Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2015eko azaroaren 12a, osteguna

N.º 216, jueves 12 de noviembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4841
4841

IRAGARKIA, Gipuzkoako Osasun Barrutiko Haurren Hortzak Zaintzeko Programako (HHZP) zerbitzuen kontratazio-espedientea lizitatzeko dena.

ANUNCIO para la licitación del expediente de contratación de los servicios del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) del Área de Salud de Gipuzkoa.

1.– Erakunde esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

a) Organismo: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza. Antolamendu eta Kontratazio Sanitarioaren Arloa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Gipuzkoa. Área de Ordenación y Contratación Sanitaria.

c) Espediente-zenbakia: P.A. 17/2016-G.S.P.

c) Número de expediente: P.A. 17/2016-G.S.P.

2.– Kontratuaren xedea.

2.– Objeto del contrato.

a) Kontratu-mota: Zerbitzu publikoak kudeatzea.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.

b) Helburua: Gipuzkoako Osasun Barrutiko Haurren Hortzak Zaintzeko Programako (HHZP) zerbitzuak kontratatzea.

b) Descripción del objeto: contratación de los servicios del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) del área de salud de Gipuzkoa.

c) Loteak eta kopurua: ez.

c) División por lotes y número: no.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

4.– Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren iraupena.

4.– Presupuesto base de licitación y duración del contrato.

a) Guztira: 1.125.000 euro.

a) Importe total: 1.125.000 euros.

b) Kontratuaren iraupena: Esleitzen denetik, 2016ko abenduaren 31ra arte.

b) Duración del contrato: desde su adjudicación al 31 de diciembre de 2016.

c) Luzapenak: bai.

c) Prórrogas: sí.

5.– Bermeak.

5.– Garantías.

a) Behin-behinekoa: ez dagokio.

a) Provisional: no procede.

b) Behin betikoa: ez dagokio.

b) Definitiva: no procede.

6.– Agiriak eta argibideak lortzeko.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Erakundea: Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.

a) Entidad: Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud.

b) Helbidea: Antso Jakitunaren hiribidea, 35. zk.

b) Domicilio: Avda. Sancho el Sabio n.º 35.

c) Herria eta posta-kodea: Donostia, 20010.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20010.

d) Telefonoa: 943 02 30 53/943 02 30 12.

d) Teléfono: 943 02 30 53/943 02 30 12.

e) Telefaxa: 943 02 30 93.

e) Telefax: 943 02 30 93.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 2015eko abenduaren 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de diciembre de 2015.

g) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: http://www.contratacion.info eta http://www.contratacion.euskadi.eus

g) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.info y http://www.contratacion.euskadi.eus

7.– Kontratistaren berariazko betekizunak: ekonomia- eta finantza-kaudimena, gaitasun teknikoa edo profesionala eta behar besteko antolakuntza; karatulan eta administrazio-klausula zehatzen agirian daude zehaztuta.

7.– Requisitos específicos del contratista: solvencia económica-financiera, técnica o profesional y organización suficiente se detallan en la carátula y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.– Parte hartzeko eskabideak edo eskaintzak aurkeztea.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Aurkezteko azken eguna: 2015eko abenduaren 11, 13:00etan.

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: karatulan, administrazio-klausula zehatzen agirian eta preskripzio teknikoen agirian daude adierazita.

b) Documentación a presentar: la que se señala en la carátula, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.

c) Aurkezteko lekua: Osasun Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza; Antso Jakitunaren hiribidea 35, 20010 – Donostia.

c) Lugar de presentación: Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa, Avda. Sancho el Sabio n.º 35, 20010 San Sebastián.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion bere eskaintzari: bi hilabete, eskaintzak irekitzen direnetik hasita.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Aldaerak onartzea: ez dira onartzen.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9.– Eskaintzak irekitzea.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Erakundea: Osasun Saila. Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.

a) Entidad: Departamento de Salud. Delegación Territorial de Gipuzkoa.

b) Helbidea: Antso Jakitunaren hiribidea, 35. zk.

b) Domicilio: Avda. Sancho el Sabio n.º 35.

c) Herria: Donostia.

c) Localidad: San Sebastián.

d) Eguna: 2016ko urtarrilaren 18a.

d) Fecha: 18 de enero de 2016.

e) Ordua: 10:00ak.

e) Hora: 10:00 horas.

10.– Iragarkien gastuak: Administrazioaren kontura.

10.– Gastos de anuncios. Por cuenta de la Administración.

Donostia, 2015eko urriaren 27a.

San Sebastián, a 27 de octubre de 2015.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

El Presidente de la Mesa de Contratación,

JOSÉ CRUZ AGUIRRE LÓPEZ.

JOSÉ CRUZ AGUIRRE LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común