Segurtasun Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Segurtasun Sailburuordetzari dagokio Segurtasun Sailari esleitzen zaizkion egitekoak betetzea honako arlo hauetan:
  • pertsona eta ondasunen segurtasuna eta herritarren segurtasuna
  • udaltzaingoen koordinazioa
  • segurtasun pribatua
  • babes zibila eta larrialdiak
  • meteorologia
  • trafikoa eta bide-segurtasuna
  • ausazko jokoen eta ikuskizun zein jolas-jardueren erregimena
 2. Ertzaintzari dagokionez, honako hauek dagozkio Segurtasuneko sailburuordeari, betiere sailburuaren zuzendaritzapean:
  1. Ertzaintzaren zuzeneko agintaritza, eta haren unitateen eta polizia-zerbitzuen zuzendaritza, ikuskaritza eta koordinazioa.
  2. Ertzaintzaren antolaketa orokorra planifikatu eta ebaluatzea, haren plantilla egitea eta langile-beharrak zehaztea, hautaketa- eta prestakuntza-prozesuak bideratzeko.
  3. Ertzaintzako kideek bete beharreko polizia-zerbitzu publikoari buruzko jarraibideak ematea.
  4. Ertzaintzako langileen izendapen askeko lanpostuak betetzeko deialdia egitea eta espedienteak ebaztea, dela sistema horren bidez egiten bada dela zerbitzu eginkizunaren bidez egiten bada. Era berean, izendapen horiek errebokatzea.
  5. Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun edo zuridun dominak ematea.
  6. Diziplina-ahala erabiltzea Ertzaintzako langileei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen diziplina-araubidean aurreikusitakoaren arabera.
  7. Segurtasun-arloan arduradun diren beste agintaritza eta erakunde batzuekiko lankidetza sustatzea, eta autonomia-erkidegoaren aldetik koordinazio-irizpide orokorrak ezartzea nazioarteko lankidetzako organismo ofizialekin eta polizia kidegoekin.
 3. Segurtasun publikoaren arloko agintaritza den aldetik, honako hauek dagozkio:
  1. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra egitea.
  2. Honako hauek baimentzea: udalerrien arteko lankidetza-hitzarmenak (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 48. artikulua), eta udalerriak polizia-zerbitzuak emateko elkartzea.
  3. Pertsonen, eraikinen, instalazioen, jardueren eta interes bereziko objektuen segurtasuna planifikatzea eta koordinatzea, neurriak hartzea proposatuz.
  4. Autonomia-erkidegoko erakunde komunen eraikin eta instalazio publikoetan babes- eta segurtasun-neurrien ezarpena ebaztea eta organo edo erakunde publikoetan segurtasun-neurrien ezarpena proposatzea eta adostea, horiek menpekoak dituzten erakundeekin aldez aurretik adostuta.
  5. Interes publikokoa denean, mehatxua edo jazarpena jasaten duten pertsona edo erakundeak babesteko zerbitzua planifikatzea eta koordinatzea, bai polizia-zerbitzu publikoaren bitartez, bai berariaz horretarako kontratatutako segurtasun-zerbitzu pribatuak erabiliz, horretarako beharrezkoak diren jarraibideak emanez.
  6. Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko Lege Organikoak autonomia erkidegoari aitortzen dizkion eskumenak erabiltzea, baldin eta eskumenok berariaz beste organo batzuei eman ez bazaizkie.
  7. EAEko poliziak bideokamerak instalatzeko baimena ematea, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena garatzen duen uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuan aurreikusitako kasuetan.
  8. Segurtasun pribatuaren arloan, lankidetza-mekanismoak eta -prozedurak ezartzea Ertzaintzaren eta segurtasun pribatuaren sektorearen artean; jarduketa nabarmenak ohorezko aipamenekin saritzea, eta, era berean, segurtasun pribatuari buruzko legeriaren arau-hauste oso astunengatik zehapenak ezartzea, beste organo batzuei esleitu ez bazaizkie.
  9. Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) zuzendaritza eta erantzukizun gorena; halaber, zentro horrek gordetzen dituen fitxategien eta datuen tratamendu jardueren arduraduna izango da.
 4. Babes zibilaren eta larrialdien esparruan, sektoreko ordenamendu juridikoak ematen dizkion egitekoak burutu behar ditu, horien kudeaketari eta zehatzeko ahala erabiltzeari dagokienez.
 5. Ausazko jokoekin, ikuskizunekin eta jolas-jarduerekin lotutako arauak aplikatzearen esparruan, zehapen-ahala erabiltzea dagokio, sektoreko ordenamendu juridikoak horretarako ahalmena ematen badio. Halaber, kirol-ikuskizunetan egon daitekeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziarekin lotuta estatuko legeriari eginiko arau-hauste oso astunengatik zehazpenak jartzea dagokio, 360.000 eurora arteko isunak direnean; kirol ikuskizunak antolatzeko desgaitzeko edo kirol-esparrua gehienez urtebetez ixteko zehapenak ematea ere badagokio, bai eta gehienez hiru urtez kirol esparrura sartzeko debekua ezartzea ere.

Saileko Sailburuordetzak guztientzako eginkizun orokorrak

Sailburuordetza bakoitzaren arduraduna sailburuordea izango da, zeina hierarkian zuzenean sailburuaren menpe egongo baita. Titularrei hauek dagozkie:

 1. Sailburuordetzak zuzendaritza bakoitzarentzat dituen kudeaketa publikoko politikak definitzea.
 2. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 3. Eragin soziala aztertzea eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuen beharrezko aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzaren jarduerak nahiz zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren menpeko gainerako administrazio-organo eta -unitateenak zuzendu, koordinatu, bultzatu eta ikuskatzea.
 5. Saileko sailburuari jardun-politika eta laguntza teknikoko proposamenak prestatzea, esleituak dituen egitekoen esparruan.
 6. Gaiaren arabera estatuaren, autonomia erkidegoen, foru aldundien eta toki erakunde eskudunen organoekin harremanak izatea.
 7. Sailaren eskumeneko arloetan eta sailaren izenean bera izango da harremanetarako organoa, baita arlo material horren inguruan sortutako sailen arteko koordinazio-organoen arteko harremanetarako organoa ere.
 8. Sailburuordetzaren antolamendu operatiboa proposatzea, zuzendaritzetan eta administrazio-unitateetan antolatuta, ezarrita dauden antolamendu-irizpideekin bat.
 9. Gainerako sailburuordetzekin lankidetzan jardutea, proiektu edo prozedura batean batek baino gehiagok esku hartu behar duenean, Jaurlaritzaren jardun politikoaren eta administratiboaren koherentziari eusteko, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren koordinazio-jardun orokorra.
 10. Azterlanak eta txostenak egitea, eta azterlan-txosten horiek aztertzea bere eskumenen esparruan.
 11. Indarrean dagoen legerian aurreikusten diren kasuetan, errekurtsoak ebaztea.
 12. Bere jardun arloan, hizkuntza normalkuntzaren erantzukizuna bere gain hartzea eta euskararen erabilera bultzatzea zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza moduan bere eskumeneko esparruetan, Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako Euskararen Agenda Estrategikoan ezarritakoarekin bat.
 13. Bere Sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 14. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak esleitzen dien beste edozein egiteko eta, orokorrean, sailburuordeei esleitzen zaizkien ohiko egitekoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Rodrigo Gartzia Azurmendi
Segurtasun sailburuordea

Segurtasun Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Segurtasun Sailburuordetzari dagokio Segurtasun Sailari esleitzen zaizkion egitekoak betetzea honako arlo hauetan:
  • pertsona eta ondasunen segurtasuna eta herritarren segurtasuna
  • udaltzaingoen koordinazioa
  • segurtasun pribatua
  • babes zibila eta larrialdiak
  • meteorologia
  • trafikoa eta bide-segurtasuna
  • ausazko jokoen eta ikuskizun zein jolas-jardueren erregimena
 2. Ertzaintzari dagokionez, honako hauek dagozkio Segurtasuneko sailburuordeari, betiere sailburuaren zuzendaritzapean:
  1. Ertzaintzaren zuzeneko agintaritza, eta haren unitateen eta polizia-zerbitzuen zuzendaritza, ikuskaritza eta koordinazioa.
  2. Ertzaintzaren antolaketa orokorra planifikatu eta ebaluatzea, haren plantilla egitea eta langile-beharrak zehaztea, hautaketa- eta prestakuntza-prozesuak bideratzeko.
  3. Ertzaintzako kideek bete beharreko polizia-zerbitzu publikoari buruzko jarraibideak ematea.
  4. Ertzaintzako langileen izendapen askeko lanpostuak betetzeko deialdia egitea eta espedienteak ebaztea, dela sistema horren bidez egiten bada dela zerbitzu eginkizunaren bidez egiten bada. Era berean, izendapen horiek errebokatzea.
  5. Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun edo zuridun dominak ematea.
  6. Diziplina-ahala erabiltzea Ertzaintzako langileei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen diziplina-araubidean aurreikusitakoaren arabera.
  7. Segurtasun-arloan arduradun diren beste agintaritza eta erakunde batzuekiko lankidetza sustatzea, eta autonomia-erkidegoaren aldetik koordinazio-irizpide orokorrak ezartzea nazioarteko lankidetzako organismo ofizialekin eta polizia kidegoekin.
 3. Segurtasun publikoaren arloko agintaritza den aldetik, honako hauek dagozkio:
  1. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra egitea.
  2. Honako hauek baimentzea: udalerrien arteko lankidetza-hitzarmenak (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 48. artikulua), eta udalerriak polizia-zerbitzuak emateko elkartzea.
  3. Pertsonen, eraikinen, instalazioen, jardueren eta interes bereziko objektuen segurtasuna planifikatzea eta koordinatzea, neurriak hartzea proposatuz.
  4. Autonomia-erkidegoko erakunde komunen eraikin eta instalazio publikoetan babes- eta segurtasun-neurrien ezarpena ebaztea eta organo edo erakunde publikoetan segurtasun-neurrien ezarpena proposatzea eta adostea, horiek menpekoak dituzten erakundeekin aldez aurretik adostuta.
  5. Interes publikokoa denean, mehatxua edo jazarpena jasaten duten pertsona edo erakundeak babesteko zerbitzua planifikatzea eta koordinatzea, bai polizia-zerbitzu publikoaren bitartez, bai berariaz horretarako kontratatutako segurtasun-zerbitzu pribatuak erabiliz, horretarako beharrezkoak diren jarraibideak emanez.
  6. Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko Lege Organikoak autonomia erkidegoari aitortzen dizkion eskumenak erabiltzea, baldin eta eskumenok berariaz beste organo batzuei eman ez bazaizkie.
  7. EAEko poliziak bideokamerak instalatzeko baimena ematea, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena garatzen duen uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuan aurreikusitako kasuetan.
  8. Segurtasun pribatuaren arloan, lankidetza-mekanismoak eta -prozedurak ezartzea Ertzaintzaren eta segurtasun pribatuaren sektorearen artean; jarduketa nabarmenak ohorezko aipamenekin saritzea, eta, era berean, segurtasun pribatuari buruzko legeriaren arau-hauste oso astunengatik zehapenak ezartzea, beste organo batzuei esleitu ez bazaizkie.
  9. Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) zuzendaritza eta erantzukizun gorena; halaber, zentro horrek gordetzen dituen fitxategien eta datuen tratamendu jardueren arduraduna izango da.
 4. Babes zibilaren eta larrialdien esparruan, sektoreko ordenamendu juridikoak ematen dizkion egitekoak burutu behar ditu, horien kudeaketari eta zehatzeko ahala erabiltzeari dagokienez.
 5. Ausazko jokoekin, ikuskizunekin eta jolas-jarduerekin lotutako arauak aplikatzearen esparruan, zehapen-ahala erabiltzea dagokio, sektoreko ordenamendu juridikoak horretarako ahalmena ematen badio. Halaber, kirol-ikuskizunetan egon daitekeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziarekin lotuta estatuko legeriari eginiko arau-hauste oso astunengatik zehazpenak jartzea dagokio, 360.000 eurora arteko isunak direnean; kirol ikuskizunak antolatzeko desgaitzeko edo kirol-esparrua gehienez urtebetez ixteko zehapenak ematea ere badagokio, bai eta gehienez hiru urtez kirol esparrura sartzeko debekua ezartzea ere.

Saileko Sailburuordetzak guztientzako eginkizun orokorrak

Sailburuordetza bakoitzaren arduraduna sailburuordea izango da, zeina hierarkian zuzenean sailburuaren menpe egongo baita. Titularrei hauek dagozkie:

 1. Sailburuordetzak zuzendaritza bakoitzarentzat dituen kudeaketa publikoko politikak definitzea.
 2. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 3. Eragin soziala aztertzea eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuen beharrezko aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzaren jarduerak nahiz zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren menpeko gainerako administrazio-organo eta -unitateenak zuzendu, koordinatu, bultzatu eta ikuskatzea.
 5. Saileko sailburuari jardun-politika eta laguntza teknikoko proposamenak prestatzea, esleituak dituen egitekoen esparruan.
 6. Gaiaren arabera estatuaren, autonomia erkidegoen, foru aldundien eta toki erakunde eskudunen organoekin harremanak izatea.
 7. Sailaren eskumeneko arloetan eta sailaren izenean bera izango da harremanetarako organoa, baita arlo material horren inguruan sortutako sailen arteko koordinazio-organoen arteko harremanetarako organoa ere.
 8. Sailburuordetzaren antolamendu operatiboa proposatzea, zuzendaritzetan eta administrazio-unitateetan antolatuta, ezarrita dauden antolamendu-irizpideekin bat.
 9. Gainerako sailburuordetzekin lankidetzan jardutea, proiektu edo prozedura batean batek baino gehiagok esku hartu behar duenean, Jaurlaritzaren jardun politikoaren eta administratiboaren koherentziari eusteko, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren koordinazio-jardun orokorra.
 10. Azterlanak eta txostenak egitea, eta azterlan-txosten horiek aztertzea bere eskumenen esparruan.
 11. Indarrean dagoen legerian aurreikusten diren kasuetan, errekurtsoak ebaztea.
 12. Bere jardun arloan, hizkuntza normalkuntzaren erantzukizuna bere gain hartzea eta euskararen erabilera bultzatzea zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza moduan bere eskumeneko esparruetan, Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako Euskararen Agenda Estrategikoan ezarritakoarekin bat.
 13. Bere Sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 14. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak esleitzen dien beste edozein egiteko eta, orokorrean, sailburuordeei esleitzen zaizkien ohiko egitekoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Rodrigo Gartzia Azurmendi
Segurtasun sailburuordea