Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

16. zk., 1997ko urtarrilaren 24a, ostirala

N.º 16, viernes 24 de enero de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
404
404

6/1997 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Euskal Autonomi Elkartean kultur eta kirol ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei droga kontrola (antidopinga) egiteko modua arautzekoa.

DECRETO 6/1997, de 22 de enero, de control del uso de drogas (control antidoping) en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeak, 4.2.e) atalaren bidez, debekatu egiten du animaliei alkohola, drogak edo farmakoak ematea, edo kalte fisikoak edo psikikoak sor diezazkieketen edonolako manaiu artifizial egitea, lehiaketaren batean emaitza hobeak lortzeko izan arren. Hau honela, araubide honetan ezarritako baliabideen bitartez, animaliak beharrezko ez diren oinazeetatik eta sarritan jasanezinekoak diren portaeretatik babestea lortu nahi da.

La Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, establece en su artículo 4.2.e) la prohibición de suministrar, en todo caso, a los animales alcohol, drogas o fármacos o practicarles cualquier manipulación artificial que puede producirles daños físicos o psíquicos, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición. Así, a través de los mecanismos fijados en la presente norma, se pretende, principalmente, evitar a los animales sufrimientos innecesarios y comportamientos muchas veces crueles en exceso.

Bestalde, aipatutako gaitzei aurre egiteari eta horiek erauzteari eman zaion garrantzia 6/1993 Legean ezarritako zigor-araubidean antzematen da, arau-hauste oso larritzat hartzen baita baimendutako ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei anestesiak, drogak edo bestelako gaiak ematea, animalien otzantasuna, errendimendu fisiko handiagoa edo berezkoa ez duten beste edozein jokabide lortzeko.

Por otra parte, la importancia que la Ley 6/1993 concede a la prevención y erradicación de dicha lacra se manifiesta en su régimen sancionador, que considera infracción muy grave el suministrar a los animales que intervengan en espectáculos permitidos anestesias, drogas u otros productos con el fin de conseguir su docilidad, mayor rendimiento físico o cualquier otro fin contrario a su comportamiento natural.

Ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko urtarrilaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de enero de 1997,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. atala.– Arauaren helburua.

Artículo 1.– Objeto de la norma.

1.– Kultur zein kirol proba edo ikuskizunetan parte hartzen duten animaliek drogarik har ez dezaten lortzea, kontu egitea eta kontrolatzea da honako dekretu honen helburua.

1.– El presente Decreto tiene por objeto evitar, prevenir y controlar el uso y aplicación de drogas en aquellos animales que intervengan en pruebas o manifestaciones de carácter cultural o deportivo.

2.– Animaliaren berezko jokabidea eta errendimendu fisikoa aldatu ahal duen edozein substantzia hartuko da drogatzat, honako dekretu honen ondoreetarako.

2.– A los efectos del presente Decreto se consideran drogas aquellas sustancias o productos que alteren el comportamiento y rendimiento físico natural del animal.

2. atala.– Araututako proba eta ikuskizunak.

Artículo 2.– Pruebas y manifestaciones incluidas.

Ondorengo hauek dira arau honen eremuan sartzen diren kultur edo kirol proba eta ikuskizunak:

Quedan incluidas en el ámbito de la presente norma los siguientes tipos de pruebas y manifestaciones culturales o deportivas:

a) Ohiko zezenketak.

a) Los espectáculos taurinos tradicionales.

b) Idi, zaldi zein gainerako bobido edo ekidoen demak.

b) El arrastre de piedra con bueyes, caballos u otros bóvidos o équidos.

c) Aharien zein gainerako obidoen arteko topekak edo jokoak. d) Proba hipikoak, batez ere zaldi-lasterketak eta zaldi-jauziak.

c) Las peleas de carneros o de otro tipo de óvidos.

e) Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu bidez beren beregi adierazitako gainontzeko guztiak.

d) Las pruebas hípicas, y especialmente las carreras de caballos y concursos de saltos.

3. atala.– Organo eskudunak.

e) Cualesquiera otras que expresamente se incluyan, mediante Orden del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca.

Foru-organo eskudunei dagokie, zeini bere lurralde-eremuaren barruan, drogaren erabilpenaren kontrola egitea aipatutako proba edo ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei, beti ere dekretu honetan eta bera garatzeko arauetan ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

Artículo 3.– Órganos competentes.

4. atala.– Erakunde antolatzaileen betebeharrak.

Corresponderá a los órganos forales competentes, en su respectivo ámbito territorial, el control del uso de drogas en aquellos animales que intervengan en las referidas pruebas o manifestaciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Decreto y en las normas que lo desarrollen.

Dekretu honetan aipatutako proba edo ikuskizunak antolatu behar dituen erakundearen betebeharrak honako hauek dira:

organizadoras.

a) Proba edo ikuskizunen berri ematea 5. atalean xedatutakoaren arabera.

Corresponderá a las entidades organizadoras de las pruebas o manifestaciones a que se refiere el presente Decreto:

b) Kontrola egin behar denetan, lagin biologikoak batu, garraiatu eta laborategiko analisia egiteak dakartzan gastuak ordaintzea, foru-organo eskudunek xedatzen dutenarekin bat etorriz.

a) Comunicar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.

c) Araubide honen eremuaren barruko probetan edo ikuskizunetan laginak hartu eta batzeko behar den materiala albaitaritza-zerbitzu ofizialaren eskura jartzea.

b) Hacerse cargo, en su caso, de los costes derivados de las respectivas recogidas de muestras, transporte y análisis de laboratorio realizados sobre las muestras biológicas objeto de control, de conformidad con lo que, a tal efecto, dispongan los órganos forales competentes.

5. atala.– Aldez aurretiko berriematea.

c) Poner a disposición de los servicios veterinarios oficiales el material necesario para la toma y recogida de muestras de las pruebas o manifestaciones que entren dentro del ámbito de la presente norma.

Honako dekretu honen 2. atalean aipatutako proba edo ikuskizunak antolatu dituen erakundeak haien berri eman behar dio foru-organo eskudunari, hamar asteguneko aurrerapenaz gutxienez. Jakinarazpenean honako hauek adieraziko ditu:

Artículo 5.– Comunicación previa.

a) Proba edo ikuskizuna non eta noiz egin behar den.

Las entidades organizadoras de las pruebas o manifestaciones incluidas en el artículo 2 del presente Decreto comunicarán su celebración al órgano foral competente, con una antelación mínima de diez días hábiles. En dicha comunicación harán constar:

b) Parte hartuko duten animalien identifikazioa.

a) Lugar y fecha de celebración.

c) Animalien osasun-agiriak.

b) Identificación de los animales participantes.

6. atala.– Bidezko lagin hartzeak.

c) Documentación sanitaria de los animales.

1.– Foru-organo eskudunak izendaturiko zerbitzuek zorizko lagin-hartzea egin ahalko diote proba edo ikuskizunetan parte hartzen duen edozein animaliari.

Artículo 6.– Justificación del muestreo.

2.– Zerbitzu horiek harako proba edo ikuskizunean daudela, animaliaren baten jokabide edo errendimendu susmagarria edo berezkoa ez dena somatuz gero, lagina hartuko diote halako animaliari.

1.– Los servicios designados por el órgano foral competente podrán proceder aleatoriamente a la toma de muestras sobre cualquiera de los animales participantes en una prueba o manifestación. 2.– Presentes dichos servicios en la prueba o manifestación de que se trate, procederán, en todo caso, a realizar la toma de muestras en aquellos animales en los que se observe un comportamiento o un rendimiento físico anormal o sospechoso.

3.– Animalia prestatzen edo entrenatzen ari denean hartu ahalko da lagina, baita proban edo ikuskizunean dabilenean ere, edo bukatu bezain pronto.

3.– El muestreo podrá llevarse a cabo, tanto durante la fase de preparación o entrenamiento del animal, como durante la celebración de las pruebas o manifestaciones e inmediatamente después de su finalización.

7. atala.– Lagin hartzeak eta garraioa.

Artículo 7.– Recogida y transporte de las muestras.

1.– Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu bidez ezarriko da animalia espezie bakoitzari hartu behar zaion lagin biologiko mota eta kopurua, bai halaber erabili behar den formularioa eta lagina garraiatzeko inprimakiaren eredua.

1.– Mediante Orden del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca se determinará, para cada especie animal, el tipo y cantidad de muestra biológica objeto de recogida, el formulario de recogida a utilizar, así como el modelo de hoja de transporte de muestras.

2.– Lagina bikoizturik jaso behar da eta ontzi itxi eta prezintatuetan sartu.

2.– Las muestras deberán recogerse por duplicado e introducirse en envases cerrados y precintados.

3.– Analisia egiteko jaso diren laginak ontzi itxi eta prezintatuetan garraiatuko dira horretarako ofizialki baimendutako laborategietara.

3.– Las muestras recogidas para el análisis serán transportadas en un recipiente cerrado y convenientemente precintado a los laboratorios oficialmente autorizados al efecto.

8. atala.– Laginen analisia.

Artículo 8.– Análisis de las muestras. 1.– En el acto de la entrega de las muestras a los laboratorios, estos extenderán un acta que acredite la integridad del envase, haciendo constar las anomalías que se pudieren observar.

1.– Laginak hartzen dituztenean, laborategiek akta jasoko dute, eta bertan, ontziaren osotasuna egiaztatuko dute, eta soma litezkeen anomaliak adieraziko dituzte.

2.– Una vez realizados los análisis pertinentes, el dictamen elaborado se elevará al órgano foral competente.

2.– Analisiak egindakoan, eskumena duen foru organoari emango zaio emaitzen berri.

3.– Los análisis contradictorios se realizarán, en su caso, en el mismo laboratorio.

3.– Kontraste analisiak egin beharra dagoenean, laborategi berean egingo dira.

Artículo 9.– Comisión de Asesoramiento Técnico.

9. atala.– Aholku Teknikoetarako Batzordea

1.– Como órgano de consulta, asesoramiento e interpretación respecto a las incidencias técnicas referidas en el presente Decreto existirá, adscrita a la Dirección de Ordenación e Investigación del Medio Natural del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, una Comisión de Asesoramiento Técnico, en la cual estarán representados, al menos, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y las federaciones deportivas correspondientes. 2.– Mediante Orden del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca se desarrollarán la composición y las funciones de dicha Comisión de Asesoramiento Técnico.

1.– Honako dekretu honetan jasotako gorabehera teknikoak interpretatzeko eta horiei buruzko kontsultak egin eta aholkuak emateko, Aholku Teknikoetarako Batzordea egongo da Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Natur Ingurunearen Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaritzari atxikituta. Aipatutako batzordean Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien eta dagozkien kirolen federazioen ordezkariak behintzat egongo dira.

Artículo 10.– Régimen sancionador.

2.– Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu bidez garatuko da Aholku Teknikoetarako Batzordearen osaketa eta eginkizunak.

1.– El uso y aplicación de drogas en los animales que intervengan en las pruebas o manifestaciones a las que se refiere el presente Decreto será considerado infracción muy grave al amparo de lo establecido en el artículo 27.3 d) de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales.

10. atala.– Zigor-araubidea.

2.– No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la celebración de dichas pruebas o manifestaciones, sin la preceptiva comunicación, así como el desarrollo de las mismas con incumplimiento de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas en la presente norma de desarrollo, será considerado infracción grave al amparo de lo previsto en el artículo 27.2 j) de la Ley 6/1993.

1.– Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.3 d) atalean ezarritakoaren itzalpean, arau-hauste oso larritzat hartuko da dekretu honetan aipatutako proba edo ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei drogak ematea.

DISPOSICIONES FINALES

2.– Aurreko lerroaldian xedatutakoa gora-behera, eta 6/1993 Legearen 27.2 j) atalean aurrikusitakoaren itzalpean, arau-hauste larritzat hartuko da proba edo ikuskizunak egitea aginduzko berriematea gauzatu gabe, edota garapen-arau honetan ezarritako betebeharrak eta baldintzak ez betetzea proba edo ikuskizunotan.

Primera.– Se faculta al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta norma.

AZKEN XEDAPENAK

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa.– Dekretu honen garapenerako beharrezkoak diren xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 1997.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra dekretu honek.

El Lehendakari,

Vitoria-Gasteizen, 1997ko urtarrilaren 22an.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lehendakaria,

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental