Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

29. zk., 1997ko otsailaren 12a, asteazkena

N.º 29, miércoles 12 de febrero de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasuna
Sanidad
688
688

9/1997 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, kanpo-protesiei, gurpil­aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei buruzko ortoprotesi zerbitzuak arautzen dituena.

DECRETO 9/1997, de 22 de enero, por el que se regula la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Osasun Sistema Nazionalaren osasun prestazioen ordenazioari buruzko urtarrilaren 20ko 63/1995 Errege Dekretuan ortoprotesi zerbitzuak «zerbitzu osagarriak» deritzon atalean sartuta daude; eta ortoprotesi zerbitzu horien berariazko araudia 1996ko urtarrilaren 18ko Ministro-Aginduak ezarri zuen.

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, incluye la prestación ortoprotésica entre las denominadas Prestaciones Complementarias y la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 desarrolla la regulación específica de la prestación ortoprotésica.

«Osasun Sailaren eta Osakidetza izeneko Administrazio-Organismo Autonomoaren egitura organikoak eta funtzionalak ezartzen dituen uztailaren 11ko 369/1995 Dekretuan» ortoprotesi zerbitzuen gaineko erantzukizuna Osasun Sailaren menpeko Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako Zuzendaritzari esleitzen zaio, nahiz eta Dekretu hori eman aurretik eskumen hori Osakidetzari zegokion.

El Decreto 369/1996, de 11 de julio, por el que se establecen las estructuras orgánicas y funcionales del Departamento de Sanidad y del Organismo Autónomo Administrativo Osakidetza-Servicio vasco de salud, atribuye la responsabilidad sobre esta prestación a la Dirección de Aseguramiento y Contratación sanitaria del Departamento de Sanidad, si bien con anterioridad al citado Decreto, la competencia correspondía a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Arau- nahiz eskumen-aldaketa hauek guztiak ikusita, beharrezkoa da EAEn ortoprotesi zerbitzuaren antolamendua eguneratzea eta, aplikazioari begira, araudi bakarra egitea.

Todos estos cambios normativos y competenciales aconsejan actualizar la ordenación de la prestación ortoprotésica en nuestra Comunidad y articular en una sola norma la reglamentación necesaria para su aplicación.

Ondorioz, Osasun sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko urtarrilaren 22ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau <FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de enero de 1997,

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>1. atala.– Helburua.

DISPONGO:

Osasun Sistema Nazionalaren kanpo-protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei buruzko ortoprotesi zerbitzuak, Euskal Autonomi Elkartean, dekretu honetan ezarritakoaren arabera arautuko dira; beti ere aintzat hartuta Osasun Sistema Nazionalaren osasun prestazioen ordenazioari buruzko urtarrilaren 20ko 63/1995 Errege Dekretua, zerbitzu horien berariazko araudia ezartzen duen 1996ko urtarrilaren 18ko Ministro-Agindua eta aplikatzekoak diren gainerako arau oinarrizkoak.

Artículo 1.– Objeto.

2. atala.– Ortoprotesi zerbitzuen edukia.

La prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales del Sistema Nacional de Salud se facilitará a la población en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con arreglo a lo establecido en el presente Decreto, en el marco del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, de la Orden de 18 de enero de 1996 que desarrolla la regulación específica de la prestación ortoprotésica y demás normativa básica de aplicación.

Kanpo-protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei buruzko ortoprotesi zerbitzuen edukia Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorra onartzearekin ezarriko da. Katalogo hori Osasun sailburuak emandako agindu batez onartuko da eta bertan Osasun Sailak zati batean finantzatu ditzakeen sanitate produktuak agertuko dira, honako datuokin: identifikazio-kodearen zenbakiak; gehienezko prezioak; hala badagokio, erabiltzaileak ordaindu beharreko diru-kopurua; preskribitzeko baldintza bereziak; berritzeko betebeharrak, eta bermearen indarraldia.

Artículo 2.– Contenido de la prestación ortoprotésica.

Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorra aldian aldian eguneratu ahal izango da, zatika edo osorik, Osasun sailburuaren aginduz.

El contenido de la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales se determinará mediante la aprobación por Orden del Consejero de Sanidad del Catálogo General de Material Ortoprotésico. En dicho catálogo se relacionarán los productos sanitarios susceptibles de financiación por parte del Departamento de Sanidad, sus números de código identificativo y precios máximos y, en su caso, la aportación del usuario, las condiciones especiales para su prescripción, los requisitos para su renovación y el plazo de garantía.

3. atala.– Preskripzioa.

El Catálogo General de Material Ortoprotésico podrá ser objeto de actualización total o parcial con carácter periódico mediante Orden del Consejero de Sanidad.

Osasun Sailaren finantzazioa jasotzeko, kanpo-protesiek, gurpil–aulkiek, ortesiek eta protesi bereziek honako baldintzak bete behar dituzte:

Artículo 3.– Prescripción.

1.– Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean agertzea. Salbuespenez, eta behar bezala justifikatuta, 1996ko urtarrilaren 18ko Ministro-Aginduan berariaz baztertu ez diren produktuak ere onartu ahal izango dira.

A los efectos de su financiación por el Departamento de Sanidad, las prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales deberán:

2.– Osakidetzako atentzio bereziko mediku espezialista baten preskripzioa, hain zuzen, kasuan kasuko koadro klinikoari dagokion alorrean espezializatutako medikuarena. Horietaz gainera, zerbitzu horren ikuskapena euren lan-zereginen barruan duten ikuskaritza-zerbitzuetako edo osasun-administrazioko medikuek ere egin ahal izango dituzte preskripzio horiek.

1.– Estar incluidas en el Catálogo General de Material Ortoprotésico, pudiendo admitirse, con carácter excepcional, y debidamente justificado, otros productos no expresamente excluidos en la Orden ministerial de 18 de enero de 1996.

3.– Preskripzioa Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariak onartutako ereduaren arabera egingo da.

2.– Estar prescritas por facultativos de atención especializada de Osakidetza-Servicio vasco de salud especialistas en la materia correspondiente al cuadro clínico que justifique la prescripción. También podrán realizar prescripciones los médicos de los servicios de inspección o de la administración sanitaria que tengan la supervisión de esta prestación entre sus contenidos de trabajo.

4. atala.– Salmenta-establezimenduak.

3.– El documento de prescripción se ajustará al modelo normalizado que apruebe el Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria.

1.– Ortoprotesi zerbitzuetako sanitate produktuak egiteko eta saldu ahal izateko, zentro, zerbitzu eta osasun-establezimenduek zeinek bere araudi propioaren araberako administrazio-baimenak lortu beharko dituzte, eta dagokien lankidetza-hitzarmena sinatu beharko dute Osasun Sailarekin. Dekretu honen ondorioetarako, zentro, zerbitzu eta establezimendu horiek «salmenta-establezimendu» izena hartuko dute.

Artículo 4.– Establecimientos dispensadores. 1.– La elaboración y dispensación de los productos sanitarios comprendidos en la prestación ortoprotésica se llevará a cabo única y exclusivamente en aquellos centros, servicios o establecimientos sanitarios que cuenten con las oportunas autorizaciones administrativas de acuerdo con lo dispuesto por su normativa específica y suscriban con el Departamento de Sanidad el oportuno convenio de colaboración. A los efectos del presente Decreto, tales centros, servicios o establecimientos se denominarán establecimientos dispensadores.

2.– Osasun sailburuak onartuko ditu ortoprotesi zerbitzuak saltzeko lankidetza-hitzarmenetako baldintza orokorrak.

2.– Las condiciones generales de los convenios de colaboración para la dispensación de la prestación ortoprotésica serán aprobadas por el Consejero de Sanidad.

3.– Lankidetza-hitzarmena Osasun Sailarekin sinatzeko eskabideak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean aurkeztu beharko dira. Eskabidearekin batera, honakoak justifikatu beharko dira egiaztagiri bidez:

3.– Las solicitudes para suscribir el convenio de colaboración deberán presentarse en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco acompañadas de la documentación precisa para acreditar los siguientes extremos:

a) Establezimenduaren datuak (izena, helbidea, telefonoa, faxa).

a) Datos del Establecimiento (Denominación, Dirección, N.º Teléfono-N.º Fax.).

b) Bertako titularraren identifikazio-datuak (izen-deiturak, NAN edo sozietate-egoitza, identifikazio fiskalaren zenbakia) edo, titularra pertsona juridikoa bada, legezko ordezkariaren identifikazio-datuak (izen-deiturak eta NAN).

b) Datos identificativos del titular del mismo (nombre, apellidos, N.º DNI o razón social, número de identificación fiscal) y en caso de que éste fuese una persona jurídica, datos identificativos de su representante legal (nombre, apellidos y N.º DNI).

c) Teknikari ortopediko/teknikari ortoprotesikoaren identifikazio-datuak (izen-deiturak, NAN, titulazioaren kopia konpultsatua eta enpresarekin duen lotura juridikoa azaltzen duten egiaztagiriak).

c) Datos identificativos del Técnico Ortopédico/ Técnico Ortoprotésico (Nombre, Apellidos, N.º DNI, copia compulsada de la titulación, Documento/s acreditativos de su vínculo laboral con la empresa)

d) Plantilako langileen zerrenda, guztien lanbide-maila, lotura juridikoa eta dedikazio-erregimena azaltzen dituena.

d) Plantilla del personal con especificación de las categorías profesionales y detalle de la vinculación jurídica y de su régimen de dedicación.

e) Jarduera egingo den lokalen deskripzio laburra, bertako planoa eta dituen baliabide teknikoak.

e) Breve descripción y plano de los locales destinados a la actividad con la dotación técnica de los mismos.

4.– Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariak ebatziko ditu eskabideak, hiru hilabeteko epean, aldez aurretik establezimendu eskatzaileek dekretu honetan eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan ezarritakoa betetzen dutela egiaztatu ondoren –horretarako, lokalen ikustaldi bat eta ikuskapen-akta bat egingo dira–.

4.– Las solicitudes serán resueltas por el Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria en el plazo máximo de tres meses, previa comprobación de que los establecimientos solicitantes cumplen los requisitos establecidos en este Decreto y cuantas disposiciones pudieran resultarles de aplicación. Dicha comprobación incluirá, en todo caso, una visita y un acta de inspección de los mismos.

5.– Epe horretan ebazpena eman ezean, eskabideak ezetsi direla ulertuko da.

5.– La falta de resolución en plazo de estas solicitudes tendrá efectos desestimatorios.

6.– Behin aldeko ebazpena jakinarazten denetik aurrera, hamabost egunetan, gehienez, sinatu beharko dira hitzarmenak.

6.– Los convenios deberán suscribirse en el plazo máximo de quince días a partir de la notificación de la resolución favorable.

7.– Establezimenduek berek eskatuta baliogabetu ahal izango dira hitzarmenak. Betetzen ez direla egiaztatzen denean, Osasun Sailak ere ebatzi ahal izango ditu.

7.– Los convenios mencionados podrán extinguirse a instancia del establecimiento interesado o, cuando exista incumplimiento demostrado de los mismos, podrán ser resueltos por el Departamento de Sanidad.

5. atala.– Erabiltzailearen aukera salmenta-establezimenduen artean.

Artículo 5.– Elección por el usuario del establecimiento dispensador.

Erabiltzaileek aukera izango dute salmenta-establezimendua hautatzeko, Osasun Sailarekin hitzarmena sinatu dutenen artean. Horretarako, preskripzioa egin deneko unitate administratiboak edo pazienteak atenditzeko zerbitzuak hitzarmena sinatua duten establezimenduen zerrenda helaraziko dio erabiltzaile horri.

Los usuarios podrán elegir libremente el establecimiento dispensador de la prestación ortoprotésica entre aquellos que hubieran suscrito el oportuno convenio de colaboración con el Departamento de Sanidad. A tal efecto, la Unidad Administrativa o el Servicio de Atención al Paciente del centro sanitario en que haya tenido lugar la prescripción les facilitará la relación de establecimientos firmantes del convenio.

6. atala.– Salmenta-establezimenduen betebeharrak.

Artículo 6.– Obligaciones de los establecimientos dispensadores.

1.– Aurreko bi ataletan aipatutako establezimenduek beharrezkoa izango dute Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean agertzen diren produktuen modelu bana, gutxienez, edukitzea Katalogoan agertzen den prezio berean edo merkeago (zergak barne).

1.– Los establecimientos a los que se refieren los dos artículos anteriores habrán de disponer de al menos un modelo de cada producto sanitario relacionado en el Catálogo General de Material Ortoprotésico, a un precio igual o inferior al establecido en el mismo, impuestos incluidos.

2.– Erabiltzeaileak preskripzio-agirian aurkezten duen sanitate produktuak modelu bakarra badu, horixe saldu beharko dio establezimenduak, derrigorrez. Ordea, produktuaren modelu ezderdinak badaude eta denek aurreko idazatian xedatutakoa betetzen badute, erabiltzaileak aukeratutako huraxe saldu beharko dio.

2.– Estos establecimientos están obligados a dispensar al usuario el modelo del producto sanitario especificado en el documento de prescripción que éste les presente si dicho modelo es único. En caso de que existan varios modelos del producto prescrito que se ajusten a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán dispensar el solicitado por el usuario.

3.– Preskribitutako sanitate produktua erosterakoan, aukeran, erabiltzaileak eskubidea izango du Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean adierazten den baino prezio altuagoko modeluak eskuratzeko. Horrela eginez gero, establezimendu saltzaileak ohartaraziko dio Katalogoko produktuaren eta benetan erosi duenaren arteko aldea bere kabuz ordaindu beharko duela, hots, ez duela Osasun Sailak finantzatuko.

3.– El usuario podrá optar voluntariamente por adquirir otro modelo del producto sanitario prescrito cuyo precio sea superior al señalado en el Catálogo General de Material Ortoprotésico. En tal caso, el establecimiento dispensador le informará de que la diferencia de precios entre el producto efectivamente dispensado y el especificado en el catálogo no será financiada por el Departamento de Sanidad.

4.– Gertatzen bada kode-zenbakia eta produktuaren deskripzioa bat ez etortzea preskripzio-agirian, deskripzioak izango du lehentasuna; honi erreparatuko dio establezimenduak eta deskribatutako produktua eta ez bestea salduko du, horri benetan dagokion kodearen araberako prezioan. Gorabehera horren berri eman beharko die, gainera, saltzaileak erabiltzaileari eta preskripzioa egin duen espezialistari.

4.– En el caso de que en el documento de prescripción exista una discordancia entre el número de código consignado y la descripción del producto, esta última siempre tendrá preferencia, por lo que el establecimiento dispensará el producto descrito al precio del código que realmente le corresponda, advirtiendo de este hecho tanto al usuario como al especialista prescriptor.

5.– Neurrira, beren-beregi egindako produktuetan eta erabiltzaileari propio egokituta egindakoetan, baita horien guztien konponketetan ere, preskripzio-agirian medikuak adierazitako oharrei lotuko zaizkie establezimenduak.

5.– En la elaboración de productos a medida y de productos que requieran una adaptación específica al usuario, así como en las reparaciones de todos ellos, los establecimientos se ajustarán estrictamente a las indicaciones consignadas por el facultativo en el documento de prescripción.

6.– Edozein kasutan ere, establezimendu saltzaileak produktuaren bermealdia eta osagaiei buruzko agiria eta argibide-orri bat emango dizkio erabiltzaileari. Argibide-orri horretan ohiko erabileran bete beharreko gomendioak eta oker ez erabiltzeko oharrak jasoko dira.

6.– El establecimiento dispensador entregará en todo caso al usuario el certificado de garantía y composición del producto sanitario dispensado y una hoja informativa con las recomendaciones precisas para su mejor conservación en condiciones de utilización normal y las advertencias para evitar su mal uso.

7.– Halaber, 11. atalaren arabera ortoprotesi zerbitzuaren zuzeneko ordainketa baimentzen den kasuetan izan ezik, preskripzio-agiria itzuliko dio establezimendu saltzaileak erabiltzaileari eta, horrekin batera, jatorrizko faktura emango dio.

7.– Así mismo, salvo en los casos en que se haya autorizado el abono directo de la prestación ortoprotésica con arreglo a lo establecido en el artículo 11, el establecimiento dispensador devolverá al usuario el documento de prescripción y le hará entrega de la factura original.

7. atala.– Preskribitutako produktuak probatzea.

Artículo 7.– Comprobación de los productos prescritos.

1.– Neurrira, beren-beregi, egindako produktuetan eta erabiltzaileari propio egokituta egindakoetan, baita horien guztien konpoketetan ere, saldutako sanitate produktuak espezialistak eman dituen oharpenei estu lotzen zaizkiela eta erabiltzaileari ongi egokitzen zaizkiola egiaztatu beharko du espezialistak berak.

1.– En los casos en que se prescriban productos a medida y productos que requieran una adaptación específica al usuario, así como en las reparaciones de todos ellos, el especialista prescriptor está obligado a comprobar que los productos sanitarios dispensados se ajustan rigurosamente a sus indicaciones y se adaptan perfectamente al usuario. 2.– Con el fin de realizar dicha comprobación, el usuario deberá acudir a la consulta provisto de los mencionados productos y del documento de prescripción en el plazo indicado por el facultativo. 3.– El resultado de la comprobación quedará reflejado en el apartado correspondiente del documento de prescripción. Si el resultado es positivo, el especialista prescriptor firmará el visto bueno al producto. Si el resultado es negativo, indicará, razonándolas y en hoja aparte, las rectificaciones que el establecimiento dispensador deba realizar.

2.– Proba hori egiteko, aipatutako produktu horiek eta preskripzio-agiria berekin daramatzala joan beharko du erabiltzaileak kontsultategira, medikuak esandako epearen barruan.

4.– El establecimiento dispensador está obligado a llevar a cabo todas las rectificaciones de estos productos sanitarios y de sus reparaciones que razonadamente le hubieran sido indicadas por el facultativo prescriptor. En este caso, será precisa una comprobación posterior del producto para la obtención del visto bueno.

3.– Proba horren emaitza preskripzio-agirian, dagokion atalean, adierazi beharko da: positiboa bada, bere ongi iritzia sinatuko du preskripzioa egin duen espezialistak; negatiboa bada, berriz, establezimendu saltzaileak egin beharreko zuzenketak, behar bezala arrazoiturik, agertuko ditu aparteko orri batean.

5.– Las discrepancias que pudieran surgir entre los establecimientos dispensadores y los especialistas prescriptores en relación a las rectificaciones de los productos sanitarios previstas en el apartado anterior deberán ser informadas debidamente por los servicios de inspección encargados de la supervisión de la prestación ortoprotésica en el Área correspondiente y serán resueltas por el órgano de gestión de dicha prestación.

4.– Establezimendu saltzailea behartuta dago preskripzioa egin duen medikuak sanitate produktuen eta horien konponketen gainean behar bezala arrazoituta agertzen dituen oker guztiak zuzentzera. Horren ondoren, berriro egin beharko da lehengo proba saioa espezilistaren ongi iritzia lortzeko.

Artículo 8.– Garantía de los productos sanitarios.

5.– Aurreko idazatian sanitate produktuen akatsen gainean aipatu diren zuzenketei buruz desadostasunik badago establezimendu saltzaileen eta preskripzioa egin duten espezialisten artean, barruti horretako ortoprotesi zerbitzuez arduratzen diren ikuskaritza zerbitzuei dagokie horren berri ematea; horren ostean, zerbitzu hori kudeatzen duen organoak garbituko du auzia.

El plazo de garantía señalado para cada producto sanitario en el Catálogo General de Material Ortoprotésico comenzará a computarse desde la fecha de dispensación al usuario, excepto cuando se trate de productos a medida, productos que requieran una adaptación específica al usuario o la adaptación de estos últimos, en cuyo caso comenzará a computarse desde la obtención del visto bueno del prescriptor.

8. atala.– Sanitate produktuen bermealdia.

Durante el plazo de garantía correrán por cuenta del establecimiento dispensador cuantas rectificaciones imputables a su elaboración y adaptación sean precisas.

Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean sanitate produktu bakoitzari adierazi zaion bermealdia erabiltzaileak produktua erosten duen egunean jarriko da indarrean. Neurrira, beren-beregi, egindako produktuak eta erabiltzaileari propio egokituta egindakoak salbuespenak izango dira, hauen bermealdia preskripzioa egin duenaren ongi iritzia lortzen den egunean hasten baita.

Artículo 9.– Abono de la prestación y modalidades de financiación.

Bermealdiak dirauen artean, produktuaren elaborazio- edo egokitze-lanari egotz dakiokeen akats-konponketa oro establezimendu saltzaileak hartu beharko du bere gain.

1.– Los usuarios deberán abonar a los establecimientos dispensadores los precios correspondientes a los productos sanitarios que éstos les hayan entregado, excepto en los casos en que se haya autorizado el abono directo de la prestación ortoprotésica con arreglo a lo establecido en el artículo 11.

9. atala.– Zerbitzuaren ordainketa eta finantziaziobideak.

2.– Las modalidades de financiación por parte del Departamento de Sanidad de la prestación ortoprotésica a que se refiere este Decreto son:

1.– Establezimendu saltzaileei erositako sanitate produktuak, bakoitza bere prezioaren arabera, ordaindu beharko dizkiete erabiltzaileek saltzaileei; salbuespena izango dira 11. atalean ortoprotesi zerbitzuen ordainketa zuzenaz ezarritako kasuak.

a) El pago de las prótesis externas y sillas de ruedas.

2.– Osasun Sailak ortoprotesi zerbitzuak zati batean finantzatzeko bideak honela definitzen dira dekretu honetan:

b) La concesión de ayudas económicas para la adquisición de órtesis y prótesis especiales.

a) Kanpo-protesiak eta gurpil-aulkiak ordaintzea.

3.– En ambos casos, el importe máximo financiable por el Departamento de Sanidad será el estipulado como tal en el Catálogo General de Material Ortoprotésico.

b) Ortesiak eta protesi bereziak eskuratzeko dirulaguntzak.

4.– El Departamento de Sanidad podrá financiar solo parcialmente aquellos productos sanitarios que aparezcan identificados en el Catálogo General de Material Ortoprotésico con las siglas EP (Estudio de Proporcionalidad) en función de las características técnicas de los mismos y de la existencia de otras fuentes de financiación.

3.– Kasu biotan, Osasun Sailak finantzatu dezakeen gehiena Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean horretarako ezarritakoa izango da. 4.– Osasun Sailak zati batean finantzatu ditzakeen sanitate produktuek PA (Proporzionalitate Azterketa) identifikazio-siglak eraman beharko dituzte Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean; eta finantzazioa produktuen ezaugarrien arabera eta beste finantzabiderik dagonenetz kontutan hartuta egingo da.

5.– Las modalidades de financiación a que se refiere el apartado 2 de este artículo se harán efectivas por medio de los siguientes procedimientos:

5.– Atal honetako 2. idazatian aipatutako finantzabideak gauzatzeko, jardunbide hauek erabiliko dira:

a) Procedimiento general: El reintegro de los gastos realizados por los usuarios en el momento de la dispensación de los productos sanitarios.

a) Jardunbide orokorra: gastuen ordainketa sanitate produktuak erabiltzaileari saltzen zaizkion unean egitea.

b) Procedimiento de abono directo al establecimiento dispensador, que se utilizará únicamente cuando los receptores de la prestación ortoprotésica se encuentren en alguna de estas circunstancias:

b) Ordainketa, zuzenean, establezimendu saltzaileari egiteko jardunbidea: bakarrik ortoprotesi zerbitzua jasotzen duena hauetako egoeraren batean dagoenean:

– Reciban asistencia sanitaria en virtud del Decreto 26/1988, de 16 de febrero, por el que se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria prestada por el Servicio vasco de salud-Osakidetza, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a quienes carezcan de suficientes recursos económicos y no estén protegidos por el sistema de Seguridad Social.

– Diru-baliabide nahikorik ez edukitzeagatik eta Gizarte Segurantzaren babesa ez izateagatik Osakidetzaren atentzio sanitarioa jasotzeko eskubidea daukanean (otsailaren 16ko 26/1988 Dekretua).

– Sus condiciones socioeconómicas se ajusten al baremo que anualmente apruebe el Consejero de Sanidad en base a los ingresos, miembros de la unidad familiar y precio de la prestación ortoprotésica.

– Bere egoera ekonomikoa Osasun sailburuak urtero onartzen duen baremoaren barruan –sarrerak, familiakideak eta ortoprotesi zerbitzuaren prezioa kontutan hartuta– sartzen denean.

Artículo 10.– Reintegro de gastos.

10. atala.– Gastuen ordainketa.

1.– El procedimiento de reintegro de los gastos realizados por el usuario tiene por objeto, según los casos:

1.– Gastuak ordaintzeko jardunbideak, kasuan kasu, helburu hauek izango ditu:

a) El reembolso del precio que el usuario haya satisfecho por la adquisición de prótesis externas y sillas de ruedas, hasta el tope máximo de financiación pública establecido en el Catálogo General de Material Ortoprotésico.

a) Kanpo-protesiak eta gurpil-aulkiak eskuratzeagatik erabiltzaileak ordaindu duen dirukopurua itzultzea, Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean finantzazio publikorako ezarrita dagoen gehienezko preziorarte.

b) La concesión de una ayuda económica, una vez descontada la aportación económica del usuario, hasta el importe máximo de financiación pública previsto en el catálogo para la adquisición de órtesis y prótesis especiales.

b) Erabiltzaileak ordaindu duena deskontatu ondoren, dirulaguntza bat ematea, ortesiak eta protesi bereziak eskuratzeagatik Katalogoan finantzazio publikorako ezarrita dagoen gehienezko preziorarte.

2.– Se iniciará siempre con posterioridad a la dispensación de la prestación ortoprotésica y a solicitud del usuario.

2.– Jardunbidea eskatzailearen eskariz hasiko da eta beti ere ortoprotesi zerbitzua erosi ondoren.

3.– Las solicitudes se formularán en el apartado expresamente previsto para tal fin en el documento de prescripción y podrán presentarse en el registro de la Direcciones de Área, en las Inspecciones Médicas, en las Unidades Administrativas o Servicios de Atención al Paciente de los centros sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud o de cualquiera de las formas recogidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Irán acompañadas de la documentación que se indica en el propio documento de prescripción.

3.– Preskripzio-agirian horretarako espreski adierazitako idazatian idatziko dira eskabideak eta, ondoren, hauetako lekuren batean aurkeztu beharko dira: Barruti Zuzendaritzetako erregistroan, Ikuskaritza Medikuetan, Osakidetzako osasun zentroetako Unitate Administratiboetan edo Pazienteak Atenditzeko Zerbitzuetan, edota Herri Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 atalean ezarritako bideetako bat erabiliz. Eskabidearekin batera, preskripzio-agirian bertan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

4.– Las solicitudes de reintegro de gastos serán resueltas por el Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria en el plazo máximo de tres meses. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

4.– Hiru hilabete baino lehen ebatziko ditu gastuen ordainketarako eskabideak Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariak. Osterantzean, erabakirik eman ezean, eskabidea ezetsi dela ulertuko da.

5.– Contra las resoluciones del Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria podrá interponerse reclamación previa a la vía laboral.

5.– Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariaren erabakien aurka bide laboralaren aurretiko erreklamazioa aurkeztu ahalko da.

Artículo 11.– Abono directo de la prestación ortoprótesica.

11. atala.– Ortoprotesi zerbitzuaren zuzeneko ordainketa.

1.– El procedimiento de abono directo de la prestación ortoprotésica al establecimiento dispensador tiene por objeto permitir al usuario acceder a la prestación ortoprotésica sin tener que adelantar el importe financiable por el Departamento de Sanidad.

1.– Establezimendu saltzaileari ortoprotesi zerbitzua zuzenean ordaintzearen helburua da erabiltzaileari prestazioa ematea, Osasun Sailak ordaindu beharreko zatia aurretik ordaindu barik.

2.– Se iniciará siempre con anterioridad a la dispensación de la prestación ortoprotésica y a solicitud del usuario.

2.– Jardunbidea eskatzailearen eskariz hasiko da eta beti ere ortoprotesi zerbitzua erosi aurretik.

3.– Las solicitudes se formularán en el apartado expresamente previsto para tal fin en el documento de prescripción y podrán presentarse en el registro de la Direcciones de Área, en las Inspecciones Médicas, en las Unidades Administrativas o Servicios de Atención al Paciente de los centros sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud o de cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Preskripzio-agirian horretarako espreski adierazitako idazatian idatziko dira eskabideak eta, ondoren, hauetako lekuren batean aurkeztu beharko dira: Barruti Zuzendaritzetako erregistroan, Ikuskaritza Medikuetan, Osakidetzako osasun zentroetako Unitate Administratiboetan edo Pazienteak Atenditzeko Zerbitzuetan, edota Herri Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 atalean ezarritako bideetako bat erabiliz.

4.– Las solicitudes de abono directo de la prestación ortoprotésica al establecimiento dispensador serán resueltas por el Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria en el plazo máximo de un mes. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

4.– Hilabete baino lehen ebatziko ditu ortoprotesi zerbitzua zuzenean ordaintzeko eskabideak Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariak. Osterantzean, erabakirik eman ezean, eskabidea ezetsi dela ulertuko da.

5.– Contra las resoluciones del Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria podrá interponerse reclamación previa a la vía laboral.

5.– Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako zuzendariaren erabakien aurka bide laboralaren aurretiko erreklamazioa aurkeztu ahalko da.

6.– Autorizado el abono directo, el usuario acudirá al centro dispensador de su elección provisto del documento de prescripción y del original de la resolución de autorización de abono directo de la prestación ortoprotésica. Tras la dispensación y, en su caso, el pago por el usuario de la aportación que le corresponda, el centro devolverá a éste una copia de la resolución y remitirá a la Dirección de Área de Osakidetza-Servicio vasco de salud correspondiente a su domicilio el documento de prescripción, el original de la resolución de autorización de abono directo y la factura original correspondiente a los productos sanitarios dispensados.

6.– Behin eskabidea onartu ondoren, erabiltzaileak aukeratu duen salmenta-zentrora joko du, preskripzio-agiria eta ortoprotesi zerbitzua zuzenean ordaintzeko baimen-erabakiaren jarrotizko dokumentua berekin daramatzala. Ortoprotesia eskuratu eta, hala badagokio, dagokion zatia ordaindu ondoren, erosleari jatorrizko baimen-erabakiaren kopia emango dio zentroak; eta helbidearen arabera dagokion Osakidetzako Barruti Zuzendaritzara, zuzenean ordaintzeko baimen-erabakiaren jatorrizko preskripzio-agiria eta saldutako sanitate produktuen jatorrizko faktura bidaliko ditu.

Artículo 12.– Productos de Especial Control (EC)

12. atala.– Kontrol Bereziko produktuak (KB).

1.– La prescripción de aquellos productos que en el Catálogo General de Material Ortoprotésico aparezcan acompañados de las siglas EC (Especial Control), se halla sometida a visado por parte de la administración sanitaria, visado que el usuario deberá obtener con carácter previo a la dispensación de los mismos.

1.– Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean KB (Kontrol Berezia) siglak daramatzaten produktuak eskuratu ahal izateko, beharrezkoa izango du erabiltzaileak, produktu horiek erosi aurretik, osasun-administrazioaren bisatua lortzea.

2.– El especialista adjuntará al documento de prescripción un informe médico específico en el que de forma motivada justifique la necesidad del producto e informará al usuario de los trámites que debe llevar a cabo para la obtención del visado.

2.– Espezialistak, preskripzio-agiriarekin batera, berariazko txosten mediko bat egingo du. Bertan, produktua beharrezkoa dela arrazoitu beharko du, eta bisatua lortzeko erabiltzaileari zein izapide bete behar dituen azalduko dio.

3.– El usuario acudirá con el documento de prescripción y el informe médico al establecimiento dispensador de su elección y solicitará un presupuesto o factura pro-forma del producto prescrito.

3.– Erabiltzaileak aukeratu duen salmenta-zentrora joko du, preskripzio-agiria eta medikuaren txostena berekin daramatzala, eta preskribitutako produktuaren aurrekontua edo faktura pro-forma eskatuko du.

4.– El usuario presentará en el registro de la Dirección de Área, en la Inspección Médica, en la Unidad Administrativa o en el Servicio de Atención al Paciente del centro sanitario de Osakidetza-Servicio vasco de salud que le corresponda el documento de prescripción, el informe médico y el presupuesto o la factura pro-forma emitida por el establecimiento dispensador.

4.– Erabiltzaileak preskripzio-agiria, medikuaren txostena eta salmenta-zentroak emandako aurrekontua edo faktura pro-forma aurkeztuko ditu hauetako lekuren batean: Barruti Zuzendaritzako erregistroan, Ikuskaritza Medikuan, edota dagokion Osakidetzako osasun zentroko Unitate Administratiboan edo Pazienteak Atenditzeko Zerbitzuan.

5.– Concluidos los trámites, se comunicará al usuario si la prescripción ha obtenido o no el visado y se le devolverá toda la documentación una vez cumplimentada.

5.– Izapide guztiak amaitzen direnean, preskripzioak bisatua lortu duen ala ez jakinaraziko zaio erabiltzaileari eta agiri guztiak itzuliko zaizkio.

6.– A partir de la obtención del visado, el procedimiento de dispensación se completará siguiendo el trámite normal.

6.– Bisatua lortutakoan, ohiko bidea erabiliko da salerosketa burutzeko.

7.– El establecimiento al que acudiera un usuario con un documento de prescripción que precisando visado careciera de él, elaborará el presupuesto o factura pro-forma correspondiente e indicará al usuario la necesidad de solicitar el visado previo a la dispensación de acuerdo con lo establecido en este artículo.

7.– Berez bisatua behar duen preskripzio-agiri bat, baina bisaturik gabe, aurkezten badu erabiltzaileak establezimendu batean, honek dagokion aurrekontua edo faktura pro-forma egingo du, eta atal honetan ezarritakoa jakinaraziko dio, alegia, produktua erosi baino lehen bisatua eskatu behar duela.

Artículo 13.– Devolución de productos reutilizables.

13. atala.– Berriz erabil daitezkeen produktuak itzultzea.

Todos los productos sanitarios que en el catálogo aparezcan señalados con la letra R tendrán la consideración de reutilizables, por lo que, una vez concluida su utilización, el usuario deberá proceder a su devolución a la Administración Sanitaria en las condiciones que le indique el Servicio de Atención al Paciente o la Unidad Administrativa del centro sanitario origen de la prescripción.

Katalagoan BE (Berriz Erabiltzekoa) letrak daramatzaten produktuak berriz erabili ahal izango dira; beraz, erabiltzaileak, erabili ondoren, Osasun Administrazioari itzuliko dio produktua, preskripzioa egin zuen osasun zentroko Unitate Administratiboak edo Pazienteak Atenditzeko Zerbitzuak adierazitako modu eta baldintzetan.

El usuario será informado de que el producto sanitario es reutilizable en el momento de la prescripción, en el de la dispensación y con motivo de la solicitud de financiación con cargo a fondos públicos de la prestación ortoprotésica.

Produktua berriz erabiltzekoa dela hiru aldiz jakinaraziko zaio erabiltzaileari: preskripzioa egiten denean, salerosketa egiten denean eta ortoprotesi zerbitzua fondo publikoekin finantzatzeko eskabidea egiten denean.

Artículo 14.– Comisión Asesora de la prestación ortoprotésica.

14. atala.– Ortoprotesi Zerbitzuaren Batzorde Aholkuemailea.

1.– Se crea la Comisión Asesora sobre la prestación ortoprotésica, dependiente del Departamento de Sanidad.

1.– Ortoprotesi Zerbitzuaren Batzorde Aholkuemailea sortzen da, Osasun Sailaren menpean.

2.– Dicha Comisión estará formada por:

2.– Hauek izango dira Batzordeko kideak:

Presidente: Subdirector de Farmacia.

Lehendakaria: Farmazi zuzendariordea.

Vocales:

Bokalak:

a) El técnico responsable de la prestación ortoprotésica de la Subdirección de Farmacia, que actuará como Secretario, con voz y voto.

a) Ortoprotesi zerbitzuaz arduratuko den Farmazi Zuzendariordetzako teknikaria; idazkari moduan arituko da, eta hitza eta botoa izango ditu.

b) El técnico que en la Subdirección de Asistencia Sanitaria de cada una de las Áreas Sanitarias, tenga a su cargo el control de esta prestación.

b) Barruti Zuzendaritzetako Osasun Laguntzarako Zuzendariordetzan zerbitzu honetaz arduratuko diren teknikariak.

c) Dos facultativos de Osakidetza-Servicio vasco de salud prescriptores habituales de esta prestación, especialistas uno de ellos en traumatología y el otro en rehabilitación.

c) Osakidetzan zerbitzu honetako preskripzioez arduratzen ohi diren bi mediku: bata traumatologian espezialista izango da eta bestea errehabilitazioan.

d) Tres representantes de los establecimientos firmantes del convenio de colaboración para la dispensación de la prestación ortoprotésica.

d) Ortoprotesi zerbitzuak saltzeko hitzarmenak sinatu dituzten establezimenduetako hiru ordezkari.

3.– También podrán ser llamados otros expertos en la materia, en función de los asuntos a tratar. Estos expertos actuarán en calidad de asesores, con voz pero sin voto.

3.– Eztabaidagaia nolakoa den, aukera egongo da alor horretako adituek ere parte har dezaten; baina beti ere aholkulari gisara, hitzarekin baina botorik gabe.

4.– Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejero de Sanidad.

4.– Osasun sailburuak izendatuko ditu batzordekideak.

5.– Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

5.– Hauek izango dira Batzordearen zereginak:

a) Proponer directrices sobre inclusión, modificación o exclusión de productos sanitarios o grupos de ellos del contenido de la prestación ortoprotésica, de acuerdo con lo previsto en la Orden ministerial de 18 de enero de 1996, que el Departamento de Sanidad podrá elevar a la Comisión Técnica Asesora sobre Prestación Ortoprotésica dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

a) Ortoprotesi zerbitzuaren eremuan sanitate produktuak edo produktu-multzoak aldatzeko, baztertzeko edo berriak sartzeko proposatzea, 1996ko urtarrilaren 18ko Ministro-Aginduan xedatutakoaren arabera. Proposamen horiek Osasun eta Kontsumo Ministerioaren menpeko Ortoprotesi Zerbitzuaren Batzorde Tekniko Aholkuemailera eraman ahal izango ditu Osasun Sailak.

b) Proponer al Departamento de Sanidad la inclusión y exclusión de productos sanitarios del catálogo general de material ortoprotésico, así como la modificación de sus precios máximos, condiciones especiales de prescripción, requisitos para su renovación y plazo de garantía.

b) Osasun Sailari Ortoprotesi Materialen Katalago Orokorrean egin beharreko aldaketak proposatzea: sanitate produktuak kentzea edo sartzea eta gehienezko prezioeten, preskribitzeko baldintzetan, Katalogoa berritzeko betebeharretan eta bermearen indarraldian egiten diren aldaketak.

c) Emitir informes y elevar propuestas sobre cualquier aspecto de la prestación ortoprotésica, como la eficacia de los productos sanitarios incluidos en el catálogo, las innovaciones que puedan producirse en este campo, la corrección de las prescripciones y de las dispensaciones, el grado de satisfacción de los usuarios, la adecuación de los establecimientos dispensadores y las deficiencias o anomalías que eventualmente se detecten en el desarrollo de la prestación y las medidas que podrían adoptarse para eliminarlas. d) Realizar un seguimiento del cumplimiento de los convenios, analizando tanto las posibles denuncias que se produzcan como las faltas que se cometan y proponiendo las medidas sancionadoras pertinentes.

c) Txostenak eta proposamenak egitea ortoprotesi zerbitzuen edozein alderdiren gainean; esate baterako, Katalogoko sanitate produktuen eraginkortasuna, alor horretako aurrerapenak, produktuak zuzen preskribitu eta saltzen diren, zerbitzuak erabiltzaileak gogobetetzen dituen ala ez, establezimendu saltzaileen egokitasuna, edo zerbitzuak aldian behin izan ditzakeen akatsak eta horiek konpontzeko neurriak.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

d) Hitzarmenak bete daitezen, haien jarraipena egitea: egiten diren salaketak eta errakuntzak jaso eta horientako zigor-neurriak proposatu.

La prescripción, dispensación y financiación de las prótesis quirúrgicas fijas se regirá por lo establecido en el apartado 3.º del punto 3 del Anexo l del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y estará sujeta al Catálogo que se apruebe al efecto. Para la elaboración de este catálogo, el Consejero de Sanidad constituirá un grupo de trabajo específico.

<FONT FACE="Garamond 3" <P>GEHIGARRIZKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Protesi kirurgiko finkoei dagokienez, haiek agintzea, saltzea eta finantzatzea Osasun Sistema Nazionalaren osasun prestazioen ordenazioari buruzko urtarrilaren 20ko 63/1995 Errege Dekretuak arautuko ditu (I. eranskina, 3. puntua, 3. idazatia), eta horretarako, beren-beregi onartutako katalogoa erabili beharko da. Katalogo hori egiteko, Osasun sailburuak lan-talde berezi bat izendatuko du.

Quedan derogadas la Resolución 021/1994, de 10 de enero, del Director General de Osakidetza/Servicio vasco de salud por la que se establece el nuevo sistema de financiación de la prestación ortoprotésica y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto. DISPOSICIONES FINALES

<FONT FACE="Garamond 3" INDARGABETZE XRDAPENA

Primera.– En los aspectos procedimentales no previstos en este Decreto será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> <P ALIGN="JUSTIFY">Indargabetuta geratzen dira ortoprotesi zerbitzuetarako finantzabide berria ezartzeko den Osakidetzako zuzendariaren urtarrilaren 10eko 021/1994 Erabakia eta dekretu honetan ezarritakoaren aurka daudekeen maila bereko edo beharagoko arau guztiak.

Segunda.– Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar las disposiciones complementarias que estime procedente en orden a la mejor aplicación del presente Decreto.

<FONT FACE="Garamond 3" <P>AZKEN XEDAPENAK

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa.– Dekretu honetan jaso ez diren prozedurazko gora-beheretan, Herri Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko da.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 1997.

Bigarrena.– Aginpidea ematen zaio Osasun sailburuari beharrezkotzat ikusten dituen xedapen osagarriak emateko, dekretu hau ahalik eta ongien aplikatu dadin.

El Lehendakari,

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko urtarrilaren 22an.

EL Consejero de Sanidad,

Lehendakaria,

IÑAKI AZKUNA URRETA.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Osasun sailburua.

IÑAKI AZKUNA URRETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental