Eusko Jaurlaritza

Ordainsariak kudeatzea

Tratamendu-arduraduna

Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen langile funtzionarioen eta lan-kontratudunen, aldi baterako langileen eta goi-kargudunen ordainsarien ordainketa kudeatzea ordainsariak, gizarte-arretak, BGAEei eta mutualitateei ekarpenak, aparteko haborokinak eta kalte-ordainak. Langile kargu-publikodunen kargua bukaeragatiko kalte-ordaina eta aldi baterako prestazio ekonomikoa kudeatzea. Biziarteko pentsioak kudeatzea. Gizarte Segurantzarako eta langabeziarako kotizazioak kudeatzea. Zerga- eta auzibide-atxikipenak kudeatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.
 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.
 • 1/2020 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere Judizialarena.
 • 14/1988 Legea, urriaren 28koa, goi-kargudunen Lansariei buruzkoa.
 • 7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, "Jaurlaritzaren Legea"-ri buruzkoa.
 • 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena.
 • 670/1987 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 58/2003 Lege Orokorra, abenduaren 17koa, Zergei buruzkoa.
 • 13/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa.
 • 33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa.
 • 3/2014 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena.
 • 1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko, Justizia Administrazioko, Segurtasuneko eta Hezkuntzako kolektiboen langile funtzionarioak eta lan-kontratudunak. Kargu publikoak. Aldi baterako langileak. Pentsiodunak. Bekadunak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak
 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Organo judizialak
 • Kontuen epaitegia edo erkidegoetako baliokidea
 • MUFACE, MUGEJU eta klase pasiboak. BGAEak eta mutualitateak. Estatuko enplegu Zerbitzu Publikoa. Kargu publikoen ordainsariei eta kalte-ordainei buruzko datuak erakundeko webean argitaratzen dira.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Sindikatu-afiliazioa
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1331