Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Espainiako Ondare Historikoaren Legea

Aurkibidera itzuli

Xedapen Orokorrak


1. Artikulua:

 1. Lege honen helburua da Espainiako Ondare Historikoa babestea, aberastea eta etorkizuneko belaunaldiei ezagutzera ematea.
 2. Espainiako Ondare Historikoaren baitan biltzen dira interes artistikoa, historikoa, paleontologikoa, arkeologikoa, etnografikoa, zientifikoa edo teknikoa duten objektu higiezinak eta higigarriak. Espainiako Ondare Historikoaren zati dira ere ondare dokumentala eta bibliografikoa, arkeologia-hobiak eta -zonak eta leku naturalak, lorategiak eta parkeak, betiere balio artistikoa, historikoa edo antropologikoa badute.
 3. Espainiako Ondare Historikoaren ondasunik garrantzitsuenak inbentarioan sartu beharko dira edo Lege honetan aurreikusitakoaren arabera kultur interesekotzat sailkatu beharko dira.

2. artikulua

 1. Gainontzeko botere publikoei dagozkien eskumenen kaltetan izan gabe, Estatuko Administrazioko zereginak eta atribuzioak dira, Konstituzioko 46. eta 44., 149.1.1. eta 149.2 artikuluetan ezarritakoaren arabera, Espainiako Ondare Historikoa kontserbatzea, baita hori aberastea eta herritarren aurrean bertan biltzen diren ondasun guztiak ezagutzera ematea ere. Modu berean, eta Konstituzioko 149.1 eta 28. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Estatuko Administrazioak babestuko ditu ondasun horiek legez kanpoko esportazioaren eta espoliazioaren aurrean.
 2. Espainiako Ondare Historikoari dagokionez, Estatuko Administrazioak gainontzeko botere publikoekin burutu beharreko lana eta botere publiko desberdinen arteko lankidetza errazteko neurriak hartuko ditu, baita aurreko paragrafoan aipatu diren helburuak lortzeko beharrezkoa izango den informazioa jasotzeko eta eskaintzeko ere.
 3. Estatuko Administrazioaren eskumenekoa da, modu berean, Espainiako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak nazioartean ezagutzera ematea, ondasun horiek legez kanpo esportatu diren kasuetan berreskuratzea, eta gainontzeko Estatuekin eta nazioarteko erakundeekin informazio kulturala, teknikoa eta zientifikoa trukatzea, Konstituzioko 149.1 artikuluan, 3. zenbakian, xedatutakoa betez. Eskumeneko gainontzeko Administrazioek Estatuko Administrazioarekin batera lan egingo dute aipatu helburuak lortzeko.

3. artikulua

 1. Espainiako Ondare Historikoari buruzko jarduera-programen eta informazioaren trukea Ondare Historikoaren Kontseiluak erraztuko du; Ondare Historikoaren Kontseiluaren osaera honako hau da: Autonomia Erkidego bakoitzeko ordezkari bana, Gobernu Kontseiluak izendatuko duena, eta Estatuko Administrazioari dagokion Zuzendari Nagusia, Lehendakari bezala jardungo duena.
 2. Ondare Historikoaren Kontseiluari esleitutako funtzioen kaltetan izan gabe, eta Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, Estatuko Administrazioaren kontsultako erakundeak dira honako hauek: Espainiako Ondare Historikoaren Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio Batzordea, Errege Akademiak, Espainiako unibertsitateak, Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseilua eta erregelamendu bidez Estatuko Administrazioak baimentzen dituen Goi Batzordeak; Autonomia Erkidegoei dagokienez, bertan aintzatetsitako erakundeak. Hori guztia beste zenbait erakunde profesionalek edo kultur erakundek eman ditzaketen aholkuez gain.

4. artikulua

Lege honen ondorioetarako, espoliaziotzat joko da Espainiako Ondare Historikoko ondasunen balore bat edo balore guztiak galtzeko edo hondatzeko arriskuan jartzen duen egite eta ez-egite oro, edo ondasunaren gizarte-mailako funtzioa kaltetzen duen egite eta ez-egite oro. Kasu horietan, Estatuko Administrazioak, Autonomia Erkidegoei dagozkien eskumenak alde batera gaindituz, edozein unetan, dagokion Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluaren eskumeneko Sailari eskatu ahal dio espoliazioa saihesteko neurriak hartzeko. Eskakizunari erantzuten ez bazaio, Estatuko Administrazioak espoliatu den ondasuna berreskuratzeko eta babesteko beharrezkoak diren urratsak emango ditu, lege-mailan zein teknikoki.


5. artikulua

 1. Lege honen ondorioetarako, esportazio bezala ulertuko dugu lurralde espainoletik Espainiako Ondare Historikoa osatzen duen edozein ondasun ateratzea.
 2. Ehun urteko antzinatasuna baino gehiago duten ondasunen jabeek, eta hala badagokio, Legearen 26. artikuluan aurreikusitako Inbentario Orokorreko ondasun baten jabeek, ondasuna esportatu baino lehen Estatuko Administrazioaren baimena lortu beharko dute, erregelamendu-bidez ezartzen diren modua eta baldintzak errespetatuko direlarik.
 3. Aurreko atalean xedatutakoa kontuan hartuta, eta Lege honen 31. eta 34. artikuluetan xedatutako guztiaren kaltetan izan gabe, kultur intereseko ondasun bezala sailkatu diren ondasunak ezin izango dira esportatu; ezin izango dira esportatu ere, Espainiako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak izan eta Estatuko Administrazioak esportaezin bezala sailkatzen dituenean; eta hori kautelazko neurri bezala egingo da, ondasuna Legean zehaztutako babeserako kategoria batean sailkatu bitartean 

6. artikulua

Lege honen ondorioetarako, Legea gauzatzeko eskumeneko Erakundetzat joko dira honako hauek:

 • a) Autonomia Erkidego bakoitzak bertako ondare historikoaren babesaren arduradun bezala dituen erakundeak.
 • b) Estatuko Administrazioaren erakundeak, berariaz adierazten den kasuetan edo Espainiako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunen legez kanpoko espoliazioaren aurrean, edo esportazioaren aurrean esku-hartu behar den kasuetan. Erakunde hauek eskumenekoak izango dira Espainiako Ondare Historikoa osatu eta Estatuko Administrazioak kudeatzen dituen zerbitzu publikoetara atxikitako ondasunen kasuan, edo Ondare Nazionalaren zati diren ondasunen kasuan.

7. artikulua

Udalek eskumeneko Erakundeekin lankidetza egingo dute bere udal-barrutian Espainiako Ondare Historikoa kontserbatzeko eta zaintzeko Lege hau martxan jartzeko orduan, eta horretarako ondarea hondatzea, galtzea edo suntsitzea saihesteko hartu beharreko neurriak hartuko dituzte. Eskumeneko Administrazioari jakinaraziko diote ondasunek jasaten dituzten mehatxuak, kalteak edo aldaketak, baita ondasun horiek zaintzeko dituzten zailtasunak eta premiak ere. Modu berean, Lege honen arabera berariaz esleitu zaizkien gainontzeko funtzioak beteko dituzte.


8. artikulua

 1. Espainiako Ondare Historikoa osatzen duen ondasun bat hondatzeko zorian dagoela ikusten duten pertsonek, eskumeneko Administrazioari jakinaraziko diote ahalik eta denbora laburrenean; eskumeneko Administrazioak salatutako ondasuna aztertu eta Legearen arabera jardungo du.
 2. Administrazio-organoei eta Administraziorekiko Auzietako Auzitegiari Lege honetan Espainiako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak defendatzeko aurreikusitakoa betetzeko eskatuko zaie.

 

Aurkibidera itzuli