Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

32. zk., 2016ko otsailaren 17a, asteazkena

N.º 32, miércoles 17 de febrero de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
711
711

EBAZPENA, 2016ko otsailaren 10ekoa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, ezagutza, berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako laguntzak emateko deialdia jakitera ematen duena, 2016ko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas destinadas al fomento y divulgación del Conocimiento, de la Innovación y de la Competitividad Comercial, para el ejercicio 2016.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 30eko Aginduaren bitartez (2015eko urriaren 9ko EHAA, 193. zk.), ezarri dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ematen dituen laguntzen nondik-norakoak, hain zuzen ere ezagutza, berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako laguntzetarako.

La Orden de 30 de septiembre de 2015 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad (BOPV n.º 193, de 9 de octubre de 2015), establece el marco de ayudas de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco al fomento y divulgación del Conocimiento, de la Innovación y de la Competitividad Comercial.

Berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako laguntza-programa arautzen duen agindu horren 8. artikuluarekin bat, programan iragarritako laguntzak emateko 2016ko ekitaldiko deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arauak eman.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden reguladora del Programa de Ayudas destinadas al fomento y divulgación del Conocimiento, de la Innovación y de la Competitividad Comercial, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2016, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, aipatutako aginduaren 8. artikuluan ezarritako eskumena erabilita, hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 8 de la Orden de referencia

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da deialdia egitea Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuaren 2015eko irailaren 30eko Aginduan xedatutako laguntzetarako, 2016ko ekitaldirako, hain zuzen ere ezagutza, berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako laguntzetarako.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas previstas en la Orden de 30 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, destinadas al fomento y divulgación del Conocimiento, de la Innovación y de la Competitividad Comercial.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdiko laguntzak finantzatzeko, 250.000 euro jarriko dira.

A la financiación de las ayudas convocadas se destinarán 250.000 euros.

Deialdi honi lotuta emango diren diru-laguntzen zenbateko osoa ez da izango artikulu honetan finkatutako diru-kopurutik gorakoa, edo, indarrean dagoen legeriari jarraituz, kredituen arteko loturarik edo aurrekontu-aldaketarik badago, lehengoa eguneratuta sortutako diru-kopurutik gorakoa. Horrenbestez, diru-kopuru hori agortutakoan, ezin izango da diru-laguntza gehiago eman; beraz, hortik aurrera, baliorik gabe geratuko da ebazpen hau. Egoera horietako bat izanez gero, haren berri jakinaraziko da Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen ebazpen baten bidez.

El volumen total de ayudas a conceder con cargo a la presente convocatoria, no podrá superar el importe consignado en este artículo o el que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente. No procederá por tanto la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, suspendiéndose a partir de ese momento la eficacia de la presente disposición. En su caso, de ambas circunstancias se dará publicidad mediante Resolución de la Viceconsejera de Comercio y Turismo.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko baldintzak, lekua eta epea.

Artículo 3.– Requisitos, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Laguntzak eskuratzeko, programa arautzen duen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 30eko Aginduaren 3. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte enpresa eskatzaileek.

1.– Las empresas solicitantes, para poder acceder a las ayudas, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 de la citada Orden de 30 de septiembre de 2015 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, reguladora del Programa.

2.– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 30eko Aginduaren 9. artikuluan xedatutakoarekin bat, eskabideak eta gainerako agiri osagarriak aurkezteko, bide telematikoak erabili daitezke, edo aurrez aurre aurkeztu Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren lurralde-ordezkaritzan –proiektua egingo den lurralde historiko hartan–, Eusko Jaurlaritzaren Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan (Zuzenean), edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako tokietan.

2.– Las solicitudes y demás documentación complementaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden de 30 de septiembre de 2015 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, se presentarán bien telemáticamente, bien de forma presencial en la Delegación Territorial de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco del Territorio Histórico donde se ubique el proyecto, en las Oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean), o en los lugares especificados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Egoitza elektroniko honen bidez baino ezin izango dira eskabideak eskuratu eta bete: http://www.industria.ejgv.euskadi.net/p88a/p88aGestorServlet?PRESTACION=login&FUNCION=login&ACCION=login&RESPUESTA=ok&p88a.codlinea=div&verb1=true

El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica http://www.industria.ejgv.euskadi.net/p88a/p88aGestorServlet?PRESTACION=login&FUNCION=login&ACCION=login&RESPUESTA=ok&p88a.codlinea=div&verb1=true

3.– Eskabideak aurkezteko epea hau da: 2016ko otsailaren 18ko 09:00etatik 2016ko uztailaren 15eko 12:00etara.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será desde las 09:00 horas del día 18 del mes de febrero de 2016, hasta las 12:00 horas del día 15 del mes de julio de 2016.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak deialdi-ebazpen honek.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsailaren 10a.

Merkataritza eta Turismoko sailburuordea,

ITZIAR EPALZA URQUIAGA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de 2016.

La Viceconsejera de Comercio y Turismo,

ITZIAR EPALZA URQUIAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común