Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Iraupen luzeko zainketa eredua munduko 10 herrialdeetan

Argitalpen-data: 

Talde soziosanitarioa

Emakumea eta zaintzaile informala, bikotekideari tentsioa hartzen

Ameriketako Estatu Batuetako Ikerketa Ekonomikorako Bulego Nazionalak (National Bureau of Economic Research ) mundu garatuko hamar herrialdetako iraupen luzeko zainketei buruzko ikerketa baten emaitzak argitaratu ditu, tamaina, kokapen geografiko eta ekonomia desberdinekin eta egitura heterogeneoekin, osasunaren arretari eta iraupen luzeko zainketei heltzeko.

Osasun Institutu Nazionalen (National Institutes of Health) Zahartzearen Institutu Nazionalak (National Institute of Aging ) finantzatutako lanak aldaketa demografikoek munduko gizarte garatuetan iraupen luzeko zaintzari dagokionez planteatzen dituzten inplikazioak aztertzen ditu, besteak beste, ugalkortasuna murriztea, bizi-itxaropena handitzea, biztanleria azkar zahartzea, arreta medikoaren kostuak adinarekin handitzea edo erretiro-pentsioei eusten laguntzen duen lan-adineko biztanleriaren proportzioa murriztea.

Hamar kapitulu monografikotan zehar, hautatutako munduko hamar herrialdeetako bakoitzaren egoera aztertzen du argitalpenak - Kanada , Danimarka , Ingalaterra . Alemania , Italia , Japonia , Herbehereak , Singapur , Estatu Batuak eta Espainia . Helburua da iraupen luzeko zainketa-sistema bakoitzaren ezaugarriak aztertzea, sistema horietako gehienek horri buruzko aldaketak egiteko aukera baloratzen duten unean.

Nazioarteko testuinguruan, iraupen luzeko zainketak adineko pertsonek Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jarduerak (GLEA) egiteko dituzten mugen arabera neurtzen dira: jatea, janztea, bainatzea, oheratzea, ohera sartzea eta ateratzea, gela batetik ibiltzea eta bainugela erabiltzea. Hamar ereduen azterketak agerian uzten du herrialdeen artean konparagarriak diren datuak lortzeko zailtasun metodologikoak daudela, batez ere erakunde-inguruneetako biztanleria nagusien kasuan (egoitza-zentroak). Gainera, datuak 65 urte edo gehiagoko pertsonei bakarrik dagozkie, iraupen luzeko zainketak pertsona horientzat bakarrik ez direnean: ikerketak agerian uzten du Estatu Batuetan ingurune instituzionaletako egoiliarren edo etxeko arretaren onuradun direnen % 17-18 65 urtetik beherakoak direla; Alemanian proportzio hori biztanleriaren % 20ra iristen da, eta Herbehereen kasuan 65 urtetik beherakoak dira iraupen luzeko zainketa instituzionalak jasotzen dituzten pertsonen herena.

10 herrialdeetarako aztertutako datuek erakusten dute 65 urtetik gorako pertsonen % 76k, batez beste, ez duela mugarik Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jarduerak (GLEA) egiteko edo Eguneroko Bizitzako Jarduera Instrumentalak (EBJA) egiteko. Hala ere, iraupen luzeko zainketek gora egiten dute adinean aurrera egin ahala, eta 85 urtetik gorakoen kasuan, % 43k mugak jartzen ditu gutxienez Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jardueretako (GLEA) bat osatzeko, eta horrek indartu egiten du datozen urteetan arreta-premien eskaera handitzeko ideia, 85 urtetik gorako pertsonen kopurua handitzen den heinean.

Azterlanean atzemandako daturik ezak eragina du, halaber, herrialdeen artean zahartzaroko ongizateari buruzko neurri alderagarrietan, 65 urtetik gorako pertsonen ongizate emozionala neurtzeko adierazle subjektiborik ez dagoelako.

Iraupen luzeko zainketa terminoa (Long-Term Care) erabiltzen denean, kontzeptua hiru motatako zainketei dagokie:

 • Erakundeen zainketak adinekoentzako egoitza-zentroetan. Ostatu-zerbitzu bat da, elikadura, zaintza medikoak eta eguneroko bizitzako jarduerak egiteko laguntzak eskaintzen dituena. Hala ere, herrialde gehienetan bereizketa argia dago erizaintzako zainketak dituzten egoitza-zentroen eta ez dituztenen artean.
 • Etxean ordaindutako zaintzaileek emandako zainketak, hau da, etxeko zainketa formala deritzona. Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jarduerak (GLEA) edo arreta espezializatua egiteko laguntza, etxean erizaintzako zainketak edo garbiketa-laguntza emanez, pertsona komunitatean gera dadin laguntzeko. Aztertutako hamar herrialdeetan, gobernuek beren gain hartzen dituzte etxeko arreta formalaren kostu gehienak, baina estaldura-maila nabarmen aldatzen da.
 • Familiakoek edo komunitateko beste pertsona batzuek etxean emandako zainketa informalak, normalean ordaindu gabeak. Zaiketan horrek finantza-kostu handia ekar diezaioke zaintzaileari, galdutako soldatei dagokienez, bai eta ekonomiari ere, oro har, produktibitateari eta hazkunde ekonomikoari dagokienez, langileen galera dela eta. 

Argitaratutako azterketan, iraupen luzeko zainketa-sistemen erronka komunetako bat ere agertzen da: zaintzaileen eskuragarritasuna, emakumeek lan-merkatuan duten parte-hartzea areagotzeak areagotuta. Beste erronka handia zainketa-lanak bere gain hartzen dituztenen gaikuntzan (eta ordainsarian, horrek inplikazio garrantzitsuak izan baititzake ematen den arretaren kalitatean) dago, eta alde nabarmenak ditu herrialdeen artean: adibidez, Danimarkan, laguntzaile batek bi urte baino gehiago bete behar ditu eskolatzean/prestakuntzan, eta kasu gehienetan, Estatu Batuetan, erizaintzako laguntzaileek 75 ordu baino ez dituzte izan behar.

Era berean, oso nabarmenak dira herrialde desberdinetan iraupen luzeko zainketen kostuari dagokionez dauden aldeak. Adibide gisa, Estatu Batuetako egoitza bateko logelaren batez besteko kostua aipa daiteke, urtean 100.000 dolar ingurukoa baita (herrialdean adineko pertsonen % 90 baino gehiago sartzea baino kostu handiagoa); etxeko arretarako, berriz, etxeko osasun-laguntzaile baten orduko batez besteko kostua 20 dolar baino handiagoa da (beraz, astean 40 orduz urte bakar batean kontratatzeak ia 45.000 dolar kostatuko luke, adineko pertsona gehienen diru-sarrerak baino zenbateko handiagoa). Hala, Alemaniaren, Danimarkaren, Japoniaren, Espainiaren eta Herbehereen kasuan, zerbitzu publiko unibertsalak dituzte, batez ere arreta-premietan zentratzen direnak (nahiz eta askotan koordainketak eskura dauden baliabideen arabera zehazten dituzten); Estatu Batuek, Ingalaterrak, Kanadak eta Italiak, berriz, laguntza premia eta baliabide ekonomiko erabilgarrietan jasotzeko aukera dute. Herrialde guztietan, sistema publikoen eskuzabaltasuna alde batera utzita, zainketa informalak zeregin garrantzitsua du, eta aldaketa handiagoa dago zainketa formaletako gastuaren zenbatekoan zaintza informaletan baino.

Nolanahi ere, iraupen luzeko zaintza-eredu bakoitzak Kanadan , Danimarkan eta Ingalaterran izan ditzakeen desberdintasunak gorabehera. Alemaniak , Italiak , Japoniak , Herbehereek , Singapurrek , Estatu Batuek eta Espainiak ezaugarri jakin batzuk dituzte:

 • Aztergai diren hamar herrialdeetan, biztanleria azkar zahartzen da, eta bereziki azkar hazten da adingabe-adinekoen artean (hau da, 85 urte edo gehiagoko pertsonen artean). Zahartze demografiko azkar hori iraupen luzeko zainketen gastu formalari buruzko estatistiketan islatzen da. Gaur egun, batez beste, BPGaren % 2,1 da, eta % 60 hazi da BPGaren proportzio gisa 2000. urtetik 2019. urtera bitarteko aldirako. Litekeena da hazkunde hori bizkortzen jarraitzea, adin handieneko pertsonen kopuruak gora egin ahala.
 • Iraupen luzeko zainketen beharra azkar handitzen da adinarekin eta desgaitasunarekin, eta ongizate-adierazleek, depresioak kasu, emaitza okerragoak erakusten dituzte.
 • Laguntza jasotzen duten adineko pertsonen gutxiengo bat baino ez dago zainketa formalen mende (hau da, erakunde bateko zainketen mende edo ordaindutako etxeko arretaren mende); aldiz, senideen edo ordaindu gabeko beste zaintzaile batzuen arreta informala da arretaren zatirik handiena. Horrek agerian uzten du garrantzitsua dela zainketa informalaren kostu inplizituak sartzea iraupen luzeko zainketek dakarten karga ekonomikoa ebaluatzean. 
 • Emakumeek ematen dituzte zainketa formal gehienak hamar herrialdeetan, baina generoen arteko arretaren banaketa zertxobait bidezkoagoa da zerbitzu informalak ematean zainketa formalak ematean baino. Emakumeek zainketa pertsonalak ematen jarraitzen dute. Zainketa horiek ordutegiei dagokienez malgutasun txikiagoa izan dezakete, eta, beraz, ematen dituztenei eskakizun handiagoak ezartzen dizkiete.
 • Herrialde guztietan, oso kalifikatuta dauden zaintzaile formalek ordainsari nahiko ona jasotzen dute, oro har, batez besteko soldataren maila berean edo gainetik, nahiz eta oso aldakuntza handia dagoen herrialdeen artean kualifikazio txikiko zaintzaileen ordainketan, Estatu Batuetako batez besteko soldataren erdia baino gutxiagoko soldatekin, eta Danimarkako eta Japoniako batez besteko soldataren hiru laurden baino gehiagoko soldatekin.
 • Laguntza publikorik gabe, iraupen luzeko zainketen kostuak herrialde bakoitzeko adineko pertsona gehienen finantza-bitartekoak gainditzen ditu. Are gehiago, herrialde gehienetan osasunaren eta ongizate ekonomikoaren arteko erlazioak esan nahi du iraupen luzeko zainketak behar izateko aukera gehien dituztenak direla aukera gutxien dutenak hori ahalbidetzeko eta haren kostua bere gain hartzeko.
 • Sektore publikoak jasaten du iraupen luzeko zainketa formalen kostuaren zatirik handiena. Estatu Batuetan ere, iraupen luzeko zainketa-sistema publikorik ez dutenez, aseguru publikoek kostuaren bi heren baino gehiago hartzen dute beren gain. Dauden antzekotasunak gorabehera, sektore publikoek beren gain hartzen dituzten kostuen proportzioa nabarmen aldatu da herrialde guztietan. Gainera, korrelazio positibo handia dago parte-hartze publikoaren eta iraupen luzeko zainketen guztizko gastuaren artean, BPGaren ehuneko gisa.
 • Aldaketa nabarmenak daude herrialdeen artean etxeko arreta formalaren enpleguari dagokionez versus erakundeetan emandako zainketen kasuan. Etxeko arretan egindako gastuaren proportzioa % 23koa da Espainian eta % 63koa Japonian. Egiaztatu da ez dagoela korrelaziorik etxeko arretaren gastuaren proportzioaren eta iraupen luzeko zainketen guztizko gastuaren artean: hau da, etxean zainketa formalak gehien bultzatzen dituzten herrialdeek ez dute, antza, adineko pertsonen egoitza-zentroetan arreta sustatzen dutenek baino gutxiago gastatzen. Lagineko bi herrialde zaharrenek (Japonia eta Alemania) bideratzen dute gastu-proportzio handiena etxeko arretako zerbitzuak ematera.
 • Arreta informalak iraupen luzeko zainketa guztien zati handi bat hartzen du bere baitan, eta zainketa informal horien kostua, jaso gabeko soldatei eta bestelako kostuei dagokienez; hala nola denbora galtzea eta aisialdirako aukerak;  iraupen luzeko zainketen benetako kostuaren edozein neurritan sartu behar dira, nahiz eta kontabilizazio ofizialetan ez agertu. Neurriek zaintzaileen denboraren balio osoa jaso beharko lukete, eta horrek ekarriko luke zainketa informala, gutxienez, iraupen luzeko zaintza guztien herena izatea aztertutako herrialde guztietan, aztertutako herrialdeetan batez beste ia % 50 izanik.

Gai honi buruz argibide gehiago behar izanez gero, ondorengo argitalpenaren edukietara jo dezakezu: Iraupen luzeko zainketak munduan (Long-Term Care around the World , University of Chicago Press, 2023), National Bureau of Economic Research deritzonak argiratatutakoa.