Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

6. zk., 1997ko urtarrilaren 10a, ostirala

N.º 6, viernes 10 de enero de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
170
170

310/1996 DEKRETUA, abenduaren 24koa, Euskal Autonomi Elkarteko Baso Inbentarioaren egunerapenari buruzkoa.

DECRETO 310/1996, de 24 de diciembre, sobre actualización del Inventario Forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Euskal Autonomi Elkarteko Baso Inbentarioaren elaborazioa Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailari dagokio, nekazaritzako estatistiken arloan duen eskumena erabiltzeko. Izan ere, aldizkako eragiketa estatistikoa da baso inbentarioa, eta bere helburua gure autonomi elkarteko basoen egiturazko parametro nagusiak ezagutzea da, horrela ahalbidetzen baita basogintzako politiken plangintza eta jarraipen hobea egitea. Eragiketa honen kostu eta konplexutasuna, eta gure autonomi elkarteko basorik emankorrenen bilakaera azkarra kontutan harturik, gomendatzekoa da inbentarioa basogintzari buruzko informazio-sistema baten barruan integratzea, tresna estatistiko horren erabilgarritasun iraunkorra bermatzeko natur baliabideen antolamendurako politikaren zerbitzuan, beti ere basoen antolamendu, kudeaketa, artapen eta babesaren inguruan foru aldundiei dagozkien eskumenak errespetatuz.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">El Inventario Forestal del País Vasco, cuya elaboración corresponde al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en ejercicio de la competencia que le corresponde para la realización de estadísticas agrarias, es una operación estadística periódica que tiene por objeto conocer los principales parámetros estructurales de los sistemas forestales de nuestra Comunidad, lo que permite una mejor planificación y seguimiento de las políticas forestales. El coste y complejidad de esta operación y la rápida evolución de las masas más productivas de nuestra Comunidad, aconsejan integrar el Inventario en un Sistema de información Forestal que garantice una utilidad continuada de este instrumento estadístico al servicio de la política de ordenación de los recursos naturales, siempre dentro del respeto a las competencias que corresponden a las Diputaciones Forales para la ordenación, gestión, conservación y protección de los montes.

Hori guztia dela eta, beharrezkoa da zenbait arau ezartzea, baso inbentarioaren aldagai nagusiak behar bezain eguneraturik mantendu ahal izateko. Horretarako, premiazkoa da, batetik, foru organoek basogintzari buruzko informazioa ematea, eta, bestetik, lortzen diren aprobetxamenduak kubikatzeko prozedura normalizatzea.

Es por ello necesario establecer ciertas normas que permitan mantener, con un grado de actualización aceptable, las principales variables del Inventario Forestal, para lo que resulta necesario, por una parte, la comunicación por los órganos forales de la información relativa al sector forestal y, por otra, la normalización del procedimiento de cubicación de los aprovechamientos que se obtengan.

Dekretu hau Euskal Autonomi Elkarteko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen markoan kokatu behar da, zeinen 26.1. atalak xedatzen baitu Euskal Estatistika Erakundearen eta Eusko Jaurlaritzan organo estatistiko berezia eraturik duten Sailen egitekoa izango dela, legean aurrikusitako terminoetan, gure autonomi elkarteko estatistikari buruzko jarduna. Horri dagokionez, uztailaren 23ko 202/1996 Dekretuaren bidez sorturiko organo estatistiko berezia dauka Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Aipaturiko 4/1986 Legearen 33.2. atalaren arabera, organo horren eskumenekoa da dekretu-proiektuak prestatzea eta aginduak edota gainerako legezko xedapenak ontzat ematea estatistika-arloan dituen eskumenen eremuan; hori guztia gorabehera, Euskal Estatistika Erakundearen eskumenekoa da estatistika-jardunaren zuzendaritza eta koordinazio orokorra.

El presente Decreto se enmarca en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo artículo 26.1 dispone que la actuación referente a la estadística de nuestra Comunidad Autónoma se llevará acabo, en los términos previstos en esta Ley, entre otros organismos, por el Euskal-Estadistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística y por aquellos Departamentos del Gobierno que tuvieren constituido en su seno un órgano estadístico específico. A este respecto, el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca cuenta con órgano estadístico específico, creado por Decreto 202/1996, de 23 de julio, siendo de su competencia, de acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley 4/1986, la preparación de los proyectos de Decreto y de aprobación de Ordenes y otras Disposiciones legales en el ámbito de sus competencias estadísticas, sin perjuicio de la competencia de dirección y coordinación general de la actuación estadística que compete al Euskal Estadistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística.

Ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Euskal Estatistika Batzordeak txostena egindakoan, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko abenduaren 24an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, previo informe de la Euskal Estadistika Batzordea/Comisión Vasca de Estadística, y previa aprobación y deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de diciembre de 1996,

<FONT FACE="Fuente294" XEDATU DUT:

<FONT FACE="Fuente294" DISPONGO:

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>1. atala.– 1.– Euskal Autonomi Elkarteko Baso Inbentarioa eguneraturik mententzeko xedeaz, foru aldundiek sei hilabetean behin informazio estatistikoa igorriko dute Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailera ondorengo gai hauei buruz:

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>Artículo 1.– 1.– Con el fin de mantener actualizado el Inventario Forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales remitirán al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con periodicidad semestral, información estadística referente a:

a) Herri-onurako basoetan eta baso babesleetan egindako baso-berritzeak eta bertan lorturiko aprobetxamenduak.

a) Repoblaciones forestales realizadas y aprovechamientos obtenidos en los montes de utilidad pública y protectores.

b) Katalogatu gabeko herri-basoetan eta babesleak ez diren baso jabedunetan egindako baso-berritzeak eta bertan lorturiko aprobetxamenduak.

b) Repoblaciones y obtención de aprovechamientos forestales de los montes públicos no catalogados y de particulares no protectores.

c) Baso-suteak.

c) Incendios forestales.

2.– Aurreko lerroaldian aipaturiko informazioaren barruan, jarduketa bakoitzaren kokapena adieraziko da, eta, kasuan kasu, lorturiko aprobetxamenduen tamaina.

2.– La información a que se refiere el párrafo anterior expresará la localización de cada actuación así como, en su caso, el volumen de los aprovechamientos obtenidos.

2. atala.– 1.– Aprobetxa daitekeen baso-espezie bakoitzarentzat foru aldundietako organo eskudunek ezartzen dituzten arau teknikoen arabera egingo da baso-aprobetxamenduen kubikazioa.

Artículo 2.– 1.– La cubicación de los aprovechamientos forestales se efectuará de conformidad con las normas técnicas que para cada especie forestal susceptible de aprovechamiento se establezcan por los órganos competentes de las Diputaciones Forales.

2.– Foru aldundiek aurreko lerroaldian ezarritakoaren arabera onetsitako arau teknikoak jakinaraziko dizkiote Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailari, estatistikaren ondoreetarako.

2.– Las Diputaciones Forales comunicarán al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, a efectos estadísticos, las normas técnicas que hubieren aprobado de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

3. atala.– Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailak ezarriko ditu, foru aldundiekin koordinaturik, informazioaren eskualdaketa eta erabilitako sistemen baterakortasuna bermatzeko beharrezkoak diren irizpide eta bideak.

Artículo 3.– Por el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, coordinadamente con las Diputaciones Forales, se establecerán los criterios y mecanismos necesarios para garantizar la transmisión de información y la compatibilidad de los sistemas utilizados.

<FONT FACE="Fuente294" AZKEN XEDAPENAK

<FONT FACE="Fuente294" DISPOSICIONES FINALES

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari, dekretu honetan ezarritakoa garatu eta betetzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Primera.– Se faculta al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko abenduaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de diciembre de 1996.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental