Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 1996ko urriaren 16a, asteazkena

N.º 200, miércoles 16 de octubre de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantza
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social
4832
4832

AGINDUA, 1996ko irailaren 27koa, Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, kooperatiben kitapenaren inskripzio-prozeduran Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak egin beharreko aginduzko txostena egiteko epea ezartzen duena.

ORDEN de 27 de septiembre de 1996, del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece el plazo para la emisión por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi del informe preceptivo en el procedimiento de inscripción de liquidación de cooperativas.

<FONT SIZE=2><P>Euskadiko Kooperatiben Erroldaren antolaketa eta ihardunari buruzko maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretuko 72.3 atalak kooperatiba baten erroldako oharpenak ezeztatzeko aukera eragozten du, harik eta, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 94. ataleko a) eta d) letretan agintzen dena betetzeko, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak esku hartu eta egin behar duen txostena egiteko epe jakin bat ezarri arte.

<FONT SIZE=2><P>El artículo 72.3 del Decreto 189/1994, de 24 de mayo, de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi impide la cancelación registral de los asientos de una sociedad cooperativa en tanto no se persone e informe el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en relación el cumplimiento de las letras a) y d) del art. 94 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, sobre cooperativas de Euskadi, sin establecer plazo alguno específico para cumplir dicho trámite procedimental.

Bestalde, 189/1994 Dekretuko Azken Xedapenetatik lehenengoan, 1. zenbakian, Administrazioaren ihardunbideari buruzko arauetara jotzeko bidea ezartzen da dekretu horretan prozedurazko aspektuei eta, batez ere, epeei buruz arautu gabeko alderdietan.

Por su parte, supletoriamente, la Disposición Final Primera, 1 del citado Decreto 189/1994 remite, en lo no regulado expresamente por el mismo, respecto de los aspectos procedimentales en general y los plazos en particular, a las normas de procedimiento administrativo.

Bada, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 83.2 atalak txostenak 10 eguneko epean egin behar direla agintzen du, xedapen baten bitartez beste epe bat baimentzen edo eskatzen ez bada behintzat.

Pues bien, el artículo 83.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común obliga a la evacuación de los informes en el plazo de 10 días salvo que una disposición permita o exija otro plazo.

Baina esperientziak erakusten digunez, epe luzeagoa behar da Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari agindutako betebeharrak zuzen beteko badira.

Ocurre sin embargo, que el cabal cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi citadas, exige, según acredita la experiencia acumulada, un plazo superior.

Hortaz, maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretuko Azken Xedapenetatik Hirugarrenaren ondorioz, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak txostena eman duelarik eta Euskadiko Kooperatibei Legeko 145.2.b) atalean ezarritakoa betetzeko, honako hau

Por lo que en virtud de la Disposición Final Tercera del Decreto 189/1994, de 24 de mayo, previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en cumplimiento del art. 145.2.b) de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Atal bakarra: Euskadiko Kooperatiben Erroldaren antolaketa eta ihardunari buruzko maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretuko 72. ataleko 3. paragrafoan aipatzen den txostena 30 asteguneko epean eman behar da, Kooperatiben Erroldak jakinarazpena egiten duen egunetik kontatzen hasita.

DISPONGO:

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

Articulo Único: El informe a que se refiere el párrafo 3 del artículo 72 del Decreto 189/1994, de 24 de mayo, de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, se evacuará en el plazo de 30 días hábiles, computados desde la notificación del Registro de Cooperativas.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean agindu hau.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Vitoria-Gasteiz, 1996ko irailaren 27a.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 1996.

RAMÓN JÁUREGUI ATONDO.

El Consejero de Justicia, Economía,

Trabajo y Seguridad Social

RAMÓN JÁUREGUI ATONDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental