) Mendi-ibilia, eta fauna edota florari behatzea.

b) Las actividades agrícolas que se vienen realizando de modo tradicional.

b) Modu tradizionalean egiten diren nekazaritza-jarduerak. c) Hondartzarekin lotutako jolas-jarduerak eta golfean aritzea egun dauden instalazioetan.

c) Las actividades recreativas ligadas a la playa y la práctica del golf en las instalaciones actualmente existentes.

3.– Organo kudeatzaileak baimendu ditzakeen erabilerak.

3.– Usos autorizables por el Órgano Gestor.

a) Ikerketa eta hezkuntza jarduerak.

a) Las actividades de investigación y educativas.

b) Ingurua leheneratzeko jarduerak. Dunetako flora berrezartzeko erabiliko den materiala Bizkaiko itsasoko ertzekoa izango da.

b) Las actividades de recuperación ambiental. La procedencia del material que se utilice para restablecer la flora de dunas será de extracción cantábrica.

c) Landare-osasunerako produktuen eta bertakoak ez diren belar-espezieen erabilera, eta gaur egun dunetako berezko flora bakarrik duten aldeen azalera mantentzea, atal honetako b) gidalerroan aipatzen den golf eremua mantendu eta artatzeko egitarau zehatzaren arabera.

c) El uso de productos fitosanitarios y especies herbáceas no autóctonas así como la conservación de la superficie de las áreas que actualmente tienen flora exclusiva de dunas, de acuerdo con el programa específico de mantenimiento y conservación de la zona del golf de la directriz b) del presente artículo.

4.– Debekatutako erabilerak.

4.– Usos prohibidos.

a) Bertakoak ez diren espezieak sartzea, atal honen 3. puntuko c) idazatian zehaztutakoa salbu.

a) La introducción de especies no autóctonas salvo lo especificado en apartado c) del punto 3 de este artículo.

b) Basa-animaliak hil, mindu, asaldatu edo aztoratzea, animaliak bizirik harrapatzea, arrautza edota kumeak hartzea, eta animalien ugalketa ezertan aldaraztea.

b) Dar muerte, dañar, perturbar o inquietar a los animales silvestres, incluyendo su captura en vivo y la recolección de huevos y crías, así como alterar su reproducción.

c) Eskonbroak, zaborrak, produktu kutsakor solido zein likidoak botatzea, eta habitata ezertan aldarazten duen edozein jarduera, hala itsasotik nola lehorretik eginda.

c) Verter escombros, basuras, productos contaminantes sólidos y líquidos y cualquier actividad que suponga una alteración del hábitat, tanto desde tierra como desde el mar.

d) Meatokiak ustiatzea, arrokak edo idorkiak erauztea eta abar.

d) Aprovechamiento de yacimientos minerales y extracción de rocas, áridos, etc.

e) Sua egitea, egun dauden eraikinetan ezik.

e) Encender fuego excepto en las edificaciones existentes. f) La instalación de líneas de alta tensión.

f) Goi-tentsioko lineak ezartzea.

g) Cualquier actividad que suponga la degradación de los suelos.

g) Lurzoruaren degradazioa dakarren edozein jarduera.

h) Toda acción edificatoria y constructiva, salvo, edificaciones de dominio público vinculados a los servicios marítimos, edificaciones de gestión del Biotopo Protegido y las construcciones e instalaciones vinculadas al entretenimiento y servicio de las obras públicas.

h) Edozein motatako eraikuntza, ondoko hauek salbu: itsas zerbitzuekin loturik dauden eta herri-jabarikoak diren eraikuntzak, babestutako biotopoaren kudeaketarako eraikuntzak, eta herrilanen mantenimendu eta zerbitzuarekin loturiko eraikuntza eta instalazioak.

i) La realización de pintadas, señalizaciones, etc., salvo las necesarias para la gestión del Biotopo Protegido.

i) Pintadak egitea, seinaleak jartzea eta abar, babestutako biotopoaren kudeaketarako beharrezkoa denean izan ezik.

j) Alterar la calma con megáfonos, bocinas, aparatos de radio, etc.

j) Lasaitasuna urratzea megafono, turuta, irrati edo antzekoekin.

k) La circulación con vehículos a motor excepto para las necesidades de gestión y de salvamento.

k) Motoredun ibilgailuekin ibiltzea, kudeaketa eta salbamendu beharrizanetarako izan ezik.

l) El paseo y estancia en la margen izquierda de la ría, entre el puente de la desembocadura y el puente de la carretera N-634, excepto las necesidades de gestión y salvamento y. los usos agrícolas autorizados, sólo hasta las parcelas.

l) Itsasadarraren ezakerraldetik paseatzea eta bertan egotea bokaleko zubiaren eta N-634 errepideko zubiaren artean, salbu kudeaketa eta salbamendurako beharrizanetarako eta baimendutako nekazaritza-erabileretarako -lurzatietara joateko bakarrik-.

m) Acampada

m) Kanpatzea.

n) Todos los usos y actividades no especificados en el presente apartado que pongan en peligro la conservación de los elementos del medio natural del Biotopo Protegido. Este hecho se determinará mediante un informe respecto al uso o actividad que deberá emitir el Órgano Gestor del Biotopo Protegido.

n) Honako idazati honetan zehazturik egon ez arren, babestutako biotopo honetako natur ingurunearen elementuen artapena arriskuan jar dezaketen erabilera eta jarduera guztiak. Hori guztia zehazteko, babestutako biotopoaren kudeaketarako organoak halako erabilera edo jarduerari buruzko txostena eman beharko du.

Artículo 4.– Zona periférica de protección del Biotopo Protegido.

4. atala.– Babestutako biotopoaren inguruko babesaldea.

La zona periférica de protección del Biotopo Protegido de Inurritza abarca la zona oriental del Biotopo Protegido tal y como se representa en la cartografía adjunta del Anexo.

Inurritzako babestutako biotopoaren babesaldea babestutako biotopoaren ekialdekoa da, eraskineko kartografian irudikatzen den den bezalaxe.

Artículo 5.– Normativa en la Zona periférica de protección.

5. atala.– Inguruko babesaldeari buruzko arauak.

1.– Usos prohibidos:

1.– Debekatutako erabilerak:

a) Dar muerte, dañar, perturbar o inquietar a los animales silvestres, incluyendo su captura en vivo y la recolección de huevos y crías, así como alterar su reproducción.

a) Basa-animaliak hil, mindu, asaldatu edo aztoratzea, animaliak bizirik harrapatzea, arrautza edota kumeak hartzea, eta animalien ugalketa ezertan aldaraztea.

b) Encender fuego, excepto para fines agrícolas y en las edificaciones existentes.

b) Sua egitea, nekazaritza helburuetarako eta egun dauden eraikinetan izan ezik.

c) Abandonar residuos, basura, escombros, productos contaminantes, tanto sólidos como líquidos.

c) Eskonbroak, zaborrak, eta produktu kutsakor solido zein likidoak botatzea.

d) Cualquier actividad que suponga la degradación de los suelos, excepto las actividades edificatorias permitidas.

d) Lurzoruaren degradazioa dakarren edozein jarduera, baimendutako eraikuntza-jarduerak ezik.

e) Aprovechamiento de yacimientos minerales y extracción de rocas, áridos, etc

e) Meatokiak ustiatzea, arrokak edo idorkiak erauztea eta abar.

f) La realización de pintadas, señalizaciones, etc., salvo las necesarias para la gestión.

f) Pintadak egitea, seinaleak jartzea eta abar, kudeaketarako beharrezkoa denean izan ezik.

g) Alterar la calma con vehículos de escape libre, megáfonos, bocinas, etc.

g) Lasaitasuna urratzea ihes askeko ibilgailu, megafono, turuta edo antzerakoekin.

h) Pruebas y actividades deportivas a motor.

h) Kirol proba eta jarduerak motoreaz.

2.– Actividades edificatorias.

2.– Eraikuntza-jarduerak.

Queda prohibido en este suelo toda acción edificatoria y constructiva excepto:

Debekaturik daude lurzoru honetan eraikuntza-jarduera guztiak, ondoko hauek ezik:

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

a) Herrilanen burutzapen, mantenimendu eta zerbitzuarekin loturiko eraikuntza eta instalazioak.

b) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social cuya ubicación sea necesario situarla sobre este tipo de suelo y cuya construcción no suponga una degradación de los valores naturales y paisajísticos de la zona.

b) Erabilera publikorako edo interes sozialeko eraikin eta instalazioak, baldin beharrezkoa bada lur mota honetan kokatu daitezen, eta haiek eraikitzeak ez badakar alde honetako natura eta paisaiaren balioen inolako degradaziorik.

c) Obras de consolidación, mejora y nueva construcción de instalaciones de utilización común en las instalaciones del camping existente, cuyos actuales recintos quedan consolidados como aptos para tal uso sin posibilidad de ampliación superficial sobre este tipo de suelo.

c) Egun dagoen kanpalekuko instalazioetan erabilera komuneko instalazioak sendotu, hobetu eta eraikitzeko obrak. Kanpalekuaren oraingo esparruak sendoturik geratuko dira erabilera horretarako, eta ez da aukerarik egongo beren azalera zabaltzeko lurzoru mota honetan.

d) Obras de consolidación y mantenimiento, sin aumento de volumetría, de los edificios actualmente existentes en este Suelo, con la excepción de las posibles granjas, pabellones industriales y edificios auxiliares (garajes, chabolas, etc...) que resultan fuera de ordenación y en los que sólo se podrán realizar las obras reguladas por el artículo 137 de la Ley del Suelo.

d) Lurzoru honetan gaur egun dauden eraikinak sendotu eta mantentzeko obrak, bolumena handitu gabe, salbu eta antolamendutik kanpo geratzen diren abeletxe, industri pabilioi eta eraikin lagungarriak (garajeak, txabolak eta abar), halakoetan Lurzoruari buruzko Legearen 137. atalean arauturiko obrak bakarrik egin ahal izango baitira.

e) En los caseríos existentes se permitirán ampliaciones adosadas para albergar las instalaciones agropecuarias al amparo de lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente. La ocupación máxima de la ampliación no superará un incremento de 100 m.2 por planta ampliada, computándose en ella superficies abiertas y cerradas.

e) Egun dauden baserrietan nekazaritza eta abeltzaintzako instalazioetarako zabalkuntza adosatuak baimendu ahal izango dira indarrean dagoen hirigintza planeamenduan ezarritakoaren itzalpean. Zabalkuntzaren gehienezko okupazioa ez da 100 m.2-tik gorakoa izango zabaldutako solairu bakoitzean, itxitako eta irekitako azalerak barne.

Artículo 6.– Otros usos.

6. atala.– Beste erabilera batzuk.

Aquellos usos y actividades no regulados en el presente Decreto quedan sujetos a la normativa vigente, en especial a los instrumentos de planeamiento municipal de Zarautz y la legislación de Costas.

Dekretu honetan arautzen ez diren erabilera eta jarduerak indarreko arauteriaren menpean geratuko dira, bereziki Zarauzko udalerriko planeamendu-tresnen eta kostei buruzko legeriaren menpean.

Artículo 7.– Gestión del Biotopo Protegido.

7. atala.– Babestutako biotopoaren kudeaketa.

La gestión del Biotopo Protegido de Inurritza corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Inurritzako babestutako biotopoaren kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio.

Artículo 8.– Utilidad pública e indemnizaciones.

8. atala.– Herri-onura eta kalte-ordainak.

1.– La declaración del área de Inurritza como espacio natural protegido comporta la calificación de utilidad pública, a efectos expropiatorias de los bienes y derechos afectados.

1.– Inurritza ingurua babestutako naturgune deklaratzeak ekarriko du inguru hori herri-onuratzat hartzea, ukituriko ondasun eta eskubideak desjabetzeari dagokionez.

2.– La privación singular de la propiedad privada o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, con el fin de poner en vigor las restricciones del presente Decreto serán objeto de indemnización de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

2.– Dekretu honetan ezarritako murrizketak indarrean jartzeko xedeaz, jabetza pribaturik edo legebidezko ondare-eskubide zein ondare-interesik kentzen bada, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren araberako kalte-ordainak emango dira.

Artículo 9.– Derecho de tanteo y retracto.

9. atala.– Eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubidea.

Corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del órgano que resulte competente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones intervivos de terrenos situados en el interior del Biotopo Protegido.

Babestutako biotopoaren barruko lurrekin inter vivos egiten diren eskualdaketa guztietan, Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio, eskuduna den organoaren bidez, eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubideen egikaritza. <FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko otsailaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 1997.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

<FONT FACE="Garamond 3"

ERASKINA/ANEXO

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>

ERASKINA/ANEXO

ERASKINA/ANEXO

INURRITZAKO BIOTOPO BABESTUAREN LURRALDE-EREMUA

<FONT FACE="Garamond 3" INURRITZAKO BIOTOPO BABESTUAREN LURRALDE-EREMUA

ÁMBITO TERRITORIAL DEL BIOTIPO PROTEGIDO INURRITZA Babestutako biotopoa / Biotipo protegido

ÁMBITO TERRITORIAL DEL BIOTIPO PROTEGIDO INURRITZA

Inguruko babesaldea / Zona periférica de protección

<FONT FACE="Garamond 3" Babestutako biotopoa / Biotipo protegido

ESKALA/ESCALA: 1/25.000

Inguruko babesaldea / Zona periférica de protección

<IMG SRC="Image254.gif" WIDTH=645 HEIGHT=927>

ESKALA/ESCALA: 1/25.000

Babestutako biotopoa / Biotipo protegido

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> <IMG SRC="Image55.gif" WIDTH=645 HEIGHT=927>

Inguruko babesaldea / Zona periférica de protección

<FONT FACE="Garamond 3" Babestutako biotopoa / Biotipo protegido

ESKALA/ESCALA: 1/5.000 Talai punta

Inguruko babesaldea / Zona periférica de protección

<IMG SRC="Image255.gif" WIDTH=645 HEIGHT=921>

ESKALA/ESCALA: 1/5.000 Talai punta

Babestutako biotopoa / Biotipo protegido

<IMG SRC="Image56.gif" WIDTH=645 HEIGHT=921>

Inguruko babesaldea / Zona periférica de protección

ESKALA/ESCALA: 1/5.000

ESKALA/ESCALA: 1/5.000

<IMG SRC="Image256.gif" WIDTH=568 HEIGHT=925>


Azterketa dokumentala


Análisis documental