Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Zahartzaroko zainketa luzeetarako gizarte-babesa: eraginkortasuna eta pobrezia-arriskua murrizteko laguntza

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Oliveira Hashiguchi, T. and A. Llena-Nozal (2020), "The effectiveness of social protection for long-term care in old age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs?", OECD Health Working Papers, No. 117, OECD Publishing, 2020

Oliveira Hashiguchi, T. and A. Llena-Nozal (2020), "The effectiveness of social protection for long-term care in old age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs?", OECD Health Working Papers, No. 117, OECD Publishing, 2020

ELGAk, osasunari buruzko argitalpenen argitalpen artean, ekarpen bat argitaratu du zahartzaroko zainketa luzeen gizarte-babesaren eraginkortasunari buruz, eta horrek nola laguntzen duen pobrezia-arriskua murrizten. 

Narriadura fisikoa eta/edo kognitiboa zahartze-prozesuarekin dago lotuta gehienetan, baina ez beti. Horrek askotan narriadura funtzionala dakar, eta eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza behar izaten da (jantzi, garbitu, erosketak egin, janaria prestatu, etab.), iraupen luzeko zaintzak esaten zaionaren esparruan (Long-term care).

ELGAren, OMEren eta Eurostaten arabera (2017), iraupen luzeko zainketak arreta medikoko, erizaintzako, arreta pertsonaleko eta laguntzako zerbitzuak dira, jendeak erabiltzen dituenak mina eta sufrimendua arintzeko, eta/edo epe luzera mendekotasun-maila bat izatea aurreikusten dutenen kasuan osasun-egoeraren okertzea murrizteko edo kontrolatzeko Hala, txosten honetan, Tiago Cravo Oliveira Hashiguchii and Ana Llena-Nozali autoreek zaintza pertsonalak (eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako laguntzak), laguntza-zerbitzuak eta gizarte-jarduerak aztertzen dituzte, betiere sei hilabetetik gorako iraupena badute, eta erizaintzako zaintza teknikoetatik kanpo geratzen dira.

65 urtetik gorakoen mendekotasunari lotutako gizarte-kostuak zenbatesteko zailtasuna kontuan hartuta (askotan, ez dituzte zaintza informalaren aukera-kostuak kontuan hartzen), eta bereziki egoera txarrenean daudenen kasuan. Txosten honek zenbatespen berriak eskaintzen ditu, osoak eta nazioartean konparagarriak direnak, gizarte-babeseko sistema publikoen egokitasunari, ekitateari eta eraginkortasunari buruz ELGEko herrialdeetan eta Europar Batasuneko estatu kideetan zahartzaroan iraupen luzeko zainketak egiteko. 

Horretarako, egileek iraupen luzeko zainketen premiaren "kasu tipiko" batzuk erabiltzen dituzte konparagarritasuna bermatzeko – Larritasun-maila desberdinak eta premiak asetzeko modu desberdinak barne. Horrela, herrialdeen eta eskualdeen arteko aldaketak zehaztu ahal izango dira iraupen luzeko zaintza-zerbitzuen guztizko kostuei, estaldura publikoaren mailari, arretaren onuradunek beren gain hartzen dituzten kostuei (koordainketa moduan, adibidez) eta iraupen luzeko zainketen premia-egoerei lotutako pobrezia-arriskuei dagokienez. Era berean, txostenak iraupen luzeko zainketetarako gizarte-babes publikoa kuantifikatzen du, 2016-2019 aldirako datuetan oinarritutako premien, diru-sarreren eta aberastasun garbiaren hainbat agertokitan.

"Kasu tipikoak" egileek deskribatutako jardueretan oinarrituta formulatzen dituzte, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak eta jarduera instrumentalak garatzeko eta gizarte-jardueretarako laguntza-premiaren ordu kopuruaren arabera. Kasu horiek arretaren larritasun-maila desberdinak txikia, ertaina eta larria.  Eta premia horiek asetzeko modu desberdinak –etxeko arreta profesionala, arreta informala eta arreta instituzionala – hartzen dituzte barnean. Ondorioz, txostenak zaintza profesionalen bi ingurune soilik hartzen ditu kontuan, hau da, etxea eta erakundeak, baina ez ditu barne hartzen bitarteko zaintzen edo zaintza komunitarioen beste ingurune batzuk: haurtzaindegiak, eguneko-zentroak eta abar.

Txosten horren arabera, iraupen luzeko zainketek dakartzaten finantza-erronkak ezar daitezke epe luzeko premiak dituen pertsona batek gizarte-babes publikorik gabeko egoera batean bere premiak asetzeko arreta profesionaleko zerbitzuak eskuratu beharko balitu aurre egin beharko liokeen guztizko kostuari erreparatzen zaionean. Horrela, hainbat herrialdetako iraupen luzeko zainketen guztizko kostuak aurkezten dituzte egileek, herrialde bakoitzeko ordezkariei zuzendutako galdetegi baten bidez bilduta. Beraz, arretaren kostuan, espezietan emandako edozein zerbitzuren balioa sartzen da, eguneroko bizitzako jarduerak, eguneroko bizitzako jarduera instrumentalak eta gizarte-premiak gauzatzeko mugetarako laguntza gisa.

Txosten honen ondorio garrantzitsuenetako batzuek azpimarratzen dutenez, gizarte-babeseko sistema publikorik ezean:

  • Iraupen luzeko zaintzak jasotzearen guztizko kostuak oso handiak izan daitezke, eta adineko pertsona baten diru-sarreren kopuru esanguratsua xurgatu. Txosten horren arabera, beharrizan larriak dituen pertsona batentzat, eta astean guztira 41,25 orduko arreta behar duenak, iraupen luzeko zainketen guztizko kostuak erretiratuen edo adinekoen batez besteko diru-sarrera erabilgarria baino 1-6 aldiz handiagoak dira, herrialdearen, eskualdearen edo udalerriaren arabera.
  • Diru-sarrera txikieneko taldeek ezgaitasun-arrisku handiagoa dute iraupen luzeko zaintza-zerbitzuen guztizko kostuei beren diru-sarrerekin soilik aurre egiteko. Gainera, litekeena da iraupen luzeko zaintza gehiago behar izatea, kontrako atal aberatsenekin alderatuta.
  • Herrialdeek, eskualdeek eta udalerriek babes publikoko maila oso heterogeneoak ematen dituzte zaintza formalaren eta informalaren konbinazio desberdinetarako, eta zaintzaile informala zaintzaren onuradunaren ezkontidea edo haren seme-alaba heldua den kontuan hartuta. Espainian, adibidez, babes publikoaren maila bera egongo litzateke zaintza formalaren eta informalaren edozein konbinaziotarako, bai eta zaintzaile informala aukeratzeko ere. Hala ere, Flandrian (Belgika), laguntza publikoa nabarmen aldatzen da zaintzaile informala seme-alaba heldu bat edo ezkontide bat den eta zenbat eta zer arreta-mota ematen duten kontuan hartuta.

Azken batean, zahartzaroko iraupen luzeko zainketen guztizko kostuekiko gizarte-babes publikoaren gutxi gorabeherako maila asko aldatzen da ELGAko eta Europar Batasuneko herrialdeen artean, eta premia larriei arreta ematea, baita laguntza publikoaren ondoren ere, garestiegia izan daiteke 65 urtetik gorakoentzat.  Gainera, pertsonek beren gain hartu beharreko kostuak asko alda daitezke iraupen luzeko zaintza-premien larritasunak eboluzionatzen duen heinean.

Azterlanetik ondorioztatzen da herrialde guztiek formula desberdinak aplikatzen dituztela epe luzeko zainketen finantzaketa-kostuak hartzaileekin partekatzeko. Hau da, pertsonek  beraien finantzaketan laguntzen dute,  zerbitzuen  koordainketa jakin baten bidez.

Egileen iritziz, gizarte-babes publikoa eraginkorra da, ongizatearen onurak eta pobreziaren murrizketa eta kalteberatasun ekonomikoa gutxieneko kostura iristen baitira altxorrarentzat. Eta eraginkortasuna zehazteko, pobreziaren murrizketa eta gizarte-babes publikoaren guztizko kostuak alderatzen dira.

Hala ere, kalkulu hori ezin da egin herrialde askotan; izan ere, datuak ez daude eskuragarri iraupen luzeko zainketen programa eta eskema espezifikoen kostuei buruz, programa eta eskema horien onuradun kopuruari buruz, eta onuradunen diru-sarrera eta aberastasun garbiari buruz.

Txosten honetan erabilitako eredua hainbat politika eta agertokiren eragina frogatzeko erabil daiteke, hala nola onura berri bat edo iraupen luzeko zainketen eskema bat sartzeko, edo erabilitako arauak aldatzeko onura edo iraupen luzeko zainketen eskema espezifiko batengatik. Izan ere, politika berriek iraupen luzeko zainketei lotutako pobrezia-arriskuan duten eragina ez ezik, politika eta erreforma horien banaketa-ondorioak ere kalkula daitezke.

Azken batean, txosten honek zahartzaroko iraupen luzeko zainketetarako gizarte-babes publikoaren eraginkortasuna (hau da, sarbidea, egokitasuna, ekitatea eta efizientzia) neurtzeko, kuantifikatzeko eta hobetzeko oinarri bat ematen du.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, txosten hau kontsultatu: “Gizarte-babesaren eraginkortasuna zahartzaroko iraupen luzeko zaintzetarako. Gizarte-babesak murrizten al du zaintza-premiei lotutako pobrezia-arriskua?" (The effectiveness of social protection for long-term care in old age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs?), ELGAk argitaratua 2020 urtean.