Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Ekosistemak eta Habitatak

habitatak, goiburu-irudia

Haltzadi eta lizardiak -  Habitat Zuzentaraua

Sailkapena

Sailkapena

Kodea:
Izena EAEn:
Haltzadi eta lizardiak
Izen Ofiziala:
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-eko ibarbasoak (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  (*)Lehentasunduna