Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Intzidentzia sortu ( 1 urratsa )

Intzidentzia mota:
Datu pertsonalak:

* Generoa:

Adina:

(Soilik udalerriarekin bat ez datorrenean)

Erantzuteko bidea:

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: ELEBIDE Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua.

 1. Arduraduna:: Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

 2. Helburua:: Herritarren hizkuntza-eskubideak babestea kexak, kontsultak eta iradokizunak izapidetuz.

 3. Legitimazioa:

  1. Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

 4. Hartzaileak:

  1. Ez da daturik lagatzen

 5. Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

 6. Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/042000-capa2-eu.shtml

 7. Araudia:

  1. Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf

  2. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf