Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

155. zk., 1992ko abuztuaren 11, asteartea

N.º 155, martes 11 de agosto de 1992


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

INDARGABETUTAKO XEDAPENA


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

DISPOSICIÓN DEROGADA

Euskal Autonomia Erkidegoko Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales del País Vasco

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
2163
2163

4/1992 LEGEA, uztailaren l7koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa.

LEY 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak ondoko Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente:

UZTAILAREN 17KO 4/1992 LEGEA EUSKAL HERRIKO POLIZIARI BURUZKOA

LEY 4/1992, DE 17 DE JULIO, DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

Zioen Adierazpena

Exposición de Motivos

I

I

Euskal Herriko polizia erakundeak tratamendu nabaria eta berezia merezi izan zuen Estatutuan: Estatutuaren atalik luzeenetako batek, hamazazpigarrenak, gai honi buruz Autonomi Elkarteak duen aginpidea arautzeko helburua zuen bere osoan, eta aldi baterako laugarren xedapenak ahalmen zenbait organo bitariko baterako, Segurtasun-Batzorderako, gordetzea aurrikusten zuen, bai eta nolabaiteko nagusien lanpostuak betetzeko araubidea ere. Gure Elkartearen Oinarrizko Erakunde-Arauean dauden bi puntu horiek Euskadi instituzionalizatzeko prozesuan Polizia Autonomoaren araubideari dagokion egoera berezia egoki bermatzen eta adierazten dute.

La institución policial del País Vasco mereció un tratamiento destacado y singular en el Estatuto: uno de sus artículos más largos, el diecisiete, se destinó enteramente a regular la competencia de la Comunidad Autónoma en esta específica materia, y la disposición transitoria cuarta previó la reserva de ciertas facultades a un órgano mixto como es la Junta de Seguridad y un cierto régimen de provisión de mandos. Esos dos elementos de la Norma Institucional Básica de nuestra Comunidad acreditan y expresan adecuadamente la posición particular que corresponde al régimen de la Policía Autónoma en el proceso de institucionalización de Euskadi.

Dena dela, Polizia-erakunde bat ezin da egun batetik bestera eratu. Euskal Herrian ere, nahiz eta urrutiko zein hurbileko aurrekari oso nabariak izan, hala nola Lurralde Historikoetako Miñoiak, Foralak eta Mikeleteak edo zenbait Udaltzaingo oso garrantzizkoak, Polizia bat osoa, demokratikoa, zibila eta eraginkorra egituratzea zeregin gaitza da eta eguneroko ahaleginik handiena eskatzen duena.

Sin embargo, una institución como la policía no es algo que se pueda construir de un día para otro. Incluso en un caso como el del País Vasco, en que contamos con antecedentes más o menos remotos o próximos tan notorios como los Miñones, Forales y Mikeletes de los Territorios Históricos y con algunos muy significativos Cuerpos de Policía municipal, la configuración de una policía integral, democrática, civil y eficiente constituye una tarea ardua, a la que es menester dedicar los mejores esfuerzos de cada día.

Hamar urte baino gehiago igaro dira inguru sozio-politiko guztiz nahasi batean eratze-prozesu hau hasi zenetik. Laster berebat hamar urte beteko dira lehen ikastaldiko ertzainak beren karguez jabetu ziren egunetik. Aldi luzea, zalantzarik gabe; eta aldi luze horretan zehar, Estatutuaren testutik beretik abiaturiko prozesuak mugarri garrantzitsu asko izan ditu bitarteko: 290/1980 Errege Dekretua, Mikeleteak, Foralak eta Miñoiak berrezartzeko eta eguneratzekoa; Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Ertzaintzaren Araudia, 1982koa; Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko oinarrizko legearen azken xedapenetako lehenengoa; Eusko Legebiltzarreko Erakunde eta Herrizaingo Batzordearen Ebazpena, 1990.eko apirilaren 5ekoa, Ertzaintzaren alorrean Estatutua garatzeko irizpideei buruzkoa; Zerbitzuen Mugaketari buruzko Akordioa, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen eta Ertzaintzaren artekoa; beste hainbat iharduketa eta erabaki ondorio handikoak. Horien artean, Polizia Autonomoko Kidegoa, Ertzaintza, finkatzeko prozesuak aipamen berezia merezi du beharbada; Ertzaintzaren finkapena zenbait pertsona eta talde hartara bilduz gertatu da; pertsona eta talde horiek, Kidegoa martxan jartzeko modu eta baldintzei buruzko zalantza-inguru batean, eta politika eta gizarte giroa nolabaitekoa zelarik, jaio berriak ziren euskal erakundeen segurtasuna bermatzeko eta babesteko zeregin zaila bete dute lehen momentutik. Biltze hori arau-esparru egokirik gabe egin behar izan zen, eta, beraz, egoeraren berezitasuna kontuan hartzen zuten ohiz kanpoko tratamenduak erabiltzera behartu zuen.

Ha transcurrido ya más de una década desde que se inició ese proceso de construcción en un contexto socio-político particularmente complicado a estos efectos. Pronto se cumplirán también los diez años desde la fecha en que tomaron posesión de sus cargos los ertzainas de la primera promoción. Se trata, sin duda, de un período de tiempo ya importante, en el que, arrancando del propio texto estatutario, han mediado jalones tan significativos como el Real Decreto 290/1980, de restablecimiento y actualización de Mikeletes, Forales y Miñones, el Reglamento de la Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1982, la disposición final primera de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Resolución de la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento Vasco de 5 de Abril de 1990 sobre criterios para el desarrollo del Estatuto en materia de Policía Autónoma y el Acuerdo de Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca, amén de tantas otras actuaciones y decisiones de trascendencia. Entre éstas, merece quizá especial mención el proceso de consolidación del Cuerpo de Policía Autónoma, Ertzaintza, mediante la integración en el mismo de aquellas personas y colectivos que desde un primer momento, en un contexto de incertidumbre sobre el modo y condiciones en que podía ponerse en marcha dicho Cuerpo, y en el marco de una situación político-social delicada, cumplieron la difícil tarea de garantizar y salvaguardar la seguridad de las entonces incipientes instituciones vascas. Tal integración hubo de producirse careciendo del marco normativo adecuado, lo que obligó a tratamientos extraordinarios que contemplaron la singularidad de la situación.

Beste alde batetik, prozesu honek hurbileko etorkizuneranzko jarraibidea izan dezan, Ertzaintzaren zabalkundea amaitzeko konpromezua dakarkigu, bere ondorio eta eskakizun guztiekin.

De otro lado, la secuencia de ese proceso hacia el próximo futuro nos presenta el compromiso de concluir el despliegue de la Ertzaintza, con todas las exigencias correspondientes.

Orain arte aipatu diren aurrekari eta gerorako ikuspegiei nahi die erantzun lege honek. Horri begira taiutu da Ertzaintzaren antolakuntza, Ertzaintza Polizia Kidego bat osoa izan dadin, Autonomi Elkarteko lurralde guztiaren segurtasunaren erantzukizuna hartzen duena eta prest dagoena bai lege-hausteen ikerketan bai errudunak zigortzen epaile eta auzitegiei eraginkortasunez laguntzeko. Dagokion eta behar duen mailako estatutu-araubide bat ere ezartzen du legeak, Euskal Herriko polizia guztientzat balio izatea eta Autonomi Elkarteko funtzionarien araubide orokorretik ahalik eta hurbilen egotea nahi dena. Ertzaintzako funtzionarien eskubide sindikalak arautzen dira, bai eta funtzionari horiei interesatzen zaizkien gai publikoetan parte hartzeko modua ere, eta, azkenik, segurtasunerako administrazio-sistema baten taiukera orokorra ezartzen da, poliziaren zereginari lotuta eta harekin erlazionatuta daudenek behar bezalako koordinaketa eta partaidetasunaz, eta erakunde guztien aginpideei begirunea erakutsiz, ihardutea bermatuko duena.

Ésos son los antecedentes y las perspectivas de futuro a los que trata de dar respuesta la presente ley. A ese efecto, se dota a la Ertzaintza de una organización que la capacite para constituirse en un cuerpo de policía integral, responsable de la seguridad en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma y presto para auxiliar con eficacia a jueces y tribunales en la averiguación del delito y castigo de los culpables. También establece, con el rango adecuado y necesario, un régimen estatutario que se quiere común a todos los policías del País Vasco y lo más próximo posible al general de los funcionarios de la Comunidad. Se regula el ejercicio de los derechos sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza, así como el de participación en los asuntos públicos de su interés, y, en fin, se determina el diseño general de un sistema de administración de seguridad que, respetando las competencias de cada ente, asegure la necesaria coordinación y participación de los implicados e interesados en la tarea.

II

II

1.- Euskal Herriko polizia-erakundearen foru-jatorria ukaezina da. Foru-araubidearen eguneratzea kasu honetan aginpide berarizko baten oinarria izateaz gain, Ertzaintza eratzeko modua berezi bihurtzen duena da. Ez genuke ahaztu beharko, halere, Poliziaz ari garelarik, eskubide historikoa elkartearen aginpide baten iturri eta sorburu bilakatu dela. Honegatik behar die lege honek Estatutuaren hamazazpigarren ataleko boskarren idazatiak ireki zituen ahalbideei erantzun. Hori dela eta, arrazoizkotasunak eta eraginkortasunak eskaturik, Miñoiak, Foralak eta Mikeleteak Ertzaintzako Kidegoan sartzea erabakitzen da, baina, Mikeleteen, Foralen eta Miñoien sekzioak mantenduta, lurralde-foralitatearen gaurko irudia zehazki errespetatuz; Mikeleteen, Foralen eta Miñoien sekzioei beren ordezkaritza-zereginak eta usadiozkoak aitortzen zaizkie, eta foru-organoek atxikipen funtzional horri dagozkion aginpide eta ahalmenei eutsiko diete. Miñoien Kidegoan gaur egun dauden funtzionarien bidezko eskubide eta itxarobideei begirunea erakusten zaiela gaineratu behar da, oinarrizko erabaki haren ikuspegitik ahal den eta egoki den punturaino.

1.- La raíz foral de la institución policial del País Vasco resulta incuestionable. La actualización del régimen foral no sólo constituye en este caso el fundamento de una competencia claramente específica, sino que también caracteriza el modo de formación de la Policía Autónoma. Tampoco cabe olvidar, sin embargo, que en cuanto a la policía el derecho histórico se ha transmutado en fuente y causa de una competencia comunitarizada. De ahí que esta ley deba dar una respuesta a las posibilidades abiertas en el apartado cinco del artículo diecisiete del Estatuto. A este respecto, por razones de racionalidad y eficacia se opta por la integración de Miñones, Forales y Mikeletes en el Cuerpo de la Ertzaintza, respetando escrupulosamente sin embargo la imagen actual de la foralidad territorial, mediante la subsistencia de las correspondientes secciones de Mikeletes, Forales y Miñones a las que se reconocen sus funciones de representación y tradicionales y respecto de las cuales los órganos forales mantendrán las competencias y facultades correspondientes a esa adscripción funcional. Hay que añadir que se respetan los derechos y expectativas legítimas de los actuales funcionarios de Miñones, hasta el límite de lo posible y de lo congruente con aquella decisión fundamental.

Legeak, bestalde, Udalek segurtasun eta poliziari buruz behar duten autonomia eta arlo horietan euskal Administrazioen iharduketa eraginkortasunez antolatzeko eskaria bata bestearekin lotzeko premiaren aurrean jarrera hartzen du. Ildo berean, egungo egoeraren ezaugarriak kontutan harturik, eta Udaltzaingoen ohizko esparru funtzionalaren barruan, udaltzainen eta ertzainen heziketa eta estatutua berdinak direla nabarmentzen da biziki. Arau horiek aplikatzeko, heziketarako eta birgaikuntzarako ahalegin handia beharko da, ezpairik gabe. Baina hori da, ziur aski, modurik onena geroari begira polizia guztiak beren iharduna burutzeko gai izango direla bermatzeko eta Euskal Herriko Polizia Kidegoen arteko kidetasuna eta komunikazioa lortzeko.

La ley toma posición también respecto de la necesidad de conjugar la proyección de la autonomía municipal en materia de seguridad y policía, con el requerimiento de ordenar eficazmente la actividad de las Administraciones vascas en este campo. A este respecto, teniendo en cuenta las características del contexto actual, y dentro del ámbito funcional tradicional de las Policías Locales, se incide con intensidad en la identidad de estatuto y formación de los policías locales y de los miembros de la Ertzaintza. La aplicación de esas normas requerirá, sin duda, un importante esfuerzo de formación y reciclaje. Pero se trata también, probablemente, de la mejor manera de garantizar a futuro que todos los policías sean competentes para el desarrollo de su misión y de conseguir la homogeneidad e intercomunicación entre los Cuerpos de Policía del País Vasco.

Era berean, kidetzeko beharrezko diren arauak aurrikusten dira eta ekintza-mailaraino doazen koordinaketa eta lankidetza bideak ezartzen, lurralde berean aritzen diren polizia kidegoen aniztasunak askatasunak bermatzeko eta lege-hausteei aurre hartzeko eraginkortasun -maila txikiagotzerik ekarri ez dezan.

Por otro lado, se prevén las normas homogeneizadoras necesarias y se establecen mecanismos de coordinación y colaboración que descienden al nivel operativo, en aras de evitar que la pluralidad de cuerpos policiales actuantes sobre un mismo territorio se traduzca en un menor nivel de eficacia en la garantía de las libertades y prevención del delito.

2.- Lege honek Euskal Herriko Polizien iharduneko arau nagusiak jasotzen ditu, Polizia demokratiko baten iharduera muin-muinetik ezaugarritu behar dutenak. Jokabide-arautegi labur bat da, gure artean nolabaiteko tradizioa hartzen ari dena, ez bait da ahaztekoa puntu honetan Ertzaintzaren Araudiak duen aitzindari-izaera, dirudienez garrantzizko garapenak izango dituena.

2.- La presente ley acoge las normas generales de actuación de las policías del País Vasco, que han de caracterizar esencialmente la actuación de una policía democrática. Se trata de un breve código de conducta, que ya va teniendo cierta tradición entre nosotros, pues no cabe olvidar el carácter pionero del Reglamento de la Ertzaintza en este punto, y que parece llamado a tener importantes desarrollos.

Euskal Herriko polizien estatutu-araubidea ere luze-zabal arautzen da, bai eta haien eskubide sindikalak eta interesatzen zaizkien gaietan parte hartzeko modua ere. Ez dago azpimarratu beharrik estatutu-araubide ondo atondu eta zehatz batek pertsonen erakunde baten funtzionamenduan duen garrantzia, eta batez ere erakunde hori izatez mailakatua bada eta bere gain askatasunak bermatzea bezalako zeregin guztiz ardurazkoa badu. Lege hau erronka horri erantzuten saiatu da euskal funtzio publikoaren araubide orokorretik, premia berezien kaltetan gabe, ahal den hurbilena dagoen lege-araubide egoki batez, eta, bestalde, zuzenean doakienen arteko adostasunik handiena bilatuz, zeinen partaidetzarik gabe nekez lor dezakeen arrakasta pertsonak eta haien askatasun eta ondasunak babesteko asmoak.

También se regula con amplitud el régimen estatutario de los policías del País Vasco, y los derechos sindicales y la participación en los asuntos de su interés. No es preciso abundar en la importancia que un régimen estatutario bien diseñado y preciso tiene en el desenvolvimiento de una organización de personas, esencialmente jerarquizada y que tiene a su cargo una misión tan delicada como la garantía de las libertades. A ese reto ha tratado de dar respuesta esta ley con un régimen jurídico adecuado, lo más próximo posible al general de la función pública vasca, sin perjuicio de las necesarias particularidades, y buscando de otro lado el máximo consenso posible de los más directamente afectados, sin cuya participación difícilmente puede tener éxito la empresa de proteger a las personas, sus libertades y bienes.

Kidegoen barneko egitura eta polizia-karrera arautzeak bai kidegoen dimentsio eta jarrera, bai lanbide honek bere kideak hezi eta garatzeko agertzen dituen berezitasunak kontutan hartu behar izan ditu.

La regulación de la estructura interna de los cuerpos y la carrera policial ha debido tener en cuenta la dimensión y posición respectiva de aquéllos y las particularidades que esta profesión presenta en cuanto a la formación y desarrollo de sus miembros.

3.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiari ageriko leku bat dagokio legearen sisteman eta euskal Poliziaren eratze-prozesuan.

3.- A la Academia de Policía del País Vasco corresponde un lugar destacado en el sistema de la ley y en el proceso de configuración de la Policía vasca.

Polizia bat ezin da eraginkorra izan bertako kideek heziketa ona, burutu beharreko zereginarekin egokitua eta etengabe eguneratua izan ezean. Gainera, polizia ihardunak agenteen hizkuntz gaitasun egokia eskatzen du, herritarren hizkuntz eskubideei erantzun ahal izateko.

No puede existir una policía eficiente si sus miembros no disponen de una buena formación, adecuada a su específica misión y permanentemente actualizada. Además, la actividad policial precisa la adecuada capacitación lingüística de los agentes, en orden a corresponder a los derechos de ese orden de los ciudadanos.

Heziketarako eta gaikuntzarako eginkizun garrantzitsu hori, Ertzaintzara ez ezik, Udaltzaingoetara ere hedatu beharra dago, eta horrek erakunde autonomo bat eratzea aholkatu du, zeinaren organo araupetzaile gorenek partaidetasun zabala onartuko duten eta egokiro hornitua eta zaindua izan beharko duen.

La importancia de esta tarea formativa y de capacitación, que ha de proyectarse no sólo sobre la Ertzaintza, sino también respecto de las Policías Locales, ha aconsejado la configuración de un organismo autónomo al efecto, cuyos máximos órganos rectores se abran a una amplia participación y que habrá de ser convenientemente dotado y atendido.

ATARIKO IDAZPURUA

TÍTULO PRELIMINAR

1. atala.-

Artículo 1.-

Honako hauek dira lege honen helburuak: Euskal Herriko Autonomi Elkarteko segurantza -administrazioa antolatzea, udaltzaingoen arteko koordinaketa bideratzea eta euskal herri-administrazioen menpeko Polozia-Kidegoetako langilegoaren berarizko jaurpidea araupetzea.

La presente ley tiene por objeto la ordenación de la administración de seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la coordinación de las policías locales y la regulación del régimen específico del personal de los Cuerpos de Policía dependientes de las administraciones públicas vascas.

2. atala.-

Artículo 2.-

Lege hau ezarriko zaie ondoren adierazten diren Administrazioen menpeko Polizia Kidegoei:

La presente ley será de aplicación a los Cuerpos de Policía dependientes de:

a) Autonomi Elkarteko Administrazioa.

a) La Administración de la Comunidad Autónoma.

b) Toki-Administrazioa.

b) La Administración local.

3. atala.-

Artículo 3.-

Euskal Herriko Polizia Kidegoek, pertsonak beren eskubide eta askatasunez baliatu ahal izan daitezen babes-neurriak hartzea eta herritarren segurtasuna bermatzea dute beren egiteko, horretarako, legearen arauera, pakezko elkarbizitza eta pertsonak eta horien ondasunak babesteaz arduratu behar dute.

Los Cuerpos de Policía del País Vasco tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a cuyo efecto deben velar por pacífica convivencia y proteger las personas y sus bienes de acuerdo con la ley.

4. atala.-

Artículo 4.-

Herritarren sagurtasunerako Euskal Autonomi Elkarteko politika, gizarte-ongundea lortzera bideratuko da. Horretarako, gizarte-bazterketari aurre egiteko Euskal Herriko administrazio ezberdinek burutu ditzaten besteekin koordinatuko da eta agente sozial desberdinen eskakizunak hartuko ditu kontutan.

La política de la seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma del País Vasco se orientará al logro del bienestar social. A tal efecto, se coordinará con aquellas otras que desarrollen las distintas administraciones del País Vasco para dar respuesta a la marginación social, y atenderá a las demandas de los distintos agentes sociales.

I. IDAZPURUA

TÍTULO I

SEGURTASUN-ADMINISTRAZIOARI BURUZ

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

ORGANOAK ETA HAIEN AGINPIDEAK

ÓRGANOS Y SUS COMPETENCIAS

1. SAILA

SECCIÓN I

HERRIZAINGO SAILA

EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR

5. atala.-

Artículo 5.-

1.- Herrizaingo Saila da herritarren segurtasunerako Autonomi Elkarteko politikaren organo arduraduna, Jaurlaritzak ezarritako helburu orokorren arabera.

1.- El Departamento de Interior, de conformidad con los objetivos generales establecidos por el Gobierno, es el órgano responsable de la política de seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma.

2.- Jaurlaritza goren aginpidedun izanik, hori Lehendakariaren bidez egiteratzen duela, Herrizaingo-Sailari dagokio Ertzaintzaren eta honen lagungarritarako zerbitzuen burugoa eta goren zuzendaritza ere, zerbitzu horiei buruzkoan honako zeregin hauetan aritzen dela:

2.- Bajo el mando supremo del Gobierno, que lo ejerce a través del Lehendakari, corresponde también al Departamento de Interior la jefatura y superior dirección del Cuerpo de Policía Autónoma o Ertzaintza y sus servicios auxiliares, respecto de los que ejerce en particular las siguientes funciones:

a) Zerbitzuak zuzentzea, koordinatzea eta ikuskatzea.

a) La dirección, coordinación e inspección de los servicios.

b) Egitamuketa orokorra eta egitamu tekniko-operatiboen koordinaketa tekniko-operatiboa egiten.

b) La planificación general y coordinación técnico-operativa de los planes.

c) Ekonomi iharduerako planak eta egitasmoak prestatzea eta horiek koordinatu eta burutzea, indarrean dagoen legediaren arabera, Gobernu-Kontseiluari edo bestelako organoei dagozkienak izan ezik.

c) La elaboración de los planes y proyectos de actuación económica, y la coordinación y ejecución de los mismos, excepto aquellos que correspondan al Consejo de Gobierno u otros órganos, de conformidad con la legislación vigente.

d) Ikerketa orokorrak egitea, antolakuntzari, koordinaketari eta garapenari buruz.

d) La elaboración de estudios generales relativos a organización, coordinación y desarrollo.

e) Ertzaintzako funtzionarien estatutu-araubidea aplikatu eta ikuskatzea, lege honek agintzen duenaren indarrez Gobernu-Kontseiluari dagozkion ahalmenak edo beste organo batzuei eman zaizkienak izan ezik, eta Autonomi Elkarteko Administrazioaren ordezkaritza zehaztea funtzionarien ordezkariekin negoziaketan aritzeko.

e) La aplicación y supervisión del régimen estatutario de los funcionarios de la Ertzaintza, con excepción de aquellas potestades que correspondan al Consejo de Gobierno o estén atribuidas a otros órganos en virtud de lo dispuesto en esta ley, y la determinación de la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la negociación con los representantes de los funcionarios.

f) Ertzaintzaren laguntzarako zerbitzuei atxikitako langilegoa kudeatzen, Euskal Herriko funtzio publiko osoari ezartzekoak diren oinarri-irizpide nagusiei jarraiki.

f) La gestión del personal adscrito a los servicios auxiliares de la Ertzaintza, de conformidad con los principios generales aplicables al conjunto de la función pública del País Vasco.

3.- Herrizaingo-Sailari dagokio Ertzaintzaren eta honen lagungarritarako zerbitzuen eta Udaltzaingoen arteko koordinazioa sustatzea, beti ere, azken hauen egitura eta aribide-aldetikako burujabetasunari begirune izanez.

3.- Corresponde al Departamento de Interior la promoción de la coordinación de la Ertzaintza y sus servicios auxiliares con las Policías locales, respetando en todo caso la autonomía orgánica y funcional de estas últimas.

4.- Aurreko idazatian ohartemandako aginpideak, indarrean dagoen araubideak ematen dizkion bestelako aginpideen kaltetan gabe ulertuko dira, eta Herrizaingo Saileko organoek egiteratu beharko dituzte haren Egitura Organikoaren Dekretuan horretarako ezartzen den banaketaren arabera.

4.- Las competencias previstas en el apartado anterior se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente, y su ejercicio corresponderá a los órganos del Departamento conforme a lo previsto en su estructura orgánica.

2. SAILA

SECCIÓN II

EUSKAL HERRIKO POLIZI-IKASTEGIA

ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

6. atala.-

Artículo 6.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegia eratzen da, administrazio-izaera duen eta Herri-zaingo Sailari atxikita dagoen erakunde autonomo gisa, zeinak bere zereginak bete ahal izateko berezko lege-nortasuna eta iharduteko gaitasun osoa duen.

1.- Se crea la Academia de Policía del País Vasco, como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Interior, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2.- Ikastegi horren jaurtze-organoak hauexek dira:

2.- Los órganos de gobierno de dicha Academia son:

a) Kontseilu Araupetzailea.

a) El Consejo Rector

b) Zuzendaria.

b) El Director.

7. atala.-

Artículo 7.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiari dagokio:

1.- Corresponde a la Academia de Policía del País Vasco:

a) Ertzaintzako eskala eta kategorietara sartzeko aukeraketa-bidearen oinarriak ezartzea, aukeraketa-bide horretarako deialdia egitea, epaimahai kalifikatzailea izendatzea eta, orohar, aukeraketa burutu ahal izateko bete beharreko esleipen oro betetzea.

a) Establecer las bases de los procesos selectivos para el ingreso en las escalas y categorías de la Ertzaintza, convocarlos, designar a los tribunales calificadores y, en general, cuantas atribuciones correspondan al desarrollo de los procesos selectivos.

b) Toki-Administrazioaren menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategoria desberdinetan sartzeko oinarrizko arauak taiutzea, zeinak Ertzaintzako eskala eta kategoria baliokideentzat ezarritakoen pareko irizpideetara egokituko diren, eta, bereziki, guztiek nahitanahiez egin beharrekoak gerta litezkeen aukeraketa-saioetako programak, edukia eta egitura prestatzea.

b) Elaborar las reglas básicas para el ingreso en las distintas escalas y categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local, que se ajustarán a criterios análogos a los establecidos para las de la Ertzaintza que sean equivalentes, y en particular los programas, contenido y estructura de los procesos selectivos que hubieran de resultar comunes y de obligada aplicación.

c) Euskal Herriko Polizia osatzen duten Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartu aurretik egin beharreko heziketa ikastaroak eta praktika aldiak nahiz haien heziketa eta trebakuntzarako egin beharreko beste edozein programatzea, antolatzea eta burutzea. Horretarako, aldian-aldiro aipatu Kidegoen heziketa beharrak aztertuko ditu Institutuak.

c) Programar, organizar y desarrollar los cursos de formación y períodos de prácticas previos al ingreso en las Escalas y Categorías de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco y cualesquiera otros destinados a su formación y perfeccionamiento. A tales efectos, la Academia evaluará periódicamente las necesidades formativas de dichos Cuerpos.

d) Udalbatzen menpeko Polizia Kidegoentzako heziketa-planek bete beharreko oinarrizko irizpideak taiutzea, horien garapena koordinatzea eta udalerri horiei laguntzea plan horien egiterapenean.

d) Elaborar los criterios básicos a los que habrán de ajustarse los planes de formación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía dependientes de los municipios, coordinar su desarrollo y prestar asistencia a las mismas en su ejecución.

e) Dagokion Udalbatzak haren gain uzten duenean, toki-Administrazioaren menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartzeko aukeraketa-bideak burutzea. Honako hau ere egin ahal izango du: Udalerriei beren Polizia Kidegoetako funtzionarien aukeraketari buruzko laguntza eta sorospen teknikoa ematea, eta era berean, epaimahaiei beren zeregina behar bezala burutzeko laguntza eta sorospide teknikoa ematea toki-Administrazioek deitutako aukeraketa-bideetan.

e) Cuando así se le encomiende por el municipio respectivo, la ejecución de los procesos selectivos para el ingreso en las escalas y categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local. Asimismo, podrá prestar colaboración y asistencia técnica a los municipios en materias relativas a la selección de los funcionarios pertenecientes a sus Cuerpos de Policía, y facilitar a los tribunales, en los procesos selectivos convocados por aquéllas, la colaboración material y el auxilio técnico que les sean precisos para el adecuado ejercicio de sus funciones.

f) Autonomi Elkartean herritarrak babestu eta laguntzeko zereginak dituzten erakunde publiko nahiz pribatuekin lankidetzan aritzea, hauen helburuak lortzeko egokiak izan daitezkeen ekintzak, heziketa eta zabalkunde alorrekoak, sustatu eta burutuz.

f) Colaborar con entidades públicas o privadas dedicadas a tareas de protección y ayuda al ciudadano en la Comunidad Autónoma, promoviendo y desarrollando aquellas actividades de carácter formativo o de divulgación que puedan resultar adecuadas para el cumplimiento de sus fines.

g) Euskal Herriko Poliziako funtzionarientzat, hezitzeko eta informazioa emateko izango diren aldian-aldiko argitalpenak gertatzea eta, orohar, Euskal Herriko Poliziako funtzionariak profesional mailan kualifikatzeko ekintzak egitea, beren zereginak betetzeak kasu bakoitzean eskatzen duen ezagupen eta espezializazioa emango zaielarik.

g) Elaborar publicaciones periódicas de carácter formativo e informativo destinadas a los funcionarios de la Policía del País Vasco y, en general, el ejercicio de cuantas actividades se dirijan a la cualificación profesional de estos últimos, procurándoles los conocimientos y la especialización que en cada caso exija el desempeño de sus funciones.

h) Lege honek izenda diezazkion edo beste lege nahiz manuek aitor diezazkioten gainerakoak.

h) Las demás que le atribuya la presente ley o le reconozcan otras leyes o disposiciones.

2.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak, hala eskatzen dioten toki-erakundeen heziketa-zentruen gain utz dezake haien menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartu aurretik egin beharreko heziketa-ikastaroen eta praktika-aldien antolakuntza eta burutzapena.

2.- La Academia de Policía del País Vasco podrá delegar en los centros de formación de aquellas entidades locales que así lo soliciten la organización y desarrollo de los cursos de formación y períodos de prácticas previos al ingreso en las escalas y categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de las mismas.

3.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegia segurtasun-alorrean arduradun diren organoekin lankidetzan arituko da, Herrizaingo Sailak ematen dituen artezpide orokorrak jarraituz.

3.- La Academia de Policía del País Vasco actuará en coordinación con los órganos responsables en materia de seguridad y con sujeción a las directrices generales emanadas del Departamento de Interior.

8. atala.-

Artículo 8.-

1.- Honako hauek izango dira Kontseilu Araupetzaileko kide:

1.- El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:

a) Herrizaingo Sailburua, Lehendakari izango dena.

a) El Consejero de Interior, que actuará como Presidente.

b) Herrizaingo Saileko hiru ordezkari, Herrizaingo Sailburuak izendatuko dituenak goi-kargudun nahiz Autonomi Elkarteko Administrazioko karrerako funtzionari direnen artean.

b) Tres representantes del Departamento de Interior, designados por su titular, de entre quienes ostenten la condición de alto cargo o funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Euskal Herriko Polizi-Ikastegiko Zuzendaria, Idazkari izango dena.

c) El Director de la Academia de Policía del País Vasco, que actuará como Secretario.

d) Udalerrietako hiru ordezkari, Autonomi Elkartean indar gehien duen Euskal Herriko Udalen Elkarteak edo Federakundeak izendatuko dituenak, Udaltzainen egoera ezberdinen ugaria kontutan izanik.

d) Tres representantes de los municipios, designados por la Asociación o Federación de Municipios Vascos con mayor implantación en la Comunidad Autónoma, teniendo en consideración la variedad de situaciones de las Policías locales.

e) Ertzaintzako funtzionarien ordezkari bat, Kidego horretan indarrik gehien duen sindikatuak izendatuko duena, eta Udal Polizietako funtzionarien beste ordezkari bat, Euskal Herriko Udal Administrazioan indarrik gehien duen sindikatuak izendatuko duena. Dagokion Kidegoaren barruan, iharduneko zerbitzu egoeran edo bigarren iharduera egoeran dauden karrerako funtzionarien artean egingo dira izendapenok.

e) Un representante de los funcionarios de la Ertzaintza, designado por la organización sindical con mayor implantación en dicho Cuerpo, y otro de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, designado por la organización sindical con mayor implantación en la Administración Local del País Vasco. La designación deberá recaer entre quienes ostenten la condición de funcionario de carrera en el Cuerpo correspondiente y se hallen en situación de servicio activo o segunda actividad.

2.- Honako zeregin hauek ditu Kontseilu Araupetzaileak:

2.- Corresponde al Consejo Rector:

a) Institutuaren aurrekontuen aurregitasmoari buruzko txostena egitea eta haren urteroko memoria onestea.

a) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la Academia y su memoria anual.

b) Institutuak burutu beharreko urteroko ekintza-plana onestea, zuzendariak proposaturik, eta aldizka-aldizka plan horren garapenaren jarraipena egitea.

b) Aprobar, a propuesta del Director, el plan anual de actividades de la Academia y cuidar de su cumplimiento.

c) Ikastegiko barne-jaurpideari buruzko erabaki orokorrak onartu aurretik, horiei buruzko txostena egitea.

c) Informar, previamente a su aprobación, las disposiciones de carácter general sobre régimen interno de la Academia.

d) Zuzendaritzaren saloz, aukeraketako eta gaikuntzako plan orokorrak, eta bai Ikastegiak, bere egitekoen eremuan, beste erakunde publiko nahiz pribatuekin izenpetu ditzakeen ituneak ere, onartzea.

d) Aprobar, a propuesta de la Dirección, los planes generales de selección y formación, así como los convenios que la Academia pueda suscribir con otras entidades públicas o privadas en el ámbito de sus funciones.

e) Bere antolakuntza eta funtzionamendurako arauak onestea. Akordioen araubideari dagokionean, arau horiek Administrazioaren ihardunbidea arautzeko legepidean organo kolejiatuentzat ezarritakoari lotuko zaizkio.

e) Aprobar sus normas de organización y funcionamiento, que se ajustarán, en cuanto al régimen de acuerdos, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la legislación del procedimiento administrativo.

f) Institutuari esleitu zaizkion zereginen esparruan, bere kideetako edozeinek haren iritzipean jartzen dituen gai oro aztertu eta ondoren horri buruzko txostena egitea, eta egoki erizten dien ekintzak Zuzendaritzari eskatzea eta proposatzea.

f) En el marco de las funciones asignadas a la Academia, conocer e informar cuantos asuntos sean sometidos a su consideración por cualquiera de sus miembros y requerir y proponer a la Dirección las actuaciones que estime convenientes.

9. atala.-

Artículo 9.-

1.- Zuzendariak dauka Euskal Herriko Polizi-Ikastegiko legezko ordezkotza, eta berari dagokio haren zerbitzu eta ekintzak zuzentzea, kudeatzea, koordinatzea eta ikuskatzea, hala nola erakunde autonomoari egotzitako helburuak lortzeko ahalmen guztiez baliatzea, beste organo batzuei eman ez zaizkien ahalmenez alegia.

1.- El Director ostenta la representación legal de la Academia de Policía del País Vasco, y a él corresponde la dirección, gestión, coordinación e inspección de sus servicios y actividades, así como el ejercicio de todas aquellas facultades, para el cumplimiento de los fines encomendados al organismo autónomo, que no se encuentren atribuidas a otros órganos.

2.- Ikastegiko Zuzendaria, Herrizaingo-Sailburuaren saloz, Jaurlaritzaren dekretuz izendatuko eta kenduko da kargutik.

2.- El Director de la Academia será nombrado y cesado por decreto del Gobierno, a propuesta del Consejero de Interior.

10. atala.-

Artículo 10.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiko lanpostuak lan-itunepeko langilegoarentzat gordetakoen artean sailkatuko dira. Eman beharreko irakaspenen eduki edo espezialitateari begira, irakaskuntzarako izan, aukeraketa nahiz heziketa arlokoa, eta Euskal Herriko Poliziako funtzionarientzat gordeko diren lanpostuak zehaztuko dira.

1.- Los puestos de trabajo de la Academia de Policía del País Vasco se clasifican como reservados a personal laboral. En atención a su contenido o especialidad, se determinarán los puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de carácter docente, selectivo o de formación, cuyo desempeño se reserve a funcionarios de la Policía del País Vasco.

2.- Era berean, aldi baterako irakasle-lanak egotzi ahal izango zaizkie Euskal Herriko Poliziako funtzionariei; lan horiek zerbitzu-manualdi gisa egingo dira, horiek emateko publizitate, merezimendu eta gaitasun-irizpideei jarraituko zaielarik.

2.- Asimismo, podrá atribuirse a los funcionarios de la Policía del País Vasco el ejercicio temporal de funciones de carácter docente, selectivo o de formación, que se llevará a cabo en régimen de comisión de servicios, atendiendo en su concesión a los principios de publicidad, mérito y capacidad.

3.- Aurreko zatian aipatutako zerbitzu manualdiak lau urte baino gehiago luzatuko ez den eperako izango dira, eta gehieneko epe bereko beste aldi baterako luzatu ahalko dira, zerbitzu horiek bete ditzaten funtzionariek euren jatorrizko lanpostuetan zehaztutako lan-sariak jaso ahal izango dituztelarik. Halere, aipatu lan-sariak bete beharreko lanpostuei dagozkienak baino txikiagoak izan edo bete beharreko egitekoak bateragarriak gerta daitezenean, doakionak horien biren aldaroaren hainako osagarria jasoko du.

3.- Las comisiones de servicio previstas en el apartado anterior podrán ser conferidas por un período no superior a cuatro años, prorrogable por otro de igual duración máxima, y los funcionarios que las desempeñen percibirán las retribuciones que tuvieran señaladas en su puesto de trabajo de origen. Ello no obstante, cuando dichas retribuciones resulten inferiores a las de los puestos de trabajo con que se correspondan o resulten asimilables las funciones desempeñadas, el interesado percibirá un complemento por la diferencia.

11. atala.-

Artículo 11.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiaren ogasuna eta baliabideak hauek izango dira:

1.- La hacienda y los recursos de la Academia de Policía del País Vasco estarán constituidos por:

a) Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorretan sartutako kredituak.

a) Los créditos consignados dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

b) Bereak dituen edo atxiki zaizkion ondasunak eta eskubideak, eta horien ekoizkin eta etekinak.

b) Los bienes y derechos de que sea titular o tenga adscritos, y los productos y rendimientos de los mismos.

c) Erakunde publiko nahiz pribatuen edo partikularren dirulaguntzak, ekarketak eta maileguak.

c) Las subvenciones, aportaciones y préstamos de entidades públicas o privadas, o de particulares.

d) Ikastegiaren ekintzek haren aginpideen eremuan ekar ditzaketen diru-sarrerak.

d) Los ingresos que puedan producir las actividades de la Academia en el ámbito de sus competencias.

e) Egotz lekizkiokeen bestelako baliabideak.

e) Cualesquiera otros recursos que pudieran serle atribuidos.

2.- Autonomi Elkartearen Administrazioaren jabetzakoak diren mota guztietako ondare zein eskubideak Ikastegiaren menpe geldituko dira baldin eta lege honetan Ikastegi honi ematen zaizkion zereginak betetzeari lotuta badaude.

2.- Quedarán afectados a la Academia los bienes y derechos de toda índole, de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se hallen vinculados al ejercicio de las funciones que en esta ley se le atribuyen.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

POLIZI-ZERBITZURAKO DATU-BILKETARAKO ZENTRUA

EL CENTRO DE ELABORACIÓN DE DATOS PARA EL SERVICIO POLICIAL

12. atala.-

Artículo 12.-

Herrizaingo Sailaren egitura organikoaren baitan Polizi-Zerbitzurako Datu-Bilketarako Zentrua eratzen da, beren zereginak betetzeko, baita baimenaren jabe direnei horiek jakitera emateko ere, polizia zerbitzuei beharrezko zaizkien datuak bildu, jaso, gertatu, sailkatu eta gordetzeko izango den administrazio-organo gisa. Hori, euskarri fisikodun fitxategi automatizatuen bidez egingo da.

Se crea en la estructura orgánica del Departamento de Interior el Centro de Elaboración de Datos para el Servicio Policial, como órgano administrativo para la recogida, depósito, elaboración, clasificación y conservación, en ficheros automatizados con soporte físico, de datos que sean precisos a los servicios policiales para el ejercicio de sus funciones, así como de su comunicación a los sujetos autorizados.

13. atala.-

Artículo 13.-

1.- Polizi-Zerbitzurako Datu Bilketarako Zentruaren funtzionamendua indarrean dauden nazioarte-mailako ituneetan agindutakoari, norbanako-mailako datuen erabilera automatikotua arautu dezan Lege Organikoari eta Euskal Herriko erakundeek fitxategi publikoen araupeketarako eman ditzaten legepideari egokituko zaie.

1.- El funcionamiento del Centro de Elaboración de Datos para el Servicio Policial se ajustará a lo dispuesto en los convenios internacionales en vigor, a la Ley Orgánica que regule el tratamiento automatizado de datos de carácter personal y a la legislación que para la regulación de los ficheros públicos dicten las instituciones del País Vasco.

2.- Araudiz zedarritu ahal izango da Polizi-Zerbitzurako Datu-Bilketarako Zentrua osa osa dezaten fitxategietako organu arduraduna, baita horren egituraketa eta osotasun eta segurantzako baldintzak ere, eta guztia, aurreko zenbakian esandako legepidean ezarritakoari jarraiki.

2.- Podrá determinarse reglamentariamente el órgano responsable de los ficheros que integren el Centro de Elaboración de Datos para el Servicio Policial, así como su estructuración y condiciones de integridad y seguridad, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación referida en el número anterior.

14. atala.-

Artículo 14.-

1.- Polizi-helburutarako bilbutako norbanako-mailako datuen argipideak jakitera ematean erasota utzi beharko da jakitera ematearen gai diren datu eta argibideen zehaztasun eta fidagarritasun maila.

1.- Las comunicaciones de información de datos de carácter personal recogidos para fines policiales habrán de dejar constancia del grado de exactitud o fiabilidad de los datos e informaciones de cuya comunicación se trate.

2.- Polizi-helburutarakotzat izendatutako norbanako-mailako datuetarako sarrera eskatu ahal izango dute:

2.- Podrán recabar el acceso a los datos de carácter personal consignados para fines policiales:

a) Epailariak, Epaimahaiak nahiz Herri-Salataritzako kideak, beren aginpideen eremuan sartzen den ikerlana aurrera eramateko.

a) Un Juez, Tribunal o miembro del Ministerio Fiscal para el desarrollo de una investigación comprendida en el ámbito de sus competencias.

b) Auzi-Poliziaren Banakoko Buruak, legeen arabera honi dagozkion egitekoen eremuan aurrera eramandako ikerlan-aldian bidezko interesik egon dadinean.

b) El Jefe de la Unidad de Policía Judicial cuando exista un interés legítimo en el curso de una investigación desarrollada en el ámbito de las funciones que le atribuyen las leyes.

c) Beste polizi-banakoko Buruak edo banakoetako buruek, herritarren segurtasunerako arrisku zehatzei aurre hartu ahal izateko, bere egitekoetan dihardutela argipide horiek beharrezko izan ditzatenean eta legeek beren gain uzten dituzten aginpide eta gaitasunen esparruan.

c) El Jefe o los jefes de otras unidades policiales cuando precisen tal información en el ejercicio de sus funciones al objeto de prevenir peligros concretos para la seguridad ciudadana y en el marco de las competencias y atribuciones que les encomiendan las leyes.

Beste polizi-taldeetako kideek sartu ahal izatea erabili beharrezko lankidetasun-irizpideei atxikiz gauzatuko da eta irizpideok, beti ere, aurreko b) eta c) hizkietan ematen diren oinarri-irizpideei egokituko zaizkie.

El acceso de los miembros de otros cuerpos de policía se habilitará con sujeción a los criterios de coordinación aplicables y se ajustarán en todo caso a los principios contenidos en las letras b) y c) precedentes.

3.- Atal honetako 1 idazatian esandako datuak administrazioko beste organuei nahiz norbanakoei jakitera eman, aurreko 13. ataleko 1 idazatian esandako legepidean zedarri daitezen baldintza eta kasuetan eman ahal izango dira, beste inoiz ez.

3.- La comunicación de los datos contemplados en el apartado 1 de este artículo a otros órganos administrativos o personas privadas, sólo podrá producirse en las condiciones y supuestos determinados en la legislación referida en el apartado 1 del artículo 13 anterior.

15. atala.-

Artículo 15.-

1.- Eusko Legebiltzarreko Batzorde bat arduratuko da aurreko 13. atalean adierazitako aginduak bete daitezenaz eta emango ditu egoki izan daitezen baimen eta oharpideak.

1.- Una Comisión del Parlamento Vasco velará por el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 13 precedente y emitirá las autorizaciones e instrucciones procedentes.

2.- Aurreko idazatian aipatzen den kontrol hori, programak aldizka-aldizka egiaztatuz egingo da eta eska ditzann eta emango zaizkion datu nahiz informazioaren bidez, zoriz aterako direnak eta izen-erreferentziarik izango ez dutenak.

2.- El control a que hace referencia el párrafo anterior se ejercerá mediante verificaciones periódicas de los programas y a través de los datos e informaciones que solicite y que le serán suministrados, extraídos al azar y sin referencias nominativas.

3.- Batzordeak agindu ahal izango du Datu Bilketarako Zentruan jasota dauden datuen artetik gezurrezkoak edo akasdunak direnak nahiz, jasoak egoteagatik, administrazio-egintza horrek kaltetuak gertatzen diren funtsezko eskubideen aurrikuspen araupetzaileak hausten dituzten datuak kentzeko, zuzentzeko edo sartzeko.

3.- La Comisión podrá ordenar la cancelación, corrección o integración de aquellos datos depositados en el Centro de Elaboración, que sean inciertos, incorrectos o cuyo depósito viole las previsiones reguladoras de los derechos fundamentales afectados por el desarrollo de tal actividad administrativa.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

EUSKAL POLIZIA KONTSEILUA

EL CONSEJO DE LA ERTZAINTZA

16. atala.-

Artículo 16.-

1.- Ertzaintzaren Kontseilua sortzen da, berdineango erakunde gisa, Ertzaintzaren proposamen eta kontsultatarako.

1.- Se crea el Consejo de la Ertzaintza como órgano paritario, de consulta y propuesta de la Ertzaintza.

2.- Kontseiluak Herrizaingo Sailburua izango du buru, eta Herrizaingo-Saileko bost ordezkarik eta Kidegoko beste bost funtzionarik osatuko dute.

2.- El Consejo, bajo la presidencia del Consejero de Interior, estará integrado por cinco representantes del Departamento de Interior y otros cinco de los funcionarios del Cuerpo.

3.- Herrizaingo Sailburuari dagokio Herrizaingo Saileko ordezkariak izendatzea eta kargutik kentzea.

3.- La designación y cese de los representantes del Departamento de Interior corresponderá a su titular.

4.- Funtzionarien ordezkariak hauteskunde-ordezkaritza sistemaren bidez izendatuko dira, atalburu honetan eta bere egiterapenerako ematen den araudian ezarritakoaren arabera.

4.- Los representantes de los funcionarios se designarán mediante el sistema de audiencia electoral, atendiendo a lo dispuesto en este Capítulo y a la normativa reglamentaria que se dicte en su desarrollo.

17. atala.-

Artículo 17.-

Honako zeregin hauek ditu Ertzaintzaren Kontseiluak:

Corresponde al Consejo de la Ertzaintza:

a) Lanpostuak betetzeko egiten diren lehiaketak burutzeko erabili beharreko irizpideei buruzko proposamenak egitea.

a) Formular propuestas relativas a los criterios de aplicación en el desarrollo de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

b) Lanbide estatutuari buruzko kontsultei erantzutea.

b) Evacuar consultas en materias relativas al estatuto profesional.

c) Lan-teknika eta metodoak berritzeko programen prestakuntzan laguntzea.

c) Participar en la elaboración de los programas de modernización de los métodos y técnicas de trabajo.

d) Egoki den erabakia hartu aurretik, hutsegite oso astunak direla eta Kidegoko funtzionarien kontra izapidetzen diren diziplinazko espedienteetan hala nola Kidegoaren ordezkarien edo delegatu sindikalen kontra izapidetzen diren espediente guztietan txostenak egitea. Era berean, aldian-aldiro Kidegoko funtzionarien aurka hasitako diziplinazko espedieenten eta horiei buruzko erabakiaren eta birgaikuntzen berri izango du.

d) Con carácter previo a la adopción de la resolución que proceda, informar en los expedientes disciplinarios que se instruyan por faltas muy graves contra funcionarios del Cuerpo y en todos aquellos que se instruyan contra sus representantes o delegados sindicales. Igualmente, conocerá periódicamente de los expedientes disciplinarios que se hubieran incoado contra funcionarios del Cuerpo, así como de su resolución y de las rehabilitaciones.

e) Estatutu araubidearen inguruko alorrei eragiten dien lege aurregitasmo eta xedapen orokorren egitasmoei buruzko txostenak egitea hilabeteko epean.

e) Informar, en el plazo máximo de un mes, los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales que afecten a materias relativas al régimen estatutario.

f) Bere antolakuntza eta funtzionamendurako arauak onestea. Akordioen araubideari dagokionean, arau horiek, Administrazioaren ihardunbidea arautzeko indarrean dagoen araudian organo kolegiatuentzat ezarritakoari lotuko zaizkio.

f) Aprobar sus normas de organización y funcionamiento, que se ajustarán, en cuanto al régimen de acuerdos, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la normativa vigente reguladora del procedimiento administrativo.

g) Ertzaintzako langilego-politikari buruzko neurriak eztabaidatu eta proposatzea, batez ere, sarrerako sistemei, lantokien zerrendei, sustapenari eta lanbide-karrerari, eta lansarien ezarpenari lotutako arloetan, baita berarizko eta ekoizkortasunagatikako osagarriak zedarritzeko irizpide nagusiei buruzko argipideak ematea ere.

g) Debatir y proponer medidas en relación a la política de personal en la Ertzaintza, y en especial en materia de sistemas de ingreso, relaciones de puestos de trabajo, promoción y carrera profesional, y aplicación de las retribuciones, así como informar sobre los criterios generales para la determinación de los complementos específicos y de productividad.

h) Kontseiluko edozein kidek Kontseiluaren aginpidekoak diren arloen inguruko edozein gairi buruzko iritzia eskatzen duenean, hori aztertu eta dagokion txostena egitea, eta egoki erizten dien neurriak proposatzea.

h) Conocer e informar cuantos asuntos sean sometidos a su consideración por cualquiera de sus miembros, en relación a materias propias de su competencia, y proponer las medidas que estime convenientes.

i) Zerbitzu-egintza aitortzen duten espedienteetan entzuna izatea.

i) Ser oído en los expedientes de declaración de acto de servicio.

j) Bigarren lanbideko egoerara aldatzera behartzekoak diren ezintasunen taula araupetzekoak diren araudizko manuei buruzko txostenak egitea.

j) Emitir informes sobre las disposiciones reglamentarias para las que se regula el cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación de segunda actividad.

k) Lege eta xedapen orokorrek egozten dizkioten bestelako zereginak burutzea.

k) El ejercicio de aquellas otras funciones que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.

18. atala.-

Artículo 18.-

1.- Herrizaingo Sailaren ordezkariak izendatzea eta kargutik kentzea horko buruari dagokio.

1.- La designación y cese de los representantes del Departamento de Interior corresponderá a su titular.

2.- Lege honen 99. atalak dioenaren arabera ordezkariak lor ditzaten sindikatuei dagokie funtzionarien ordezkariak izendatzea, horietako bakoitzak lortutako botoen arauera eta aipatu manuaren seigarren zatian ezarritako arauei begira. Nolanahi ere, iharduneko zerbitzu egoeran edo bigarren iharduera egoeran dauden Kidegoko karrerako funtzionarien artean egin beharko da izendapena.

2.- La designación de los representantes de los funcionarios corresponderá a las organizaciones sindicales que hubieran alcanzado representantes conforme a lo previsto en el artículo 9 de esta ley, en proporción a los votos obtenidos por cada una de ellas y atendiendo a las reglas establecidas en el apartado sexto del citado precepto. En todo caso, la designación deberá recaer entre quienes ostenten la condición de funcionario de carrera del Cuerpo y se hallen en situación de servicio activo o segunda actividad.

19. atala.-

Artículo 19.-

1.- Funtzionarien ordezkariek honako arrazoi hauengatik utziko diote ordezkari izateari:

1.- Los representantes de los funcionarios perderán su condición por alguna de las siguientes causas:

a) Lau urtez luzatuko den manualdia bukatzeagatik. Halere, epe hori bukatuta oraindik ordezkari berriak izendatzeke badaude, izendapen horiek egin artean aginteal-dia luzatzen dela ulertuko da.

a) Expiración del mandato, que lo será por el plazo de cuatro años. Ello no obstante, si al término de dicho plazo no hubiera tenido lugar la designación de nuevos representantes, el mandato se entenderá prorrogado hasta tanto aquélla se produzca.

b) Funtzionari izateari uzteagatik.

b) Pérdida de la condición de funcionario.

c) Iharduneko zerbitzuko edo bigarren iharduerako egoera ez den beste edozein administrazio-egoeratara igarotzeagatik.

c) Pasar a cualquier situación administrativa distinta de las de servicio activo y segunda actividad.

d) Hiltzeagatik.

d) Fallecimiento.

e) Karguari uko egiteagatik. Hori, Kontseiluko Lehendakariari bidalitako idazki baten bidez adierazi beharko da.

e) Renuncia, que deberá ser expresa y formulada mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo.

f) Izendatu dituen sindikatuak berak ordezkari horiek kendu izanagatik. Horiek kentzeko erabakia Kontseiluko Lehendakariari bidalitako idazki baten bidez adierazi beharko da.

f) Remoción por la organización sindical que los hubiera designado. La remoción deberá ser expresa, formulándose mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo.

2.- Aurreko idazatian ohartemandako kasuetan, bete gabe dagoen ordezkari lanpostua, hori dagokion sindikatuak izendatutako hautagaiak beteko du. Ordezko horrek agintealdia bukatu arte ihardungo du.

2.- En los supuestos previstos en el apartado anterior, la vacante se cubrirá por el candidato que designe la organización sindical a la que aquélla corresponda. El sustituto lo será por el tiempo que reste del mandato.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ARTEKO ELKARLANA ETA LANKIDETZA

COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

20. atala.-

Artículo 20.-

Toki-erakundeek eta Herrizaingo Sailak, bakoitzaren aginpideen esparruan, beren iharduketak koordinatu egin beharko dituzte lege honetan ohartemandako helburuetarako. Ondorioz, bakoitzaren Polizia Kidegoek behar duten informazioa eman beharko diote elkarri eta Polizia Kidego horiek elkarlanean burutuko dituzte beren zereginak.

Las entidades locales y el Departamento de Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinar sus actuaciones a los fines previstos en esta ley. En consecuencia, vendrán obligados a facilitarse la información que precisen sus respectivos Cuerpos de Policía, que deberán colaborar mutuamente en el ejercicio de sus funciones.

21. atala.-

Artículo 21.-

1.- Segurtasunerako Euskal Batzordea eratzen da, topaketarako eta ideia nahiz esperientzien elkartrukaketarako organo gisa, eta segurtasun-politikarekin zerikusia duten edo hark eragiten dien erakunde eta instituzioen iharduketen koherentzia errazteko. Honako Administrazio hauetako ordezkariek parte hartu ahal izango dute Batzorde horretan:

1.- Se crea la Comisión Vasca para la Seguridad, como órgano de encuentro e intercambio de ideas y experiencias en orden a favorecer la coherencia en las actuaciones de las diversas entidades e instituciones implicadas y afectadas por la política de seguridad. Podrán formar parte de dicha Comisión representantes de:

a) Autonomi Elkarteko Administrazioak, honen ordezkarien artean nahitanahiez Herrizaingo Sailak egon beharko duelarik.

a) La Administración de la Comunidad Autónoma, cuya representación integrará necesariamente al Departamento de Interior.

b) Estatuko Administrazioak.

b) Administración del Estado.

c) Toki-Administrazioak.

c) Administración local.

d) Foru-Administrazioak.

d) Administración foral.

e) Euskal Herriko Zuzentza-Administrazioak.

e) Administración de Justicia en el País Vasco.

Era berean, haren bilkuretan parte hartu ahal izango dute Batzordearen helburuetarako interesgarriak diren gizabanako eta erakundeek, publikoak nahiz pribatuak direla.

Asimismo, podrán participar en sus sesiones aquellas personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que resulten de interés a los fines de la Comisión.

2.- Segurtasunerako Euskal Batzordearen eraketa, osakera eta funtzionamendua zuzenduko duten arauak araudiz ezarriko dira.

2.- Reglamentariamente se establecerán las normas que hayan de regir la constitución, composición y funcionamiento de la Comisión Vasca de Seguridad.

22. atala.-

Artículo 22.-

Polizierako iharduketak burutzerakoan polizia zerbitzuak koordinatu eta haiekin elkarlanean iharduteko organo gisa, toki mailako koordinaketa-batzordeak sortu ahal izango dira araudiz ezarritako arauetan oinarrituta. Hori guztia, Autonomi Estatutuaren 17. ataleko 4. idazatian Ertzaintzaren eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen arteko koordinaketari dagokionean ezarrita dagoenaren kaltetan gabe.

Como órgano de coordinación y colaboración de los servicios policiales en la ejecución de intervenciones de esa índole, podrán constituirse Comisiones de coordinación de ámbito local, con sujeción a las normas que reglamentariamente se determinen. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del Estatuto de Autonomía, respecto de la coordinación de la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

V. ATALBURUA

CAPÍTULO V

POLIZIA ZERBITZUAK HOBETZEKO EKIMEN-BULEGOA

OFICINA DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS POLICIALES

23. atala.-

Artículo 23.-

1.- Herrizaingo Sailean, Zerbitzua Hobetzeko Ekimen-Bulegoa egongo da, eta hauxe izango du bere zeregina: edozein administratuk, legeek agintzen dituzten betekizun eta mugei lotuz, polizia zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko aurkezten dituen ekimenak aztertzea, eta zerbitzua hobetzeko egoki erizten dien neurriak har daitezela proposatzea.

1.- En el Departamento de Interior existirá una Oficina de Iniciativas para la Mejora del Servicio, encargada de estudiar las iniciativas dirigidas a la mejora del funcionamiento de los servicios policiales que se presenten por cualquier administrado con sujeción a los requisitos y límites establecidos por el ordenamiento jurídico, y de proponer la adopción de aquellas medidas que estime convenientes para la mejora del servicio.

2.- Ekimen horiek edozein polizia egoitzatan aurkeztu ahal izango dira, eta bertako arduraduna den funtzionaria behartuta egongo da hartu duela adieraztera eta Bulegora bidaltzera.

2.- Las iniciativas podrán ser presentadas en cualquier dependencia policial, y el funcionario responsable de ella estará obligado a acusar recibo y a remitirlas a la Oficina.

3.- Atalburu honen esparrutik at gelditzen dira berarizko araubidea duten administrazio-ekintzen, zigor-legezkoen edo bestelakoen ondorioz egindako eskaerak.

3.- Quedan excluidas del ámbito de este Capítulo las peticiones derivadas de acciones administrativas, penales o de otro orden sujetas a regulación específica.

4.- Jasotako ekimen guztien berri Segurantzako Euskal Batzordeari emango zaio.

4.- De todas las iniciativas recibidas se dará cuenta a la Comisión Vasca de Seguridad.

II. IDAZPURUA

TÍTULO II

EUSKAL HERRIKO POLIZIARI BURUZ

DE LA POLICÍA DEL PAÍS VASCO

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

24. atala.-

Artículo 24.-

1.- Lege honetan ohartemandako ondorioetarako, Autonomi Elkartearen Administrazioaren menpeko eta toki-erakundeen menpeko Polizia Kidegoek osatzen dute Euskal Herriko Polizia.

1.- A los efectos previstos en esta ley, integran la Policía del País Vasco los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales del País Vasco.

2.- Ertzaintza Kidego bakar moduan eratzen da organikoki, eta bertan sartzen dira, Euskal Herriko Estatutuaren 17.5 atalak dioenaren arabera, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen Kidegoak. Halere, Lurralde Historiko bakoitzean egongo da honako izen hau duen Ertzaintzaren zerbitzu bat:

2.- La Ertzaintza se constituye orgánicamente en un Cuerpo único, en el que se integran, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, los Cuerpos de Miñones, Forales y Mikeletes. No obstante, en cada Territorio Histórico existirá un servicio de la Ertzaintza con la siguiente denominación:

. Arabako Foru Aldundiko Miñoien Sekzioa.

- Sección de Miñones de la Diputación Foral de Álava.

. Bizkaiko Foru Aldundiko Foralen Sekzioa.

- Sección de Forales de la Diputación Foral de Bizkaia.

. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mikeleteen Sekzioa.

- Sección de Mikeletes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

3.- Euskal Autonomi Elkarteko udalerri bakoitzaren udaltzaingoko zerbitzu eta langileak udal-Kidego bakar batean sartuko dira.

3.- Se integrarán en un Cuerpo único municipal los servicios y personal de policía local de cada Municipio de la Comunidad Autónoma vasca.

25. atala.-

Artículo 25.-

Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoak herri-legezko izaera eta mailakaturiko egitura eta antolakuntza duten institutu armatuak dira. Horietako kideak, Autonomi Elkarteko Administrazioko edo dagokien udalerrietako funtzionari publiko izango dira, eta beren zereginak betetzerakoan agintaritzaren agente-izaera izango dute lege mailako ondorio guztietarako.

Los Cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados de naturaleza civil y estructura y organización jerarquizada. Sus miembros tendrán la condición de funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma o del municipio respectivo, y en el ejercicio de sus funciones, y a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.

26. atala.-

Artículo 26.-

1.- Euskal Autonomi Elkarteak dituen aginpideen esparruaren baitan, Ertzaintzaren funtsezko zereginak dira pertsonak eta ondasunak babestea, haiek beren eskubide eta askatasunez baliatu ahal izan daitezen bermatzea eta Euskal Autonomi Elkarteko lurralde-eremu osoan herritarren segurtasunaren alde lan egitea. Horretarako, lege-antolakuntzak Segurtasun-Kidegoei egozten dizkien zereginak betetzen ditu.

1.- En el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ertzaintza tiene como misión esencial proteger a las personas y bienes, garantizar el libre ejercicio de sus derechos y libertades y velar por la seguridad ciudadana en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. A tales efectos, ejerce las funciones que a los Cuerpos de Seguridad atribuye el ordenamiento jurídico.

2.- Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioek lege honetan berariz esleitzen zaizkien zereginak beteko dituzte.

2.- Las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes ejercerán las funciones que específicamente se les asignan en esta ley.

27. atala.-

Artículo 27.-

1.- Udaltzaingoek zeregin hauek betetzen dituzte:

1.- Los Cuerpos de Policía Local ejercen las siguientes funciones:

a) Udalerrietako agintariak babestea eta haien eraikuntza eta instalakuntzak jagon edo zaintzea.

a) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidatzea.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Ordenantza, Bando eta gainerako udal xedapen eta ekintzei buruzko Administrazio-Polizia lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legedia bete dadin ardura hartzea ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan.

d) Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias.

e) Auzi-Poliziaren zereginetan parte hartzea, Auzi-Poliziako Unitateei lagunduz.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando con las Unidades de Policía Judicial.

f) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz.

f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

g) Aurrea hartzeko eginbideak eta lege-hauste diren egintzak eragoztera zuzendutako iharduketa oro burutzea.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.

h) Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

2.- Aurreko idazatiaren c) eta g) lerroaldietan ohartemandakoaren indarrez egindako iharduketen berri emango zaio alor horretan aginpide orokorra duen Segurtasun Indar edo Kidegoari.

2.- De las actuaciones practicadas en virtud de lo previsto en los párrafos c) y g) del apartado anterior, se dará cuenta a la Fuerza o Cuerpo de Seguridad con competencia general en la materia.

3.- Toki-erakundearen lurralde-eremuan ihardungo dute haren menpekoak diren Udaltzaingoek, eta lurralde-eremu horretatik kanpora ere ihardun ahal izango dute larrialdi edo premiazko egoeretan, aginpidedun agintariak hala eskatuta, dagokion Alkateak horretarako baimena ematen dien kasuetan.

3.- Los Cuerpos de Policía Local actuarán en el ámbito territorial correspondiente a la entidad local de la que dependan, pudiendo hacerlo fuera del mismo en situaciones de emergencia o necesidad en que, requeridos para ello por la autoridad competente, estén autorizados por el Alcalde respectivo.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

DEONTOLOGIAKO ARAU-BILDUMA

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

28. atala.-

Artículo 28.-

Estatutuarekiko eta gainontzeko lege-antolakuntzarekiko begirunerik handiena izanez egiteratuko da, eta horri dagokio legeak ezartzen dizkion betebeharrak betetzea, Autonomi Elkartearen alde lan eginez eta pertsona guztiak, beren eskubide eta askatasunez baliatzea galerazi diezaieten legez kontrako ekintzetatik babestuz.

El servicio público de policía se ejercerá con absoluto respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y al mismo incumbe cumplir los deberes que le impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales que impidan el libre ejercicio de sus derechos y libertades.

29. atala.-

Artículo 29.-

Euskal Herriko Poliziako kideek Auzitegietako agintaritzari men egingo diote, eta Auzi-Polizia diren aldetik bete behar dituzten zereginetan, Zuzentza-Administrazioaren esanetara eta haren menpe egongo dira legeek ezarritako modu eta neurrietan.

Los miembros de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los Tribunales, y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las Leyes.

30. atala.-

Artículo 30.-

1.- Euskal Herriko Poliziako kideen jokabidea hobespen politikorik eta alderdikeriarik gabekoa izango da guztiz, eta gehiegikeriazko eta bidegabeko edozein ekintza galeraziko dute, berdintasun eta bereizkeriarik ezarekiko sortarauei eta Konstituzioan eta Giza Eskubideei buruzko Mundu-mailako Adierazpenean aipatzen diren beste guztiei uneoro begirune izanez.

1.- Los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con absoluta neutralidad política e imparcialidad, y evitarán cualquier práctica abusiva o arbitraria respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación, y los demás que se consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2.- Zintzo eta duintasunez jokatu beharko dute beti, eta beren zereginei zor zaien uste ona eta itzala galtzea nahiz zerbitzuaren edo Administrazioaren izen ona edo eraginkortasuna arriskuan jartzea ekar dezaketen jokabide orori itzuri egin beharko diote. Ustelkeria-ekintza guztietatik bereziki jare izan eta horrelakoen aurka erabaki sendoz jokatu behar dute.

2.- Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, evitando todo comportamiento que pueda significar pérdida de la confianza y consideración que requieren sus funciones, o comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la Administración. En particular deben abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a éstos resueltamente.

3.- Herritarrekin dituzten harremanetan jokabide zuzena eta arretazkoa izan beharko dute, eta esku hartzen dutenean zergatik eta zein helbururekin egiten duten ahalik eta argibide gehienez azaldu beharko dute. Hala behar izanez gero, eta beren iharduketekin zerikusia duten pertsonek hala eskatzen badiete, poliziak direla egiaztatu beharko dute.

3.- En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato correcto y esmerado, proporcionando información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de sus intervenciones. Acreditarán su condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus actuaciones.

31. atala.-

Artículo 31.-

Beren lanbideko iharduketan mailaketa eta menpekotasun printzipioen arabera ihardungo dute; beraz, agintariei eta beren gainetik daudenei begirunea zor diete eta haiek esandakoari men egin beharko diote. Halere, argi eta garbi lege-hauste edo legeen aurkakoak diren aginduak ez dituzte bete beharko, eta hori gertatuz gero, ez da inolako diziplinazko neurririk hartuko.

En su actuación profesional se regirán por los principios de jerarquía y subordinación, debiendo respeto y obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos. Ello no obstante, se abstendrán de cumplir órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes, sin que en tal caso pueda ser adoptada ninguna medida disciplinaria contra ellos.

32. atala.-

Artículo 32.-

Beren zereginak direla eta dakizkiten gertakariak oro isilpean gorde beharko dituzte, zeregin horien egiterapenak edo legearen manuek bestela jokatzeko agintzen ez badiete.

Deberán guardar secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, salvo que el ejercicio de las mismas o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.

33. atala.-

Artículo 33.-

Polizi lanak berezkoak dituen eginkizunak lanetik kanpo daudela ere zaindu behar dituzte Euskal Herriko Poliziako kideek beti legearen eta herritarren segurtasunaren alde eskuhartu beharko dutela, eta istripuak, ezbehar publikoak nahiz zorigaitz partikularrak gertatzen direnean ere lagundu egin beharko dute.

Los miembros de la Policía del País Vasco están obligados, incluso fuera del servicio, a observar los deberes inherentes a su función, debiendo intervenir siempre en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, y prestar auxilio en los casos de accidentes, calamidades públicas o desgracias particulares.

34. atala.-

Artículo 34.-

1.- Euskal Herriko Poliziako kideek, beren zereginak betetzerakoan, behar den kemenez ihardungo dute, eta arrazoizkoa denean bakarrik baliatuko dira indarraz. Beren esku dauden baliabideak erabiltzeko orduan, egokitasun, premia eta heintasun printzipioak hartuko dituzte kontutan.

1.- En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza más allá de lo razonable y rigiéndose por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

2.- Ezingo dituzte armak erabili beren edo besteren biziarentzat nahiz gorputz-osotasunarentzat arrisku larria dagoenean edo herritarren segurtasunarentzako arrisku larriko kasuetan izan ezik. Erabili behar izanez gero, aurreko idazatian aipatzen diren printzipioen arabera egingo dute. Su-armak erabiltzea azken neurritzat joko da, eta armatua dagoen norbaitek kontra egiten duenean edo poliziaren nahiz beste norbaiten bizia nola edo hala arriskuan jartzen denean bakarrik erabili ahal izango dira, bestelako neurriak erabiliz atxilotzea edo menderatzea lortzen ez bada.

2.- No deberán utilizar las armas salvo que exista un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que concurra un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. El uso de armas de fuego se considerará como medida extrema, no debiendo emplearse salvo que se les ofrezca resistencia armada o se ponga en peligro de algún otro modo su vida o la de terceras personas, y no pueda detenerse o reducirse al agresor mediante otro tipo de medidas.

35. atala.-

Artículo 35.-

Norbait atxilotzen dutenean, behar bezala egiaztatu beharko dute Euskal Herriko Poliziako kide direla eta lege-antolakuntzak eskatzen dituen izapide, epe eta eskakizunak arretaz beteko dituzte.

Cuando detengan a una persona, deberán identificarse debidamente como miembros de la Policía del País Vasco, y darán cumplimiento con la debida diligencia a los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

36. atala.-

Artículo 36.-

1.- Euskal Herriko Poliziako kideek atxilotzen dituzten pertsonen eta bere zainpean dituztenen bizia eta gorputz-osotasuna zainduko dituzte, eta beraien ohore eta duintasuna eta legez dagozkien eskubideak errespetatuko.

1.- Los miembros de la Policía del País Vasco velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detengan o que se encuentren bajo su custodia, y respetarán su honor y dignidad y los derechos que legalmente les corresponden.

2.- Ezingo dute hildurazko edo bestelako tratu anker, giza duintasunaren aurkako edo lotsagarririk eman, eman erazi edo onartu, ez eta aitzakiatzat jarri gaineko norbaiten agindurik edo gerra sortzeko nahiz Estatuko segurtasunarentzako arriskua bezalako egoera berezirik.

2.- No podrán infligir, instigar o tolerar acto alguno de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como amenaza de guerra o de la seguridad nacional, o cualquier otra emergencia pública, como justificación.

3.- Beren zainpean daudenen osasuna behar bezala babesten dela bermatu beharko dute. Haien osasun-egoerak hala eskatzen baldin badu, medikuaren laguntza izan dezaten arduratuko dira eta kontu egiten dienaren esanak beteko dituzte, beti ere zainpean daudenen jagotaldia bermatzeko beharrezko diren neurriak gutxitu gabe.

3.- Asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia. Cuando el estado de las mismas lo requiera, les procurarán asistencia médica y seguirán las instrucciones del facultativo que les atienda, cuidando en todo caso que no se produzca merma alguna en las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vigilancia.

37. atala.-

Artículo 37.-

1.- Euskal Herriko Poliziako kideek iharduketaren bat legezko eta araudizko arauak hautsiz edo urratuz egiten badute, horren arduradun zuzena norbera izango da, Administrazioari horren ondorioz legokiokeen ondarezko erantzukizunaren kaltetan izan gabe.

1.- Todo miembro de la Policía del País Vasco es responsable personal y directo de los actos que lleve a cabo en su actuación profesional infringiendo o vulnerando las normas legales y reglamentarias, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que como consecuencia de los mismos pueda corresponder a la Administración.

2.- Halere, beren zereginak betetzerakoan egindako egintzengatik erantzukizuna eskatzen dieten auzibide guztietan, profesional batek ordezkatuak eta defendatuak izateko eskubidea izango dute Euskal Herriko Poliziako kideek. Hori, beren gainetik duten Administrazio publikoaren kontura izango da eta hark izendatuko ditu profesionalak.

2.- No obstante, los miembros de la Policía del País Vasco tendrán derecho a ser representados y defendidos por profesionales designados por la Administración pública de la que dependan, y a cargo de ésta, en todas las actuaciones judiciales en que se les exijan responsabilidades por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Sendetsitako epailetza-ebazpenak, erantzukizuna eskatzea ekarri duten egintzak polizia iharduketa araupetzen duten arauak hautsiz egin dela egiaztatzea gertatuz gero, Administrazioa dagokion atzerabideko eskubideaz baliatu ahal izango da.

Cuando la resolución jurisdiccional firme acreditare que los hechos causantes de la exigencia de responsabilidad se produjeron contraviniendo las normas reguladoras de la actuación policial, la Administración podrá ejercitar la correspondiente acción de regreso.

38. atala.-

Artículo 38.-

Honako arau-bilduma honetan ezarritako zerbait hautsi dela edo hautsiko dela uste izateko funtsezko arrazoirik baldin badute, beren gainetik dituztenei eta, hala behar izanez gero, zigortzeko ahalmena duen edozein agintariri jakin erazi beharko diote.

Cuando tengan motivos fundados para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código, informarán a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier autoridad que tenga atribuciones correctivas.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

ETENGABEKO HEZIKETA, EUSKALDUNTZEA

FORMACIÓN PERMANENTE, EUSKALDUNIZACIÓN

39. atala.-

Artículo 39.-

1.- Euskal Herriko Poliziako kideek beren zereginak egoki betetzea bermatuko duen etengabeko lanbide heziketa eta gaikuntza izango dute. Era berean, Euskal Administrazio publikoak beren menpeko poliziako funtzionariek behar bezalako hizkuntz gaitasuna lor dezaten saiatuko dira.

1.- Los miembros de la Policía del País Vasco recibirán una formación y capacitación profesional permanente que garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones. Asimismo, las Administraciones públicas vascas procurarán la adecuada capacitación lingüística de los funcionarios de policía de ella dependientes.

2.- Euskal Polizi-Ikastegiak heziketarako ekintzak prestatuko ditu aldizkako programen bidez, lanbiderako ahalmena eta gaitasuna iraun arazi eta hobetzeko; aipatu programak aldian-aldikoak, orokorrak eta Euskal Herriko Poliziako funtzionari guztientzat izango dira.

2.- La Academia de Policía del País Vasco elaborará las programaciones de aquellas actividades de carácter formativo tendentes al mantenimiento y mejora de las aptitudes y capacidad profesional, que tendrán carácter general y periódico para todos los funcionarios de la Policía del País Vasco.

3.- Heziketarako ekintzen hartzaileak zein izango diren, helburuen eta polizi zerbitzuetan sortutako beharren arabera zehaztuko dira. Ekintza horiek hartzaile diren langile guztiek egin beharko dituzte, polizia zerbitzuak behar bezala betetzearen kaltetan gabe.

3.- Los destinatarios de las distintas actividades formativas se determinarán en función de sus objetivos y de las necesidades de cobertura de los servicios de policía. El desarrollo de tales actividades, sin menoscabo de la correcta prestación de los servicios policiales, se realizará por todo el personal al que vayan destinadas.

4.- Aginduzkotzat ezartzen diren ekintzak nahitanahiez egin beharko dituzte hartzaile diren funtzionariek, eta ateratako etekina doakionaren espedientean erasota utziko da.

4.- Las actividades que se establezcan con carácter preceptivo serán de obligada realización por los funcionarios a los que estén destinadas, y el rendimiento obtenido se hará constar en el expediente personal del interesado.

5.- Heziketazko edozein ekintza burutzeak eta, hala egokituz gero, gainditzeak ez du, berez, lanpostu zehatz bati atxikitzeko eskubiderik emango. Halere, eta deialdian berariz hala ohartematen denean, lortutako heziketa eta ezagupenak beharrezko dituzten lanpostu huts guztiak eskatu beharko dituzte ekintza gainditzen duten funtzionariek, egiten den lehenengo deialdian eta lehentasunez; hala ez badute egiten, derrigorrez horietako edozein lanposturi atxikiak izan daitezke.

5.- La realización y, en su caso, superación de cualquier actividad formativa no otorgará, por sí sola, derecho a la adscripción a un determinado puesto de trabajo. Ello no obstante, y cuando así figure expresamente previsto en la convocatoria, los funcionarios que la superen estarán obligados a solicitar, en la primera convocatoria que se produzca y con carácter preferente, todas aquellas vacantes que requieran para su provisión de la formación y conocimientos adquiridos, pudiendo, de no hacerlo así, ser adscritos con carácter forzoso a cualquiera de ellas.

40. atala.-

Artículo 40.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegia bere menpeko irakastegietan egindako ikasketak aginpidedun Administrazioak baliokidetu ditzan arduratuko da. Horretarako, kontutan hartuko da ikasketa horien izaera eta iraupena, hala nola ikastaro bakoitzean parte hartzeko eskatzen den titulazioa, eta erakunde mailako laguntza sustatuko da, Hezkuntz Administrazioarena, Unibertsitatearena, Epai-Agintaritzarena, eta irakaskuntza-gaiekin zerikusia duten bestelako erakunde, etxe edo tegiena.

1.- La Academia de Policía del País Vasco procurará la convalidación académica, por la Administración competente, de los estudios que se cursen en los centros de enseñanza de él dependientes. A tal fin, se tendrán en cuenta la naturaleza y duración de dichos estudios y las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos, y se promoverá la colaboración institucional de la Administración Educativa, Universidad, Poder Judicial y otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los fines docentes.

2.- Ikastegiak, bertan eman ditzan ikastaroetan, beste ikastetxe ofizialetan aurrez gainditu dituztela egiaztatu dezatenak, horiek ikasten ari behar izatetik jare utziko ditu, eta hori araudiz erabaki dadin eran egingo du.

2.- La Academia, en los cursos que imparta en su seno, podrá eximir de determinadas materias a quienes acrediten haberlas superado previamente en otros centros educativos oficiales, en la forma que se determine reglamentariamente.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

LANPOSTU-ZERRENDAK

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

41. atala.-

Artículo 41.-

1.- Lanpostu-zerrendetan agertzen dira hurrenkeran jarrita Euskal Herriko Polizia Kidegoetako eskala eta kategoria desberdinetako funtzionarientzako gordeta dauden lanpostuak.

1.- Las relaciones de puestos de trabajo constituyen la expresión ordenada del conjunto de puestos de los Cuerpos de la Policía del País Vasco reservados a los funcionarios de sus distintas escalas y categorías.

2.- Lanpostu-zerrendek honako xehetasun hauek adierazi beharko dituzte gutxienez:

2.- Las relaciones de puestos de trabajo deberán indicar, al menos, los siguientes extremos:

a) Lanpostuaren izena.

a) Su denominación.

b) Betetzeko sistema.

b) Sistema de provisión.

c) Lanpostuan iharduteko izan behar den eskala edo kategoria.

c) Escala o categoría a la que se reserve su desempeño.

d) Lanpostuan iharduteko eskatzen diren eskakizunak; horien artean nahitanahiez hizkuntz eskakizunak egon beharko du eta, hala egokituz gero, aginduzko izaten hasten den egunak.

d) Requisitos exigidos para su desempeño, entre los que deberá figurar necesariamente el perfil lingüístico y, en su caso, la fecha de preceptividad.

e) Lan-izendapenagatik dagokion osagarri-maila eta, hala egokituz gero, berarizko osagarria.

e) Nivel de complemento de destino y, en su caso, complemento específico.

f) Bete beharreko gutxieneko iraunaldia, baldin eta lanpostuan iharduteak eskatzen dituen heziketazko eta gaikuntzazko ezaugarri berezietan oinarritzen bada ekonomi eta eraginkortasun arrazoiengatik.

f) Período de mínima permanencia a que se encuentre sujeto, siempre que éste se fundamente, atendiendo a razones de economía y eficacia, en las especiales características de formación o capacitación que requiera su desempeño.

g) Bete beharreko gehieneko iraunaldia, burutu behar diren zereginen ezaugarri bereziek eragindakoa, baldin eta gaitasun fisikoari edo oreka psikikoari buruzko arrazoiek hala aholkatzen badute.

g) Período de máxima permanencia a que se encuentre sujeto, motivado por las especiales características de las funciones a desarrollar y siempre que razones de capacidad física o equilibrio psíquico así lo aconsejen.

3.- Era berean, lanpostu-zerrendek zehaztuko dituzte, bertan agertzen diren lanpostuen artean, bigarren iharduerako egoeran dauden langileek betetzeko modukoak direnak.

3.- Asimismo, las relaciones de puestos determinarán, de entre los comprendidos en las mismas, aquellos que sean susceptibles de desempeño por personal en situación de segunda actividad.

4.- Lanpostu-zerrenden bidez sortu, aldatu, bateratu eta ezabatuko dira lanpostuak.

4.- La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

5.- Atal honetan ezarritakoa toki-Administrazioari dagokionean, lanpostu-zerrendak prestatzeari buruz Toki-Araubideko Oinarriak araupetzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90.2 atalean ohartemandakoa aplikatuz eman daitezkeen arauen kaltetan gabe ulertuko da.

5.- Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá, en cuanto se refiere a la Administración local, sin perjuicio de las normas que, en relación a la confección de las relaciones de puestos de trabajo, pueden dictarse en aplicación de lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

42. atala.-

Artículo 42.-

1.- Ertzaintzari dagokionez, Herrizaingo Sailari dagokio lanpostu-zerrendak onestea, eta toki-Administrazioaren menpeko Polizi Kidegoei dagokienez berriz, dagokion toki-erakundeko aginpidedun organoari. Nolanahi ere, lanpostu-zerrendak aurrekontuetako aurrikuspenei egokituko zaizkie, eta bertan ezingo da agertu dagokion urteko ekitaldirako aurrekontu-zerrendetan ohartemandako kredituen bidez ordaindu ezin den lanposturik.

1.- La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo corresponderá al Departamento de Interior, en la Ertzaintza, y al órgano competente de la respectiva entidad local en los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local. En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones presupuestarias, sin que puedan contener puestos cuya dotación no pueda ser atendida con los créditos contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio correspondiente.

2.- Lanpostu-zerrendak, hala nola bertan egindako aldaketak, Ertzaintzaren Albistarian argitaratuko dira, edo dagokion Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean toki-erakundeetakoak baldin badira.

2.- Las relaciones de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Boletín de la Ertzaintza, o en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente cuando se trate de entidades locales.

43. atala.-

Artículo 43.-

1.- Lanpostuak maila desberdinetan sailkatuko dira eta funtzionari orok maila horietakoren bati dagokion norbere gradua izango du.

1.- Todo funcionario poseerá un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo.

2.- Orohar Autonomi Elkarteko Administrazioko funtzionarientzat ezarritakoaren arabera araupetuko da norbere gradua, honako lege honetan eta honen egiterapenerako emandako xedapenetan berariz ohartemandakoan izan ezik.

2.- El grado personal se regirá por lo dispuesto con carácter general para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma vasca, salvo en lo expresamente previsto en esta ley y en las disposiciones dictadas en su desarrollo.

3.- Ertzaintzako funtzionariek norbere gradua lortzea ahalbideratuko duten berarizko ikastaroak edo bestelako eskakizun objetiboak Herrizaingo Sailak zehaztuko ditu. Ikastaroetan parte hartu ahal izateko prozedura eta bestelako eskakizun objetiboak finkatzea merezimendu eta gaitasun irizpideetan soilik oinarrituko dira.

3.- La determinación de los cursos específicos u otros requisitos objetivos que posibiliten la adquisición del grado personal para los funcionarios de la Ertzaintza será efectuada por el Departamento de Interior. El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se fundará exclusivamente en los criterios de mérito y capacidad.

V. ATALBURUA

CAPÍTULO V

AUKERAKETA

SELECCIÓN

1. SAILA

SECCIÓN I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

44. atala.-

Artículo 44.-

1.- Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoetako funtzionarien aukeraketa dagokion Administrazio publikoak burutuko du deialdi publiko bidez, eta esku-hartze librearen, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak, hala nola aukeraketa-bidearen iragarkuntzarena betetzen direla bermatuko du.

1.- La selección de los funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se llevará a cabo por la Administración pública correspondiente mediante convocatoria pública, garantizando el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad del proceso selectivo.

2.- Egin beharreko proba-moten eta bete beharreko zereginen edukien arteko egokitasuna zainduko dute aukeraketa-bideek, eta horretarako, sartu ahal izango dira ezagupen orokor edo berarizkoei buruzko ariketak, teorikoak nahiz praktikoak, test psikoteknikoak, ahalmen fisikoei buruzko probak, elkarrizketak, heziketa-ikastaroak, praktika-aldiak, eta zereginak betetzeko ezagumenik eta baldintza psikiko eta fisikorik aproposenak dituzten pertsonen aukeraketa bermatzeko egokia den bestelako edozein sistema.

2.- Los procesos selectivos cuidarán la adecuación entre el tipo de pruebas a realizar y el contenido de las funciones a desempeñar, pudiendo incluir, a tales efectos, ejercicios de conocimientos generales o específicos, teóricos o prácticos, test psicotécnicos, pruebas de aptitud física, entrevistas, cursos de formación, períodos de prácticas y cualesquiera otros sistemas que resulten adecuados para garantizar la selección de quienes reúnan las condiciones cognoscitivas, psíquicas y físicas más apropiadas para el desempeño de la función.

45. atala.-

Artículo 45.-

1.- Polizia Kidegoetan sartzeko deialdien edukiak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen V. Idazpuruan ezarritako oharpenei egokituko zaizkie, eska daitezkeen euskararen hizkuntz gaitasun mailei dagokienean eta hizkuntza hori jakiteari eman beharko litzaiokeen balioari dagokionean.

1.- El contenido de las convocatorias para el ingreso en los Cuerpos de Policía del País Vasco se adecuará, en cuanto a los niveles de competencia lingüística en euskera exigibles y a la valoración que hubiera de otorgarse al conocimiento de dicha lengua, a las previsiones establecidas en el Título V de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

2.- Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko egiten diren proben eduki eta moduak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ezarritako aginduei atxikiko zaizkie. Proba horietan, aipatu erakundeko ordezkari bat epaimahai kalifikatzaileko kide izango da.

2.- El contenido y forma de las pruebas destinadas a la acreditación de los perfiles lingüísticos se ajustará a las prescripciones establecidas por el Instituto Vasco de Administración Pública. En tales pruebas, un representante de dicho Instituto formará parte del tribunal calificador.

46. atala.-

Artículo 46.-

Bete beharreko lanpostu hutsen izaerari begira, aukeraketa-bideetan sartu ahal izango dira lanpostu horietan iharduteak eskatzen duen ahalmen bereziari egokitutako berarizko probak, dagokion eskala edo kategoriara sartzeko eska daitekeen egokitasun orokorra neurtzeko beharrezko direnen kaltetan gabe. Deialdi horien ondorioz sartzen diren funtzionariak haiek sortu dituzten lanpostu hutsei atxikiko zaizkie, lehen lan-izendapen gisa, berezitasun hori etorkizunean bete ditzaketenen kaltetarako izan gabe.

En atención a la naturaleza de las vacantes a proveer, los procesos selectivos podrán incluir pruebas específicas acordes a la particular aptitud que requiera su desempeño, sin perjuicio de las que resulten necesarias para evaluar la idoneidad general exigible para el ingreso en la escala o categoría de que se trate. Los funcionarios que ingresen en virtud de tales convocatorias serán adscritos a las vacantes que las motiven, como primer destino, sin que tal particularidad implique menoscabo o detrimento alguno para los futuros que puedan proveer.

47. atala.-

Artículo 47.-

1.- Aukeraketa-bideetarako deialdiak, hala nola haien oinarri-arauak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, edo dagokion Lurralde Historikoko Aldizkarian toki-erakundeetakoak baldin badira.

1.- Las convocatorias de los procesos selectivos, juntamente con sus bases, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, o en el del Territorio Histórico respectivo cuando correspondan a entidades locales.

2.- Deialdiaren oinarri-arauek honako hauek jaso beharko dituzte nahitanahiez:

2.- Las bases de la convocatoria deberán contener necesariamente:

a) Lanpostuen zehaztapena, Kidegoa, eskala eta kategoria, nahiz titulazio-taldea adieraziz.

a) Determinación de las plazas a las que se refieran, expresando el Cuerpo, escala y categoría, y el grupo de titulación.

b) Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

b) Requisitos que deban reunir los aspirantes.

c) Probak, programak eta, hala egokituz gero, merezimenduen zerrenda, hala nola baloraziorako irizpide eta arauak.

c) Las pruebas, programas y, en su caso, relación de méritos, así como los criterios y normas de valoración.

d) Epaimahaiaren osakera.

d) La composición del tribunal.

e) Heziketa-ikastaroaren eta praktika-aldiaren ezaugarrien zehaztapena.

e) La determinación de las características del curso de formación y período de prácticas.

f) Araudiz ezartzen diren gainerako xehetasunak.

f) Los demás extremos que reglamentariamente se determinen.

3.- Deialdiek bete behar diren lanpostuak zehaztuko dituzte, eska daitezkeen hizkuntz eskakizunak eta barne-aurrerabiderako gordetzen diren lanpostuak adieraziko dituztelarik.

3.- Las convocatorias determinarán las plazas que hubieran de proveerse, expresando los perfiles lingüísticos exigibles y el número de ellas que se reserven a promoción interna.

4.- Administrazio publiko bakoitzeko organo aginpidedunek onetsi ahal izango dituzte, bakoitzari dagozkion eremuetan, ondorengo deialdietan aplikatzeko oinarri-arau orokorrak. Oinarri-arau horiek argitaratuak daudenean, dagozkien deialdiek adierazi gabe utzi ahal izango dituzte, noiz eta zein Aldizkari Ofizialetan argitaratu ziren jartzen baldin bada.

4.- Los órganos competentes de cada Administración pública podrán aprobar, en sus respectivos ámbitos, bases generales para su aplicación a sucesivas convocatorias. Cuando tales bases hubieran sido publicadas, las correspondientes convocatorias podrán omitir el texto comprendido en aquéllas, haciendo expresa referencia a las mismas y a la fecha y Boletines Oficiales de su publicación.

48. atala.-

Artículo 48.-

1.- Aukeraketa-sistema osatzen duten proben garapena eta neurketa epaimahaiei dagokie, horretarako guztizko autonomia funtzionalaz baliatuko direlarik; aukeraketa-bidearen objetibotasunaren arduradun izango dira eta deialdiaren oinarri-arauak betetzen direla bermatuko dute.

1.- El desarrollo y evaluación de las pruebas que integren el sistema selectivo corresponderá a los tribunales, que actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

2.- Epaimahaien izendapenak berezitasun-printzipioa betetzen dela bermatuko du. Horren indarrez, botoa emateko eskubidea duten epaimahaiko kide guztiek, sartzeko eskatzen den ikasketa maila-berari edo goragokoari dagokion titulazioa izan beharko dute, eta horietatik erdiak, gutxienez, ezagupen-alor berari dagokiona. Dena dela, Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak izendatutako ordezkari bat egongo da epaimahaietan.

2.- El nombramiento de los tribunales garantizará el cumplimiento del principio de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus miembros con derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad de ellos, al menos, una correspondiente a la misma área de conocimientos. En todo caso, en los tribunales figurará un representante designado por la Academia de Policía del País Vasco.

3.- Epaimahaiek erabaki ahal izango dute beren lanetara aholkulari espezialistak sartzea, aukeraketa-bidea osatzen duten proba guztietarako nahiz batzuetarako, beren aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko direnak beren espezialitateei dagozkienetan.

3.- Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades.

49. atala.-

Artículo 49.-

1.- Epaimahaien ebazpenak behartze-indarrekoak izango dira funtzionari-izendapena egitea dagokion organoarentzat, horrek, baliogabetu ditzakeen araugabetasunen bat gertatuz gero, Administrazioaren ihardunbidea araupetzen duten arauen arabera berraztertu ahal izatearen kaltetan gabe.

1.- Las resoluciones de los tribunales serán vinculantes para el órgano al que competa el nombramiento como funcionario, sin perjuicio de que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo.

2.- Epaimahaiek ezingo dute dei egindako lanpostuak baino izangai gehiago aukeratu gisa aldarrikatu, mugapen hori hausten duten proposamenak erabat eta berez baliogabeak izango bait dira.

2.- Los tribunales no podrán declarar seleccionados un número mayor de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas que infrinjan tal limitación.

50. atala.-

Artículo 50.-

1.- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak eskatuta, toki-Administrazioaren menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartzeko oinarri-arauak zehaztuko ditu, zeinak Ertzaintzako eskala eta kategoria baliokideentzat ezarritakokoen pareko irizpideetara egokituko diren, eta, bereziki, aukeraketa-saioetako programak, edukia eta egitura mugatuko ditu.

1.- El Gobierno Vasco, a propuesta de la Academia de Policía del País Vasco, determinará las reglas básicas para el ingreso en las escalas y categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local, ajustándose a criterios análogos a los establecidos para las de la Ertzaintza que sean equivalentes, y en particular los programas, contenido y estructura de los procesos selectivos.

2.- Esandako Ikastegiak gauzatu ahal izango ditu toki-Administrazioaren menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartzeko aukeraketa-bideak, dagokion udalerriak hala egozten dionean. Nolanahi ere Institutu horri dagokio sartu aurretik egin beharreko heziketa-ikastaroak eta praktika-aldiak antolatu eta burutzea, lege honetako 7. atalaren 2. idazatian ezarritakoaren kaltetan gabe.

2.- Cuando así se le encomiende por el municipio respectivo, a la referida Academia podrá llevar a cabo la ejecución de los procesos selectivos para el ingreso en las escalas y categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local. En todo caso, corresponderá a dicha Academia la organización y desarrollo de los cursos de formación y períodos de prácticas previos al ingreso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 de esta ley.

2. SAILA

SECCIÓN II

AUKERAKETA-SISTEMAK

SISTEMAS DE SELECCIÓN

51. atala.-

Artículo 51.-

1.- Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoetan sartzeko, norgehiagoka, lehiaketa edo lehiaketa-norgehiagoka sistemak erabiliko dira, eta horiek aukeraketa-bidearen beste aldi bat izango diren heziketa-ikastaro eta praktika-aldiekin osatuko dira.

1.- El ingreso en los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se llevará a cabo mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, que se complementarán, como una fase más del proceso selectivo, con la realización de cursos de formación y períodos de prácticas.

2.- Aukeraketa-probak lehiaketa-norgehiagoka sistemaren bidez egiten direnean, lehiaketa-aldiaren balorazioak ezingo du gainditu norgehiagokan lor daitekeen gehieneko puntuazioaren ehuneko berrogeitabost, eta lehiaketan lortutako puntuazioa ezingo da erabili norgehiagokako ariketak gainditzeko edo horietan lortutako kalifikazioak aldatzeko.

2.- Cuando las pruebas selectivas adopten el sistema de concurso-oposición, la valoración de la fase de concurso no podrá exceder del cuarenta y cinco por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la de oposición, sin que la puntuación obtenida en aquélla pueda ser utilizada para superar los ejercicios de la oposición o alterar las calificaciones obtenidas en ellos.

52. atala.-

Artículo 52.-

1.- Heziketa-ikastaroak eta praktika-aldiak ezingo dira aldi berean burutu, eta bakoitzak nahiz biek elkarturik ezingo dute hogeitamar hilabete baino gehiago iraun.

1.- Los cursos de formación y períodos de prácticas no podrán simultanearse en su desarrollo, sin que la duración de cada uno de ellos, ni la acumulada de ambos, pueda exceder de treinta meses.

2.- Beren iharduketa-alorren arabera izangaiaren osoko heziketa alde batetik, eta, bestetik, lan-izendapeneko haren Administrazioaren polizia zerbitzuen egitura eta funtzionamenduaren berarizko ezagupena lortzeko egokienak diren etxe eta egoitzetan burutuko dira praktika-aldiak.

2.- Los períodos de prácticas se desarrollarán en aquellos centros o dependencias que, en razón de sus áreas de actividad, resulten más adecuados para procurar la formación integral del aspirante y el particular conocimiento de la estructura y funcionamiento de los servicios policiales de su Administración de destino.

53. atala.-

Artículo 53.-

1.- Heziketa-ikastaroak eta praktika-aldiak baztertze-indarrekoak izango dira, banaka hartuta, eta haiek ez gainditzeak ekarriko du izangaia, berez eta besterik gabe, aukeraketa-bidetik kanpo uztea eta dagokion eskala edo kategoriara sartzeko izan zitzakeen eskubideak oro galtzea.

1.- Los cursos de formación y períodos de prácticas tendrán carácter eliminatorio, individualmente considerados, y su no superación determinará la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su ingreso en la correspondiente escala o categoría.

2.- Aurreko idazatian adierazitakoa horrela izanik ere, ezinbesteko arrazoiak direla eta heziketa-ikastarora edo praktika-aldira sartzen ez diren izangaiek edo horiek bukatzen ez dituztenek burutzen diren hurrengoetan parte hartu ahal izango dute, eragozpenak desagertu ondoren. Ikastaroa eta praktikak antolatu eta burutzeaz arduratzen den organoari dagokio arrazoiak balioestea, eta berak hartu beharko du egoki den erabakia.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellos aspirantes que, concurriendo causa de fuerza mayor, no se incorporen al curso o período de prácticas o no lleguen a completar los mismos, podrán hacerlo en los siguientes que se celebren, una vez desaparecidas las circunstancias impeditivas. La apreciación de la causa corresponderá al órgano responsable de la organización y desarrollo del curso y prácticas, al que competerá adoptar la resolución que proceda.

54. atala.-

Artículo 54.-

1.- Heziketa-ikastaroetara eta praktika-aldietara iristen diren izangaiak praktika-aldiko funtzionari izendatuko dira, eta egoera horretan egongo dira ikastaroa nahiz praktika-aldia hasten denetik harik eta karrerako funtzionari izendatzen diren arte edo aukeraketa-bidetik baztertzen diren arte.

1.- Los aspirantes que accedan a los cursos de formación y períodos de prácticas, serán nombrados funcionarios en prácticas, permaneciendo en dicha situación desde el inicio del curso o prácticas y hasta tanto se produzca su nombramiento como funcionario de carrera o su exclusión del proceso selectivo.

2.- Praktika-aldiko funtzionariak direla, sartu nahi duten kategoriako sailkapen-taldeari dagozkion soldata eta ordainketa berezia adinako lansaria jasoko dute, eta horri, praktikak lanpostu batean ihardunez betetzen badira, lanpostu horrentzat esleitutako lansari osagarria gehituko zaio. Hala ere, jadanik Kidego bereko beste kategoria batekoak direnek, bertan iharduneko zerbitzuan ari direlarik, beren jatorriko lanpostuek adierazita lituzketen lansari berak izango dituzte, baldin eta idazati honetan ohartemandakoak jasotzea aukeratzen ez badute.

2.- Como funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo de clasificación de la categoría en la que aspiren a ingresar, que se incrementará, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, en las retribuciones complementarias asignadas a éste. Ello no obstante, quienes ya pertenezcan a otra categoría del mismo Cuerpo, hallándose en situación de servicio activo en la misma, conservarán las retribuciones que tuvieran señaladas en su puesto de origen, salvo que opten por el percibo de las previstas en este apartado.

3.- Ikastaroak eta praktika-aldiak dirauten bitartean, edo horiek bukatzerakoan, behar adina medikuntza-alorreko proba egitera behartu ahal izango dira izangaiak, kategoriara sartu ahal izateko ezarrita dagoen medikuntza-arrazoiengatiko bazterketen taulari egokitzen zaizkion ala ez egiaztatzeko. Egindako probetatik bazterketarako arrazoiren bat dagoelako ondorioa ateratzen baldin bada, izangaia aukeraketa-bidetik baztertzeko proposatu ahal izango du organo arduradunak, gaixotasunaren edo akats fisikoaren larritasunaren arabera, eta izendapena egitea dagokion organoak hartuko du egoki den erabakia.

3.- Durante el curso y prácticas, o al término de las mismas, los aspirantes podrán ser sometidos a cuantas pruebas médicas sean precisas en orden a comprobar su adecuación al cuadro de exclusiones médicas establecido para el ingreso en la categoría. Si de las pruebas practicadas se dedujera la concurrencia de alguna causa de exclusión, el órgano responsable podrá proponer, en función de la gravedad de la enfermedad o defecto físico, la exclusión del aspirante del proceso selectivo, correspondiendo al órgano competente para efectuar el nombramiento adoptar la resolución que proceda.

55. atala.-

Artículo 55.-

Ikastaroaren eta praktiken arduradunak diren heziketa-etxeek emandako kalifikazioak behartze-indarrekoak izango dira karrerako funtzionari izendatzea dagokien Administrazioko organoentzat, horrek Administrazioaren ihardunbidea araupetzen duten arauen arabera berraztertu ahal izatearen kaltetan gabe.

Las calificaciones asignadas por los centros de formación responsables del curso y prácticas serán vinculantes para el órgano de la Administración a la que competa efectuar el nombramiento como funcionario de carrera, sin perjuicio de que éste pueda proceder a su revisión en la forma prevista en la normativa reguladora del procedimiento administrativo.

3. SAILA

SECCIÓN III

EUSKAL HERRIKO POLIZIA KIDEGOETAN SARTZEA

INGRESO EN LOS CUERPOS DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

56. atala.-

Artículo 56.-

1.- Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoetako Agente-kategoriara sartzea norgehiagoka edo lehiaketa-norgehiagoka libre bidez egingo da.

1.- El ingreso en la categoría de Agente de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se efectuará mediante oposición o concurso-oposición libre.

2.- Agente Lehen, Ofiziale-ondoko eta Ofiziale kategorietara sartzea barne-aurrerabidez egingo da, eta norgehiagoka, lehiaketa edo lehiaketa-norgehiagoka sistemen bidez.

2.- El ingreso en las Categorías de Agente Primero, Suboficial y Oficial se efectuará por promoción interna mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición.

3.- Komisario-ondoko kategoriara sartzea barne-aurrerabidez eta txanda librez egingo da norgehiagoka, lehiaketa eta lehiaketa-norgehiagoka sistemen bidez. Dauden lanpostu hutsetatik ehuneko berrogeitamarreraino gorde ahal izango dira txanda librez bete daitezen.

3.- El ingreso en la categoría de Subcomisario se efectuará por promoción interna y turno libre mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, pudiendo reservarse para su provisión por turno libre hasta un cincuenta por ciento de las vacantes existentes.

4.- Komisario, Intendente eta Intendenteburu kategorietara sartzea barne-aurrerabidez egingo da, norgehiagoka, lehialeta edo lehiaketa-norgehiagoka sistemen bidez.

4.- El ingreso en las Categorías de Comisario, Intendente y Superintendente se efectuará por promoción interna mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición.

5.- Ertzaintzako Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartzea barne-aurrerago da, norgehiagoka, lehiaketa eta lehiaketa-norgehiagoka sistemen bidez. Halere, lanpostu hutsak barne-aurrerabidez betetzen ez badira, txanda libreko deialdia egin ahal izango da horietarako.

5.- El ingreso en la escala de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza se efectuará por promoción interna mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición. Ello no obstante, de no proveerse las vacantes por promoción interna, podrá procederse a su convocatoria en turno libre.

57. atala.-

Artículo 57.-

Barne-aurrerabideko txandan betetzen ez diren lanpostuek txanda libreko deialdikoen kopurua gehituko dute, azken sistema hori aplikatzea dagokionean. Txanda librean bete gabe gelditzen diren lanpostuak barne-aurrerabideko txandako deialdikoei gehituko zaizkie.

Las plazas no cubiertas por el turno de promoción interna acrecerán a las convocadas en turno libre, cuando este último sistema sea de aplicación. Las vacantes que resulten en turno libre se incrementarán a las convocadas por el turno de promoción interna.

58. atala.-

Artículo 58.-

Barne-aurrerabidez sartzeak txanda librean sartzeko ezarrita dauden proba berberak gainditzea eskatuko du. Halere, barne-aurrerabidez lehiatzen diren funtzionariak libre gelditu ahal izango dira jatorriko kategorian sartzeko eskatutako ezagupenak egiaztatzeko nahiz beren zereginak burutzerakoan ziurtatuak dituzten ezagupenak egiaztatzeko egiten diren proba edo heziketarako iharduketa teoriko-praktikoak egitetik, baldin eta deialdiaren oinarri-arauetan horrela zehaztuta badago.

El acceso por promoción interna requerirá la superación de las mismas pruebas que las establecidas para el ingreso en turno libre. Ello no obstante, los funcionarios que concurran por promoción interna podrán ser eximidos de la realización de aquellas pruebas o actividades formativas teórico-prácticas que estén encaminadas a la acreditación de conocimientos ya exigidos para el ingreso en la categoría de procedencia, o acreditados durante el ejercicio profesional, siempre que así se determine en las bases de la convocatoria.

59. atala.-

Artículo 59.-

1.- Barne-aurrerabideko txandaz lehiatzeko, eta dagokion kategoriara sartzeko ezarritako eskakizun orokorren kaltetan izan gabe, funtzionariek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

1.- Para concurrir por el turno de promoción interna, y sin perjuicio de los requisitos generales establecidos para el ingreso en la correspondiente categoría, los funcionarios deberán reunir los siguientes:

a) Agente Lehen kategoriara sartzeko, Agente-kategorian iharduneko zerbitzuan aritzea, bertan bi urteko benetako zerbitzu-aldia bete izana eta hutsegite astun edo oso astunak egiteagatik zigortua ez izana, ezarritako zigorra baliogabetu ez bada.

a) Para el ingreso en la categoría de Agente Primero, hallarse en situación de servicio activo en la categoría de Agente, haber completado dos años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

b) Ofiziale-ondoko eta Ofiziale kategorietara sartzeko, dagokion eskalako hurrengo kategoria apalagoan iharduneko zerbitzuan aritzea, Ofiziale-ondokoen lanpostu hutsak betetzerakoan Agente Lehenarena izango delarik, bertan lau urteko benetako zerbitzu-aldia bete izana eta hutsegite astun edo oso astunak egiteagatik zigortua ez izana, ezarritako zigorra baliogabetu ez bada.

b) Para el ingreso en las categorías de Suboficial y Oficial, hallarse en situación de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, que será la de Agente Primero cuando se trate de proveer las vacantes de Suboficial, haber completado cuatro años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

c) Komisario eta Komisario-ondoko kategorietara sartzeko, dagokion eskalako hurrengo kategoria apalagoan iharduneko zerbitzuan aritzea, Komisario-ondoko lanpostu hutsak betetzerakoan Ofizialearena izango delarik, bertan lau urteko benetako zerbitzu-aldia bete izana eta hutsegite astun edo oso astunak egiteagatik zigortua ez izana, ezarritako zigorra baliogabetu ez bada.

c) Para el ingreso en las categorías de Comisario y Subcomisario, hallarse en situación de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, que será la de Oficial cuando se trate de proveer vacante de Subcomisario, haber completado cuatro años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

d) Intendente eta Intendenteburu kategorietara sartzeko, dagokion eskalako hurrengo kategoria apalagoan iharduneko zerbitzuan aritzea, Intendente lanpostu hutsak betetzerakoan Komisarioarena izango delarik, bertan bost urteko benetako zerbitzu-aldia bete izana eta hutsegite astun edo oso astunak egiteagatik zigortua ez izana, ezarritako zigorra baliogabetu ez bada.

d) Para el ingreso en las categorías de Intendente y Superintendente, hallarse en situación de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, que será la de Comisario cuando se trate de proveer vacantes de Intendente, haber completado cinco años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

e) Ertzaintzako Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartzeko, Kidegoko beste eskalaren batean iharduneko zerbitzuan aritzea, bertan bi urteko benetako zerbitzu-aldia bete izana eta hutsegite astun edo oso astunak egiteagatik zigortua ez izana, ezarritako zigorra baliogabetu ez bada.

e) Para el ingreso en la Escala de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza, hallarse en situación de servicio activo en alguna de las otras escalas del Cuerpo, haber completado dos años de servicios efectivos en el mismo y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

2.- Halaber, barne-aurrerabideko txandaz lehiatu ahal izango dira kategoria batera sartzeko beharrezko titulaziorik ez dutenak ere, baldin eta, kategoria hura dagoen sailkapen-taldearen hurrengo sailkapen-talde apalagoko titulazioa izanik, aurreko idazatian ezarritako eskakizunak betetzen badituzte eta Eusko Jaurlaritzak zehazten dituen gaikuntza-ikastaroak gainditu badituzte, horien antolakuntza eta garapeneko ardura Euskal Herriko Polizi-Ikastegiarena izango dela. Idazati honetan ezarritakoa ez da aplikatuko Ertzaintzako Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartzeko.

2.- Asimismo, podrán concurrir por el turno de promoción interna quienes, careciendo de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría, posean la propia del grupo de clasificación inmediatamente inferior al que aquella corresponda, reúnan los requisitos establecidos en el apartado anterior y hayan superado los cursos de capacitación que se determinen por el Gobierno Vasco, cuya organización y desarrollo corresponderá a la Academia de Policía del País Vasco. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación para el ingreso en la Escala de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza.

3.- Jatorriko kategorian benetako zerbitzu-aldian emandako denbora kontatzeko, iharduneko zerbitzuko egoeran emandako denboraldiari, aukeraketa-bidea gainditu bada behintzat, kategoria horretan sartu aurretik egindako praktika-aldian igarotakoa gehituko zaio, eta kendu, gaixotasunek edo lanetik kanpoko istripuek eragindako bajan emandako denboraldia, lizentziez baliatzen emandakoa eta kategoriak bere dituen zereginak ez betetzea dakarren beste edozein egoeratan emandakoa.

3.- A los efectos de cómputo del tiempo de servicios efectivos en la categoría de procedencia, al período transcurrido en la situación de servicio activo se incrementará el correspondiente al de prácticas previo al ingreso en la misma, siempre que el proceso selectivo hubiera sido superado, y se deducirán los períodos de permanencia en situación de baja por enfermedad o accidente, salvo que lo sea por causa de accidente laboral, en el disfrute de licencias o en cualquier otra circunstancia que conlleve la no prestación de las funciones inherentes a la categoría.

4.- Funtzionariek, gehienez, hiru deialditan parte hartu ahal izango dute eskala eta kategoria berera barne-aurrerabideko txandaz sartzeko. Deialdi bat agortutzat, eta honenbestez kontagaitzat, joko da funtzionaria deialdi horretan parte hartzeko onartua izaten denean. Ez da horrela izango ordea, deia egiten duen organoak libreki balioetsiko duen nahi gabeko eta behar bezala justifikatutako arrazoiren batengatik ez aurkeztea edo aukeraketa-bidea ez bukatzea gertatzen bada. Fakultatibo eta Teknikarien Eskalako lanpostuetarako sarrera ez da idazati honetan ohartemandakoaren menpe egongo.

4.- Los funcionarios podrán participar en un máximo de tres convocatorias para el acceso por el turno de promoción interna a la misma escala y categoría. Se entenderá agotada una convocatoria, y por tanto computable, cuando el funcionario sea admitido a tomar parte en la misma, salvo que la incomparecencia o no finalización del proceso selectivo obedezca a causa involuntaria, debidamente justificada, que será libremente apreciada por el órgano convocante. El acceso a las plazas de la Escala de Facultativos y Técnicos no estará sujeto al límite previsto en este apartado.

III. IDAZPURUA

TÍTULO III

EUSKAL HERRIKO POLIZIAKO KIDEEN ESTATUTU-ARAUBIDEA

RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

FUNTZIONARI IZATERA IRISTEA ETA FUNTZIONARI IZATEARI UZTEA

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO

60. atala.-

Artículo 60.-

Euskal Herriko Polizia Kidego desberdinetako karrerako funtzionari izatera, haietako eskala edo kategorietakoak diren eta aurrekontuetan diruz hornituta dauden lanpostuetara sartzerakoan iristen da, honako eskakizun hauek bata bestearen ondotik bete beharko direlarik:

La condición de funcionario de carrera en los distintos Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se adquiere por el acceso a plazas de plantilla presupuestaria pertenecientes a sus escalas o categorías, mediante el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Aukeraketa-bidea gainditzea.

a) Superación del procedimiento selectivo.

b) Aginpidedun agintariak izendapena egitea.

b) Nombramiento conferido por la autoridad competente.

c) Lanpostuaz jabetzea araudiz ezarrita dagoen epearen barruan.

c) Toma de posesión dentro del plazo reglamentario.

61. atala.-

Artículo 61.-

1.- Funtzionari izateari, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen III. Idazpuruko II. Atalburuaren 37. atalaren lehen idazatian ohartemandako arrazoiren batengatik utziko zaio.

1.- La condición de funcionario se perderá por alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 37 del Capítulo II del Título III de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

2.- Honako hauek ere utziko diote funtzionari izateari:

2.- Asimismo, perderán la condición de funcionario:

a) Edozein administrazio-egoeratan gehieneko iraunaldia bete ondoren edo hori aldarrikatzea eragin zuen arrazoia desagertu ondoren iharduneko zerbitzura nahiz bigarren iharduerara itzultzea eskatzen ez dutenek, norbere interesagatiko borondatezko lan-utzialdiko egoera lortzeko beharrezkoa den benetako zerbitzu-aldirik ez dutelarik.

a) Quienes, transcurrido el período máximo de permanencia en cualquier situación administrativa o extinguida la causa que motivó su declaración, no soliciten el reingreso al servicio activo o segunda actividad, careciendo del tiempo de servicios efectivos necesario para acceder a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

b) Derrigorrezko lan-utzialdiko egoeran daudelarik, lanpostuak betetzeko lehiaketetan parte hartzen ez dutenek edo iharduneko zerbitzura nahiz bigarren iharduerara itzultzen ez direnek, Administrazioak hala agindu arren, norbere interesagatiko borondatezko lan-utzialdiko egoera lortzeko beharrezkoa den benetako zerbitzu-aldirik ez dutelarik.

b) Quienes, hallándose en situación de excedencia forzosa, no participen en los concursos para la provisión de puestos de trabajo o no accedan al reingreso al servicio activo o segunda actividad si así se dispone con carácter obligatorio por la Administración, careciendo del tiempo de servicios efectivos necesario para acceder a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

62. atala.-

Artículo 62.-

1.- Derrigorrezko erretiroa ofizioz adieraziko da funtzionariak legez ezarritako adina betetzen duenean. Salbuespen gisa, iharduneko zerbitzuan jarraitzea luzatu ahal izango da erretiro-saria jasotzeko eskubidea izateko kontagai diren gutxieneko zerbitzuak egin arte, aplikatzea dagokion gizarte-aurrezaintzaren araubidearen arabera, baldin eta interesduna bere zereginak behar bezala betetzeko gai bada.

1.- La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario la edad legalmente establecida. Excepcionalmente, la permanencia en el servicio activo podrá prorrogarse hasta alcanzar el mínimo de servicios computables para causar derecho a la pensión de jubilación, conforme al régimen de previsión social que resulte de aplicación, siempre que el interesado conserve la aptitud necesaria para el correcto desempeño de sus funciones.

2.- Derrigorrezko erretiroa ofizioz edo interesdunak eskatuta, eta dagokion espedientea izapidatu ondoren adierazi ahal izango da, funtzionaria legez ezarritako adinera iritsi aurretik ezintasun fisikoagatik edo ahalmenak gutxituak izateagatik bere zereginak betetzeko betirako ezinduta gelditzen denean.

2.- Se podrá declarar la jubilación forzosa, bien sea de oficio o a petición del interesado, y previa instrucción del correspondiente expediente, cuando, no alcanzando el funcionario la edad de jubilación legalmente establecida, se halle en estado de imposibilidad física o disminución de sus facultades que le incapaciten con carácter permanente para el desempeño de sus funciones.

63. atala.-

Artículo 63.-

1.- Diziplinazko zigor baten ondorioz funtzionari izateari uzten diotenak funtzionaritzarako birgaitu ahal izango dira, Kidegora itzuliz jatorriko eskala eta kategoria berean. Horretarako, zigor-legezko aurrekinak, horrelakorik izanez gero, baliogabetu direla egiaztatu beharko dute, bere gain hartu behar izan dituzten erantzukizunak bete dituztela eta birgaikuntza erabakitzeko aginpidedun den organoaren ustez onura hori merezi izateko jokabidea izan dutela.

1.- Quienes hubieran perdido la condición de funcionario en virtud de sanción disciplinaria podrán ser rehabilitados en tal cualidad, reingresando al Cuerpo en la escala y categoría de origen, siempre que acrediten la cancelación de los antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir y una conducta que, a juicio del órgano competente para acordar la rehabilitación, les haga merecedores de dicho beneficio.

2.- Herrizaingo Sailburuak edo dagokion toki-erakundeko Alkateak erabakiko du birgaikuntza, eta ezingo da eman diziplinazko zigorra sendetsi eta sei urte igaro arte. Birgaikuntzarako eskaera ezesten baldin bada, ezingo da berriz egin bi urte pasa arte.

2.- La rehabilitación se acordará por el Consejero de Interior o por el órgano competente del Ayuntamiento de la respectiva entidad local, sin que pueda concederse hasta transcurridos seis años desde que la sanción disciplinaria hubiera adquirido firmeza. Si la solicitud de rehabilitación fuera desestimada, no podrá reproducirse hasta transcurridos dos años.

3.- Interesdunak gehienez hilabeteko epearen barruan itzuli beharko du iharduneko zerbitzura, birgaikuntza agintzen duen erabakia edo ebazpena jakin erazi ondoko egunetik kontatzen hasita. Horrela egin ezik, eta ezinbesteko arrazoiengatik ez bada, bere eskubidea galduko du eta emandako birgaikuntza baliorik gabe geldituko da.

3.- El interesado deberá reingresar al servicio activo en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique el acuerdo o resolución que disponga la rehabilitación. De no hacerlo así, y salvo causa de fuerza mayor, se le entenderá decaído en su derecho y sin efecto la rehabilitación otorgada.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

LANPOSTUAK BETETZEA

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

64. atala.-

Artículo 64.-

Orohar, lanpostuen atxikipena lanpostuei dagozkien eskala eta kategoria dituzten funtzionari guztien artean bereizketarik gabe egingo da, haiek betetzeko eska daitezkeen betekizun berezien, burutu beharreko zereginen izaeraren ondorio izan eta dagozkien lanpostu-zerrendetan ohartemandakoen kaltetan gabe.

Con carácter general, los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta a todos los funcionarios pertenecientes a la escala y categoría a la que se reserve su desempeño, sin perjuicio de los requisitos específicos que fueran exigibles para su provisión, derivados de la naturaleza de las funciones a realizar y así previstos en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

65. atala.-

Artículo 65.-

1.- Lanpostu-betetzea merezimendu-lehiaketa eta izendapen librea deritzen sistemen bidez egingo da, lanpostu-zerrendetan ezarritakoaren arabera.

1.- La provisión de puestos de trabajo se efectuará, conforme a lo establecido en las relaciones de puestos, a través de los sistemas de concurso de méritos y libre designación.

2.- Lehiaketa da lanpostuak betetzeko sistema normala. Bertan deialdiak ezarritako merezimenduen balioa neurtuko da; merezimendu horien artean, eta lanpostuen ezaugarrien arabera egokiak izan litezkeen beste batzuen kaltetan gabe, antzinatasunaz gainera, hurrengo hauek dira agertu beharrekoak: norbere gradu jakin baten jabe izatea, egindako lanaren balio-espena, heziketa eta trebakuntza ikastaroak, eta ikasketa titulu eta graduak. Era berean, eta bete beharreko zereginen izaeraren arabera, lanpostuaren ezaugarri berezietara izangaia zein neurritan egokitzen den neurtzeko asmoz egin beharreko erizten zaien probak burutu behar direla ezar dezakete deialdiek.

2.- El concurso constituye el sistema normal de provisión. En él se valorarán los méritos establecidos en la correspondiente convocatoria entre los que habrán de figurar, además de la antigüedad, la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento, y las titulaciones y grados académicos, sin perjuicio de aquellos otros que puedan resultar adecuados en función de las características propias del puesto a proveer. Asimismo, y en atención a la naturaleza de las funciones a realizar, las convocatorias podrán establecer la realización de aquellas pruebas que se estimen precisas para evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas características del puesto.

3.- lanpostu-zerrendetan zedarri daitezen lantokiak, zuzendaritzazko izaera edo erantzukizun berezia dutelakoari jaramon eginez, salbuezpenez, izendapen librearen bidez beteko dira.

3.- Excepcionalmente se proveerán mediante libre designación aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en atención a su carácter directivo o de especial responsabilidad.

Araudiz zehaztuko da, langile-errolde osoaren eretzean, izendapen libreen bidez bete ahal izango diren lantokien gehienerako hainbatekoa.

Reglamentariamente se determinará el porcentaje máximo de puestos que, en relación con el total de la plantilla, puedan ser provistos mediante el sistema de libre designación.

4.- Merezimendu-lehiaketaz lortutako lan-izendapenei ezingo zaie uko egin, eta jabetza hartzen denetik bi urte igaro artean ezin izango da horrelako lehiaketetan parte hartu. Behin-behineko atxikipeneko egoeran daudenei ez zaie epe hori aplikatuko, egoera hori 70.2 ataleko c) lerroaldian ezarritakoaren arabera lanpostuari uko egiteak sortua ez bada behintzat.

4.- Los destinos obtenidos por concurso de méritos son irrenunciables, no pudiéndose tomar parte en los sucesivos que se convoquen dentro de los dos años siguientes a la toma de posesión. Dicho límite temporal no será de aplicación a quienes se encuentren en situación de adscripción provisional, salvo que ésta derive de la renuncia al puesto en virtud de lo establecido en el párrafo c) del artículo 70.

5.- Lanpostu bati atxikitako funtzionariek, lanpostu hori gutxieneko iraunaldi berezi baten menpean dagoenean, ezin izango dute lanpostuak betetzeko beste deialdietan parte hartu, kasu bakoitzerako ezarritako denboran, aurreko idazatian aipatutako salbuespena gertatzen ez bada, edo funtzionariek menpekotasunaren ezaugarri eta arrazoi berberak dituen beste lanpostu bat lortu nahi ez badute behintzat.

5.- Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo sujeto a un período especial de permanencia mínima en su desempeño no podrán participar en convocatorias para la provisión de puestos durante el tiempo establecido en cada caso, salvo que se produzca el supuesto que excepciona lo dispuesto en el apartado anterior o que aspiren a otro puesto sometido a igual sujeción y razón de la misma.

66. atala.-

Artículo 66.-

Bigarren iharduerako langilegoak bete ditzakeen lanpostuak izendatzeko orduan, lehentasuna izango dute aipatu administrazio-egoeran dauden funtzionariek, eta horien barruan, lan-istripuaren ondorioz betiko eta guztiz ezinduta dauden horiek.

Cuando se trate de proveer puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en segunda actividad, gozarán de preferencia en su adjudicación los funcionarios declarados en dicha situación administrativa, y, dentro de ellos, quienes se encuentren en situación de incapacidad permanente total que derive de accidente de trabajo.

67. atala.-

Artículo 67.-

1.- Lanpostuak betetzeko deialdiak, lehiaketaren bidezkoak nahiz izendapen librearen bidezkoak, Ertzaintzaren Albistarian argitaratuko dira, edo, deialdia toki-erakunde batena denean, dagokion Lurralde Historikoko Aldizkarian, eta nahitanahiez honako puntu hauek jasoko dituzte:

1.- Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, sea por concurso o por libre designación, se publicarán en el Boletín de la Ertzaintza, o en el del Territorio Histórico respectivo cuando correspondan a entidades locales, y contendrán necesariamente:

a) Lanpostuaren izena, kokapena, maila eta berarizko osagarria.

a) Denominación, localización, nivel y complemento específico del puesto.

b) Lanpostuan iharduteko eskatzen diren betekizunak.

b) Requisitos exigidos para su desempeño.

c) Eskaerak aurkezteko epea; horrek, dagokion Aldizkarian argitaratuko den egunetik hasi eta hamabost egun baino gutxiagokoa izaterik ez du izango.

c) Plazo de presentación de solicitudes, que en ningún caso podrá ser inferior a quince días contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín correspondiente.

d) Merezimenduen balio-taula, egin beharreko berarizko probak, lanpostua betetzeko eskatutako gutxieneko puntuazioa eta aukeraketa-batzordearen osakera.

d) Baremo de méritos, pruebas específicas que se incluyan, puntuación mínima exigida para acceder al puesto y composición de la comisión de selección.

2.- Deialdiaren ebazpena aurreko idazatian ohartemandako moduan argitaratuko da, berariz salbuesten diren lanpostuena izan ezik. Salbuesten diren lanpostu horien ebazpena ez da argitaratuko, lanpostu horietan burutu beharreko zereginen berezko izaerak isilpean eta ezkutuan gorde beharra berekin badakar, doakienei banakako jakinerazpena egitearen kaltetan gabe.

2.- La resolución de la convocatoria se publicará en la forma prevista en el precedente apartado, salvo las de aquellos puestos de trabajo que, por la propia confidencialidad o reserva inherentes a la naturaleza de las funciones a desarrollar, y sin perjuicio de su individual notificación a los posibles interesados, expresamente se excepcionen.

68. atala.-

Artículo 68.-

1.- Lanpostu berezitutzat joko dira beren edukiarengatik edo haietan iharduteko eskatzen diren baldintza bereziengatik dagozkien lanpostu-zerrendetan banakatzen direnak edo gainerako lanpostuetatik desberdintzen direnak.

1.- Se considerarán puestos singularizados aquellos que, por su contenido o las condiciones específicas que requiera su desempeño, se individualicen o distingan de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes relaciones.

2.- Berezitu gabeko lanpostuetan diharduten funtzionariak eskala eta kategoria bereko beste lanpostu baterako izenda daitezke zerbitzuaren premiengatik; lanpostu hori maila eta berarizko osagarri berekoa izango da eta ezin izango du bizileku ofizialaren aldaketarik berekin ekarri.

2.- Los funcionarios que ocupen puestos no singularizados podrán ser asignados, por necesidades de servicio, a otros correspondientes a la escala y categoría ostentada, de igual nivel y complemento específico, siempre que no suponga cambio de residencia oficial.

69. atala.-

Artículo 69.-

1.- Sartu berri diren funtzionariak lanpostuei atxikiko zaizkie aukeraketa-bidearen behin -betiko sailkapeneko lehentasun-hurrenkerari jarraiki, eta funtzionariek adierazitako lehentasunen arabera, baldin eta lanpostuak betetzeko eska daitezkeen beharkizunak betetzen badituzte.

1.- La adscripción de los funcionarios de nuevo ingreso a los puestos de trabajo se efectuará, siguiendo la prelación del orden de clasificación definitiva del proceso selectivo, conforme a las preferencias que aquéllos manifiesten, siempre que reúnan los requisitos exigibles para su provisión.

2.- Barne-aurrerabidez iristen diren funtzionariak eskala eta kategoria berriei dagozkien lanpostuei atxikiko zaizkie, eta txanda libretik heldutako izangaien aldean lehentasuna izango dute bete beharko liratekeen lanpostu hutsen artean aukeratzerakoan.

2.- Los funcionarios que accedan por promoción interna serán adscritos a puestos de trabajo propios de la nueva escala o categoría, gozando de preferencia, sobre los aspirantes que provengan del turno libre, en la elección de las vacantes que hubieran de proveerse.

3.- Aurreko idazatietan aipatu diren funtzionariek ezin izango dute parte hartu lanpostuak betetzeko egiten diren hurrengo deialdietan haien jabetza hartutako unetik bi urte igaro artean. Behin-behineko atxikipeneko egoeran daudenei ez zaie epe hori aplikatuko, egoera hori 70. ataleko 2 c) lerroaldian ezarritakoaren arabera lanpostuari uko egiteak sortua ez bada behintzat.

3.- Los funcionarios a los que se refieren los precedentes apartados no podrán tomar parte en los sucesivos concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo dentro de los dos años siguientes a la fecha de su toma de posesión. Dicho límite temporal no será de aplicación a quienes se encuentren en situación de adscripción provisional, salvo que ésta derive de la renuncia al puesto en virtud de lo establecido en el párrafo 2 c) del artículo 70.

70. atala.-

Artículo 70.-

1.- Estatutuzko erlazioaren egonkortasunaren kaltetan izan gabe, lanpostu batean ihardutea ez da funtzionariaren eskubide bereganatua.

1.- Sin perjuicio de la estabilidad de la relación estatutaria, la ocupación de un puesto de trabajo no constituye un derecho adquirido del funcionario.

2.- Lanpostu batekiko atxikipena uzteko arrazoiak hurrengo hauek izango dira:

2.- Se cesará en la adscripción a un puesto de trabajo por:

a) Lanpostu-zerrenda bidez ezabatzea.

a) Supresión a través de las relaciones de puestos de trabajo.

b) Beste lanpostu baterako izendatzea.

b) Nombramiento para otro puesto.

c) Lanpostuari uko egitea, aginpidedun organoak onartzen badu.

c) Renuncia si fuera aceptada por el órgano competente.

d) Iharduneko zerbitzuko edo bigarren iharduerako egoera uztea, hiru salbuespen dituela: zerbitzu berezietara igarotzen diren funtzionariak, sei hilabete baino epe laburragoko sendetsitako zeregin-geldialdia izan dutenak eta haur bat zaintzeagatik hartutako borondatezko lan-utzialdiko lehen urtean daudenak.

d) Cese en la situación de servicio activo o segunda actividad, con excepción de quienes pasen a la de servicios especiales, suspensión firme de funciones por un período inferior a seis meses o excedencia voluntaria por cuidado de un hijo durante el primer año de permanencia en la misma.

e) Bigarren iharduerako egoerara igarotzea, edozein izanik ere funtzionariaren administrazio-egoera eta lanpostua gordetzeaz egoera horri aitortzen zaion esku-bidea, funtzionariak zuen lanpostuan bigarren iharduerako langileek ihardun ez badezakete behintzat.

e) Pase a la situación de segunda actividad, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentre el funcionario y el derecho a la reserva del puesto de trabajo que a la misma se reconozca, salvo que el puesto ocupado sea de susceptible desempeño por personal en segunda actividad.

f) Gehieneko iraunaldia betetzea.

f) Cumplimiento del período de máxima permanencia.

g) Enkaitzea.

g) Remoción.

3.- Lanpostu bati uko egiteko eskabideak eta onarpenak arrazoituak izan beharko dute, eta ohiz kanpoko kasuetan eta lanpostuko iharduna eraginkortasunez burutu ezina ziurtatzen bada bakarrik erabaki daiteke onarpena.

3.- La solicitud y aceptación de la renuncia a un puesto de trabajo deberán ser motivadas, y ésta sólo podrá acordarse en casos extraordinarios y justificados por imposibilidad de desempeño eficaz del puesto.

4.- Lehiaketa bidez lanpostu batera iristen diren funtzionariak gersortutako arrazoiengatik enkaitu daitezke: batetik, deialdiaren oinarri izandako baldintzak eta lanpostuaren edukia lanpostu-zerrenden bidez aldarazten dituen aldaketa batetik sortutako arrazoiengatik; edo, bestetik, lanpostuak izendatuak dituen zereginak eraginkortasunez betetzea galerazten duen eta emankortasun urrian ezagun den gaitasun-faltagatik. Enkaitzea izendapena egin zuen organoaren arrazoitutako ebazpen bidez burutuko da, kontraesanezko espedientearen ondoren.

4.- Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo, realizada a través de las relaciones de puestos, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño, manifestada por rendimiento insuficiente, que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará, previo expediente contradictorio, mediante resolución motivada del órgano que efectuó el nombramiento.

5.- Bigarren iharduerako langileek iharduteko moduko lanpostuak dituzten funtzionariak beren postuetatik enkaitu daitezke Kidegoaren premia organiko eta funtzionalek hala eskatzen dutenean, kontutan izanik lege honetako 88. atalaren lehen idazatian ohartemandako erabilgaitasun-egoeran dauden langileak. Izendapena egin zuen organoaren arrazoitutako ebazpen bitartez gauzatuko da enkaitzea, lanpostua bigarren iharduerako langileek iharduteko moduko lanpostu gisa aurretik zehaztua dagoenean bakarrik erabaki daitekeena.

5.- Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad podrán ser removidos de los mismos cuando, atendiendo al personal existente en segunda actividad que se encuentre en la situación de disponibilidad prevista en el apartado primero del artículo 88 de esta ley, las necesidades orgánicas y funcionales del Cuerpo así lo requieran. La remoción se llevará a cabo mediante resolución motivada del órgano que efectuó el nombramiento, y sólo podrá acordarse cuando el puesto de trabajo estuviera ya configurado como de susceptible desempeño por personal en segunda actividad.

6.- Izendapen librearen bidez lanpostu bati atxikita dauden funtzionariak aukerakotasunez enkaitu daitezke beren lanpostuetatik.

6.- Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional.

71. atala.-

Artículo 71.-

1.- Lege honetako 70. ataleko 2. idazatiaren a), c), f) eta g) lerroaldietan eta 6. idazatian xedatutakoaren indarrez beren lanpostua utzi behar duten funtzionariak dagozkien eskala eta kategoriako beste lanpostu bateko ihardunari atxikiko zaizkio behin-behineko.

1.- Los funcionarios que cesen en su puesto de trabajo en virtud de lo dispuesto en los párrafos a), c), f) y g) del apartado segundo y apartado sexto del artículo 70, serán adscritos provisionalmente al desempeño de otro puesto propio de su escala y categoría.

2.- Funtzionariak, lehengo lanpostua utzi edo enkaituak izan direlako, postua ezabatu delako edo gehieneko iraunaldia bete delako, lanpostu bati behin-behineko atxikita daudenean, egiten den hurrengo lehiaketan, eta behin soilik, lehentasun-eskubidea izango dute herri berean suertatzen diren lanpostu hutsak betetzeko, baldin eta lanpostu huts horiek ezabatutako edo lehen izandako postuaren lan-izendapenagatiko osagarri-maila bera edo txikiagoa badute.

2.- Los funcionarios adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo como consecuencia del cese o remoción en el anteriormente ocupado, de la supresión del mismo o del cumplimiento del término de máxima permanencia, tendrán derecho preferente para proveer, en el siguiente concurso que se celebre y por una sola vez, las vacantes existentes en la misma localidad que fueran de igual o inferior nivel de complemento de destino al que tuviera asignado el puesto amortizado o anteriormente ocupado.

3.- Funtzionariek, lanpostu bateko behin-behineko ihardunean dauden bitartean, lanpostu horri dagozkion lansari osagarriak eta, beti ere, norbere graduari dagokion lan-izendapenagatiko osagarria jasoko dituzte.

3.- Mientras permanezcan en el desempeño provisional de un puesto de trabajo, los funcionarios percibirán las retribuciones complementarias asignadas al mismo y, en todo caso, el complemento de destino que corresponda a su grado personal.

Aurreko lerroaldian ohartemandakoaren kaltetan gabe, behin-behineko atxikipena lehen izandako lanpostuaren ezabaketak dakarrenean eta berriari dagozkion lansariak ezabatutakoarenak baino txikiagoak direnean, bien artean dagoen aldeagatik aldi baterako osagarri bat jasoko du funtzionariak. Osagarri horrek doakionak parte hartzen duen edo parte har zezakeen lehen lehiaketa ebatzi arte iraungo du.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la adscripción provisional traiga su causa de la supresión del puesto anteriormente ocupado y las retribuciones asignadas al nuevo fueran inferiores a las del amortizado, el funcionario percibirá un complemento transitorio por la diferencia. Dicho complemento se mantendrá hasta la resolución del primer concurso en que el interesado participe o hubiera podido participar.

4.- Behin-behineko atxikipeneko egoeran dauden funtzionariak, egoera horretan daudeino, behartuta daude beren Kidego edo eskalari dagozkion lanpostuak betetzeko deitzen diren lehiaketetan parte hartzera, bete ditzaketen lanpostu huts guztiak eskatuz. Honela egin ezean, haietako edozeini atxiki dakizkioke derrigortasunez.

4.- Los funcionarios en situación de adscripción provisional vendrán obligados, en tanto permanezcan en la misma, a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo propios de su Cuerpo o escala, solicitando la totalidad de las vacantes existentes que puedan proveer. De no hacerlo así, podrán ser adscritos con carácter forzoso a cualesquiera de ellas.

72. atala.-

Artículo 72.-

1.- Ohiz kanpoko kasuetan, eta lanpostuak gordetzen zaizkiela, funtzionariak zerbitzu-manualdirako izenda daitezke beren eskala edo kategoriako beste lanpostuetan iharduteko edo atxikita dauden lanpostuko berarizko zereginak ez diren beste batzuk burutzeko. Halaber, eskala eta kategoria batean behar hainbat funtzionari ez badago, eta zerbitzuaren premiek hala eskatzen badute, zerbitzu-manualdiak eman daitezke funtzionariak berea ez duen kategoria bateko lanpostuetan edo zereginetan ihardun dezan, baina beti ere eskala berean edo gaineko hurrengoan aritu beharko du.

1.- En casos excepcionales, y con reserva de su puesto de trabajo, los funcionarios podrán ser asignados en comisión de servicios al desempeño de puestos de trabajo propios de su escala o categoría o a la realización de funciones distintas de las específicas del puesto al que se hallen adscritos. Asimismo, de no existir funcionarios suficientes en la escala y categoría correspondiente, y si las necesidades del servicio así lo exigen, podrán conferirse comisiones de servicios para el desempeño de puestos de trabajo o funciones propias de otra categoría distinta a la de pertenencia, siempre que sean de la misma escala o de la inmediatamente superior.

2.- Zerbitzu-manualdian norbere gogoz ihardungo da, baina, hala ezin izango balitz, derrigortasunez eman litezke, beharrizanak premiazkoak eta luza ezinezkoak direnetan eta doakionaren entzunaldiaren ondotik.

2.- La comisión de servicios será desempeñada voluntariamente, sin perjuicio de que, si ello no fuera posible, pueda ser conferida con carácter forzoso, siempre que concurran supuestos de urgente o inaplazable necesidad y previa audiencia del interesado.

3.- Zerbitzu manualdiaren iraupena ez da hiru urte baino gehiagokoa izango, berarizko zerbitzuetan duharduen titularraren lantokietakoa denean salbu, eta jaurpide horretan izendatu beharreko lanpostuak agirikoak izango dira, ustez horiek bete nahiko dituztenek ezagun ditzaten.

3.- La duración de la comisión de servicios no podrá exceder de tres años, salvo que se confiera para el desempeño de puestos de trabajo cuyo titular se encuentre en la situación de servicios especiales, y los puestos de trabajo que hubieran de proveerse en tal régimen serán de público conocimiento para los posibles interesados en su desempeño.

4.- Zerbitzu-manualdian dagoen funtzionariak bere kategoriari dagozkion oinarrizko lansariak eta iharduten den lanpostuari dagozkion sari osagarriak jasoko ditu. Hala ere, manu-aldia derrigortasunez eman balitzaio eta iharduten den lanpostuan bere lanpostuarena baino lansari txikiagoa balu, bien artean legokeen aldeagatik osagarri bat jasoko luke doakionak egoera honetan diraueno.

4.- El funcionario en comisión de servicios percibirá las retribuciones básicas correspondientes a su categoría y las complementarias asignadas al puesto desempeñado. Ello no obstante, si la comisión hubiera sido conferida con carácter forzoso y el puesto desempeñado tuviera asignadas unas retribuciones inferiores a las del propio, el interesado percibirá mientras permanezca en tal situación un complemento por la diferencia.

5.- Zerbitzu-manualdia, lanpostu bati zehazki esleituta ez dauden zeregin bereziak burutzeko edo dagozkien lanpostuen jabeek egoera jakin batean ezin burutu dituzten zereginak egiteko ematen denean, funtzionariak bere lanpostuak izendatuta dauzkan lansariak jasoko ditu.

5.- Cuando la comisión de servicios se confiera para la realización de tareas especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo, o de funciones que no puedan ser atendidas coyunturalmente por los titulares de los puestos de trabajo que las tengan atribuidas, el funcionario percibirá las retribuciones señaladas al puesto de trabajo propio.

6.- Zerbitzu-manualdia aukerakotasunez ezeztatu dezake eman zuen organoak, eta honela beteta egon diren lanpostuak beren araudiaren arabera betetzeko eskaini beharko dira egiten den lehen lehiaketan.

6.- La comisión de servicios podrá ser revocada discrecionalmente por el órgano que la confirió, y los puestos de trabajo así provistos deberán ser ofertados para su cobertura reglamentaria en la primera convocatoria que se realice.

73. atala.-

Artículo 73.-

1.- Ertzaintzako eta Udaltzaingoetako lanpostuak, bateko zein besteko funtzionariek bete ditzakete, lanpostu-zerrendetan zehazki ohartemanda dauden baldintzen pean, baldin eta, atal honen 3. idazatiak dioenaren arabera, haien kategoria lanpostu hutseko ihardunarentzat jarritakoaren baliokidea bada eta kasurako ezartzen den heziketa-maila badu.

1.- Los puestos de trabajo de la Ertzaintza y de los Cuerpos de Policía Local podrán ser cubiertos indistintamente por funcionarios pertenecientes a cualesquiera de ellos, en los supuestos en los que así se encuentre expresamente previsto en las relaciones de puestos de trabajo, siempre que, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, pertenezcan a una categoría equivalente a aquella a la que se reserve el desempeño de la vacante y reúnan el nivel de formación que al efecto se establezca.

2.- Funtzionariek, aurreko idazatian ohartemandakoaren indarrez beste Administrazio publiko bateko lanpostu bat betetzera igarotzen badira, jatorriko Administrazioko funtzionari-egoera gordeko dute.

2.- Los funcionarios que en virtud de lo previsto en el apartado anterior pasen a ocupar puestos de trabajo en otra Administración pública conservarán su condición de funcionario de la Administración de origen.

Funtzionariak lan-izendapeneko Administrazioarekin bere erlazio funtzionalari eusten dion bitartean, azken honetan indarrean dagoen legedia aplikatuko zaio eta, bereziki, lanbide-aurrerapenari, administrazio-egoerei eta lansari eta diziplina araubideari buruzko arauak, zerbitzutik behin-betirako baztertzeko zigorra izan ezik, hau jatorriko Administrazioko aginpidedun organoak erabaki beharko bait du.

Mientras mantengan su relación funcional con la Administración de destino, les será de aplicación la legislación vigente en esta última, y en particular las normas relativas a promoción profesional, situaciones administrativas y régimen retributivo y disciplinario, con excepción de la sanción de separación definitiva del servicio, que deberá ser acordada por el órgano competente de la Administración de procedencia.

Dena dela, funtzionariak lan-izendapeneko Administrazioarekin duen erlazioa berez eta besterik gabe iraungita geldituko da, legez ezarritako mugikortasun-bideen indarrez beste Administrazio publiko bateko lanpostu batean ihardutera igarotzen denean.

En todo caso, la relación con la Administración de destino quedará automáticamente extinguida cuando, en virtud de los mecanismos de movilidad legalmente establecidos, pasen a desempeñar un puesto de trabajo en otra Administración pública.

3.- Eusko Jaurlaritzak araudiz zehaztuko du Euskal Herriko Polizia Kidego guztietako kategorien arteko baliokidetasuna, bai eta jatorrikoa ez den beste Kidego batean kategoria bereko lanpostuak betetzeko eska daitekeen heziketa-maila. Poliziara sartzeko gainditu diren betekizun eta probei nahiz egin nahi diren heziketa eta trebakuntza aldiei begira zehaztuko da heziketa-maila, ezarri daitezen gaikuntza-ikastaro osagarrien kaltetan gabe; gaikuntza-ikastaro horien antolakuntza Euskal Herriko Polizi-Ikastegiari dagokiola.

3.- El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente la equivalencia entre las categorías de los distintos Cuerpos de Policía del País Vasco, así como el nivel de formación exigible para proveer puestos de trabajo propios de las mismas en otros Cuerpos distintos al de procedencia. El nivel de formación se determinará atendiendo a los requisitos y pruebas superadas para el ingreso y a los períodos de formación y perfeccionamiento realizados, sin perjuicio de los cursos complementarios de capacitación que al efecto se establezcan, cuya organización corresponderá a la Academia de Policía del País Vasco.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

LANSARIAK

RETRIBUCIONES

74. atala.-

Artículo 74.-

Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoetako funtzionarien lansarien egitura eta araubidea Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen III. Idazpuruko VII. Atalburuan ezarritakoak araupetuko ditu.

La estructura y régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII, Título III, de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

DERECHOS Y DEBERES

75. atala.-

Artículo 75.-

Euskal Herriko Polizia Kidegoak osatzen dituzten funtzionariek honako hauetarako eskubidea izango dute:

Los funcionarios que integran los Cuerpos de la Policía del País Vasco tendrán derecho:

a) Kargua izateko eta beren lanpostuan irauteko, lege honetan ohartemandako mugen eta baldintzen barruan.

a) Al cargo y a la permanencia en su puesto de trabajo, con sujeción a los límites y condiciones previstos en esta ley.

b) Lansariak jasotzeko, iharduten diren lanpostuaren eta dagokien gizarte-aurrezaintzako araubidearen arabera.

b) A ser retribuidos conforme al puesto de trabajo que desempeñen y al régimen de previsión social que les corresponda.

c) Administrazio-karrerarako eta barne-aurrerabiderako.

c) A la carrera administrativa y a la promoción interna.

d) Etengabeko lanbide-heziketarako.

d) A la formación profesional permanente.

e) Beren lan-baldintzak zehazten direnean informatuak egoteko eta parte hartzeko, legeek ezarritakoaren arabera.

e) A la información y participación en la determinación de sus condiciones de trabajo, en los términos establecidos en las leyes.

f) Osasun-sorospiderako eta aitortzen zaizkien gizarte-laguntzetarako, eta laneko segurtasun eta garbitasunerako.

f) A la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales que se reconozcan, así como a la seguridad e higiene en el trabajo.

g) Norbere espedientea libreki ezagutu eta iristeko.

g) A conocer y acceder libremente a su expediente individual.

h) Eskubide eta askatasun sindikalez baliatzeko, legeek ezarritakoaren arabera.

h) Al ejercicio de los derechos y libertades sindicales, en los términos establecidos en las leyes.

i) Iharduneko zerbitzuan emandako urte oso bakoitzagatik, gutxienez hilabeteko oporrak, edo, ihardunean emandako denbora laburrago denean, horren heinean dagozkien egunetakoak hartzeko. Oporrak noiz hartu, zerbitzuen premien menpean geldituko da.

i) A disfrutar por cada año completo de servicio activo de al menos un mes de vacaciones retribuidas, o de los días que en proporción les correspondan cuando el tiempo trabajado fuese menor. El momento de su disfrute quedará subordinado a las necesidades de servicio.

j) Euskal Funtzio Publikoari buruzko legean orokortasunez ezarritako lizentziak izateko, funtzionarien lanbide-estatutu bereziaren ondorioz araudiz egin daitezkeen egokipenen kaltetan gabe.

j) A las licencias establecidas con carácter general en la Ley de la Función Pública Vasca, sin perjuicio de las adaptaciones que en vía reglamentaria puedan adoptarse como consecuencia de su peculiar estatuto profesional.

k) Beren bizitza-maila eta gizarte-baldintzak hobetzeko, dagozkien Administrazioek sustatutako gizarte-laguntzari buruzko neurri zehatzen bidez.

k) A una mejora de su nivel de vida y condiciones sociales a través de medidas concretas de atención social fomentadas por las Administraciones respectivas.

76. atala.-

Artículo 76.-

Lege honetan ohartemandako deontologiako arau-bildumak eta bestelako arauek ezartzen dizkieten eginbeharrak betetzearen kaltetan gabe, bizilekuarekiko betebeharra dute Euskal Herriko Polizia Kidegoak osatzen dituzten funtzionariek. Bizilekuarekiko betebeharra betetzeko, Herrizaingo Sailak, edo dagokion toki-erakundeko aginpidedun organoak, kasu bakoitzean gertatzen diren geografia eta azpiegiturei buruzko baldintzak aintzat hartuz, lurralde-eremua edo barrutia zehaztuko du, eta funtzionariak bertan izan beharko du bizilekua.

Sin perjuicio del cumplimiento de los deberes que les vienen impuestos en el código deontológico y demás previsiones contempladas en esta ley, los funcionarios que integran los Cuerpos de Policía del País Vasco están vinculados por el deber de residencia. En cumplimiento del mismo, deberán residir en el ámbito territorial o circunscripción que se determine por el Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, atendiendo a los condicionantes geográficos y de infraestructura concurrentes en cada caso.

77. atala.-

Artículo 77.-

1.- Herrizaingo Sailak edo kasuari dagokion toki-erakundeko aginpidedun organoak lanaldiaren iraupena eta antolaketa zehaztuko ditu, bai eta atseden, ordutegi eta jaien araubidea ere.

1.- La duración y ordenación de la jornada de trabajo y el régimen de descansos, horarios y fiestas serán las que se determinen por el Departamento de Interior o el órgano competente de la respectiva entidad local.

2.- Ohiz besteko kasuetan, zerbitzu arrazoiek aholkatuz gero, funtzionariei lanegunetik kanpo dei dakieke zerbitzurako. Era berean, eta arrazoi berak direla eta, poliziaren dependentzietan egoteko betebeharra ezarri dakieke, edo gertutasun-egoeran egotekoa.

2.- En casos excepcionales, cuando existan razones de servicio que lo hagan necesario, los funcionarios podrán ser requeridos para el servicio fuera de su jornada de trabajo. Asimismo, y por las mismas razones, podrá imponerse la obligación de permanecer en las dependencias policiales o mantenerse en situación de disponibilidad.

78. atala.-

Artículo 78.-

1.- Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionariak indarrean dagoen legedian ezarritako elkartezintasun-araubidea zehazki betetzera behartuta daude, eta, era berean, euskal Administrazio publikoak hala bete dadin eskatzera.

1.- Los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco vendrán obligados a observar estrictamente el régimen de incompatibilidades establecido en la legislación vigente, y las Administraciones públicas vascas a la exigencia de su cumplimiento.

2.- Sektore publikoan edo pribatuan bigarren lanpostu batean edo bigarren iharduera batean aritzeko beharrezkoa izango da, beti ere, berariz eta aurretik egindako elkargarritasun-adierazpena, indarrean dagoen legediak ohartematen dituen kasuetan bakarrik emango dena.

2.- El desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público o privado requerirá, en todo caso, la previa y expresa declaración de compatibilidad, que únicamente se otorgará en los casos previstos en la vigente legislación.

V. ATALBURUA

CAPÍTULO V

ZERBITZU-EGINTZA

ACTO DE SERVICIO

79. atala.-

Artículo 79.-

1.- Funtzionari batek, herriarentzat lanean ari dela, beste norbaiten alde, bere bizitza arriskuan ipinirik ere, ohiz kanpoko polizia iharduketa bat burutzen duenean, eta horrek bere-biziko tasunak -bere burua eskaintzea, ausardia, gizabidea edo gizartearenganako elkartasuna- agerian jartzen dituenean, zerbitzu-egintzatzat jo daiteke polizia-iharduketa hori.

1.- Podrá ser declarado acto de servicio la actuación policial de carácter extraordinario realizada por un funcionario ejerciendo el servicio público en beneficio de un tercero, aun a riesgo de la propia vida, que ponga de manifiesto cualidades excepcionales de entrega, valor, espíritu humanitario o solidaridad social.

2.- Funtzionari baten istripuzko heriotza edo beste ezein indarkeriazko heriotze, zerbitzu egiten edo bere zereginak betetzen ari dela gertatzen bada, zerbitzu-egintzatzat joko da.

2.- La muerte en accidente, o cualquier otra muerte violenta de un funcionario, siempre que sea durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de acto de servicio.

80. atala.-

Artículo 80.-

1.- Zerbitzu-egintza den ala ez erabakitzea Herrizaingo Sailburuari dagokio, Euskal Polizia Kontseiluari edo dagokion Udalbatzari, sindikaritza-ordezkaritzari entzun ondoren.

1.- La declaración de acto de servicio corresponderá al Consejero de Interior, oído el Consejo de la Ertzaintza, o al Pleno de la respectiva entidad local, oída la representación sindical.

2.- Zerbitzu-egintzatzat jotzeak berekin dakartzan ondorioak araudiz zehaztuko dira.

2.- Reglamentariamente se determinarán los efectos que comporte la declaración de acto de servicio.

VI. ATALBURUA

CAPÍTULO VI

ADMINISTRAZIO-EGOERAK

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

81. atala.-

Artículo 81.-

1.- Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionariak ondoren aipatuko diren administrazio-egoeretakoren batean egongo dira:

1.- Los funcionarios de los Cuerpos de la Policía del País Vasco podrán hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

a) Iharduneko zerbitzuan.

a) Servicio activo.

b) Beste euskal Administrazio publiko bateko zerbitzuan.

b) Servicio en otras Administraciones públicas vascas.

c) Zerbitzu berezietan.

c) Servicios especiales.

d) Derrigorrezko edo borondatezko lan-utzialdian.

d) Excedencia, forzosa o voluntaria.

e) Geldialdian.

e) Suspensión.

f) Bigarren ihardueran.

f) Segunda actividad.

2.- Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen III. Idazpuruko V. Atalburuan ezarritakoak eta atalburu honek dituen xehetasunek araupetuko dituzte arestian aipatu diren egoerak.

2.- Dichas situaciones se regirán por lo dispuesto en el Capítulo V del Título III de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, con las particularidades que en éste se contienen.

82. atala.-

Artículo 82.-

1.- Ordezkaritza-organo publikoetarako hauteskunde batzuetan hautagai izan nahi duten funtzionariak norbere borondatezko lan-utzialdiko funtzionaritzat joko dira, iharduneko zerbitzuan edo bigarren ihardueran ari direnak hautaezinak bait dira. Kargurako hautatuak izanez gero, legeen arabera dagokien administrazio-egoerara igaroko dira. Hautatuak ez baldin badira, iharduneko zerbitzura edo bigarren iharduerara itzultzeko eskatu beharko dute hogeitamar eguneko epean gehienera, eta, horrela egin ezean, norbere interesagatiko borondatezko lan-utzialdira igaroko dira, baldin eta horretarako eskatzen diren beharkizunak betetzen badituzte.

1.- Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria a los funcionarios que deseen participar como candidatos a elecciones para órganos representativos públicos, siendo la permanencia en servicio activo o segunda actividad causa de inelegibilidad. Si fueran elegidos para el cargo, pasarán a la situación administrativa que legalmente les corresponda. En caso contrario, deberán solicitar el reingreso al servicio activo o segunda actividad en el plazo máximo de treinta días, pasando, de no hacerlo así, a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, siempre que reúnan los requisitos exigidos para ello.

2.- Aurreko idazatian ohartemandako borondatezko lan-utzialdiko egoeran dauden funtzionariek ez dute inolako lansaririk jasoko horretan dauden bitartean. Hala ere, lanpostua gordetzeko eskubidea izango dute, eta egoera horretan emandako denbora kontagai izango da hirurtekoetarako, norbere gradua finkatzeko eta gozamen-sarien eskubideetarako.

2.- Los funcionarios en la situación de excedencia voluntaria prevista en el apartado anterior no devengarán retribución alguna mientras permanezcan en ella. No obstante, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo, y el tiempo de permanencia en la misma será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos.

83. atala.-

Artículo 83.-

Zeregin-geldialdia behin-behinekoa edo sendetsia izan daiteke, eta dirauen bitartean funtzionaria bere zereginez eta bere egoerari dagozkion eskubideez gabetuko da, 84. atalaren 3. idazatian erabakitakoaren kaltetan gabe.

La suspensión de funciones podrá ser provisional o firme, y durante la misma el funcionario quedará privado del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 84.

84. atala.-

Artículo 84.-

1.- Salbuespen gisa, diziplinazko edo auzibidezko prozedura bat izapidatzen den bitartean behin-behineko geldialdia erabaki daiteke bermezko neurri gisa, aginpidedun organoaren arrazoitutako ebazpen bidez, interes publikoaren babesak hala eskatzen duenean, eta geldialdia adieraztea aginduzkoa izango da funtzionaria espetxeratzeko ebazpenik izan bada.

1.- Con carácter excepcional, la suspensión provisional podrá acordarse como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento disciplinario o judicial, mediante resolución motivada del órgano competente, cuando así lo exija la protección del interés público, y se declarará preceptivamente si contra el funcionario se hubiera dictado auto de prisión.

2.- Behin-behineko geldialdiko denbora ezingo da sei hilabetekoa baino luzeagoa izan, ondoko kasuotan ezik: diziplinazko espedienteak doakionari egotz dakiokeen etenaldia izan badu edo, espedientea amaitzeko, egintza berengatik marrukeriazko lege-haustea dela eta izapidatzen den zigor-legezko prozeduraren azken ebazpena bakarrik falta bada, diziplinazko espedientea bukatu arte luza daitekeelarik, azken kasu honetan, geldialdiko denbora. Geldialdia funtzionaria espetxeratzeko ebazpenaren ondorioz gertatu denean, epaia jaso arte edo askatzeko agintzen den arte luzatuko da.

2.- El tiempo de suspensión provisional no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del expediente disciplinario imputable al interesado o que la finalización de éste se halle pendiente de la resolución definitiva de un procedimiento penal por delito doloso que se tramite por los mismos hechos, pudiendo prolongarse, en este último caso, hasta que concluya el expediente disciplinario. Cuando la suspensión tuviera lugar por haberse dictado contra el funcionario auto de prisión, se prolongará hasta tanto recaiga sentencia o se decrete la libertad.

3.- Behin-behineko geldialdia duenak oinarrizko lansariak eta familiarengatiko laguntzak jasotzeko eskubidea izango du, diziplinazko espedientea dela eta doakiona ez agertzea edo berari egotz dakiokeen espediente-atzeratzea gertatu ezik, bi kasuok edozein lansari jasotzeko eskubidea galeraziko bait dute.

3.- El suspenso provisional tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas y ayuda familiar, salvo en los supuestos de incomparecencia o dilación del expediente disciplinario imputable al mismo, que determinará la pérdida del derecho a toda retribución.

4.- Espedientea ebatzi ondoren, geldialdia ez bada sendetsitzat jotzen, ez eta zerbitzutik baztertzea erabakitzen, funtzionaria bere lanpostura berehala itzuliko da, jaso ez dituen lansariak emango zaizkio eta behin-behineko geldialdiko egoeran eman duen denbora iharduneko zerbitzutzat hartuko zaio.

4.- Si, resuelto el expediente, la suspensión no fuera declarada firme ni se acuerda la separación del servicio, procederá la incorporación inmediata del funcionario a su puesto de trabajo, el abono de las retribuciones dejadas de percibir y el cómputo como servicio activo del tiempo permanecido en la situación de suspenso provisional.

85. atala.-

Artículo 85.-

Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionariak, Ertzaintzaren Fakultatibo eta Teknikarien Eskalako funtzionariak salbuesten direlarik, bigarren iharduerako egoerara igaro daitezke ondoren aipatuko diren zioak direla eta:

Los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, con excepción de quienes pertenezcan a la Escala de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza, podrán pasar a la situación de segunda actividad por alguna de las siguientes causas:

a) Eusko Legebiltzarrak legez kategoria bakoitzerako zehaztuko duen adina betetzea.

a) Cumplimiento de la edad que se determine por ley del Parlamento Vasco para cada categoría.

b) Kategoriako berezko zereginetan eraginkortasunez iharduteko ahalmen fisiko edo psikikoen gutxiegitasun ageriko eta itxuraz iraunkorra, 87. atalean ohartemandakoarekin bat etorriaz.

b) Insuficiencia apreciable, y presumiblemente permanente, de las facultades físicas o psíquicas necesarias para el eficaz desempeño de las funciones propias de la categoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.

86. atala.-

Artículo 86.-

1.- Adinagatik bigarren iharduerako egoerara igarotzea, funtzionariak duen administrazio-egoera zein den berdin delarik, ofizioz adieraziko da, baina, egoera hau iharduneko zerbitzukoa ez bada, bertan jarrai dezake. Kasu horretan, lanpostua gordetzeko eskubidea, eskubide hori dagokien egoeretan, aurretik zuen lanpostuko iharduna bigarren iharduerako egoeran burutu ahal izateak ala ez izateak baldintzatuko du.

1.- El pase a la situación de segunda actividad en razón de la edad se declarará de oficio, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentre el funcionario, sin perjuicio de que, si ésta fuera distinta a la de servicio activo, pueda continuar en la misma. En este último caso, el derecho a la reserva del puesto de trabajo, en aquellas situaciones que lo tengan reconocido, se entenderá condicionado a que el ocupado anteriormente resulte de susceptible desempeño en la nueva situación de segunda actividad.

2.- Aurreko idazatian esandakoa horrela izanik ere, eta Kidegoan dauden langileen erabilgaitasunari eta Kidegoaren premia organiko eta funtzionalei erantzunez, bigarren iharduerako egoerara igaro daitezkeen funtzionarien gehieneko kopurua muga dezakete, urte eta kategoria bakoitzerako, Herrizaingo Sailak eta toki-erakundeetako aginpidedun organoek, eta finkatutako kopurutik kanpo gelditzen direnei iharduneko zerbitzuan irautea luza diezaiekete adina betetzen den egunen hurrenkerari atzekoz aurrera jarraituz. Orobat, bigarren iharduerako egoerara igarotzea luza daiteke, urte beteko aldietarako, doakionak berarizko eskaera egiten duenean eta hurrengo atalaren bigarren idazatian aipatuko den Mediku-Epaimahaiaren aldeko txostena bitarteko denean.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a las disponibilidades de personal existentes y a las necesidades orgánicas y funcionales del Cuerpo, el Departamento de Interior y los órganos competentes de las entidades locales podrán limitar, para cada año natural y categoría, el número máximo de funcionarios que puedan pasar a la situación de segunda actividad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. Asimismo, podrá aplazarse el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista petición expresa del interesado y siempre que medie informe favorable del Tribunal Médico a que se refiere el apartado segundo del artículo siguiente.

87. atala.-

Artículo 87.-

1.- Beren zereginak egiteko beharrezko ahalmen fisiko edo psikikoen gutxitze agerikoa duten funtzionariak bigarren iharduerako egoerara igaroko dira, bai arauzko adina bete aurretik, bai adina beterik, iharduneko zerbitzuko egoeran jarraitzeko luzapena lortu badute; ageriko gutxitze horrek, polizia-lanbidearen oinarrizko egitekoak eraginkortasunez burutzea galerazi gabe, bere kategoriako berezko zereginak osorik gauzatzeko ahalmenaren urritze iraunkorra ekarri beharko du berekin. Atal honetan azaldu bezala bigarren iharduerako egoerara igarotzea funtzionaria iharduneko zerbitzuan ari denean bakarrik gerta daiteke.

1.- Pasarán a la situación de segunda actividad aquellos funcionarios que antes de cumplir la edad reglamentariamente establecida, o cumplida ésta si hubieran obtenido la prórroga en la situación de servicio activo, tengan una disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones que, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial, determine una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las propias de su categoría. La declaración en segunda actividad, en el supuesto al que se refiere el presente artículo, únicamente podrá producirse desde la situación de servicio activo.

2.- Prozedura ofizioz edo doakionaren erabakiz hasiko da, eta hiru sendagilek osatutako Mediku-Epaimahai batek balioetsiko du ezintasuna, hiru sendagileak Herrizaingo Sailak edo dagokion toki-erakundeko aginpidedun organoak izendatuko ditu, horietako bat sindikaritza-ordezkaritzaren proposamenez. Epaimahaiak, bere egitekoa zuzen burutzeko asmoz, beharrezko erizten dien sendagile espezialduen partaidetza eska dezake, eta helburu horretarako premiazkotzat jotzen dituen medikuntza-alorreko proba, ikuskapen edo azterketa guztiak egitea erabaki dezake.

2.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado, y la evaluación de la incapacidad corresponderá a un Tribunal Médico compuesto por tres facultativos, que se designarán por el Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, uno de ellos a propuesta de representación sindical. El Tribunal podrá recabar la participación de aquellos especialistas que estime precisos para el correcto ejercicio de su función, y disponer la práctica de cuantas pruebas, reconocimientos o exploraciones médicas considere necesarias a tal fin.

3.- Mediku-Epaimahaiak ematen dituen erizpenek aginpidedun organoarentzat behartze-indarra izango dute bigarren iharduerako egoera adierazterakoan, Administrazioaren ihardun-bidea araupetzen duten arauen arabera organo horrek berrazterketa egiteko aukeraren kaltetan gabe, baldin prozesua baliogabetu dezakeen araugabetasunen bat sumatuko balu.

3.- Los dictámenes emitidos por el Tribunal Médico vincularán al órgano competente para declarar la situación de segunda actividad, sin perjuicio de que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo.

4.- Baldin eta Epaimahaiak, egindako ikuskapenen ondorioz, funtzionariarengan ezintasun fisikorik edo bere zereginetan iharduteko ezintasun iraunkorra dakarkion ahalmen-gutxitzerik sumatzen badu, aginpidedun organoari aditzera emango dio dagokion ezintasun-espedientea eta, hala beharko balitz, derrigorrezko erretiroa izapidatzeko.

4.- Si, como consecuencia de los reconocimientos efectuados, el Tribunal apreciara en el funcionario un estado de imposibilidad física o de disminución de sus facultades que le incapaciten con carácter permanente para el desempeño de sus funciones, lo pondrá en conocimiento del órgano competente al objeto de que se tramite el oportuno expediente de incapacidad y, si así procede, su jubilación forzosa.

5.- Eusko Jaurlaritzak bigarren iharduerako egoerara igarotzera behartzen duten ezintasunen taula zehaztuko du araudiz kategoria bakoitzerako.

5.- El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente para cada categoría el cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación de segunda actividad.

88. atala.-

Artículo 88.-

1.- Bigarren iharduerako egoerara igaro erazitako funtzionariak Herrizaingo Sailaren edo kasuari dagokion toki-erakundeko aginpidedun organoaren esku geldituko dira, eta ohizko polizia zereginak burutu beharko dituzte zerbitzu-arrazoiek hala eskatzen dutenean eta arrazoi horiek dirauten bitartean.

1.- Los funcionarios declarados en situación de segunda actividad quedarán a disposición del Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, y deberán desarrollar funciones policiales ordinarias cuando razones de servicio lo requieran y mientras éstas persistan.

2.- Halaber, bigarren iharduerako egoeran dauden langileek egiteko moduko zereginak dituzten lanpostuak bete ditzakete, lege honetako III. Idazpuruko II. Atalburuan ohartemandakoaren barruan eta lanpostu-zerrendetan ezarritakoaren arabera.

2.- Asimismo, podrán ocupar, con sujeción a las previsiones contenidas en el Capítulo II del Título III de esta ley, aquellos puestos de trabajo que resulten de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad conforme a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

3.- Bigarren iharduerako egoeran egon bitartean, funtzionariek beren kategoriako oinarrizko lansariak jasoko dituzte, eta baita norbere ezaugarriengatik aitortuta dituztenak ere, horien artean egoera honetan ere hobetzen segituko duten hirurtekoei dagozkienak daudelarik. Hurrengo idazatian ezarritakoaren kaltetan gabe, lanpostu bat dutenean, lanpostu horri ezarritako lansari osagarriak jasoko dituzte, eta, baldin zerbitzu-arrazoiengatik ohizko polizia zereginak burutu beharko balituzte, zeregin horiek dagozkion lanpostuarenak jasoko lituzkete, egiteko horietan benetan emandako denboraren heinean.

3.- Durante la permanencia en la situación de segunda actividad, los funcionarios percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su categoría y aquéllas de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose en dicha situación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, cuando ocupen un puesto de trabajo percibirán las retribuciones complementarias asignadas al mismo, y, si por razones de servicio tuvieran que prestar funciones policiales ordinarias, las propias del puesto al que éstas correspondan, en proporción al tiempo efectivo de prestación de las mismas.

4.- Gizarte Segurantzako aginpidedun organoek funtzionaria ezintasun iraunkorreko egoeran dagoela adierazten dutenean, eta derrigorrezko erretiroa eman ezin denean, jasotzen dituen lansari osagarrietatik ezintasun iraunkorragatik aitorturik duen aldizkako ordainketako laguntzari dagokion kopurua kenduko da.

4.- En aquellos supuestos en que el funcionario haya sido declarado en situación de incapacidad permanente por los órganos competentes de la Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa, las retribuciones complementarias que le correspondan se minorarán en la misma cuantía que importe la prestación de pago periódico que tenga reconocida en aquel concepto.

89. atala.-

Artículo 89.-

1.- Lanpostua eta lan-izendapena gorderik ez dutenak iharduneko zerbitzuko edo bigarren iharduerako egoerara itzultzeko, lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu beharko dute, eta lehiaketa edo izendapen librearen bitartez itzul daitezke. Era berean, itzultzea lanpostu bati behin-behineko atxikita egin daiteke, lanpostu hutsa dagoela eta.

1.- El reingreso en la situación de servicio activo o segunda actividad de quienes no tengan reserva de plaza y destino se efectuará mediante su participación en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, a través de los sistemas de concurso o libre designación. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse mediante la adscripción provisional a un puesto de trabajo con ocasión de vacante.

2.- Bigarren iharduerako egoera ezintasun fisiko edo psikikoarengatik adierazi bazen, egoera honetatik iharduneko zerbitzuko egoerara itzultzeko, funtzionaria zeharo sendatu dela sinesgarriro ziurtatu behar da, 87. atalaren bigarren idazatian aipatzen den Mediku-Epaimahaiak aldeko erizpena eman ondoren.

2.- El reingreso a la situación de servicio activo desde la de segunda actividad sólo podrá producirse en aquellos casos en que, habiendo sido declarada esta última por razones de incapacidad física o psíquica, se demuestre fehacientemente la total recuperación del funcionario, previo dictamen favorable del Tribunal Médico al que se refiere el apartado segundo del artículo 87.

VII. ATALBURUA

CAPÍTULO VII

DIZIPLINAZKO ARAUBIDEA

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

90. atala.-

Artículo 90.-

1.- Atalburu honetan ezartzen den diziplinazko araubidea Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionariei aplikatuko zaie, haien administrazio-egoera dena dela.

1.- El régimen disciplinario establecido en el presente Capítulo es de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren.

2.- Ebazpena erabakitzen den momentuan funtzionaria zigorra betetzea galerazten dion administrazio-egoeran baldin badago, egoera-aldaketak zilegitzen duenean beteko da zigorra.

2.- De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita.

3.- Ezingo da diziplinazko erantzukizunik eskatu funtzionari izan aurretik edo izateari utzi ondoren egindako ekintzengatik, hurrengo lerroaldian ezarritakoaren kaltetan gabe.

3.- No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos anteriores a la adquisición o posteriores a la pérdida de la condición de funcionario, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

4.- Praktika-aldiko funtzionariak dagokien polizia heziketako etxearen arautegian ezarritako diziplinazko araubidearen menpe egongo dira, bai eta, osagarritasunez, atalburu honetan eta honen garapenerako ematen diren xedapenen menpe ere.

4.- Los funcionarios en prácticas estarán sometidos a las normas de régimen disciplinario establecidas en el Reglamento del centro de formación policial correspondiente, y, con carácter supletorio, a las previstas en el presente capítulo y disposiciones que se dicten en su desarrollo.

91. atala.-

Artículo 91.-

1.- Euskal Herriko Polizia Kidegoen funtzionariak beren egiteko eta betebeharrak ez betetzeagatik, ez betetze hori diziplinazko hutsegitea denetan bakarrik izango dira zigortuak.

1.- Los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco sólo serán sancionados por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones cuando dicho incumplimiento sea constitutivo de falta disciplinaria.

2.- Diziplinazko erantzukizuna funtzionariak izan dezakeen herri-legezko edo zigor-legezko erantzukizunaren kaltetan gabe ulertuko da.

2.- La responsabilidad disciplinaria se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir el funcionario.

3.- Diziplinazko erantzukizuna izango dute, hutsegite baten egileek ez ezik, onartzen duten nagusiek eta egin erazten duten funtzionariek, bai eta hutsegitea ezkutatzen dutenek ere.

3.- Incurrirán en responsabilidad disciplinaria no sólo los autores de una falta, sino también los superiores que la toleren y los funcionarios que induzcan a su comisión, así como los que la encubran.

4.- Diziplinazko espedientea izapidatzea eragin duten egintzak lege-hauste izan daitezkeela uste denean, Zuzentza-Administrazioari aditzera emango zaio berehala.

4.- Cuando se considere que los hechos por los que se ha instruido expediente disciplinario pueden ser constitutivos de delito, se deberá dar inmediata cuenta a la Administración de Justicia.

5.- Euskal Herriko Poliziako kideen kontra zigor-legezko prozedura hasteak ez du galeraziko egintza berengatik aldez aurreko informazioa edo dagokion diziplinazko espedientea izapidatzerik, eta, hala badagokio, espedientepekoei aldi baterako geldialdia ezarriko zaie eta egoki diren bestelako bermezko neurriak ere hartuko dira. Hala ere, aipatutako prozedura horiek zigor-legez emandako epaia sendetsia denean bakarrik erabaki ahal izango dira, aipatzen dituen ekintza frogatuen adierazpenak Administrazioa lotzen duela.

5.- La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Policía del País Vasco no impedirá la instrucción por los mismos hechos de la información previa o expediente disciplinario correspondiente, con la adopción, en su caso, de la suspensión provisional de los expedientados y de las demás medidas cautelares que procedan. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, vinculando a la Administración la declaración de hechos probados que contenga.

92. atala.-

Artículo 92.-

1.- Diziplinazko hutsegiteak arinak, astunak eta oso astunak izan daitezke.

1.- Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves.

2.- Honako hauek dira hutsegite oso astunak:

2.- Son faltas muy graves:

a) Maltzurkeriazko lege-hauste izan daitekeen edozein jokabide, baldin askatasunaz gabetzeko zigorra berekin badarama.

a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, que lleve aparejada pena privativa de libertad.

b) Herritarrei, menpekoei edo Administrazioari kalte larria eragiten dien agintekeria, bai eta beren zainpean dauden pertsonak hilduratzea edo horiekin giza duintasunaren aurkako jokabidea, lotsagarria, bereizkeriazkoa edo iraingarria izatea.

b) El abuso de autoridad que cause grave perjuicio a los ciudadanos, subordinados o a la Administración, así como la práctica de la tortura o cualquier trato inhumano, degradante, discriminatorio o vejatorio a las personas que se encuentren bajo su custodia.

c) Zerbitzuan ari direla edo ohituraz mozkortzea nahiz droga toxikoak, sorgorgarriak edo gai psikotropikoak hartzea, hala nola, normaltasun fisiko edo psikikorik eza nabaria denean, dagozkion egiaztapen teknikoak egiteari uko egitea.

c) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad, así como negarse, en situación de anormalidad física o psíquica evidente, a las pertinentes comprobaciones técnicas.

d) Lanbide-isiltasuna haustea eta poliziaren lanaren edo edozein pertsonaren kalterako izan daitezkeen eta bere kargua dela medio dakizkien gaiak behar den bezala ez ezkutatzea.

d) La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozca por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

e) Grebetan, horien ordezko ekintzetan, edo zerbitzuen ohizko funtzionamendua haustekotan pentsatutako iharduketetan parte hartzea.

e) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas, o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.

f) Agintarien edo nagusien kontra banaka zein taldeka oldartzea, bai eta haiek legez emandako agindu edo manuak ez betetzea ere.

f) La insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos, así como la desobediencia a las órdenes e instrucciones legítimamente dadas por aquéllos.

g) Zuritu gabeko emankortasun-falta nabari iraunkorra, eta betekizunak zabarkeriaz, utzikeriaz edo axolagabekeriaz burutzea, honela behin eta berriz jokatzen bada edo herritarrei nahiz zerbitzuen eraginkortasunari kalte larria egiten bazaie.

g) La manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento, así como la apatía, desidia o desinterés en el cumplimiento de los deberes, cuando constituya conducta continuada o que ocasionare grave perjuicio a los ciudadanos o a la eficacia de los servicios.

h) Beharrezko egiten duen inolako ziorik gabe eta edozein pertsonari kalte larria emanez zein Kidegoaren izen ona larriki itzaliz, arauzko arma edo karguaren bereizgarriak harrokeriaz erakustea, bai eta arauzko arma zerbitzutik kanpo erabiltzea ere, 34. atalean ohartemandako kasuetan salbu.

h) Hacer ostentación del arma reglamentaria o los distintivos del cargo, sin ninguna causa que lo justifique y causando grave perjuicio a cualquier persona o grave desprestigio del Cuerpo, así como la utilización del arma reglamentaria fuera de servicio, salvo en los casos contemplados en el artículo 34.

i) Zuritu ezineko zabarkeriaz armak galtzea edo bestek lapurtzea.

i) La pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de armas.

j) Funtzionariak ihardutea derrigorrezkoa duen egintza edo egoera larrietan berehala ez laguntzea.

j) La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o circunstancias graves en que sea obligada su actuación.

k) Beste Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideekin lankidetzan nabarmenki ez aritzea.

k) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

l) Hutsegite astuna egitea, administrazio-bidean sendespena iritsi duten ebazpenen indarrez beste bi hutsegite astunengatik aldez aurretik zigortua izan bada, eta bi hutsegite horien adierazpenak baliogabetua izateko beharkizunak betetzen ez baditu.

l) Incurrir en falta grave cuando hubiera sido anteriormente sancionado, en virtud de resoluciones que hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa, por otras dos faltas graves, cuya anotación no cumpla los requisitos para ser cancelada.

m) Aurreko puntuetan aipatu gabe egon eta euskal Administrazio publikoetako funtzionarien araudi orokorrean hutsegite oso astuntzat jotzen diren beste jokabideak.

m) Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificada como falta muy grave en la legislación general de los funcionarios de las Administraciones públicas vascas.

3.- Hutsegite astun eta arinak araudiz zehaztuko dira 94. ataleko irizpideen arabera.

3.- Las faltas graves y leves se determinarán reglamentariamente en función de los criterios contenidos en el artículo 94.

93. atala.-

Artículo 93.-

Atalburu honetan aipatzen diren hutsegiteengatik honako zigor hauek jarri ahal izango dira:

Por razón de las faltas a que se refiere este capítulo, podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.- Hutsegite oso astunengatik:

1.- Por las faltas muy graves:

a) Zerbitzutik baztertzea.

a) Separación del servicio.

b) Bi urtetik lau urterako zeregin-geldialdia.

b) Suspensión de funciones de dos a cuatro años.

2.- Hutsegite astunengatik:

2.- Por faltas graves:

a) Bost egunetik bi urterako funtzio suspentsioa.

a) Suspensión de funciones de cinco días a dos años.

b) Toki-aldaketa.

b) Traslado.

3.- Hutsegite arinengatik:

3.- Por faltas leves:

a) Oharteraztea.

a) Apercibimiento.

b) Egun batetik lauerako lansaria kenduzko zeregin-geldialdia, antzinatasunaren galerarik gabe.

b) Suspensión de funciones de uno a cinco días con pérdida de la remuneración, que no supondrá pérdida de antigüedad.

94. atala.-

Artículo 94.-

Hutsegitearen astunaren maila zehazteko eta jarri beharreko zigorra neurtzeko, objetiboki egin dena edo egin gabe utzi dena ez ezik, eta heintasun-printzipioaren menpean jokatuz, hurrengo irizpideak hartuko dira kontutan:

Para la determinación de la mayor o menor gravedad de la falta y graduar la sanción a imponer se tendrán en cuenta, además de lo que objetivamente se haya cometido u omitido, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, los siguientes elementos:

a) Funtzionariak zuen asmoa.

a) Intencionalidad.

b) Egitean edo egin gabe uztean izan duen parte-hartze maila.

b) Grado de participación en comisión u omisión.

c) Administrazioaren eta polizia zerbitzuen ohizko funtzionamenduan eragin lezakeen nahasmendua.

c) Perturbación que puedan producir en el normal funcionamiento de la Administración y de los servicios policiales.

d) Herritar nahiz menpekoentzat ekar litzakeen gaitz eta kalteak zein begirunerik eza.

d) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que pueda implicar para los ciudadanos y los subordinados.

e) Diziplina, mailaketa eta lankidetza printzipioak haustea.

e) El quebrantamiento de los principios de disciplina, jerarquía, y colaboración.

f) Behin baino gehiagotan huts egitea.

f) Reincidencia o reiteración.

g) Administrazioaren eta Polizi-Zerbitzuen itxura lardaskatu izana.

g) Deterioro de imagen de la Administración o de los servicios policiales que pudieran haber causado.

h) Orohar, herritarren segurtasunerako izan dezakeen eragina.

h) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.

95. atala.-

Artículo 95.-

1.- Ezin da hutsegite astun edo oso astunengatik zigorrik jarri, horretarako izapidatutako espedientearen indarrez ez bada. Hutsegite arinengatik zigorrak jartzeko ez da aginduzkoa aurretik espedientea izapidatzea, entzunaldia salbu.

1.- No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves, sino en virtud de expediente instruido al efecto. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción de expediente, salvo el trámite de audiencia.

2.- Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionarien zigortze-prozedura araudiz ezarriko da hurrengo printzipioak oinarri dituela: ofiziozko ekimena, alderdikeriarik eza, arintasuna, eraginkortasuna, iragarkuntza eta kontraesantasuna; eta hurrengo eskubideak bereziki barruan dituela: informazioa, defentsa, entzunaldia eta espedientearen agerikotasuna.

2.- El procedimiento sancionador de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía del País Vasco se establecerá reglamentariamente ajustándose a los principios de impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, publicidad y contradictoriedad, y comprendiendo esencialmente los derechos de información, defensa, audiencia y vista del expediente.

3.- Diziplinazko espedienteari hasiera ematearekin batera, edo hasiera eman ondoren edozein momentutan, aginpidedun agintaritzak, lege honetako 84. atalean ezarritakoaren arabera, funtzionarien behin-behineko geldialdia erabaki dezake, eta beharrezkoak diren bestelako bermezko neurriak har ditzake, jasotzen den ebazpenaren eraginkortasuna edo zerbitzua eraginkortasunez betetzea ziurtatzeko.

3.- Con la incoación del expediente disciplinario, o en cualquier momento posterior, la autoridad competente podrá acordar la suspensión provisional del funcionario, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de esta ley, y adoptar aquellas otras medidas cautelares que fueran precisas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o la prestación eficaz del servicio.

4.- Udaltzaingo Kidegoetako funtzionarien aurka diziplinazko espedienteei hasiera ematearen eta horien erabakiaren berri lanarigo ordezkaritza organuei emango zaie.

4.- De la incoación de los expedientes disciplinarios contra los funcionarios de los Cuerpos de Policía Locales, así como de su resolución, deberá darse cuenta a los órganos de representación del personal.

5.- Diziplinazko zigorrak ezartzen diren erabakiaren arauera beteko dira, eta gehienez ere hiru hilabeteko epean. Hori horrela izanik ere, organu zigor-jartzaileak, doakionarekin aurrez bat etorriz, hori baliorik gabe uzteko legez jarritakoa baino luzeagoa izango ez den aldiz, horren egiterapena bete gabe aldi baterako uzteko erabakia hartu ahal izango du.

5.- Las sanciones disciplinarias se ejecutarán conforme a los términos de la resolución en que se impongan y en el plazo máximo de tres meses. Ello no obstante, el órgano sancionador podrá acordar, previa conformidad del interesado, la suspensión temporal de su ejecución por un periodo de tiempo que no exceda del legalmente establecido para su prescripción.

96. atala.-

Artículo 96.-

1.- Ertzaintzako kideei diziplinazko zigorrak jartzeko aginpidedun organoak hauek dira:

1.- Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los miembros de la Ertzaintza:

a) Herrizaingo Sailburua, zerbitzutik baztertzeko zigorrerako.

a) El Consejero de Interior para la sanción de separación de servicio.

b) Segurtasun Sailburuordea, hutsegite astun eta oso astunen zigorretarako.

b) El Viceconsejero de Seguridad para las sanciones por faltas muy graves y graves.

c) Hutsegite arinengatik zigorrak jartzeko, arestian aipatutako organoez gain, hutsegileek zerbitzua burutzen duten egoitza edo unitateen Buruzagiak ere aginpidedunak izango dira.

c) Para la imposición de sanciones por faltas leves, además de los órganos anteriores, serán competentes los Jefes de las dependencias o unidades en que presten servicio los infractores.

2.- Udaltzaingoetako kideei diziplinazko zigorrak jartzeko aginpidedun organoak toki-araubideari buruzko legedian ezarritakoak dira.

2.- Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los miembros de la Policía Local los establecidos en la legislación de régimen local.

3.- Lege honetako 111. atalean, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioei atxikitako funtzionariak direla eta, Diputatu Nagusiei ematen zaien aginpidearen kaltetan gabe ulertu behar da aurreko idazatian esandakoa.

3.- Lo dispuesto en los precedentes apartados se entenderá sin perjuicio de la competencia atribuida en el artículo 111 de esta ley a los Diputados Generales, en relación a los funcionarios adscritos a las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes.

97. atala.-

Artículo 97.-

1.- Zigorra betetzeak, heriotzak, hutsegitea edo zigorra iraungitzeak, zigor-barkamenak edo amnistiak deuseztatzen dute diziplinazko erantzukizuna.

1.- La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o sanción, indulto o amnistía.

2.- Hutsegite oso astunak sei urtera iraungiko dira, astunak bi urtera eta arinak hilabetera. Iraungipen-epea hutsegitea egin denetik kontatuko da.

2.- Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años, y las leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido.

3.- Hutsegite oso astunengatik jarritako zigorrak sei urtera iraungiko dira, hutsegite astunengatik jarritakoak bi urtera, eta hutsegite arinengatik jarritakoak hilabetera. Iraungipen-epea zigorrak jartzen dituen ebazpenak sendespena hartzen duen egunaren biharamunetik kontatuko da.

3.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo para la prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en que haya adquirido firmeza la resolución que las imponga.

4.- Diziplinazko zigorren adierazpenak langile-erroldan idatziko dira. Adierazpen horiek denboraldi bat igaro ondoren, ofizioz baliogabetuko dira, baldin eta denboraldi horretan zigortuak ez badu bide eman zigorra jarriz amaitu den beste diziplinazko prozedurarako. Denboraldi horrek, hutsegite astun edo oso astunengatik jarritako zigorrak direnetan, iraungipen-epearen iraupena izango du, eta, hutsegite arinengatik jarritakoetan hiru hilabetekoa izango da, dagokion zigorra betetzen den unetik kontatzen hasita.

4.- Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro de personal. Dichas anotaciones se cancelarán de oficio una vez transcurrido un período de tiempo equivalente a su plazo de prescripción, en el caso de sanciones por falta muy grave o grave, y de tres meses en el supuesto de sanciones por falta leve, a contar desde el cumplimiento de la sanción correspondiente, siempre que durante este tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.

VIII. ATALBURUA

CAPÍTULO VIII

ORDEZKARITZA ETA PARTE-HARTZEA LAN-BALDINTZAK ZEHAZTERAKOAN

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

98. atala.-

Artículo 98.-

1.- Lanbidezko, ekonomiazko eta gizarte-interesak ordezkatzeko, defendatzeko eta bultzatzeko, Ertzaintzako funtzionariek eurek aukeratutako sindikatuetan, sindikaritza-federazio edo bazkunetan bazkidetu ahal izango dira.

1.- Para la representación, defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales, los funcionarios de la Ertzaintza podrán afiliarse a los sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de su elección.

2.- Askatasun sindikalaz baliatzean, Autonomi Elkarteko Polizia Kidegoko funtzionariek lege honetan ezarri den deontologiako arau-bildumari erabateko errespetoa diotela jokatu beharko dute, eta eskubide eta askatasun publikoen bermearekiko begirune bereziz.

2.- En el ejercicio de la libertad sindical, los funcionarios del Cuerpo de Policía de la Comunidad Autónoma habrán de proceder con absoluto respeto al código deontológico establecido en esta ley, con especial consideración a la garantía de los derechos y libertades públicas.

99. atala.-

Artículo 99.-

1.- Sindikatuen ordezkari-kopuruarekiko eskubidea ondoren jartzen diren mailen arabera izango da, barruti bakoitzean, horien aukeraketa atal honetan eta honen garapenerako ematen diren arauen arabera izango delarik:

1.- Las organizaciones sindicales tendrán derecho a un número de representantes, en cada circunscripción, determinado de acuerdo con la siguiente escala, que se elegirán conforme a lo dispuesto en este artículo y en la normativa que se dicte en su desarrollo:

a) Mila funtzionari arte, hautatzaile egoeran daudenen artetik: 14.

a) Hasta 1.000 funcionarios, de los que tengan la condición de electores: 14.

b) 1.001etik gora: 3 ordezkari mila funtzionariko edo zatikako hautatzaile egoeran daudenetatik.

b) De 1.001 en adelante: 3 representantes por cada mil funcionarios o fracción de los que ostenten esa misma condición de electores.

2.- Ertzaintzako ordezkaritza duten sindikatuek proposatuta, Herrizaingo Sailburuak ordezkariak hautatzeko deia egingo du, haien agintaldia bukatu aurretik hiru hilabeteren barruan egin beharko dena.

2.- A propuesta de las organizaciones sindicales representativas en la Ertzaintza, el Consejero de Interior convocará elecciones a representantes, debiéndose efectuar dentro de los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha en que expire el mandato de los mismos.

3.- Hautatzaile eta hautagai honako hauek izango dira, hauteskunde-bideari hasiera ematen zaion eguna abiapuntutzat harturik: zerbitzu egoeran edo bigarren iharduerako egoeran ari diren karrerako funtzionariak, aldi baterako funtzionariak, eta hezkuntza-kurtsoa gainditu eta praktiketan ari diren saioaldiango funtzionariak.

3.- Tendrán la condición de electores y elegibles, referida a la fecha de inicio del proceso electoral, los funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicio activo o segunda actividad, los funcionarios interinos y los funcionarios en prácticas que hubieran superado el curso de formación y se encuentren desarrollando el periodo de prácticas.

4.- Legez-eratutako sindikatuek bultzatu ahal izango dituzte hautagai-zerrendak. Hautagai-zerrenda bakoitzak hautatu beharreko ordezkari beste hautagai jarriko ditu.

4.- Podrán promover candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas. Cada candidatura deberá incluir tantos candidatos como representantes a elegir.

5.- Hauteskunde-barruti bat izango da Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Kondaira Lurralde bakoitzean.

5.- Existirá una circunscripción electoral en cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.- Heineango ordezkaritza-sistemaren bidez, ehuneko 5 baino boto gehiago edo %5 lortu dituzten zerrenden baliozko botoak zati bete beharreko tokiaren arabera emango zaizkio zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak. Bete gabeko postuak, hala gertatuz gero, bakoitzak lortutako botoen gainontzekoaren arabera zerrendei emango zaizkie, goitik beherako hurrenkeran.

6.- Mediante el sistema de representación proporcional, se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de votos válidos de las listas que hayan obtenido el 5% o más de los votos por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según el resto de votos de cada una de ellas.

7.- Ordezkarien agintaldia hautatutakoen aldarrikapena egiten denetik hasiko da, lau urte ondoren bukatuko delarik. Hala ere, epe horren bukaeran hautatutako hautagaien aldarrikapenik egin ez bada, agintaldia hura egin arte luzatu egiten dela ulertuko da.

7.- El mandato de los representantes se iniciará desde la proclamación de los candidatos electos, expirando al transcurso de cuatro años. Ello no obstante, si al término de dicho plazo no hubiera tenido lugar la proclamación de los nuevos candidatos electos, el mandato se entenderá prorrogado hasta tanto aquélla se produzca.

8.- Ordezkariek honako arrazoi hauengatik galduko dute euren egoera:

8.- Los representantes perderán su condición por alguna de las siguientes causas:

a) Agintaldia bukatzeagatik.

a) Expiración del mandato.

b) Funtzionari izateari uzteagatik.

b) Pérdida de la condición de funcionario.

c) Iharduneko zerbitzua edo bigarren iharduera egoera ez den beste edozein administrazio-egoeratara igarotzeagatik.

c) Pasar a cualquier situación administrativa distinta de las de servicio activo y segunda actividad.

d) Hiltzeagatik.

d) Fallecimiento.

e) Karguari uko egiteagatik. Hori, Kontseiluko Lehendakariari bidalitako idazki baten bidez adierazi beharko da.

e) Renuncia, que deberá ser expresa y comunicada al órgano competente ante quien se ostente la representación.

f) Izendatu dituen sindikatuak berak ordezkari horiek kendu izanagatik. Horiek kentzeko erabakia Kontseiluko Lehendakariari bidalitako idazki baten bidez adierazi beharko da.

f) Remoción por la organización sindical correspondiente, que deberá ser expresa y comunicada al órgano competente ante quien se ostente la representación.

9.- Aurreko idazatian ohartemandako kasuetan, bete gabe dagoen ordezkari lanpostua automatikoki beteko du ordezkatutakoaren zerrenda berekoa den hurrengo hautagaiak, edo hala badagokio, ordezkoak. Ordezko horrek agintaldia bukatu arte ihardungo du.

9.- En los supuestos previstos en el apartado anterior, la vacante se cubrirá automáticamente por el candidato siguiente, o en su caso suplente, de la misma lista a la que pertenezca el sustituido. El sustituto lo será por el tiempo que reste del mandato.

100. atala.-

Artículo 100.-

1.- Sindikatuek sindikaritza-sekziotarako ordezkariak izendatu ahal izango dituzte, horiek osatzea gertatuz gero. Eskubide horren kaltetan gabe, eta lege honen 101. atalak ohartemandako eskubide eta bermen eraentzapideaz baliatzeko bakar-bakarrik, aurreko atalak jarritakoaren arabera ordezkariak lortu dituzten sindikatuek ordezkariak izateko eskubidea izango dute hautatzaile baldintza dutenen 250 funtzionariko edo frakzioko bi, 5.000 arte, eta aurreko guztizkotik gorakoetatik 200 edo frakzioko ordezkari bat gehiago. Ordezkariak sindikatu bakoitzari atxikiko zaizkio egiazta dezaketen bazkidetzaren arabera, atal honek dioena eta horren garapenerako eman daitezkeen arauak kontutan izanik.

1.- Las organizaciones sindicales podrán nombrar delegados para las secciones sindicales que, en su caso, constituyan. Sin perjuicio de ese derecho, y a los solos efectos de aplicación del régimen de garantías y derechos previsto en el artículo 101 de esta ley, las organizaciones sindicales que hubieran obtenido representantes conforme a lo establecido en el artículo anterior dispondrán de un número de delegados equivalente a dos por cada 250 funcionarios o fracción de los que tengan la condición de electores hasta 5.000, y uno más por cada 200 o fracción de los que excedan del total anterior. Los delegados serán atribuidos a cada una de las organizaciones sindicales en función de la afiliación que acrediten, atendiendo a lo dispuesto en este artículo y a la normativa reglamentaria que pueda dictarse en desarrollo del mismo.

2.- Ordezkarien eratxikipena eta sindikatuek horiek izendatzea ordezkariak hautatzeko hauteskundeen emaitzen aldarrikapena publikoa egiten den egunetik hogeitamar egunetara egingo da.

2.- La atribución de los delegados y su designación por las organizaciones sindicales se efectuará dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se haga pública la proclamación de los resultados de las elecciones a representantes.

3.- Sindikatu bakoitzaren bazkideen kopurua ordezkariak hautatzeko ekinpideari hasiera ematen zaion eguneko egoeraren arabera finkatuko da, zerbitzuko egoeran edo bigarren ihardueran ari diren karrerako Funtzionariak, aldi baterako funtzionariak, eta hezkuntza-kurtsoa gainditu eta praktiketan ari diren saioaldiango funtzionariak bakarrik kontutan izango delarik. Horren egiaztapena, baita sindikatu bakoitzari dagozkion ordezkarien atxikipena ere, Lan-Harremanetako Kontseiluaren proposamenez Herrizaingo Sailburuak izendatu eta frogatutako gaitasuna eta alderkeriarik gabeko hiru pertsonak osatutako batzorde batek egingo du.

3.- El número de afiliados de cada organización sindical se determinará de acuerdo con la situación existente a la fecha de inicio del proceso para la elección de representantes, considerándose únicamente a los funcionarios de carrera en situación de servicio activo o segunda actividad, a los funcionarios interinos y a los funcionarios en prácticas que hubieran superado el curso de formación y se encuentren desarrollando el periodo de prácticas. Su verificación, así como la atribución de los delegados que correspondan a cada organización sindical, se llevará a cabo por una comisión integrada por tres personas imparciales y de probada competencia general, designados por el Consejero de Interior a propuesta del Consejo de Relaciones Laborales.

4.- Aurreko idazatian ohartemandakoaren ondoriotarako sindikatuek eta Herrizaingo Sailak batzordeari eskatu hainbat agiripaper edo xehetasunak emango dizkiote. Bai batzordeko kideek zein, hala gertatuz gero, laguntasuna ematen dien lanarigoak, ezagutu ditzaketen datuekiko lanbide-isilpekotasunaren menpe geldituko dira.

4.- A los efectos previstos en el apartado anterior, las organizaciones sindicales y el Departamento de Interior facilitarán a la comisión cuantos datos o justificaciones documentales les sean requeridos. Tanto los miembros de la comisión como el personal que, en su caso, les asista en el desarrollo de su función, quedarán sometidos a la obligación del secreto profesional respecto a los datos que lleguen a conocer.

5.- Heineango ordezkaritza-sistemaren bidez eratxikiko zaizkio sindikatu bakoitzari dagozkion ordezkari-kopurua, bazkide guztien kopurua zati bete beharreko postuaren arabera. Gainontzeko postuak, hala gertatuz gero, sindikatuei eratxikiko zaizkie, goitik beherako hurrenkeran, bakoitzaren gainontzeko bazkideen arabera.

5.- Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada organización sindical el número de delegados que corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número total de afiliados por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las Organizaciones Sindicales, en orden decreciente, según el resto de afiliados de cada una de ellas.

6.- Sindikatu bakoitzarena izango da eratxikitzen zaizkion ordezkarien izendapena, zerbitzuko egoeran edo bigarren ihardueran ari diren karrerako funtzionariak, aldi baterako funtzionariak, eta hezkuntza-kurtsoa gainditu eta praktiketan ari diren saioaldiango funtzionariak bakarrik izendatu daitezkeelarik.

6.- La designación de los delegados que les resulten atribuidos corresponderá a cada organización sindical, debiendo recaer entre funcionarios de carrera del Cuerpo en situación de servicio activo o segunda actividad, funcionarios interinos o funcionarios en prácticas que hubieran superado el curso de formación y se encuentren desarrollando el periodo de prácticas.

101. atala.-

Artículo 101.-

1.- Sindikatuetako ordezkariek eta ordezkoek beren zereginak betetzeko honako berme eta eskubideak izango dituzte:

1.- Los representantes y delegados sindicales dispondrán en el ejercicio de sus funciones de las siguientes garantías y derechos:

a) Poliziaren egoitzetara sartzea eta horietan eragozpenik gabe ibiltzea, aginpidedun agintariari esan eta agintariak adostasuna agertu ondoren, beti ere polizia zerbitzuaren ohizko Funtzionamendua oztopatu gabe.

a) El acceso y libre circulación por las dependencias policiales, previa comunicación y conformidad de la autoridad competente, siempre que no entorpezca el normal funcionamiento del servicio policial.

b) Lanbideko auziei edo gai sindikalei buruzko edozein argitalpen zabaltzea.

b) La distribución de todo tipo de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o sindicales.

c) Agintealdian eta hurrengo urtean hasiera emandako diziplinazko espedienteei buruz dagokion erabakia hartu aurretik Ertzaintzaren Kontseiluak egin beharreko txostenarekiko eskubidea.

c) La emisión de informe por el Consejo de la Ertzaintza, con carácter previo a la adopción de la resolución que proceda, en los expedientes disciplinarios que les sean incoados durante el tiempo de su mandato y el año inmediatamente posterior.

d) Hileroko berrogei ordu, lan-orduen barruan eta benetako lan-orduak bailiran ordaindutakoak. Sindikatuek, dagokion organuari adierazi ondoren, euren sindikatuetako ordezkariei eta ordezkoei dagozkien orduen pilaketa egin ahal izango dute, hau aldi baterako funtzionariei edo praktiketan ari direnei ez dagokiela, ezta izendapen librearen bitartez betetako lan-postuetako Funtzionariei dagokienean hilero hamar ordu baino gehiago ezin izango dela.

d) Un crédito de cuarenta horas mensuales, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. Las organizaciones sindicales, previa comunicación al órgano competente, podrán proceder a la acumulación de las horas que correspondan a sus representantes y delegados sindicales, sin que ésta se pueda efectuar a favor de funcionarios interinos o en prácticas, ni exceder de diez horas mensuales cuando se produzca a favor de funcionarios que ocupen puestos de trabajo provistos por el sistema de libre designación.

e) Karguan dauden bitartean eta utzi ondorengo hurrengo urtean zehar lekuz aldatuak edo zigortuak ez izatea, lekuz aldatzea edo zigortzea beren ordezkaritza-iharduerarako ekintzek eragiten badute.

e) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, siempre que el traslado o la sanción tenga su causa en acciones derivadas del ejercicio de su representación.

f) Ordezkaritza-iharduerengatik, hain zuzen ere, beren hobekuntzan ekonomi edo lanbide bereizkeriarik ez jasatea.

f) No ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

2.- Sindikatuen iharduera errazteko asmoz, berrehun eta berrogeitamar funtzionari baino gehiago dituzten polizia egoitzetan gela bat prestatuko zaie; gelaren erabilera sindikatuen arteko adostasunez antolatuko da. Era berean, polizia egoitza guztietan sindikaritza-iragarkiak jartzeko tokiak egongo dira, eta funtzionariek behar den moduan ikus ditzaten kokatuko dira.

2.- Con el fin de facilitar el ejercicio de su actividad, en las dependencias policiales de más de doscientos cincuenta funcionarios se habilitará un local para uso de las organizaciones sindicales, cuya utilización se instrumentará mediante acuerdo entre las mismas. Asimismo, en todas las dependencias policiales habrán de existir lugares destinados a la exposición de anuncios sindicales, cuya ubicación garantizará el adecuado acceso por parte de los funcionarios.

3.- Aurreko idazatietan jarritako eskubide eta bermeak sindikatuekin izenpetutako akordioetan adieraz daitezkeen beste berme eta eskubideak, edo haietaz baliatzeko baldintzarik egokienak, gordez eta hauen kaltetan gabe ulertuko dira. Aipatutako akordio horien edukia izenpetu dituzten sindikatuentzako eta, hala gertatuz gero, horiei eratxikitzen zaizkienentzako izango dira erabili beharreko.

3.- Las garantías y derechos recogidos en los apartados precedentes se entenderán sin perjuicio y a reserva de cualesquiera otros, o de las condiciones más favorables para su ejercicio, que puedan reconocerse en virtud de acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales. El contenido de tales acuerdos será de aplicación a las organizaciones sindicales firmantes y a aquellas otras que, en su caso, se adhieran a los mismos con posterioridad.

102. atala.-

Artículo 102.-

1.- Sindikatuek, beren ordezkarien edo ordezkoen bitartez, polizia egoitzetan bilerak antola ditzakete; bilerak zerbitzuko orduetatik kanpo egingo dira, eta aginpidedun agintariak baimendu ondoren. Bilera egiteak ezin izango du inolaz ere eraginik izan zerbitzuak betetzean.

1.- Las organizaciones sindicales podrán convocar, a través de sus representantes o delegados, reuniones en las dependencias policiales, que se celebrarán fuera de las horas de prestación del servicio y previa autorización de la autoridad competente. En cualquier caso, la celebración de la reunión no podrá afectar la prestación de los servicios.

2.- Bilera egiteko baimena idazki bidez eskatu beharko da eta gutxienez lau egutegi-egun aurretik; eskaeran bilerarako eguna, ordua, lekua eta gai-zerrenda jarri beharko dira. Baldin eta bilera egiteko ipinitako eguna baino hogeitalau ordu lehenago dagokion ebazpena ez bada jakin erazi, bilera egin ahal izango da, beti ere zerbitzuen ihardunean eraginik izan beharko ez duela.

2.- La autorización para celebrar la reunión habrá de solicitarse mediante escrito presentado con una antelación mínima de cuatro días naturales, en el que se indicarán la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día de la misma. Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha prevista para su celebración no se hubiera notificado la resolución pertinente, la reunión podrá llevarse a cabo, siempre que no se vea afectada la prestación de los servicios.

3.- Bilerarako deia egin dutenek bilera arazorik gabe burutzearen erantzukizuna dute.

3.- Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo de la misma.

103. atala.-

Artículo 103.-

1.- Ertzaintzako funtzionariei beren lan-baldintzak zehazteko dagokien parte hartzea, atal honen hurrengo lerroaldian aipatzen den ordezkotza egiaztatzen duten sindikatuen bidez egingo da.

1.- La participación de los funcionarios de la Ertzaintza en la determinación de sus condiciones de trabajo se efectuará a través de las organizaciones sindicales que hubieran acreditado la representatividad a que se refiere el apartado siguiente de este artículo.

2.- Aurreko lerroaldian esaten dena gauzatzeko, negoziazio-mahai bat antolatuko da Ertzaintzan, Autonomi Elkarteko Administrazioaren ordezkariek eta Ertzaintzan ordezkotza duten sindikatuen ordezkariek osatua; ordezkotzadun sindikatotzat hartuko dira bakarrik, lege honen 99. atalean ezarritakoaren arabera hauteskundeak egin eta ordezkarien ehuneko hamar gutxienez lortu dutenak.

2.- A los efectos previstos en el apartado anterior, se constituirá una mesa de negociación en la Ertzaintza, en la que estarán presentes los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma y los de las organizaciones sindicales representativas en la Ertzaintza, considerándose únicamente como tales a aquellas que hubieran alcanzado, al menos, el diez por ciento de los representantes electos conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley.

Ertzaintzaren negoziazio-mahaiari dagokio alor horretako funtzionarien lan-baldintzak zehaztea; hala ere, Autonomi Elkarteko Administrazioaren funtzionari guztientzako lan-baldintzak zehazteko osatutako negoziazio mahai orokorrak onartzen dituen erabakiei lotuko zaie ondoko gaietan:

La mesa de negociación de la Ertzaintza será competente para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios sujetos a su ámbito, sin perjuicio de ajustarse, en relación a las siguientes materias, a las decisiones que hubieran sido adoptadas por la mesa general de negociación constituida para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma para el conjunto de ello:

a) Urteko gehienezko lanordu-kopurua eta lansarien handitze orokorra.

a) Jornada máxima anual de trabajo e incremento general de retribuciones.

b) Lanpostuen zerrendak atontzeko irizpide orokorrak.

b) Criterios generales para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

c) Sindikaritza-eskubideen arileku orokorra.

c) Marco general de derechos sindicales.

d) Lan-osasun politika.

d) Política de salud laboral.

3.- Autonomi Elkarteko Administrazioaren aginpideei buruz, hauexek izango dira negoziazio-gaiak:

3.- Serán objeto de negociación, en relación con las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma, las siguientes materias:

a) Lansariak gehitu, zehaztu eta gauzatzea, eta lansarien arauketa egokitzea.

a) El incremento, determinación y aplicación de las retribuciones, así como la adecuación del régimen retributivo.

b) Barne sustapen, prestakuntza eta hobekuntzarako egitarauak eta dirutzak zehaztea, lege honen 7. atalean xedaturiko aginpideak ukitu gabe.

b) La determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento, sin perjuicio de las competencias establecidas en el artículo 7 de esta ley.

c) Sindikaritza-eskubideei eta partaidetza-eskubideei buruzko proposamenak.

c) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

d) Lan-osasun neurriak.

d) Medidas sobre salud laboral.

e) Gizarte laguntzak eta bizileku-beharkizuna errazteko neurriak.

e) Atenciones sociales y medidas que puedan favorecer el deber de residencia.

f) 77. atalean aipatzen diren laneguna, lan-egutegia eta oporren arauketa, eta atal horren bigarren lerroaldian ohartemandako kasuei dagozkien ordainezkoak.

f) Jornada, calendario de trabajo y régimen de vacaciones, a que se refiere el apartado primero del artículo 77, así como las compensaciones relativas a los supuestos contemplados en el apartado segundo del mismo precepto.

g) Lizentzia eta baimenak.

g) Licencias y permisos.

h) Lanpostuen sailkapena eta lanean aritzeko profesional-baldintzak.

h) La clasificación de puestos de trabajo y requisitos profesionales para su desempeño.

i) Lanean sartu, lanpostua bete eta lantokian gora egiteko bideak.

i) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional.

104. atala.-

Artículo 104.-

1.- Administrazioaren eta aurreko atalean aipatzen diren sindikatuen ordezkariek aurreko atalean ohartemandako gaiei buruzko ituneak eta akordioak egin ahal izango dituzte.

1.- Los representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales a que se refiere el artículo anterior podrán llegar a pactos y acuerdos en las materias previstas en el mismo.

2.- Akordioek erabiliko dituzten gaiak Gobernu-Kontseiluaren aginpide izango dira, eta, baliagarri eta eraginkorrak izateko, aipatutako organoaren berarizko eta erazko onarpena beharrezkoa izango da.

2.- Los acuerdos versarán sobre materias de competencias del Consejo de Gobierno, y para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de dicho órgano.

3.- Ituneak, izenpetzen dituen organoaren aginpide-eremuari egokitzen zaizkion gaiei buruzkoak izango dira, eta esku hartu duten parteentzat behartze-indarrekoak izango dira zuzenean.

3.- Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan con el ámbito competencial del órgano que los suscriba y vincularán directamente a las partes.

4.- Negoziazioan adostasunik lortzen ez denetan edo atal honetako bigarren idazatian aipatzen den berarizko eta erazko onarpena iristen ez denetan, Gobernu-Kontseiluak zehaztuko ditu lan-baldintzak.

4.- En los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación o no se alcance la aprobación expresa y formal a la que se refiere el apartado segundo de este artículo, corresponderá al Consejo de Gobierno determinar las condiciones de trabajo.

5.- Autonomi Elkarteko Administrazioak eta sindikatuek prozedurak ezarriko dituzte, horretarako izenpetutako akordioen bidez, lan-baldintzen zehaztapenean sortu diren gatazkei edo ituneak nahiz akordioak ez betetzeei irtenbidea emateko.

5.- La Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales establecerán, mediante acuerdos suscritos al efecto, los procedimientos para la resolución de los conflictos surgidos en la determinación de las condiciones de trabajo o los incumplimientos de pactos o acuerdos.

IV. IDAZPURUA

TÍTULO IV

ERTZAINTZAKO FUNTZIONARIEI BURUZ

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ERTZAINTZA

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

LANBIDE-EGITURA

ESTRUCTURA PROFESIONAL

1. SAILA

SECCIÓN I

ESKALAK ETA KATEGORIAK

ESCALAS Y CATEGORÍAS

105. atala.-

Artículo 105.-

1.- Ertzaintza osatzen dute Eskala Gorenak, Egiterapen-Eskalak, Ikuskapen-Eskalak eta Oinarrizko Eskalak. Eskala horiek, sartzeko eskatzen den titulazioaren arabera, euskal Administrazio publikoetako funtzionariak A, B, C eta D sailkapen-taldeei dagozkie hurrenez hurren.

1.- La Ertzaintza está formada por las Escalas Superior, Ejecutiva, de Inspección y Básica, correspondientes respectivamente a los grupos A, B, C y D de clasificación de los funcionarios de las Administraciones públicas vascas en función de la titulación exigida para el ingreso.

2.- Eskalen barruan honako kategoria hauek daude:

2.- Cada una de las citadas escalas comprende las siguientes categorías:

a) Eskala Gorenean, Intendenteburua eta Intendentea.

a) La Escala Superior, la de Superintendente e Intendente.

b) Egiterapen-Eskalan, Komisarioa eta Komisario-ondokoa.

b) La Escala Ejecutiva, la de Comisario y Subcomisario.

c) Ikuskapen-Eskalan, Ofizialea eta Ofiziale-ondokoa.

c) La Escala de Inspección, la de Oficial y Suboficial.

d) Oinarrizko Eskalan, Agente Lehena eta Agentea.

d) La Escala Básica, la de Agente Primero y la de Agente.

3.- Ertzaintzan Fakultatibo eta Teknikarien Eskala ere egongo da, eta horko lanpostuak, kasu bakoitzerako eskatzen den titulazioaren arabera, A, B, C eta D sailkapen-taldeei egokituko zaizkie.

3.- En la Ertzaintza existirá, asimismo, la Escala de Facultativos y Técnicos, cuyas plazas corresponderán a los grupos de clasificación A, B, C y D en función de la titulación exigida en cada caso.

2. SAILA

SECCIÓN II

ZEREGINAK

FUNCIONES

106. atala.-

Artículo 106.-

1.- Batez ere Eskala Goreneko langilegoari dagozkio ekintza-unitateen zuzendaritzazko, bideraketazko eta koordinaketazko zereginak, bai eta segurtasun publikoari berariz dagozkion beste zereginak ere, bereziki ikertze-lanari arreta ematen zaiolarik.

1.- Corresponden preferentemente al personal perteneciente a la escala Superior funciones de dirección, orientación y coordinación de unidades operativas y otras específicas de seguridad pública con especial atención a la actividad investigadora.

Batez ere Egiterapen-Eskalako langilegoari dagozkio poliziaren ekintza-zentru edo taldeekiko koordinaketazko eta agintezko zereginak, hala badagokio, Eskala Gorenaren zuzendaritzapean daudelarik.

Corresponden preferentemente al personal perteneciente a la Escala Ejecutiva las funciones de coordinación y mando de centros o grupos operativos de policía bajo la dirección, en su caso, de la Escala Superior.

Ikuskapen-Eskalako langilegoari dagokio Herritarren Segurtasuneko, Informazioko eta Ikerketako Unitateen barruko azpitaldeen erantzukizuna.

Corresponde al personal perteneciente a la Escala de Inspección la responsabilidad de los subgrupos dentro de las Unidades de Seguridad Ciudadana, Información e Investigación.

Oinarrizko Eskalako langilegoari dagozkio polizia zereginek eskatzen dituzten egiterapen-eginkizunak eta ekintza-zerbitzuan ari diren Eskalako funtzionari batekiko edo gehiagorekiko aginte-eginkizunak.

Corresponden al personal perteneciente a la Escala Básica las tareas ejecutivas que demanden las funciones policiales así como las de mando de uno o más funcionarios de la Escala en servicio operativo.

2.- Fakultatibo eta Teknikarien Eskalari dagozkio sartzeko eskatzen den titulazioak gaitzen duen lanbideari dagozkion egitekoak polizia zereginaren laguntzarako burutzea eta heziketa akademiko zehatz batek emandako ezagupen berarizkoak eskatzen dituzten zereginetan ihardutea.

2.- Corresponde a la Escala de Facultativos y Técnicos la realización, en apoyo a la función policial, de tareas propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el ingreso y el desempeño de funciones que requieran de conocimientos propios y específicos de una concreta formación académica.

3.- Aurreko idazatietan ohartemandakoa gorabehera, polizia zerbitzuen egiterapenak eta herritarren segurtasunaren premiek eskatzen dituzten egitekoak burutu beharrean daude funtzionariak.

3.- No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los funcionarios vendrán obligados a realizar los cometidos que demande la ejecución de los servicios policiales y las necesidades de la seguridad ciudadana.

II ATALBURUA

CAPÍTULO II

ALORRAK ETA EGITURA

ÁREAS Y ESTRUCTURAS

1. SAILA

SECCIÓN I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

107. atala.-

Artículo 107.-

1.- Ertzaintzako eskala eta kategorietako lanpostu-zerrendek ezingo dute gainditu aurrekontuetako langile-zerrendek ezartzen duten kopurua.

1.- Las relaciones de puestos de trabajo de las diferentes escalas y categorías de la Ertzaintza no podrán sobrepasar la relación numérica que establezcan las plantillas presupuestarias.

2.- Herrizaingo Sailburuak onartuko du Ertzaintzaren egitura organikoa eta hau osatzen duten dibisio, unitate, sekzio, talde eta zerbitzuetan banatuko ditu lanpostuak, Ertzaintzarentzat orokortasunez onartu diren izendapenen eta kide-kopuruaren arabera.

2.- La distribución de los puestos de trabajo en las diferentes divisiones, unidades, secciones, grupos o servicios que compongan la estructura orgánica de la Ertzaintza, y la aprobación de ésta, serán efectuadas por el Consejero de Interior, conforme a las dotaciones y composición numérica aprobadas con carácter general para dicho Cuerpo.

3.- Aipatutako egitura hori honako alor hauetaz arduratuko da: herritarren segurtasunaz, administrazio-poliziaz, gaizkintza-ikerketaz, ekintza-baliabideez eta, orohar, Ertzaintzaren zereginen eremuan poliziaren administrazioaz gizarte-errealitateak une bakoitzean eskatzen dituen alorrez.

3.- La estructura referida cubrirá las áreas de seguridad ciudadana, policía administrativa, investigación criminal, recursos operativos y, en general, las de administración de policía que en cada momento demande la realidad social en el ámbito de las funciones atribuidas a la Ertzaintza.

4.- Nolanahi ere, Ertzaintzaren egitura organikoak honako zerbitzu hauek daudela kontutan hartuko du, kasu bakoitzean zehaztutako maila organikoa eta lurralde-antolakuntza dituztelarik:

4.- En todo caso, la estructura orgánica de la Ertzaintza contemplará la existencia de los siguientes servicios con el nivel orgánico y organización territorial que en cada caso se señale:

. Arabako Miñoien Sekzioa.

- Sección de Miñones de Álava.

. Bizkaiko Foralen Sekzioa.

- Sección de Forales de Bizkaia.

. Gipuzkoako Mikeleteen Sekzioa.

- Sección de Mikeletes de Gipuzkoa.

2. SAILA

SECCIÓN II

MIÑOIAK, FORALAK ETA MIKELETEAK

MIÑONES, FORALES Y MIKELETES

108. atala.-

Artículo 108.-

Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioen egitura organikoa, lanpostu-zerrendak eta langile-zerrendak sekzio bakoitzari dagokion Foru Aldundiari kontsulta egin ondoren zehaztuko dira.

La estructura orgánica, relaciones de puestos de trabajo y plantillas de las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes se determinarán previa consulta a las Diputaciones Forales correspondientes.

109. atala.-

Artículo 109.-

1.- Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioek honako zeregin hauek burutuko dituzte:

1.- Las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes ejercerán las siguientes funciones:

a) Foru-erakundeak ordezkatzea.

a) De representación de las instituciones forales.

b) Foru-agintariak babestea.

b) De protección de las autoridades forales.

c) Foru-ondarearen ondasunak babestea eta zaintzea, horren instalakuntza eta zerbitzuen baliatzaileen segurtasuna bermatuz.

c) De protección y custodia de los bienes del patrimonio foral, garantizando la seguridad de los usuarios de sus instalaciones y servicios.

d) Legez indarra erabiltzea, Lurralde Historikoaren aginpide diren zereginak nahitaez burutu daitezen, zeregin horiek Ertzaintzaren beste zerbitzu bati ez badagozkio.

d) La coacción en orden a la ejecución forzosa de las funciones que competen materialmente al Territorio Histórico y que no correspondan a otros servicios de la Ertzaintza.

e) Kidegoko gainerako unitate edo zerbitzuei laguntzea, Herrizaingo Sailak emandako arauekin bat etorriaz.

e) De auxilio al resto de las unidades o servicios del Cuerpo, de acuerdo con las normas que emanen del Departamento de Interior.

2.- Era berean, polizi zereginak burutu ditzakete errepidezko garraioa jagon eta ikuskatzeari, errepideak zaintzeari eta errepide-poliziari dagokionez.

2.- Asimismo, podrán realizar funciones policiales en materia de vigilancia e inspección del transporte por carretera y las de conservación y policía de carreteras.

110. atala.-

Artículo 110.-

Aurreko atalean aipatu diren zereginak betetzerakoan, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioetako funtzionariak, ihardutez, dagokien Foru Aldundiaren menpe egongo dira. Orohar, Foru Aldundiei dagokie aipatutako zerbitzuak burutzerakoan zuzeneko agintea izatea eta zerbitzuak burutzeko araubidea edo zerbitzurako oharpideak zehaztea, Eusko Jaurlaritzak eta Herrizaingo Sailak dituzten ahalmenen kaltetan gabe, bereziki hiru egiteko hauek dituztelarik:

En el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo anterior, los funcionarios adscritos a las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes dependerán funcionalmente de la Diputación Foral correspondiente, a la que competerá su mando directo en la prestación de los servicios referidos y la determinación de su régimen de prestación o manuales de servicio, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Gobierno Vasco y al Departamento de Interior, y en particular el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Sekzioaren barruan zerbitzu-manualdiak ematea.

a) Conferir comisiones de servicios dentro de la propia sección.

b) Oporrak baimentzea.

b) Autorizar el disfrute de vacaciones.

c) Baimenak eta lizentziak ematea.

c) Conceder permisos y licencias.

111. atala.-

Artículo 111.-

Dagokion Aldun Nagusiak aginpidea izango du Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioetan aritzen diren Ertzaintzako kideen kontra diziplinazko espedienteak hasteko, espedientea izapidatzeko beharrezko diren ekintza guztiak egin daitezen agintzeko eta hutsegite astun eta arinengatik zigorrak jartzeko.

El Diputado General correspondiente será competente para incoar expedientes disciplinarios a los miembros de la Ertzaintza que presten servicio en las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes, disponer cuantos actos sean necesarios para su instrucción e imponer sanciones por faltas graves y leves.

3. SAILA

SECCIÓN III

AUZI-POLIZIA

POLICÍA JUDICIAL

112. atala.-

Artículo 112.-

1.- Ertzaintzaren egitura organikoaren barruan Auzi-Poliziako Unitatea sortzen da Konstituzioaren 126. atalean eta Epai-Agintaritzari buruzko oinarrizko legearen 443. eta 445. ataletan ohartemandako zereginak bete ditzan.

1.- Para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 126 de la Constitución, y 443 y 445 de la ley orgánica del Poder Judicial, se crea dentro de la estructura orgánica de la Ertzaintza la Unidad de Policía Judicial.

2.- Aipatu den oinarrizko legearen 444.1 atalak dioenaren arabera, Auzi-Poliziako Unitateari atxikitako agenteak, beren zereginak betetzerakoan, ihardutez, ikerketaren gai den auziaz arduratzen diren Epaileen, Auzitegien edo Akusatzaile Publikoen menpe egongo dira.

2.- Conforme a lo previsto en el artículo 444.1 de la mencionada ley orgánica, en el cumplimiento de sus funciones los agentes adscritos a la Unidad de Policía Judicial dependerán funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de la investigación.

3.- Auzi-Poliziako Unitatearen Buruzagia izango da epai-agintariengandik eta Akusatzaile Publikoengandik datozen agintezko eskaerak bideratzeko aginpidedun organoa, Unitate horretako funtzionariek edo baliabideek ikerketan parte har dezaten.

3.- El Jefe de la Unidad de Policía Judicial será el órgano competente para canalizar los requerimientos provenientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal, a los efectos de que los funcionarios o medios de la referida Unidad intervengan en una investigación.

4.- Herrizaingo Sailak, iharduketen erritmoak eta lanari-erroldeko eskuarteak kontutan izanik, Auzi-Poliziako Unitateko zerbitzuak, sekzioak edo taldeak atxiki ahal izango dizkie zenbait Epaitegi edo Auzitegiri edo Akusatzaile Publikori, behin-betiko eta era iraunkorrez.

4.- El Departamento de Interior, teniendo en cuenta el ritmo de actividades y las disponibilidades de plantilla, adscribirá con carácter permanente y estable servicios, secciones o grupos de la Unidad de Policía Judicial a determinados Juzgados o Tribunales o al Ministerio Fiscal.

113. atala.-

Artículo 113.-

Auzi-Poliziako Unitateari atxikitako funtzionarien heziketa berezia Euskal Herriko Polizi -Ikastegiaren bidez egingo da, eta, hala badagokio, praktika-aldiak ere egingo dira, zeinetan Epaileek eta Akusatzaile Publikoek parte har dezaketen.

La formación específica de los funcionarios adscritos a la Unidad de Policía Judicial se realizará a través de la Academia de Policía del País Vasco, incluyendo en su caso períodos de prácticas, en los que podrán participar miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal.

Dagokion diploma edukitzea beharrezkoa da Auzi-Poliziako Unitatean lanpostuak betetzeko.

La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en la Unidad de Policía Judicial.

114. atala.-

Artículo 114.-

1.- Auzi-Poliziako Unitateari atxikitako funtzionariek zeregin hori beteko dute soilik, nahiz eta, egoerak hala eskatuta, Ertzaintzaren egitekoen artetik agintzen dizkieten beste batzuk burutu ahal izan, hala nola lege-hausteei aurre hartzekoak.

1.- Los funcionarios adscritos a la Unidad de Policía Judicial desempeñarán esa función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención de la delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de entre las correspondientes a la Ertzaintza.

2.- Gaitasunaren jabe den epaileak nahiz salatariak aginduta, ikerketa baten ardura duten funtzionariak, 112. atalean aipatu diren zereginak betetzerakoan, Epai-Agintaritzari buruzko oinarrizko legearen 446.2 atalean esandakoaren arabera bakarrik enkaitu edo baztertu daitezke agindu zaien ikerketatik.

2.- Los funcionarios a quienes esté encomendada, por el juez o fiscal competente, una concreta investigación, en el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 112, no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, sino en los términos previstos en el artículo 446.2 de la ley orgánica del Poder Judicial.

3.- Zigorbidezko gaiei buruzko Epaile eta Auzitegiek eta Akusatzaile Publikoek Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko martxoaren 13ko 2/86 Oinarrizko Legearen 35. atalean aitortzen zaizkien ahalmen berberak izango dituzte Auzi-Poliziako Unitatetik iraunkortasunez atxikitzen zaizkien funtzionariei buruz.

3.- Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto de los funcionarios integrantes de la Unidad de Policía Judicial que les sean adscritos con carácter permanente, las mismas facultades que les reconoce el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4.- Auzi-Poliziako Unitateko funtzionari baten kontra diziplinazko espedientea eragin duten ekintzek burutzen ari zen ikerketarekin zerikusi zuzena dutenean, funtzionaria menpeko duen Epaile, Auzitegi edo Akusatzaile Publikoaren txostena eskatuko da, bidaltzea egoki deritzen beste batzuen kaltetan gabe.

4.- Cuando se incoe un expediente disciplinario a funcionarios de la Unidad de Policía Judicial y los hechos objeto del mismo guarden relación directa con la investigación que tuvieran encomendada, se recabará informe del Juez, Tribunal o Fiscal del que dependan, sin perjuicio de aquellos otros que consideren oportuno emitir.

5.- Sail honetan ezarritakoa izan ezik, Auzi-Poliziako Unitateko kideen araubidea lege honetan Ertzaintzarentzat orokortasunez ohartemandakoa izango da.

5.- Salvo lo dispuesto en esta Sección, el régimen de los miembros integrados en la Unidad de Policía Judicial será el previsto con carácter general para la Ertzaintza en la presente ley.

115. atala.-

Artículo 115.-

Auzi-Poliziako Unitatearen antolakuntza eta funtzionamendua egokiak izateko beharrezkoak diren arauak Jaurlaritzak emango ditu dekretu bidez.

Por decreto del Gobierno se dictarán las normas precisas para la adecuada organización y funcionamiento de la Unidad de Policía Judicial.

V. IDAZPURUA

TÍTULO V

UDALTZAINGOEI BURUZ

DE LAS POLICÍAS LOCALES

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

116. atala.-

Artículo 116.-

1.- Bost mila biztanle edo gehiago duten Euskal Herriko udalerriek beren Polizia Kidegoak sor ditzakete.

1.- Los municipios del País Vasco que tengan una población igual o superior a cinco mil habitantes podrán crear Cuerpos de Policía propios.

2.- Salbuespen gisa, bost mila biztanle baino gutxiago duten udalerriek sor ditzakete beren Udaltzaingoak, zalantzarik gabe premiazkoak edo egokiak direnean. Kasu horretan, Kidegoa sortzeko Eusko Jaurlaritzak baimena eman beharko du aurretik.

2.- Con carácter excepcional podrán crear Cuerpos de Policía Local aquellos municipios que cuenten con población inferior a cinco mil habitantes, cuando existan indudables motivos de necesidad o conveniencia. En este caso, la creación del Cuerpo requerirá la previa autorización del Gobierno Vasco.

3.- Nolanahi ere, Udaltzaingoak sortzeko erabakiek Udalbatzako kideen legezko kopuruak gehiengo osoz aldeko botoa ematea eskatzen dute.

3.- En todo caso, los acuerdos de creación de Cuerpos de Policía Local requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

4.- Udaltzaingoek ezein kasutan ere ez dute izango antolakunde eta ihardute-menpekotasunik Eusko Jaurlaritzarekiko edo euskal Autonomi Elkarteko Administrazioarekiko, ez eta honen esanerako Kidegoarekiko ere, horren menpekotasuna bakoitzaren udalerrikoarena soilik izango da baizik.

4.- Las Policías Locales no tendrán en ningún caso dependencia orgánica ni funcional del Gobierno Vasco ni de la Administración de la Comunidad Autónoma vasca o del Cuerpo de ella dependiente, sino que su dependencia lo será en exclusiva de cada municipio respectivo.

117. atala.-

Artículo 117.-

1.- Polizia Kidegorik ez duten udalerrietan, 28.1 ataleko a), b), d), f) eta i) lerroaldietan ezarritakoaren arabera horrelako Kidegoei dagozkien zereginak zaindari, jagole, aguazil edo beste izenez ondasunak, zerbitzuak eta instalakuntzak babesten eta jagoten dituzten toki-erakundeko langileek burutuko dituzte, bete behar dituzten beste zereginen kaltetan gabe.

1.- En los municipios donde no exista Cuerpo de Policía, las funciones que corresponden al mismo en virtud de lo dispuesto en los párrafos a), b), d), f) e i) del artículo 28.1 serán desempeñadas, sin perjuicio de cualesquiera otras que puedan tener atribuidas, por el personal de la entidad local que realice funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, alguaciles o análogas.

2.- Toki-erakundeek Ertzaintzaren laguntza eskatu ahal izango diote Herrizaingo Sailari Udaltzaingoenak diren polizia zereginetan, baita herritik barrenako bideetan bidegoaia antolatzeko eta zuzentzeko ere, baldin eta Udaltzaingorik ez badute edo, izanik ere, aginpidean dauzkaten zerbitzu guztietarako nahiko kiderik ez badute. Azken kasu honetan, lankidetza hori ez da iraunkorra izango.

2.- Las entidades locales podrán solicitar del Departamento de Interior la asistencia de la Ertzaintza en aquellas funciones de naturaleza estrictamente policial que correspondan a los Cuerpos de Policía Local, así como en la ordenación y dirección de tráfico en las travesías urbanas, en los casos en que no dispongan de Cuerpo de Policía o, disponiendo de él, sus efectivos no alcancen a dar cobertura a la totalidad de los servicios de su competencia. En este último supuesto, la colaboración no podrá tener carácter permanente.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

EGITURA

ESTRUCTURA

118. atala.-

Artículo 118.-

1.- Udaltzaingoak ondoren aipatzen diren eskala eta kategorietan egituratzen dira, eskalak eta kategoriak sartzeko eska daitekeen titulazioaren araberako sailkapen-taldeei egokitzen zaizkielarik:

1.- Los Cuerpos de Policía Local se estructuran en las siguientes escalas y categorías, que se corresponden con los grupos de clasificación que se indican en función de la titulación exigible para el ingreso:

a) Eskala Teknikoa, hiru kategoriarekin: Intendentea, A Taldeari dagokiona, eta Komisario eta Komisario-ondokoa, B Taldeari dagozkionak.

a) Escala Técnica; con la categoría de Intendente, correspondiente al Grupo A, y las de Comisario y Subcomisario, correspondientes al Grupo B.

b) Ikuskapen-Eskala, bi kategoriarekin: Ofizialea eta Ofiziale-ondokoa, C Taldeari dagozkionak.

b) Escala de Inspección; con las categorías de Oficial y Suboficial, correspondientes al Grupo C.

c) Oinarrizko Eskala, bi kategoriarekin: Agente Lehena eta Agentea, D Taldeari dagozkionak.

c) Escala Básica; con las categorías de Agente Primero y Agente, correspondientes al Grupo D.

2.- Eskala Teknikoa ehun mila biztanle baino gehiago duten udalerrietan bakarrik sor daiteke, eta Intendentearen kategoria hirurehun mila biztanle baino gehiago eta laurehun funtzionari edo gehiagoko Polizia Kidegoa duten udalerrietan.

2.- La Escala Técnica sólo podrá crearse en los municipios con población superior a cien mil habitantes, y la categoría de Intendente en aquéllos con población superior a trescientos mil habitantes y cuyo Cuerpo de Policía esté integrado por un número igual o superior a cuatrocientos funcionarios.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

UDALTZAINGOEN KOORDINAKETA

COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES

119. atala.-

Artículo 119.-

Atalburu honen ondorioetarako, koordinaketa esaten denean, informazio-trukaketa, langile eta eskuarte izendapen kidekoa eta elkarrekiko ekintza bideratzen dituzten harreman-bideak zehaztea helburu duten iharduerak ulertu behar da, horrela udalerrien eta Autonomi Elkartearen iharduketen batasuna lortzeko.

A los efectos de este Capítulo, se entiende por coordinación el conjunto de sistemas de actuación dirigidos a la fijación de medios y métodos de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad en la dotación de los medios personales y materiales y la acción conjunta, de tal modo que se consiga la integración de las respectivas actuaciones atribuidas a los municipios y a la Comunidad Autónoma.

120. atala.-

Artículo 120.-

1.- Udaltzaingoen ihardueraren koordinaketak, lege honetan ohartemandako bestelakoen kaltetan gabe, honako zeregin hauek hartu behar ditu:

1.- La coordinación de la actuación de las Policías Locales comprenderá, sin perjuicio de aquellas otras previstas en esta ley, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Udaltzaingoen antolakuntzako eta funtzionamenduko araudiak lotuko zaizkion esparru-araua ezartzea.

a) Establecer la norma marco a la que habrán de ajustarse los reglamentos de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.

b) Udaltzaingoen arteko kidetasuna ezartzea, langile-zerrendei, baliabide teknikoei, irudi-batasunari eta egiaztabideei buruz.

b) Establecer la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policía Local en materia de plantillas, medios técnicos, uniformidad y sistemas de acreditación.

c) Udalerrien arteko lankidetza aurrikusi eta arautzea, egoera berezi edo ohiz kanpokoetan gertatzen diren premiei erantzuteko.

c) Prever y regular la colaboración entre los diversos municipios para atender eventualmente sus necesidades en situaciones especiales o extraordinarias.

d) Lege honetako 21. atalean ohartemandako informazio-trukaketa ahalbidetzen duten irizpide, prozedura eta bideak finkatzea.

d) Fijar los criterios, procedimientos y medios que posibiliten la información recíproca prevista en el artículo 20 de esta ley.

e) Eskatzen duten toki-erakundeei gai hauei buruz aholku ematea.

e) Proporcionar a las entidades locales que lo soliciten asesoramiento en estas materias.

f) Koordinaketa-zereginetarako behar diren ikuskapen-bideez baliatzea.

f) Ejercer los medios de inspección precisos para las funciones de coordinación.

2.- Udaltzaingoari buruz udalerriek dituzten aginpideei begirunea izanez burutuko dira koordinaketa-zereginak.

2.- Las funciones de coordinación se ejercerán respetando las competencias de los municipios en materia de Policía Local.

121. atala.-

Artículo 121.-

1.- Euskal Herriko Udaltzaingoen Koordinaketa-Batzordea sortzen da, Udaltzaingoen koordinaketari buruzko organo aholku-emaile gisa, eta Herrizaingo Sailari atxikita.

1.- Se crea la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco, como órgano consultivo en materia de coordinación de las Policías Locales, adscrita al Departamento de Interior.

2.- Batzordeak honako kide hauek izango ditu:

2.- La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a) Herrizaingo Sailburua, lehendakaria izango dena.

a) El Consejero de Interior, que actuará como Presidente.

b) Herrizaingo Saileko hiru ordezkari, horko buruak izendatuko dituenak.

b) Tres representantes del Departamento de Interior, designados por su titular.

c) Udalerrietako zazpi ordezkari, Autonomi Elkartean hedapen handiena duen Euskal Herriko Udalen Elkarteak edo Federazioak izendatuko dituenak Alkate direnen artetik.

c) Siete representantes de los municipios, designados, de entre quienes ostenten la condición de Alcalde, por la Asociación o Federación de Municipios Vascos con mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

d) Euskal Herriko Toki Administrazioan ordezkotzarik handiena duen sindikatuak izendaturiko ordezkaria.

d) Un representante designado por la organización sindical con mayor representación en la Administración Local del País Vasco.

e) Autonomi Elkarteko Administrazioko karrerako funtzionari bat; Herrizaingo Sailak izendatuko du Zuzenbidean Lizentziatuak direnen artetik, eta Idazkari lana egingo du, hizpidearekin baina botorik gabe.

e) Un funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma, designado por el Consejero de Interior de entre quienes ostenten la condición de Licenciado en Derecho, que actuará como Secretario, con voz y sin voto.

3.- Deitzen zaien aholkulari eta espezialistak Batzordearen bileretan egon daitezke, hizpidea dutela baina boto-eskubiderik gabe.

3.- A las reuniones de la Comisión podrán asistir, con voz y sin voto, los asesores y especialistas que a las mismas sean convocados.

4.- Batzordeak txostenak egingo ditu, derrigorrez, aurreko atalean aipatzen diren gaiei buruzko erabaki nagusien egitasmoez, orobat Toki Administrazioko Polizia Kidegoetako eskola eta kategorietara sartzeko oinarrizko arauez ere. Halaber, Udaltzaingoen koordinaketa hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egin ahal izango ditu.

4.- La Comisión informará, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones de carácter general relativos a las materias a que se refiere el artículo anterior, así como las reglas básicas para el ingreso en las distintas Escalas y Categorías de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración Local. Asimismo, podrá formular propuestas y sugerencias que tiendan a la mejora de la coordinación de las Policías Locales.

5.- Aurreko idazatian aipatutako txostenak hilabeteko epean egin beharko dira.

5.- Los informes a que se refiere el apartado anterior deberán emitirse en el plazo máximo de un mes.

6.- Batzordeak bere funtzionamendu-arauak taiutu eta onetsiko ditu.

6.- La Comisión elaborará y aprobará sus normas de funcionamiento.

GEHIGARRIZKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

LEHENENGOA.-

PRIMERA.-

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31.2 atalean ezarritakoaren arabera Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari dagokion ordezkaritza Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak beteko du Toki-Administrazioaren menpeko Polizia Kidegoetan sartzeko dei egindako aukeraketa-probetako epaimahaietan.

La representación de la Academia de Policía del País Vasco en los tribunales de pruebas selectivas convocadas para el ingreso en los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración local suplirá la que corresponde al Instituto Vasco de Administración Pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

BIGARRENA.-

SEGUNDA.-

II. eta III. Idazpuruetan ezarritakoa, azken honetako VIII. Atalburua izan ezik, hala nola haiei buruzko xedapen gehigarriak, aldi baterakoak eta azken xedapenak aplikatu ahal izango zaizkie udaltzainei.

Es de aplicación a los miembros de la Policía Local lo dispuesto en los Títulos II y III, excepto el Capítulo VIII de este último, así como las disposiciones adicionales, transitorias y finales a ellos referentes.

HIRUGARRENA.-

TERCERA.-

1.- Euskal Herriko Udaltzaingoetako funtzionariak lege honetako 118. atalean adierazitako kategorietara sartzen dira, honako erregela hauen arabera:

1.- Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Policía Local del País Vasco se integran en las categorías a que se refiere el artículo 118 de esta ley, conforme a las siguientes reglas:

a) Intendente-kategoriara sartuko dira hirurehun mila biztanletik gorako udalerrietan Inspektore-lanbidea dutenak, horietako Polizia Kidegoa laurehun funtzionari edo gehiagok osatzen badute.

a) En la categoría de Intendente, los que pertenezcan al empleo de Inspector en municipios con población superior a trescientos mil habitantes y cuyo Cuerpo de Policía esté integrado por un número igual o superior a cuatrocientos funcionarios.

b) Komisario-kategoriara sartuko dira Inspektore-lanbidea dutenak, Intendente nahiz Inspektore-ondoko kategorietara sartu ez daitezkeenean.

b) En la categoría de Comisario, los que pertenezcan a los empleos de Inspector, cuando no puedan ser integrados en la categoría de Intendente, y de Subinspector.

c) Komisario-ondoko kategoriara sartuko dira Ofiziale-lanbidea dutenak.

c) En la categoría de Subcomisario, los pertenecientes al empleo de Oficial.

d) Ofiziale-kategoriara sartuko dira Ofiziale-ondoko lanbidea dutenak.

d) En la categoría de Oficial, los pertenecientes al empleo de Suboficial.

e) Ofiziale-ondoko kategoriara, Sarjentu-lanbidea dutenak.

e) En la categoría de Suboficial, los pertenecientes al empleo de Sargento.

f) Agente Lehen eta Agente kategorietara, Kabu eta Goardia lanbidea dutenak.

f) En las categorías de Agente Primero y Agente, los pertenecientes a los empleos de Cabo y Guardia.

2.- Aurreko idazatiak dioenaren ondorioz bertan aipatzen diren kategorietara sartzen diren funtzionariek, nolanahi ere, lehen zuten lanbideari zegokion sailkapen-taldea eta horri dagozkion eskubide ekonomikoak eta bestelakoak gordeko dituzte.

2.- Los funcionarios que en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se integren en las categorías a las que el mismo se refiere conservarán, en todo caso, el grupo de clasificación que corresponda al empleo al que pertenecieran, con los derechos económicos y de cualquier tipo que puedan corresponder en razón al mismo.

LAUGARRENA.-

CUARTA.-

Lege honetako 56. atalaren 2. idazatian ezarritakoa hala izanik ere, hirurogei mila biztanletik beherako udalerrietako Polizia Kidegoetan barne-aurrerabidez eta txanda librez sartu ahal izango da Ofiziale-ondoko eta Ofiziale kategorietara, norgehiagoka edo lehiaketa-norgehiagoka sistemen bidez.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 56 de esta ley, en los Cuerpos de Policía de municipios con población inferior a sesenta mil habitantes el ingreso en las categorías de Suboficial y Oficial podrá efectuarse por promoción interna y turno libre mediante los sistemas de oposición o concurso-oposición.

BOSKARRENA.-

QUINTA.-

Sei hilabeteko epean Herrizango Sailak Ertzaintzaren Albistaria sortuko du Saileko iragarkuntza-aldizkari ofizial gisa, eta honako eduki hauek izango ditu:

En el plazo de seis meses será creado por el Departamento de Interior el Boletín de la Ertzaintza, como periódico oficial de publicidad del Departamento, que comprenderá los contenidos siguientes:

a) Herritarren segurtasunarentzat orohar eta Euskal Herriko Poliziarentzat edo horko kideentzat kide diren neurrian interesgarri izan eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Kondaira-Lurraldeetako Aldizkari Ofizialetan edo Estatuko Boletin Ofizialean argitaratutako xedapenak, ematen dituen organoak ematen dituela. Xedapen horiek dagokion Aldizkari Ofizialetik dauden bezalaxe hartuta argitaratuko dira, arau horiek diotena zabaltzeko helburuarekin.

a) Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, Boletines Oficiales de los Territorios Históricos o en el Boletín Oficial del Estado que interesen a la seguridad pública en general, a la Policía del País Vasco o a sus miembros como tales, cualquiera que sea el órgano del que emanen. Su publicación supondrá una mera transcripción del Boletín Oficial correspondiente a fin de divulgar el contenido de tales normas.

b) Herrizaingo Sailburuaren aginduak eta Herrizango Saileko beste edozein organoren ebazpenak, lege honek ezarritakoaren arabera edo izaera orokorreko xedapenek diotenaren arabera bertan argitaratzea aginduzkoa bada.

b) Las órdenes del Consejero de Interior y las resoluciones de cualesquiera otros órganos del Departamento, cuando, de conformidad con lo establecido en esta ley o en otras disposiciones de carácter general, su publicación resulte preceptiva en el mismo.

c) Ertzaintzarentzat interesgarri izan daitekeen bestelako edozein informazio.

c) Cualesquiera otras informaciones que puedan resultar de interés general para la Ertzaintza.

SEIGARRENA.-

SEXTA.-

Ertzaintzako funtzionariek polizi Administrazioko lanpostuak bete ahal izango dituzte, lanpostu-zerrendetan zehazten diren kasu eta baldintzetan, baina bertan emandako aldia ezingo da kontatu norbere gradua finkatzeko.

Los funcionarios de la Ertzaintza podrán ocupar puestos de trabajo de la Administración policial, en los casos y con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, sin que el período de permanencia en los mismos sea computable a efectos de consolidación del grado personal.

ZAZPIGARRENA.-

SÉPTIMA.-

Lege honetako 42. atalaren 1. idazatian ezarritakoaren kaltetan gabe, Ertzaintzako lanpostuei jartzen zaizkien hizkuntz eskakizunak onestea Gobernu-Kontseiluari dagokio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 42 de esta ley, la aprobación de los perfiles lingüísticos que se asignen a los puestos de trabajo de la Ertzaintza corresponderá al Consejo de Gobierno.

ZORTZIGARRENA.-

OCTAVA.-

Eusko Jaurlaritzak zehaztuko du araudiz Euskal Herriko Polizia osatzen duten Kidegoetan sartzeko medikutza-arrazoiengatiko bazterketen taula, hala nola eska daitezkeen baldintzak, bai adinarena eta bai garaierarena.

El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente el cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en las escalas y categorías de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco, así como los requisitos de edad y estatura que resulten exigibles.

BEDERATZIGARRENA.-

NOVENA.-

Lege honetan ohartemandako ondorioetarako, unibertsitateko diplomatu-tituluaren baliokidetzat joko da lizentziaturako hiru ikastaro oso gainditu izana.

A los efectos previstos en esta ley, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

HAMARGARRENA.-

DÉCIMA.-

Ertzaintzako funtzionariak Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorraren menpe egongo dira eta hark babestuko ditu.

Los funcionarios de la Ertzaintza estarán sujetos y protegidos por el Régimen General de la Seguridad Social.

HAMAIKAGARRENA.-

UNDÉCIMA.-

Ertzaintzako funtzionariei hirurogeitabost urte betetzen dutenean etorriko zaie derrigorrez erretiratzeko garaia.

La jubilación forzosa por edad de los funcionarios de la Ertzaintza tendrá lugar al cumplir los sesenta y cinco años.

HAMABIGARRENA.-

DUODÉCIMA.-

1.- Ertzaintzaren gaur egungo lanbide eta kategorietakoak diren funtzionariak, hala nola Miñoien, Foralen eta Mikeleteen Kidegoetakoak, honela sartzen dira lege honek sortu dituen Ertzaintzako eskala eta kategorietara:

1.- Los funcionarios pertenecientes a los actuales empleos y categorías de la Ertzaintza y de los Cuerpos de Miñones, Forales y Mikeletes se integran en las escalas y categorías de la Ertzaintza creadas por la presente ley en la forma siguiente:

a) Oinarrizko Eskalako Agente-kategoriara, Polizia eta Miñoi lanbidea dutenak.

a) En la categoría de Agente de la Escala Básica, los pertenecientes a los empleos de Policía y Miñón.

b) Oinarrizko Eskalako Agente Lehen kategoriara, Kabu-lanbidea dutenak.

b) En la categoría de Agente Primero de la Escala Básica, los pertenecientes al empleo de Cabo.

c) Ikuskapen-Eskalako Ofiziale-ondoko kategoriara, Inspektore eta Kabu Lehen lanbidea dutenak.

c) En la categoría de Suboficial de la Escala de Inspección, los pertenecientes a los empleos de Inspector y Cabo Primero.

d) Ikuskapen-Eskalako Ofiziale-kategoriara, Sarjentu-lanbidea dutenak.

d) En la categoría de Oficial de la Escala de Inspección, los pertenecientes al empleo de Sargento.

e) Egiterapen-Eskalako Komisario-ondoko kategoriara, Sarjentu Nagusi eta Brigada lanbidea dutenak.

e) En la categoría de Subcomisario de la Escala Ejecutiva, los pertenecientes a los empleos de Sargento Mayor y Brigada.

Kategoria horietan sartzea dagokie, Ertzaintzako funtzionarien kasuan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako behin-betiko azken mailaketaren arabera lanpostu horietan dihardutenei, eta, Miñoien Kidegotik datozen funtzionarien kasuan berriz, lanpostuak Foru Aldundiak onetsitako lanpostu eta langile zerrenden arabera betetzen dituztenei.

Dicha integración se entenderá referida, en el caso de los funcionarios de la Ertzaintza, a quienes vinieran desempeñando los empleos correspondientes según el último escalafón definitivo publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, y, en el caso de los funcionarios provinientes del Cuerpo de Miñones, a quienes desempeñen los empleos según la plantilla y relación de puestos de trabajo aprobadas por la Diputación Foral.

Bakoitzean dagokion eskalan sartzeko orohar ezarritako titulu-baldintzak ez dira erabili beharreko izango xedapen honetan araututako sartzeekikoan.

No serán de aplicación a la integración regulada en esta Disposición, los requisitos de titulación establecidos con carácter general para el ingreso en las escalas correspondientes.

2.- Gaur egungo Arabako Miñoien kidegoetakoak diren funtzionariek oso-osoan mantenduko dute jatorrian zuten gizarte-aurrerazaintzaren araubidea, baldin eta Lege honetan Ertzaintzaren funtzionarientzat ezarritakoaren menpe geratzea aukeratzen ez badute; orobat, kasua balitz, aitortuak dituzten hirurtekoak eta antzinatasuna; halaber, Arabako Foru Aldundiko Miñoien Sailean duten destinoa ere, Euskal Herriko Polizia Kidegoetan beste destino batzu betetzeko duten eskubidea baldintzatu edo kaltetu gabe.

2.- Los funcionarios pertenecientes al actual Cuerpo de Miñones de Álava conservarán en todos sus términos el régimen de previsión social que tuvieran originariamente, salvo que opten por quedar sujetos al que en esta ley se prevé para los funcionarios de la Ertzaintza; los trienios y antigüedad que, en su caso, tuvieran reconocidos; y su destino en la Sección de Miñones de la Diputación Foral de Álava, sin que ello prejuzgue o menoscabe su derecho a ocupar otros destinos en los Cuerpos de Policía del País Vasco.

Era berean mantenduko dituzte Arabako Foru Aldundian aitortuak zituzten urteko lan-orduen kopurua, lansariak eta gizarte-onurak, baldin eta kontu guzti horietarako Ertzaintzarentzat erabakirikora lotzea aukeratzen ez badute. Aukera hori behin bakarrik erabiliko da eta behin betikoa izango da.

Asimismo, mantendrán la jornada de trabajo, en cómputo anual, las retribuciones y los beneficios sociales que tuvieran reconocidos en la Diputación Foral de Álava, salvo que opten por acogerse, para el conjunto de tales condiciones, a las acordadas para la Ertzaintza. La opción se ejercerá por una sola vez y tendrá carácter definitivo.

Aipatu funtzionariek bete ahal izango dituzte, hala balegokio, Arabako Foru Aldundiko lanpostuak, erakunde honek zehaztuko dituen kasu eta baldintzetan.

Dichos funcionarios podrán proveer, en su caso, puestos de trabajo de dicha Administración Foral, en los casos y condiciones que por ella se determinen.

3.- Ertzaintzako Musika Bandan egun diren lanpostuak Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartuko dira, A klasifikazio taldean Zuzendaria, eta D klasifikazio taldean musikariak.

3.- Las actuales plazas de la Banda de Música de la Ertzaintza se incorporan a la Escala de Facultativos y Técnicos, en el Grupo de clasificación A el Director, y en el Grupo de clasificación D los músicos.

4.- Baldin eta, Ertzaintzako funtzionarientzako xedapen gehigarri honetan ezarritakoaren ondorioz, desagertu den lanbideagatik funtzionariak jasotzen zituen lansari finko eta aldizkakoetan murrizketarik gertatuko balitz, kaltetutako lanariak aldeagatik osagarri pertsonal eta aldibaterako bat jasotzeko eskubidea izango du, irensgarria izango dena.

4.- Si, como consecuencia de lo dispuesto en esta disposición adicional para los funcionarios de la Ertzaintza, se produjera una minoración sobre las retribuciones fijas y periódicas que éstos vinieren percibiendo en razón del empleo extinguido, el personal afectado tendrá derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia, que podrá tener carácter absorbible.

HAMAHIRUGARRENA.-

DECIMOTERCERA.-

1.- Herrizaingo Sailak zehaztuko ditu, alde batetik, janzkiak, arauzko armak, eta Ertzaintzako funtzionarien irudi-batasunari dagozkion gainerako langai eta gauzak, eta, bestetik, horien nortasuna egiaztatzen duten baliabideak, kategoria bakoitzaren bereizgarriak, hala nola horien erabilera araupetuko luketen arauak. Era berean, Herrizaingo Sailari dagokio polizi egoitzetan, autoetan eta bestelako ibilgailuetan agertu beharreko zeinu bereizgarriak eta jendaurreko adierazpideetako agerraldietan erabili beharrekoak zehaztea.

1.- Las prendas, el armamento reglamentario que se les asigne, y demás equipos y efectos que compongan la uniformidad de los funcionarios de la Ertzaintza, los medios que acrediten su identidad y los distintivos de cada categoría, así como las normas que hubieran de regir su uso, se determinarán por el Departamento de Interior. Asimismo, corresponderá a dicho Departamento establecer tanto los signos distintivos que hubieran de utilizarse en las dependencias policiales, los vehículos y medios móviles, como los que hayan de emplearse en las manifestaciones de comunicación pública.

2.- Miñoi, Foral eta Mikelete zerbitzuei atxikitako funtzionarien irudi-batasunari dagozkion janzki, langai eta bestelako gauzen deskribapena, diseinua eta ezaugarri teknikoak, nolanahi ere, dagokion Diputatu Nagusiak horri buruz ematen dituen aginduei lotu beharko zaizkie.

2.- La descripción, diseño y características técnicas de las prendas, equipos y efectos que compongan la uniformidad de los funcionarios adscritos a los Servicios de Miñones, Forales y Mikeletes deberán ajustarse, en todo caso, a las prescripciones que al efecto se establezcan por el Diputado General correspondiente.

HAMALAUGARRENA.-

DECIMOCUARTA.-

1.- Autonomi Elkarteko Administrazioari dagozkion segurtasun-lanak egiteko diren komunikazio eta informatika zerbitzu eta ondasunak erosteko, inorentzakotzeko, alogeratan hartzeko eta zaintzeko ekintza eta kontratuak, Jaurlaritzaren dekretuz arautuko dira berariaz.

1.- Los actos y contratos relativos a la adquisición, enajenación, arrendamiento y mantenimiento de bienes y servicios informáticos y de comunicaciones destinadas al desenvolvimiento de actividades de seguridad correspondientes a la Administración de la Comunidad Autónoma serán objeto de regulación específica por decreto del Gobierno.

2.- Informatizazio plan eta egitarauak eta segurtasun lanetarako komunikazio sistemak Herrizaingo Sailak jarriko ditu, eta hartarako egin beharrekoak ere horietan jasota izango dira.

2.- El Departamento de Interior establecerá los planes y programas de informatización y sistemas de comunicación destinados a actividades de seguridad, que incluirán las previsiones de acción al efecto.

3.- Euskal Herriko Administrazioari orokorrean aplikatzen zaion kontratazio-araubide organikoaren kaltetan izan gabe, Herrizaingo Sailak kontratazio-mahai bat izango du Herri-zaingo Sailburuak eta Ogasun eta Finantza Sailburuak proposatuta dekretu bidez zehazten diren helburu, osakera eta aginpideekin. Ertzaintzaren garapen, funtzionamendu eta ezarketarako beharrezko diren administrazio-kontratazioko espedienteak berarizkotasunez kudeatu eta izapidatzeko izango da kontratazio-mahai hori.

3.- Sin perjuicio del régimen orgánico de contratación de aplicación general a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento de Interior dispondrá de una mesa de contratación, con la finalidad, composición y competencias que por decreto se determinen a propuesta de los Consejeros de Interior y Hacienda y Finanzas, para gestionar y tramitar con carácter específico los expedientes de contratación administrativa que sean necesarios para el desarrollo, funcionamiento e implantación de la Ertzaintza.

HAMABOSKARRENA.-

DECIMOQUINTA.-

1.- Lege honen 99. atalean xedaturikoaren arabera aukeratuak diren ordezkarien ordezkotza, Autonomi Elkarteko Administrazioaren funtzionarien lan-baldintzak zehaztuko dituen negoziazio-mahai orokorraren osaketa erabakitzeko, eta Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluan lanarien ordezkaritza finkatzeko izango da.

1.- Los representantes que resulten elegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley se considerarán a los efectos de determinar la configuración de la mesa general de negociación para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como para establecer la representación del personal en el Consejo Vasco de la Función Pública.

2.- Aurreko lerrokadan aipaturiko Mahai Orokorrak gaitasuna izango du Ertzaintzaren mahaian eramango den negoziazio kolektiboaren bilakaerari buruz azterketa egin eta erabakiak hartzeko.

2.- La mesa general a la que se refiere el apartado anterior conocerá y podrá deliberar sobre el proceso de negociación colectiva que se desenvolverá en el seno de la mesa de la Ertzaintza.

3.- Aldika jakinaraziko zaizkio Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluari, Estatutuaren arabera Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionariei dagozkien gaiak ukitzen dituzten xedapen orokorrak.

3.- Se informará periódicamente al Consejo Vasco de la Función Pública de las disposiciones de carácter general que afecten a materias del régimen estatutario destinadas a los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

HAMASEIGARRENA.-

DECIMOSEXTA.-

Negoziazio kolektiboak, Ertzaintzak eta Euskal Herriko Udaltzaingoek nork bere barrutian gauzatuko dutenak, finkatuko du, dagozkien aditu-txostenen bidez ebaluatu ondoren, adinagatik edo erabateko ezintasun iraunkorragatik bigarren iharduerara pasatzen diren kasuei dagozkien osagarrizko aseguratze-moduak.

A través de la negociación colectiva, que se producirá para la Ertzaintza y las Policías Locales del País Vasco en el ámbito convencional respectivo, se determinarán los sistemas de aseguramiento complementarios que procedan para los casos de pase a segunda actividad por razones de edad e incapacidad permanente total, previa su evaluación mediante los correspondientes estudios actuariales.

HAMAZAZPIGARRENA.-

DECIMOSÉPTIMA.-

1.- Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 17. atalean agindutakoaz baliaturik eta Segurtasun Indar eta Kidegoekiko martxoaren 13ko 1/1986 eta Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Oinarrizko Legeetan jarritakoari jarraiki, Herrizaingo Sailburua eta Sail horretako ihardute-sailen buruzagiak dira aginpidea daukaten agintariak segurtasunaren arloan eta herritarren segurtasuna begiratzeko eta berriz ezartzeko egin beharreko eginbideak agintzeko, dagozkion legezko eta araudi bidezko xedapenen arauera.

1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y de conformidad con lo establecido en las Leyes Orgánicas 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, son autoridades competentes en materia de seguridad y para ordenar las actuaciones necesarias para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana el Consejero de Interior y los titulares de los órganos de ese Departamento, según las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

2.- Jaurlaritza-Batzarrak eta aurreko zatian aitaturiko ihardute-sailek, herritarren segurtasunaren arloan legez zernolakoturiko arau-hausteei dagozkien zigorrak eta gainerako neurriak jartzeko aginpidea ere izango dute.

2.- El Consejo de Gobierno y los órganos referidos en el apartado anterior serán competentes también para la imposición de las sanciones y demás medidas correspondientes a las infracciones legalmente tipificadas en materia de seguridad ciudadana, según la siguiente escala:

a) Jaurlaritza-Batzarrak, ehun miloi pezetarainoko isunak eta arlo honetan araudi bidez ohartemandako beste edozein zigor jartzeko.

a) El Consejo de Gobierno para imponer multas de hasta cien millones de pesetas y cualquiera de las demás sanciones reglamentariamente previstas en la materia.

b) Herrizaingo Sailburuak, berrogeitamar miloi pezetarainoko isunak eta ohartemandako beste edozein zigor jartzeko.

b) El Consejero de Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las demás sanciones previstas.

c) Atal honetako 1. zatiak aipu dituen gainerako ihardute-sailek, 10 miloi pezetarainoko isunak eta legez ohartemandako beste edozein zigor jartzeko.

c) Los restantes órganos a que se refiere el apartado 1 de este artículo para imponer multas de hasta 10 millones de pesetas y cualquiera de las demás sanciones legalmente previstas.

3.- Xedapen honetako 1. eta 2. zatietan arauturiko aginpideak, Ertzaintzarentzat eta Estatuaren Segurtasun Indar eta Kidegoentzat Autonomi Estatutuaren esanetan jarritako hedatze-bideari eta eginkizun-banaketari jarraiki beteko dira.

3.- Las competencias reguladas en los apartados 1 y 2 de esta disposición se ejercerán de conformidad con el proceso de despliegue y la distribución de funciones establecida para la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado según el Estatuto de Autonomía.

HEMEZORTZIGARRENA.-

DECIMOCTAVA.-

1.- Euskal Herriko Polizi-kideek ez dute herri-zerbitzuan dihardutela lortutako xehetasunik ageri daiteneko fitxategien jabe izaterik ez eta horiek edukitzerik ere izango.

1.- Los miembros de la Policía del País Vasco no podrán poseer ni disponer de ficheros privados en los que consten datos obtenidos en el ejercicio del servicio público.

2.- Gaizkintza-modu jakin batzuri buruzkoan, horien arriskugarritasuna edo gizarterako berarizko garrantzia dutelako, segurtasun eta isilpekotasun-arrazoiengatik sor daitezkeen eskutako artxibategien egitekoa berenezko jaurpidepeko izango da, horretan, gutxienik bederen, organu baimen-emalea, bere menpeko izango deneko agintaria, antolakuntza eta irispide-jaurpidea adieraziko direla.

2.- El funcionamiento de los archivos manuales que puedan crearse por razones de seguridad y confidencialidad en relación con determinadas formas de criminalidad por razones de su peligrosidad o especial trascendencia social, se sujetará a un régimen propio que, como mínimo, contemplará el órgano de autorización, o autoridad de la que dependa, organización y régimen de acceso.

ALDI BATERAKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LEHENENGOA.-

PRIMERA.-

Ertzaintzaren Albistaria sortu arte, bertan argitaratu beharreko xedapen eta egintzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

En tanto no sea creado el Boletín de la Ertzaintza, las disposiciones y actos que deban ser publicados en el mismo se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco.

BIGARRENA.-

SEGUNDA.-

1.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegia Herrizaingo Sailburuak agindu bidez, lege hau indarrean jartzetik gehienez 8 hilabetetik gora gabeko aldian hasiko da iharduten.

1.- La Academia de Policía del País Vasco iniciará sus actividades mediante orden del Consejero de Interior en el plazo máximo de 8 meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Hasi arte, horrenak diren aginpideak Euskadiko Poliziaren Ikastegiak beteko ditu.

En tanto no se produzca tal inicio, sus competencias serán desempeñadas por la Academia de la Policía de Euskadi actualmente en funcionamiento.

2.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegia ihardunean hasten den ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua Gobernu-Kontseiluak onetsiko du, eta 15 eguneko epean Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamuen Batzordeari horren berri emango dio. Honako lege hau indarrean jartzerakoan Aurrekontu Orokorretan Euskadiko Poliziaren Ikastegiaren menpe legozkeen partida guztiak batuz prestatuko da aurrekontu hori, langileei eta eskuarteei dagozkienak ere sartuz.

2.- El presupuesto de la Academia de Policía del País Vasco correspondiente al ejercicio económico en que inicie sus actividades será aprobado por el Consejo de Gobierno, quien dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco en el plazo de 15 días. Dicho presupuesto se formará integrando todas las partidas de los Presupuestos Generales que a la entrada en vigor de la presente ley estuvieran afectadas a la Academia de la Policía de Euskadi, con inclusión de las correspondientes a medios personales y materiales.

3.- Euskal Herriko Polizi-Ikastegiari atxikiko zaizkio honako lege hau indarrean jartzerakoan Euskadiko Poliziaren Ikastegiko lanposturen batean diharduten edo beren zereginak han betetzen dituzten lan-itunepeko langile finkoak, karrerako funtzionariak, hala nola lan-itunepeko aldi baterako langileak eta bitarteko funtzionariak.

3.- El personal laboral fijo y los funcionarios de carrera, así como el personal laboral temporal y funcionarios interinos que a la entrada en vigor de esta ley ocupen puestos de trabajo de la Academia de la Policía de Euskadi o presten sus funciones en la misma, quedarán adscritos a la Academia de Policía del País Vasco.

Lege hau indarrean jartzean karrerako funtzionarientzat gordetako lanpostu gisa geratzen diren Euskadiko Poliziaren Ikastegiko lanpostuek, horrela beteak badaude, izaera horri eutsiko diote ezabakizun direla zehaztuta.

Los puestos de trabajo de la Academia de la Policía de Euskadi que a la entrada en vigor de esta ley estén configurados como reservados a funcionarios de carrera de administración general y que se encuentren así provistos, conservarán ese carácter con la calificación de a extinguir.

HIRUGARRENA.-

TERCERA.-

1.- Lege hau indarrean jarri eta bost urteko epean, Herrizaingo Sailak lanpostuak sailkatu, lanpostu-zerrendak taiutu eta onetsiko ditu, eta Ertzaintzaren ordainketa-araubidea lege honetan ohartemandakoaren arabera egokituko du. Epe horretan ez da derrigorrezkoa izango lege honen 76. atalean aipaturiko bizileku-beharkizuna, ezta gauzatuko 72. atalaren hirugarren lerroaldian ohartematen direnak.

1.- En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, el Departamento de Interior clasificará los puestos de trabajo, elaborará y aprobará las relaciones de puestos de trabajo y adecuará el régimen retributivo de la Ertzaintza conforme a lo previsto en esta ley. Durante dicho plazo no será exigible el deber de residencia a que se refiere el artículo 76 de esta ley, ni de aplicación las previsiones contenidas en el apartado tercero del artículo 72.

2.- Lege hau indarrean jartzen denetik hasita kontatuko den urtebeteren barruan egokituko da Ertzaintzakoko lanari-erroldea izendapen libreko lantokien gehienerako hainbatekoa ehuneko hamarrekora doitzeko.

2.- En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la plantilla de la Ertzaintza se adecuará para ajustarse a un porcentaje máximo de puestos de libre designación del diez por ciento.

Hainbateko hori, aldi baterako xedapen honetako 1. idazatian adierazitako epearen barruan, 65.3 atalean erabakitako eran berrikuskatuko da.

Dicho porcentaje se revisará en la forma determinada en el artículo 65.3, dentro del plazo indicado en el apartado 1 de esta disposición transitoria.

LAUGARRENA.-

CUARTA.-

Gaur egun burutzen ari diren aukeraketa-bideak deitu zireneko araubideari jarraiki araupetuko dira aurrerantzean ere.

Los procesos selectivos actualmente en curso continuarán rigiéndose con arreglo a la normativa por la que fueron convocados.

BOSKARRENA.-

QUINTA.-

Ertzaintzako lanpostu-zerrendak onetsi artean, zeinak hizkuntz eskakizunei dagokienean azken xedapenetako lehenengoaren 2. idazatian adierazitako araudian ohartematen denari jarraituko zaizkion, euskaraz jakitea merezimendu izango da Kidegoan sartzeko edo lanpostuak betetzeko egiten diren deialdietan. Balioespenaren portzentaia ezingo da izan inola ere gainerako aukeraketa eta betetze bidean lor daitekeen gehieneko puntuazioaren ehuneko bost baino txikiagoa eta ehuneko hamar baino handiagoa.

Hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de la Ertzaintza, que en lo referente a los perfiles lingüísticos atenderán a las previsiones de la normativa a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final primera, el conocimiento del euskera será considerado como mérito en las convocatorias para el ingreso y en las de provisión de puestos de trabajo. El porcentaje de valoración no podrá ser, en ningún caso, inferior al cinco por ciento ni superior al diez por ciento de la puntuación máxima alcanzable en el resto del procedimiento selectivo y de provisión.

SEIGARRENA.-

SEXTA.-

Lege hau indarrean jartzen denetik kategoria bakoitzarentzat egiten diren hiru lehenengo deialdietan, barne promozioz sartzeko bete behar den gutxieneko iraunaldia eskatuko da, Polizia Kidego horren garapenak eskatzen dituen beharrak kontuan izanik Herrizaingo Sailak eta dagokion toki erakundeko agintepidedun organoak ezartzen duten neurrian.

En las tres primeras convocatorias que se produzcan para cada categoría a partir de la entrada en vigor de esta ley, el requisito de tiempo de mínima permanencia para el acceso por promoción interna será exigido en la medida en que así se establezca por el Departamento de Interior y el órgano competente de la respectiva entidad local, en atención a las necesidades que demande el desarrollo del correspondiente Cuerpo de Policía.

Deialdi horietan barne promozioko txandan lehiatu ahal izango dute, lege honen 59. atalean aipaturiko funtzionariez gainera, hurren beherago dagoen Eskalako ezein Kategoriatakoak direnak ere, ondoko baldintza hauek betetzen badituzte:

En dichas convocatorias podrán concurrir por el turno de promoción interna, además de aquellos funcionarios a los que se refiere el artículo 59 de esta ley, quienes pertenezcan a cualquiera de las categorías de la escala inmediatamente inferior, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Kasuan kasuko kategorian sartzeko eska daitezkeen tituluen jabea izatea.

a) Hallarse en posesión de la titulación académica exigible para el ingreso en la correspondiente categoría.

b) Jatorrizko eskalan zerbitzu baliagarrietan Herrizaingo Sailak edo kasuan kasuko toki erakundeko organoak zehazturiko denboraldia bete izana; denboraldi hori inola ere ez da izango hurren beherago dagoen Kategoriatik lehiatu ahal izateko eska daitekeena baino laburragoa.

b) Haber completado el tiempo de servicios efectivos en la escala de procedencia que se determine por el Departamento de Interior u órgano competente de la entidad local, que en ningún caso podrá ser inferior al que resulte exigible para concurrir desde la categoría inmediatamente inferior.

c) Oker larririk edo oso larririk egitearren zigortua ez izana, edo bestelakoan, ezarririko zigorra baliogabetzea lortu izana.

c) No haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

ZAZPIGARRENA.-

SÉPTIMA.-

Administrazio-egoeren araubide berriak eragiten dien funtzionariek beren egoera arauzkotu dadin eskatu beharko dute bi hilabeteko epean.

Los funcionarios afectados por el nuevo régimen de situaciones administrativas deberán solicitar su regularización en el plazo de dos meses.

ZORTZIGARRENA.-

OCTAVA.-

Honako arau hau indarrean jartzerakoan izapidatzen ari diren diziplinazko espedienteak aurretik zeuden xedapenen arabera araupetuko dira, honetan xedatutakoa espedientepekoarentzat mesedegarriagoa ez bada behintzat. Diziplinazko araubidearen garapena araudiz burutu arte, eta lege honetan zuzenki araupetuta ez dauden gauzetan, Euskal Herriko Polizia Kidegoetako kideei diziplinazko araubideko indarrean dauden xedapenak aplikatzen jarraituko da, xedapen horiek lege honetan ezarritako diziplinazko araubiderako gogoan izandako printzipioen arabera ulertuko direla.

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la presente norma seguirán regulados por las disposiciones anteriores, salvo que las de ésta sean más favorables al expedientado. En tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario del régimen disciplinario, y en aquellos aspectos que no estén directamente regulados en esta ley, se seguirán aplicando a los miembros de los Cuerpos de Policía del País Vasco las disposiciones de régimen disciplinario vigentes, interpretadas de conformidad con los principios inspiradores del régimen disciplinario establecidos en la presente ley.

BEDERATZIGARRENA.-

NOVENA.-

1.- Lanpostua Musika-Bandan betetzen duten eta polizia funtzionari izatera Unitate hartan sartzeko egindako berarizko deialdien ondorioz iritsi diren Ertzaintzako kideak Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartuko dira D sailkapen-taldean.

1.- Los miembros de la Ertzaintza que ocupen plaza en la Banda de Música y que hayan accedido a la condición de funcionario de policía como consecuencia de convocatorias específicas para la incorporación a tal Unidad, se incorporarán a la Escala de Facultativos y Técnicos en el grupo de clasificación D.

2.- Izaera orokorreko sarrera-deialdietatik datozen eta lege hau indarrean jartzerakoan Musika-Bandan lanpostu bat betetzen duten edo bete duten Ertzaintzako kideak, nahiz zereginak aldi batean bertan betetzeko zerbitzu-manualdirako izendatuak izan direnak, Fakultatibo eta Teknikarien Eskalara sartu ahal izango dira, dagokion D sailkapen-taldean, baldin eta Jaurlaritzak zehazten dituen arte-irakaskuntzako titulazioen jabe badira. Interesdunak ez sartzea gertatuz gero, beren gogoz hala erabaki dutelako edo eskatzen diren beharkizunak betetzen ez dituztelako, lege honetan ohartemandako araubide orokorraren arabera dagozkien eskala eta kategorietara sartuko dira.

2.- Los miembros de la Ertzaintza que, procedentes de convocatorias de acceso de carácter general, a la entrada en vigor de la presente ley ocupen o hayan ocupado plaza en la Banda de Música, o hayan sido asignados en comisión de servicios para la prestación temporal de funciones en la misma, podrán acceder a la Escala de Facultativos y Técnicos, en el grupo de clasificación D que corresponda, siempre y cuando estén en posesión de las titulaciones de enseñanza artística que se determinen por el Gobierno. En el supuesto de que los interesados no accedan, por voluntaria decisión o por incumplimiento de los requisitos exigidos, se incorporarán a las escalas y categorías que correspondan conforme al régimen general previsto en esta ley.

HAMARGARRENA.-

DÉCIMA.-

Ertzaintzako agintari-lanpostuak Segurtasun-Batzordean 1990eko abuztuaren 29an erabaki zenaren arabera beteko dira.

La cobertura de mandos de la Ertzaintza se producirá de conformidad con lo acordado al respecto por la Junta de Seguridad con fecha 29 de agosto de 1990.

Aldi baterako xedapen honen indarraldiari dagokionean, polizia alorrean Estatutua garatzeko Legebiltzarrak dituen irizpideei buruzko Ebazpenean ezarritakoa hartuko da kontutan, hau da, Eusko Legebiltzarreko Erakunde eta Herrizaingo Batzordearen 1990.eko apirilaren 5eko Ebazpenean ezarritakoa.

En cuanto a la vigencia de esta disposición transitoria, se estará a lo dispuesto en la Resolución de 5 de abril de 1990, de la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento Vasco, sobre los criterios del Parlamento para el desarrollo del Estatuto en materia de Policía Autónoma.

HAMAIKAGARRENA.-

UNDÉCIMA.-

1.- Lege hau indarrean jarri eta bederatzi hilabeteko epearen barruan, Herrizaingo Sailburuak Ertzaintzako ordezkariak hautatzeko lehendabiziko hauteskundeetarako deia egingo du, eta lege honen 100. atalak agindutakoaren arauera, sindikatu bakoitzari dagokion ordezkari-kopurua zehaztu eta hautagaiak izendatzeko beharrezko neurriak bultzatuko ditu.

1.- En el plazo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Consejero de Interior convocará las primeras elecciones a representantes de la Ertzaintza y promoverá las actuaciones necesarias para la atribución y designación de los delegados sindicales que correspondan conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de esta ley.

2.- Lege honen 99. atalak agindutakoa gorabehera, erabaki gehigarri honek oharteman legez hautatutako ordezkarien agintaldia, lege hau indarrean jarri eta Administrazio Publikoen zerbitzuko langilegoaren ordezkotza-organoak hautatzeko lehendabiziko deialdia egitean bukatuko da.

2.- No obstante lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el mandato de los representantes electos conforme a lo previsto en esta disposición adicional finalizará con la primera convocatoria que se celebre, a partir de la entrada en vigor de esta ley, para la elección de los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

HAMABIGARRENA.-

DUODÉCIMA.-

92.3 atalean ohartemandako araudia egiten ez den bitartean, Ertzaintzaren oraingo araudian huts larri nahiz arinetan zermugatutakoak horrelakoetan ezartzeari jarraituko zaio.

En tanto no se dicte el Reglamento previsto en el artículo 92.3, serán de aplicación como faltas graves o leves las tipificadas con ese carácter en el actual Reglamento de la Ertzaintza.

INDARGABETZEKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik gelditzen dira lege honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo apalagoko arauak.

Quedan derogadas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

LEHENENGOA.-

PRIMERA.-

1.- Ertzaintzako eta Udaltzaingoko funtzionariak, bere estatutu-araubideari dagokionean, Euskal Funtzio Publikoaren legedi orokorrean ezarritakoaren arabera araupetuko dira osagarri moduan.

1.- Los funcionarios de la Ertzaintza y de la Policía Local se regirán supletoriamente, en lo que respecta a su régimen estatutario, por la legislación general de la Función Pública vasca.

2.- Ertzaintzaren hizkuntz normalkuntza Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen V. Idazpuruan ezarritakoaren arabera araupetuko da berariz. Eusko Jaurlaritzak, Ertzaintzaren izaera eta berezitasun funtzionalak direla eta, sektore horretan burutuko den hizkuntz normalkuntzaren prozesua araupetuko du, aldi baterako hirugarren xedapenean adierazten den epean.

2.- La normalización lingüística en la Ertzaintza se regirá específicamente por lo dispuesto en el Título V de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. El Gobierno Vasco, dada la naturaleza y peculiaridades funcionales de la Ertzaintza, procederá a regular el proceso de normalización lingüística que se seguirá en dicho sector, en el plazo a que se refiere la disposición transitoria tercera.

BIGARRENA.-

SEGUNDA.-

Lege hau egiteratzeko beharrezko liratekeen xedapen oro emateko baimena dauka Jaurlaritzak.

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones fueran precisas para el desarrollo de la presente ley.

HIRUGARRENA.-

TERCERA.-

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean lege hau.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Ajuria-Eneako Jauregian, 1992ko uztailaren 27an.

Palacio de Ajuria-Enea, a 27 de julio de 1992.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental