Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

237. zk., 1991ko azaroaren 25a, astelehena

N.º 237, lunes 25 de noviembre de 1991


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Euskal Autonomia Erkidegoko Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales del País Vasco

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
3561
3561

4/1991 LEGEA, azaroaren 8koa, Euskal Herriko Autonomi Elkartean jokoa arautzekoa.

LEY 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak ondoko Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi, que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente:

AZAROAREN 8KO 4/1991 LEGEA, EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEAN JOKOA ARAUTZEKOA

LEY 4/1991, DE 8 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DEL JUEGO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Zioen Adierazpena
Exposición de Motivos

Honako Lege hau Gernikako Estatutuaren 10.35 atalak dioenaren arabera Euskal Autonomi Elkartearen ardurapean osorik jarria den jokoari buruzko aginpidea garatzeko asmoz ematen da.  

La presente Ley se dicta en desarrollo de la competencia exclusiva que, en materia de juego, se halla atribuida a la Comunidad Autónoma del País Vasco a tenor del artículo 10.35 del Estatuto de Gernika.

Arau hauek, osoko eta orokor izan nahirik, lege mailan arautzen dute joko-iharduketa, eta jokoaren inguruan gertatzen diren alderdiak, pertsonei zein gauzei dagozkienak, zehazki ohartematen dituen araudi bat ezartzen dute.  

Dicha norma regula con rango de Ley la actividad del juego con una pretensión globalizadora y de generalidad, instaurando una normativa que contempla exhaustivamente los diversos factores humanos y materiales que concurren en el desarrollo del juego.

Jokoaren alorra euskal egitura ekonomikoaren zati gisa hartzen da, Administrazioari jokoaren plangintza eta kontrolean parte hartzeko ahalmena eskuratzen zaizkiola. Jokoaren eskaintza joko moeta desberdinen artean orekaturik egotea da finkatu den diseinuaren oinarria; horretarako azpialorren kontrolgabeko garapenari mugak jartzen zaizkio, baina bezeroen lehentasunek osatzen duten gizarte errealitateari behar zaion begirunea gordez.

El sector del juego se considera como una parte del entramado económico vasco, permitiendo a la Administración facultades de intervención en orden a la planificación y control del juego, basándose el diseño establecido en el equilibrio de la oferta de las diversas actividades de juego, poniendo límites al desarrollo incontrolado de cada subsector pero respetando la realidad social que supone la preferencia de sus usuarios.

Hurrengo adierazpen hauetan biltzen dira Legearen erizpide nagusiak: administrazioaren baimena bereganatua izatea baldintza da jokoaren ustiaketa egin ahal izateko; legezkotasunaz bestalde uzten da legez kontrako edo baimenik gabeko jokoa, bi kontzeptu horiek, legez kontrako eta baimenik gabeko izatea, berdintzen direlarik; hemezortzi urtetik beherakoen eta erabakitzeko ahalmena murrizturik duten pertsonen eskubideak babesteko xedez, saririk jasotzekoak diren jokoetan esku hartzea eragozten zaie eta arau hori hausten dutenak adorez zigortuak izango dira; araugintza esparru bat eratzen da, ez jokoa bultzatzeko edo galerazteko gogoz, baizik eta, arau orokor batzuen bitartez, herritarrei lege segurantza bermatu eta Jaurlaritzari jokoaren alorreko jokaera-eredu batzu, gizarte errealitatearekin egokituak, finkatzeko bidea eman nahian. Legeak, era berean, eta oinarri nagusi diren enpresa eta gizabanakoaren askatasunari zor zaien begirunez, bideak eskaintzen dizkio Administrazioari orekatzeko eta zuzentzeko lana egin dezan, herritar guztiak, jokoak ustiatzeko baimenaren jabe izan nahi badute, legearen aldetik berdinak izango direla bermatzen duelarik.

En el orden de los principios la Ley condiciona la explotación del juego a la obtención previa de autorización administrativa, se deja extramuros de la legalidad el juego ilegal o no autorizado, conceptos que se asimilan, se protegen los derechos de los menores de edad y de las personas que tengan reducidas sus facultades volitivas, impidiendo su participación en el desarrollo de los juegos de los que resulte la obtención de premios, sancionándose enérgicamente a los contraventores de esta norma, se establece un ámbito normativo sin pretensión de incitar al juego ni impedirlo, con la finalidad de establecer unas reglas generales que garanticen al ciudadano la seguridad jurídica y permita al Gobierno establecer unas líneas de actuación en materia de juego adaptadas a la realidad social. Asimismo la Ley, respetando los principios básicos de libertad individual y de empresa, posibilita la acción equilibradora y correctora de la Administración, garantizando la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos en orden a ser titulares de las autorizaciones para la explotación de los juegos.

Legeak, orohar, jokoaren eta apostuen iharduera guztiak ohartematen ditu, baita Euskal Herriko herri kirol tradizionalen ingurukoak ere; denbora-erizpidea zehazten du joko-baimenen eta ustiaketa-haizugoen jabe izateko; jokoan aritzen den lekuetan gehienez zenbat pertsona sar daitezkeen ezartzen du; baimena duten jokoen Zerrenda egitea Gobernu Batzarrari doakiola esaten du; Jokoaren Errolda Nagusia sortarazten du jokoaren alderdi administratiboak kontrolatu eta biltzeko; Euskal Joko Batzordea eratzen du jokoa elkarkidetzeko eta aztertzeko erakunde gisa. Batzorde horretan Autonomi Elkartearen Administrazioen ordezkotza izango da eta, aldian-aldian, jokoarekin harremana duten alor profesionalenan ere.

La Ley, en términos generales, contempla todas las posibles actividades del juego y las apuestas, incluidas las relacionadas con el deporte rural y tradicional del País Vasco, señala un criterio de temporalidad en la detentación de autorizaciones de juego y permisos de explotación, establece por arriba el límite cuantitativo de los aforos máximos respecto a toda clase de juegos, residencia en el Consejo de Gobierno la confección del Catálogo de juegos autorizados, crea el Registro Central del Juego para controlar y centralizar los aspectos administrativos del juego, alumbra el Consejo Vasco de Juego como órgano de coordinación y estudio donde se hallan representadas las Administraciones de la Comunidad Autónoma así como, eventualmente, los sectores profesionales relacionados con el juego.

Legeak, azkenik, arau hausteak eta zigor administratiboak sailkatzen dituen zigorbidea ezartzen du, oinarri gisa hartzen dituen legezkotasun, sailkatze, erantzukizun eta heintasunaren arabera; zigortzeko ahalmena Herrizaingo Sailak eta Gobernu Batzarrak osatzen duten ardatzaren inguruko zenbait erakunderen ardurapean jartzen du, ezarri diren arauak hausten dituzten ekintza edo utzierak legezkotasunaren bidera eramatea helburu harturik.

Por último, se establece un régimen sancionador tipificando las infracciones y sanciones administrativas, de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad, atribuyendo la competencia sancionadora a diversos órganos en base al eje Departamento de Interior-Consejo de Gobierno, al objeto de reconducir a la legalidad las acciones u omisiones que vulneren las normas establecidas.

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

ERABAKI OROKORRAK 

DISPOSICIONES GENERALES

1. Atala.- Xedea 

Artículo 1.- Objeto

1.- Euskal Autonomi Elkarteko lurralde eremuan jokoarekin zerikusia duten iharduera guztiak arautzea da honako lege honen xedea, Autonomi Estatutuaren 10.35 atalak dioenaren arabera.

1.- La presente Ley tiene por objeto la regulación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de todas las actividades relativas al juego, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.35 del Estatuto de Autonomía.

2.- Denborapasa edo atsegingarri hutseko jolas edo lehiaketak, tradizio, senitarte edo lagunarte mailako gizarte-ohitura direnak, lege honen esparrutik kanpo gelditzen dira, baldin eta ekintza horietatik landa dauden beste jokalari edo pertsonak haietaz irabazte-xedezko ustiaketa egiteko baliatzen ez badira.

2.- Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo constitutivos de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, siempre que los jugadores o personas ajenas a éstos no hagan de ellos objeto de explotación lucrativa.

2. Atala.- Esparrua

Artículo 2.- Ámbito

1.- Hurrengo alderdi hauek Lege honen esparruaren barnean sartzen dira:

1.- Se incluyen en el ámbito de la presente Ley:

a) Euskal Autonomi Elkartearen Joko Zerrendaren barnean agertzen diren joko guztiak. Zori-joko, apostu, zozketa, tonbola, zortezko elkarketa guzti-guztiak, eta, orohar emaitzen esku dirua edo balio neurgarria duten gauzak arriskatzen diren iharduera guztiak jasoko dira Zerrenda horretan, alde batera utzirik jokoan partaideen trebetasun, antze edo iaiotasuna garrantzitsuena izatea nahiz guztiz gain edo soil-soilean apostu, zori edo zortezkoak izatea, eta berdin delarik makina automatikoak erabiliz zein giza ekintzak burutuz egitea.

a) La totalidad de los juegos incluidos en el correspondiente Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Catálogo deberá recoger la totalidad de los juegos de azar, apuestas, sorteos, rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y, en general, todas aquellas actividades en las que se aventuren cantidades de dinero u otros objetos económicamente evaluables sobre los resultados, con independencia de que predominen en ellos la habilidad, destreza o maestría de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte, envite o azar, tanto si se desarrollan mediante la utilización de máquinas automáticas como si se llevan a cabo a través de la realización de actividades humanas.

b) Joko ustiaketa, joko-gaien ekoizpen, banaketa eta merkataritzan edo jokoarekin zerikusia duten beste ekintzetan diharduten enpresak.

b) Las empresas dedicadas a la explotación de juegos, a la fabricación, distribución y comercialización en general de materiales de juego, así como otras actividades conexas.

c) Atal honetako a) azpiatalean aipaturiko ekintzak egiten diren tokiak.

c) Los locales y establecimientos donde se lleven a cabo las actividades mencionadas en el apartado a) de este artículo.

d) Arestian aipaturiko ekintza eta enpresetan parte hartzen duten pertsonak, eta jokoen bezero eta baliatzaileak.

d) Las personas que intervengan en las actividades y empresas anteriormente reseñadas, así como los usuarios de los juegos.

2.- Lege honen ondorioetarako, apostu hitza erabiltzen da aldez aurretik ondo zehazturiko gertaera baten emaitzen esku diru-zenbateko bat arriskatzen den joko-iharduera izendatzeko, emaitza ezin jakinezkoa eta apostuan parte hartzen dutenengandik kanpokoa delarik.

2.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por apuesta aquella actividad de juego por la que se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado, de desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes en la apuesta.

3. Atala.- Joko Zerrenda

Artículo 3- Catálogo de Juegos

1.- Gobernu Batzarrari dagokio Joko Zerrenda onartzea;Zerrendan jokoen izenak eta jokatzeko modu desberdinak, behar diren elementu eta pertsonak eta funtsezko arauak zehazki adieraziko dira.

1.- Corresponderá al Consejo de Gobierno aprobar el Catálogo de Juegos, en el que se especificarán sus distintas denominaciones, modalidades posibles, elementos y personas necesarios para practicarlos y reglas esenciales para su desarrollo.

2.- Zerrenda gertatzea gidatuko duten erizpide nagusiak hauek dira:

2.- Los principios básicos que orientarán la redacción del Catálogo son:

  a) Jokoen egiketa argia eta gardena izatea.

a) La transparencia en el desarrollo de los juegos.

 b) Azpikeriarik gertatuko ez dela bermatzea.

b) La garantía de que no se produzcan fraudes.

 c) Jokotik kanpoko inork kalterik izateko posibilitatea baztertzea.

c) La prevención de los perjuicios a terceros.

 d) Administrazioak eskuhartzeko eta kontrolatzeko ahalmena edukitzea.

d) La posibilidad de la intervención y control por parte de la Administración.

  3.- Euskal Autonomi Elkartearen baimendun Joko Zerrendan gutxienez honako joko hauek sartuko dira:

3.- El Catálogo de Juegos autorizados en la Comunidad Autónoma del País Vasco incluirá, al menos, los juegos siguientes:

  a) Bingoa, dituen moeta guztiekin.

a) Bingo, en sus distintas modalidades.

  b) Jolas makinak, jolas makina saridunak eta zori makinak erabiliz burutzen direnak.

b) Los que se desarrollen mediante el empleo de máquinas recreativas, recreativas con premio y de azar.

  c) Kirol edo norgehiagokako ihardueretan, baita herri kirolarenetan ere, oinarrituriko apostuak.

c) Apuestas basadas en actividades deportivas o de competición, entre las que se incluirán las propias del deporte rural.

  d) Boletu-joko eta loteria zortezko elkarketak.

d) Toda clase de juegos de boletos y loterías.

  e) Zozketak, tonbolak eta horien inguruko jokaera-moduak.

e) Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.

  f) Kasinoetan aspalditik burutu izan diren jokoak.

f) Aquellos juegos que tradicionalmente se han desarrollado en casinos.

  4.- Euskal Autonomi Elkartearen Joko Zerrendan agertzen ez diren jokoak debekaturik daude, eta, baita ere, zerrendan agertu arren, behar duten baimena ez dutenak edo jokoak egiteko modu, leku edo pertsonei buruz baimenetan eta dagozkien lege-arauetan zehazten dena betetzen ez dutenak.

4.- Se consideran prohibidos aquellos juegos que no estén incluidos en el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como aquellos que estándolo se realicen sin la oportuna autorización o en forma, lugares o por personas distintas de los que se especifiquen en las autorizaciones y en las correspondientes normas legales aplicables.

  4. Atala.- Jokoari buruzko plangintzako irizpideak

Artículo 4 - Criterios de planificación del juego

Jokoari buruzko plangintza onartzea ere Gobernu Batzarrari doakio, honako erizpide hauei jarraiki:

Corresponderá asimismo al Consejo de Gobierno aprobar la planificación de los juegos, con arreglo a los siguientes criterios:

  1.- Sektorea enpresa baten edo gutxi batzuen menpe egon dadin galeraztea.

1.- Impedir actividades monopolísticas y oligopolísticas.

  2.- Joko-iharduerak sortarazten dituen eragin ekonomiko eta zerga-ondorioak aztertzea.

2.- Considerar las repercusiones económicas y tributarias derivadas de la actividad de juego.

3.- Joko zaletasuna ez sustatzea eta horren eragin ezezkoiak gutxitu ere, bereziki hemezortzi urtetik beherakoen artean, eta, orokorrean, erabakitzeko ahalmena murrizturik duten pertsonen artean.

3.- No fomentar su hábito, en particular en relación con los menores de edad y, en general, con aquellas personas que tengan reducidas sus capacidades volitivas, así como reducir sus efectos negativos.

5. Atala.- Baimenak

Artículo 5.- Autorizaciones

1.- Herrizaingo Sailari dagokio Lege honetan araupetzen diren iharduerak burutzeko baimenak arauzkotasunez ematea, eta baita iharduera horien alde guztiak arautzen dituzten aginduak beteko direla ziurtatzen dituzten beharrezko bermeak eskatzea.

1.- Corresponderá al Departamento de Interior la concesión con carácter reglado de las autorizaciones para la realización de las actividades reguladas en esta Ley, así como la exigencia de las correspondientes fianzas que aseguren el cumplimiento de las disposiciones que regulen el ejercicio de las mismas en todos sus aspectos.

2.- Lege honetako 3. atalaren 3 zenbakiaren d) eta e) azpiataletan araupeturik dauden jokoak ustiatzeko baimenak emateko orduan, ongintza edo sorozpide xede duten erakunde, bazkun edo elkarteen eskaerak hartuko dira kontutan bereziki, baldin eta ustiaketa zuzenean baimena duen bazkunak eta arauetan zehazten den moduan kudeatzen badu.

2.- Para la concesión de autorizaciones de explotación de los juegos regulados en los apartados d) y e) del artículo 3 número 3 de esta Ley, se considerarán especialmente las solicitudes de aquellas instituciones, entidades o asociaciones con fines benéficos y asistenciales y sin ánimo de lucro, siempre que la explotación sea gestionada directamente por la entidad autorizada y en la forma que reglamentariamente se determine.

Aipatutako joko moeten ustiapenean baimendun bazkunarekin batean Administrazioak eskuhar dezake, bazkuna bilatzen diren heburuei egokitzen zaiola bermatzeko. Esku hartze hori nolakoa izango den Gobernu Batzarrak zehaztuko du.

En la explotación de las modalidades de juego mencionadas podrá participar conjuntamente la Administración con la entidad autorizada, de modo que se garantice la adecuación de ésta a los fines que le sean propios. El Consejo de Gobierno determinará la forma de dicha participación.

3.- Lege honen 3. atalean ohartemanda dauden joko moetak kudeatzeko baimenak eskuz aldatu ezinak dira, iraunaldi mugatukoak eta, hala badagokio, berritu daitezkeenak, baldin eta berritzeko eskaera egiten denean baldintza guztiak betetzen badira.

3.- Las autorizaciones para la explotación de los tipos de juegos previstos en el artículo 3 de esta Ley son intransferibles, tendrán una duración limitada y podrán ser renovadas, en su caso, siempre que se cumplan todos los requisitos en el momento de la solicitud de renovación.

4.- Baimenak, indarrean dauden bitartean, kendu nahiz indargabetu ahal izango dira, baldin eta baimen horiek lortzeko bete beharreko baldintza guztiak edo baten bat galtzen badira, Lege honetako IV. Atalburuan ezarritakoaren arabera jar daitezkeen zigorren kaltetan izan gabe.

4.- Las autorizaciones podrán ser revocadas y dejadas sin efecto cuando durante su período de vigencia se pierdan todas o algunas de las condiciones que determinaron su otorgamiento, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la presente Ley.

6. Atala.- Iragarkuntza

Artículo 6.- Publicidad

1.- Lokalen kanpokaldean eta komunikabideetan okoaren iragarkiak nolakoak izan daitezkeen Gobernu Batzarrak arautuko du.

1.- El Consejo de Gobierno regulará el régimen de publicidad del juego en el exterior de los locales y en los medios de comunicación.

2.- Araubidez zehaztuko dira:

2.- Reglamentariamente se determinará:

a) Lokalen barruko iragarkiak nolakoak izango diren.

a) El régimen de publicidad en el interior de los locales.

b) Bezero eta baliatzaileek joko bakoitzaren erregela eta baldintzak zein diren ondo dakitela bermatzeko arau egokiak ezartzea.

b) El establecimiento de las normas oportunas tendentes a garantizar el adecuado conocimiento de las reglas y condiciones en que se desarrolle cada juego por parte de sus usuarios.

7. Atala.- Berarizko araudiak

Artículo 7.- Reglamentaciones específicas 

Joko Zerrendan dauden jokoen berarizko araudiak Herrizaingo Sailak onartuko ditu, gutxienez honako puntu hauek zehazten dituela:

El Departamento de Interior aprobará las reglamentaciones específicas de los juegos incluidos en el Catálogo, determinando como mínimo:

 1.- Ezarpen esparrua.

1.- El ámbito de aplicación.

2.- Joko zehatz bat ustiatzeko baimena izan dezaketen pertsona fisiko edo juridikoek nahiz bazkunek bete beharreko balditzak.

2.- Los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o jurídicas o entidades que puedan ser autorizadas para explotar el juego de que se trate.

3.- Dagokion Erroldan izena emateko baldintzak.

3.- Las condiciones de inscripción en el Registro correspondiente.

4.- Beharrezko baimenak izapidatzeko, emateko, aldatzeko, berritzeko, iraungitzeko, kentzeko eta, hala badagokio, uzteko errejimena.

4.- El régimen de tramitación, concesión, modificación, renovación, caducidad, revocación y, en su caso, cesión de las autorizaciones necesarias.

5.- Jokatu ahal izateko edo emaitza baldintzagarriak gertatzeko moduko tokiak zein diren, bai eta, hala badagokio, tokien arau teknikoak, zenbat pertsona sar daitezkeen eta tokien arteko gutxienezko distantziak.

5.- Los establecimientos o locales donde puedan practicarse o donde puedan producirse los resultados condicionantes, así como, en su caso, las normas técnicas, aforos y distancias mínimas entre los mismos.

6.- Apostuen gehienezko zenbatekoa, irabaziaren gehienezko balioa apostu-unitateko eta, hala badagokio, jokatzeko abiada.

6.- La cuantía máxima de las apuestas, el valor máximo de la ganancia por unidad de apuesta y, en su caso, velocidad de juego.

7.- Joko lokalak irekitzeko eta isteko ordutegiak.

7.- Los horarios de apertura y cierre de los locales de juego.

8.- Jokoak ustiatzeko dituzten enpresa edo bazkunetan lan egiten duten pertsonek bete beharrekoak.

8.- Los requisitos a reunir por el personal que preste sus servicios en empresas o entidades dedicadas a la explotación de juegos.

9.- Jokoaren osagarri edo elementuak balioztatzeko arau teknikoak.

9.- Las normas técnicas de homologación de los componentes o elementos de juego.

10.- Kudeatzeko eta ustiatzeko errejimena.

10.- El régimen de gestión y explotación.

11.- Ikerketa eta kontrol administratiboaren xederako eskatu beharreko agirisorta.

11.- La documentación exigible a efectos de inspección y control administrativo.

12.- Iragarkuntza-errejimen berarizkoa.

12.- El régimen específico de publicidad.

13.- Arau hauste eta zigorren errejimena, lege honek ohartematen duenaren arabera.

13.- El régimen de infracciones y sanciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

8. Atala.- Jokoaren Errolda Nagusia

Artículo 8 - Registro Central del Juego 

1.- Herrizaingo Sailaren Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren menpe dagoelarik Euskal Autonomi Elkartearen Jokoaren Errolda Nagusiak, jasoko ditu hala badagokio, onartuko diren erroldaratze-agirien bidez, jokoaren ustiaketa ekonomikoan aritzen diren pertsona fisiko edo juridikoei buruzko xehetasunak, eta ekoizkigileei buruzkoak, jokoan aritzeko baimendun lokalei eta joko makinei dagozkienak, ustiatzeko eta antolatzeko baimenei buruzkoak eta joko-iharduerarekin zerikusia duten beste argibide interesgarriak, bai eta xehetasun eta argibide horietan gertatzen diren jabe-aldakuntza eta bestelako aldaketa guztiak ere.

1.- Dependiente de la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior, el Registro Central del Juego de la Comunidad Autónoma del País Vasco contendrá, a través de los modelos de inscripción que, en su caso, se aprueben, los datos relativos a las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la explotación económica del juego, fabricantes, locales autorizados para la práctica de juegos, máquinas de juego, permisos de explotación e instalación y otros datos de interés relativos a las actividades de juego, así como cuantos cambios de titularidad y demás modificaciones se produzcan en estos datos.

2.- Jokoaren Errolda Nagusian erroldaturik egotea ezinbesteko baldintza izango da Euskal Autonomi Elkartean joko-iharduerak burutu ahal izateko.

2.- La inscripción en el Registro Central de Juego será requisito indispensable para el desarrollo de actividades de juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

9. Atala.- Balioztapena

Artículo 9.- Homologación 

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari dagokio Euskal Autonomi Elkartean baimendurik dauden jokoaren materiale, osagarri, tresna edo elementuak zehaztea, berdintzea eta ikuskatzea.

Corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos determinar, homologar e inspeccionar los materiales, componentes, instrumentos o elementos de juego a autorizar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

JOKO LEKUAK, JOKO MOETAK ETA JOKOEN ELEMENTUAK

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DE LOS DISTINTOS JUEGOS Y SUS ELEMENTOS

10. Atala.- Baimena duten joko lekuak

Artículo 10.- Establecimientos autorizados

1.- Lege honetan aipatzen diren jokoak honako leku hauetan burutu daitezke:

1.- La práctica de los juegos a que se refiere esta Ley podrá autorizarse en los locales siguientes:

a) Joko kasinoetan.

a) Casinos de juego.

b) Bingo lekuetan.

b) Salas de bingo.

c) Joko aretoetan.

c) Salones de juego.

d) Jolas aretoetan.

d) Salones recreativos.

e) Hipodromoetan, zaldi-lasterketarako pistetan, pilotalekuetan edo apostuak egiteko gai izan daitezkeen ihardunak burutzen diren beste lekuetan.

e) Hipódromos, pistas de concursos hípicos, frontones u otros establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades susceptibles de ser objeto de apuestas.

2.- Ezarriko diren mugapenekin, ostalaritza alorreko establezimenduetan joko makinak ustiatzeko, txartelen salmentarako hala nola baimendutako apostuak egiteko baiespena eman daiteke.

2.- Con las limitaciones que se establezcan, podrá autorizarse la explotación de máquinas de juego y venta de boletos, así como el cruce de apuestas autorizadas, en los establecimientos de hostelería.

3.- Administrazioak baimendu ondoren jolas makinak atsedenerako lekuetan jartzeko baimena eman daiteke.

3.- Podrá autorizarse la instalación de máquinas recreativas en lugares de recreo.

11. Atala.- Joko Kasinoak

Artículo 11.- Casinos de juego

1.- Legearen aldetik kasinotzat joko dira jarraian aipatuko diren jokoetatik guztiak edo zenbait burutzeko baimena duten lekuak:

1.- Tendrán la consideración legal de casinos los locales o establecimientos que hayan sido autorizados para la práctica de todos o algunos de los juegos siguientes:

  - Frantziar erruleta.

- Ruleta francesa.

- Amerikar erruleta.

- Ruleta americana.

- Bola edo "boule"a.

- Bola o "boule".

- Hogeitabatekoa edo "Black Jack"a.

- Veintiuno o "Black Jack".

- Hogeitamar eta berrogeikoa.

- Treinta y cuarenta.

- Puntu eta Zuria.

- Punto y blanca.

- Trenbidea, "Baccare" edo "Chemin de Fer"a.

- Ferrocarril, "Baccara" o "Chemin de Fer".

- "Baccare"a bi oihaletan.

- "Baccara" a dos paños.

- Dadoak.

- Dados.

Berariz baimendu ondoren, bingo leku eta joko aretoetan egiteko baimena duten jokoak ere burutu daitezke kasinoetan, eta C moetako makinak jarri daitezke.

Podrán también practicarse en los casinos, previa autorización específica, los juegos autorizados para salas de bingo y salones de juego, así como la instalación de máquinas de tipo C.

2.- Lege honen ondorioetarako, era berean joko dira kasinotzat legearen aldetik aurreko zenbakian ohartemanda dauden jokoak antolatzeko eta ustiatzeko Euskal Herriko Autonomi Elkarteak emandako baimena duten itsasuntziak.

2.- Asimismo, tendrán la consideración legal de casinos, los buques que hayan sido autorizados por la Comunidad Autónoma del País Vasco para organizar y explotar juegos de los previstos en el número anterior.

3.- Joko kasionoak, baimena duten joko guztiak barruan daudela, gutxienez hirurehun eta gehienez seirehun jokalari sar daitezen proiektatuko dira.

3.- Los casinos de juego se proyectarán para un aforo mínimo de trescientos jugadores y un máximo de seiscientos, incluyendo todos los juegos que sean objeto de autorización.

4.- Euskal Autonomi Elkartean egon daitezkeen kasinoen kopurua zehaztuko du Gobernu Batzarrak, eta baita zein izango den kasinoen lurralde-banaketa ere. Baimenak lehiaketa publikoren bidez emango dira, eragileen ordaintzeko gaitasun eta diru-ezarpenen egitarauari, beste alderdiren artean, balioa emango zaielarik.

4.- El Consejo de Gobierno determinará el número máximo de casinos en la Comunidad Autónoma Vasca, así como su distribución geográfica. Las autorizaciones deberán adjudicarse mediante concurso público, en el que se valorarán, entre otros aspectos, la solvencia de los promotores y el programa de inversiones.

5.- Zerbitzu hauek edukiko dituzte kasinoek gutxienez:

5.- Los casinos deberán disponer, como mínimo, de los siguientes servicios:

a) Taberna.

a) Servicio de bar.

b) Jantokia.

b) Servicio de restaurante.

c) Egongela.

c) Sala de estar.

6.- Joko kasinoak ustiatzeko baimenak 10 urteko eperako emango dira eta berritu ahal izango dira.

6.- Las autorizaciones para la explotación de casinos de juego se concederán por un período de diez años renovables.

12. Atala.- Bingoak

Artículo 12 - Bingos

1.- Bingo jokoan aritzeko bereziki baimendurik dauden lekuak dira bingo aretoak. Bingoan aritzeko txartelek balio ofizialekoak izan behar dute, eta jokoa burutzen den aretoaren barruan soilik sal daitezkeenak.

1.- Las salas de bingo son locales específicamente autorizados para la práctica del juego del bingo, mediante cartones oficialmente homologados, cuya venta se efectuará exclusivamente dentro de la sala donde se desarrolla el juego.

2.- Euskal Autonomi Elkarteko bingo areto guztietan batera ezin izango dira hamar mila pertsona baino gehiago sartu.

2.- El aforo de la totalidad de las salas de bingo en la Comunidad Autónoma del País Vasco no podrá ser superior a diez mil plazas.

3.- B moetako saridun jolas makinak jar daitezke bingo aretoetan, aretoek hartzen duten pertsona kopuruaren arabera.

3.- En las salas de bingo podrán instalarse máquinas recreativas con premio tipo B, dependiendo del aforo de la sala.

4.- Bingo aretoak ustiatzeko baimenak bost urteko eperako emango dira, eta berritu ahal izango dira.

4.- Las autorizaciones para la explotación de salas de bingo se concederán por un período de cinco años renovables.

13. Atala.- Joko makinak eta ustiatzeko baimenak

Artículo 13.- Máquinas de juego y permisos de explotación

1.- Lege honen ondorioetarako, txanponez edo ordaintzeko beste antzeko zerbaiten bidez eragiten diren joko-tresnak hartzen dira joko makinatzat, baldin eta ondoren aipaturik dauden moetetako batean sailka badaitezke:

1.- A los efectos de esta Ley se consideran máquinas de juego aquellos elementos de juego accionados por monedas u otros medios de pago equivalente y clasificables en los tipos siguientes:

 A MOETA.- Jolas makinak: Denborapasa hutsekoak dira, jokaldiaren prezioaren truke erabiltzeko aldi zehatz bat besterik eskaintzen ez dutenak. Ezin dute saririk eman, ez dirutan, ez gauzatan, ez alda daitezkeen puntuen bidez. Makina horiek eskain dezaketen pozgarri bakarra egindako jokaldiaren zenbatekoa itzultzea edo hasierako zenbatekoaren bidez jokoan irauteko aukera da.

TIPO A.- Máquinas recreativas: Son las de mero pasatiempo, que se limitan a conceder un tiempo de uso a cambio del precio de la partida. No pueden conceder ningún premio en metálico, en especie o en forma de puntos canjeables. Dichas máquinas podrán conceder como único aliciente adicional la devolución del importe de la partida efectuada, o la posibilidad de continuar jugando con el importe inicial.

B MOETA.- Saridun jolas makinak: Baliatzaileari jokaldiaren prezioaren truke erabiltzeko aldi zehatz bat eta, aldian-aldian, diru-saria eskaintzen dizkiotenak dira.

TIPO B.- Máquinas recreativas con premio: Son aquellas máquinas que a cambio del precio de la jugada conceden al usuario un tiempo de uso y, eventualmente, un premio en metálico.

C MOETA.- Zori makinak: Baliatzaileari sari baten truke erabiltzeko edo jokatzeko aldi zehatz bat eta, aldian-aldian, zoriaren araberako diru-saria eskaintzen dizkiotenak dira.

TIPO C.- Máquinas de azar: Son las que, a cambio de un precio, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en metálico, que dependerá siempre del azar.

Lege honetan arauturik dauden jokoen moeta, elementu edo mekanikak nahasiz sariak eskuratu ditzaketen makinak eskuzko zein automatikoak, aurreko moetetan ohartemanda ez baldin badaude, moeta berezitzat jo daitezke eta haien errejimena eta ezarpen eremua berarizko araudiak zehaztuko ditu.

Aquellas máquinas, manuales o automáticas, que permitan la obtención de premios combinando modalidades, elementos o mecánicas de diferentes juegos regulados en esta Ley y que no estén contempladas en los tipos anteriores, podrán clasificarse como tipo diferenciado y la reglamentación específica determinará su régimen y ámbito de aplicación.

2.- Zenbat diren jokatutako jokaldiak eta zein den bildutako edo sartutako diruaren zenbatekoa adierazten duten kontrol elementuak araubidez finkatuko dira joko makina bakoitzerako.

2.- Reglamentariamente se fijarán los elementos de control en cada máquina de juego con premio que permita conocer el número de partidas realizadas y el dinero recaudado o ingresado.

3.- a) Ustiatu nahi den joko makina bakoitzerako ustiatzeko baimena izeneko haizugoa lortu beharko da; baimenek bi urterako iraupena izango dute eta berritu ahal izango dira.

3.- a) Para la explotación de cada máquina de juego será necesaria la obtención de una autorización individualizada denominada permiso de explotación, cuya duración será de dos años renovables.

b) Ustiatzeko baimenaren jabe-aldakuntza Herrizaingo Sailak baimendu behar du.

b) La transferencia del permiso de explotación deberá ser autorizada por el Departamento de Interior.

c) Saridun makinak ustiatzeko baimenen jabe den batek gehienez zenbat baimen izan ditzakeen araubidez mugatuko da, eta ezin izango du ezarritako mugapena gainditu ez gizabanako gisa, ezta tarteko baten bidez ere.

c) Reglamentariamente se limitará el número máximo de permisos de explotación de máquinas con premio por titular, quien, ni a título individual ni mediante persona interpuesta, podrá superar el límite establecido.

14. Atala.- Joko aretoak

Artículo 14 - Salones de juego

1.- C moetako makinak kenduta saridun makinak soilik ustiatzea xede duten establezimenduak dira Joko aretoak.

1.- Son salones de juego aquellos establecimientos dedicados exclusivamente a la explotación de máquinas con premio, con excepción de las máquinas de tipo C.

2.- Euskal Autonomi Elkarteko joko areto guztien artean ezin izango dira 1.000 makina baino gehiago izan.

2.- El número máximo de máquinas a instalar en la totalidad de los salones de juego de la Comunidad Autónoma del País Vasco no podrá ser superior a 1.000.

3.- Joko aretoak ustiatzeko baimenak hiru urteko eperako emango dira eta berritu ahal izango dira.

3.- Las autorizaciones para la explotación de salones de juego se concederán por un período de tres años renovables(16).

15. Atala.- Jolas aretoak

Artículo 15 - Salones recreativos

1.- A moetako makinak soilik ustiatzea xede duten establezimenduak dira jolas aretoak.

1.- Son salones recreativos aquellos establecimientos destinados a la explotación exclusiva de máquinas de tipo A.

2.- Jolas aretoak ustiatzeko baimenak hiru urteko eperako emango dira eta berritu ahal izango dira.

2.- Las autorizaciones para la explotación de salones recreativos se concederán por un período de tres años renovables.

16. Atala.- Ostalaritza alorreko establezimenduak

Artículo 16 - Establecimientos de hostelería

1.- Ostalaritza alorreko establezimenduetan gehienez A moetako bi makina eta B moetako bat jartzea baimendu daiteke.

1.- Podrá autorizarse la instalación en los establecimientos de hostelería de un máximo de dos máquinas de tipo A y una máquina de tipo B.

2.- Lege honetan araututako iharduketen inguruko apostuak egitea ere baimendu ahal izango da.

2.- También podrá autorizarse el cruce de apuestas sobre las actividades reguladas en esta Ley.

3.- Hemezortzi urtetik beherakoek B moetako makinak erabiltzeko hala nola aurreko zenbakian zehaztutako apostuak egiteko debekuek agerian adierazita egon beharko dute ostalaritza alorreko establezimenduetan.

3.- En dichos establecimientos deberá constar públicamente la prohibición de utilización de las máquinas tipo B, así como la prohibición de cruzar las apuestas determinadas en el número anterior, a los menores de edad.

17. Atala.- Apostu lekuak

Artículo 17 - Locales de apuestas

10. Atalaren 1. zenbakiko e) letran ohartemanda dagoenaz gain, apostuen gai den iharduna gertatzen den lekuen kanpokaldean dauden baimendutako idazgu edo bulego apostu-eratzaileak apostu lekutzat joko dira. Era berean, baimendun apostuak egiteko berariz onarturik dauden beste lokaletan ere egin ahalko dira.

Además de los supuestos contemplados en la letra e) del número 1 del artículo 10, tendrán la consideración de locales de apuestas las oficinas o despachos autorizados y situados fuera de los recintos donde se realice la actividad sobre la que se apuesta. Asimismo, se podrá realizar el cruce de apuestas permitidas en otros locales expresamente autorizados al efecto.

18. Atala.- Boletoak

Artículo 18 - Boletos

1.- Boletoen bidezko jokorik egitea baimendu daiteke, araubidez zehaztuko diren ezaugarri eta moeten arabera.

1.- Podrá autorizarse la práctica del juego mediante boletos con las características y modalidades que se determinen reglamentariamente.

2.- Boleto-jokoaren joko moetan, horretarako prestaturik dauden establezimendu publiko edo pribatuetan prezio finkatu baten truke erosten diren baimendun boletoen bidez, aldez aurretik boletoan ezarritako saria irabaz daiteke, hala egokituz gero.

2.- El juego de boletos es una modalidad de juego que mediante la adquisición de boletos autorizados, en establecimientos autorizados al efecto y a cambio de un precio establecido, permite obtener, en su caso, el premio previamente determinado en el boleto.

3.- Baimenak beti ere lehiaketa publikoaren bidez emango dira, bost urteko iraupena izango dute eta berritu ahal izango dira.

3.- En todo caso la autorización será adjudicada por concurso público y por un período de cinco años renovables.

III. ATALBURUA

CAPÍTULO III

JOKOAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK

DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES EN EL JUEGO

19. Atala.- Jokoaren alorreko enpresen baimenak

Artículo 19.- Autorizaciones de empresas de juego

1.- Berarizko baimena duten, eta dagokien gisan zehaztuko diren erroldetan izena ematen duten pertsona fisiko eta juridikoek jokoak antolatu eta ustiatu ditzaketen bakarrak izango dira.

1.- La organización y explotación de juegos únicamente podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas expresamente autorizadas e inscritas en los registros que, en su caso, se determinen.

2.- Jokoaren alorrean aritzen diren enpresak Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailak kontrolatzeko, elkarkidetzeko eta estadistika egiteko funtzioak betetzeko asmoz eskatzen diren informazio guztia ematera behartuta daude.

2.- Las empresas dedicadas a actividades de juego estarán obligadas a facilitar al Departamento de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco toda la información que éste recabe a fin de cumplir con las funciones de control, coordinación y estadística.

3.- Lege honetan arauturik dagoen joko moetaren bat antolatu eta ustiatzeko behin behingo baimena dutenei ere aplikatuko zaie aurreko zenbakian ezarritakoa.

3.- Lo establecido en el número anterior será asimismo de aplicación a quienes de manera no permanente sean autorizados para la organización y explotación de alguna modalidad de juego regulada en esta Ley.

4.- Jarraian aipatuko diren egoeratan dauden pertsona fisikoak edo horien diruaz baliatzen diren baltzuak ezin izango dira inolaz ere lege honetan araututako joko moetarik antolatu edo ustiatzeko behar diren baimenen jabe izan:

4.- En ningún caso podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la práctica y organización de los juegos regulados por esta Ley las personas físicas o las sociedades en cuyo capital participen personas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Baimena eskatu aurretiko bost urteetan faltsukeriazko lege hausteagatik jabegoaren kontrako lege hausteagatik edo Herri Ogasunaren aurkako lege hausteagatik sendetsitako epai bidez zigorpeturik egon izana.

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra la propiedad o contra la Hacienda Pública, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de autorización.

b) Legezko ordainketa-geldialdia edo hartzekodun-lehiaketa agertu ondoren ordaindu ezin dutela aldarrikatu edo hartutako eginbeharrak bete ez izana, eta porrot egin ondoren onbideratu ez izana.

b) Los quebrados no rehabilitados y quienes habiéndose declarado en suspensión legal de pagos o concurso de acreedores, hayan sido declarados insolventes o no hayan cumplido totalmente las obligaciones adquiridas.

c) Jokoari buruzko zerga-arauak bi aldiz edo gehiagoz larriki hausteagatik sendetsitako erabaki bidez azkeneko bost urteetan zigorpetua izana.

c) Haber sido sancionados mediante resolución firme por dos o más infracciones graves de las normas tributarias sobre juego, dentro de los últimos cinco años.

d) Jokoari buruz Euskal Autonomi Elkarteak emandako arauak nahiz Estatuko gainerako lurraldeetan indarrean daudenak larriki edo oso larriki hausteagatik sendetsitako erabakiak azkeneko bost urteetan zigorpetua izana.

d) Haber sido sancionados mediante resolución firme por dos o más infracciones muy graves o graves en los últimos cinco años por incumplimiento de las normas reguladoras del juego, tanto emanadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como de las vigentes en el resto del Estado.

5.- Era berean, zerbitzua dela eta Eusko Jaurlaritzaren Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari edo edozein eremutako beste Administrazioen antzeko beste erakundeei atxikirik dauden pertsonak edo horiekin zerikusia dutenak eta pertsona horien senar, emazte, aita, aima, seme eta alabak ezin izango dira joko eta apostuak antolatzeko eta ustiatzeko behar diren baimenen jabe izan.

5.- Asimismo, no podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la organización y explotación de juegos las personas adscritas o vinculadas por razón de servicio a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco u otros organismos similares de otras Administraciones de cualquier ámbito, así como sus cónyuges y ascendientes y descendientes en primer grado.

6.- Baimen administratiboa lortu ondoren baltzu baten jabe edo partaide diren pertsona fisikoak atal honetako 4. zenbakiaren a), b), c) eta d) letretan aipatzen diren egoeretan gertatzen badira, aipatu baimena besterik gabe baliogabetuko da.

6.- Si las personas físicas, titulares o partícipes de una sociedad, incurriesen en alguna de las circunstancias a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 4 de este artículo, con posterioridad a la obtención de la autorización administrativa, ésta quedará automáticamente revocada.

7.- Lege honetan arauturiko ihardunak burutzeko baimena duten baltzuen akzio edo partizipazioen jabe-aldakuntza egiteko Herrizaingo Sailaren aurretiko baimena behar da.

7.- La transmisión de acciones o participaciones de sociedades autorizadas para el ejercicio de actividades reguladas por la presente Ley exigirá la autorización previa del Departamento de Interior.

8.- Lege honetan baimenduriko jokoak ustiatzeko xede duten enpresa edo bazkunetan pertsona fisiko edo juridikoek parte hartzeari mugapenak jarriko zaizkio araubidez.

8.- Reglamentariamente se establecerán límites a la participación de personas físicas o jurídicas en diferentes empresas o entidades dedicadas a la explotación de juegos autorizados en esta Ley.

20. Atala.- Kasino eta bingoen jabe diren enpresak

Artículo 20 - Empresas titulares de casinos y bingos

Pertsona fisikoak eta zuzenbidean onartutako elkarte moetak kasino eta bingoak ustiatzeko baimenaren jabe izan ahalko dira, baldin eta baimen horiek ustiatzea xede bakarra badute eta Lege honetako 11.1 atalak dioenaren kaltetan ez badoaz. Jabea pertsona juridikoa den kasuan, haren kapitalak araubidez finkatzen diren kopuru eta moduaz banaturik eta jabe-izendun akzio edo partizipazioetan zatiturik egon beharko du.

Podrán ser titulares de la autorización para la explotación de casinos y bingos las personas físicas y las formas societarias admitidas en Derecho, siempre que tengan como objeto exclusivo la explotación de dichas autorizaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 de esta Ley. En el supuesto de que el titular fuera persona jurídica, su capital deberá estar totalmente desembolsado en la cuantía y forma que se fije reglamentariamente y dividido en acciones o participaciones nominativas.

21. Atala.- Joko makinen enpresa eragileak

Artículo 21.- Empresas operadoras de máquinas de juego

1.- Joko makinak enpresa eragileek soilik ustiatu ditzakete baimendun lekuetan. 

1.- La explotación de máquinas de juego en locales autorizados solo podrá llevarse a cabo por empresas operadoras.

2.- Aldez aurretik baimendurik daudela dagokien erroldan izena emana duten pertsona fisiko edo juridikoak joko dira enpresa eragiletzat.

2.- Tendrán tal consideración las personas físicas o jurídicas que, previamente autorizadas, sean inscritas en el correspondiente registro.

3.- Elkarte gisa eratutako bazkun juridikoen kasuan, haien kapitalak partizipazio edo jabe-izendun tituluetan banaturik egon beharko du.

3.- En el caso de entidades jurídicas constituidas bajo formas societarias, su capital deberá estar dividido en participaciones o títulos nominativos.

4.- Enpresa eragilea izateko baimenak bost urteko eperako emango dira eta berritu ahal izango dira.

4.- La autorización de empresa operadora se concederá por un período de cinco años renovables.

5.- Makina dagoen establezimenduaren jabearen eta eragilearen erlazioa Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak onartutako agiri arautu batean zehaztuko da.

5.- La relación entre el operador y el titular del establecimiento en que se encuentre instalada la máquina se concretará en documento normalizado que será autorizado por la Dirección de Juego y Espectáculos.

22. Atala.- Akuratutako lanariak

Artículo 22.- Personal empleado

1.- Lege honek arautzen dituen jokoen ustiaketan diharduten enpresetan dagozkien funtzioak betetzeko lanbide-agiriaren jabe izan behar duten pertsonak zeintzu diren araubidez zehaztuko da. Herrizaingo-Sailak emango du agiri hori, berritzerik izango den hiru urteko gehieneko eperako.

1.- Se determinarán reglamentariamente las personas que deban estar en posesión del documento profesional para el ejercicio de sus funciones en las empresas dedicadas a la explotación de los juegos regulados en la presente Ley. Dicho documento será expedido por el Departamento de Interio por plazo máximo de tres años renovables.

2.- Lege honetan arauturiko jokoak ustiatzeko xedea duten enpresetan lan egiteko lanbide-agiria behar dutenek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.- Quienes precisen de documento profesional para prestar sus servicios en empresas dedicadas a la explotación de juegos regulados en esta Ley deberán cumplir los siguientes requisitos:

  a) Lege honetako 20. atalaren 4. zenbakiaren a) letrak ohartematen dituen egoeretan egoteagatik zigorpide-oharrik ez izatea.

a) Carecer de antecedentes penales por alguna de las circunstancias previstas en el art. 19.4 a) de la presente Ley.

b) Jokoari buruz Euskal Autonomi Elkarteak emandako arauetan nahiz Estatuko gainerako lurraldeetan indarrean daudenetan larri edo oso larri gisa sailkaturiko arau hausteren batengatik sendetsitako erabakiaren bitartez azkeneko bi urtetan administrazio aldetik zigorpeturik ez izatea.

b) No haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme en los últimos dos años inmediatamente anteriores por alguna de las faltas tipificadas como graves o muy graves en la normativa reguladora del Juego, tanto emanada de la Comunidad Autónoma del País Vasco como vigente en el resto del Estado.

3.- Joko enpresek haietan lan egiten duten pertsonei buruz araubidez ezarriko diren xehetasunen berri Herrizaingo Sailari eman beharko diote.

3.- Las empresas de juego deberán comunicar al Departamento de Interior los datos que reglamentariamente se establezcan sobre las personas que presten sus servicios en ellas. Las reglamentaciones específicas de cada tipo de juego podrán determinar condiciones más rigurosas de acceso y práctica.

23. Atala.- Joko debekuak

Artículo 23 - Prohibiciones de juego

1.- Hemezortzi urtetik beherakoak, legearen aldetik ezindurik daudenak, debekuen zerrendan daudenak, eta baita jokoen burubide, lasaitasun eta iharduerari kalte egiten diotenak ere, ezin izango dira ez jokoan aritu, ez saridun makinarik erabili, ez inolako apostu moetatan parte hartu. Joko moeta bakoitzarentzako araudi berarizkoak joko lekuetara sartzeko eta jokoan aritzeko baldintza zorrotzagoak finka ditzake.

1.- Los menores de edad, los incapacitados legalmente, los incluidos en la relación de prohibidos, así como los que perturben el orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos, no podrán practicar los mismos, usar máquinas de juego con premio, ni participar en ningún género de apuestas. Las reglamentaciones específicas de cada tipo de juego podrán determinar condiciones más rigurosas de acceso y práctica.

2.- Lege honetako 10. atalaren 1 zenbakiaren a), b) eta c) letretan adierazitako establezimenduetara hemezortzi urtetik beherakoak sartzea berariz debekatua dago.

2.- Queda expresamente prohibido el acceso de los menores de edad a los establecimientos señalados en el artículo 10, número 1, letras a),b) y c) de esta Ley.

3.- Baimenduriko jokoetan ezin izango dute parte hartu ez akziodunek, partizipaziodunek, ez enpresa beraren jabeek, lanariek, zuzendaritzako kideek eta enplegatuek, ez eta horien senar-emazte, aita-ama eta seme-alabek ere.

3.- En ningún caso podrán participar en los juegos autorizados, los accionistas, partícipes, o titulares de la propia empresa, su personal, directivos y empleados, así como los cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.

4.- Herrizaingo Sailak honako pertsona hauei debekatuko die joko lekuetara sartzea:

4.- Se prohibirá por el Departamento de Interior la entrada a los locales de juego:

  a) Lege honetako edo lege honen garapenean emango diren araudietako arauak larriki edo oso larriki hausteagatik zigorpetuak izan diren pertsonei.

a) A las personas sancionadas por infracciones graves o muy graves en las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos que se dicten en su desarrollo.

b) Norbere gogoz eskatzen dutenei.

b) A quienes lo soliciten voluntariamente.

c) Horretarako espedientea izapidetu ondoren debekatuen zerrendan sartzen direnei. Erabaki administratiboren bidez izango dira sartuak eta erabaki horrek zehazten duen eperako, urte betekoa baino luzeago ezin izan delarik.

c) A las personas que, previa tramitación de expediente instruido al efecto, sean incluidas en la relación de prohibidos mediante resolución administrativa y por el tiempo que la misma determine, con un plazomáximo de 1 año.

5.- Auzibidezko erabaki baten indarrez debekatua dutenak Debekatuen zerrendan sartuak izango dira.

5.- Serán incluidos en la relación de prohibidos del Departamento de Interior quienes lo sean en virtud de resolución judicial.

6.- Baimena duten establezimenduetan pertsonak ez onartzeko kontrol sistemak ezar daitezke, bai baliatzaileen esku, bai Administrazioaren esku, Kexa Liburua izan beharko delarik.

6.- En los establecimientos autorizados podrán aplicarse sistemas de control de admisión en las condiciones que reglamentariamente se determinen, debiendo existir un Libro de Reclamaciones a disposición de los usuarios y de la Administración.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

ARAUBIDE ZIGORTZAILEA

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

24. Atala.- Arau hauste administratiboak

Artículo 24.- Infracciones administrativas

1.- Jokoaren alorreko arau administratiboak dira Lege honetan eta berau garatu eta burutzeko emango diren xedapenetan sailkatutako ekintza eta utzierak.

1.- Son infracciones administrativas en materia de juego las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y ejecución.

2.- Egindako iharduketen bidez ikusten bada ekintzak lege penaletan sailkatutako lege edo arau hausteren bat izan daitezkeela, gai den barrutiko ordenari pasako dio administrazioak erru adierazpena, eta auzibidezko erabakia sendetsia ez den bitartean ez zaio zigorbideari ekingo.

2.- Si de las actuaciones practicadas se apreciara que los hechos pudieran constituir delito o falta tipificados en las leyes penales, la Administración pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente, absteniéndose de seguir el procedimiento sancionador mientras la resolución judicial no sea firme.

3.- Jokoaren alorreko arau hauste administratiboak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

3.- Las infracciones administrativas en materia de juego y apuestas se clasifican en muy graves, graves y leves.

25. Atala.- Arau hauste oso larriak

Artículo 25.- Infracciones muy graves

Arau hauste oso larriak honako hauek dira.

Son infracciones muy graves:

1.- Administrazioaren baimenik gabe jokoak antolatu, egin nahiz ustiatzea eta jokoan aritzea, hala nola baimenik ez duten lokal edo tegietatik kanpo edo baimenik ez duten pertsonen bidez jokatzea.

1.- La organización, práctica, celebración o explotación de juegos sin poseer la correspondiente autorización administrativa, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los locales o recintos permitidos, o mediante personas no autorizadas.

2.- Joko enpresetako baltzuen kapitala arauz ezarrita dauden mugen azpitik murriztea.

2.- Reducir el capital de las sociedades de las empresas de juego por debajo de los límites reglamentariamente establecidos.

3.- Administrazioaren baimenik gabe edozein akzio nahiz partizipazio eskuz aldatzea.

3.- Proceder a cualquier transmisión de acciones o participaciones sin obtener la autorización de la Administración.

4.- Ustiaketarako baimenak ematea administrazioaren baiespenik gabe.

4.- Transmitir permisos de explotación sin la previa autorización administrativa.

5.- Baimendutakoak ez diren makinak edo joko nahiz aposturako bestelako elementuak banatu edo saltzeko jartzea, hala nola balioztatu gabeko jokorako osagai edo elementuak erabiltzea eta materiale hori iruzurkeriaz ordezkatu edo manipulatzea.

5.- La distribución o comercialización de máquinas u otros elementos de juego o apuestas distintos de los autorizados, así como la utilización de componentes o elementos de juego no homologados y la sustitución o manipulación fraudulenta del mismo material.

6.- Jokoaren kudeaketaz, antolakuntzaz eta ustiaketaz arduratzen diren enpresetako langile edo zuzendaritzako kideek, akziodunek, partizipaziodunek nahiz jabeek hala nola beraien senar-emazte, aita-ama edo seme-alabek enpresa horiek kudeatu eta ustiatzen dituzten jokoetan parte hartzea.

6.- La participación en el juego, bien directamente o por medio de terceras personas, del personal empleado o directivo, de los accionistas, partícipes o titulares de empresas dedicadas a la gestión, organización y explotación del juego, así como de sus cónyuges, ascendientes o descendientes de primer grado, en los juegos que gestionen o exploten dichas empresas.

7.- Jokoak eta apostuaren oinarri diren sariketak manipulatzea sari eta ehunekoen banaketa aldatzeko helburuarekin.

7.- La manipulación de los juegos o de las competiciones sobre las que se basen las apuestas, tendentes a alterar la distribución de premios y los porcentajes establecidos para el juego.

8.- Lege honen 23. ataleko 3. zenbakian aipatzen diren joko-enpresen esanetara lan egiten duten pertsonek joko lekuetan diru maileguak ematea.

8.- La concesión de préstamos en los lugares de juego por parte de personas al servicio de las empresas de juego a que se refiere el artículo 23, número 3 de esta Ley.

9.- Baimenak lortzeko gezurrezko datuak edo manipulatutako agirisortak ematea eta baimen horiek eskuratzeko bete behar izan ziren arauak haustea.

9.- La obtención de las correspondientes autorizaciones mediante la aportación de datos falsos o documentos manipulados y la vulneración de las normas en virtud de las cuales se concedieron dichas autorizaciones.

10.- Baimenetan eskatutako baldintzak ez betetzea.

10.- El incumplimiento de las condiciones que se hayan exigido en las autorizaciones.

11.- Apostulari nahiz jokalariei irabazitako diru kopuru osoa edo horren zati bat ez ordaintzea, hori egitea arau hauste larria ez bada.

11.- El impago total o parcial a los apostantes o jugadores de las cantidades ganadas, si la falta no constituye infracción grave.

12.- Baimenik gabeko lekuetan eta baimenik ez duten pertsonen bidez jokoan aritzea utzi eta onartzea, hala nola behar den baimena ez daukaten joko elementuak jarri eta ustiatzea.

12.- Permitir o consentir la práctica de juego en locales no autorizados o por personas no autorizadas, así como la instalación y explotación de elementos de juego carentes de la correspondiente autorización.

13.- Jartzeko baimena duten baino makina saridun gehiago jartzea.

13.- La instalación de máquinas con premio en número que exceda del autorizado.

14.- Hemezortzi urtetik beherakoek joka dezaten utzi eta onartzea.

14.- Autorizar o permitir la práctica de juegos a los menores de edad, en los casos en que estén expresamente prohibidos para ellos.

15.- Jokoen iragarkuntzari buruzko arauak haustea.

15.- Infringir las normas sobre publicidad de los juegos.

16.- Urtebeteren buruan bi arau hauste larri egitea.

16.- La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.

26. Atala.- Arau hauste larriak

Artículo 26.- Infracciones graves

Arau hauste larriak honako hauek dira:

Son infracciones graves:

  1.- Lege honek dioenaren arabera joko lekuetara joatea debekatua daukaten pertsonei bertaratzen uztea, hala nola bisitarien zerrenda nahiz sarrera-kontrolaren zerrenda oker eta osatu gabe eroatea.

1.- Permitir el acceso a los locales de juego a personas que lo tengan prohibido en virtud de esta Ley, así como la llevanza inexacta o incompleta de los registros de visitantes o de control de entrada.

2.- Gai diren organuei jokoa behar bezala kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa ukatzea eta lege honen garapenean emango diren arauen arabera lokalean gorde beharreko agiriak bertan ez edukitzea.

2.- Negar a los órganos competentes la información necesaria para el adecuado control de las actividades de juego y no conservar en el local los documentos que se establezcan en las reglamentaciones que desarrollen la presente Ley.

3.- Agintaritza agenteei hala nola berariz ikuskaritzaz arduratzen diren funtzionariei kontrola eta zainketarako ikuskaritza lan horiek burutzen ez uztea edo oztopoak jartzea.

3.- La negativa u obstrucción a la acción inspectora de control y vigilancia realizada por los agentes de la autoridad, así como por los funcionarios encargados específicamente para el ejercicio de tales funciones.

4.- Lege honetan ezarritako baimenaren egiaztagiria hala nola arau honen garapenean bertan agertu beharrezkotzat ematen direnak joko lekuan nahiz baimendutako makinetan ez agertzea.

4.- No exhibir en el establecimiento de juego, así como en las máquinas autorizadas, los documentos acreditativos de las autorizaciones establecidas en la presente Ley, así como aquéllos que en el desarrollo de esta norma se dicten.

5.- Lokaletan segurtasun neurririk ez egotea edo neurri horien funtzionamendua txarra izatea.

5.- La inexistencia o mal funcionamiento de las medidas de seguridad en los locales.

6.- Apostulari nahiz jokalariei irabazitako 500.000 pezeta edo gutxiagoko zenbatekotik diru kopuru osoa edo horren zati bat ez ordaintzea, hori egitea arau hauste larria ez bada.

6.- El impago total o parcial a los apostantes o jugadores de las cantidades ganadas en cuantía inferior o equivalente a 500.000 pesetas.

7.- Lokalean, bertan sartzeko baimendua dagoen gehienezko pertsona kopurua baino gehiago egon dadin onartzea.

7.- Admitir en el local más personas que las permitidas según el aforo máximo autorizado para el mismo.

8.- Jokalari edo apostulariekiko jokaera begirunegabea izatea bai jokoan ari direnean eta bai kexak edo murtziloak egiten dituztenean ere.

8.- La conducta desconsiderada sobre jugadores o apostantes, tanto en el desarrollo del juego como en el caso de protestas o reclamaciones de éstos.

9.- Jartzeko baimena daukaten baino A moetako makina gehiago jartzea.

9.- La instalación de máquinas de tipo A en número que exceda al autorizado.

10.- Baimenik gabe eta Jokoen Zerrendan sartuta daudenen antzeko iharduketen bidez salmentarako promozioak egitea.

10.- Realizar promociones de ventas mediante actividades análogas a las incluidas en el Catálogo de Juegos sin la correspondiente autorización.

11.- Joko lekuentzat ezarrita dagoen ordutegia gainditzea.

11.- Sobrepasar los límites horarios establecidos para los establecimientos de juego.

12.- Ostalaritza alorreko establezimenduetan joko makinak pizturik mantentzea lokal horiei dagokien ordutegietatik kanpo.

12.- En los establecimientos de hostelería, mantener en funcionamiento las máquinas de juego fuera de los horarios establecidos para el local.

13.- Urtebeteren buruan hiru arau hauste arin egitea.

13.- La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

14.- Aurreko atalean aipatutako edozein arau hauste egitea, beren izaera, gertaldi nahiz inguramena dela eta oso larritzat jo ez daitezkeenean.

14.- Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.

27. Atala.- Arau hauste arinak

Artículo 27 - Infracciones leves

Arau hauste arinak honako hauek dira:

Son infracciones leves:

  Lege honetan ezarrita dauden eta oso larri edo larritzat jotzen ez diren ezein moetatako baldintza nahiz debekurik ez betetzea, hala nola joko bakoitzeko Araudietan ezarritako arauak ez betetzea eta aurreko atalean aipatutako edozein arau hauste egitea, beren izaera, gertaldi nahiz inguramena dela eta oso larritzat jo ez daitezkeenak.

El incumplimiento de cualquier tipo de requisitos o prohibiciones establecidos en la presente Ley y no señalados como muy graves o graves, así como las que se establezcan en los Reglamentos reguladores de los distintos juegos y cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como grave.

28. Atala.- Arau hausteen indargabetzea eta balio-galtzea

Artículo 28.- Prescripción y caducidad

1.- Arau hauste arinak ekintzak gertatu eta bi hilabetetara indargabetuko dira, eta larri eta oso larriak berriz handik bi urtetara.

1.- Las infracciones leves prescribirán a los dos meses de su comisión, y las graves y muy graves a los dos años.

2.- Administraziopekoari egozterik ez den arrazoiagatik sei hilabete baino gehiagoz etenda gelditzen denean ere galduko du balioa zigortze-bideak.

2.- Caducará el procedimiento sancionador cuando éste quede paralizado por más de 6 meses por causa no imputable al administrado.

29. Atala.- Arau hausteak baliogabetzea

Artículo 29.- Cancelación de las infracciones

Arau hausteak egiteagatiko oharrak ofizioz baliogabetuko dira baldin eta honako betekizun hauek betetzen badira:

Las anotaciones de infracción serán canceladas de oficio en los siguientes supuestos:

  1.- Lege honen edo bere garapenean emango den araudiaren xedapenak atal honen 3. azpiatalean adierazitako epeetan hautsi ez izana.

1.- No haber infringido disposiciones de esta Ley o de la reglamentación dictada en su desarrollo durante los plazos señalados en el apartado 3 de este artículo.

2.- Aurretik ezarritako behin betiko zigorrekiko zehapen eta diru erantzukizunak ordaindu izana.

2.- Haber satisfecho las sanciones y responsabilidades pecuniarias respecto de sanciones firmes establecidas con anterioridad.

3.- Zigor erabakia behin betiko ebatzi zenetik arau hauste arinentzat sei hilabeteko epea eta larri eta oso larrientzat bi urteko epea bukatua izatea.

3.- Que haya transcurrido el plazo de seis meses para las infracciones leves y dos años para las graves y muy graves desde la firmeza de la resolución sancionadora.

30. Atala.- Erantzukizuna

Artículo 30.- Responsabilidad

1.- Lege honetan nahiz garapenerako araudian sailkatutako arau hausteren erantzuleak dira arau hauste horiek egiten dituzten pertsona fisiko eta juridikoak.

1.- Son responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley y en la reglamentación de desarrollo, las personas físicas o jurídicas que las cometan.

2.- Joko leku edo makinak dauden lokaletan zuzendaritzako kideek eta langileek orohar egin ditzaten arau hausteen erantzule lagunkide izango dira pertsona horien nagusiak edo lan egiten duten erakundeak ere.

2.- De las infracciones cometidas en establecimientos de juego o en locales donde haya máquinas, por directivos, administradores y empleados en general responderán solidariamente, asimismo, las personas o entidades para quienes aquéllos presten sus servicios.

31. Atala.- Zigorrak eta neurri bermezko eta osagarriak

Artículo 31.- Sanciones y medidas cautelares y complementarias

1.- Aurreko ataletan sailkatutako arau hausteak egiteagatik honako zenbateko hauek ordaindu beharko dira zigor gisa.

1.- Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con multas en las siguientes cuantías:

a) Oso larriengatik, hamar miloi eta pezeta batetik ehun miloi pezetara. 100 miloi pezetatik gorako legezkontrako irabazia egiaztatzen den kasuetan, zigorra irabazi hori hiru halako izango da.

a) Las muy graves desde diez millones una pesetas hasta cien millones de pesetas. En caso de acreditarse un beneficio ilícito superior a cien millones de pesetas, la multa ascenderá al triple de dicho beneficio.

b) Larriengatik, miloi bat eta pezeta batetik hamar miloi pezetara.

b) Las graves, desde un millón una pesetas hasta diez millones de pesetas.

c) Arinengatik, hamar mila pezetatik ehun mila pezetara.

c) Las leves, desde diez mil pesetas hasta un millón de pesetas.

2.- Gobernu Batzarrak isunen zenbatekoak urtero berraztertu ahal izango ditu aldian aldiko egoera ekonomikoari egokitzeko.

2.- El Consejo de Gobierno podrá revisar anualmente la cuantía de las multas para adaptarlas a la coyuntura económica.

3.- Arau hauste larri eta oso larriak egiten diren kasuetan honako zigor hauek ere jarri ahal izango dira:

3.- En los casos de infracciones graves y muy graves podrán imponerse asimismo las siguientes sanciones:

  a) Jokoarekin zerikusia duten iharduketak ustiatzeko baimena bi urtetako gehinezko denboraldi baterako baliogabetzea, edo behin betiko kentzea.

a) La suspensión por un período máximo de dos años o revocación definitiva de la autorización para la explotación de actividades de juego.

b) Jokorako makinak ustiatzeko baimena urte beteko gehienezko denboraldi baterako baliogabetzea, edo behin betiko kentzea, hala nola ostalaritza alorreko establezimenduetan joko makinak ustiatzeko baimena kentzea urtebeteko gehienezko eperako.

b) La suspensión por un período máximo de un año o revocación definitiva de los permisos de explotación para máquinas de juego, así como la suspensión de la explotación de máquinas de juego en los establecimientos de hostelería por un período máximo de un año.

c) Jokoan aritzeko lokala behin behingo istea gehienez bi urte iraun dezakeen denboraldi baterako, edo behin betiko istea.

c) La clausura temporal por un período máximo de dos años o definitiva del establecimiento donde tenga lugar la celebración del juego.

d) Jokorako eduki behar den baimenaren titularra izateko gaitasungabetzea, eta hala egokituz gero, joko enpresa eta lekuetan jokoan aritzeko behin behingo edo behin betirako gaitasungabetzea. Behin behingo gaitasungabetzea bi urtetako gehienezko denboraldi baterako izango da.

d) La inhabilitación temporal por un período máximo de dos años o definitiva para ser titular de autorización respecto del juego y, en su caso, para ejercer la actividad en empresas o lugares dedicados al juego.

e) Arau haustearekin zerikusia duten jokorako osagai, makina edo elementuak bahitu, suntsitu nahiz baliogabetzea.

e) El comiso, y, cuando la sanción sea firme, la destrucción o inutilización de los componentes, las máquinas o elementos de juego objeto de la infracción.

4.- Zigorra jartzerako orduan, dauden gorabeherak neurtuko dira, lurralde eta gizarte eremuan daukaten eragina kontutan hartuz eta beti ere heintasun erizpideak erabiliz eta zigorra inoiz ez da behar ez denez lortutako irabazien hiru-halakotik beherakoa izango.

4.- Para la imposición de la sanción se ponderarán las circunstancias que concurran, teniendo en cuenta su incidencia en el ámbito territorial o social, aplicando en todo caso criterios de proporcionalidad, no pudiendo ser inferior la sanción al triple del beneficio ilícitamente obtenido.

32. Atala.- Organu zigortzailea

Artículo 32 - Órgano sancionador

1.- Herrizaingo Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendariari dagokio arau hauste larri eta arinentzako zigorrak jartzea, hala nola, 31. ataleko 3 zenbakiko b) letran adierazten diren baimenak indargabetzea.

1.- Corresponderá al Director de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior la imposición de las sanciones para infracciones graves y leves, así como determinar las suspensiones a que se refiere el artículo 31, número 3, letra b).

2.- Herrizaingo Sailburuordeari dagokio Joko eta Ikuskizun Zuzendariaren eskariz arau hauste oso larrientzako zigorrak jartzea, hala nola makinak ustiatzeko baimenak aldi baterako indargabetzea, joko lokalak behin behingoz istea, ustiaketa haizugoak behin betiko kentzea eta behin behingo gaitasungabetzea.

2.- Corresponderá al Viceconsejero de Interior la imposición de las sanciones para las infracciones muy graves, así como la suspensión de la autorización de explotación, la clausura temporal de los locales de juego, la revocación definitiva de los permisos de explotación y la inhabilitación temporal, a propuesta del Director de Juego y Espectáculos.

3.- Berrogeitamar miloi pezetatik gorako zigorrak jartzea Herrizaingo Sailburuari dagokio.

3.- Las sanciones cuya cuantía sea superior a 50 millones de pesetas corresponderán al Consejero del Departamento de Interior.

4.- Istea, gaitasungabetzea edo behin betiko kentzea dakarten zigorrak jartzea Gobernu Batzarrari dagokio Herrizaingo Sailburuaren eskariz.

4.- Las sanciones que comporten clausura, inhabilitación o revocación definitiva corresponderán al Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Interior.

33. Atala.- Zigorbidea

Artículo 33.- Procedimiento sancionador

1.- Arau hauste larri edo oso larriak egiteagatiko espedienteak izapidetzeko, Administrazioak jokoari dagokionean daukan ahalmen zigortzaileari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako ihardunbidea jarraituko da, eta ordezkotasunez, Administrazioaren Jardunbideari buruzko Legean ezarritakoa.

1.- Para la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves se seguirá el procedimiento establecido en la normativa vigente relativa a potestad sancionadora de la Administración en materia de juego y, con carácter subsidiario, lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

 Joko eta Ikuskizun Zuzendaria izango da zigorbidea hasteko organu gaitua, zigorra jartzeko organu gaituaz gainera.

Será órgano competente para incoar el procedimiento sancionador, además del que lo sea para imponer la sanción, el Director de Juego y Espectáculos.

 2.- Arau hauste arinak egiteagatiko zigorrak orokortasunez ezarritako ihardunbideari atxikiko zaizkio honako berezitasun hauek izango dituela:

2.- Las sanciones por infracciones leves se ajustarán al procedimiento establecido con carácter general, con las siguientes particularidades:

  a) Proposatutako froga egiteko epea, hala egokituz gero, 15 egunekoa izango da.

a) El plazo para la práctica de la prueba propuesta, en su caso, será de 15 días.

b) Espedientearekin bukatzen duen erabakia, espedientea hasi zen eguna baino gehienez 2 hilabete igaro aurretik eman beharko da.

b) La resolución que ultime el expediente deberá dictarse en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de incoación del expediente.

3.- Zigor espedienteetan emandako erabakiak, doakionari jakinarazi ondoren, administrazio bidean egoera sortzen dutenean izango dira derrigorrezkoak.

3.- Las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores, una vez notificadas al interesado, serán ejecutivas cuando causen estado en vía administrativa.

4.- Zigor espedienteetan emandako erabakien aurka ohizko errekurtsoak egin ahal izango dira.

4.- Contra las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores podrán interponerse los recursos administrativos ordinarios.

5.- a) Arau hauste larri edo oso larriak egin izanaren aztarnak daudenean, jokoan aritzeko lokalak istea erabaki ahal izango da bermezko neurri gisa, hala nola leku horiek zigilatzea eta jokoan aritzeko elementuak gorde nahiz bahitzea.

5.- a) Cuando existan indicios de falta grave o muy grave podrá acordarse como medida cautelar el cierre de los establecimientos en que se practique el juego, así como el precinto, depósito o incautación de los elementos o materiales utilizados para su práctica.

b) Horretan parte hartzen duten agintaritza agenteek berek hartu ahal izango dute presazko neurri bermatzaile gisa joko elementuak edo jokoan aritzeko bestelako materiale baimenik gabekoak edo bidegabeki lortutako dirua bahitu nahiz gordetzeko erabakia.

b) Los agentes de la autoridad que intervengan podrán por sí mismos adoptar como medida cautelar urgente la incautación o precinto de elementos de juego o de otros materiales utilizados para la práctica de juegos y no autorizados o del dinero ilícitamente obtenido.

Neurri hori Joko eta Ikuskizun Zuzendariak sendetsi edo baliogabetu beharko du gehienez 72 ordu igaro aurretik.

Dicha medida deberá ser ratificada o dejada sin efecto por el Director de Juego y Espectáculos en el plazo máximo de 72 horas.

V. ATALBURUA

CAPÍTULO V

IKUSKAPENA

DE LA INSPECCIÓN

34. Atala.- Ikuskapena eta kontrola

Artículo 34.- Inspección y control

1.- Lege honetan eta berau osatzen duten xedapenetan ezarritakoa betetzea bermatzeko helburuarekin, Herrizaingo Sailari dagokio Joko eta Ikuzkizun Zuzendaritzaren bitartez jokoaren alderdi administratibo eta teknikoak eta iharduketa horrekin zerikusia duten enpresa eta lokalak ikuskatu eta kontrolatzea.

1.- Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la complementen, corresponderá al Departamento de Interior, a través de la Dirección de Juego y Espectáculos, la inspección y control de los aspectos administrativos y técnicos del juego y de las empresas y locales relacionados con esta actividad.

2.- Aurreko zenbakian adierazitakoa bete asmoz, Joko eta Ikuskizun Atala Euskal Autonomi Elkarteko lurralde eremu osoan aritzeko aginpidea duen Ertzaintzaren zerbitzu espezializatu gisa, ihardunez Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren menpe eta organikoki Herrizaingo Saileko SegurtasunSailordetzaren menpe egongo da.

2.- Con la finalidad de cumplir lo dispuesto en el número anterior, la Unidad de Juego y Espectáculos, como un servicio especializado de la Ertzaintza con competencia en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependerá funcionalmente de la Dirección de Juego y Espectáculos y orgánicamente de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior.

35. Atala.- Joko eta Ikuskizun Atala

Artículo 35.- Unidad de Juego y Espectáculos

Honako hauek dira Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Atalaren zereginak:

Las funciones de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza son las siguientes:

  1.- Jokoari dagokionean indarrean dagoen araudia zaindu eta ikuskatzea.

1.- Vigilar, inspeccionar y hacer cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en materia de juego.

2.- Zeregin horiek betetzerakoan egindako aktak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari jakinaraztea.

2.- Elevar a la Dirección de Juego y Espectáculos las actas realizadas en el cumplimiento de estas funciones.

3.- Lege eta arau hausteak egin baldin badira, egoki diren eginbideak izapidetuko ditu atxilotutakoekin eta behar diren gauza edo tresnekin batera gai diren epai agintariei bidaltzeko.

3.- Instruir, en caso de delitos o faltas, las diligencias oportunas para su remisión a la autoridad judicial competente en unión con los detenidos, efectos o instrumentos que procedan.

4.- Elementuak zigilatu eta bahitzea edo joko lokalak istea, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako artezpideak jarraituz eta Lege honetan ezarritakoaren arabera.

4.- Proceder al precinto y comiso de los elementos o clausura de los locales de juego de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Dirección de Juego y Espectáculos y con lo dispuesto en esta Ley.

5.- Indarrean dagoen arautegian oinarrituta egotz dakizkiokeen beste zeinahi.

5.- Cuantas otras se le puedan atribuir por la normativa vigente.

VI. ATALBURUA

CAPÍTULO VI

EUSKAL JOKO BATZORDEA

DEL CONSEJO VASCO DE JUEGO

36. Atala.- Eraketa

Artículo 36.- Composición

1.- Euskal Joko Batzordea, Euskal Autonomi Elkartearen eremuan jokoarekin zerikusia duten iharduketak aztertu, bateratu eta haietaz aholku emateko organua da.

1.- El Consejo Vasco de Juego es órgano de estudio, coordinación y consulta de cuantas actividades se relacionan con el juego en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Euskal Joko Batzordea honela eratuko da:

2.- El Consejo Vasco de Juego tendrá la siguiente composición:

  - Lehendakaria: Herrizaingo Sailburuordea.

- Presidente: El Viceconsejero de Interior.

  - Bokalak:

- Vocales:

- Joko eta Ikuskizun Zuzendaria, zeinak lehendakari gisa jokatuko duen titularra ez egotea gertatuz gero.

- El Director de Juego y Espectáculos, que asumirá la presidencia en ausencia del titular.

- Herrizaingo Saileko ordezkari bat.

- Un representante del Departamento de Interior.

- Herriogasun, Osasuntza, Kultura eta Industria, lau arlo hauetan aginpidea duten sailek proposatutakoen artean Jaurlaritzak izendatutako lau ordezkari, gutxienez Zuzendari maila izan dezatenak.

- Cuatro representantes, con rango al menos de Director, designados por el Consejo de Gobierno a propuesta de cada uno de los Departamentos con competencia en materia de Hacienda, Sanidad, Cultura e Industria.

- Lurralde Historikoetako Foru Aldundi bakoitzeko ordezkari bat.

- Un representante de cada una de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos.

- Euskal Herriko Udalen Elkarteko ordezkari bat.

- Un representante de la Asociación de Municipios Vascos.

Jokoarekin harremanak dituzten alorretako profesionalek ere Batzorde honetan parte hartu ahal izango dute, Batzordeko Lehendakariak hala eskatzen badu, zeinak hizketarako eskubidea bai baina botoa emateko eskubiderik ez duten izango.

Asimismo podrán participar en este Consejo, con voz y sin voto y a requerimiento del Presidente del Consejo, representantes de los sectores profesionales relacionados con el juego.

Batzordeak, bere erabakiak hartzeko, beharrezko erizten dien aditu guztiei languntzeko eta aholku emateko eskatu ahal izango die.

El Consejo podrá recabar la colaboración y asesoramiento de cuantos expertos considere necesarios para la adopción de sus decisiones.

Batzordearen idazkaria Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari atxikitako funtzionari bat izango da, zeinak hizketarako eskubidea bai baina botoa emateko eskubiderik ez duen izango.

Será su secretario un funcionario adscrito a la Dirección de Juego y Espectáculos que actuará con voz y sin voto.

3.- Euskal Joko Batzordea seihilabetean behin elkartuko da gutxienez.

3.- El Consejo Vasco de Juego se reunirá al menos una vez por semestre natural.

 37. Atala.- Lehendakaria

Artículo 37.- Presidente

  Euskal Joko Batzordeko Lehendakariak honako zeregin hauek ditu:

Corresponderán al presidente del Consejo Vasco de Juego las siguientes funciones:

  1.- Batzordearen bilkuretarako deia egitea.

1.- Convocar las sesiones del Consejo.

2.- Bilkuretako gaizerrenda zehaztea.

2.- Fijar el orden del día de las sesiones.

3.- Bilkurak eta Batzordearen eztabaidak zuzentzea.

3.- Dirigir las sesiones y deliberaciones del Consejo.

 38. Atala.- Zereginak

Artículo 38 - Funciones

 1.- Euskal Joko Batzordeak honako zeregin hauek izango ditu:

1.- El Consejo Vasco de Juego tendrá las siguientes funciones:

 a) Lege honetan ezarritakoaren arauera, Gobernu Batzordeak onartu beharreko erabaki orokorrei buruz legez argipidea ematea.

a) Informar preceptivamente sobre aquellas disposiciones de carácter general cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, según lo establecido en la presente Ley.

b) Erizpenak eta txostenak egitea, galderak argitzea, etamHerrizaingo Sailak nahiz Euskal Administrazio Publikoko bestelako organuek jokoari buruz eskatzen dioten aholkularitza ematea.

b) Emitir dictámenes e informes, resolver consultas y ejercitar cuantas otras actividades de asesoramiento que en materia de juego le sean solicitados por el Departamento de Interior o los distintos órganos de la Administración Pública Vasca.

c) Jokoak Euskal Autonomi Elkarteko eremuan duen garapenari buruz Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak egingo duen urteroko memoria onartzea.

c) Aprobar la memoria anual que elabore la Dirección de Juego y Espectáculos sobre el desarrollo del juego en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Batzorde honetan ordezkatuta dauden Administrazio ezberdinek burutuko dituzten iharduketa guztien koordinazioa bultzatzea, jokoarekin zerikusia duten iharduketena.

d) Promover la coordinación de cuantas actuaciones relacionadas con el juego sean desarrolladas por las diferentes Administraciones representadas en el Consejo.

e) Lege honetan ezarritako helburuak lortzeko egoki erizten zaien ikerketa eta proposamenak egitea.

e) Elaborar estudios y propuestas que se entiendan adecuados para la realización de los fines establecidos en esta Ley.

f) Euskal Autonomi Elkarteko Jokoaren Errolda Nagusian eta Batzorde horretan ordezkatuta dauden Administrazioetan, eta hala badagokio,Estatuan sortutako beste batzuk elkarren berri izan dezaten beharrezko baliabideak jartzea.

f) Establecer los mecanismos necesarios para la intercomunicación entre el Registro Central de Juego de la Comunidad Autónoma del País Vasco y otros de naturaleza similar creados en las Administraciones representadas en este Consejo y, en su caso, del Estado.

2.- Euskal Joko Batzordeari, era berean, jokoak antolatu eta ustiatzeko ematen diren baimenen berri, kentzen diren lanbide-txartelen berri, Jokoaren Errolda Nagusian izena ematen duten baimendutako enpresen berri, hala nola bertan gertatzen diren aldaketen eta dagokion zerbitzuak egindako joko materialearen balioztapenaren berri emango zaio.

2.- Asimismo, el Consejo Vasco de Juego será informado de las autorizaciones concedidas para la organización y explotación de juegos, la revocación de los carnets profesionales, las inscripciones en el Registro Central de Juego de empresas autorizadas, así como sus modificaciones y las homologaciones de material de juego realizadas por el Servicio correspondiente.

VII. ATALBURUA

CAPÍTULO VII

JOKO ZERBITZUAREN ZERGA-SARIA

DE LA TASA DE SERVICIO POR JUEGO

39. Atala.- Jokoaren zerga-saria

Artículo 39.- Tasa por juego

Herrizaingo Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako zerbitzuen zerga-saria indarrean dagoen Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Ariel eta Herri-prezioei buruzko Legeak ezarritakoa izango da.

La tasa de servicios prestados por la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior, será la que determine la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aldi Baterako Xedapenak

Disposiciones Transitorias

Lehenengoa

Primera

Lege honetan aipatzen diren Araudiak Eusko Jaurlaritzak onartuko ditu bi urteko epean hura indarrean jartzen denetik kontatzen hasita.

Los Reglamentos a los que hace referencia esta Ley serán aprobados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la misma.

Bigarrena

Segunda

Eusko Jaurlaritza Lege honek ematen dizkion arauzko ahalmenez baliatzen ez den bitartean, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak emandako xedapen orokorrak aplikatuko dira Lege honek dioenaren aurkakoa ez den guztirako, eta horiek ezean, Estatuaren Administrazioaren xedapen orokorrak.

En tanto que el Gobierno Vasco no haga uso de las facultades reglamentarias que le otorga la presente Ley se aplicarán las disposiciones generales dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en todo lo que no se opongan a esta Ley y, en su defecto, las disposiciones generales de la Administración del Estado.

Hirugarrena

Tercera

Lege hau indarrean jarri aurretik emandako aldi baterako baimenek baliagarri izaten jarraituko dute bertan adierazitako indarraldiko epearen barruan. Baimen horiek Lege honen xedapenek diotenari jarraiki, eta hala egokituz gero, osagarri diren arauzko xedapenei jarraiki berrituko dira.

Las autorizaciones temporales concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley seguirán siendo válidas durante el plazo de vigencia que en ellas se hubiere indicado. Su renovación posterior deberá realizarse con arreglo a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, las reglamentarias que la complementen.

Laugarrena

Cuarta

Baimen batzuk indarraldi epea adierazi gabea izatea gertatuz gero, baimen horiek berritzeko urtebeteko epea egongo da Lege hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasita.

Las autorizaciones que no tuvieren señalado plazo de vigencia deberán renovarse antes de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Boskarrena

Quinta

Lege honetan adierazten den baino joko makina gehiago dituzten establezimendu edo enpresa eragileek, bertan ezarritakoari egokitzeko bi urteko epea izango dute indarrean jartzen denetik kontatzen hasita.

Los establecimientos y empresas operadoras que tengan un número de máquinas de juego superior al dispuesto en esta Ley, tendrán el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor para adecuarse a lo establecido en la misma.

Seigarrena

Sexta

Lege hau indarrean jartzen den unean dauden jolas areto mistoak, bertan xedatutakoaren arabera birmoldatu beharko dira, indarrean jartzen denetik kontatzen hasita bi urteko epean.

Los salones recreativos de tipo mixto existentes a la entrada en vigor de esta Ley, deberán reconvertirse según lo dispuesto en la misma, antes de dos años a partir de su entrada en vigor.

Azken Xedapenak

Disposiciones Finales

Lehenengoa

Primera

Euskal Autonomi Elkarteko Jaurlaritzari Lege honetan ezarritakoa garatu eta burutu ahal izateko xedapenak emateko ahalmena ematen zaio, eta baita bere organuen artean Lege honen bidez eskuratzen dituen botereak banatzeko ere.

Se faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de lo establecido en la presente Ley, y para distribuir entre sus Órganos las facultades que en la misma se le atribuyen.

Bigarrena

Segunda

Gobernu Batzarrak, Lege honek ematen dion jokoaren plangintzari buruzko aginpideaz baliatuz eta egoera ekonomiko eta sozialari begira, hiru urtean behin aztertu ahal izango ditu baimenei, joko elementuei, baimendutako lokalei eta horietan sar daitezkeen pertsonei buruz ezarrita dauden gehinezko kopuruaren mugak.

El Consejo de Gobierno en uso de la competencia de planificación del juego que le atribuye la presente Ley y atendiendo a las circunstancias económicas y sociales, podrá revisar con periodicidad trianual los límites cuantitativos establecidos relativos al número máximo de autorizaciones de elementos de juego, de locales autorizados y de aforos máximos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hirugarrena

Tercera

Lege honetan xedatutakoaren kontra doazen arau guztiak ezeztatuak gelditzen dira.

Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Laugarrena

Cuarta

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den biharamunean hartuko du indarra Lege honek.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Ajuria-Eneako Jauregia, 1991ko azaroak 19.

Palacio de Ajuria-Enea, a 19 de noviembre de 1991.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental