Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

51. zk., 1996ko martxoaren 12a, asteartea

N.º 51, martes 12 de marzo de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
1369
1369

42/1996 DEKRETUA, 1996ko otsailaren 27koa, Euskal Autonomi Elkarteko Babestutako Naturaguneen Sarearen Erroldaren antolaketa eta jardupideari buruzkoa.

DECRETO 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>Euskal Autonomi Elkarteko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 12. atalaren bidez Euskal Autonomi Elkarteko Babestutako Naturaguneen Sarearen Errolda eratzen da, non sartuko baitira Euskal Autonomi Elkartekoak diren naturagune guztiak.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>El artículo 12 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco crea el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se incluirán todos los espacios pertenencientes a la misma.

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren egituraren barruan errolda organikoki zeinen menpean dagoen ezartzea da honako dekretu honen xedea, baita antolaketa eta jardupiderako arauak ematea ere.

El presente Decreto tiene por objeto establecer la dependencia orgánica del Registro dentro de la estructura de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como dictar normas de organización y funcionamiento.

Ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko otsailaren 27an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de febrero de 1996,

1.atala.- Euskal Autonomi Elkarteko Babestutako Naturaguneen Sarearen Erroldak honako zehaztasun hauek ditu: publikoa, administrazio mailakoa, informaziorakoa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren pean dagoena eta Natur Ingurunearen Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaritzari atxikita dago.

Artículo 1.- El Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco es un Registro público de carácter administrativo con funciones informativas, dependiente del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca y adscrito a la Dirección de Ordenación e Investigación del Medio Natural.

2. atala.- Natur Ingurunearen Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaritzak bere arioz inskribatuko ditu babestutako naturaguneak erroldan, deklarazio-araua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hamar eguneko epean.

Artículo 2.- La inscripción de los Espacios Naturales Protegidos en el Registro se realizará de oficio por la Dirección de Ordenación e Investigación del Medio Natural, en el plazo de un diez días una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco la norma de declaración.

3. atala.- 1.- Euskal Autonomi Elkarteko Babestutako Naturaguneen Sarearen Errolda ondoko tresna hauen bitartez antolatuko da:

Artículo 3.- 1.- El Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se organizará mediante los siguientes instrumentos:

a) Inskripzio-liburua.

a) Libro de Inscripciones.

b) Agiritegia.

b) Archivo de documentos.

2.- Inskripzio-liburua prozedura informatikoak erabiliz antolatuko da eta datu hauek jasoko ditu babestutako naturagune bakoitzeko:

2.- El Libro de Inscripciones se organizará utilizando procedimientos informáticos y constarán en el mismo, para cada Espacio Natural Protegido, los siguientes datos:

b) Naturagunearen deklarazioa egiten duen lege-araua.

b) Norma legal de declaración.

c) Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onesten duen araua, horrelakorik badago, eta arau hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu deneko data.

c) En su caso, norma de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

d) Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onesten duen araua, horrelakorik badago, eta arau hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu deneko data.

d) En su caso, norma de aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión y fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

e) Azalera.

e) Superficie.

f) Halako naturagunean lurrik duten lurralde historiko, udalerri eta toki-erakunde txikiak.

f) Territorios Históricos, Municipios y Entidades Locales Menores que aportan territorio al Espacio Natural.

g) Patronatuko lehendakariaren eta idazkariaren identifikazioa, patronaturik balego.

g) Identificación del Presidente y Secretario del Patronato, si lo hubiere.

h) Zuzendari-artatzailearen identifikazioa.

h) Identificación del Director-Conservador.

3.- Agiritegiak ondoko dokumentu hauek bilduko ditu bere baitara:

3.- El Archivo del Registro contendrá los siguientes documentos:

a) Naturagunearen deklarazioa egiten duen lege-araua.

a) La norma legal de declaración.

b) Naturagunearen lurralde-eremuaren hitzezko mugaketa eta mugaketa kartografikoa.

b) Delimitación literal y cartográfica detallada del ámbito territorial del espacio.

c) Lurraldeari buruzko informazio administratibo eta legezkoa.

c) Información administrativa y legal del territorio.

d) Natur Baliabideen Antolamendurako Plana, horrelakorik balego.

d) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, si lo hubiere.

e) Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana, horrelakorik balego.

e) El Plan Rector de Uso y Gestión, si lo hubiere.

4. atala.- Natur Ingurunearen Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaritzak aginduko du babestutako naturagunearen izaera galtzen duten guneen idazpenak ezaba daitezela, izaera-galera hori gertatu eta hamar eguneko epean.

Artículo 4.- Por la Dirección de Ordenación e Investigación del Medio Natural, y en el plazo de diez días desde que se produzca, se ordenará la cancelación de los asientos correspondientes de aquellos Espacios Naturales Protegidos que pierdan tal naturaleza.

5. atala.- Natur Ingurunearen Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaritzari dagokio errolda honen eta lurralde historikoetako foru organoek sortutako naturagune babestuen errolden artean behar bezalako koordinazioa mantentzea, informazioa elkarri transferitzen diotela eta errolda guztietako edukiak baliokideak direla bermatzeko xedeaz.

Artículo 5.- Corresponderá a la Dirección de Ordenación e Investigación del Medio Natural mantener la debida coordinación de este Registro con los Registros de Espacios Naturales Protegidos creados por los órganos forales de los Territorio Históricos, al objeto de garantizar la transferencia mutua de información y la equivalencia de sus contenidos.

Dekretu hau indarrean jartzean deklaraturik dauden babestutako naturaguneak sarearen erroldan inskribatuko dira hilabeteko epean.

Aquellos Espacios Naturales Protegidos que estén declarados a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se inscribirán, en el plazo de un mes, en el Registro de la Red.

Lehenengoa.- Eskumena ematen zaio Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari, dekretu hau garatu eta ezartzeko beharrezkotzat hartzen dituen xedapen osagarriak eman ditzan.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.- Honako dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Primera.- Se faculta al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko otsailaren 27an.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 1996.

El Lehendakari,

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

<FONT SIZE=2>

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

<FONT SIZE=2>


Azterketa dokumentala


Análisis documental