Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 1981eko uztailaren 27a, astelehena

N.º 46, lunes 27 de julio de 1981


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Euskal Autonomia Erkidegoko Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales del País Vasco

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
568
568

Ekainaren 30eko 7/1981 LEGEA, "JAURLARITZAREN LEGEA"-ri buruz.

LEY 7/1981, de 30 de Junio, sobre "LEY DE GOBIERNO".

Euskadiko Herri osoari, Legebiltzarrak Ekainaren 30ko 7/1981 Jaurlaritza-Legea onartu duela jakinarazten zaio. Beraz, hori bete eta betearazi dezatela agintzen diet Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento ha aprobado la Ley 7/1981 de 30 de Junio, sobre "LEY DE GOBIERNO". Por consiguiente; ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden y hagan guardarla.

Gasteizen, 1981garreneko Ekainaren 30an.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de Junio de 1981.

Lehendakaria,

El Presidente,

CARLOS GARAIKOETXEA

CARLOS GARAIKOETXEA.

RAMON VARELA GOROSTIAGA EUSKO LEGEBILTZARREKO LEGELARI NAGUSI ETA IDAZKARI NAGUSIAK,

RAMON VARELA GOROSTIAGA, LETRADO MAYOR Y SECRETARIO GENERAL DEL PARLAMENTO VASCO,

honako hau EGIAZTATZEN DUT:

CERTIFICO:

Eusko Legebiltzarrak mila bederatzirehun eta larogeita batgarreneko hogeita hamarrean Arabako Foru-Diputazio Txit Gorenaren Aretoetan balio osoz egindako Agizko Osoko Bilkuran, "Jaurlaritzaren Lege-Egitasmoa" behin-betiko onartu zen, honekin bateango eraskinean hitzez-hitz aldatzen den idazkerarekin.

Que en la Sesión Ordinaria del Pleno del Parlamento Vasco, válidamente celebrada el día treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, en los Salones de la Excma. Diputación Foral de Alava, fue definitivamente aprobado el "Proyecto de Ley del Gobierno", con arreglo al texto que literalmente se transcribe en el anexo adjunto.

Eta erasota gelditu eta egiteratu dedin honako Egiaztapen-Agiri hau egiten dut, Eusko Legebiltzarreko Lehendakari Jaun Txit Gorenaren oniritziarekin, Gasteizen, mila bederatzirehun eta larogeita batgarreneko Ekainaren hamarrean.

Y para que así conste y en orden a su ejecución, expido la presente certificación, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz, a treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno.

Ondi deritzat

Visto Bueno

Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria,

El Presidente del Parlamento Vasco,

Excmo. Dr. D. Juan José Pujana Arza

EXCMO. SR. D. JUAN JOSE PUJANA ARZA.

EGIAZTAPEN-AGIRIAREN

ANEXO A LA CERTIFICACION

ERASKINA

LEY 7/1981 DE 30 DE JUNIO, SOBRE "LEY DEL GOBIERNO".

EKAINAREN 30EK0 7/1981 LEGEA, "JAURLARITZAREN LEGEA"-RI BURUZ

EXPOSICION DE MOTIVOS

ZIOEN ADIERAZPENA

La puesta en vigor de las Instituciones de autogobierno del País Vasco exige, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía y especialmente en el capítulo II del título II, la aprobación por el Parlamento de las leyes referentes a la organización y atribuciones del Gobierno Vasco, como órgano político y como órgano que dirige la Administración, a la elección y atribuciones de su Lehendakari y a las relaciones del Gobierno con el Parlamento.

Euskal Herriko burujabetza-Erakundeak indarrean jartzeak zera eskatzen du, Autonomia-Estatutoan eta bereziki II Idazpuruko II Atalburuan aginduta dagoenaren arauera: Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzaren politikazko ihardutze-erakunde eta Arduralaritza artezten duen erakunde denezko eratze eta aginteei, Jaurlaritzako Lehendakariaren hautapen eta aginteei, eta Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren arteko harremanei buruzko legeak onartzea.

La presente Ley tiene por finalidad satisfacer estas exigencias, basándose al respecto en los principios básicos siguientes:

Honako lege honek eskakizun hoiei erantzutea du helburu, honako funtsezko irizpide hauek oinarri dituela:

En primer lugar, razones de economía legislativa aconsejan tratar en un solo texto legal la problemática relativa al Gobierno, su estructura, competencias y relaciones con el Parlamento. Con ello se obtiene, además, una mayor coherencia y claridad legal en la materia.

Lehenengo eta behin, legegintza-erosotasunaren aldetikako arrazoiek Jaurlaritzari, bere egitura, aginte eta Legebiltzarrarekingo harremanei buruzko arazo guztiak lege bakar baten erabiltzea komenigarri egiten dute. Horrela, gainera, barne-egokitasun eta lege-argitasun haundiagoak lortzen dira gai horretan.

En segundo término, se respetan íntegramente los principios políticos consignados en el título II, del Estatuto de Autonomía que consagra un modelo de Gobierno Vasco de tipo parlamentario y, por ende, responsable políticamente ante el Parlamento.

Bigarrenez, Autonomia-Estatutoaren II Idazpuruan egon eta legebiltzarbidezko eta, beraz, Legebiltzarraren aurrean erantzukizuna duen Eusko Jaurlaritza-eredu bat gauzatzen duten politika-irizpideei erabat eusten zaie.

En este sentido, y a fin de hacer compatible la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento con la necesaria estabilidad de aquél, se regula la moción de censura en sentido positivo, esto es, exigiendo que la misma sea propuesta, al menos, por la sexta parte de los Parlamentarios e incluya un candidato a la presidencia del Gobierno, el cual se entenderá designado como tal, en el supuesto de que el Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros acepte la moción de censura.

Alde horretarik, Jaurlaritzaren Legebiltzarrarekiko politikazko erantzukizuna eta haren beharrezko iraunkortasuna elkarri egokitzeko, gaitzespen eskea modu baikor batez araupetzen da, eske hori legebiltzarkideen seirenak egin eta Jaurlaritzako Lehendakarigai baten izena barne eraman dezala eskatuz, Legebiltzarrak, biltzarkideen erabateko gehiengoz gaitzespen-saloa onartzen badu Lehendakarigaia Lehendakari-izendatuta gelditzen dela.

En tercer lugar, la Ley regula el Estatuto del Lehendakari y de los demás miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.

Hirugarrenez, Legeak Lehendakariarekiko eta gainontzeko Jaurlaritzako eta Herri-Arduralaritzako goren karguekiko legebideak araupetzen ditu.

A este respecto, se realza, en la importancia debida, la figura del Lehendakari como supremo representante de la Comunidad Autónoma y Presidente del Gobierno Vasco, regulando detenidamente su nombramiento, competencias, así como la posibilidad de la suspensión transitoria de sus funciones, en casos excepcionales.

Horri buruz, Lehendakariari, Elkarte Autonomiadunaren goreneko ordezkari eta Eusko Jaurlaritzaren Buru denez zor zaion garrantzia ematen zaio, bere izendapena eta aginteak zehazki araupetuz eta bai, berarizkoetarako, bere egitekoez aldibaterako gabetu ahal izatea ere.

Por lo que a los demás miembros del Gobierno se refiere, la Ley admite la figura del Vicepresidente 1.° o Vicepresidente del Gobierno y recoge como elemento central la figura del Consejero titular del Departamento, regulando su nombramiento, competencias y responsabilidad.

Gainontzeko Jaurlaritzakideei dagozkienetan, Legeak Jaurlaritzako Lehendakariorde bat edo bazuk egotea onartzen du, eta Sailburugoa ardatz agusitzat hartzen, Sailburuen izendapena, agineak eta erantzukizunak araupetuz.

En cuarto lugar, la Ley establece las líneas maestras de la estructura de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laugarrenez, Legeak Euskal Herriko Herri-Arduralaritzaren egituraren bide nagusiak ezartzen ditu.

La Ley regula finalmente los procedimientos legislativos excepcionales, la delegación de funciones y la elaboración y aprobación de disposiciones y resoluciones administrativas, consagrando de forma explícita los postulados fundamentales de la idea de Estado de Derecho en lo que afecta al poder ejecutivo: supremacía de la Ley y sometimiento de la Administración a la Ley, al Derecho y al control judicial.

Legeak, bukatzeko, berarizko legegintza ideak, aginte-eskuraketa eta arduralaritza erabakien egiterapena eta onarpena araupetzen ditu, egintza-agintaritzari dagozkionetan Legezko Erresumaren abiagune direnak legearen nagusitasuna eta Arduralaritzaren legearekiko, Zuzenarekiko eta epailaritzaren zaingoarekiko menpetasuna bera iz eta garbi aitortuz.

TITULO I. DEL LEHENDAKARI DE EUSKADI

LEHENENGO IDAZPURUA

CAPITULO I.

EUSKADIKO LEHENDAKARIAZ

DEL ESTATUTO PERSONAL DEL LEHENDAKARI

I ATALBURUA. LEHENDAKARIAREKIKO LEGEBIDEEZ

Artículo 1.°

Lehenengo Atala

El Lehendakari ostenta la suprema representación del Pueblo Vasco o Euskalherria constituído en Comunidad Autónoma, así corno la representación ordinaria del Estado en el territorio de dicha Comunidad, y asume la Presidencia y dirección del Gobierno, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, la presente Ley y el resto del ordenamiento jurídico.

Lehendakariak, Elkarte Autonomiadun gisa eratutako Euskal Herriaren goren-ordezkotza du, eta bai Erresumaren Elkarte horren lurretango agizkoa ere, eta Jaurlaritzaren Lehendakaritza eta artezkaritza bere ditu, Autonomia-Estatutoan, Lege honetan ohartemandakoaren eta lege-antolaketako gainontzekoen arauera.

Artículo 2.°

Bigarren Atala

El Lehendakari, en razón a su cargo, tiene derecho a:

Honako hauek zor zaizkio Euskadiko Lehendakariari, bere karguaren indarrez:

1.°- Recibir el tratamiento de Excelencia.

Lehenengoa.- Jaun Gorena esan dakionekoa.

2.°- Utilizar la Bandera del País Vasco, como guión.

Bigarrena.- Ezaugarri gisa Euskadiko ikurriña erabiltzekoa.

3.°- Ocupar la residencia que oficialmente se establezca, con el personal, servicios y dotación correspondiente a su categoría.

Hirugarrena.- Ofizialki jarri dedin egoitzan bere mailari dagozkion lanari, zerbitzu eta eskuarteekin bizi izatekoa.

4.°- Percibir los sueldos y gastos de representación de su alta jerarquía con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Laugarrena.- Bere goi-aginteari dagozkion sariak eta xahupideen ordainak Elkarte Autonomiadunaren Guztizko Diru-Egitamuen pentzutan eskuratzekoa.

5.°- Que le sean rendidos los honores que en razón a la dignidad de su cargo le correspondan, con arreglo a lo que establecen las normas vigentes en la materia o que en su día se acuerden por la Comunidad Autónoma.

Horretan indarrean egon edo Elkarte Autonomiadunak gero ezarri dezanaren arauera bere agintearen duintasunaren indarrez zor zaizkion ohoreak egin dakizkionekoa.

Artículo 3.°

3garren Atala

El cargo de Lehendakari es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales, a excepción del mandato parlamentario en el Parlamento Vasco.

Euskadiko Lehendakaritza herri nahiz norbanako-alorreko beste ezein kargurekin batera-ezina da, eta baita karrerazko ogibide eta merkataritza eta industria-lanekin ere, Eusko-Legebiltzarreko biltzarkidegoaz salbu.

CAPITULO II. DE LA DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DEL LEHENDAKARI

II ATALBURUA. LEHENDAKARIAREN HAUTAPEN ETA IZENDAPENAZ

Artículo 4.°

4garren Atala

El Lehendakari será designado, de entre sus miembros, por el Parlamento, y nombrado por el Rey, mediante un Real-Decreto que será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el del País Vasco.

Lehendakaria Legebiltzarrak hautatutako du legebilzarkideen artetik eta Erregek izendatuko, "Boletín Oficial del Estado"-n eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Dekretoz.

El Real-Decreto de nombramiento del Lehendakari será refrendado por el Presidente del Parlamento Vasco.

Lehendakaria izendatzezko Errege-Dekretoa Eusko Legebiltzarreko Lehendakariak sendetsiko du.

Artículo 5.°

5garren Atala

1.- Al comienzo de cada Legislatura del Parlamento Vasco, y en los demás casos previstos en la presente Ley, el Presidente del Parlamento convocará a la Cámara para la designación del Lehendakari, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento del Parlamento.

1.- Eusko Legebiltzarraren Legegintza-aldi bakoitzaren hasieran, eta Lege honek ohartemandako guztietan, Legebiltzarreko Lehendakariak Lehendakaria izendatzeko deia egingo dio Legebiltzarrari, Legebiltzarraren Araudian horretarako jarri dedin moduan.

2.- El candidato o candidatos, que serán propuestos por los Grupos Políticos con representación parlamentaria. deberán exponer ante el Parlamento, en una misma sesión, las líneas generales de sus respectivos programas de gobierno, sobre los que se abrirá el oportuno debate.

2.- Legebiltzarrean ordezkariak dituzten Politika-Taldeen salozko hautagaiak edo hautagaiek, bilkura berean, bere jaurtze-egitasmo berezien guztizko bideak adierazi beharko dituzte Legebiltzarraren aurrean, hoietazko eztabaidaketari ekiten zaiola.

3.- Resultará elegido Lehendakari el candidato que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara.

3.- Botoen erabateko gehiengoa izan dezan hautagaia Lehendakari izendatuta geldituko da.

4.- Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá ésta y será designado Lehendakari el que, de entre ellos, obtuviera la mayoría simple de los votos válidamente emitidos.

4.- Lehenengo boto-emanketan inork erabateko gehiengoa lortuko ez balu, beste boto-emanketa bat egingo da, eta hautagaietan boto gehien leukakena izendatuko Lehendakari.

5.- Designado el Lehendakari por el Parlamento, su Presidente lo comunicará al Rey para su nomhramiento.

5.- Legebiltzarrak Lehendakaria aukeratu ondoren, Legebiltzarreko Lehendakariak Erregeri jakinaraziko dio izendapena egin dezan.

Artículo 6.°

6garren Atala

Transcurrido el plazo de sesenta días desde la convocatoria del Parlamento para la elección del Lehendakari sin que ésta se Ileve a efecto, el Lehendakari en funciones deberá, mediante Decreto motivado, declarar disuelto el Parlamento y procederá a la convocatoria de nuevas elecciones generales en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Legebiltzarrari Lehendakaria hautatzeko deia egin ondoren hirurogei eguneko epea hautapen hori egin gabe igaro ondoren, Lehendakaritzan ari denak, zioen adierazpena egin dezan Dekretoaren bidez Legebiltzarraren ezabapena aldarrikatuko du, eta Elkarte Autonomiaduneko lur-eremu osoango hauteskunde nagusietarako deia egingo.

CAPITULO III. DE LAS COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL LEHENDAKARI

III ATALBURUA. LEHENDAKARIAREN AGINTE ETA ESKUBIDEEZ

Artículo 7.°

7garren Atala

El Lehendakari, como supremo representante de Euskadi:

Lehendakariak, Euskadiren goreneko ordezkotza duenez:

a) Ostenta la representación del País Vasco en su relaciones con el Estado, las demás Comunidades Autónomas o Preautonómicas, y con los Organos de los Territorios Históricos y Municipios que integran la Comunidad Autónoma del País Vasco.

a) Euskal Herriaren ordezkotza du Erresumarekingo, gainontzeko Elkarte Autonomiadun edo Aurreautonomiadunekingo, Euskal Herriko Autonomia-Elkartea osatzen duten Kondaira Lurralde eta Udalekingo harremanetan.

b) Promulga las leyes del Parlamento, así como los Decretos-Legislativos, y ordena su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado.

b) Eusko Legebiltzarraren legeak aldarrikatzen ditu, eta bai Legegintza-Dekretoak ere, onartu eta gehienezko hamabost eguneko epearen barruan Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta "Boletín Oficial del Estado"-n argitaratzeko aginduz.

c) Disuelve el Parlamento, previa deliberación del Gobierno.

c) Legebiltzarra ezabatzen du, Jaurlaritzak eztabaidaketatu ondoren.

Artículo 8.°

8garren Atala

El Lehendakari, en su condición de Presidente del Gobierno, dirige y coordina sus acciones, sin perjuicio de la competencia y de la responsabilidad de cada Consejero en su gestión. A tal efecto, le corresponde:

Lehendakariak, Jaurlaritzaren iharduna artezten du, eta horren ekintzak antolakidetzen, Sailburu bakoitzari bere ihardunean dagozkion esku eta artezko erantzukizunaren kaltetan gabe. Honako hauek dagozkio horretarako:

a) Definir el Programa de Gobierno.

a) Jaurtze-Egitamua finkatzea.

b) Designar y separar a los Consejeros.

b) Sailburuak izendatzea eta kentzea.

c) Dictar Decretos que supongan la creación o extinción de Departamentos, siempre que no supongan aumento del gasto público, así como cualquier modificación en la denominación o en la distribución de competencias entre los mismos.

c) Jaurlaritza-Sailak sortzea edo ezabatzea dakarten Dekretoak ematea, herri-xahupideak gehitzea ekarri ez dezatenaren baldintzapean, eta bai Sailen aginte-eremuen banaketaren ezein aldaketa ere.

d) Prestar al Parlamento la información y ayuda que recabe del Gobierno.

d) Legebiltzarrari, Jaurlaritzari eskatu diezaizkion argipide eta laguntzak ematea.

e) Plantear ante el Parlamento, previa deliberación del Gobierno, la cuestión de confianza.

e) Legebiltzarrari, Jaurlaritzak aztertu ondoren, uste onaren adierazpenaren eskea egitea.

f) Resolver los conflictos de competencias entre los distintos Departamentos, cuando no se hubiere alcanzado el acuerdo entre sus titulares.

f) Aginte-eremuekiko Sailen arteko auziei aterapidea ematea, Sailburuek zuzenean elkar hartuta lortu ez denean.

g) Convocar las reuniones del Gobierno, fijar el Orden del Día, presidir sus sesiones y dirigir las deliberaciones.

g) Jaurlaritzaren bilkuretarako deia egitea, gai zerrenda ezartzea, bilkura-buru izan eta eztabaidaketak arteztea.

h) Convocar y, en su caso, presidir y dirigir las Comisiones delegadas del Gobierno.

h) Jaurlaritzako Batzorde eskudunen bilkuretarako deia egin eta, hala behar izanez gero, hoien buru izan eta hoiek arteztea.

i) Coordinar el programa legislativo del Gobierno.

i) Jaurlaritzaren legegintza-egitamua antolakidetzea.

j) Establecer las normas internas que se precisen para el buen orden de los trabajos del Gobierno y para la adecuada preparación de los acuerdos que hayan de adoptarse.

j) Jaurlaritzaren lanak egoki eratzeko eta erabakikizunak tajuz gertatzeko behar daitezen barne-arauak.

k) Promover y coordinar la ejecución de los acuerdos del Gobierno y de sus Comisiones y, en su caso, su publicación.

k) Jaurlaritzaren eta Jaurlaritzako Batzordeen erabakiak egiteratu, eta hala behar izanez gero argitaratu daitezenaz arduratzea.

l) Acordar la sustitución de los miembros del Gobierno en los casos de ausencia o enfermedad.

l) Kanpoan edo eri gertatutako Jaurlaritzakideen ordezkaketa erabakitzea.

m) Firmar los Decretos y ordenar su publicación.

m) Dekretoak izenpetzea, eta argitaratu daitezela agintzea.

n) Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a las Leyes.

n) Legeen arauera dagozkion beste ahalmen eta eskuak egiteratzea.

CAPITULO IV. DE LA SUSPENSION, CESE Y SUSTITUCION DEL LEHENDAKARI

IV ATALBURUA. LEHENDAKARIAREN ALDIBATERAKO EDO ERABATEKO UZTE ETA ALDATZEAZ

SECCION I. DE LA SUSPENSION DE LAS FUNCIONES DEL LEHENDAKARI

LEHENENGO ZATIA. LEHENDAKARIAK ALDIBATERAKO UZTEAZ

Artículo 9.°

9garren Atala

1.°- Si el Gobierno apreciara, por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus miembros, a su instancia o a la del Lehendakari, que éste se encuentra imposibilitado, transitoria o temporalmente, para el desempeño de sus funciones, lo comunicará así al Presidente del Parlamento.

Lehenengoa.- Jaurlaritzak, batzarkideen lau bostenak horretan bat datozela, bere nahiz Lehendakariaren arioz, hau behin-behingoan edo aldi baterako bere egitekoak betetzeko ezinean dagoela uste badu, Legebiltzarreko Lehendakariari jakinaraziko dio.

2.°- La comunicación al Parlamento, en la persona de su Presidente, irá acompañada del acuerdo del Gobierno, en el que se incluirá el nombre del Lehendakari interino según el orden previsto en el número 1.° del artículo 14.°, y de todos los justificantes que fundamenten el mismo.

Bigarrena.- Legebiltzarrari bere Lehendakariaren bidez egindako adierazpenak Jaurlaritzaren erabakia eramango du aldean, honek berebaitan, Lehendakari-baiteangoaren izena daramala, 14garren Atalaren lehenengo zenbakian ohartemandako jarraikeraz, eta horren oinarri izan daitezen zio guztiak.

3.°- El Presidente del Parlamento ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del acuerdo del Gobierno a que se refiere el presente artículo, una vez verificadas las circunstancias que lo motivaron.

Hirugarrena.- Legebiltzarreko Lehendakariak, Atal hau hartaz ari deneko Jaurlaritzaren erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedila aginduko du, horren zio izandako zernolakoak egiaztatu ondoren.

4.°- Si el Lehendakari apreciara que han desaparecido las circunstancias que motivaron el acuerdo a que se refiere el presente artículo, lo comunicará así al Gobierno, que deberá reunirse a tal efecto en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Laugarrena.- Lehendakariak Atal honetan aipatzen den erabakiaren zio izandako zernolakoak bukatu direla uste izanez gero, Jaurlaritzari jakinaraziko dio, eta horrek berrogeita zortzi orduko epearen barruan bildu beharko du horretzaz ihardutzeko.

El Gobierno podrá confirmar la rehabilitación del Lehendakari por mayoría de sus miembros. En tal caso, el acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y producirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación.

Jaurlaritzak Jaurlaritzakideen gehiengoz sendetsi ahal izango du Lehendakariaren sendakuntza. Hala gertatuz gero, erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, argitalpen-egunetikako indarra duela.

Artículo 10

10garren Atala

En el Acta o Actas de las reuniones del Gobierno a las que se refiere el artículo anterior, se hará constar expresamente el total de reunidos, el resultado de la votación o votaciones, así como las justificaciones sobre las que se fundamente el acuerdo que se adopte.

Aurreko Atalean aipatzen diren Bilkura-agirian edo agirietan honako hauek berariz erasoko dira: Bilkurakide guztiak, boto-emanketan edo emanketetan atera dena, eta bai hartu dedin erabakiaren oinarri diren zioak ere.

Artículo 11

11garren Atala

1.°- La situación de interinidad en la Presidencia no podrá ser superior en ningún caso a cuatro meses.

Lehenengoa.- Lehendakaritzaren behin-behingotasunezko egoerak ezingo du, inola ere, lau hilabete baino gehiago iraun.

2.°- El Vicepresidente 1.°, en su caso, o el Consejero al que corresponda ocupar interinamente la Presidencia, ejercerá las funciones del Lehendakari, a excepción de las establecidas en el artículo 7.°, apartado c), y las del artículo 8.°, apartados a), b) y c). El Presidente interino podrá ser sometido a moción de censura que caso de que prosperase, supondrá su cese en el Gobierno, pero no implicará el de los restantes Consejeros.

Bigarrena.- Behin-behingoko Lehendakari-baitean ihardutzea dagokion Lehendakariordeak, edo hala egokituz gero Sailbumak, Lehendakariaren egitekoak izango ditu, 7garren Ataleko c) zatian eta 8garren Ataleko a), b) eta c) zatietan zehaztutakoak salbu. Lehendakari-baiteangoa gaitzespenadierazpenaren gai izan ahal izango da, eta hori aurrera atereaz gero berak Jaurlaritza utzi beharra ekarriko du, baina ez gainantzeko Sailburuak berez eta besterik gabe kentzerik.

3.°- El nuevo Presidente interino será nombrado de acuerdo con el orden establecido en el artículo 14.1.°.

Hirugarrena.- Lehendakari-baiteango berria l4. 1 Atalean ezarritako moduan aukeratuko da.

SECCION II. DEL CESE Y SUSTITUCION DEL LEHENDAKARI

BIGARREN ZATIA. LEHENDAKERIAREN ERABATEKO UZTEAZ ETA ALDATZEAZ

Artículo 12

12garren Atala

Transcurrido el plazo de cuatro meses ininterrumpidos prescrito en el artículo anterior sin que hubieran desaparecido las causas a las que se refiere el artículo 9.° de esta Ley, el Lehendakari imposibilitado cesará inmediatamente.

Aurreko Atalean jarritako etengabeko lau hilabeteko epea igaro eta Lege honen 9garren Atalak aipatzen dituen zioak iraun badiraute, ezindutako Lehendakariak bere tokia berehala utziko du.

Artículo 13

13garren Atala

1.°- El Lehendakari cesará, además de en el caso previsto en el artículo anterior, después de la celebración de las elecciones generales al Parlamento; en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en esta Ley, por dimisión y por fallecimiento.

Lehenengoa.- Lehendakariak, aurreko atalean ohartemandakoaz gainera, Legebiltzarrerako hauteskunde nagusiak egin ondoren, Lege honetan ohartemanda bezala Legebiltzarraren uste-ona galdu izanagatik, bere tokia utzi izanagatik edo hilda bukatuko du bere Lehendakaritza-aldia.

2 °- El cese de Lehendakari abrirá el procedimiento para la elección del nuevo Lehendakari, conforme a lo previsto en el artículo 5.°.

Bigarrena.- Lehendakariaren Lehendakaritzaaldia bukatzeak, 5garren Atalak dionez Lehendakari berria hautatzeko aldia hasiaraziko du.

3.°- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Lehendakari cesante y su Gobierno continuarán en el ejercicio de sus funciones a fin de garantizar el buen funcionamiento de la Administración y el adecuado traspaso de poderes hasta la toma de posesión del nuevo Lehendakari, salvo cuando el cese se produjera por fallecimiento o incapacidad del Lehendakari, en cuyo caso se producirá la sustitución prevista en el artículo siguiente.

Hirugarrena.- Aurreko zatian agindutakoa hala izanik ere, uzten duen Jaurlaritzak bere ihardunean jarraituko du, berria bere aginteaz jabetu dedinerarte, Arduralaritzaren behar bezalako lana eta aginte-eskuraketa egokia bermatzeko, utzaldia Lehendakariaren heriotzak edo ezinak balekar izan ezik, orduan hurrengo Atalean ohartematen den ordezkaketa egingo bait-da.

Artículo 14

14garren Atala

1.°- En los casos en los que el Lehendakari haya de ser sustituido, se seguirá el siguiente orden de prelación:

Lehenengoa.- Lehendakariaren ordezkaketza egin behar dedinetan, honako lehentasun-arau hauen ariora egingo da:

1. El Vicepresidente 1.°, en su caso.

1) Lehenengo Lehendakariordea, hala egokituz gero.

2. Los Vicepresidentes, y si hubiera varios, el que lleve perteneciendo más tiempo ininterrumpidamente al Gobierno y, en caso de igualdad, el de más edad.

2) Lehendakariordea, eta bat baino gehiago balego Jaurlaritzan etengabeango aldi luzeena daramana, eta alde horretatikako berdintasuna gertatuz gero zaharrena.

3. En su defecto, los Consejeros, con la misma precedencia fijada en el apartado anterior.

3) Hoien ezean Sailburuak, aurreko zatian jarritako lehentasun-arauekin heurekin.

2.°- El Lehendakari en funciones no podrá plantear la cuestión de confianza ni ser objeto de moción de censura, con excepción de lo previsto para el Lehendakari interino en el artículo 11.2.°.

Bigarrena.- Lehendakari-baiteangoak ezingo du uste onaren adierazpenaren eskerik egin ahal izan, ez gaitzespen-adierazpenaren gai izan ere, behin-behingo Lehendakariarentzat 11garren Ataleko 2garrenean ohartemandakoa salbu.

El Lehendakari en funciones ejercerá las demás facultades y potestades del Lehendakari y continuará en el desempeño del cargo hasta tanto tome posesión el nuevo Lehendakari que el Parlamento Vasco designe.

Lehendakari-baiteangoak Lehendakariaren gainontzeko esku eta aginteak izango ditu, eta Eusko Legebiltzarrak izendatu dezan Lehendakari berria bere aginteaz jabetu dedinerarte jarraituko du bere ihardunean.

Artículo 15

15garren Atala

Las ausencias temporales del Lehendakari superiores a un mes precisarán de la previa autorización del Parlamento.

Lehendakariaren hilabete baino gehiagoko aldirako utzialdietarako, Legebiltzarrak aurrez baimena ematea beharrezkoa izango da.

TITULO II DEL GOBIERNO

II IDAZPURUA

CAPITULO I. COMPOSICION Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO

JAURLARITZAZ

Artículo 16

I ATALBURUA. JAURLARITZAREN OSATZE-MODUA ETA AGINTEPIDEAK

El Gobierno es el órgano colegiado que, bajo la dirección del Lehendakari, establece los objetivos políticos generales y dirige la Administración del País Vasco. A tal fin, ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de conformidad con el Estatuto de Autonomía y la Ley.

16garren Atala

Artículo 17

Jaurlaritza, bere Lehendakariaren buruzagitzapean guztizko politika-helburuak ezarri eta Euskal Herriko Arduralaritza artezten duen bateango ihardutze-erakundea da: Horretarako legegintza-arioa, egiterapen-iharduna eta arauak emateko ahalmena darabiltza, Autonomia-Estatutoak eta Legeak diotenez.

El Gobierno está integrado por el Lehendakari y los Consejeros por él designados, de entre los cuales podrá nombrar un Vicepresidente 1.° y uno o más Vicepresidentes, si así lo considerase oportuno.

17garren Atala

Artículo 18

Jaurlaritza Lehendakariak eta Lehendakariak izendatutako Sailburuek osatzen dute; hoietatik, egoki eritziz gero, lehenengo Lehendakariorde bat eta Lehendakariorde bat edo batzuk izendatu ahal izango ditu.

Corresponde al Gobierno:

18garren Atala

a) Aprobar los Proyectos de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara.

Honako hauek dagozkio Jaurlaritzari:

b) Ejercer, mediante Decretos-Legislativos, la delegación legislativa en los términos establecidos en esta Ley.

a) Legebiltzarrera bidaltzeko Lege-Egitamuak onartzea edo hoiei atzera eragitea, Legebiltzarraren Araudiak ezarri ditzan modutan.

c) Aprobar mediante Decreto los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes emanadas del Parlamento Vasco, así como los de las Leyes del Estado cuando la ejecución de la competencia corresponda a la Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto de Autonomía, o por delegación o transferencia.

b) Legegintzarako eskua Legegintza-Dekretoen bidez egiteratzea, Lege honek ezarritako modu eta neurritan.

d) Autorizar la convocatoria de referendums, cumplidos los trámites exigidos por el Estatuto de Autonomía.

c) Eusko Legebiltzarretikako Legeak eginbideratzeko eta egiteratzeko Araudiak Dekretoz onartzea, eta baita Erresuma-Legeei dagozkienak ere Autonomia-Estatutoaren, eskuematearen edo aginte-eskuraketaren ondorioz agintea egiteratzea Elkarte Autonomiadunari dagokionean.

e) Autorizar y, en su caso, aprobar convenios de la Comunidad Autónoma con los Territorios Históricos Forales o con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. Estos convenios deberán ser comunicados al Parlamento, que en el plazo de veinte días podrá oponerse a los mismos.

d) Herri-itaunketetarako deietarako baimena ematea, Autonomia-Estatutoak eskatutako bide guztiak egin ondoren.

f) EstabIecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, los cuales deberán ser ratificados por el Parlamento Vasco.

e) Elkarte Autonomiadunak Kondaira-Lurralde Forudunekin edo beste Elkarte Autonomiadunekin hoien berarizko agintepeko zerbitzuak eraentzeko eta emateko egin ditzan hitzarmenetarako baimena ematea, edo hala badagokio onartzea. Hitzarmen hoiek Legebiltzarrari ezagutarazi beharko zaizkio, eta horrek hogei eguneko epearen barruan aurka egin ahal izango die.

g) Deliberar sobre la disolución del Parlamento o la cuestión de confianza que el Lehendakari se proponga plantear ante la Cámara.

f) Beste Elkarte Autonomiadun batzuekin lankidetza-ituneak egitea; hoiek Legebiltzarrak sendetsi beharko ditu.

h) Elaborar los Presupuestos Generales y remitirlos al Parlamento para su debate y aprobación, en su caso. i) Requerir la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el cese de la misma en los términos del artículo 17.°, 6, a), del Estatuto de Autonomía.

g) Jaurlaritzako Lehendakariak Legebiltzarrari aurrean jartzeko asmoa izan dezan Legebiltzarraren ezabapena edo usteon-adierazpenaren eskea eztabaidaketatzea.

j) Nombrar y cesar a los altos cargos de la Administración del País Vasco, a propuesta del Consejero correspondiente, y los demás cargos de libre designación cuando así lo requiera la presente Ley.

h) Guztizko Diru-egitamuak egin eta Legebiltzarrari bidaltzea, aztertu eta hala baderitza onartu ditzan.

k) Resolver los recursos que, con arreglo a la Ley, se interpongan ante el mismo.

i) Erresumaren Segurantza-indar eta Erakundeek eskuhartu dezateneko eta eskuhartzea bukatu dezateneko eskea egitea, Autonomia-Estatutoaren 17.6 a) atalak dion modu eta neurritan.

l) Entender de aquellos asuntos que por su importancia o naturaleza requieran el conocimiento o deliberación del Gobierno y todos los demás que le sean atribuidos por el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico.

j) Euskal Herriko Arduralaritzako goi-mailako kargutarakoak izendatzea eta kentzea, dagokion Sailburuaren saloz, eta bai aukeran egiteko kargu-izendapenak ere, Lege honek hori eska dezanean.

m) El mando supremo de la Policía Autónoma, que lo ejercerá por medio del Lehendakari.

k) Legearen arauera bere aurrera joan daitezen goradeiak erabakitzea.

n) Proveer la ejecución de las resoluciones del Parlamento, cuando ello sea necesario.

l) Bere garrantzia edo zer-nolakoa dela eta Jaurlaritzak ezagutzea edo aztertzea eska dezaten arazo guztiez, eta Autonomia-Estatutoak eta Legeek eskuratzen dizkietenez arduratzea.

ñ) Vigilar la gestión de los servicios públicos y los Entes y Empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.

m) Lehendakariaren bitartez egiteratuko duen Autonomia-Hertzaingoaren goren-agintaritza.

o) Administrar el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en los límites establecidos por la Ley.

n) Legebiltzarraren erabakiak egiteratuaraztea, hori beharrezko izan dedinean.

p) Deliberar y decidir la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencias, cuando le afecten.

ñ) Autonomia-Elkartearen agintepeko herri-zerbitzuen eta Herri-erakunde eta enpresen eraentza zaintzea.

CAPITULO II. DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO

o) Autonomia-Elkartearen Ogasuntzaren Arduralaritza, Legeak jarritako mugen barruan.

Artículo 19

p) Konstituziotasunik ezezko eta agintepide-auziei buruzko goradeiak aztertzea eta erabakitzea, doazkionean.

El Lehendakari designará a un Consejero como Secretario del Gobierno. Determinará, igualmente, las estructuras y medios para el ejercicio de sus funciones.

II ATALBURUA. JAURLARITZAREN IHARDUNAZ

Artículo 20

19garren Atala

1.°- La convocatoria de las reuniones del Gobierno irá acompañada del Orden del Día, el cual será establecido de acuerdo con las instrucciones del Lehendakari y firmado por el Secretario del Gobierno.

Lehendakariak Sailburu bat Jaurlaritzako idazkari izendatuko du. Halaber, bere egitekoak betetzeko egiturak eta eskuarteak zehaztuko ditu.

2.°- La celebración de las reuniones del Gobierno requerirá, para su válida constitución, la asistencia del Lehendakari, o de su sustituto, y de, al menos, la mitad de sus miembros.

20garren Atala

3.°- Los documentos que se presenten al Gobierno tendrán carácter reservado y secreto hasta que el propio Gobierno acuerde hacerlos públicos. Igual carácter tendrán las deliberaciones del Gobierno, estando obligados sus miembros a mantenerlo, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al mismo.

Lehenengoa.- Jaurlaritzaren bilkuretarako deiak, Lehendakariaren oharpideen arauera moldatu eta Jaurlaritzako Idazkariak izenpetutako Gai-zerrenda eramango du aldean.

4.°- Los acuerdos del Gobierno constarán en acta que levantará el Secretario.

Bigarrena.- Jaurlaritzaren bilkurek, baliozko izateko, Lehendakaria edo bere ordezkoa eta Jaurlaritzakideen erdiak gutxienez bertan izatea beharrezko izango dute.

Artículo 21

Hirugarrena.- Bilkuran aurkeztu daitezen agiripaperak gordetzekoak eta isilpekoak izango dira, Jaurlaritzak berak agiriko egitea erabaki dezanerarte. Orobat Jaurlaritzaren bilkuretako eztabaidaketak ere, eta bertako kideek, nahiz eta jaurlaritzako izateari utzi, horri eutsi egin beharko diote.

A las reuniones del Gobierno podrán acudir los expertos cuya presencia autorice el Lehendakari. Su actuación se limitará a informar sobre el asunto que haya motivado su presencia, estando obligados a guardar secreto sobre el informe presentado.

Laugarrena.- Jaurlaritzaren erabakiak, Idazkariak egingo duen bilkura-agirian erasoko dira.

Artículo 22

21garren Atala

1.°- El Gobierno, mediante Decreto, podrá crear Comisiones delegadas del Gobierno para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial, examinar asuntos de interés común a varios Departamentos, y preparar las reuniones del Gobierno.

Jaurlaritzaren bilkuretara, Lehendakariak bertan izatea eska dezan aituek joan ahal izango dute. Hoien egitekoa, joan izanaren zio izandako gaiei buruzko argipideak ematera mugatuko da, emandako argipideak isilpean gordetzera behartuta daudela.

2.°- El Decreto de creación de una Comisión delegada del Gobierno, será motivado. En él deberán figurar, al menos los siguientes aspectos:

22garren Atala

a) El vicepresidente o Consejero que pueda actuar como su Presidente por delegación del Lehendakari.

Lehenengoa.- Jaurlaritzak Dekretoz, egiterapideen eta erabakien gertatze-lanak antolakidetzeko, alor-politika egitamutzeko, Sail batzuei doazkien arazoak aztertzeko eta Jaurlaritzaren bilkurak prestatzeko Batzorde eskudunak sortarazi ahal izango ditu.

b) Los Departamentos cuyos representantes forman parte de la Comisión por razón de la materia.

Bigarrena.- Jaurlaritzako Batzorde eskudun bat sortarazteko Dekretoa zio eta guztizkoa izango da. Honako xehetasun hauek izan beharko ditu barne, gutxienez:

c) Las funciones y competencias de la Comisión, así como el procedimiento de formalización de sus acuerdos.

a) Jaurlaritzako Lehendakariaren ordezkotza egin ahal izango duen Lehendakariorde edo Sailburua.

3.°- Las Comisiones delegadas serán convocadas por el Lehendakari o por el Presidente delegado, en su caso.

b) Gaia dela eta Batzordean ordezkariak dituzten Sailak.

TITULO III DE LOS VICEPRESIDENTES, CONSEJEROS Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION DEL PAIS VASCO

c) Batzordearen egiteko eta lan-eremua, eta bai horren erabakiak lege-arauzteko modua ere.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Hirugarrena.- Lehendakariak edo, hala behar izanez gero ordezko Lehendakariak egingo die B atzordeei bilkuretarako deia.

Artículo 23

III IDAZPURUA

1.°- Los Consejeros inician la relación de servicio con la Comunidad Autónoma a partir de la fecha de su respectiva toma de posesión.

LEHENDAKARIORDEEZ, SAILBURUEZ, ETA EUSKAL HERRIKO ARDURALARITZAKO GOREN-KARGUEZ

2.°- En el Decreto de nombramiento deberá consignarse el Departamento cuya titularidad se le asigna o la denominación genérica de sus funciones, cuando se trate de un Vicepresidente o de un Consejero sin cartera.

I ATALBURUA. GUZTIZKO AGINTZAK

Artículo 24

23garren Atala

1.°- Los Consejeros cesan en su función:

Lehenengoa.- Sailburuak bere tokiaz jabetu daitezen egunean ekiten zaizkio Elkarte Autonomiadunarekingo zerbitzu-harremanei.

a) Cuando se produzca el cese del Lehendakari.

Bigarrena.- Izendapen-Dekretoan, zein Sailen Burugoa ematen zaion jarri beharko da, edo, Lehendakariorde bat edo aginte-alor berezirik gabeko Sailburu bat denean, oro har zer egiteko izango duenaren izendapena.

b) Por pérdida de la confianza parlamentaria conforme a lo establecido en el artículo 49.

24garren Atala

c) Por dimisión del Consejero.

Lehenengoa.- Honako hauetan bukatzen dute Sailburuek bere ihardutze-aldia:

d) Por revocación de su nombramiento decidida por el Lehendakari.

a) Lehendakariak bere tokia uztea gertatutakoan.

e) Por fallecimiento del Consejero.

b) Legebiltzarraren usteona galdu izanaren indarrez, 49garren Atalean zehazten denaren arauera.

2.°- La relación de servicio con la Comunidad Autónoma finaliza, en cualquier caso, a partir de la fecha de publicación del correspondiente Decreto.

c) Sailburuak bere tokia utziaz.

CAPITULO II. DE LOS VICEPRESIDENTES

d) Lehendakariak haren izendapena baliogabetzea erabakitakoan.

Artículo 25

e) Sailburua hilda.

1.°- El Lehendakari, sin perjuicio de su responsabilidad política como Presidente del Gobierno, podrá, mediante Decreto, delegar en el Vicepresidente 1.° las funciones establecidas en los apartados d), f), h), i), j) y k) del artículo 8.° de esta Ley.

Bigarrena.- Nolanahi ere, Autonomia-Elkartearekingo zerbitzu-harremana, dagokion Dekretoa agertu dedin egunaz gero bukatzen da.

2.°- Respecto a los demás Vicepresidentes, el Decreto de su nombramiento fijará sus respectivas funciones y áreas de actuación.

II ATALBURUA. LEHENDAKARIORDEEZ

CAPITULO III. DE LOS CONSEJEROS

25garren Atala

Artículo 26

Lehenengoa.- Lehendakariak, Jaurlaritzaburu denez dagokion erantzukizunaren kaltetan gabe, Lege honen 8garren Atalaren d), f), h), i), j) eta k) zatien gai diren egitekoetarako eskua eman ahal izango dio lehen Lehendakariari, Dekretoz.

Sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos de las atribuciones siguientes:

Bigarrena.- Gainontzeko Lehendakari-ordeei buruz, izendapen-Dekretroak flnkatuko ditu bakoitzaren egiteko eta ihardutze-eremuak.

1.°- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Departamento del que son titulares, en las competencias que le estén legalmente atribuidas.

III ATALBURUA. SAILBURUEZ

2.°- Proponer al Lehendakari para su aprobación la estructura y organización de su respectivo Departamento.

26garren Atala

3.°- Proponer al Gobierno, para su aprobación, Decretos sobre las materias propias de su Departamento.

Batzordekide gisa dagozkien aginteen kaltetan gabe Sailburuek, bere Sailetako Buru direnez, honako eskubide hauek izango dituzte:

4.°- Dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

Lehenengoa.- Buru direneko Saileko ordezkotza, artezpena, iharduna eta ikerpena, legez emanda euki dezaten aginte-eremuan.

5.°- Resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra resoluciones de los organismos o autoridades de su Departamento, salvo las excepciones que establezcan las Leyes, así como resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de su Departamento.

Bigarrena.- Jaurlaritzako Lehendakariari bere Sailaren egitura eta erakundetzaren saloa egitea, onarpena eman diezaion.

6.°- Proponer al Gobierno, para su nombramiento y cese, los cargos de su Departamento que requieran de Decreto para su designación.

Hirugarrena.- Jaurlaritzari bere Sailari dagozkion gaiei buruzko Dekretoen saloak egitea, onartu ditzan.

7.°- Ejercer cuantas facultades les atribuyan las disposiciones en vigor, en especial la de participar personalmente en las Comisiones Delegadas del Gobierno para las que expresamente hayan sido designados.

Laugarrena.- Bere Sailari dagozkion gaietan guztizko arduralaritza-aginduak eta erabakiak ematea.

8.°- Proponer para su aprobación por el Gobierno, Proyectos de Ley en materias propias de su competencia.

Bosgarrena.- Bere Saileko ihardutze-sail edo agintarien erabakien aurka arduralaritzabidetik sar daitezen goradeiak erabakitzea, legeek besterik agindutakoetan salbu, eta bai bere Saileko ihardutze-erakunde eta agintarien eskubideen artean sor daitezen auziei aterapidea ematea ere.

Artículo 27

Seigarrena.- Dekretoz izendatu beharreko bere Saileko karguetarako izendapenen eta kentzeen saloa Jaurlaritzari egitea.

1.°- Además de los Consejeros titulares de los Departamentos, podrán nombrarse Consejeros sin cartera.

Zazpigarrena.- Indarrean dauden legeek emaen dizkioten eskubide guztiak egiteratzea eta, bereziki, haietarako izendapena izan dueneko Jaurlaritzako Batzordeetan berenez eskuhartzea.

2.°- Nombrado un Consejero sin cartera, un Decreto de la Presidencia fijará el ámbito de sus funciones y las estructuras de apoyo para el ejercicio de las mismas.

Zortzigarrena.- Bere aginte-eremuko gaiei dagozkion Lege-Saloak Jaurlaritzari egitea.

3.°- El cese de los Consejeros sin cartera lleva aparejada la extinción de sus cargos.

27garren Atala

CAPITULO IV. DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION

Lehenengoa.- Sailburuez gainera, Sail berezirik gabeko Kontseilariak ere izendatu ahal izango dira.

Artículo 28

Bigarrena.- Sailik gabeko Kontseilari bat izendatu dedinean, Lehendakaritzak horren egitekoak eta egiteko horrek betetzeko laguntza-sailak zehazuko ditu.

1.°- Los Consejeros tienen facultad para designar el pcrsonal de su confianza, dentro de los créditos que estuvieran consignados al efecto en el Presupuesto.

Hirugarrena.- Sailik gabeko Kontseilariak bere tokia uzteak karguaren deuseztapena ekarriko du.

2.°- Dicho Personal de confianza cesará automáticamente al producirse el cese del Consejero que le hubiere designado.

IV ATALBURUA. ARDURALARITZAKO GOREN-KARGUEZ

Artículo 29

28garren Atala

Son altos cargos de la Administración los Vice-Consejeros y los Directores que se designarán por Decreto y están vinculados a la Comunidad Autónoma por una relación de servicio. Dicha relación se inicia con el Decreto de nombramiento y finaliza por cese o dimisión que produce sus electos a partir de la fecha de publicación del Decreto correspondiente.

Lehenengoa.- Sailburuek, Diru-egitamuan horretarako dauden diru-izendapenen barruan, bere konfiantzazko lanariak izendatzeko eskua dute.

Artículo 30

Bigarrena.- Konfiantzazko lanari hoiek, Sailburuak bere tokia utzitzeaz batera eta besterik gabe tokia utzita geldituko dira.

El Vice-Consejero, bajo la dirección del Consejero titular de cada Departamento, asume la dirección y el ejercicio de las funciones y potestades que le están encomendadas por el Decreto de creación o de estructura orgánica del Departamento y aquéllas que le delegue el titular del mismo.

29garren Atala

Artículo 31

Dekretoz izendatu eta Elkarte Autonomiadunari zerbitzu-harremanez atxikita dauden Sailburuorde eta Artezkariak dira Arduralaritzako gorenkargu. Harreman hori izendapen-Dekretoaz hasten da, eta dagokion Dekretoa argitaratu dedin egunetikako indarra duen kentze edo uzteaz bukatzen.

1.°- Los Directores asumen la dirección de una Unidad Organizativa en los términos en que lo establezca el Decreto que fije la estructura orgánica del Departamento.

30garren Atala

2.°- Asimismo, y conforme a lo que establezca la Ley, podrá asumir la presidencia o dirección de un Organismo Autónomo.

Sailburuordeak, dagokion Saileko-Sailburuaren Artezkaritzapean, Sailaren sortarazte edo ihardutze-egiturapenerako Dekretoak eman eta Sailburuak eskura diezaizkion egiteko eta aginteen artezkaritza eta egiterapena beretzakotzen ditu.

CAPITULO V. DEL ESTATUTO PERSONAL DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION

31garren Atala

Artículo 32

Lehenengoa.- Artezkariek Ihardutze-Atal baten artezkaritza beretzakotzen dute, Sailaren Ihardutze-Erakundetza finkatu dezan Dekretoak ezarritako modu eta neurritan.

La condición de Consejero, Vice-Consejero y Director, como altos cargos de la Administración del País Vasco, es incompatible:

Bigarrena.- Halaber, eta Legeak dionaren arauera, Ihardutze-Erakunde Burujabe bateko lehendakaritza edo Artezkaritza beretzakotu ahal izango dute.

1.°- Con el ejercicio del mandato parlamentario en las Cortes Generales o de otras funciones públicas en órganos o entidades del Gobierno o de la Administración del Estado y con el cargo de Diputado General, Diputado Foral y Alcalde de localidad de más de cincuenta mil habitantes dentro de la Comunidad Autónoma. No se podrá simultanear la condición de Vice-Consejero o de Director con la de miembro del Parlamento Vasco.

V ATALBURUA. JAURLARITZAKIDEEKIKO ETA ARDURALARITZAKO GOREN KARGUEKIKO LEGEBIDEAK

2.°- Con el ejercicio de funciones de consejo, asesoramiento, dirección y administración en Organizaciones sindicales y patronales, Colegios y demás Organizaciones profesionales, Asociaciones, Fundaciones y demás Instituciones análogas, de cualquier clase.

32garren Atala

En esta causa de incompatibilidad no se entenderán comprendidas aquellas funciones que las personas a que se refiere el presente artículo deban realizar, por razón del cargo, tanto en alguna de las formas asociativas citadas, como en Organismos autónomos, cualquiera que sea la forma que éstos adopten o en Sociedades mercantiles con participación del sector público. En los casos no comprendidos en la causa de incompatibilidad, si el ejercicio de las funciones a ejercer, por razones del cargo, estuviera remunerado, el importe total de la remuneración será directamente ingresado por el Ente pagador de la misma en el Tesoro Público de la Comunidad Autónoma.

Euskal Herriko Arduralaritzako goren-kargu direnez, Sailburu, Sailburuorde eta Artezkari izatea honako hauekin bateraezinekoa da:

El Gobierno, conocidas las circunstancias de cada caso, determinará para cada uno de ellos si está o no incluido en la causa de incompatibilidad prevista en este apartado.

Lehenengoa.- Gorte Nagusietan parlamentan gisa edo Erresumako Gobernu edo Arduralaritzako ihardutze-sail edo erakundetan herri-egitekoetan ihardutzearekin eta Ahaldun Nagusi, Foru-Diputadu eta Autonomia-Elkartearen barruko berrogeita hamar mila biztanletik gorako hiriren bateko alkate izatearekin. Sailburuordegoa edo Artezkarigoa ezingo dira Eusko Legebiltzarkide izatearekin batera egin.

3.°- Con el ejercicio de funciones directivas, representativas, de asesoramiento o de simple empleo, en cualquier clase de empresa, establecimientos y sociedades de derecho privado que tengan carácter civil o mercantil.

Bigarrena.- Sindikaritza-erakunde, lanbide-elkarte eta gainontzeko ogipide-erakunde, bazkun, iraskunde eta horrelako ezein erakundetan aholkularitza, urgazlaritza, artezkaritza eta arduralaritza-lanetan aritzearekin.

4.°- Con el ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil, incluso no remunerada.

Elkartuezin honek ez ditu hartzen atal hau doakienek bere kargua dela eta egin beharreko egitekoak, ez esandako erakunde-moeta hoietako baten, ez ihardutze sail burujabeetan, hoien eratze-modua dena dela, ez herri-ogasuntzak eskuhartzen dueneko merkataritza-bazkunetan ere. Elkartuezineko ez direnetan kargua dela eta egin beharreko egitekoa irabazpide balitz, saria ordaintzen duenak Elkarte, Autonomiadunaren herri ogasunean sartuko du, artez eta oso-osorik.

Artículo 33

Bakoitzean gertatzen diren xehetasunez jabetu ondoren, Jaurlaritzak erabakiko du, bakoitzean, zati honetan ohartemandako elkartuezinaren menpe dagoen ala ez.

Los Consejeros, Vice-Consejeros y Directores de la Administración tendrán derecho a percibir, por mensualidades vencidas, las cantidades que al efecto se establezcan y por los conceptos que reglamentariamente se fijen, dentro de las consignaciones presupuestarias y previa retención de los importes que procedan por aplicación de las leyes tributarias y sociales que les sean aplicables.

Hirugarrena.- Herri edo merkataritza-alorreko norbanako legepeko ezein enpresa, erakunde eta bazku-motetango azterkaritza, ordezkatze, urgazlaritza edo lanbide hutsezko egitekoak betetzearekin.

Artículo 34

Laugarrena.- Ezein ogibide nahiz merkataritzalanekin, saririk gabekoa bada ere.

1.°- El Gobierno procederá a concertar con la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad Social o con las Mutualidades que proceda, el régimen preciso para los Consejeros, Vice-Consejeros y Directores que en el momento de su nombramiento no estuviesen dados de alta en la Seguridad Social, así como para aquellos otros que han dejado de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquéllos, a fin de que puedan continuar afiliados a la Seguridad Social y a la Mutualidad respectiva.

33garren Atala

2.°- El Gobierno procederá del mismo modo, cuando aquellos cargos hayan sido ocupados por funcionarios públicos que hubieran tenido que solicitar su excedencia por razones de incompatibilidad.

Sailburu, Sailburuorde eta Herri-Arduralaritzako artezkariek, hilero, hila bukatu ondoren diru-egitamuetako diru-izendapenen barruan horretarako izendatu eta arauz finkatutakoegatikako diru-ordain bat eskuratzeko eskubidea izango dute, zergapide eta gizarte-legeen arauz dagozkien hainbestekoak kendu ondoren.

3.°- Las cuotas que se devengaren en el régimen concertado y que correspondan satisfacer a los Consejeros, ViceConsejeros y Directores, serán satisfechas por ellos, y les serán retenidas al satisfacerles las retribuciones correspondientes.

34garren Atala

Artículo 35

Lehenengoa.- Jaurlaritzak, izendatu daitezenean Gizarte Segurantzan sartu gabe dauden Sailburu, Sailburuorde eta Artezkarientzat, eta bai hoietan sartuta egotea edo bazkide izatea zekarkien lana utzi dutenentzat ere dagokien Gizarte-Segurantzako Arartekaritza-Erakundearekin edo bidezko den Lagunaroarekingo hitzarmena egingo du, Gizarte Segurantzan eta bakoitzaren Lagunaroan bazkide izaten jarraitu ahal dezaten.

1.°- Los Consejeros, Vice-Consejeros, Directores y personal de confianza a que se refiere el artículo 28, que tuvieran que trasladar su residencia a la sede del Gobierno, tendrán derecho a la indemnización por traslado forzoso establecida para los funcionarios públicos. El mismo derecho se les reconoce al trasladar su residencia a la terminación de sus funciones.

Bigarrena.- Orobat egingo du Jaurlaritzak kargu hoiek bateraezinagatik lana aldi baterako uztea eskatu behar duten herri-lanariek hartu ditzatenean ere.

2.°- Si por necesidades derivadas del ejercicio de la función deben trasladarse fuera del lugar en que se radica la sede del Gobierno, tienen derecho a las dietas, gastos de viaje, estancia y protocolarios derivados del desplazamiento. Los gastos habrán de ser debidamente justificados.

Hirugarrena.- Itunezko eraentzapidez zor eta Sailburuei, Sailburuordeei eta Artezkariei dagozkien bazkide-sariak heurek berenez ordainduko dituzte, eta bere lansariak ordaindu dakizkienean kenduko zaizkie.

Artículo 36

35garren Atala

Los miembros del Gobierno, así como los altos cargos de la Administración, no podrán aceptar ningún regalo, en consideración al cargo, dirigido a él, su esposa o sus familiares hasta el segundo grado.

Lehenengoa.- Bere bizitokia Jaurlaritzaren egoitzara aldatu behar dezaten Sailburu, Sailburuorde eta 28garren Atalak aipatzen dituen konfiantzazko kargudunek, herri-lanarientzat jarrita dagoen nahi eta ezko bizitoki-aldaketagatikako diru-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute. Eskubide hori bera aitortzen zaie bere lanaldia bukatu eta bizitze-tokia aldatu behar dezatenerako.

Artículo 37

Bigarrena.- Bere egitekoa betetzeko Jaurlaritzaren egoitza dagoen tokitik kanpora joan beharra izanez gero, ateratze horri darizkion eguneko ordain eta bidaldi, egonaldi eta agintaritza-xahupenetarako eskubidea dute. Xahupenok behar bezala egiaztatu beharko dira.

1.°- Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración, así como el personal de confianza, tendrán derecho, al cesar o dimitir de sus cargos, a una prestación económica temporal igual al ochenta por ciento de la remuneración por todos los conceptos que vinieren percibiendo, según cual fuere su categoría en el momento de finalizar la relación de servicio.

36garren Atala

2.°-La percepción de dicha asignación económica tendrá una duración resultante de computar tres meses por cada año de servicio, con un mínimo de tres meses y un máximo de doce meses, contados desde la fecha de publicación del Decreto de cese.

Jaurlaritzakideek eta Arduralaritzako gorenkarguek ezingo dute bere kargua dela eta heurei, bere emazteei edo bigarren mailarainoko ahaideei egindako erregaliarik hartu.

3.°- La asignación económica temporal prevista en el presente artículo es renunciable. La renuncia por el beneficiario deberá hacerse por escrito.

37garren Atala

4.°- La percepción de la asignación económica transitoria es incompatible con la percepción simultánea de la pensión vitalicia a que se refiere el artículo siguiente, debiendo satisfacerse en este caso la más alta de las dos cantidades.

Lehenengoa.- Jaurlaritzakideek eta Arduralaritzako gorenkarguek, eta bai konfiantzazko kargudunek ere, bere egitekoa bukatu edo bere karguak uzterakoan, ordurarte oro har eskuratu duten diruzko sariaren ehuneko larogeikoa aldi batean eskuratzeko eskubidea dute, zerbitzu-harremanak bukatzerakoan izan dezaten mailaren arauera.

Artículo 38

Bigarrena.- Diru-eskuratze horrek, zerbitzu-urte bakoitzeko hiru hilabete kontatuta atera dedin aldian irango du, toki-uztearekiko Dekretoa argitaratu dedin egunetik hasita, gutxienera hiru hilabetekoa eta gehienera hamabikoa dela.

1.°- Tendrán derecho a una pensión vitalicia las personas siguientes:

Hirugarrena.- Atal honetan ohartemandako diru-izendapena utzi egin daiteke. Eskubidedunak uzte hori idatziz egin beharko du.

a) El Lehendakari y los Consejeros que formaron parte del Gobierno Vasco desde Octubre de mil novecientos treinta y seis hasta el 15 de Diciembre de 1979.

Laugarrena.- Aldi baterako diru-izendapen hori hurrengo atalaren gai den bizisariarekin batera ezinekoa da; horrelakoetan, bietatik haundiena ordaindu beharko da.

b) Los Lehendakaris y los Consejeros del extinguido Consejo General Vasco.

38garren Atala

c) El Lehendakari, los Consejeros y Vice-Consejeros del actual y sucesivos Gobiernos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lehenengoa.- Honako hauek izango dute bizisari baten eskubidea:

d) Las viudas o viudos, huérfanos y padres de las personas citadas en los apartados anteriores.

a) Mila bederatzirehun eta hogeita hamaseigarreneko urritik 1979garreneko Abenduaren 15erarte Euzkadiko Jaurlaritzako izandako Lehendakari eta Sailburuek.

2.°- Tendrán derecho a percibir pensión vitalicia las personas comprendidas en los apartados a) y b) del número anterior, siempre que hubieran cumplido sesenta y cinco años, y las comprendidas en el apartado c) requerirán, además, haber prestado al menos dos años de servicio a la Comunidad Autónoma.

b) Eusko Kontseilu Nagusiko Lehendakari eta Kontseilariek.

3.°- Asimismo, tendrán derecho a percibir una pensión vitalicia las personas citadas en los apartados a), b) y c) del número 1.° anterior, cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados y aun cuando no hubieran cumplido los sesenta y cinco años, siempre que queden imposibilitados física o mentalmente, sea por accidente o por riesgo específico del cargo.

c) Euskal Herriko Elkarte Autonomiaduneko oraingo eta aurrerantzeko Jaurlaritzen Lehendakari, Sailburu eta Sailburuordeek.

4.°- Las cuantías de las pensiones serán las siguientes:

d) Aurreko zatietan aipatutako hoien alarguntsa edo alargun, umezurtz eta gurasoek.

a) En cl caso previsto en el número 2.° anterior, la pensión será igual al cincuenta por ciento del sueldo anual por todos los conceptos que correspondan al cargo del beneficiario que generó el derecho.

Bigarrena.- Aurreko 1 zenbakiko a) eta b) zatietan sartzen direnek bizi diren arteko bizisari bat eskuratzeko eskubidea izango dute, hirurogeita bost urte bete izanaren baldintzapean; c) zatiak hartzen dituenek, baldintza horretzaz gainera Autonomia-Elkartearen zerbitzuan bi urte gutxienez ihardun izanarena izango dute.

b) En el caso previsto en el número 3.° anterior la pensión será del cien por cien del sueldo anual con que estén retribuidos los mismos cargos citados en el momento de producirse la causa de imposibilidad.

Hirugarrena.- Halaber, lehengo lehenengo zenbakiko a), b) eta c) zatietan aipatutakoek ere bizi diren arteko bizisari bat eskuratzeko eskubidea izango dute, bere zerbitzualdia dena dela, zerbitzu egiten edo zerbitzuaren ondorioz, karguari berari datxekon arriskuz gorputzez edo buruz ezinduta gelditutakoek, nahiz eta hirurogeita bost urte ez bete izan.

La misma cuantía del cien por cien tendrá la pensión de viudedad en este caso.

Laugarrena.- Bizisarien zenbatekoak honako hauek izango dira:

c) Si el fallecimiento de las personas citadas en los apartados a), b) y c) del número 1.° de este artículo se produjera estando en activo, tendrán derecho a pensión por este orden: primero, las viudas o viudos, segundo, los hijos menores o mayores incapacitados. Los padres adquirirán el derecho siempre que dependieran económicamente del hijo y no recibieran ningún otro ingreso. El mismo criterio se aplicará cuando el fallecimiento ocurriese devengando la pensión prevista en el número 2.° del presente artículo.

a) Aurreko 2garrenean ohartemandakoetan, bizisaria, eskubidearen iturri zenaren karguari dagokion lansarien alderdi guztiak sartutakoaren erdia izango da.

5.°- Las pensiones que puedan percibirse en las situaciones previstas en los números 2.° y 3.° del presente artículo, son incompatibles con la percepción de ingresos resultante, del ejercicio de cualquier mandato parlamentario, de la condición de miembro del Gobierno o alto cargo de la Administración pública, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, o del ejercicio de cualquier otro cargo público, o de libre designación, remunerado, en los Territorios Forales Históricos o en los Municipios. Cuando se produjere alguna de estas circunstancias el afectado podrá optar por la remuneración más alta.

b) Aurreko hirugarrenean ohartemandakoan, bizisaria, ezina gerta dedin unean esandako kargu hoiei ematen zaien urteko lansaria adinakoa izango da. Horrelakoetan, alargunsaria ere ehunetik ehunekoa izango da.

6.°- Cuando los beneficiarios de las pensiones a que su refiere el presente artículo tuvieran derecho a otra pensión con cargo a los fondos de la Seguridad Social, sólo tendrán derecho a percibir con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la diferencia, en el caso de que la pensión de la Seguridad Social fuera inferior en cuantía.

c) Atal honen "lehenengoaren" a), b) eta c) zatietan izendatutakoen heriotza lanean ari direla gertatuz gero, bizisarirako eskubidea honako hauek izango dute, hurrenez hurren: Lehenengo alarguntsa edo alargunek, eta gero gara-adinera gabeko seme-alabek, edo adineko ezinduek. Gurasoak, ekonomiaz seme-alaben menpe egon eta beste irabazpiderik ez badute eskubide horretzaz jabetuko dira. Irizpide horixe bera erabiliko da heriotza Atal honen "bigarrenean" ohartemandako bizi-saria jasotzen ari dela gertatutakoan ere.

7.°- Las pensiones a que se refiere el presente artículo experimentarán incrementos en la misma proporción que los salarios de los miembros del Gobierno y los altos cargos.

Bosgarrena.- Atal honen bigarren eta hirugarrenean ohartemandako egoeretan eskura daitezkeen bizisariak, legebiltzar-izendapenezko ezein ihardunen, Jaurlaritzakide edo Erresumako nahiz Elkarte Autonomiaduneko Herri-Arduralaritzazko goren-kargu izatearen, edo Kondaira-Lurralde Forudunetan nahiz Udaletan saritutako beste ezein herri-kargu, politikazko edo aukerako izendapenezko izatearen ondoriozko ezein dirubiderekin bateraezineko izango dira. Horrelakoren bat gerta dedinetan, doakionak saririk haundiena aukeratu ahal izango du.

TITULO IV. DE LA DELEGACION DE FUNCIONES

Seigarrena.- Atal honen gai diren bizisarien eskubidedunek Gizarte-Segurantzaren pentzutango beste bizisariren baterako eskubidea izan dezatenean, Elkarte Autonomiadunaren guztizko diruegitamuen pentzutan bien arteko aldea baino ezingo dute jaso Gizarte-Segurantzaregandiko bizisaria zenbatekoz txikiagoa baldin bada.

Artículo 39

Zazpigarrena.- Atal honen gai diren bizisariek, Jaurlaritzakideen eta goren-kargudunen lansariek izan ditzaten gorakoen hein berekoak izango dituzte.

1.°- Las funciones reconocidas en el artículo 7.°, apartados b) y c); artículo 8.°, apartados a), b), c ), e). g), I) y m), y en el artículo 18, a excepción de las puramente administrativas, son indelegables. No obstante, en caso de enfermedad o ausencia, el Lehendakari podrá delegar las facultades reconocidas en los apartados g) y m) del artículo 8.°.

IV IDAZPURUA. AGINTEEKIKO ESKU-EMATEEZ

2.°- El Gobierno Vasco podrá delegar sus funciones administrativas en las Comisiones de Gobierno.

39garren Atala

3.°- Las funciones puramente administrativas del Lehendakari son susceptibles de delegación en el Consejero de la Presidencia.

Lehenengoa.- 7garren Ataleko c) eta d) zatietan, 9garreneko a), b) c), e), g), l) eta m)-tan eta 18garrenean aitortutako agintzak inori utzi ezinekoak dira, arduralaritza-maila soil soilekoak salbu. Hala ere Lehendakariak, gaisorik edo kanpoan gertatuz gero, 8garren Ataleko g) eta m) zatietan aitortzen zaizkion agintepideekiko esku-ematea egin ahal izango du.

4.°- Los Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus competenciasa en los Vice-Consejeros y Directores. Son indelegabIes las funciones reconocidas a los Consejeros como miembros del Gobierno y las establecidas en los apartados 2, 3, 4, 5 -a excepción de la facultad de resolver los conflictos internos de atribuciones- 6 y 8, todos ellos del artículo 26.

Bigarrena.- Eusko Jaurlaritzak bere Arduralaritza-aginteak Jaurtze-Batzordeei utzi ahal izango dizkie.

Artículo 40

Hirugarrena.- Jaurlaritzako Lehendakariaren arduralaritzazko aginteak Lehendakaritza Sailburuari utzi dakizkioke.

1.°- La delegación, excepto cuando tenga por objeto la representación en actos oficiales, deberá hacerse mediante Decreto u Orden, según corresponda, produciendo sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. La revocación deberá ser formalizada mediante el mismo) procedimiento.

Laugarrena.- Sailburuek, aginte-mailaz menpeko zaizkien ihardutze-sailen edo bere Sailaren menpeko ihardutze-erakundeen esku utzi ahal izango dute bere aginteen egiterapena. Jaurlaritzakide direnez Sailburuei aitortutako egitekoak eta 26garren Ataleko 2, 3, 4, 5 (aginte-eremuekiko berebaitango auziak erabakitzekoa salbu), 6 eta 8 idazataletan ezarritakoak inori utzi ezinezkoak izango dira.

2.°- El Decreto u Orden de delegación deberá contener mención expresa de los artículos correspondientes de la norma o normas que regulan la función delegada cuando el ejercicio de la misma repercuta directamente sobre los administrados.

40garren Atala

3.°- La función delegada no podrá ser objeto de subdelegación.

Lehenengoa.- Esku-ematea, gertakari ofizialetan ordezkotza egitekoa denean salbu, Dekretoz edo Aginduz egin beharko da, aldian aldikoari dagokionez eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedineko egunaz gero izango du indarra. Indargabetzea modu berdinean egin beharko da.

4.°- Los actos delegados se considerarán dictados por el Organo delegante.

Bigarrena.- Esku-ematearen gai izandako agintearen egiterapenak ardurapekoekiko artezko eragina izan dezanean, Dekreto edo Aginduak eskuemate hori zehazten duen arauaren edo arauen berarizko izendapena egin beharko da.

Artículo 41

Hirugarrena.- Ezingo da esku-ematearen gai izandako agintea bigarrenezko esku-emate baten gai izan.

La delegación de facultades del Lehendakari será siempre por tiempo determinado, si bien el Lehendakari podrá revocarla en cualquier momento.

Laugarrena.- Eskua emandakoen egintzak, ihardutze-sail esku-emaileak berenez egindakotzak joko dira.

Artículo 42

41garren Atala

La delegación de funciones de los Consejeros tendrá carácter temporal limitado a un máximo de doce meses pudiendo ser revocada en cualquier momento.

Lehendakariaren aginteen esku-ematea beti aldi baterakoa izango da, lehendakariak esku-emate hori noiz-nahi indargabetu dezakela.

Si, transcurrido dicho plazo, subsistieran las causas que motivaron la delegación, deberá procederse, en todo caso a reformar la norma que regula la estructura orgánica y funcional del Departamento, atribuyendo la competencia, como propia, al Organo que hasta dicho momento la ejercía como delegada.

42garren Atala

TITULO V

Sailburuen aginteen esku-emateak beti ere gehienera hamabi hilabeteko aldi baterako izango dira, noiznahi indargabetu daitezkeela.

DE LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y PARLAMENTO

Nolanahi ere, epe hori bukatu ondoren eskuematearen zio izandakoek iraun baliraute, Sailaren ihardutze-atal eta ihardutze-moduak antolatzen dituen araua aldatu egin beharko da, agintea ordurarte ordezko gisa zerabilen ihardutze-sailari beretzat emanaz.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

JAURLARITZAREN ETA LEGEBILTZARRAREN ARTEKO HARREMANAK

Artículo 43

I IDAZPURUA

El Gobierno, a través del Lehendakari, realizará ante el Parlamento, en el primer Pleno del primer período ordinario de sesiones anual, una declaración de política general que será seguida de debate, sin votación alguna.

I ATALBURUA. GUZTIZKO AGINTZAK

Artículo 44

43garren Atala

El Gobierno y sus miembros, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del Reglamento del Parlamento, deberán:

Legebiltzarraren urteko agizko lehenengo bilkuraldietatik lehenbiziko Osoko Bilkuran Jaurlaritzak, Lehendakariaren bitartez, bere guztizko politikaren adierazpen bat egingo du; ondoren eztabaidaketa bat izango da, inolako boto-ematerik gabe.

1.°- Acudir al Parlamento cuando éste reclame su presencia.

44garren Atala

2.°- Atender los ruegos, preguntas, interpelaciones mociones que el Parlamento les formule, en la forma que establezca su propio Reglamento.

Jaurlaritzak eta Jaurlaritzakideek, Legebiltzarreko Araudiak honetzaz agindu dezanaren kaltetan gabe, honako hauek egin beharko dituzte:

3.°- Proporcionar al Parlamento la información y ayuda que precise del Gobierno, sus miembros y cualesquiera Autoridades y Funcionarios de la Comunidad Autónoma, responsables de Organismos Autónomos y Empresas públicas.

Lehenengoa.- Legebiltzarrak eska dezanean bertan agertzea.

4.°- Los miembros del Gobierno tienen acceso a las Sesiones del Parlamento y la facultad de hacerse oír en ellas. Podrán solicitar que informen ante las Comisiones Parlamentarias los altos cargos y funcionarios de sus Departamentos.

Bigarrena.- Legebiltzarraren Araudiak ezarri dezan moduan, Legebiltzarrak egin diezaizkion eskabideei, erantzun-eskeei, itaunei eta adierazpenei erantzutea.

CAPITULO II. DE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Hirugarrena.- Legebiltzarrari Jaurlaritzagandik, Jaurlaritzakideegandik, eta Ihardutze-Sail Burujabeen eta Herri-enpresen erantzukizuna duen Autonomia-Elkarteko ezein Agintari edo Herrilanarigandik behar ditzan argipideak eta laguntzak ematea.

Artículo 45

Laugarrena.- Jaurlaritzakideek, Legebiltzarraren bilkuretara joateko eta bertan hitza egiteko eskubidea dute. Bere Sailetako goren-kargu eta Herrilanariek Legebiltzar-Batzordeei argipideak eman diezazkieteneko eskea egin ahal izango dute.

El Gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión respectiva, responde solidariamente de su política ante el Parlamento, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía y en la presente Ley.

II ATALBURUA. JAURLARITZAREN ERANTZUKIZUNAK

ArtÍculo 46

45garren Atala

El Lehendakari previa deliberación del Gobierno, podrá plantear al Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando obtuviese la mayoría simple de los votos de la Cámara.

Jaurlaritzak, Sailburu bakoitzak bere ihardunagatik duen artezko erantzukizunaren kaltetan gabe, Legebiltzarraren aurrean batean erantzuten du, Autonomia-Estatutoak eta Lege honek ezarritako modutan.

Artículo 47

46garren Atala

1.°- El Parlamento podrá exigir la responsabilidad del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, que deberá ser respaldada por la mayoría absoluta de los votos de la Cámara.

Lehendakariak, Jaurlaritzak aztertu ondoren, bere jaurtze-egitamuarekiko eta guztizko politika adierazpen batekiko usteona eskatu ahal izango dio Legebiltzarrari. Usteona emandakotzat joko da Legebiltzarkideen gehiengo soilak aldezko botoa eman diezaionean.

2.°- La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la sexta parte de los Parlamentarios y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que deberá exponer las líneas generales de su programa de Gobierno.

47garren Atala

3.°-La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

Lehenengoa.- Legebiltzarrak Jaurlaritzari bere erantzukizuna eskatu ahal izango dio, gaitzespen-adierazpena erabateko gehiengoz onartuz.

4.°- Si la moción de censura no fuese aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante los dos períodos de sesiones del mismo año.

Bigarrena.- Legebiltzarkideen seirenak gutxienez egin beharko du gaitzespen-adierazpenaren saloa, eta, honek, bere jaurtze-egitamuaren guztizko bideak agertu beharko dituen Lehendakarigai baten izena eraman beharko du berebaitan.

Artículo 48

Hirugarrena.- Gaitzespen-adierazpena ezingo da aurkeztu eta bost egun igaro baino lehen bototara jarri. Epe horren bi lehenengo egunetan, ordezko-asmotango adierazpenak aurkeztu ahal izango dira.

1.°- Si el Parlamento negase su confianza al Lehendakari en los términos precisados en el artículo 46, aquél presentará su dimisión y se procederá a la designación del nuevo Lehendakari.

Laugarrena.- Legebiltzarkideen erabateko gehiengoak gaitzespen-adierazpena onartzen ez badu, hori izenpetu dutenek ezingo dute besterik aurkeztu urte bereko bi bilkura-aldietan.

2.°- Asimismo, si el Parlamento aprueba una moción de censura, el Lehendakari presentará su dimisión y el candidato incluido en aquélla se entenderá designado por el Parlamento a los efectos de su nombramiento por el Rey.

48garren Atala

Artículo 49

Lehenengoa.- Legebiltzarrak 46garren Atalean zehaztutako modutan Lehendakariari bere usteona ukatuko balio, Lehendakariak bere tokia utzi egino du, eta Lehendakari berria aukeratuko da.

1.°- El Parlamento Vasco podrá exigir la responsabilidad del Vicepresidente 1.°, en las funciones asumidas por delegación. En este caso, no será preciso la propuesta de un candidato, siendo necesario para que prospere la moción de censura la mayoría absoluta de la Cámara. En este caso, deberá presentar su dimisión al Lehendakari, quien procederá a su sustitución.

Bigarrena.- Halaber, Legebiltzarrak gaitzeste-adierazpen bat onartzen badu, Lehendakariak bere tokia utzi, eta gaitzespen-adierazpenak berabaitan daraman hautagaia Legebiltzarrak aukeratutakotzat joko da, Erregek izendatu dezan.

2.°- Asimismo, se podrá apreciar la responsabilidad directa de un Consejero, en el área de su competencia, mediante la adopción de una moción de censura, con los requisitos y efectos previstos en el apartado anterior.

49garren Atala

CAPITULO III. DE LA DISOLUCION DEL PARLAMENTO

Lehenengoa.- Legebiltzarrak, Lehendakariordeari, esku-ematez dituen aginteekiko erantzukizuna eskatu ahal izango dio. Hori egitekotan, hautagai baten saloa ez da beharrezkoa izango, eta gaitzespen-adierazpenak irabazi dezan Legebiltzarrean erabateko gehiengoa izan beharko du. Hori gertatuz gero, Lehendakariari tokia utzi ahal izateko eskea egingo dio, eta Lehendakariak haren ordezko bat jarriko du.

Artículo 50

Bigarrena.- Halaber, Sailburu batek bere aginte-eremuan duen artezko erantzukizuna ere haztatu ahal izango du, aurreko lerroaldian jarritako baldintza eta ondorioekin gaitzespen-adierazpen bat onartuta.

El Lehendakari podrá, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Gobierno, disolver el Parlamento, salvo cuando esté en trámite una moción de censura en los términos establecidos en el artículo 47.

III ATALBURUA. LEGEBILTZARRAREN EZABAPENAZ

Artículo 51

50garren Atala

El Decreto de disolución deberá hacer constar la fecha de convocatoria y celebración de las nuevas elecciones de acuerdo con la legislación electoral vigente.

Lehendakariak, bere kabuz eta Jaurlaritzak aztertu ondoren, Legebiltzarra ezabatu ahal izango du, 47garren Atalak dionezko gaitzespenadierazpenen bat bere bideak egiten ari ez dedineko baldintzapean, boto-ematea egin ez dedin artean.

TITULO VI DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS

51garren Atala

Artículo 52

Deuseztapen-Dekretoak hauteskunde berrietarako deiaren eguna eta hauteskunde berriak egitekoa zehaztu beharko ditu, indarrean dauden legeen arauera.

1.°- El Parlamento Vasco podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos-Legislativos, con las siguientes excepciones:

VI IDAZPURUA

a) Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

LEGEGINTZA-DEKRETOEZ

b) Las que afecten al ordenamiento básico del Gobierno o al régimen jurídico de la Administración del País Vasco.

52garren Atala

c) Las que aprueben el régimen el régimen general de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos.

Lehenengoa.- Eusko Legebiltzarrak legemailako arauak emateko ahalmena eskuratu ahal izango dio Jaurlaritzari, honako salbuespen hauekin:

d) Las que regulan la legislación electoral general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía.

a) Oinarrizko eskubideei eta herriareipideei dagozkionak.

e) Todas aquellas normas que, por su carácter institucional, requieran un procedimiento especial para su aprobación.

b) Jaurlaritzaren oinarrizko erakundetzari edo Euskal Herriko arduralaritzaren legezko jaurpideari dagozkionak.

2.°- La delegación legislativa deberá acordarse mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la elaboración de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. En ambos casos, el acuerdo de la Cámara fijará el plazo de su ejercicio.

c) Elkarte Autonomiadunaren eta Kondaira-Lurraldeen arteko guztizko jaurpideak onar ditzatenak.

3.°- Las Leyes de Bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

d) Hauteskundeekiko guztizko legeak araupetu ditzatenak, Autonomia-Estatutoaren 37garren Atalean ezarritakoaren kaltetan gabe.

4.°- La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

e) Iraspen-alorreko izanagatik onartzeko erabateko gehiengoa behar dezaketen arau guztiak.

5.°- El Gobierno tan pronto como hubiere hecho uso de la delegación legislativa, dirigirá al Parlamento la correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquella.

Bigarrena.- Legegintzarako esku-ematea, atalkako agintzak gertatzeko xedezkoa denean Oinarri-Lege baten bidez egin beharko da, eta lege batzuk biltzezkoa denean agizko Lege baten bidez. Bietan, Legebiltzarraren erabakiak legegintzarako gaitasunaren aldi zehaztuko du.

6.°- La Mesa del Parlamento ordenará la tramitación del texto del Gobierno por el procedimiento de lectura única ante el Pleno para su debate y votación de totalidad.

Hirugarrena.- Oinarri-Legeak, legegintzarako esku-ematearen xedeak eta mugak, eta egiteratzerakoan erabili beharko diren oinarri eta irizpideak zehatz-mehatz mugatuko ditu.

TITULO VII

Laugarrena.- Legeak batean biltzeko eskuemateak, esku-emate horri ematen zaion araugintza-eremua zedarrituko du, idazkera bakar bat gauzatzera mugatzen den edo batean bildu behar diren legeen idazkera arauzkotzea, argitzea eta elkarri egokitzea ere hartzen dituen zehaztuz.

NORMAS GENERALES

Bosgarrena.- Jaurlaritzak, legegintza-ahalmenaz baliatu eta berehala, Legebiltzarrari horretzazko adierazpena egingo dio, esku-ematearen gai zen atalkako edo batean biltzezko idazkera barne daramatzala.

CAPITULO I. PRINCIPIOS BASICOS

Seigarrena.- Legebiltzarreko Mahaiak, Jaurlaritzak bidalitako idazkerak bere bideak Osoko Bilkuraren aurreango irakurketaz, eztabaidaketaz eta osoarekiko boto-emanketaz egin dezala aginduko du.

Artículo 53

VII IDAZPURUA

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad jurídica única y su actuación se adecuará a los principios de objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, descentración y coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con los de los Territorios Históricos.

GUZTIZKO IRIZPIDEAK

Artículo 54

I ATALBURUA. OINARRIAK

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

53garren Atala

CAPITULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE LEY Y NORMAS REGLAMENTARIAS

Euskal Herriko Elkarte Autonomiaduneko Arduralaritza, aginte-mailaz antolatutako ihardutze-sailez eratuta, legezko nortasun bakarrez ari da bere egitekoak betetzeko, eta aurre-iritzirik eza, argitasuna, eginkortasuna, erdikoiteriarik eza, agintepide-banaketa eta bere ihardutze-sailen erakidetasuna, eta hala behar dedinetan Kondaira-Lurraldeetakoekingoa izango ditu bere egintzen oinarri.

Artículo 55

54garren. Atala

Los anteproyectos de Ley preservados al Gobierno irán acompañados de una Exposición de Motivos en la que se expresarán sucintamente aquéllos que hubieren dado origen a su elaboración y la finalidad perseguida. Figurarán como anexos, cuando proceda, la relación de disposiciones derogadas o modificadas.

Epailaritzak zaintzen ditu arduralaritzaren ihardunaren arauzko-ahalmena eta legetasuna, eta bai arduralaritza-ihardunaren bere dituen helburuekiko egokitasuna ere.

Artículo 56

II ATALBURUA. LEGE-EGITASMORAKOAK ETA ARAUPIDEAK GERTATZEKO MODUAZ

Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

55garren Atala

Artículo 57

Jaurlaritzari aurkeztutako Lege-Egitasmotarakoek bere zioen adierazpena eramango dute, haiek gertatzearen iturri izandakoak eta dituzten xedeak haundi-haundizka adieraziz. Hala behar dedinean, indargabetutako edo aldatutako agintzen zerrenda eraskin gisa joango da.

1.°- Los Proyectos de Ley presentados al Parlamento habrán de ir acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Asimismo, habrá de hacerse constar si dicho Proyecto supone o no gravamen presupuestario.

56garren Atala

2.°- Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.

Jaurlaritzak erabaki beharrezko Lege-Egitasmotarakoak eta Dekreto-Egitamuak Jaurlaritzako Idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Batzarrak aztertzeko gaietan sartu edo ez sartu erabakitzea.

Artículo 58

57garren Atala

Los Proyectos de Ley presentados por el Gobierno tendrán prioridad para su inclusión en el Orden del Día parlamentario, a excepción de los casos de iniciativa popular previstos en el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de los miembros del Parlamento o de las Instituciones representativas de los Territorios Históricos, sin que la prioridad reconocida a los Proyectos de Ley implique merma alguna del derecho de los Parlamentarios a enmendarlos, en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara.

Lehenengoa.- Jaurlaritzari aurkeztutako Lege-Egitasmoak Zioen Adierazpen bat izango dute aldean, eta haiei buruzko iritzi bat eman ahal izateko beharrezko izan daitezen altzinak. Halaber, Lege-Egitasmo horrek diru egitamuen pentzutango xahupiderik dakarren ala ez zehaztu beharko da.

CAPITULO III. DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA

Bigarrena.- Lege-Egitasmoei Diruegitamurako zorpideren bat badario horrentzako dirubideei buruzko eraskin bat eraman beharko du eta, hori, Legebiltzarraren Araudiak Lege-Egitasmoei buruz agindu dezanez eztabaidatuko eta bototara jarriko da.

Artículo 59

58garren Atala

El ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustará a la siguiente jerarquía normativa.

Legebiltzarrari aurkeztutako Lege-Egitasmoek Legebiltzarreko gai-zerrendan sartzeko lehentasuna izango dute, Autonomia-Estatutoaren 27.4 Atalean ohartemandako herriariozkoak salbu. Hori guzti hori, Legebiltzarraren edo Kondaira-Lurraldeetako Erakundeen legegintza-arioaren egiterapenaren kaltetan gabe, eta lege-egitasmoei aitortutako lehentasun horrek legebiltzarkideek Legebiltzarreko barne-Araudiak ezarritako modutan zuzenketak egiteko duten eskubidea ezertan ere murriztu gabe.

1.°- Decretos del Gobierno.

III ATALBURUA. ARAUGINTZA-AHALMENAZ

2.°- Ordenes de los Departamentos del Gobierno.

59garren Atala

Artículo 60

Araugintza-ahalmena erabiltzea honako arau-mailaketa honi egokituko zaio:

Adoptarán la forma de Decreto:

Lehenengoa.- Jaurlaritzaren Dekretoak.

1.°- Las disposiciones administrativas de carácter general y, en su caso, los acuerdos del Gobierno, que serán firmados por el Lehendakari y por el Consejero o Consejeros a quienes corresponda la propuesta.

Bigarrena.- Jaurlaritza-Sailen Aginduak.

2.°- Las disposiciones del Lehendakari, que serán firmadas por él mismo.

60garren Atala

Artículo 61

Honako hauek joango dira Dekreto gisa:

El ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de los Departamentos adoptará la forma de Orden y será firmada por el titular del Departamento.

Lehenengoa.- Guztizko arduralaritza-aginduak eta, hala behar izanez gero, Jaurlaritzaren erabakiak, azkeneko hauek Lehendakariak eta saloa dagokion Sailburuak izenpetzen dituztela.

Artículo 62

Bigarrena.- Lehendakariaren aginduak, berak berenez izenpetuta.

Las normas reglamentarias no podrán establecer penas, ni imponer exacciones, tasas parafiscales u otras cargas similares. Tampoco podrán imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por la Ley.

61garren Atala

Artículo 63

Sailek, Sailburuek izenpetutako aginduz egiteratuko dute araugintza-ahalmena.

Serán nulos de pleno derecho los preceptos de las normas reglamentarias que infrinjan lo establecido en otras de rango superior.

62garren Atala

Artículo 64

Agintarauek ezingo dute zigorrik ezarri, ez lakarik, ez zerga-bidezkoez besteko petxarik kendu, ez hoien antzeko beste ordainpiderik jarri-ere. Diruzko zigorrik eta isunerik ere ezingo dute jarri, Legeak berariz horretarako baimena emandakoetan izan ezik.

Las normas reglamentarias se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación, salvo disposición en contrario.

63garren Atala

CAPITULO IV. DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Goragoko mailaren bateko aginduen aurkako Agintarauak, legearen indarrez erabat baliogabeko izango dira.

Artículo 65

64garren Atala

1.°- Las resoluciones administrativas serán adoptadas por las Autoridades y Organos que tengan atribuidas facultades para ello.

Agintarauak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, eta argitaratu eta hogei egunera indarrean jarriko aurkako agindurik ez badago.

2.°- Las resoluciones tendrán la misma forma que las disposiciones administrativas cuando sean acordadas por el Gobierno, el Lehendakari o los Consejeros.

IV ATALBURUA. ARDURALARITZA-ERABAKIEZ

Artículo 66

65garren Atala

Las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo establecido en una norma reglamentaria, aunque aquéllas tengan un rango formal igual o superior.

Lehenengoa.- Erabakimenaren jabe izan daitezen Agintari eta Ihardutze-Sailek hartuko dituzte arduralaritza-erabakiak.

Artículo 67

Bigarrena.- Erabakiak, Jaurlaritzak, Lehendakariak edo ezein Jaurlaritzakidek hartutakoak direnean, arduralaritzaren guztizko agintzen modu berekoak izango dira.

Las resoluciones administrativas que dicte la Administración del País Vasco y los recursos que contra las mismas puedan interponerse, lo serán de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y con las normas que regulen el procedimiento administrativo de la Comunidad Autónoma.

66garren Atala

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Arduralaritza-erabakiek ezingo dute Agintarau batek ezarritakoa hautsi, hura mailaz berdina edo goragokoa bada ere.

Primera

67garren Atala

Hasta tanto no se apruebe por el Parlamento Vasco la normativa correspondiente a las clases pasivas de la Comunidad Autónoma, los expedientes que para la concesión de las pensiones deban incoarse una vez entrada en vigor la presente Ley, se tramitarán por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno, el cual aplicará, en todo lo no previsto en esta Ley, la vigente Legislación de Clases Pasivas del Estado, como legislación supletoria.

Euskal Herriko Arduralaritzak eman ditzan arduralaritza-erabakiak, eta hoien aurka sar daitezken goradeiak, Lege honek ezarritakoaren eta guztizko arduralaritza-bideen edo Elkarte Autonomiadunaren berarizkoen arauerako izango dira.

Segunda

BEHIN-BEHINGO ERABAKIAK

1.°- La situación jurídica de todas las demás personas que no reúnan la condición de Consejero, Vice-Consejero y Director y que, ejerciendo su actividad en la Presidencia o en los Departamentos del Gobierno, hayan sido designadas por el Presidente o por el Consejero titular del Departamento, estará regulada mediante contratos administrativos establecidos con arreglo a la legislación vigente.

Lehenengoa

2.°- Excepcionalmente, el tiempo de prestación de servicios por las personas a que se refiere el apartado anterior, que se encuentran actualmente desempeñando funciones eminentemente técnicas, constituirá mérito preferente en orden al acceso a la condición jurídica de funcionario, en la forma que se establezca por la Ley correspondiente.

Eusko Legebiltzarrak Autonomia-Elkarteko gozamen-saridunentzako araupideak onar ditzanerarte, Lege hau indarrean jarri ondoren bideak egin behar dituzten bizisariekiko zehaztapidetzak Jaurlaritzako Ekonomia eta Herriogasun-Sailaren bitartez bideratuko dira Sail horrek. Lege honetan oharteman gabeko guztietan, ordezkatze-bidezko lege gisa Erresumako Gozamen-Saridunentzat indarrean dauden Legeak darabiltzala.

Tercera

Bigarrena

Lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley, será igualmente de aplicación a los ex-Consejeros del Consejo General Vasco, limitándose en este caso la cuantía de la prestación a la que el citado precepto se refiere, a la remuneración que percibían, por todos los conceptos, en el momento de finalización de sus funciones.

Lehenengoa.- Sailburu, Sailburuorde edo Artezkari izan ez, bere lana Lehendakaritzan edo Jaurlaritzako Sailetan egin, eta Lehendakariak edo Sailburuek izendatutako gainontzeko guztien legezko egoera, indarrean dauden legeen arauera egindako arduralaritza-akurapenen bidez arauzkotuko da.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.- Berarizko moduz, aurreko atalean aipatu eta orain teknika hutsezko zerbitzua egiten dihardutenen zerbitzualdia lehen-mailako merezimendu izango da, horretzazko Legeak ezarri dezan moduan, legezko herrilanarigora iristeko.

Primera

Hirugarrena

Se faculta al Gobierno para dictar el Reglamento interno del Gobierno y cuantas disposiciones complementarias requiera el desarrollo de la presente Ley.

Lege honen 37garren Atalak diona Eusko Kontseilu Nagusiko Kontseilari izandakoekin ere erabilgarri izango da; hor aipatzen diren hoientzako diru-eskuraketak, bere agintealdia bukatu zenean guztira jasotzen zuten ordaina izango du goi-muga.

Segunda

AZKEN-ERABAKIAK

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa

Jaurlaritzaren barne-Araudia eta lege hau egiteratzeak eska ditzan erabaki guztiak hartzeko esku ematen zaio Jaurlaritzari.

Bigarrena

Lege hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedineko egunean bertan jarriko da indarrean.


Azterketa dokumentala


Análisis documental