Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Etxebizitzaren arloko ezohiko neurriak

Etxebizitza librea alokatzeko laguntzak

Etxebizitza libreen alokairua ordaintzeko diru-laguntzen ezohiko programa, COVID-19aren ondoriozko osasunkrisiaren ondorioz sortutako zaurgarritasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko.

Ezohiko laguntza-programa berri hori COVID-19ren krisiak eragindako kaudimengabezia ekonomikoko egoerak arintzera, etxebizitza libreen alokairuak ordaintzea eragozten dutenak, bai eta pandemiak bereziki ahulak diren beste kolektibo batzuetan duen inpaktuaren ondorioz sortzen diren premia handiko egoerei aurre egitera ere.

Programak 15,5 milioi euro inguruko zuzkidura du.

Aurkezteko epeak: 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra

.

Mesedez, baliabide publikoak behar bezala erabiliz gero, eskabidea egin aurretik, egiaztatu baldintzak betetzen dituzula.

     Eskera egin     

Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako premiazko neurriak: Errentamendu-fidantza aldi baterako erabiltzea

Enpresa txiki eta ertainen (ETEak) eta autonomoen kostu operatiboak murrizteko onartutako neurriak, ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da)ren 1. kapituluan araututakoak.

Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretuak aldi baterako eta salbuespenezko neurri bat jasotzen du etxebizitzaz bestelako erabilera duten errentamendu-kontratuen fidantzei dagokienez. Neurri horren arabera, alderdiek errentamendu-errentak ordaintzeko fidantza xedatzea erabaki dezakete..

Alderdiek neurri hori aplikatzea adosten badute, fidantzaren zenbateko xedatua urtebeteko epean birjarri beharko da, akordioa egiten denetik zenbatzen hasita, edo, kontratua urtebetetik beherakoa bada, geratzen den epean.

KONTRATUA

Etxebizitza-erabilera ez duten errentamendu-kontratuei aplikatuko zaie, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legea (leiho berri batean irekitzen da)ren 3. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, edo industriakoak.

ERRENTARIA

Errentariak honako baldintza hauek bete beharko ditu harrera egiteko:

 • Autonomoek: alarma-egoera deklaratzeko unean (2020ko martxoaren 14an) Gizarte Segurantzan afiliatuta eta altan egotea.
 • ETEek: Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko Legegintzako Errege Dekretuaren 257.1 artikuluko mugak ez gainditzea.

Eta bi baldintza hauetako bat gertatu behar da:

 • Jarduera etetea, alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretua indarrean jartzearen ondorioz.
 • • Jarduera murriztea (hileko fakturazioaren % 75 gutxienez).

ERRENTATZAILEA

Ezin da etxebizitzako enpresa edo erakunde publiko bat izan, ezta edukitzaile handi bat ere, halakotzat hartuta 10 hiri-higiezin baino gehiagoren titularra den pertsona fisiko edo juridikoa, garaje eta trastelekuak alde batera utzita, edo 1.500 m2 baino gehiagoko azalera eraikiarena.

FIDANTZA GORDAILUTZEA

Errenten ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratzeko erabakiak fidantza berrezartzeko itunak, epeak eta baldintzak jaso beharko ditu. Hitzarmena berritzeko epea ezin izango da urtebetetik gorakoa izan, akordioa egiten denetik zenbatzen hasita, edo kontratua urtebete baino gutxiagokoa bada, geratzen den epean.

Errentatzaileak Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailutu beharko du berriro fidantza, errenten ordainketa ezohiko moduan eta aldi baterako geroratzeagatik alderdiek egindako akordioan jasotako epean eta baldintzetan.

Neurri horri heltzeko, errentatzaileak fidantza itzultzeko eskatu beharko du.

Nola eska dezakezu fidantza xedatzea?

Aurrez aurreko eskabidea (elektronikoa)

Pertsona fisikoentzat bakarrik

Eskabide elektronikoa
 1. Bete formulario elektronikoa(abre en nueva ventana).
 2. Aurkeztu behar duzun dokumentazioa eskaneatu, eta formularioari erants diezaiokezu.
 3. Formularioa inprimatu, eta eskuz sinatu. Smartphone bat edo tablet bat baduzu, dokumentuak eskaneatu ditzakezu(abre en nueva ventana).
 4. Bidali formularioa sinatuta (eskaneatu ez duzun dokumentazioarekin batera) bizilagun-covid@euskadi.eus posta elektronikora.
 1. Bete formulario elektronikoa(abre en nueva ventana). Bertan sartu ahal izateko, onartuta dagoen identifikazio elektronikorako bide bat beharko duzu. B@kQ txartelari (PDF, 5 MB) buruzko informazioa (itsasontzi-jokoa, txartel-irakurgailurik gabe). Para acceder necesitará un medio de identificación electrónica admitido (abre en nueva ventana).
  Información sobre la tarjeta B@kQ (PDF, 6 MB) (abre en nueva ventana) (juego de barcos, no necesita lector de tarjeta).
 2. Dokumentazioa eskaneatu eta erantsi. Smartphone bat edo tablet bat baduzu, dokumentuak eskaneatu ditzakezu(abre en nueva ventana).
 3. Aurkeztu eskabidea elektronikoki. (Bidalketa egindakoan, pantailan mezu bat agertuko da jaso egin dela jakinarazteko).

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Akordioa, errenten ordainketa modu ezohikoan eta aldi baterako atzeratzeko (PDF, 663 KB) (leiho berri batean irekitzen da) eta fidantza erabiltzeko, errentatzaileak eta errentariak sinatuta.
 • Bezeroaren kontu-kodea eta titularra ageri diren errentatzailearen libreta edo kontuko orriaren fotokopia, edo banku-ziurtagiria..
 • Fidantza gordailutu izanaren frogagiriaren kopia.
 • Baldin eta itzulketaren eskatzailea errentamendu-kontratuan agertzen ez bada: kontratuko eskubideetan eta betebeharretan subrogatu (ordeztu) dela justifikatzen duen dokumentua (erregistro-oharra, eskriturak, jaraunsleen deklarazioa, jarauntsiaren onarpena eta abar).
 • Eskabidea ordezkari batek sinatzen badu: ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa (eredua (leiho berri batean irekitzen da)).
 • NAN edo AIZ ez baduzu: pasaportearen fotokopia.

Errentatzaileak fidantza berriro gordailutu beharko du Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan, Bizilagun zerbitzuan, gehienez ere urtebeteko epean, alderdiek errenten ordainketa modu ezohikoan eta aldi baterako geroratzeko sinatu duten akordiotik zenbatzen hasita.

Azken aldaketako data: