Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

67. zk., 2014ko apirilaren 7a, astelehena

N.º 67, lunes 7 de abril de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
1614
1614

46/2014 DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide-Heziketako Ikastetxe Bateratuak arautzen dituena.

DECRETO 46/2014, de 1 de abril, de regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Koalifikazioen eta Lanbide Heziketaren ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren helburua da lanbide heziketako sistema bateratu bat antolatzea. Sistema horrek hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketaren eta enplegurako lanbide-heziketaren eskaintza bideratu behar du, besteak beste, bi tresna hauen inguruan: batetik, Lanbide Koalifikazioen Katalogo Nazionala, zeina jardun profesionalerako eskatzen diren gaitasunen erreferente komuna baita; eta, bestetik, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak, zeinek hezkuntza-administrazioak ematen dituen lanbide-heziketako tituluak eta lan-administrazioak ematen dituen profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko irakaskuntzak eskainiko baitituzte.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional tiene por objetivo la ordenación de un sistema integrado de formación profesional que articule la oferta de la formación profesional del sistema educativo y de la formación profesional para el empleo en torno, entre otros, a dos instrumentos: el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que se constituye en referente común de las competencias requeridas para el desempeño profesional, y los Centros Integrados de Formación Profesional, que ofertarán las enseñanzas conducentes a los títulos de formación profesional expedidos por la administración educativa y a los certificados de profesionalidad expedidos por la administración laboral.

Aipatu legearen 11. artikuluaren 6. paragrafoan ezarritakoa garatzeko, azaroaren 23ko 223/2004 Dekretuak lanbide-heziketako ikastetxe bateratuaren figura arautu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-administrazioaren eremuan, eta ikastetxe horiek izan behar dituzten helburuak, eginkizunak eta gutxieneko betekizunak ezarri zituen.

En desarrollo de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 11 de la citada Ley, el Decreto 223/2004, de 23 de noviembre, reguló en el ámbito de la administración educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco la figura de Centro Integrado de Formación Profesional, estableciendo los fines, funciones y los requisitos mínimos que deben cumplir dichos centros.

Aipatu dekretua indarrean jarri eta gero, abenduaren 23ko 1558/2005 Dekretua onartu zen. Dekretu horrek lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen oinarrizko betekizunak arautzen ditu, Autonomia Erkidegoen Administrazioek garatu beharrekoak, eta marko bat ezartzen du, ahalbidetuko duena hezkuntzaren eta lanaren arloan eskumena duten sailek lanbide-heziketako eskaintza bateratu bat euren artean kudeatzea; zehazki, lanbide-heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko eskaintza bat.

Con posterioridad a la entrada en vigor del mencionado decreto, el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, regula los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional, que deben ser desarrollados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y establece un marco que permite la gestión compartida de los departamentos con competencia en materia educativa y laboral de una oferta integral de formación profesional, conducente tanto a títulos de formación profesional como a certificados de profesionalidad.

Lanbide-heziketa (bai hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketa, bai enplegurako lanbide-heziketa) antolatzeko eman diren geroko xedapen orokorrek ere lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak sortzea aurreikusi dute. Xedapen orokor horiek indarrean jarraitzen dute, eta hauek dira: maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa; martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua, enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duena; eta uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua, hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. Halaber, lan-eskarmentu bidez eskuratutako lanbide- gaitasunak aitortzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak, aitorpen hori egiteko prozedura eta baldintzak ezartzen ditu, eta aitorpen hori da, hain zuzen ere, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuei esleitutako egitekoen funtsezko alderdi bat.

Por su parte, las disposiciones generales que, posteriormente, han ordenado la formación profesional, tanto la formación profesional del sistema educativo como la formación profesional para el empleo, actualmente en vigor, esto es, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, prevén, asimismo, la creación de los centros integrados de formación profesional. Así mismo, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece el procedimiento y los requisitos para este reconocimiento, que forma parte sustancial de los cometidos asignados a los centros integrados de formación profesional.

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako lanbide-heziketako planetan azpimarratzen da ezen lanbide-heziketako sistema bateratuaren oinarrizko ezaugarrietako bat dela lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatuen sare bat garatzea. Sare horren prestakuntza-eskaintzan sartu behar da, hain zuzen ere, langile eta langabeei eskainiko zaiena.

De igual forma, los diferentes planes de Formación Profesional aprobados por el Consejo del Gobierno Vasco, subrayan como uno de los rasgos esenciales del sistema integrado de formación profesional el desarrollo de una red de centros públicos y privados de formación profesional que incorpore en su oferta formativa la dirigida a personas trabajadoras o desempleadas.

Azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen zituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizun eta zerbitzuak. Bada, errege-dekretu horrek ahalbidetu du Euskal Autonomia Erkidegoak enplegurako lanbide-heziketaren arloko politiken kudeaketa bere egitea.

Asimismo, el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, ha posibilitado a la Comunidad Autónoma del País Vasco asumir la gestión de las políticas en materia de formación profesional para el empleo.

Azkenik, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko 1/2013 Legearen, urriaren 10eko II. Kapituluan, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak definitzen dira, eta ikastetxe horiek izan behar dituzten prestakuntza-eskaintzak zeintzuk diren eta zein motatako ikastetxeak izan daitezkeen ikastetxe bateratu adierazten du. Halaber, lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen autonomia-esparrua adierazten da, hots, ikastetxe horiek autonomia bat izango dutela antolamenduari, pedagogiari eta ekonomiaren eta langileen kudeaketari dagokionez, betiere, Eusko Jaurlaritzak ezartzen duenaren arabera.

Finalmente, la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en su capítulo II, define también los centros integrados de formación profesional, indica las ofertas formativas que deben incluir y la tipología de centros que pueden integrarse como tales. Así mismo se indica el marco de autonomía de los centros públicos integrados de formación profesional, señalando que dichos centros dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Vasco.

Horretarako, beharrezkoa da berriro arautzea lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen figura: ikastetxe horiek herritarren eta produkzio-sektorearen zerbitzura dauden instituzio gisa eratu behar dira, eta lagundu egin behar dute pertsonen koalifikazioan eta birkoalifikazioan, kontuan hartuta bizialdi osoko ikaskuntza pertsonen eskubide bat dela, eta botere publikoek bermatu egin behar dutela.

Para ello, es necesaria una nueva regulación de la figura de los centros integrados de formación profesional, que permita configurar dichos centros como unas instituciones al servicio de la ciudadanía y del sector productivo, que contribuyan a la cualificación y recualificación de las personas, desde la consideración de que la formación a lo largo de la vida es un derecho de las personas que los poderes públicos deben asegurar.

8/2013 Dekretuak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari ematen dio enplegurako lanbide-heziketaren azpisistemaren gaineko eskumena, enplegu-politikari dagozkion funtzioen barruan (8/2013 Dekretua, martxoaren 1ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen dekretua aldatzen duena). Azpisistema hori Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin batera landuko da; izan ere, sailburuordetza horrek du ardura lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta jarraibideak ezartzeko, eta, hartara, bizitzan zehar koalifikazioak eskuratzea edo emendatzea ahalbidetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan (betiere, zerbitzu horren erantzukizunen barruan).

El Decreto 8/2013, de 1 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, dentro de las funciones relativas a la política de empleo, la competencia sobre el subsistema de formación profesional para el empleo, subsistema que se trabajará con la Viceconsejería de Formación Profesional que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la Formación Profesional en su conjunto que conlleve adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de la vida, con la colaboración desde sus responsabilidades de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bestalde, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak sail honen esku uzten du lanbide-heziketaren arloko plangintza estrategikoa, diseinua eta jarraibideak ezartzea, bizitzan zehar koalifikazioak eskuratzea edo emendatzea ahalbidetzeko.

Por su parte, el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, atribuye a este Departamento la planificación estratégica, el diseño y las directrices en materia de formación profesional, que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de la vida.

Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak, xedapen honen eta 1558/2005 Errege Dekretuaren arabera, ikasleen, langileen edo langabeen prestakuntza-premia aldakorrei erantzuteko gai diren instituzio gisa ulertu behar dira, eta gai izan behar dute, halaber, hainbat zerbitzu eta jarduera eskaintzeko, hain zuzen ere, zerikusia dutenak prestakuntzarekin, informazio eta orientazioarekin, lan-eskarmentu bidez edo prestakuntza-bide ez formalak medio lortutako lanbide-gaitasunen ebaluazio edo akreditazioekin, eta, oro har, enplegagarritasuna eta herritarrek ekiteko eta berritzeko duten gaitasuna hobetzearekin.

Los centros integrados de formación profesional se conciben en esta norma, al igual que en el Real Decreto 1558/2005 que desarrolla, como unas instituciones capaces de responder a las necesidades cambiantes de formación de las personas, sean éstas estudiantes, trabajadores o desempleados, y de ofrecer una diversidad de servicios y acciones relacionados con la formación, la información y orientación, la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación y, en general, la mejora de la empleabilidad y de la capacidad de emprender y de innovar de la ciudadanía.

Era berean, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek euren inguruko produkzio- eta prestakuntza-sektorea orientatzeko erreferenteak izan nahi dute, lanbide-heziketako eskaintzak egin nahi dituzte, eta eskuragarri dauden giza-baliabideak eta materialak optimizatu nahi dituzte.

De igual forma, los centros integrados de formación profesional pretenden ser unos referentes orientadores para el sector productivo y formativo de su entorno, facilitar las ofertas de formación profesional y optimizar los recursos humanos y materiales disponibles.

Helburu horiek lortzeko, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek ezinbesteko dituzte honako hauek guztiak: antolamenduari dagokion autonomia eta malgutasuna; prestakuntza-eskaintza programatzeko moldaerraztasuna; eta lan-munduko prestakuntza-premia aldakorrei erantzuteko gaitasuna (aldaketa azkarren ondoriozko premiak, hots, aldaketa teknologikoen, materialen eta antolamenduzkoen ondoriozkoak). Horretarako, araudi bat behar dute, zerbitzuak eraginkortasunez, autonomoki, malgutasunez eta kalitatez ematea bermatuko duena. Halaber, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek, euren helburuak behar bezala lortze aldera, ziurtatu egin behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-eragilerik garrantzitsuenen parte-hartzea.

Al objeto de alcanzar estos fines, los centros integrados de formación profesional deben tener autonomía y flexibilidad organizativa, versatilidad en la programación de su oferta formativa, y capacidad de respuesta a las necesidades formativas cambiantes del mundo laboral, derivadas de las rápidas mutaciones tecnológicas, organizativas y materiales. Para ello, requieren de una regulación que garantice una prestación de servicios eficiente, autónoma, flexible y de calidad. Asimismo, para el adecuado cumplimiento de sus fines, los centros integrados de formación profesional deben asegurar la participación de los agentes sociales más representativos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honek alderdi hauek barne hartzen ditu, besteak beste: lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen definizioa, tipologia, helburuak, eginkizunak, betekizunak, eraketa, autonomia, plangintza, antolamendu-eredua eta irakasleriari dagozkion alderdiak.

En este Decreto se abordan, entre otras cuestiones, la definición, tipología, fines, funciones, requisitos, creación, autonomía, planificación, modelo organizativo y aspectos relativos al profesorado de los centros integrados de formación profesional.

Ondorioz, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailburuak eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuak eta batera egindako proposamenez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari entzun ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko apirilaren 1ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales y de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, oído el Consejo Vasco de Formación Profesional, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebraba el día 1 de abril de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak arautzea, Koalifikazioen eta Lanbide Heziketaren ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren esparruan.

El objeto del presente Decreto es la regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional.

2. artikulua.– Definizioa.

Artículo 2.– Definición.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak dira, dekretu honetan ezarritako baldintza guztiak betetzeaz gain, Lanbide Koalifikazioen Katalogo Nazionaleko prestakuntza-eskaintza guztiak dituztenak. Prestakuntza-eskaintza horiek izango dira, hain zuzen ere, baimenduta dituzten lanbide-familia edo -arloei dagozkien eta horrela sortuak edo baimenduak izan diren lanbide-heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutakoak.

1.– Son centros integrados de formación profesional aquellos que, reuniendo los requisitos establecidos en este decreto, impartan todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales conducentes a títulos de formación profesional y a certificados de profesionalidad propios de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas y que hayan sido creados o autorizados como tales.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek euren prestakuntza-jardueretan sartuko dituzten irakaskuntzak hauek izango dira: hasierako lanbide-heziketari dagozkionak, langileen laneratzeko eta birlaneratzeko ekintzei dagozkienak, eta bizialdi osoko ikaskuntzari dagozkionak, lanean dabilen langileriarentzat direnak.

2.– Los centros integrados de formación profesional incluirán en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de las personas trabajadoras y las de aprendizaje a lo largo de la vida dirigidas a la población trabajadora ocupada.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek, baimenduta dituzten lanbide-familia edo -arloei dagozkien prestakuntza-eskaintzaz gain, lanbide-informazio eta -orientazioko zerbitzuak ere eskainiko dituzte, eta, hala badagokio, berariazko araudian zehazten denaren arabera, baita beste ikaskuntza ez formal batzuen bidez edo lan-eskarmentuaren bidez –koalifikazioen eta lanbide-heziketaren sistema nazionalaren esparruan– lortutako gaitasuna ebaluatzeko zerbitzuak eta kalitatezko prestakuntza, enplegagarritasuna, berrikuntza eta ekintzailetza sustatzen duten beste zerbitzu batzuk ere.

3.– Además de las ofertas formativas propias de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, los centros integrados de formación profesional incorporarán, asimismo, servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso y de acuerdo con lo que se determine en la normativa específica, de evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral en el marco del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, y otros que fomenten la formación de calidad, la empleabilidad, la innovación y el emprendizaje.

3. artikulua.– Prestakuntza-eskaintza.

Artículo 3.– Oferta formativa.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketaren eta enplegurako lanbide-heziketaren araudian aurreikusitako prestakuntza-eskaintza egingo dute.

1.– Los centros integrados de formación profesional realizarán la oferta formativa prevista en la normativa que ordena la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek hasierako lanbide-heziketako irakaskuntzak (erdi eta goi-mailakoak) eta enplegurako lanbide-heziketako irakaskuntzak emango dituzte, betiere, Lanbide Heziketako Sailburuordetzak zehaztutako gutxieneko lanbide-familia kopuru bati lotuta. Nolanahi ere, ematen dituzten lanbide-familien izaera berezia edo dagokion produkzio-sektorearen berezitasuna dela-eta, baimendu ahal izango dira gutxieneko kopuru hori betetzen ez duten ikastetxe bateratuak ere, justifikatuta.

2.– Los centros integrados de formación profesional impartirán enseñanzas de formación profesional inicial de grado medio y superior y formación profesional para el empleo asociadas a un número mínimo de familias profesionales que determine la Viceconsejería de Formación Profesional. No obstante, por razón de la naturaleza singular de las familias profesionales que impartan o por la especificidad del sector productivo que atiendan, podrán autorizarse de manera justificada centros integrados que no cumplan dicho número mínimo.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek ezingo dituzte eman hezkuntza-sistemako lanbide-heziketakoak ez diren hezkuntza-sistemako irakaskuntzak.

3.– Los centros integrados de formación profesional no podrán impartir enseñanzas del sistema educativo distintas de las de formación profesional.

4. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratu motak.

Artículo 4.– Tipos de Centros Integrados de Formación Profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak publikoak edo pribatuak izan daitezke.

1.– Los centros integrados de formación profesional podrán ser públicos o privados.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa titular duten ikastetxeak. Honako hauen menpe egon daitezke:

2.– Son centros integrados de formación profesional públicos aquellos cuyo titular sea la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Podrán depender:

a) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpe, dagokion organo eskudunaren bidez.

a) Del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, a través del órgano competente.

b) Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren menpe, dagokion organo eskudunaren bidez. Ikastetxe horiek, hasierako lanbide-heziketaren irakaskuntzei dagokienez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxe publiko bateratu bati atxikiko zaizkio.

b) Del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a través del órgano competente. Estos centros serán adscritos a un centro integrado público dependiente del departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en lo que respecta a las enseñanzas de Formación Profesional Inicial.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari lotuta edo haren menpe dauden beste sail edo erakunde publiko batzuen menpe. Ikastetxe horiek, hasierako lanbide-heziketaren irakaskuntzei dagokienez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxe publiko bateratu bati atxikiko zaizkio.

c) De otros Departamentos u organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estos centros serán adscritos a un centro integrado público dependiente del departamento de Educación, política Lingüística y Cultura en lo que respecta a las enseñanzas de Formación Profesional Inicial.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuak dira izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko bat titular dutenak. Ikastetxe horiek, hasierako lanbide-heziketaren irakaskuntzei dagokienez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxe publiko bateratu bati atxikiko zaizkio.

3.– Son centros integrados de formación profesional privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. Estos centros serán adscritos a un centro integrado público dependiente del departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en lo que respecta a las enseñanzas de Formación Profesional Inicial.

4.– Dekretu honetan ezartzen denaren ondorioetarako, lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuak ikastetxe itunduak izango dira, baldin eta hasierako lanbide-heziketan dauzkaten irakaskuntzak funts publikoen bidez mantentzen badira, eta itun-araubidearen araberakoak badira.

4.– A los efectos de lo previsto en este decreto, los centros integrados de formación profesional privados tendrán la consideración de centros concertados cuando sus enseñanzas de Formación Profesional Inicial se encuentren sostenidas con fondos públicos y acogidas al régimen de conciertos.

5. artikulua.– Xedeak.

Artículo 5.– Fines.

Xede hauek izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek:

Los centros integrados de formación profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrán los siguientes fines:

a) Pertsonei, bizitzan zehar, koalifikazioa eta birkoalifikazioa ematea, lanbide-heziketa modular, malgu eta kalitatezko baten eskaintza eginda, hots, herriaren eskaeretara eta produkzio-sistemak sortutako beharretara egokitutako lanbide-heziketa baten eskaintza eginda. Horrek erraztu egin behar dio jendeari enplegu bat lortzea, eta lanean daudenen lanpostuak mantentzen, hobetzen eta mugigarriago egiten lagundu behar du.

a) Cualificar y recualificar a las personas a lo largo de la vida, mediante el establecimiento de una oferta de formación profesional modular, flexible, de calidad, adaptada a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo, que facilite el acceso de las personas al empleo y favorezca la conservación, mejora y movilidad del puesto de trabajo de las personas trabajadoras en activo.

b) Pertsonei lanbide-informazioa eta -orientazioa ematea, lanbide-heziketan dituzten aukera eta beharren inguruan erabakirik egokienak har ditzaten, betiere, bizi diren inguru produktiboa kontuan hartuta.

b) Prestar servicios de información y orientación profesional a las personas para que tomen las decisiones más adecuadas respecto a sus posibilidades y necesidades de formación profesional en relación con el entorno productivo en el que se desenvuelven.

c) Behar izanez gero, pertsonek lan-eskarmentu bidez edo prestakuntza-bide ez formalen bitartez lortutako gaitasunak ebaluatzen edo akreditatzen laguntzea.

c) Colaborar, en su caso, en la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

d) Lankidetza-guneak ezartzea, lanbide-heziketaren sistemaren eta inguru produktiboaren artean, berrikuntzaren eremuan proiektuak eta ekintzak burutzeko, eta bizialdi osoko ikaskuntzaren kultura bat zabaltzeko.

d) Establecer espacios de cooperación entre el sistema de formación profesional y el entorno productivo para desarrollar proyectos y acciones en el ámbito de la innovación, así como extender una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida.

e) Lana eta lanbide-heziketa txandakatzea ahalbidetzen duen eredu bat bultzatzea.

e) Impulsar un modelo de formación profesional en alternancia con el trabajo.

f) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra sustatzea, alderdi guztietan: prestakuntza, antolamendua eta lana.

f) Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todas sus dimensiones: formativa, organizativa y laboral.

g) Pertsonen mugigarritasuna sustatzea, koalifikazio profesionalen europar marko bateratuan.

g) Promover la movilidad de las personas en el marco europeo unificado de cualificaciones profesionales.

h) Herritarrengan berritzeko eta ekiteko gaitasuna bultzatzea.

h) Promocionar la capacidad de innovar y de emprender en la ciudadanía.

i) Bitarteko eta errekurtso naturalen kudeaketa jasangarria ekintza eta enplegu berriak bultzatzeko aukera bihurtzen duen, eta produkzio-eredua aldatzea eta horren erreferente berriak eratzea bultzatzen duen lanbide-heziketako eredu baten alde egitea.

i) Favorecer un modelo de formación profesional que contribuya a hacer de la gestión sostenible de los medios y recursos naturales una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos, y que promueva el cambio de modelo productivo y la constitución de nuevos referentes del mismo.

j) Sozialki jasangarria den hazkuntza-eredu bat osatzen laguntzea, aukera-berdintasunaren eta gizarte-kohesioaren sustatzaile eta bermatzaile gisa.

j) Contribuir a conformar un modelo de crecimiento socialmente sostenible, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.

k) Gizartean, laneko segurtasun eta osasunaren arloan, prebentzio-kultura bat garatzea eta finkatzea.

k) Desarrollar y consolidar en la sociedad la cultura de la prevención en materia de seguridad y salud laboral.

6. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 6.– Funciones.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek eginkizun hauek izango dituzte, zeinahi delarik ere euren titulartasuna:

1.– Los centros integrados de formación profesional, cualquiera que sea su titularidad, tendrán las siguientes funciones:

a) Baimenduta dauzkaten lanbide-familia edo -arloetako profesionaltasun-ziurtagiriak edo lanbide-heziketako tituluak eskuratzeko prestakuntza-eskaintza ematea, edo pertsonen nahiz inguru produktiboaren premiei behar bezala erantzuten dien prestakuntza-eskaintza ematea.

a) Impartir las ofertas formativas conducentes a títulos de formación profesional y a certificados de profesionalidad de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, así como otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.

b) Loturak ezartzea inguruko produkzio-sistemarekin (sektore-mailakoa eta eskualde edo toki-mailakoa), honako eremu hauetan: irakasleei prestakuntza ematea, ikasleei lantokietan prestakuntza ematea eta Autonomia Erkidegoko edo beste leku edo herrialde batzuetako enpresa edo zentroetan bestelako jardun profesionalak egitea; ikasleei lanbide-heziketako proiektu dualak eskaintzea, txandakako erregimenean, betiere, sail eskudunek egiten dituzten deialdien arabera; berrikuntza aplikatua; eta produkzio-sistemaren profesionalek irakaskuntzan parte hartzea. Halaber, testuinguru berean, koalifikazio-premiak atzematen laguntzea eta langileen bizialdi osoko ikaskuntzaren garapenean laguntzea.

b) Desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local), en los ámbitos siguientes: formación del personal docente, formación de alumnado en centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales en empresas o centros de la Comunidad Autónoma o de otros lugares o países, ofertar proyectos de formación profesional dual en régimen de alternancia para el alumnado de acuerdo con las convocatorias de los departamentos competentes, orientación profesional, innovación aplicada y participación de profesionales del sistema productivo en la impartición de docencia. Asimismo, y en este contexto, colaborar en la detección de las necesidades de cualificación y en el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida de los trabajadores.

c) Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek eskatuta (betiere, hargatik eragotzi gabe ikastetxeen titular diren beste sail batzuek dituzten eskumenak), proiektuak bultzatzea, hots, ikastetxeko ikasleekin egingo diren ekintzailetza-proiektuak eta enpresa-sorkuntzakoak, baita ikaskuntzako metodologia berritzaileen garapenerako proiektuak ere.

c) Impulsar, a requerimiento de los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo, sin perjuicio de las competencias específicas de otros departamentos titulares de los centros, proyectos, tanto de emprendizaje y creación de empresas con alumnado del centro como de desarrollo de metodologías innovadoras de aprendizaje.

d) Enplegu-zerbitzu publikoekin lankidetzan, informazio- eta orientazio-zerbitzuen sarean laguntzea, erabiltzaileei informazioa eta orientazioa ematen, banaka zein taldeka, prestakuntza-ibilbideetan eta lanbide-ibilbideetan sartzeko aukerak, mugikortasuna eta aurrerapena errazteko.

d) Colaborar en la red de servicios de información y orientación informando y orientando a los usuarios, tanto individual como colectivamente, para facilitar el acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos y profesionales, en colaboración con los servicios públicos de empleo.

e) Enpleguaren eboluzioaren analisian eta inguruko produkzio-sisteman sortzen diren aldaketa teknologiko eta antolamendu-mailakoetan laguntzea, baita aldaketa horietatik eratorritako koalifikazio- eta prestakuntza-premiak identifikatzen ere.

e) Colaborar en el análisis de la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema productivo de su entorno, así como en la identificación de las necesidades de cualificación y de formación que se derivan de dichos cambios.

2.– Horretaz gain, lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuek honako eginkizun hauek bete ditzakete, betiere, administrazioaren baimena baldin badute:

2.– Además, los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados que cuenten con la autorización administrativa para ello, podrán desarrollar las siguientes funciones:

a) Lanbide-heziketako urrutiko eskaintza garatzen parte hartzea.

a) Participar en el desarrollo de la oferta a distancia de formación profesional.

b) Pertsonek lan-eskarmentu bidez edo prestakuntzako bide ez formalak medio lortutako gaitasunak ebaluatzeko, aitortzeko eta akreditatzeko prozeduretan parte hartzea, aplikatu beharreko araudian ezarritakoa betez.

b) Participar en el procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa aplicable.

c) Berrikuntzari eta garapenari lotutako ekintzak eta proiektuak sustatzea eta garatzea, inguruko enpresekin eta gizarte-solaskideekin elkarlanean, eta garatzen diren esperientzien edukia eta balorazioa gainontzeko ikastetxeei helaraztea.

c) Impulsar y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con las empresas del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y valoración de las experiencias desarrolladas al resto de los centros.

d) Irakasleen eta lanbide-heziketako azpisistemetan dabiltzan prestatzaileen prestakuntzan laguntzea.

d) Colaborar en la formación del personal docente y formadores de los diferentes subsistemas de formación profesional.

e) Lanbide-heziketako beste ikastetxe batzuei informazioa eta aholkua ematea, eta horien arteko lankidetza eta koordinazioa bultzatzea.

e) Informar y asesorar a otros centros de formación profesional y fomentar la colaboración y coordinación entre los mismos.

f) Estatu-mailan erreferentzia diren ikastetxeekin, lanbideen eta lanen behatokiekin eta hainbat erakunderekin batera, enpleguaren bilakaera eta inguruko produkzio-sistemetan izaten diren aldaketa teknologikoak eta antolakuntza-mailakoak aztertzea.

f) Colaborar con los Centros de referencia nacional, Observatorios de las profesiones y ocupaciones, Institutos de cualificaciones y otras entidades en el análisis de la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema productivo de su entorno.

g) Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek zehazten dituzten antzeko beste eginkizun batzuk.

g) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza determinen los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo.

3.– Eginkizun horiek betetzeko, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek akordioak egin ahal izango dituzte enpresa, instituzio eta gainerako erakunde eta entitateekin, ikastetxe horien kalitatea eta eskaintzen dituzten zerbitzuak hobetzeko. Ikastetxe publikoen kasuan, akordio bat egin ahal izateko, kontuan izango dira eskumenen arloko arauak eta aplika daitezkeen prozedurak.

3.– Para realizar esas funciones, los centros integrados de formación profesional podrán desarrollar acuerdos con empresas, instituciones y otros organismos y entidades que contribuyan a mejorar la calidad y los servicios ofrecidos por dichos centros. En el caso de los centros públicos, se observarán las normas competenciales y procedimientos aplicables para la adopción del correspondiente acuerdo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BALDINTZAK, ERAKETA ETA ERREGISTROA
REQUISITOS, CREACIÓN Y REGISTRO

7. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen baldintzak.

Artículo 7.– Requisitos de los Centros Integrados de Formación Profesional.

1.– Honako baldintza hauek bete behar dituzte lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek:

1.– Los centros integrados de formación profesional deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Lanbide-heziketako tituluen eta ematen diren irakaskuntzei dagozkien profesionaltasun-ziurtagirien araudian ezarritakoak, ikastetxearen funtzioak kudeatzeko, koordinatzeko eta laguntzeko jarduerak egiteko gune egokiei dagokienez, prestakuntzako zereginetarako gela, laborategi eta tailerrei dagokienez, eta irakasleria koalifikatuari dagokionez, betiere, irakaskuntza bakoitzaren araudiaren arabera.

a) Los especificados en la normativa reguladora de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad correspondientes a las enseñanzas que se impartan, tanto en lo referente a los espacios adecuados para realizar las actividades de gestión, coordinación y apoyo de las funciones del centro, así como de aularios, laboratorios y talleres para el desarrollo de las tareas formativas y de profesorado cualificado en función de la normativa específica de cada tipo de enseñanza.

b) Instalazioek indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen baldintzak betetzea (baldintza higienikoak, akustikoak, bizigarritasunekoak, segurtasunekoak, irisgarritasunekoak).

b) Disponer de instalaciones que reúnan las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y de accesibilidad exigidas por la legislación vigente.

c) Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek behar adina irakasle, prestatzaile eta aditu profesional izango dituzte, esleituta dituzten eginkizunak garatzeko prestakuntza-programetatik sortutako premiei erantzuteko. Horretarako, dekretu honen 27. eta 28. artikuluetan ezarritakoa izango dute kontuan, baita lanbide-heziketako azpisistemetarako dauden arauak ere. Halaber, administrazioko eta zerbitzuetako behar adina langile izango dituzte, administrazio-kudeaketako zereginetarako eta zaintza- eta mantentze-zerbitzuetarako.

c) Los centros integrados de formación profesional contarán con el número suficiente de profesores, formadores y expertos profesionales que permita cubrir las necesidades derivadas de los diferentes programas formativos para poder desarrollar las funciones que tienen asignadas. A estos efectos se atendrán a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del presente Decreto así como a las normas que rigen para los diferentes subsistemas de formación profesional. Así mismo, contarán con suficiente personal de administración y servicios para realizar las tareas de gestión administrativa y los servicios de vigilancia y mantenimiento.

d) Kalitatea kudeatzeko sistema bat izatea, hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek zehaztutakoa, edo, halakorik ez badaukate, urtebeteko epean lortzeko konpromisoa hartzea. Sistema horrek ziurtatu beharko du helburuak lortuko direla eta dekretu honetan ezarritako xede eta eginkizunak beteko direla.

d) Poseer un sistema de gestión de la calidad determinado por los departamentos competentes en materia de educación y de empleo o adquirir el compromiso de lograrlo en el plazo de 1 año. Dicho sistema deberá asegurar que se logren los objetivos y se cumplan los fines y funciones establecidos en el presente Decreto.

e) Ikastetxe baten eraldatze, fusio edo banatze batetik datozen lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen kasuan, azken 5 urteetan ibilbide aitortua eta nabarmena izatea honako jarduera hauetan guztietan parte hartzen: berrikuntza teknologikoa eta/edo didaktikoa, inguruko produkzio-sistemarekin berrikuntzaren arloko loturak ezartzea, kultura ekintzailea eta enpresa-sorkuntzakoa bultzatzea, produkzio-prozesuak hobetzea eta garatzea, eta lanbide-heziketako azpisistemekin lotutako eskaintzak garatzea.

e) En el caso de centros integrados de formación profesional procedentes de la transformación, fusión o desdoblamiento de centros ya existentes, haber manifestado en los últimos 5 años una trayectoria reconocida y evidenciable de participación en innovación tecnológica y/o didáctica, en el establecimiento de vínculos con el sistema productivo del entorno en los ámbitos de innovación, en el fomento de la cultura emprendedora y de la creación de empresas, en la mejora y desarrollo de procesos productivos y en el desarrollo de las ofertas relacionadas con los diferentes subsistemas de formación profesional.

f) Aurreko idatzi-zatian sartu ez den lanbide-heziketako ikastetxe bateratu bat sortzen bada, produkzio-ehun esanguratsua duen inguru batean kokatuta egon behar da, eta produkzio-ehun horri lotutako lanbide-heziketako eskaintza bat izan behar du bi azpisistemetan, hiru lanbide-familia edo gehiagori dagokiona.

f) En el caso de creación de un nuevo centro integrado de formación profesional no incluido en el apartado anterior, deberá estar situado en un entorno con un tejido productivo significativo y contar con una oferta de formación profesional en ambos subsistemas, relacionada con dicho tejido productivo, correspondiente a tres o más familias profesionales.

2.– Sail eskudunek gune eta instalazio berezi batzuk erabiltzeko baimena eman dezakete, eta, hala badagokio, baita inguru profesionalei dagozkien ekipamendu eta instalazioak erabiltzeko ere, hots, prestakuntza emateko eta lanbide-gaitasunak ebaluatzeko beharrezkoak izanik, ikastetxeko gainerako instalazioetatik aparte kokatzen diren ekipamendu eta instalazioak. Lanbide Heziketako sailburuordeak emango die horretarako baimena hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxeei; eta beste sail batzuen menpe dauden ikastetxeei, berriz, eskumena duen organoak emango die baimena.

2.– Los departamentos competentes podrán autorizar el uso de ciertos espacios e instalaciones singulares, así como, en su caso, el uso de aquellos equipamientos e instalaciones propios de entornos profesionales que, siendo necesarios para la impartición de la formación y para la evaluación de las competencias profesionales, se encuentren ubicados en un recinto distinto al resto de las instalaciones del centro. La autorización será concedida por el Viceconsejero de Formación Profesional, en el caso de centros dependientes de la administración educativa o por el órgano que resulte competente, en el caso de los centros dependientes de otros departamentos.

8. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak sortzea, baimentzea eta ezeztatzea.

Artículo 8.– Creación, autorización y revocación de los Centros Integrados de Formación Profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak sortu berriak edo lehendik dagoen ikastetxe baten eraldatze, fusio edo banaketa baten ondorioz sortuak izan daitezke.

1.– Los centros integrados de formación profesional podrán ser de nueva creación o procedentes de la transformación, fusión o desdoblamiento de centros ya existentes.

2.– Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailen menpekoak diren lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak Jaurlaritzaren dekretu baten bidez sortu, eraldatu edo ezeztatuko dira, bi sailetako edozeinen ekimenez.

2.– Los centros integrados de formación profesional públicos dependientes de los Departamentos competentes en materia de educación o de empleo serán creados, transformados y suprimidos mediante Decreto de Gobierno, a iniciativa de cualquiera de los dos departamentos.

3.– Atxikitako edo menpeko beste sail edo erakunde publiko batzuen menpekoak diren lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak Jaurlaritzaren dekretu baten bidez sortu, eraldatu edo ezeztatuko dira, dagokion sailaren ekimenez.

3.– Los centros integrados de formación profesional públicos dependientes de otros departamentos u organismos públicos vinculados o dependientes serán creados, transformados y suprimidos mediante Decreto de Gobierno, a iniciativa del Departamento correspondiente.

4.– Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek, batera emango duten agindu baten bidez, eta ikastetxe pribatuaren titularraren eskariz, lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuak baimen ditzakete, dekretu honetan eta aplikagarri diren arauetan ezarritako baldintzen arabera. Baimena emateko espedientearen izapideak hezkuntzaren arloan eskumena duen sailean aurkeztuko dira.

4.– Los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo podrán, mediante Orden conjunta y a solicitud del titular del centro privado, autorizar centros integrados de formación profesional privados, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Decreto y en las normas que sean de aplicación. La tramitación del expediente de autorización se presentará en el Departamento competente en materia de educación.

5.– Lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuetarako baimena ezeztatzeko arrazoia izango da 7. artikuluan adierazten diren baldintzak ez betetzea. Koalifikazio Profesionalen Katalogo Nazionaleko prestakuntza-eskaintza guztiak emateko baldintza ez betetzea (baimenduta dituzten lanbide-familiei dagozkien profesionaltasun-ziurtagiriak eta lanbide-heziketako tituluak lortzera bideratutako prestakuntza-eskaintzak), ez da izango ezeztatzeko arrazoia, matrikula-faltaren ondoriozkoa bada eta bi ikasturtez baino gehiago luzatzen ez bada.

5.– Serán causas de revocación de la autorización de centros integrados de formación profesional Privados el incumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 7. El incumplimiento del requisito de impartición de todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales conducentes a títulos de formación profesional y a certificados de profesionalidad propios de las familias profesionales que tengan autorizadas no será causa de revocación cuando sea debida a ausencia de matrícula y no se extienda a más de dos cursos consecutivos.

9. artikulua.– Erregistroa.

Artículo 9.– Registro.

Lanbide-heziketako ikastetxe bateratu publiko zein pribatuak inskribatuko dira, batetik, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailean dagoen ikastetxeen erregistroan, eta, bestetik, enpleguaren arloan eskumena duen sailean dagoen ikastetxe akreditatuen erregistroan. Ikastetxe bakoitzak IFZ bat izango du, eta, halaber, kode bat izango du bakoitzak inskribatu den erregistroan.

Los centros integrados de formación profesional públicos y privados se inscribirán en el registro de centros docentes del Departamento competente en materia de educación y en el registro de centros acreditados del Departamento competente en materia de empleo y contarán con un NIF propio y diferenciado, así como con el código propio del registro en el que se encuentren inscritos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
AUTONOMIA, PLANGINTZA ETA EBALUAZIOA
AUTONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

10. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen autonomia.

Artículo 10.– Autonomía de los Centros Integrados de Formación Profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak eta lanbide-heziketako Ikastetxe pribatu bateratuak autonomia-printzipioaren arabera arautuko dira: pedagogia-, antolamendu- eta kudeaketa-autonomia.

1.– Los centros integrados de formación profesional públicos y los Centros integrados de formación profesional privados se regirán de conformidad con los principios de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak autonomia izango dute antolamenduan, pedagogian, ekonomiaren eta langileen kudeaketan, betiere, araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera.

2.– Los centros integrados de formación profesional públicos dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuek, betiere, euren autonomiaren barruan, akordioak eta hitzarmenak egin ahal izango dituzte enpresa, instituzio eta entitateekin, dauden azpiegitura eta errekurtsoei etekin hobea ateratzeko, edo aurreikusitako xedeak lortzen lagunduko duten bestelako ekintza batzuetarako. Kasu horretan, akordio bat egin ahal izateko, kontuan izango dira eskumenen arloko arauak eta aplika daitezkeen prozedurak.

3.– Los centros integrados de formación profesional públicos podrán, en el marco de su autonomía, desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y entidades para el mejor aprovechamiento de las infraestructuras y recursos disponibles u otras acciones que contribuyan a alcanzar los fines previstos para ellos. En este caso, se observarán las normas competenciales y procedimientos aplicables para la adopción del correspondiente acuerdo.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu bateratuek autonomia pedagogikoa baliatuko dute dagokion araudian ezarritako curriculum-esparrutik abiatuta, eta zehaztu egingo dituzte ikasleen ezaugarrien eta inguruko produkzio-sektoreak dituen koalifikazio-premien arabera –oro har– ezarritako helburuak, edukiak, metodo pedagogikoak eta ebaluazio-irizpideak.

4.– Los centros integrados de formación profesional públicos y privados ejercerán la autonomía pedagógica a partir del marco curricular establecido en la normativa correspondiente y concretarán los objetivos, los contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación establecidos con carácter general en función de las características del alumnado y de las necesidades de cualificación del sector productivo de su entorno.

5.– Lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuen kudeaketa euren titularrei dagokie, eta murrizketa bakarra izango dute indarrean dagoen araudia aplikatzearen ondoriozkoa.

5.– La gestión de los centros integrados de formación profesional privados corresponde a sus titulares, sin otra restricción que la derivada de la aplicación de la normativa vigente.

6.– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen ekonomia-finantzen kudeaketa uztailaren 28ko 196/1998 Dekretuan edo hura ordezkatzen duten arauetan ezarritakoaren araberakoa izango da (196/1998 Dekretua, Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeen ekonomia-finantzazko kudeaketaren erregimena arautzen duena).

6.– La gestión económico-financiera de los centros integrados de formación profesional públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se atendrá a lo dispuesto en el Decreto 196/1998, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de gestión económico-financiera de los centros docentes que conforman la Escuela Pública Vasca, o en las normas que lo sustituyan.

7.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen Zuzendaritzek, euren ikastetxeetan hutsik dauden lanpostuetarako berariazko baldintzak eta profil profesionalak proposa ditzakete, lanpostu horietan jarduteko eskatzen diren ezaugarriak direla-eta. Halaber, ikastetxea menpean duen sailak ikastetxeen lanpostuen zerrendan jaso ahal izango du lanpostu bereziak direla, eta horiek merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez beteko dira.

7.– La Dirección de los centros integrados de formación profesional públicos podrá, dadas las especificidades requeridas para su desempeño, proponer los perfiles profesionales y los requisitos específicos de los puestos de trabajo vacantes de sus centros. Asimismo, el departamento del que dependa el centro podrá señalar dichos puestos como singulares en la Relación de Puestos de Trabajo de los citados centros, que serán cubiertas mediante el sistema de provisión del concurso de méritos.

8.– Hezkuntzaren arloan eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek, euren eskumeneko prestakuntza-eskaintzaren eremuan, lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuen eskaintzen matrikulazioa aginduko dute, eta eskaintza horien denbora antolatuko dute, erabiltzaile helduen denborara egokitzeko.

8.– Los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo, en el ámbito de la oferta formativa de su competencia, ordenarán la matriculación y organización temporal de las ofertas de los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados, para adecuarlas a la disponibilidad de tiempo de las personas usuarias adultas.

11. artikulua.– Proiektu funtzionala eta urteko plana.

Artículo 11.– Proyecto funcional y Plan Anual.

1.– Ikastetxe publikoen kasuan, zuzendaritza taldeak, eta ikastetxe pribatuen kasuan, ikastetxearen titularrak, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen partaidetza- eta gobernu-organoen lankidetzarekin batera, ikastetxearen proiektu funtzionala landuko dute, eta bertan, gutxienez, honako hauek ezarriko dira:

1.– El equipo directivo, en el caso de los centros públicos, y el o la titular del centro, en el caso de los centros privados, contando con la colaboración de los órganos de participación y gobierno de los centros integrados de formación profesional, elaborarán un Proyecto Funcional de Centro en el que se establezcan, al menos:

a) Arlo soziekonomikoa eta lan-arloa deskribatzea.

a) Descripción del ámbito socio-económico y laboral.

b) Lehentasunezko helburuak eta jarduerak.

b) Objetivos y actuaciones prioritarias.

c) Ekintzak ebaluatzeko adierazleak eta mekanismoak.

c) Los indicadores y mecanismos de evaluación de las acciones.

d) Antolamendu-sistema eta kudeaketa-prozedurak.

d) El sistema organizativo y los procedimientos de gestión.

e) Eskaintzen diren zerbitzu osagarriak, eta ikastetxearen eginkizunak aurrera eramateko garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk.

e) Los servicios complementarios ofertados, así como otros aspectos que sean relevantes para el desarrollo de las funciones del centro.

f) Gaitasunak ebaluatzeko, aitortzeko eta egiaztatzeko prozedurak, hala badagokio.

f) Los procedimientos de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias, cuando proceda.

g) Prestakuntza-zikloaren eta gainerako prestakuntza-ekintzen curriculum-proiektuak.

g) Los proyectos curriculares de ciclo formativo, así como del resto de acciones formativas.

h) Curriculum-proiektuekin bat datozen programazio didaktikoak.

h) Las programaciones didácticas coherentes con los proyectos curriculares.

i) Lanbide-orientazioko eta tutoretza-jarduerako plana.

i) El plan de orientación profesional y acción tutorial.

j) Laneko arriskuen prebentzioaren arloko jardunbideak eta ikastetxeko ekipoen prebentziorako mantentze-plana.

j) Líneas de actuación en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales y plan de mantenimiento preventivo de los equipos del centro.

2.– Ikastetxearen proiektu funtzionalak energia- eta produkzio-efizientziarako eta energia berriztagarrien erabilerarako plan bat jasoko du, eta haren jarduera-eremuetan kontratazio publiko berderako irizpideak sartuko ditu, modu eraginkorrean energia-aurrezteari eta kontsumo-murrizketari lagunduko diotenak, eta zaindu behar du helburu horiek, hala badagokio, eraikinen birgaitzeetan eta ekipo eta instalazioen hobekuntzan bete daitezen.

2.– El Proyecto Funcional de Centro recogerá también un plan de eficiencia energética y de producción y utilización de las energías renovables, así como la inclusión de criterios de contratación pública verde en sus ámbitos de actuación que contribuyan de manera efectiva al ahorro energético y a la reducción de consumos, velando porque, en su caso, se cumplan estos objetivos también en la rehabilitación de los edificios y en la mejora de equipos e instalaciones.

3.– Ikastetxearen proiektu funtzionalaren ekintzen kalitatea bermatzeko, dekretu honen 7.2.d artikuluan adierazitako kalitatea kudeatzeko sisteman, kalitate-helburuak sartuko dira, hots, proiektu horren helburuekin zerikusia dutenak, eta, gutxienez, ikasleen laneratze-maila eta proiektuari lotutako erabiltzaileen eta enpresen gogobetetze-maila ebaluatzen dutenak.

3.– Para garantizar la calidad de las acciones del Proyecto Funcional de Centro, en el sistema de gestión de la calidad mencionado en el párrafo 2.d del artículo 7 del presente decreto se incluirán objetivos de calidad que estén en relación con los de dicho proyecto y que, al menos, evalúen el grado de inserción laboral del alumnado y el nivel de satisfacción de las personas usuarias y de las empresas relacionadas con el mismo.

4.– Ikastetxearen proiektu funtzionala eskumena duen organoak onartuko du, eta ikastetxean izango du eskuragarri hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duen sailak edo ikastetxea menpean duen beste edozein sailek. Ikastetxe pribatu itunduen kasuan, hezkuntzaren edo enpleguaren arloan eskumena duen edozein sailek izango du eskuragarri proiektua.

4.– El Proyecto Funcional de Centro se aprobará por el órgano competente y se conservará en el centro a disposición del Departamento competente en materia de educación, de empleo u otro del que dependa el centro. En el caso de los centros privados concertados, se conservará a disposición de cualquiera de los departamentos competentes en materia de educación y de empleo.

5.– Ikastetxearen urteko planak ekitaldi bakoitzerako lehentasunezkoak diren jardunbideak barne hartuko ditu, bai ikastetxearenak, bai ikastetxearen departamentuenak.

5.– El Plan Anual del centro incluirá las líneas de actuación prioritarias para cada ejercicio, tanto del centro como de los diferentes departamentos del mismo.

6.– Ikastetxe bateratuaren zuzendaritza-taldeak urteko memoria bat egingo du, eta bertan honako hauek jaso dira: kudeaketa-sistemaren berrikuspenaren ondorioak, eta ezarritako bideetako edozein erabiliz jasotako hobekuntza-proposamenak. Memoria hori izango da abiapuntua proiektu funtzionala berrikusteko eta horren ondoriozko urteko plana lantzeko.

6.– El equipo directivo del centro integrado elaborará una memoria anual en la que se recogerán las conclusiones de la revisión del sistema de gestión, así como las propuestas de mejora recogidas por cualquiera de los cauces establecidos. Esta memoria será el punto de partida para la revisión del Proyecto Funcional y la elaboración del Plan Anual consiguiente.

12. artikulua.– Programazioa eta finantziazioa.

Artículo 12.– Programación y Financiación.

1.– Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek, erakunde enpresarial eta sindikal garrantzitsuenekin batera, lanbide-heziketako eskaintza bateratua programatuko dute, talde guztien koalifikazio-premiei erantzuteko eta dauden baliabideak optimizatzeko. Baina horrek ez du esan nahi ikastetxeen titular diren beste sail batzuek ere gaitasun espezifikoak izango ez dituztenik. Programazio horren txostena Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak egingo du, eta urtero berrikusiko da.

1.– Los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo, en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, programarán la oferta integrada de formación profesional, con el objeto de dar respuesta a las necesidades de cualificación de los diferentes colectivos y de optimizar los recursos disponibles. Todo ello sin perjuicio de las competencias específicas de otros departamentos titulares de los centros. Esta programación será informada por el Consejo Vasco de Formación Profesional y se revisará anualmente.

2.– Programazio-eredu amankomuneko eskaintza finantzatzeko, hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailek kontuan izango dute programazio horretan jaso diren prestakuntza-ekintzen araudia.

2.– Para la financiación de la oferta contemplada en el modelo de programación común, los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo tendrán en cuenta la normativa que regula las acciones formativas que hayan sido consideradas en dicha programación.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek diru-laguntzak eta beste laguntza batzuk jaso ditzakete (hezkuntza-itunen araubidekoak barne), ematen dituzten zerbitzuak eta prestakuntza-ekintzak finantzatzeko.

3.– Los centros integrados de formación profesional podrán recibir subvenciones y otras ayudas, incluidas las de régimen de conciertos educativos, para financiar las acciones formativas y los servicios que presten.

4.– Ez da onartuko diru-laguntza, itun edo hitzarmenen pilaketarik prestakuntza-ekintza edo zerbitzu bera finantzatzeko, baldin eta gainfinantzaketa sortzen bada edo finantziazio publikoa lortzeko diru-laguntzen lerroetan ezarritako mugak gainditzen badira. Nolanahi ere, funts publikoen bidez jarduerak garatzen dituzten ikastetxeak behartuta daude herri-administrazioen aurrekontu eta diru-laguntzak arautzen dituzten xedapenen ondoriozko obligazioak betetzera.

4.– No se admitirá la concurrencia de subvenciones, conciertos o convenios para financiar una misma acción formativa o servicio que implique la sobrefinanciación o la superación de los límites que establezcan las diferentes líneas subvencionales para obtener financiación pública. En cualquier caso, los centros que desarrollen acciones sostenidas con fondos públicos estarán sujetos a las obligaciones que se deriven de las disposiciones que regulan el presupuesto y las subvenciones de las administraciones públicas.

5.– Europako Gizarte Funtsak aldi berean finantzatutako ekintzen kasuan, ikastetxeek laguntza horien kontrola arautzen duen erkidegoko araudia aplikatu beharko dute, baita publizitateari lotutakoa ere.

5.– En los supuestos de acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, los centros tendrán que aplicar la normativa comunitaria que regula el control de estas ayudas, así como aquellas otras relativas a la publicidad.

13. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuen ebaluazioa eta ikuskatzailetza.

Artículo 13.– Evaluación de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos y privados concertados y ejercicio de la función inspectora.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuek honako hauei buruzko barne-ebaluazioa egingo dute urtero: euren funtzionamendua, egiten diren programa eta jarduerak, eta lortutako emaitzak.

1.– Los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados realizarán anualmente la evaluación interna de su propio funcionamiento, los programas y acciones que se lleven a cabo y los resultados alcanzados.

2.– Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailei dagokie lanbide-heziketako ikastetxe bateratuak ikuskatzea. Horretarako, koordinazio-mekanismo batzuk ezarriko dira hezkuntza-ikuskaritzaren eta lan-ikuskaritzaren artean. Ikuskaritza horiek lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen eta lanbide-heziketako ikastetxe pribatu bateratuen ebaluazio tekniko-pedagogikoa egingo dute, gutxienez, bi urtean behin.

2.– Corresponde a los Departamentos competentes en materia de educación y de empleo la inspección de los centros integrados de formación profesional, para lo que se establecerán mecanismos de coordinación entre la inspección educativa y la inspección laboral. Dichas inspecciones realizarán la evaluación técnico-pedagógica de los centros integrados de formación profesional públicos y de los centros integrados de formación profesional privados cada dos años, como mínimo.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE BATERATUAK: GOBERNU-, PARTAIDETZA- ETA KOORDINAZIO-ORGANOAK
ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

14. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuen gobernu- eta partaidetza-organoak.

Artículo 14.– Órganos de gobierno y participación de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos y privados concertados.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuek, gutxienez, pertsona bakarreko gobernu-organo hauek izango dituzte: zuzendaria, ikasketa-burua eta idazkaria. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxe publikoek administratzaile bat ere izango dute. Gobernu-organo horiek ikastetxearen zuzendaritza-taldea osatuko dute.

1.– Los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados tendrán, al menos, los órganos de gobierno unipersonales siguientes: Director o Directora, Jefe o Jefa de Estudios y Secretario o Secretaria. En el caso de los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, tendrá también un Administrador o Administradora. Estos órganos de gobierno conformarán el equipo directivo del centro.

2.– Ikastetxe publikoek zuzendaritza-zereginei eskaini behar dieten ordu-kopurua ikastetxea menpean duen sailak ezarriko du, haren tamainaren eta konplexutasunaren arabera.

2.– La dedicación horaria a las tareas directivas en los centros públicos será establecida por el Departamento del que dependa el centro, en función de su tamaño y complejidad.

3.– Ikastetxe publikoak menpean dituzten sailek pertsona bakarreko beste gobernu-organo batzuk ezar ditzakete erregelamendu bidez, euren eskumen-eremuko ikastetxe bateratuentzat.

3.– Los Departamentos de los que dependan los centros públicos podrán establecer reglamentariamente la existencia de otros órganos de gobierno unipersonales para los centros integrados de su ámbito de competencia.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuek kide anitzeko partaidetza-organo hauek izango dituzte: Kontseilu Soziala eta Irakasleen Klaustroa.

4.– Los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados contarán con los siguientes órganos colegiados de participación: Consejo Social y Claustro de Profesores y Profesoras.

15. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen koordinazio-organoak:

Artículo 15.– Órganos de coordinación de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak menpean dituen sailak zehaztuko du koordinazio-organoen kopurua eta izen espezifikoa. Besteak beste, honako hauek izango dira:

El Departamento del que dependan los centros integrados de formación profesional públicos determinará el número y denominación específica de los órganos de coordinación. Entre ellos se encontrarán:

a) Koordinazioko Batzorde Teknikoa.

a) Comisión Técnica de Coordinación.

b) Lanbide-familia bakoitzaren departamentua.

b) Departamento de cada familia profesional.

c) Lanbide-informazio eta –orientazioko departamentua.

c) Departamento de información y orientación profesional.

16. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen pertsona bakarreko gobernu-organoak izendatzea eta horiek kargutik kentzea.

Artículo 16.– Nombramiento y cese de los órganos unipersonales de gobierno de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

1.– Titulartasun publikoko ikastetxe bateratuen zuzendaritza osatuko da izendapen askeko prozeduraren bidez, eta merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioen arabera. Aurrez, ikastetxeko kide anitzeko partaidetza-organoei aholkua eskatuko zaie, hots, lanbide-heziketaren arloan esperientzia egiaztatua dutenei.

1.– La dirección de los centros integrados de titularidad pública será provista por el procedimiento de libre designación, conforme a los principios de mérito, capacidad y publicidad, y previa consulta a los órganos colegiados de participación del centro, entre personas con experiencia acreditada en el ámbito de la formación profesional.

2.– Hezkuntza-administrazioaren eta lan-administrazioaren titulartasuneko ikastetxe bateratuen kasuan, izendapena egingo da, hain zuzen ere, abenduaren 23ko 1558/2005 Errege Dekretuaren 15.2 artikuluan adierazten diren irakasle funtzionarioen artean (1558/2005 Errege Dekretua, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuen oinarrizko baldintzak arautzen dituena). Euskal Eskola Publikoaren Legea bigarren aldiz aldatu zuen ekainaren 13ko 3/2008 Legearen Xedapen Gehigarrietatik lehenengoan ezarritakoaren arabera, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxeetan, ikastetxe horien menpekoak diren eta irakasle funtzionarioen eginkizun edo lanpostu berberak betetzen dituzten lan-legepeko irakasle finkoak ere izendatu ahal izango dira, baldin eta lan-legepeko irakasleek osatzen badute, gutxienez, ikastetxe horietako irakasle guztien ehuneko berrogeita hamarra.

2.– En el caso de los centros integrados de titularidad de la Administración educativa y laboral, el nombramiento se efectuará entre los funcionarios docentes contemplados en el artículo 15, párrafo 2, del Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2008, de 13 de junio, de segunda modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca, en aquellos centros dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en los que el personal laboral docente represente como mínimo el cincuenta por ciento del conjunto del profesorado del mismo, podrá también ser nombrado el personal laboral docente de carácter fijo dependiente de dicho departamento que desempeñe funciones o puestos propios del personal funcionario docente.

3.– Ikastetxeko zuzendariak proposamena egingo du ikastetxeko irakasleen artetik zuzendaritza-taldeko gainerako kideak izendatzeko, eta aurrez, kide anitzeko partaidetza-organoei aholkua eskatuko zaie.

3.– El nombramiento de los demás miembros del equipo directivo se realizará a propuesta del director o directora del centro entre profesores o profesoras del centro y previa consulta a los órganos colegiados de participación.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen zuzendaria eta zuzendaritza-taldeko gainerako kideak izendatzeko edo kargutik kentzeko eskumena Lanbide Heziketako sailburuordeak izango du, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren kasuan. Beste sail batzuen menpeko ikastetxeen kasuan, sail horietan eskumena duen organoak egingo du izendapena edo kargutik kentzea. Izendapen hori, gehienez ere, lau urterako izango da, baina izendapena berritu ahal izango da, prozedura bera erabilita.

4.– El director o directora y los demás miembros del equipo directivo de los centros integrados de formación profesional públicos serán nombrados y cesados, en el caso del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, por el Viceconsejero o Viceconsejera de Formación Profesional. En el caso de centros dependientes de otros Departamentos el nombramiento o cese lo efectuará el Órgano que resulte competente en dichos Departamentos. Dicho nombramiento se realizará por un periodo máximo de cuatro años, sin perjuicio de su renovación por el mismo procedimiento.

5.– Zuzendaria kargutik kentzen bada, zuzendaritza-taldeko gainerako kideak ere kargutik kenduko dira.

5.– Cuando cese el director o directora, también cesará el resto del equipo directivo.

6.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen kide bakarreko gobernu-organoak kargutik kenduko dira honako egoera hauetakoren bat gertatzen bada:

6.– Los órganos unipersonales de gobierno de los centros integrados de formación profesional públicos cesarán cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:

a) Euren izendapen-aldia amaitzea.

a) Finalización del periodo para el que fueron nombrados.

b) Uko egite arrazoitua, eta ikastetxea menpean duen sailaren titularrak onartua.

b) Renuncia motivada, aceptada por la persona titular del departamento del que depende el centro.

c) Ezustean etorritako minusbaliotasun fisiko edo psikikoa.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d) Izendatu zuen organoak kargutik kentzea, behar bezala arrazoiak emanda.

d) Revocación debidamente motivada por parte del órgano que lo nombró.

17. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe pribatu itundu bateratuen pertsona bakarreko gobernu-organoak izendatzea eta horiek kargutik kentzea.

Artículo 17.– Nombramiento y cese de los órganos unipersonales de gobierno de los Centros Integrados de Formación Profesional privados concertados.

Ikastetxe pribatuetan, zuzendaria izendatzeko, mota horretako ikastetxeentzat indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraituko zaio.

En los centros privados la forma de provisión del cargo de director o directora será la que determine la normativa vigente para este tipo de centros.

18. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako zuzendarien eginkizunak:

Artículo 18.– Funciones del Director o la Directora de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako zuzendariek eginkizun hauek izango dituzte:

El Director o la Directora de los centros integrados de formación profesional públicos tendrán las siguientes funciones:

a) Ikastetxearen jarduerak zuzentzea eta koordinatzea, eta horien ordezkari izatea.

a) Dirigir y coordinar las actividades del centro y ostentar su representación.

b) Ikastetxea menpean duen saila ordezkatzea, eta hari helaraztea hezkuntza-komunitatearen planteamenduak, nahiak eta beharrak.

b) Representar en el centro al departamento del que dependa el mismo y hacer llegar a éste los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

c) Ikastetxea menpean duen sailaren organo eskudunari pertsona bakarreko gobernu-organoen izendapena, eta, hala badagokio, kargugabetzea proposatzea, betiere, aurrez ikastetxearen kide anitzeko organoei aholkua eskatuta.

c) Proponer al órgano competente del departamento del que dependa el centro el nombramiento y, en su caso, el cese de los órganos unipersonales de gobierno, previa consulta a los órganos colegiados del centro.

d) Ikastetxearen proiektu funtzionala zuzentzea eta koordinatzea, horren betetze-maila ebaluatzea, eta hobekuntza-planak sustatzea.

d) Dirigir y coordinar el Proyecto Funcional de Centro, evaluar su grado de cumplimiento y promover planes de mejora.

e) Ikastetxeari atxikitako langileen buruzagitza egitea, giza baliabideen politika definituz eta aplikatuz, betiere, 20.b artikuluko salbuespenarekin.

e) Ejercer la jefatura del personal adscrito al centro, definiendo y aplicando la política de recursos humanos, con la excepción contemplada en el artículo 20.b.

f) Ikastetxeko elkarbizitzan laguntzea, arazoak konpontzeko bitartekaritza bermatzea, eta ikasleei dagozkien neurriak ezartzea, indarrean dagoen araudiaren arabera.

f) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente.

g) Ikastetxe eta inguruaren arteko harremana errazten duten erakundeekin, instituzioekin eta familiekin lankidetzan aritzea bultzatzea. Horrela, irakaskuntza erraztuko duen eskola-giroa sustatuko da, baita ikasleei balio, ezagutza eta gaitasunetan oinarritutako prestakuntza oso bat lortzen lagunduko dien jarduerak garatzea ere.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, en orden a promover un clima escolar que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en valores, conocimientos y competencias del alumnado.

h) Enpresekin eta, oro har, eragile publiko zein pribatuekin sinatuko diren lankidetza-hitzarmenak bultzatzea eta erraztea, betiere, aurrez ikastetxeko kide anitzeko organoek onarpena emanda. Hitzarmen horien helburua izango da prestakuntza bateratua ematea, eta prestakuntza hori behar bezala burutzen dela zaintzea.

h) Fomentar y facilitar la suscripción de acuerdos de colaboración, previa aprobación de los órganos colegiados del centro, con empresas y, en general, con agentes públicos y privados, para impartir la formación integrada y velar por su adecuado cumplimiento.

i) Ikastetxearen barne-ebaluazioak bultzatzea, eta kanpo-ebaluazioetan laguntzea.

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas.

j) Ekintza akademikoetarako deia egitea eta horien buru izatea.

j) Convocar y presidir los actos académicos.

k) Kide anitzeko partaidetza-organoak zuzentzea, eta organo horiek –euren eskumenez baliatzerakoan– hartzen dituzten erabakiak betetzen direla zaintzea.

k) Presidir los órganos colegiados de participación, y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los mismos en el ejercicio de sus competencias.

l) Obra, zerbitzu eta horniduren kontratazioak egitea, kontratatzeko eskumena ikastetxeari esleitu zaion kasuetan.

l) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, en los supuestos en los que las facultades de contratación estén atribuidas al centro.

m) Aurrekontua lantzea eta gauzatzea (sarrera eta gastuak baimenduz), ordainketak agintzea eta ikastetxearen ziurtagiri eta dokumentu ofizialak balioestea, aplikatu beharreko araudiak ezartzen duenaren arabera.

m) Elaborar y ejecutar el presupuesto, autorizando los ingresos y gastos, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, de conformidad con lo que establezca la normativa aplicable.

n) Ikastetxearen kudeaketa ekonomikoa justifikatzea, gainean duen sailaren aurrean.

n) Justificar la gestión económica del centro ante el departamento del que depende.

ñ) Hala badagokio, prestakuntza-ekintzak, eskainitako zerbitzuak edo programatutako jarduerak gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak kontratatzea, betiere, indarrean dauden prozedura eta arauen arabera, eta eskumena duen administrazioak ezarritako mugen barruan.

ñ) Contratar, en su caso, los recursos humanos necesarios para desarrollar las acciones formativas y otros servicios ofertados o actividades programadas, conforme a los procedimientos y normas vigentes y dentro de los límites que establezca la administración competente.

o) Ikastetxearen proiektuan jasotzen diren zerbitzuak ematen dituzten langileentzako prestakuntza-ekintzen alde egitea.

o) Favorecer acciones de formación para el personal que desempeña los servicios recogidos en el proyecto de centro.

p) Ikastetxea menpean duen sailak esleitzen dion beste edozein eginkizun, beste araudi batzuen bidez esleitzen zaizkionak, eta ikastetxearen antolamendu- eta funtzionamendu-araudian esleitzen zaizkionak.

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el departamento del que dependa el centro, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

19. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako ikasketa-buruen eginkizunak:

Artículo 19.– Funciones del Jefe o la Jefa de Estudios de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako ikasketa-buruek eginkizun hauek izango dituzte:

El Jefe o la Jefa de Estudios de los centros integrados de formación profesional públicos tendrán las siguientes funciones:

a) Ikastetxearen proiektu funtzionalean jasotako hezkuntza-helburuak betetzeaz arduratzea.

a) Velar por el cumplimiento de los objetivos educativos recogidos en el Proyecto Funcional de Centro.

b) Ikastetxearen prestakuntza-plana idaztea.

b) Redactar el plan de formación del centro.

c) Ikastetxeak egiten dituen jarduerak koordinatzea: jarduera akademikoak, informazio eta orientaziokoak, lanbide-gaitasunak ebaluatzekoak, eta irakaskuntzaren prestakuntzarekin, berrikuntzarekin, ikerketarekin eta sustapenarekin lotutako gainerako jarduerak.

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de información y orientación, de evaluación de las competencias profesionales y cualesquiera otras relacionadas con las actividades de formación, innovación, investigación y fomento del emprendizaje desarrolladas por el centro.

d) Ikastetxearen ordutegi orokorra egitea, eta betetzen dela egiaztatzea.

d) Confeccionar el horario general del centro y verificar su cumplimiento.

e) Departamentu-burutzen jarduerak koordinatzea.

e) Coordinar las actividades de las Jefaturas de Departamento.

f) Ekintza akademikoak antolatzea.

f) Organizar los actos académicos.

g) Zuzendaria ordezkatzea, hura ez dagoenean.

g) Sustituir al Director o Directora en el caso de ausencia del mismo.

h) Zuzendaritzak esleitzen dion beste edozein eginkizun, beste araudi batzuen bidez esleitzen zaizkionak, eta ikastetxearen antolamendu- eta funtzionamendu-araudian esleitzen zaizkionak.

h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la dirección, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

20. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako idazkarien eginkizunak:

Artículo 20.– Funciones del Secretario o la Secretaria de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako idazkariek eginkizun hauek izango dituzte:

El Secretario o la Secretaria de los centros integrados de formación profesional públicos tendrá las siguientes funciones:

a) Ikastetxearen partaidetza-organoen idazkari-lanak egitea: aktak egitea eta lortutako akordioen fede ematea, betiere, zuzendaritzak oniritzia emanda.

a) Ejercer las funciones de secretario o secretaria de los órganos de participación del centro, levantando acta y dando fe de los acuerdos alcanzados, con el visado de la dirección.

b) Ikastetxearena den dokumentazio guztia zaintzea.

b) Custodiar toda la documentación propia del centro.

c) Agintariek edo ikastetxearen erabiltzaileek eskatutako ziurtagiriak egitea.

c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades o las personas usuarias del centro.

d) Zuzendaritzak esleitzen dion beste edozein eginkizun, beste araudi batzuen bidez esleitzen zaizkionak, eta ikastetxearen antolamendu- eta funtzionamendu-araudian esleitzen zaizkionak.

d) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la dirección, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

21. artikulua.– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako administratzaileen eginkizunak:

Artículo 21.– Funciones del Administrador o la Administradora de los Centros integrados de formación profesional públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako administratzaileek eginkizun hauek izango dituzte:

El Administrador o la Administradora de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura tendrán las siguientes funciones:

a) Ikastetxearen administrazio-araubidea antolatzea, zuzendaritzak ezarritako jarraibideen arabera.

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices establecidas por la dirección.

b) Ikastetxearen administrazioko langileen buruzagitza izatea.

b) Ejercer la jefatura de personal de la administración del centro.

c) Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea ikastetxearen aurrekontua lantzerakoan eta gauzatzerakoan.

c) Colaborar con la dirección en la elaboración y ejecución del presupuesto del centro.

d) Zuzendaritzak esleitzen dion beste edozein eginkizun, beste araudi batzuen bidez esleitzen zaizkionak, eta ikastetxearen antolamendu- eta funtzionamendu-araudian esleitzen zaizkionak.

d) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la dirección, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

22. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen pertsona bakarreko gobernu-organoen ordainketa- eta aitorpen-araubidea.

Artículo 22.– Régimen retributivo y de reconocimiento de los órganos unipersonales de gobierno de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen pertsona bakarreko gobernu-organoei modu bereizian ordainduko zaie, eskatzen zaien erantzukizun eta dedikazioaren arabera, eta, betiere, horretarako dauden osagarriei ezarritako zenbatekoen arabera.

1.– Los órganos unipersonales de gobierno de los centros integrados de formación profesional públicos serán retribuidos de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que se fijen para los complementos establecidos al efecto.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako zuzendari, ikasketa-buru eta idazkariak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailekoak, euren agintaldiaren amaieran, hots, lau urteko agintaldiaren amaieran, ebaluatu egingo dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan eta hura garatzen duten xedapenetan ezartzen den prozedurari jarraikiz.

2.– Los Directores y Directoras, Jefes y Jefas de Estudios y Secretarios y Secretarias de los centros integrados de formación profesional públicos, pertenecientes al departamento competente en materia de educación serán evaluados al final de su mandato, cuando sea de cuatro años, siguiendo el procedimiento que establece el Decreto 22/2009, de 3 de febrero y las normas que lo desarrollan.

3.– Karguaren ebaluazioan balorazio positiboa lortu duten zuzendariek, jardunean dauden bitartean, dagokion lansari-osagarriaren zatia jasotzen jarraituko dute, urriaren 16ko 204/2012 Dekretuan ezarritako prozeduraren eta zenbatekoaren arabera.

3.– Los Directores y Directoras evaluados que hayan ejercido su cargo con valoración positiva mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente, según el procedimiento y cuantía establecidos mediante el Decreto 204/2012, de 16 de octubre.

4.– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako pertsona bakarreko gobernu-organoek, barne-sustapenaren ondorioetarako, unibertsitateaz kanpoko gainerako ikastetxe publikoetako gobernu-organoei indarrean dagoen legeriak aitortzen dien izaera bera izango dute.

4.– Los órganos unipersonales de gobierno de los centros integrados de formación profesional públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura tendrá, a efectos de promoción interna, la misma consideración que la reconocida por la legislación vigente a los del resto de centros docentes públicos no universitarios.

23. artikulua.– Kontseilu soziala.

Artículo 23.– El Consejo Social.

1.– Kontseilu soziala da gizarteak lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetan duen partaidetza-organoa, baita lanbide-heziketako ikastetxe pribatu itundu bateratuena ere.

1.– El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en los centros integrados de formación profesional públicos y de los centros integrados de formación profesional privados concertados.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen kasuan, Kontseilu Soziala eskubide osoko 12 kidek osatuko dute, zeinak honela banatuko baitira:

2.– En el caso de los centros integrados de formación profesional públicos, el Consejo Social estará constituido por 12 miembros de pleno derecho, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Zuzendaria, zeina Kontseiluaren buru izango baita, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren ordezkari bat, enpleguaren arloan eskumena duen sailaren beste ordezkari bat, eta hirugarren ordezkari bat, ikastetxea menpean duen sailarena.

a) Su Director o Directora, que presidirá el Consejo, un miembro en representación del departamento competente en materia de educación, otro en representación del departamento competente en materia de empleo y un tercero en representación del departamento del que dependa el centro.

b) Hezkuntza-komunitatearen ordezkariak (lau): irakasleek hautatutako bi pertsona, administrazio eta zerbitzuetako langileek hautatutako bat, eta adinez nagusi diren ikasleek hautatutako beste bat.

b) Cuatro representantes de la comunidad educativa: dos personas elegidas por el profesorado, una elegida por el personal de administración y servicios y otra por el alumnado mayor de edad.

c) Gizarte-eragileen ordezkariak (lau): enpresa-erakundeetatik, bi, eta sindikatu-erakundeetatik, beste bi; Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza-mailarik handiena duten enpresa- eta sindikatu-erakundeak izango dira, hots, erakunderik garrantzitsuenak. Erakunde horietakoren batek ordezkaririk izendatzen ez badu, ordezkaritzari uko egiten bazaio edo behin eta berriz huts egiten bada Kontseilu Sozialaren bileretara, hutsune hori beteko da garrantzitsuenak diren gainerako erakundeetako kideekin, betiere, ordezkaritza-mailaren araberako hurrenkerari jarraikiz.

c) Cuatro representantes de los agentes sociales: dos de las organizaciones empresariales y dos de las organizaciones sindicales que, teniendo la condición de más representativas, ostenten los mayores niveles de representación en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de que alguna de estas organizaciones no nombrara a su representante, renunciara a la representación o se ausentara reiteradamente a las reuniones del Consejo Social, se cubrirá dicha vacante con miembros de las restantes organizaciones que ostentan la condición de más representativas, siguiendo el orden derivado del nivel de representatividad.

d) Ikastetxearen idazkariak egingo ditu Kontseiluaren idazkari-lanak. Idazkari horrek hitz egiteko eskubidea izango du; ez, ordea, botoa emateko eskubiderik.

d) Actuará como Secretario o Secretaria del Consejo el Secretario o Secretaria de centro, con voz y sin voto.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxe pribatu itundu bateratuen kasuan, aurreko paragrafoan adierazi bezala osatuko da Kontseilu Soziala, a) idatzi-zatian adierazten diren pertsonen kasuan izan ezik; horiek ikastetxearen titularraren lau ordezkarik ordezkatuko dituzte, eta horietako bat zuzendaria izango da, zeina Kontseiluaren buru izango baita.

3.– En el caso de los centros integrados de formación profesional privados concertados, el Consejo Social estará constituido tal como se indica en el párrafo anterior, excepto en las personas a las que se refiere al apartado a), quedando sustituidas por cuatro representantes del o de la titular del centro, siendo uno de ellos el Director o Directora, que presidirá el Consejo.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuen Kontseilu Sozialaren eginkizunak hauek izango dira:

4.– Las funciones del Consejo Social de los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados serán las siguientes:

a) Ikastetxearen proiektu funtzionala lantzeko jarraibideak ezartzea eta proiektua onartzea.

a) Establecer las directrices para elaborar el Proyecto Funcional de Centro y aprobarlo.

b) Urteko aurrekontua eta balantzea onartzea.

b) Aprobar el presupuesto y el balance anual.

c) Ikastetxearen proiektu funtzionalaren gauzatzeari segimendua egitea, baita ikastetxearen jarduerei ere, eta zerbitzuen kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia bermatzea.

c) Realizar el seguimiento de la ejecución del Proyecto Funcional de Centro y de las actividades del centro, asegurando la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios.

d) Ikastetxearen zuzendaria izendatu aurretik, horri buruzko txostena egitea.

d) Emitir informe con carácter previo al nombramiento del director o directora del centro.

e) Irakasle adituen zerbitzuak kontratatzeko proposamena onartzea, zuzendariaren proposamenez.

e) Aprobar la propuesta de contratación de los servicios de profesorado experto, a propuesta del Director o Directora.

f) Enpresa, instituzio eta erakundeekin lankidetzan aritzea bultzatzea, ikastetxearen proiektu funtzionalaren garapena errazteko.

f) Fomentar la colaboración con empresas, instituciones y entidades para facilitar el desarrollo del Proyecto Funcional de Centro.

g) Ikastetxearen titularrak esleitzen dion beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra que le atribuya el o la titular del centro.

24. artikulua.– Irakasleen klaustroa.

Artículo 24.– El Claustro de profesores.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako eta lanbide-heziketako ikastetxe pribatu itundu bateratuetako irakasleen partaidetza-organoa da klaustroa.

1.– El Claustro es el órgano de participación del profesorado de los centros integrados de formación profesional públicos y de los centros integrados de formación profesional privados concertados.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko eta pribatu itundu bateratuen klaustroak eginkizun hauek izango ditu:

2.– El Claustro de los centros integrados de formación profesional públicos y privados concertados tendrá las siguientes funciones:

a) Zuzendaritza-taldeari eta Kontseilu Sozialari proposamenak egitea, ikastetxearen proiektu funtzionala lantzeko.

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Social propuestas para la elaboración del Proyecto Funcional de Centro.

b) Curriculum-proiektuak eta horien programazio didaktikoak onartzea.

b) Aprobar los proyectos curriculares y sus programaciones didácticas.

c) Ikasleak ebaluatzeko irizpideak zehaztea eta koordinatzea.

c) Fijar y coordinar los criterios de evaluación del alumnado.

d) Hezkuntza-berrikuntzaren eta -kalitatearen eremuan ekimenak sustatzea.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la innovación y de la calidad educativa.

e) Klaustroa osatzen dutenen prestakuntza sustatzea.

e) Promover la formación del personal integrante del Claustro.

f) Ikastetxearen zuzendaria izendatu aurretik, horri buruzko txostena egitea.

f) Emitir informe con carácter previo al nombramiento del Director o Directora del centro.

g) Ikastetxearen titularrak esleitzen dion beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra que le atribuya el o la titular del centro.

25. artikulua.– Titulartasun publikoko ikastetxeetako Koordinazio Batzorde Teknikoa.

Artículo 25.– La Comisión Técnica de Coordinación en los centros de titularidad pública.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako Koordinazio Batzorde Teknikoa zuzendaritza-taldeak eta ikastetxearen departamentuetako buruek osatuko dute. Batzorde honetara klaustroko edozein kide joan ahal izango da (hitzarekin baina botorik gabe), zuzendariak horretarako deia egiten badio, eta, betiere, eztabaidatuko diren gaiek hala eskatzen badute.

1.– La Comisión Técnica de Coordinación de los centros integrados de formación profesional públicos estará formada por el equipo directivo y las personas que ostentan las jefaturas de los departamentos del centro. A esta Comisión se podrá incorporar, con voz y sin voto, cualquier miembro del Claustro convocado por el Director o Directora, cuando lo requiera la naturaleza de los temas a tratar.

2.– Koordinazio Batzorde Teknikoak eginkizun hauek izango ditu:

2.– La Comisión Técnica de Coordinación tendrá las siguientes funciones:

a) Ikastetxearen plangintza estrategikoa, urteko plangintza eta memoria lantzeko eta aplikatzeko proposamenak egitea, baita horiek aldatzeko proposamenak ere.

a) Formular propuestas para la elaboración y aplicación de la planificación estratégica y anual del centro y de sus modificaciones, así como de la memoria.

b) Curriculum-proiektuen, programazio didaktikoen eta tutoretza-jarduerako plana lantzeko, horien segimendua egiteko eta horiek ebaluatzeko jarraibide nagusiak ezartzea.

b) Establecer las directrices generales para la elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos curriculares, las programaciones didácticas y el plan de acción tutorial.

c) Klaustroko kideak prestatzeko eta eguneratzeko jarduerak onartzea.

c) Aprobar las acciones de formación y actualización de los miembros del Claustro.

d) Ikastetxeak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoa den ekipamendua eta materiala erostea onartzea.

d) Aprobar la adquisición del equipamiento y material necesario para el funcionamiento del centro.

e) Ikastetxearen jardueren barne- eta kanpo-ebaluazioan sustatzea eta horretan laguntzea, eta hobekuntza-planak bultzatzea, ebaluazio horien emaitzak ikusita.

e) Fomentar y colaborar en la evaluación interna y externa de las actividades del centro e impulsar planes de mejora, como resultado de dichas evaluaciones.

f) Ikastetxearen zuzendaritzak esleitzen dion beste edozein eginkizun.

f) Cualquier otra que le atribuya la dirección del centro.

26. artikulua.– Titulartasun publikoko ikastetxeetako departamentuak.

Artículo 26.– Los Departamentos en los centros de titularidad pública.

1.– Departamentuak ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzuak koordinatzeko organoak dira.

1.– Los Departamentos son órganos de coordinación de los servicios ofertados por el centro.

2.– Departamentuak, zeinak Zuzendaritzaren menpe egongo baitira hierarkikoki, euren jardute-eremuko eginkizunak izango dituzten ikastetxeko profesionalez osatuta egongo dira. Eta ikastetxeko Zuzendaritzak departamentu-buru bat izendatuko du, departamentuko kideei entzun ondoren.

2.– Los Departamentos dependerán jerárquicamente de la Dirección, estarán integrados por los profesionales del centro que desempeñen las funciones relacionadas con su ámbito de actuación y serán dirigidos por un Jefe o Jefa de Departamento, que será nombrado o nombrada por la Dirección del centro, una vez oídos los miembros que lo integran.

3.– Departamentu-buruaren eginkizunak honako hauek izango dira, besteak beste:

3.– La persona titular de la Jefatura de Departamento tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Departamentuko kideek –euren artean zein gainerako departamentu-burutzekin batera– egiten dituzten jarduerak koordinatzea.

a) La coordinación de las actividades desarrolladas entre los miembros del mismo Departamento y con el resto de Jefaturas de Departamento.

b) Departamentuari esleitutako baliabideak kudeatzea.

b) La gestión de los recursos asignados al Departamento.

c) Departamentuak egindako jarduerak ikastetxearen proiektu funtzionalean aurreikusitakoari erantzuten dioten ala ez berrikustea.

c) La supervisión de que las actividades realizadas por el Departamento respondan a lo previsto en el Proyecto Funcional de Centro.

d) Departamentuaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren material eta ekipamenduen hornidura aurreikustea.

d) Prever la provisión de los materiales y equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades del Departamento.

e) Bere jardute-eremuan, ikerketa- eta berrikuntza-proiektuak proposatzea eta garatzea.

e) La propuesta y desarrollo de proyectos de investigación e innovación en su ámbito de actuación.

f) Departamentuko profesionalentzako prestakuntza-programak proposatzea.

f) La propuesta de programas de formación de las personas profesionales que integran el Departamento.

g) Lan-eskarmentu bidez edo prestakuntza-bide ez formalen bitartez lortutako lanbide-gaitasunak aitortzeko sisteman laguntzea.

g) La colaboración con el dispositivo de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o de vías no formales de formación.

h) Ikastetxeak eskainitako zerbitzuekin lankidetzan aritzea: lanbide-informazio eta orientazio-zerbitzuak eta enpresekin harremanak izateko zerbitzuak.

h) La colaboración con los servicios de información y orientación profesional y de relaciones con las empresas ofertados por el centro.

4.– Departamentu bakoitzaren eginkizunak ikastetxearen proiektu funtzionalean definituko dira.

4.– Las funciones a desarrollar por cada Departamento serán definidas en el Proyecto Funcional de Centro.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXE BATERATUETAKO IRAKASLEAK
EL PERSONAL DOCENTE EN LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

27. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuetako irakasleak.

Artículo 27.– Profesorado de los Centros Integrados de Formación Profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe bateratuetako irakasle izateko, beharrezkoa izango da titulazioari dagozkion baldintza orokorrez gain, lanbide-heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak onartzen dituzten araudietan horretarako ezartzen diren baldintzak betetzea.

1.– Para ejercer la docencia en los centros integrados de formación profesional será necesario cumplir los requisitos generales de titulación así como los que al efecto se establezcan en las normas que aprueben los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad.

2.– Hezkuntzaren eta enpleguaren arloan eskumena duten sailen menpe dauden titulartasun publikoko ikastetxeetan, irakaskuntzan jardun ahal izango dute Bigarren Hezkuntzako Katedratikoen Kidegoko, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko funtzionarioek, betiere, lanbide-heziketako tituluak onartzen dituzten arauetan aurreikusitako espezialitateekin bat etorriz. Era berean, irakaskuntzan jardun ahal izango dute Lan Administrazioko Lanerako Prestakuntzako Eskala Ertaineko funtzionarioek, profesionaltasun-ziurtagirietan xedatutako berariazko baldintzak betetzen badituzte.

2.– En los centros de titularidad pública dependientes de los Departamentos con competencia en materia de educación y empleo podrán ejercer la docencia los funcionarios y las funcionarias de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, de acuerdo con las especialidades previstas en las normas que aprueben los títulos de formación profesional. Asimismo podrán ejercer docencia los funcionarios pertenecientes a la Escala Media de Formación Ocupacional de la administración laboral cuando reúnan los requisitos específicos dispuestos en los certificados de profesionalidad.

3.– Lanbide-heziketako tituluak onartzen dituzten arauetan jasotzen diren kasuetan, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 95. artikuluan aipatzen diren irakasle espezialistek ere jardun ahal izango dute irakaskuntzan. Halaber, profesionaltasun-ziurtagiriak onartzen dituzten arauetan jasotzen diren kasuetan, urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 13. artikuluan aipatzen diren irakasle adituek ere jardun ahal izango dute irakaskuntzan.

3.– En los supuestos contemplados en las normas que aprueban los títulos de formación profesional podrán ejercer también la docencia los profesores y profesoras especialistas que se citan en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Así mismo, en los supuestos contemplados en las normas que aprueban los certificados de profesionalidad, podrán ejercer también la docencia los profesores y profesoras expertos y expertas que se citan en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

28. artikulua.– Lanbide-informazio eta -orientazioko zereginak dituzten langileak.

Artículo 28.– Personal que desarrolla las funciones de información y orientación profesional.

Ikastetxe publiko bateratuetan, lanbide-informazio eta -orientazioko lanak egin ditzakete, bai Bigarren Hezkuntzako Katedratikoen Kidegoko, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko langileek, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren menpeko langileek, betiere, daukaten titulazio eta berariazko prestakuntzaren arabera, eta erregelamendu bidez ezarritako moduan.

En los centros integrados públicos podrán ejercer la función de información y orientación profesional, en función de sus titulaciones y formación específica, tanto el personal de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, como el dependiente de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los términos que se establezca reglamentariamente.

29. artikulua.– Lanbide-gaitasunak ebaluatzeko prozedurak aplikatzeko jarduerak egiten dituzten langileak.

Artículo 29.– Personal que desarrolla las funciones de aplicación de los procedimientos de evaluación de las competencias profesionales.

Lan-eskarmentuaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko prozeduretan diharduten langileen eginkizunak eta betebeharrak, uztailaren 17ko 1224/20009 Errege Dekretuaren 23., 24. eta 25. artikuluetan eta hori garatzen, aldatzen edo ordezkatzen duten arauetan ezarritakoaren araberakoak izango dira (1224/2009 Errege Dekretua, laneko eskarmentuaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez lortutako lanbide-gaitasunak aitortzeari buruzkoa).

Las funciones y los requisitos del personal que participe en el procedimiento de evaluación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de otras vías no formales de formación se ajustarán a lo que establecen los artículos 23, 24 y 25 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan.

30. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako irakasle adituak.

Artículo 30.– Profesorado experto de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

Lanbide-heziketako tituluetan edo profesionaltasun-ziurtagirietan sartutako moduluak emateko baldintzak nahitaez bete behar izatea errespetatuta, lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetan, adituen zerbitzuak kontratatu ahal izango dira, berez hala eskatzen duten jarduera programatuak edo zerbitzu-eskaintzak egiteko eta prestakuntzak emateko, betiere, ikastetxean ez badago irakasleria koalifikaturik,horretan jarduteko libre dagoenik. Horretarako, sektore publikoko kontratuak arautzen dituen araudian adierazitako zerbitzu-kontratua egin ahal izango da, hots, lanbide-heziketa eta -prestakuntzako zerbitzu-kontratua. Kontratu horiek indarrean dauden prozedura eta arauen arabera egingo dira, betiere, eskumena duen herri-administrazioak ezartzen dituen mugen barruan. Horrek guztiak ez du esan nahi sail bakoitzak eskumenik izango ez duenik lan-araubidearen menpeko irakasle adituak kontratatzeko, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiaren arabera.

Respetando el obligado cumplimiento de los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos de formación profesional o en los certificados de profesionalidad, en los centros integrados de formación profesional públicos podrán ser contratados los servicios de expertos y expertas para impartir aquellas formaciones y desarrollar aquellas actividades programadas u oferta de servicios que por su naturaleza lo requieran, siempre que no exista en el centro profesorado cualificado disponible para ello. Se podrá utilizar para ello el contrato de servicios de educación y formación profesional señalado en la norma que regula los contratos del sector público. Dichos contratos se realizarán conforme a los procedimientos y normas vigentes, dentro de los límites que establezca la administración pública competente. Todo ello sin perjuicio de la facultad de cada departamento para contratar profesorado experto en régimen laboral, según la normativa que sea de aplicación en cada caso.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eraldatze edo banatze batetik sortutako lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Personal de los Centros Integrados de Formación Profesional públicos creados por transformación o desdoblamiento.

Eraldatze edo banatze batetik sortutako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuen kasuan, Bigarren Hezkuntzako Katedratikoen Kidegoko, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko langileek ikastetxe berrian sartzea hauta dezakete (jatorrizko ikastetxean lortutako eskubideekin), edo, bestela, kenduaren izaera izatera iragan daitezke, horrek dakartzan eskubide eta obligazioekin. Era berean, administrazio eta zerbitzuetako langileak ikastetxe berriko lanpostuetan sartuko dira.

En el caso de la creación de un centro integrado de formación profesional público dependiente del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura por transformación o desdoblamiento de otro, el personal afectado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Educación Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional podrá optar por integrarse en el nuevo centro, sin perjuicio de los derechos adquiridos en su centro de procedencia, o por pasar a la situación de suprimido, con los derechos y obligaciones que la misma conlleva. De la misma forma, el personal de administración y servicios pasará a integrarse en los puestos de trabajo del nuevo centro.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetako zuzendarien izendapena (ikastetxeak sortzerakoan), eta partaidetza- eta koordinazio-organoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Nombramiento de Director o Directora en los Centros Integrados de Formación Profesional públicos en el momento de su creación y constitución de los órganos de participación y coordinación.

Lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratu sortu berrien zuzendaria Lanbide Heziketako sailburuordeak izendatuko du, hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxeen baldin badira; beste sail batzuen menpeko ikastetxeak baldin badira, berriz, eskumena duen organoak izendatuko du. Dekretu honen 16. artikuluan aurreikusi bezala egingo da izendapen hori, eta kide anitzeko partaidetza-organoei aurrez aholkurik eskatu beharrik gabe. Kide anitzeko partaidetza-organo horiek, baita koordinazio-organoak ere, izendatutako zuzendaritza-taldearen agintaldiaren lehenengo urtean eratu behar dira.

En los centros integrados de formación profesional públicos de nueva creación, el Director o Directora será nombrado por el Viceconsejero de Formación Profesional, en el caso de centros dependientes de la administración educativa, o por el órgano que resulte competente, en el caso de centros dependientes de otros departamentos, de manera análoga a la prevista en el artículo 16 del presente decreto y sin necesidad de consulta previa a los órganos colegiados de participación. Dichos órganos colegiados de participación, así como los de coordinación deberán ser constituidos en el primer año de mandato del equipo directivo nombrado.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeen ekonomia-finantzen kudeaketaren araubidea ezartzen duen uztailaren 28ko 196/1998 Dekretuan eta hura aldatzen duen apirilaren 5eko 67/2005 Dekretuan Ordezkaritza Organo Gorenari egiten zaizkion aipamen guztiak, ikastetxearen Kontseilu Sozialari egindako aipamenak direla ulertu behar da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxe bateratuen kasuan.

Todas las referencias al Órgano de Máxima Representación contenidas en el Decreto196/1998, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de gestión económico-financiera de los centros docentes que conforman la Escuela Pública Vasca y en el Decreto 67/2005, de 5 de abril, que lo modifica, se entienden referidas al Consejo Social del Centro, en el caso de los centros integrados dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da Lanbide-heziketako ikastetxe integratuen figura sortu eta arautzen duen azaroaren 23ko 223/2004 Dekretua, baita dekretu horren maila berbera edo apalagoa duen beste edozein xedapen ere, baldin eta dekretu horren edukiaren kontrakoa bada.

Queda derogado el Decreto 223/2004, de 23 de noviembre, por el que se crea y regula la figura de Centro Integrado de Formación Profesional, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga al contenido del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 20.1 artikulua honela idatzita gelditzen da:

El párrafo 1 del artículo 20 del Decreto 22/2009, de 3 de febrero, sobre el procedimiento de selección del Director o Directora y el nombramiento y el cese de los otros órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación queda redactado del siguiente modo:

«20. artikulua.– Zuzendariak kargua uztea.

«Artículo 20.– Cese del Director o Directora.

1.– Zuzendariak kargua utziko du kasu hauetan:

1.– El cese del Director o Directora se producirá en los siguientes supuestos:

a) Izendapen-epea amaitzen denean, edo, hala badagokio, epe horren luzapenaren amaieran.

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado o nombrada y, en su caso, de la prórroga del mismo.

b) Ikastetxea lanbide-heziketako ikastetxe bateratu edo Estatu-mailan erreferentzia den lanbide-heziketako ikastetxe bihurtzea, baita dekretu honetan zuzendari izendatzeko aurreikusten ez diren baldintzak betetzea eskatzen duen ikastetxe bihurtzea ere.

b) Transformación del centro en centro integrado de formación profesional o en centro de referencia nacional de formación profesional u otro tipo de centro para el que se contemplen diferentes condiciones a las previstas en el presente Decreto para el nombramiento de Director o Directora.

c) Zuzendariak izendatzeko derrigorrezkoak ziren baldintzetakoren bat ez betetzea eragiten duen edozein egoera gertatzen denean.

c) Concurrencia de cualquier circunstancia que implique que el Director o Directora deja de cumplir alguna de las condiciones necesarias para su nombramiento.

d) Zuzendariak, arrazoiak emanda, karguari uko egiten dionean, eta dagokion lurralde historikoko hezkuntza-ordezkariak uko egitea onartzen duenean. Hurrengo ikasturtean ikastetxe horretan ez egoteagatik karguari uko egiteak urte horretako ekainaren 30etik aurrera izango du eragina.

d) Renuncia motivada aceptada por el Delegado o Delegada de Educación del Territorio Histórico correspondiente. La renuncia al cargo, motivada por no permanecer en el mismo destino el siguiente curso escolar, tendrá efectos de 30 de junio del año correspondiente.

e) Ezustean etorritako minusbaliotasun fisiko edo psikikoa.

e) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

f) Zuzendariaren karguari lotutako funtzioen ez-betetze larriagatik, dagokion lurralde historikoko hezkuntza-ordezkariak zuzendari-funtzioak baliogabetzen dituenean, lurralde historikoko hezkuntza-ordezkariaren ekimenez edo ikastetxeko ordezkaritza-organo gorenak proposatuta –kideen bi herenaren gehiengo bidez–. Dena dela, baliogabetze-ebazpena eman baino lehen, aldebiko espediente bat egingo da, eta interesdunari eta ordezkaritza-organo gorenari entzungo zaie».

f) Revocación motivada por el Delegado o Delegada de Educación del Territorio Histórico correspondiente, a iniciativa propia o a propuesta motivada del Órgano Máximo de Representación del centro, previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de Director o Directora. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia a la persona interesada y oído el Órgano Máximo de Representación».

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Xedapen honetan arautzen ez denerako, prestakuntza-eskaintza bakoitza arautzen duten xedapenak aplikatuko dira.

En lo no regulado en esta norma, serán de aplicación las normas específicas que regulan cada una de las ofertas formativas.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko apirilaren 1ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

Ordezkoak eginez, Ogasun eta Finantzetako sailburua.

Por suplencia, el Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

(Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren hamaikagarren xedapen gehigarriaren arabera).
(De conformidad con la Disposición Adicional undécima del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari.)

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común