Segurtasun Saila

Konpartitu

Eusko Legebiltzarra 2016. Mahaikideei zuzendutako gida. Eraketa

Mahaikideei zuzendutako gida

Eraketa

Sarrera

Hauteskunde-atal bakoitzean mahai batek egon behar du, bozketako buru-lanak egiteko, bozketa ordenatzeko, botoak zenbatzeko eta Hauteskunde Legea betetzen dela zaintzeko.

Hauteskunde-mahaiko kideak:

 • Mahaiburu bat.
 • Bi bokal.

Mahaiburuak eta bokalek ezagutu behar dute Euskal Administrazioko ordezkaria. Ordezkari hori arduratzen da hauteskunde-kolegioko hauteskunde-materiala zaintzeaz,  dietak ordaintzeaz eta hauteskunde-mahaian falta diren agiriak emateaz.

Hauteskunde-agiriren bat falta baldin bada, mahaiburuak eta bokalek egoera horren berri eman behar diote mahai horri dagokion eskualdeko hauteskunde-batzarrari, eta batzar hori arduratuko da hornitzeaz. (Ikus udaletako eta eskualdeko hauteskunde-batzordeetako telefono-zenbakien zerrenda, web honetako Helbide interesgarriak deituriko atalean).

Mahaikideen betebeharrak eta eskubideak:

Mahaiburu, bokal eta ordezko karguak nahitaez bete behar dira. Bozketa egunean funtzioak betetzera joan ezean, hauteskunde-delitutzat hartuko da, eta espetxe-zigorra edo diru-isuna ezarriko da.

Hauteskunde-mahaietako lehendakari eta bokal bakoitzak bozketa-egunean 75 €ko diru-saria jasotzeko eskubidea dauka, atxikipen fiskalik gabekoa, eta hauteskunde-egunean ordainduko zaie.

Mahaiko kide edo ordezko batek lan-egunean istripuren bat izaten baldin badu, Gizarte Segurantzako Sistemak babestuko du, baldin eta lan-istripua Eusko Legebiltzarreko Hauteskundeetan parte hartzeagatik sortu bada.

Osasun-laguntza behar badu, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri beharko du. Horretarako, 012 telefono-zenbakira deitu beharko du, eta honako datu hauek eman:

 • Laguntza behar duen pertsonaren izen-abizenak, NANa eta helbidea.
 • Titular edo ordezko zer hauteskunde-mahaitan ari zen.
 • Istripu mota eta non gertatu zen.
 • Zer osasun-etxetan zaindu zuten.

Horrez gain, mahai bakoitzeko mahaiburuak eta bi bokalek eskubidea dute 75 euroko dieta jasotzeko. Dieta hori ez dago zerga-atxikipenen mende, eta Euskal Administrazioak izendatu duen ordezkariak emango du hauteskunde-egunean.

Azkenik, mahaikideen lan-eskubideei dagokienez, mahai bakoitzeko mahaiburuak eta bokalek (hauteskunde-egunean lan-atsedena izan zein ez) eskubidea dute hauteskundea egin eta hurrengo egunean lehenengo bost orduetan ordaindutako baimena ez-berreskuragarria izateko; betiere, baldin eta besteren kontura lan egiten duten langileak edo funtzionario publikoak badira. Horretarako, enpresak edo erakunde ofizialak eskatu ahal izango die hauteskunde-mahaiko kide izendatua izateko jakinarazpen-orria.

Mahai bakoitzeko mahaiburua, bokalak eta ordezkoak biltzea, mahaia eratzeko

Goizeko zortzietan, mahaiko buruak eta haren bi ordezkoek eta bi bokalek eta haien ordezkoek esleituta duten hauteskunde-lokalera edo -kolegiora joan behar dute, hauteskunde-mahaia eratzeko eta buru-lanak egiteko.

 • Mahaiburua bertaratu ezean, honako hauek izango dira haren ordezkoak:
  • Mahaiburuaren 1. ordezkoa
  •  Pertsona hori ez badago, mahaiburuaren 2. ordezkoa.
  • Aurreko pertsona biak ez badaude, hurrenkera honetan izendatuko da mahaiburua:
   • 1. bokal titularra.
   • 2. bokal titularra.
 • Bokalak lokalera bertaratu ez badira, edo mahaiburua ordeztu behar badute, haien ordezkoek egingo dute bokalen lana.

Gutxienez hiru hautesle izendatu ez badira, artekariek eta bertan dauden pertsonek goizeko zortzi eta erdiak baino lehen deitu beharko diote eskualdeko hauteskunde batzarrari. Batzarrak ordezkari bat izendatuko du, eta pertsona hori hauteskunde-atalera joango da, mahai berria eratzeko kideak bertaratu direnen artean hautatzera (ikus eskualdeko hauteskunde-batzarretako telefono-zenbakien zerrenda webgune honetako “Helbide interesgarriak” atalean).

Hori egin arren, hauteskunde-mahaia goizeko hamarretan baino lehen eratu ezin bada, eskualdeko hauteskunde-batzarrek izendatu duten ordezkariak horren berri eman beharko dio hauteskunde-batzarrari. Hauteskunde-batzarrak bozketa beste egun batean egiteko deia egingo du, hurrengo bi egunetan.

Egiaztagutunak hartzea eta artekariek kargua hartzea

Goizeko zortzietatik zortzi eta erdietara, mahaian hartuko dira hautagai-zerrendetako artekariek aurkeztuko dituzten egiaztagutunak (aldarrikatu den hautagai-zerrenda bakoitzeko gehienez ere bi artekari egon daitezke).

Egiaztagutunetan jasota dago hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona bat artekari izendatu dutela, hautagai-zerrenda horretarako.

Mahaiburuak hurrenkera kronologikoan zenbatu behar ditu egiaztagutunak, eta, bai mahaiburuak, bai bokalek egiaztatu behar dute egiaztagutunak bat datozen taloi-orriarekin, edo mahaian dagoen izendapenen orriarekin.

  • Egiaztagutunak ezberdinak baldin badira edo taloi-orriarekin edo izendapenaren kopiarekin bat ez datozenean, mahaikideek artekariari eman ahal diote kargua hartzeko baimena (eta gertakari hori jasoko dute mahaiko bilkura-aktan).
  • Taloi-orririk edo izendapenen kopiarik ez badago, mahaikideek artekariari eman ahal diote kargua hartzeko baimena (eta gertakari hori jasoko dute mahaiko bilkura-aktan), baina artekariak ezin izango du bozkatu kreditatuta dagoen mahaian, funtzio horiek egiten dituen barrutian hautesle izan arren.
  • Artekariak, taloi-orria edo izendapenen kopia jaso arren, egiaztagutuna aurkezten ez badu, mahaiburuak haren nortasuna egiaztatuko du, eta mahaian parte hartzeko baimena emango dio. Artekariak eskubidea izango du mahaian bozkatzeko, baldin eta funtzio horiek egiten dituen barrutian hautesle bada.
  • Artekaria goizeko zortzi eta erdiak eta gero, mahaia eratzeko akta egindakoan, heltzen bada hauteskunde-mahaira, mahaiburuak ez dio baimenik emango kargua hartzeko. Hala ere, botoa mahai horretan eman ahal izango du, betiere, baldin eta barruti horretako hautesle bada.
  • Egiaztagutunak eta taloi-orria edo izendapenen kopia erantsi behar zaizkio mahaiko bilkura-aktari.

Honako hauek ziurtatu behar dira: hautestontzia, kabina, boto-paperak, gutun-azalak, eta, hala badagokio, Braille sistema bidez bozkatzeko leku berezia

Goizeko zortzi eta erdietatik bederatziak arte, honako hauek ziurtatu behar dira:

   • Hautestontzia: Zigilatuta egon behar du, mahaiko kideek ohartu gabe inork ez irekitzeko. Zigilua hondatu edo kaltetzen bada, mahaiburuak hautestontzia itxi behar du, eskura duen edozein elementu bidez.
   • Kabina: Kabina batek egon behar du hauteskunde-mahai bakoitzean. Barruan aldiro egon behar dute eredu ofizialeko behar beste paperek eta gutun-azalek.
   • Boto-paperak eta gutun-azalak: Kabinan ez ezik, mahai osagarri batean ere jarrita egon behar dute, baina inoiz ez dira jarri behar hauteskunde-mahaian. Mahaiburuak arduratu behar du hautagai-zerrenda guztien boto-paperak erabilgarri egoteaz.
   • Hauteskunde-lokal edo -kolegioa: Mahaiak, aulkiak, argia, mahai gaineko materiala eta seinale-kartelak eduki behar ditu. Horrez gain, ikusmen-desgaitasuna duten pertsona batzuek Braille sistema botoa emateko erabiltzeko asmoa adierazi baldin badute, hauteskunde-kolegioan leku batek horretarako behar bezala prestatuta egon behar du, botoa hautatzeko pribatutasuna bermatuta. Leku hori ahalik eta gertuen egon behar du hauteskunde-mahaitik.

Elementu horietako bat ez badago, mahaiburuak jakinaraziko dio hauteskunde-kolegioetan material-hornikuntzaz arduratzen den Euskal Administrazioko ordezkariari edo dagokion eskualdeko hauteskunde-batzarrari. (Ikus udaletako eta eskualdeko hauteskunde-batzordeetako telefono-zenbakien zerrenda, web honetako «Helbide interesgarriak» deituriko atalean).

Hauteskunde-mahaia eratzeko akta idaztea

Goizeko zortzi eta erdietatik bederatziak arte, mahaiburuak idatzi behar du hauteskunde-mahaiaren eraketa-akta. Bertan adierazi behar du azkenean zeintzuk diren mahaikideak. Mahaiburuak, bokalek eta egiaztagutuna aurkeztu duten hautagai-zerrendetako artekariek sinatu behar dute akta.

Mahaiburuak hauteskunde-mahaiaren eraketa-aktaren kopia bat entregatu behar die artekariei eta ahaldunei, eskatuz gero.

   Mahaiburuak kopia hori berandu entregatzen badu, edo entregatzen ez badu, interesdunak idatziz aurkez dezake protesta, bi ale aurkeztuta.
   • Mahaiburuak eta bokalek etengabe egon behar dute hauteskunde-lokalean, hau da, goizeko zortzietatik boto-kontaketa eta ondoko jarduerak egin arte.
   • Hala eta guztiz ere, mahaiburua eta bokalak era iragankorrean eta arrazoituan irten ahal dira hauteskunde-mahaitik. Kasu horietan, gutxienez, mahaiko bi kidek geratu behar dute mahaian.
   • Behin mahaia eratuta, parte hartuko ez duten ordezkoak joan daitezke.

Nabarmenduak

Twitter

 • Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan, 1980an, hautesbarruti bakoitzean 20 legebiltzarkide aukeratu behar ziren, hau da, Euskadin guztira 60. Hurrengo hauteskunde guztietan, aldiz, kopurua 25ekoa izan zen, aldatu gabe, hau da, Euskadin guztira 75.
 • Euskadiko Autonomia Estatutua 1979an onartu zenetik, Eusko Legebiltzarrerako 11 hauteskunde egin dira guztira, urte hauetan: 1980, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012 eta 2016an.
 • Bozketa-egunean hauteskunde-mahaietako titular edota ordezko izendatutako kideak ez badaude, dagokion agintaritzak aginduko du mahaia dagoen lokalean dauden hautesleak hauteskunde-mahaietako kide izan daitezela.
 • Legediaren arabera, 2016ko hauteskunde autonomikoetarako indarrean egongo den hautesle-errolda 2016-ekainaren-01eko datan dagoena izango da, hau da, hauteskunde-deialdia egin baino bi hilabete lehenagokoa.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako indarrean dagoen hautesle-erroldaren arabera,  hautesle gutxien dituzten udalerriak hauek dira: Araban Añana, 138 erroldatu dituena; Bizkaian: Arakaldo, 114 erroldatu dituena eta Gipuzkoan: Orexa, 88 errodatu dituena.
 • Estatuko Gobernuak deitutako hauteskundeetan hautesbarruti probintzialetan probintziako hauteskunde-batzordeak aritzen dira eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan horien izena lurralde historikoko hauteskunde-batzordea da.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek probintziako hauteskunde-batzordeen eskumen berberak izaten dituzte eta osatzeko modua ere bera da, salbuespen batekin: lurralde historikoko hauteskunde-batzorde bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kide bat izendatzen du  hitz egiteko eskubidearekin, baina boto emateko eskubiderik gabe.
 • Hauteskunde autonomikoetan artekari izan ahal izateko, hauteslea ere izan beharra ez da legezko baldintza izan Eusko Legebiltzarrerako lau hauteskundetan (2005, 2009, 2012 eta 2016 urteetakoetan). Horien aurreko hauteskunde autonomikoetan legez ezartzen zen artekari izan ahal izateko Euskadin hauteslea ere izan behar zela.
 • Krisi ekonomikoa dela eta, 2016ko hauteskunde autonomikoetan gutxienez eserleku bat lortzen duten hautagai-zerrendei ematen zaizkien  hauteskundeetarako diru-laguntzen zenbatekoa izoztuta geratuko da, hala ezartzen duelako 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainan berrikuntza esanguratsu bat dago; izan ere, legeak agintzen duenaren arabera, EITBn gutxienez eztabaida bat eta elkarrizketa bat egin behar dira, hizkuntza ofizialetako bakoitzean (euskaraz eta gaztelaniaz) aurreko Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu zuten antolakunde politiko guztietako hautagaiekin.
 • 2016ko hauteskunde autonomikoetara aurkezten diren alderdi politikoek hauteskunde-gastua gutxitu beharko dute. Zehazki, hauteskunde-gastuaren muga %15 murriztu behar da, 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak ezartzen duenaren arabera.
 • Estatuko hauteskundeetan eta beste Autonomia Erkidegoetako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bateko kide guztiak emakumeak badira, hautagai-zerrenda hori ez da onartzen. Hauteskundeei buruzko euskal Legeak, ordea, 2005eko hauteskunde autonomikoez geroztik, hautagai-zerrenda horiek onartzen ditu.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hauteskunde-mahaietako titular eta ordezko izateko izendatutako kideak, 2006 eta 2016 urteen artean, mahaiko kideak gutxienez 3 aldiz izan badira, hori alega dezakete hauteskunde-mahaian ez egoteko arrazoi gisa.
 • 2009ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeez geroztik, Euskadiko egoiliarren hautesle-erroldan dauden pertsonek, bozketa-egunean aldi baterako atzerrian bizitzen badaude, posta bidez bozka dezakete. Horren aurretik, pertsona horiek bozkatu nahi bazuten, Euskadira etorri behar zuten beren hauteskunde-mahaian bozkatzera; bestela, atzerrian zeudela, ezin baitzuten bozkatu.
 • Hauteskunde-mahai batean gutxienez 500 hauteslek bozka dezakete eta gehienez 2000.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariak, bokalak eta beren ordezkoak, bozketa-egunean, hauteskunde-mahaiko kide gisa dituzten eginkizunak betetzera ez joatea  hauteskunde-delitua da eta  3 hilabetetik urtebetera arteko espetxealdi-zigorra edo 6 eta 24 hilabete bitarteko isuna jaso dezakete
 • 2012ko hauteskunde autonomikoez geroztik, bozketako gutun-azala hautestontzian ez du hauteskunde-mahaiko lehendakariak sartzen, hautesleak berak baizik.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariek, bokalek eta artekariek bozkatu nahi badute, azkenak izango dira bozkatzen.
 • Estatuko hauteskundeetan hauteskunde-prozesuaren barruko epe guztiak luzaezinak dira eta egun naturaletan neurtzen dira, hau da, jaieguna izan zein ez izan, egun guztiak zenbatzen dira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, ordea, aurreko aipamenaren gaineko salbuespen bat dago, hauteskundeetako emaitzen boto-kontaketa orokorra bozketa-egunaren ondorengo bosgarren egun baliodunean egiten baita.
 • Hauteskunde-mahai bakoitzeko emaitzen aktak biltzen dituzten gutun-azalak hauteskunde-batzordeei emateko sistema Estatuko hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan desberdina da. Euskadiko hauteskunde autonomikoetan gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeek izendatutako funtzionarioek jaso behar dituzte bozketa-egunaren ondorengo egunean eta horretarako, Ertzaintzaren laguntzarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegira edo Bake Epaitegira joan behar dute, gutun-azalak hor daude eta. Estatuko hauteskundeetan, ordea, gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeetara Lehen Auzialdiko epaileek edo Bake Epaitegiko epaileek eramaten dituzte bozketa-egunean bertan eta Correos-eko langileek hurrengo egunean.
 • Hauteskundeen legeari buruzko 2011. urteko aldaketaren ostean, atzerrian bizi diren hautesleen posta bidezko botoen kopurua murriztu da, bozkatu ahal izateko aldez aurretik eskatu behar baita. Izan ere, 2012ko azken hauteskunde autonomikoetan, atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHE) 56.640 hautesle zeuden eta  posta bidez 4.043k (%7,14) baino ez zuten bozkatu; 2009ko hauteskunde autonomikoetan, aldiz, AEHEn 43.660 hautesle zeuden eta horietatik 7.377k (%16,9) bozkatu zuten. Gehiago izan ziren, 2012ko hauteskundeen aurretik posta bidez bozkatu ahal izateko ez baitzen aldez aurretik eskatu behar.
 • Euskadin bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan 1980ko hauteskunde autonomikoetan 1.554.527 pertsona zeuden eta 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan 1.718.696, hau da, %9,55 hautesle gehiago.
 • 2011 urtearen ondoren, hauteskunde-mahaietako kide izateko izendatutako hautesleek entzuteko desgaitasunen bat badaukate, nahi izanez gero, beren eginkizunak betetzeko  Eusko Jaurlaritzak zeinu-mintzaira euskaraz zein gaztelaniaz interpretatzeko jarriko duen doako zerbitzua erabil dezakete.
 • 2009ko eta 2012ko hauteskunde autonomikoetan, Eusko Jaurlaritzak ikusteko desgaitasuna zeukaten hautesleek hauteskunde-mahaietan bertan bozkatu ahal izateko sistema martxan jarri zuen, braille botoaren bidez. 2009an eta 2012an sistema hori 60 hauteslek erabili zuten.
 • 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan parte hartzerik handiena udalerri hauek izan zuten: Araban Zalduondok (%84,11),  Bizkaian Arantzazuk (%86,41) eta Gipuzkoan Orexak (%89,89). Eta parte hartzerik txikiena udalerri hauek: Araban Bernedok (%53,85), Bizkaian Sestaok (%60,64) eta Gipuzkoan Belauntzak (%55,14).
 • Zinegotziek alkatea hautatzeko orduan, boto-berdinketa badago, hori, legez, zozketaren bidez konpontzen da.
 • Azken hiru urteetan (2015, 2014 eta 2013) Euskadiko udalerrietan guztira 18 herri-galdeketa egin dira.
 • 2012, 2009 eta 2005 urteetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Espainian bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatu ahal izateko egindako eskaera onartu gehien 2005 urtean izan ziren, guztira 49.864 eta gutxien 2009an, guztira 43.168 izan baitziren.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda gehien 1990eko hauteskundeetan Bizkaian aldarrikatu ziren (19 hautagai-zerrenda); eta hautagai-zerrenda gutxien 2001eko hauteskundeetan Araban (7 baino ez).
 • Eusko Legebiltzarrean izan diren hamar legegintzaldietatik lehenengoan (1980tik 1984ra) onartu ziren lege-proiektu gehien, 57 guztira eta legebiltzarreko taldeek proposatutako lege-proposamen gehien ere bai, guztira 53 onartu ziren eta.

Azken aldaketako data: