Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 1996ko urriaren 23a, asteazkena

N.º 205, miércoles 23 de octubre de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura
Cultura
4967
4967

234/1996 DEKRETUA, urriaren 8ekoa, balizko arkeologia guneak finkatzeko araudia ezartzen duena.

DECRETO 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la determinación de las zonas de presunción arqueológica.

<FONT SIZE=2><P>Euskal Kultura Ondareari buruz uztailaren 3an onartutako 7/1990 Legearen 49. atalak balizko arkeologia guneak sail batean jasotzen ditu Arkeologia Ondarearen barruan. Sail horretan sartzen dira aztarna arkeologikoak izan ditzaketen inguru, orube zein eraikinak eta, era berean, beharrezkotzat jotzen da bertan egingo diren obren jabeak edo arduradunak ikerketa bat egin dezan orubearen edo eraikinaren balio arkeologikoaz edo obra proiektuan izan dezakeen eraginaz.

<FONT SIZE=2><P>De conformidad al artículo 49 de la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio cultural vasco, se establece dentro del Patrimonio Arqueológico, la categoría de las zonas de presunción arqueológica, para aquellas zonas, solares o edificaciones en que se presuma la existencia de restos arqueológicos, fijando la necesidad de que el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar aporte un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras.

Aipatutako ikerketa arkeologikoa legez aurkeztu behar dutenek izan ditzaketen zalantzak argitzeko eta ikerketa horrek nolakoa eta norainokoa izan behar duen zehazteko, beharrezkoa da dagokien Herri Aginteek arau horren nondik norakoak zehatz-mehatz azaltzea. Hori dena, Euskal Kultura Ondarearen Legeari jarraituz, bertan, Azken Xedapenetatik Lehenean ezartzen denez, Jaurlaritzak, berariaz ezarrita dauden arauez gainera, Legea betetzeko beharrezko diren arau guztiak emateko eskumena baitu.

La posible incertidumbre en la que los legalmente obligados pueden verse ante la necesidad de aportar el referido estudio arqueológico, así como el dimensionamiento que al mismo haya de dársele, exige que los Poderes Públicos competentes, delimiten los contenidos del citado precepto, dentro del marco que la mencionada Ley de Patrimonio Cultural Vasco, habilita en su Disposición Final Primera, párrafo segundo, en cuanto autoriza al Gobierno Vasco para dictar, las disposiciones reglamentarias, que además de las expresamente previstas, sean precisas para su cumplimiento.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko urriaren 8an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de octubre de 1996,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. atala.- Arkeologia gune izan daitezkeen inguru, orube zein eraikinak zehaztu eta mugatzeko araudia onartzea, Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legean, azken xedapenetatik lehenean ezarritakoari jarraituz. Era berean, balizko arkeologia gune horien balio arkeologikoari buruzko azterketaren eduki eta osagaiak ere onartzen dira, Lege beraren 49. atalaren arabera.

Artículo 1.- Se aprueba, en aplicación de la disposición final primera, de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, el régimen para la determinación y delimitación de las zonas, solares y edificaciones, de presunción arqueológica y los contenidos del estudio referente al valor arqueológico de las mismas, previsto en el artículo 49 de la citada Ley.

2. atala.- Inguru, orube zein eraikinak balizko arkeologia gunetzat jotzeko izendapena, Kultura Ondarearen arloaz arduratzen den sailburuordeak egingo du Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen zuzendariak horrela eskatuz gero. Sailburuordeak emango dio hasiera dagokion espedienteari, izendatutako leku horietan aztarna arkeologikoak aurki daitezkeela azalduz Kultura Ondarearen Zentroak egingo duen txostenean oinarrituta.

Cualquier particular o Institución, podrá dirigirse al Centro de Patrimonio Cultural, al efecto de que éste promueva las labores oportunas, destinadas a acreditar la presunción arqueológica. Cuando del análisis de un área para la que se haya promovido una declaración de presunción arqueológica, resulte un Informe del que se desprenda la ausencia de presunción arqueológica, el Director de Patrimonio Cultural le notificará la denegación de incoación fundamentada.

Edozein gizabanako zein Erakunde zuzendu dakioke Kultura Ondarearen Zentroari arkeologia gune izan daitezkeenak egiaztatzeko egin beharreko zereginak egin ditzan eskatuz. Esparru bat arkeologia gune izendatzeko eskaerari jarraituz, dagokion ikerketa egin ondorengo Txostaren arabera leku horretan arkeologia aztarnarik ez dagoela ikusiz gero, Kultura Ondarearen zuzendariak horri buruzko espedienterik ez dela irekiko jakinaraziko dio eskaera egin duenari eta erabaki hori hartzeko arrazoiak ere azalduko dizkio.

Artículo 3.-

3.- atala.

1.- Al objeto de informar favorablemente la presunción arqueológica de una zona, solar o edificación, el Centro de Patrimonio Cultural deberá acreditar la presencia de cualquiera de los elementos que la Ciencia Arqueológica, reconozca como indicio de un posible hallazgo arqueológico.

1.- Kultura Ondarearen Zentroak, inguru, orube zein eraikin batean aztarna arkeologikoak egon daitezkeela frogatzeko, leku horretan Arkeologia Zientziak balizko aurkikuntza arkeologikoen aztarnatzat hartzen dituen elementuetakoren bat badagoela egiaztatu beharko du.

2.- En tal sentido y con carácter meramente enunciativo, se considerarán indicios para efectuar la declaración de presunción arqueológica:

2.- Ildo horretatik, aipamen hutsa eginik, balizko arkeologia gune izendatu ahal izateko aztarnatzat ondorengo hauexek joko dira:

- La presencia constatada de materiales arqueológicos que correspondan habitualmente a la existencia de asentamientos humanos.

- Gizakien bizilekuen erakusgarri, lorratz eta aztarna izan ohi diren material arkeologikoak aurkitu eta egiaztatzea.

- Las fuentes documentales y bibliográficas que demuestren la ocupación del lugar en las distintas etapas históricas.

- Leku hori historian zehar gizakien bizileku izan dela frogatzeko dokumentu eta bibliografia argibideak.

- Las estructuras visibles, de aterrazamientos, muros, túmulos o elementos que indiquen un posible hallazgo arqueológico.

- Agerian eta ikusgarri dauden egiturak, hala nola, terrazamenduak, harresiak, tumuluak edo aurkikuntza arkeologikoren baten erakusgarri izan daitezkeen bestelako elementuak.

- Yacimientos arqueológicos que hayan sido objeto de excavación previa, sin agotar la totalidad del registro arqueológico o que hayan sido profundamente alterados por causas naturales o antrópicas.

- Aztarnategi arkeologikoak, neurri batean aztertuta eta indusita egon arren, oraindik arkeologia elementu gehiago izan ditzaketenak edo naturaren zein jendearen eraginez erabat aldatuta daudenak.

3.- En función de los indicios reseñados, el Informe que elabore el Centro de Patrimonio Cultural deberá establecer el perímetro total afectado por la presunción arqueológica, sin que quepan menciones genéricas o áreas indeterminadas.

3.- Aipatutako aztarna horiek kontuan hartuta, Kultura Ondarearen Zentroak, egin beharreko txostenean, arkeologia gunetzat hartutako perimetro osoa jasoko du zehatz-mehatz, aipamen orokorrak edo ondo zehaztu gabeko inguruak alde batera utzita.

4.- En todo caso, el perímetro de protección en torno al posible hallazgo no superará los quince metros a su alrededor en el caso de suelos no urbanizables, y de hasta tres metros en suelos urbano y urbanizable.

4.- Dena dela, balizko aurkikuntza arkeologikoa babesteko inguruan jarriko den babes perimetroa hamabost metrotik beherakoa izango da urbazizatzekoak ez diren lekuetan eta, hiru metrotik beherakoa, herri barruan edo urbanizatzekoak diren tokietan.

De la descripción o delimitación del perímetro que se efectúe, deberá desprenderse inequívocamente el área afectada por la declaración.

Babeserako perimetroa zein den azaldu eta mugatutakoan, argi eta garbi ikusi beharko da, inolako zalantzarik gabe, babestutako esparrua zein den.

5.- El Centro de Patrimonio Cultural, siempre que ello fuera posible, deberá seguir una sistemática que permita la posterior declaración de presunción arqueológica de todos las áreas afectadas en un Municipio o Grupo de ellos con homogeneidad histórico-arqueológica, acumulando en un único Informe todos los datos o solicitudes relativas a un Municipio o Grupo de ellos con homogeneidad histórico-arqueológica.

5.- Kultura Ondarearen Zentroak, ahal den guztietan, lan-modu sistematiko bati jarraituko dio Udalerri zein Udal Multzo bakoitzaren barruan antzekotasun historiko-artistikoa duten balizko arkeologia gune guztiak bateratsu izendatuak izan daitezen eta, era horretara, Udalerri zein Udal Multzo bakoitzari dagozkion datu eta eskabide guztiak ere, antzekotasun historiko-artistikoa izanez gero, Txosten berean jaso daitezen.

Artículo 4.- A la vista de la documentación obrante en el expediente el Director de Patrimonio Cultural, promoverá la audiencia de los interesados mediante una declaración previa del área de presunción arqueológica, conteniendo necesariamente la delimitación del perímetro afectado, y la naturaleza de los indicios en base a los cuales se funda tal presunción, a los efectos de dar audiencia a los posibles interesados.

4. atala.- Espedientean jasotako dokumentazioa ikusirik, Kultura Ondarearen zuzendariak interesatuentzako entzunaldia irekiko du, balizko arkeologia gunea sailkatzeko aurretiaz egindako izendapenaren bitartez. Izandapenean, nahitaez, perimetroa mugatuko da zehatz-mehatz eta balizkotasun uste hori zein lorratzetan oinarritzen den jakinaraziko da, gai horretan interesaturik egon daitezkeenei azalpenak eman ahal izateko.

Se acumularán en una sola declaración previa las presunciones correspondientes a un mismo Municipio, de las que se tenga indicio.

Aurkitutako aztarnak kontuan izanik, balizko arkeologia guneak Udalerri berari dagozkionean, aurretiaz egin beharreko izendapena ere bateratua eta bakarra izango da.

Artículo 5.-

5. atala.-

1.- La declaración previa que efectúe el Director de Patrimonio Cultural, al objeto de promover la audiencia de los interesados, será notificada tanto a los Municipios y a los Departamentos de Cultura y de Urbanismo de la correspondiente Diputación foral, como a los propietarios o titulares de derechos reales inscritos sobre las áreas afectadas.

1.- Interesatuentzako entzunaldia irekitzeko Kultura Ondare zuzendariak aurretiaz egingo duen izendapena, Udalbatzei eta dagokion Foru Aldundiko Kultura eta Hirigintza Sailei jakinaraziko zaie baita, mugatutako balizko esparruei dagokienez, jabe zein inskribatutako errege eskubideen titular direnei ere.

2.- Cuando por el Director de Patrimonio Cultural se proceda a efectuar una declaración previa que acumule las áreas de presunción arqueológica de un mismo Municipio, sin perjuicio de las notificaciones a Municipios y Departamentos forales reseñados, la declaración previa a los citados efectos de posibilitar la audiencia de los posibles particulares interesados, será notificada mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico correspondiente, e inserta durante veinte días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término se encuentre el área afectada.

2.- Udalerri bereko balizko arkeologia esparruak bilduta, Kultura Ondare zuzendariak aurretiaz egin beharreko izendapena egiterakoan, gorago esan bezala Udalbatzei eta Foru Aldundietako Sailei horren berri emateaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, dagokion Lurralde Historikoaren Boletinean eta balizko arkeologia gunea dagoen Udalerriko iragarki oholean ere jakinaraziko du izendapena, era horretara, gai horretan interesaturik egon daitezkeen partikularrek entzunaldia izateko aukera izan dezaten.

4.- La notificación de la declaración previa, sin perjuicio de lo que resulte del expediente correspondiente, supondrá hasta que el mismo se resuelva la exigibilidad por los Poderes Públicos del Estudio arqueológico al que hace alusión el artículo 49 de la Ley de Patrimonio Cultural, en los mismos supuestos por ella previstos.

3.- Balizko arkeologia gune izendatzeko prozedurak hartutako esparrua dela eta, gizabanakoek, hots, jabe, inskribatutako errege eskubideen titular zein eragileek, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari helarazitako jakinarazpen guztiak, prozeduran bertan ekar ditzaketen ondorioak izateaz gainera, aurrerantzean banan-banan hartuko dira aintzakotzat, bai espediente horri dagokionez, baita hortik sor daitezkeen gainerako guztiei dagokienez ere.

Artículo 6.- Cualquiera que sea el procedimiento de puesta en conocimiento de la declaración previa, transcurridos veinte días desde su notificación, publicación o inserción, sin que se reciba comunicación respecto al área o áreas de presunción arqueológica de la que se desprenda la carencia argumental de dicha declaración previa, la misma será remitida, en veinte días desde la última fecha posible de cómputo, al Viceconsejero competente, al objeto de que efectúe una declaración expresa de la, o las correspondientes zonas, solares o edificaciones con presunción arqueológica a los efectos legales señalados.

4.- Aurretiaz egindako izendapen jakinarazpenak, dagokion espedienteak ekar dezakeenaz gain eta espedienteaz erabakia hartzen den bitartean, aipatutako arkeologia Ikerketa egin dezaten agintzeko bidea emango die Herri Agintaritzei, Kultura Ondarearen Legean, 49. atalean adierazi bezala eta bertan ezarritakoari jarraituz.

Cuando hayan habido comunicaciones relativas a cualquier declaración previa, la remisión al Viceconsejero podrá realizarse en treinta días desde la última fecha posible de computo, quedando el Viceconsejero obligado en su resolución a hacer expresa mención respecto de la admisión o no de las razones en aquéllas argüidas.

6. atala.- Aurretiaz egindako izendapena jakinarazteko prozedura edozein dela ere, jakinarazpena, argitalpena edo iragarpena egin denetik hogei egun igarota, arkeologia guneari edo guneei dagio/enez inork argumentu falta salatzen ez badu, orduan, izendapen hori dagokion sailburuordeari igorriko zaio hogei eguneko epean iragarpen prozesua erabat bukatzen denetik hasita balizko arkeologia gunetzat jotako inguru, orube eta eraikinak direla eta, berariazko izendapena egin dezan lege aldetik dagozkion ondorioetarako.

La Resolución del Viceconsejero, declarando la presunción arqueológica de una zona, solar o inmueble, deberá producirse en el plazo de veinte días desde su remisión desde la Dirección de Patrimonio Cultural y será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico correspondiente, sin perjuicio de la notificación individualizada a quienes aparezcan como interesados en el expediente.

Aurretiaz egindako edozein izendapeni dagokionez jakinarazpenen bat egonez gero, sailburuordeari igorriko zaio hogeita hamar eguneko epean iragarpen prozesua erabat bukatzen denetik hasita. Kasu horretan, sailburuordeak, erabakia hartzerakoan, nahitaez berariaz aipatu beharko du jakinarazpenean argudiatutako arrazoiak onartzen dituen ala ez.

No obstante, la publicación de la declaración podrá limitarse a una referencia de la declaración efectuada, con expresa mención del lugar o lugares donde cualquier interesado tenga a su disposición copia del expediente completo, cuyo original en todo caso deberá obrar en el Centro de Patrimonio Cultural. Esta posibilidad no eximirá de la obligación de notificar la declaración al Ayuntamiento y a la Diputación correspondientes al área declarada.

Sailburuordeak inguru, orube zein eraikin bat balizko arkeologia esparru izendatzeko hartuko duen Erabakia hogei eguneko epean hartuko da, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak izendapen proposamena igorri dionetik hasita. Erabaki hori, espedientean interesatu gisa agertzen diren gizabanakoei banan-banan jakinarazteaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagokion Lurralde Histirokoaren Boletinean argitaratuko da.

El no pronunciamiento expreso por el Viceconsejero en el plazo establecido será considerado como desestimación de declaración de presunción arqueológica, en los términos contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dena den, izendapenaren argitalpena izendapenari buruzko aipamen hutsa ere izan liteke eta, orduan, honako hau argituko da berariaz, alegia, edozein pertsonak espediente osoaren kopia zein/tzu tokitan izan dezakeen eskuragarri. Edonola ere, orijinala Kultura Ondarearen Zentroan egongo da beti. Nahiz eta era horretara gertatu, izendapenaren berri eman beharko zaie bai dagokion Udalbatzari, bai dagokion Foru Aldundiari.

Artículo 7.- El estudio arqueológico, previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1990, que determine el valor arqueológico de la zona, solar o edificación, del área declarada de presunción arqueológica, deberá siempre venir referido a un proyecto de obras, que provoque la remoción de la superficie o incida en el elemento afectado por la declaración.

Ezarritako epe horretan sailburuak berariazko erabakirik hartzen ez badu, dena delako balizko arkeologia gunea onartu ez dela ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera.

Sin perjuicio de lo que continuación se expresa, el Estudio Arqueológico, deberá realizar una evaluación del área afectada conteniendo los elementos precisos para que la Diputación Foral determine la necesidad del Proyecto arqueológico que se contempla en el párrafo 2º del referido artículo 49 de la Ley 7/1990. A tal efecto se utilizarán las técnicas de recogida de información y de reconocimiento del terreno habituales en la disciplina arqueológica, pudiendo acudir a la realización de sondeos manuales o mecánicos para constatar el potencial arqueológico y su grado de conservación.

7. atala.- 7/1990 Legearen 49. atalean adierazitako ikerketa arkeologikoa, balizko arkeologia gunetzat hartutako inguru, orube zein eraikinean zein balio arkeologiko egon daitezkeen zehazteko egingo da eta, beti ere, lurrazala mugituko duen edota izendatutako elementuan eragina izan dezakeen obra proiektu bati loturik etorriko da.

Dicho estudio, atendiendo al Proyecto de obras que se quiera ejecutar, deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

Ikerketa Arkeologikoak, izendatutako esparrua ebaluatu eta beharrezko diren elementu guztien berri emango du, era horretara, dagokion Foru Aldundiak Proiektu arkeologikoa beharrezko den ala ez erabaki dezan, 7/1990 Legearen 49. ataleko 2. lerroaldian esandakoari jarraituz. Ikerketa horretan, arkeologiaren disziplinan erabili ohi diren teknikak erabiliko dira eta eskuz zein bitarteko mekanikoz zundaketak egiteko aukera ere izango da, arkeologia potentziala eta kontserbazio maila zein den jakiteko.

A) Zonas de presunción que no precisen la ejecución de sondeos.

Ikerketak, esparruan burutu nahi den obra proiektua aintzat hartuta, gutxienez, honako argibide hauek izango ditu:

a1) Identificación clara y precisa de la zona arqueológica, expresando sus límites, con las correspondientes coordenadas UTM, en la bases cartográficas de las Diputaciones Forales (escala 1:1000 o 1:5000). Se indicará el municipio, la entidad y los accesos.

A) Zundaketarik egin beharrik ez duten balizko arkeologia esparruak.

a2) Descripción pormenorizada de la zona y del entorno relacionado con el bien, detallando los usos actuales del suelo afectado por el Proyecto de Obras.

a1) Arkeologia esparrua zehatz-mehatz mugatzea. Horretarako, nondik norakoak eta muga zehatzak finkatuko dira, Foru Aldundietako oinarri kartografikoetan (1:1000 edo 1:5000 eskalan) dagozkion UTM koordenatuak adieraziz. Udalerria, erakundea eta sarbideak ere jakinaraziko dira.

a3) Contexto histórico e intervenciones anteriores. Recopilando las fuentes escritas y demás documentos que se refieren a la zona objeto de estudio.

a2) Ondasunarekin zerikusia duen ingurua zehatz deskribatu, Obra Proiektuak hartzen duen lurra egun zertarako erabiltzen den azalduz.

a4) Descripción y análisis previo de las estructuras emergentes asociadas a la zona de presunción arqueológica.

a3) Kontestu historikoa eta orain arte egindako azterketak, ikertu beharreko esparruari dagozkion idatzizko argibideak eta gainerako agiriak bilduta.

a6) Programa detallado de los trabajos realizados y de la metodología empleada.

a4) Balizko arkeologia esparruari lotuta daudela, agerian dauden egiturei buruzko deskribapena eta azterketa.

a7) Valoración final. Se deberá describir el proyecto de la obra que afecta a la zona, señalando su incidencia en el patrimonio arqueológico y las propuestas de actuación más indicadas.

a5) Azterketa hau hasi baino lehenago inguru horretan, lurrazalean jasotako aztarnen zerrenda, sailkapena eta dokumentazio grafikoa. Aztarnetegian indusketa partzialik egin bada, berreskuratutako materialak eta agertutako estratuak aipatuko dira. Zerrenda zehatz-zehatzik egin beharrik ere ez dago.

B) Zonas de presunción que precisen para definir su naturaleza, la realización de sondeos y/o de estudio del Patrimonio Edificado. Se incluirán, además de los apartados a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7), lo siguiente:

a6) Orain arte bertan egindako lanez eta erabilitako metodologiaz osatutako programa zehatza.

b1) Localización en planta de los sondeos.

a7) Azken balorazioa. Esparruari eragingo dion obraren proiektua deskribatuko da. Bertan, lan horiek arkeologia ondarean izan dezaketen eragina eta jarraitu beharreko irizpide egokienak azalduko dira.

b2) Técnicas de excavación y de registros utilizadas, adjuntando fichas de recogida de información estratigráfica.

B) Balizko arkeologia guneak, benetan esparru arkeologikoak diren eta, izatekotan, nolakoak diren jakiteko zundaketak edo/eta Eraikitako Ondarearen ikerketak behar dituztenak. Aurreko ataletan, a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7) puntuetan azaldutakoez gainera, honako hauek ere eskatuko dira:

b3) Inventario y descripción de los materiales arqueológicos recuperados, adjuntando dicho inventario y las fichas de registro de materiales.

b1) Zundaketak non egin behar diren zehaztea.

b4) Planimetrías complementarias y material gráfico.

b2) Indusketan eta azterketan erabilitako teknikak, informazio estratigrafikoa jasotzeko fitxak erantsiz.

Dicho Estudio será remitido al Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, para que desde éste se remita a la Diputación Foral competente, en un plazo no superior a cinco días desde su recepción.

b3) Berreskuratutako material arkeologikoen zerrenda eta deskribapena, horretarako, zerrenda bera eta materialak erregistratzeko fitxak erantsiz.

Artículo 8.-

b4) Planimetria osagarriak eta material grafikoa.

1.- El estudio arqueológico deberá ser suscrito por un profesional que deberá tener la titulación académica de Licenciado en Historia y acreditar su formación y experiencia en arqueología. Se considerará acreditación suficiente la presentación, por parte del director del estudio, de un "curriculum vitae" que especifique las direcciones y colaboración en excavaciones arqueológicas, los proyectos dirigidos, directamente relacionados con la materia e investigaciones arqueológicas en general.

Aipatutako Ikerketa hori Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentrora igorriko da eta, ondoren, hortik, dagokion Foru Aldundira bidaliko da ikerketa jaso eta bost egunera gehienez jota.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

8. atala.-

Los Municipios incorporarán a los Catálogos de conservación o mejora monumental, previstos en la normativa urbanística, aquellas áreas afectadas por las declaraciones de presunción arqueológica que por éste se regulan.

1.- Arkeologia ikerketa hori profesional batek sinaturik egongo da. Profesional horrek Lizentziatua izan behar du Historian eta, horrez gainera, arkeologian trebatua dela eta esperientzia baduela erakutsi behar du. Horretarako, nahikoa izango da ikerketa zuzendariak "curriculum vitae"a aurkeztea eta, bertan, hauek jakinaraztea: ea zein indusketa arkeologikotan izan den ordura arte zuzendari edo lankide eta, arkeologia arloarekin nahiz ikerketekin zuzenean zerikusirik izanik, zein proiektu zuzendu duen.

DISPOSICIONES FINALES

2.- Salbuespen modura, arestian aipatutako titulazio akademiko ofizialik ez duten gizabanakoek ere izenpetu ahal izango dute gorago aipatutako ikerketa hori baina, beti ere, dagokion ikerketa arkeologikoa osatzeko egin beharreko indusketa arkeologikoen antzekoak egin dituztela frogatuz gero Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailean. Lehen lerroaldian eskatutako titulaziorik ez dutenek sinatutako ikerketak baliogarraiak izan daitezen, curriculum vitae-a aurkezteaz gainera, interesatuak beste agiriren bat ere aurkeztu beharko du egin beharreko ikerketari dagokionez bere gaitasuna frogatzeko: alegia, dagokion Kolegio Profesionalak emandako agiria edo/eta Euskal Herriko Unibertsitatean arkeologia ikasketak egiten diren Departamentuak emandakoa. Akreditazio horrek ekar ditzakeen gastu guztiak interesatuak berak ordaindu beharko ditu.

Primera.- En defecto de lo previsto en el presente Decreto se aplicará lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

Segunda.- Se faculta a la Consejera de Cultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Hirigintza araudiari jarraituz, monumentuak zaindu eta hobetzeko Udalbatzek osatu behar dituzten Katalogoetan jasoko dira Dekretu honen arabera balizko arkeologia gune izendatutako esparruak ere.

Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 1996.

El Lehendakari,

Lehena.- Dekretu honetan erakunde kolegiatuez zerbait zehaztu gabe geratuz gero, Herri Administrazioen Araubidea eta Guztiontzako Administrazio Ihardunbidea onartuz azaroaren 26an emandako 30/1992 Legean arlo horretaz agindutakoari jarraituko zaio.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Bigarrena.- Kultura sailburuak, Dekretu honetan ezarritakoa bideratu eta burutu ahal izateko beharrezko diren erabaki guztiak hartzeko ahalmena izango du.

La Consejera de Cultura,

Hirugarrena.- Honako Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Mª CARMEN GARMENDIA LASA.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko urriaren 8an.

Lehendakaria,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Kultura sailburua,

Mª CARMEN GARMENDIA LASA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental