Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2014ko abuztuaren 1a, ostirala

N.º 145, viernes 1 de agosto de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3439
3439

1/2014 LEGEA, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena.

LEY 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

Eusko Legebiltzarrak ekainaren 26ko 1/2104 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen Dituena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat arau eman dira kargu publikodunen bateraezintasunen arloan; hasieran, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea eta, ondoren, abenduaren 20ko 32/1983 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan Herri Jardunean Aritzeagatikako Elkartuezinei buruzkoa (aurrerantzean, 32/1983 Legea). Azken hori berariaz egindako lehen legeetako bat izan da, kargu publikodunek aginduta dauzkaten eginkizun publikoetan gardentasuna, eraginkortasuna eta arduraldia bermatzea helburu nagusi izan duena, baita kargu publikodunen independentzia eta inpartzialtasuna arriskuan jar ditzaketen edo eginbehar publikoak betetzeko kaltegarri izan daitezkeen jarduerak edo interesak saihestea ere. Hori guztia Konstituzioaren 103.3 artikuluan ezarritakoan kokatzen da, artikulu horrek esaten baitu legez arautuko direla bateraezintasunen sistema eta eginkizun publikoetan inpartzialtasunez jarduteko bermeak.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha ido conformando en materia de incompatibilidades de los cargos públicos una serie de normas, en cuyo inicio se encuentra la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, y, posteriormente, la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el Ejercicio de Funciones Públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Ley 32/1983), una de las primeras leyes específicas en esta materia cuya principal finalidad ha sido la de garantizar la transparencia, eficacia y dedicación a las funciones públicas que tienen encomendadas los cargos públicos, así como evitar toda aquella actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o menoscabar el desempeño de los deberes públicos, todo ello enmarcado en las previsiones establecidas por el artículo 103.3 de la Constitución cuando señala que la ley regulará el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Lege honek beste urrats bat egiten du bide horretan sakonduz; izan ere, kargu publikodunaren kontzeptua bera zabaltzen da, legean arautzen den kontrol- eta berme-sisteman Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoan eginkizun publikoak betetzen dituztenen unibertso ahalik eta handiena sartzeko. Eta hori guztia interes orokorraren lehentasuna ziurtatzen duten printzipioak, betebeharrak, bermeak, prozedurak eta zehapenak arautuz egiten da.

La presente ley avanza y profundiza en este camino ampliando el concepto de cargo público con la finalidad de incluir en el sistema de control y garantías que regula al mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y regulando los principios, obligaciones, garantías, procedimientos y sanciones que procuran la primacía del interés general.

Legeak, hortaz, eginkizun publikoetan dihardutenen betebehar etikoari eta, orobat, betebehar sozialari erantzutea du helburu, hain zuen ere babestu nahi duelako interes komuna kudeatzen dutenengan gizarteak jarritako konfiantza legitimoa eta, orobat, bizitza politikoan aritzen direnen jardunaren gardentasuna.

La finalidad de la ley es así la satisfacción de un deber ético por quien ejerce esas funciones públicas y, también, de un deber social, pues trata de preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común, así como la transparencia de su actuación en la vida política.

Alabaina, nabaria da legea eguneratu beharra dagoela, edo erregulazio berria behar duela, hainbat arrazoirengatik.

Ahora bien, también es notoria la necesidad de proceder a su actualización o nueva regulación por una serie de motivos.

Hori dela eta, bide eman zaio erregimen juridikoaren hobekuntzari, behar diren aldaketak ezarriz denboraren joanean atzeman diren hutsuneak betetze aldera, eta bideratu da orobat eskakizun eta kautela berriak sartzea, horiek berma dezaten ez dela gertatuko kargu publikoak betetzen dituztenen objektibotasuna, inpartzialtasuna eta independentzia arriskuan jar ditzakeen egoerarik, eta indar dezaten kargu publikodunek, zerbitzari publiko diren aldetik, herritarren aurrean eman behar duten irudia.

Por ello, se propicia la mejora del régimen jurídico, introduciendo las modificaciones necesarias para suplir aquellas deficiencias que con el paso del tiempo se han venido detectando, y se facilita la introducción de aquellas nuevas exigencias y cautelas que garanticen que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia de quienes ocupen cargos públicos y refuercen la imagen que, en cuanto servidores públicos, deben ofrecer ante la ciudadanía.

Eremu horretan kokatzen da, alde batetik, gizartean dabilen eskaera, jarduera publikoan gardentasun handiago izatekoa, eta bestetik, kargu publikodunaren erregimen juridikoaren zenbait alderdi aldatzearen komenigarritasuna haren independentzia, inpartzialtasuna eta funtzio publikoetan eduki beharreko arduraldi esklusiboa indartzeko.

En este ámbito se enmarca, por una parte, la demanda social de mayor transparencia en la actividad pública, y, por otra, la conveniencia de modificar determinados aspectos del régimen jurídico del cargo público con el fin de reforzar su independencia, imparcialidad y dedicación exclusiva a sus funciones públicas.

Ikusten da, halaber, kargu publikoetan ari direnen bateraezintasun-araubide orok argitzat eta gidatzat izan behar dituela printzipio etiko eta portaerazko batzuk, haien jokaeran objektibotasunez eta inpartzialtasunez jarduteko arriskuak eragozteko. Printzipio horiek, kargu publikodunen portaeran balio etikoak indartzera zuzendutako beste neurri edo jarduketa batzuez landa, informatu behar dituzte arlo honetako legeak eta erregelamenduak.

También se aprecia que cualquier régimen de incompatibilidades de quienes ocupen los cargos públicos debe inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de la objetividad e imparcialidad en su actuación, principios que, al margen de otras medidas o actuaciones tendentes a reforzar los valores éticos en su conducta, deben informar la legislación y reglamentación en esta materia.

Aurrekoari lotzen zaizkion alderdi batzuk jaso dira, adibidez, nola tratatu aurkako interesak izan ditzaketen kasuak, kargu publikodunek parte hartzen dutenean beren edo familiakoen interes pribatuak tartean diren gai batzuen inguruko erabakietan, eta, bereziki, inhibitzeko edo abstenitzeko betebeharra ezartzen da interes-gatazka izan dezaketen gaiak ebazteari dagokionez.

En consonancia con lo anterior, existen aspectos como el tratamiento de los supuestos de colisión de intereses cuando los cargos públicos intervienen en decisiones relacionadas con determinados asuntos en los que coinciden intereses privados propios o de familiares y, en particular, el establecimiento de la obligación de inhibición y abstención del conocimiento de asuntos en los que pudiera darse un posible conflicto de intereses.

Muga edo kontrol gehigarriak sartu dira kargu publikodunen jarduera pribatuei dagokienez haietan aritzeari utzi ondoren, berme berriak ezarriz, beraien inpartzialtasuna eta independentzia ukitua izan ez dadin kargu publikoan ari direlarik.

Se introducen limitaciones o controles adicionales en relación con el desempeño de actividades privadas de los cargos públicos tras cesar en el desempeño de las mismas, estableciendo nuevas garantías para que durante el ejercicio del cargo público no se vea afectada su imparcialidad e independencia.

Hobetu da, orobat, jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen adierazpen eta erregistrorako prozedura Jaurlaritzako kideei, Administrazioko goi-kargudunei eta zuzendaritza-taldekideei dagokienez.

También se perfecciona el procedimiento de declaración y registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y personal directivo.

Nabarmentzekoa da, berebat, zehapen-araubide bat ezarri dela, halako moldez non bateraezintasunen arloan jarritako betebeharrak ez betetzeak zigor efektiboak ekar ditzan, dagozkien arau-hausteak eta zehapenak tipifikatuz, eta dagokion irekitze- eta zehapen-prozedura finkatuz.

Cabe destacar, asimismo, el establecimiento de un régimen sancionador, de forma que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de incompatibilidades conlleve penalizaciones efectivas, con una tipificación de las infracciones y sanciones correspondientes y el correspondiente procedimiento de incoación y sanción.

Lege honetako xedapenak Autonomia Estatutuaren 10. artikuluaren 2 eta 24. paragrafoetan aitortutako eskumenez baliatuta ematen dira, hain zuzen ere Autonomia Estatutuko paragrafo horiek Autonomia Erkidegoari eskumen esklusiboa ematen baitiote, hurrenez hurren, autogobernu-erakundeen antolaketa, araubide eta funtzionamenduaren gainean eta Euskadiko sektore publikoaren gainean.

Las previsiones contenidas en la presente ley se dictan al amparo de las competencias reconocidas en los apartados 2 y 24 del artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuyen la competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma, respectivamente, en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, y en relación con el sector público propio del País Vasco.

II
II

Legeak sei kapitulu ditu, eta sei xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bi, gai hau eraginkortasunez eta gardentasunez arautzeko beharrezko diren arloez dihardutenak.

La ley se ordena en seis capítulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, que abordan los aspectos necesarios para regular de una manera eficaz y transparente la materia.

I. kapituluan, legearen xedea eta aplikazio-eremua zehazten dira.

El capítulo I define el objeto y el ámbito de aplicación de la ley.

Xedeak barne hartzen du kargu publikodunen jokabide-kodean agintzen duten printzipio orokorrak ezartzea, interes-gatazkak sor ditzaketen egoerak arautzea eta bateraezintasun-araubidea finkatzea, hori guztia interes orokorra nagusituko dela bermatzeko.

El objeto comprende el establecimiento de los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos, la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general.

Aplikazio-eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren zerbitzura diharduten kargu publikodunak sartzen dira, baita legean zehaztutako beste kargudun batzuk ere, haien izaera eta eginkizunei erreparatuta lege-araubide honetan sartu beharrekotzat jotzen direlako. Hortaz, lehendakaria, Jaurlaritzako kideak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean jasotako Administrazioko goi-kargudunak ez ezik, lege honen aplikazio-eremuan sartzen dira, oro har, sektore publikoaren zerbitzura egonik, zuzendaritza-eginkizunak edo horien parekoak betetzen dituzten langileak ere.

El ámbito de aplicación comprende el conjunto de cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y otros que se definen en la ley y respecto de los cuales, en atención a su naturaleza y funciones, se entiende preciso que sus componentes queden sujetos al régimen legal establecido. Para ello, además de la inclusión del lehendakari, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración contemplados en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, la ley extiende su campo de aplicación a todo el personal que, estando al servicio del sector público, desempeñe funciones directivas o asimiladas.

Beharrezko ñabardurekin sartzen dira, halaber, gizarte, ekonomia edo kulturarekiko interesetan partaidetza- edo ordezkaritza-eginkizunak edo aholkularitza eta kontrolekoak betetzen dituzten organoetako kideak. Era berean, sorrera-arauen arabera Eusko Legebiltzarrari funtzionalki lotuta dauden organoetako kideei ere aplikatuko zaie lege-araubide hau.

Con los matices necesarios se incluyen, también, los miembros de aquellos órganos que desempeñan funciones participativas o representativas de intereses sociales, económicos o culturales, o funciones consultivas y de control. Asimismo, se aplica el régimen legal a los miembros de los órganos cuyas normas de creación los vinculan funcionalmente al Parlamento Vasco.

Hala eta guztiz ere, azken organo horiei dagokienez, lege hau aplikatzeko baldintza izango da organo horien berariazko legeriarekin bateragarria izatea. Formula hori erabiltzea erabaki da aipatutako organoetako zenbait kidek estatutu juridiko propioa dutelako eta horrek zaildu egiten duelako lege honen xedapenak egokitzea; aitzitik, ez dago inolako arazorik beste kargu batzuei aplikatzeko. Horrek esan nahi du berariazko legerian ezarritako bateraezintasun-araubidea errespetatzen duela lege honek eta, aldi berean, aplikatu beharrekotzat jotzen dituela jarduketako eta jokabideko printzipioak, kargu publikodun guztiek bete beharrekoak direlakoan.

No obstante, en relación con estos últimos órganos, se condiciona la aplicación de la ley a que esta resulte compatible con su legislación específica. Se ha optado por esta fórmula porque algunos de los miembros de los citados órganos tienen un estatuto jurídico propio que hace difícil la adaptación de las previsiones de esta ley, mientras que existen otros cargos a los que no resulta controvertida su aplicación. Ello se traduce en el respeto al régimen de incompatibilidades establecido en aquella a la par que declara aplicables los principios de conducta y actuación por entender que estos deben ser cumplidos por todo cargo público.

Ezarritako lege-sistemak bermeak eman nahi dizkie herritarrei ziur egon daitezen eginkizun publikoetan ari direnek, hautaketa parlamentarioan edo konfiantza politikoan oinarritutako izendapenaren edo hautapenaren ondorioz denean, edo gai publikoen zuzendaritzarako beharrezkotzat iritzitako gaitasunak izateagatik izendatuak direnean, norgehiagoka-prozeduretan parte hartu gabe, jokabide etikoko kode bat onartzen dutela eta, betiere, esleituta dauzkaten eginkizunen kudeaketarekin bat etor daitezkeen interes partikularren aurretik interes orokorrak jartzen dituztela.

El sistema legal establecido busca dar a la ciudadanía la garantía de que quien desarrolla funciones públicas en razón de un nombramiento o designación basados en la elección parlamentaria o en la confianza de naturaleza política, o en razón de un nombramiento fundado en atención a las capacidades que se consideren necesarias para la dirección de los asuntos públicos, sin participar en procedimientos de selección competitiva, asume un código de conducta ética y antepone en todo caso los intereses generales a los posibles particulares que puedan coincidir en la gestión de las tareas encomendadas.

Legearen garapenari eta aplikazioari ziurtasun juridikoa emateko, Jaurlaritzak kargu publikoen katalogoa onar dezala aurreikusten da, lege honetan ezarritako araubide juridikoaren menpe dauden kargu publikoak identifikatzeko eta horiei buruzko informazioa izateko.

Con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de la ley, se prevé la aprobación por el Gobierno de un catálogo de cargos públicos, instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico establecido en la ley.

II. kapituluak funtzio garrantzitsua du: kargu publikodunen jokabide-kodea zuzentzen duten printzipio orokorrak ezartzea.

El capítulo II se dedica a la importante función de establecer los principios generales que informan el código de conducta de los cargos públicos.

Horren helburua ez da mugatzen zerbitzari publikoari dagokionez babestu eta bermatu nahi den eredua adieraztera edo ezagutaraztera; horrez gain, arau-testua da eta, hortaz, lege-indarrez ezartzen dira karguari dagokion funtzio publikoan jardutean aintzat hartu beharreko betebeharrak.

Su pretensión no es solo declarativa o informativa del modelo de servidor público que se quiere preservar y garantizar, sino que se trata de un texto normativo que establece, con la fuerza de la ley, los deberes a mantener en el desempeño de la función pública que corresponde al cargo.

Agerikoa da jasotako printzipioak dagoeneko etika publikoaren edo Zuzenbide Estatuaren berezko arauen parte direla. Hala ere, honelako lege batean, bidezkoa ez ezik, beharrezkoa ere bada printzipio horiek adieraztea eta jasota uztea. Hortaz, ez da hutsala zerbitzu publikoak erregimen demokratiko batean izan behar dituen balioen eta misioaren funtsa gogoratzea edo laburbiltzea eta, hortaz, kargu publikodunek jokabide-kodea osatzen duten oinarrizko printzipioak sustatu eta errespetatzeko duten betebeharra adieraztea.

Es evidente que los principios recogidos forman ya parte de la ética pública o de las normas propias de un Estado de derecho. Ahora bien, se entiende que en una ley de estas características es no solo adecuada sino necesaria la manifestación y constancia de los mencionados principios. Así, no es baladí recordar o sintetizar la esencia misma de los valores y la misión del servicio público en un régimen democrático y, por ende, la obligación de todo cargo público de promover y respetar esos principios básicos que componen el código de conducta.

Beste alde batetik, kudeaketa publikoaren ikuspegi modernoak erronka bat dakar berekin, jokabide pertsonaletatik abiatu eta jokabide horiek erakundeen prozedura eta egituretan duten proiekzioa sartzeraino iristen dena.

Por otro lado, la visión moderna de la gestión pública obliga a asumir el reto de integrar no solo las conductas personales sino su proyección al ámbito de los procedimientos y estructuras corporativas.

Izan ere, lege honen bidez bereizte bat egiten da gidatzat erabili beharko diren printzipio eta balioetan, printzipio-banantze berria emanez, aurreko arauetan ageri ez dena eta zerbitzu publikoaren alderdi guztiak modu ordenatuan biltzen dituena.

En efecto, se consagra en esta ley una diferenciación de los principios y valores que han de servir de guía a través de un desglose que, además de inédito en las normas preexistentes, abarca de forma ordenada todas las vertientes del servicio público.

Jokabidearen oinarrizko ildoak osotasuna eta gardentasuna dira, eta horiek zehazteari ekiten zaio elkarrekiko lotura duten hiru mailaren bidez:

A partir de la determinación como vectores básicos de actuación de la integridad y de la transparencia, se concretan estas claves en tres escalones interrelacionados:

– Banakako jokabidearen printzipioak, izaera pertsonaleko konpromiso gisa.

– Los principios de conducta individual, como compromisos de naturaleza personal.

– Kalitate instituzionalaren printzipioak, erakundearen helburuak lortze aldera.

– Los principios de calidad institucional, para la obtención de los fines organizacionales.

– Herritarrei dagozkien printzipioak, herritarrak zerbitzu eta politika publikoen hartzaile diren aldetik.

– Los principios en relación con la ciudadanía, como destinataria de los servicios y políticas públicas.

Bestalde, funtzio publikoko jardunean sor daitezkeen interes-gatazken gaiari ere heltzen zaio. Hartara, ulertzen da ezen, interes orokorrak edo publikoak eta interes pribatuak batera biltzen direnean, kargu publikodunak ez duela esku hartu behar edo parte hartu behar, eta, beraz, arau batzuk ematen dira parte ez hartzea formalizatzeari buruz eta, hala badagokio, gaia hartu behar duen organoari buruz.

Se aborda también la cuestión de los conflictos de intereses que pueden enfrentarse en el ejercicio de la función pública. Se entiende que cuando se produzcan determinados supuestos de hecho en los que pueden concurrir intereses generales o públicos con diferentes tipos de intereses privados, el cargo público debe abstenerse de intervenir o de participar en el conocimiento de los mismos, regulándose la formalización de dicha abstención y, en su caso, el órgano al que compete su conocimiento.

Hortaz, izan litezkeen interes-gatazkak ezagutzeko eta haiek kontrolatzeko tresna egokiak izatearren, izendapenaren aurreko bi urteetan egindako jarduerak adierazteko beharra ezartzen da.

Y, con la finalidad de disponer de instrumentos adecuados de control y conocimiento de los posibles conflictos de intereses, se establece la obligación de declarar las actividades realizadas durante los dos años anteriores al nombramiento.

III. kapituluan, printzipioen katalogoa ezarri ondoren eta hura betez, bateragarri diren jarduerak modu tasatuan mugatzen dira.

En el capítulo III, tras el catálogo de principios establecidos y bajo su observancia, se establecen con carácter tasado las actividades compatibles.

Lehenengo eta behin, kargu publikodunaren araubidearen oinarrizko bi alderdi biltzen dira: arduraldi esklusiboa eta ordainsari bakarra. Arduraldi esklusiboaren ondorioz, karguan jardutea bateraezina izango da beste edozein jarduerarekin, legeak berak baimendutakoak edota Jaurlaritzak interes publikoko arrazoiengatik berariaz baimendutakoak salbuespen direla. Ordainsari bakarraren printzipioak, berriz, debekatu egiten du beste edozein ordainsari jasotzea aurrekontu publikoen kontura edota jarduera pribatutik eratorrita, arauan bertan ezarritako salbuespenak salbuespen.

En primer lugar, se recogen dos aspectos básicos del régimen del cargo público: la dedicación exclusiva y la retribución única. La dedicación exclusiva supone la incompatibilidad del ejercicio del cargo con cualquier otra actividad, a excepción de las permitidas en la propia ley o las que el Gobierno autorice expresamente por razones de interés público. Por su parte, la retribución única prohíbe la percepción de cualquier otro emolumento con cargo a los presupuestos públicos, así como cualquier remuneración que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas en la propia norma.

Bi printzipio horiek, nahiz eta ñabardura desberdinak izan, bateraezintasunei buruzko arau guztietan jarduten dira eta bi norabidetan zabaltzen dute «bateraezintasun ekonomikoaren printzipioa» deiturikoa, kargu publikoan jarduteko inpartzialtasun-bermea betetzeari ez ezik eraginkortasunari ere lotzen zaizkiolarik.

Estos dos principios, si bien con diferentes matizaciones, operan en todas las normas sobre incompatibilidades y son el desdoblamiento del denominado «principio de incompatibilidad económica», vinculados no solo al cumplimiento de la garantía de imparcialidad en el ejercicio del cargo público sino también al de eficacia.

Horiek horrela izanik ere, arau hauen bitartez ez da kargu publikoen ordainsari-araubide bat ezartzen ari, hau ez baita horretarako lekua; printzipio bat finkatzen ari da, ordainsari bakarraren printzipioa, arduraldi esklusiboarenaren ondorio dena, esan nahi baita, aurrekontu publikoen kargura ordainsari bakar bat jasoko dela.

No obstante, mediante el establecimiento de estas reglas no se está instaurando un régimen de retribuciones de cargos públicos, pues no es éste el lugar normativo para ello, sino que se está sentando el principio de retribución única, corolario del de dedicación exclusiva, esto es, que solo se perciba una retribución con cargo a los presupuestos públicos.

Bateraezintasun funtzionalen ikuspuntutik, legeak zilegi diren jarduerak finkatzen ditu, zehatz-mehatz; beste guztiak, beraz, bateraezinak dira. Bateragarriak diren lau jarduera mota bereizten dira: pribatuak, publikoak, hautapen bidezko karguenak eta irakaskuntzakoak. Horietan aritzeak ezin du mugatu edo arriskuan jarri kargu publikodunaren jarduna, ezta interes orokorra kaltetu ere.

Desde la perspectiva de las incompatibilidades funcionales, la ley sigue la mecánica de la definición concreta de las actividades que pueden ser desempeñadas siendo incompatibles las demás. Se diferencian cuatro tipos de actividades compatibles: privadas, públicas, electivas y de docencia. Su ejercicio no debe limitar o comprometer el ejercicio del cargo público ni perjudicar el interés general.

Kargua utzi ondorengo bi urteetan jarduera pribatu jakin batzuetan aritzeko debekua arautzen da zehatz-mehatz. Jarduera horietan hasteko asmoa aldez aurretik adierazi beharko da, organo eskudunak azter dezan. Muga hori dela eta, kargua utzi ondoren, kargu publikodunek ezin izango dute inolako zerbitzurik eman edo lan- edo merkataritza-harremanik izan karguaren berezko zereginen ondorioz beraiekin harreman zuzena izan duten enpresa edo sozietate pribatuekin.

Se regula de forma detallada la prohibición de desempeñar determinadas actividades privadas durante los dos años siguientes al cese, debiendo ser declaradas con carácter previo a su inicio para su análisis por el órgano competente. Debido a esta limitación, los cargos públicos no podrán, tras el cese, prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas o sociedades privadas con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo.

Azkenik, jardueren izaerari dagokionez, zehazten dira zer prozedura jarraitu behar diren eta nori dagokion kargu publikodunen jardueren izaera aztertzeko, ezagutzeko eta mugatzeko eskumena, bai eta, beharrezkoa denean, noren eskumena den jarduerarako baimena ematea ere.

Se identifican, por último, los correspondientes procedimientos y las competencias para analizar, conocer y determinar la naturaleza de las actividades de los cargos públicos, así como, en los casos necesarios, conceder la necesaria autorización para su ejercicio.

IV. kapituluak jarduerak eta ondare-ondasunak eta -eskubideak adierazteko beharraz dihardu, legearen aplikazio-eremuan sartzen diren kargudunek zeregin publikoetan objektibotasunez eta inpartzialtasunez jarduten dutela kontrolatu eta bermatzeko. Bereizi egiten dira jardueren adierazpena eta ondare-ondasunen eta -eskubideen adierazpena, eta bakoitzerako edukiak finkatzen. Mugak jartzen zaizkio merkataritza-sozietateetan ondare-partaidetzak izateari, eta prozedura bat arautzen da baloreak eta finantza-aktiboak jaulkitzen dituzten merkataritza-sozietateak arautzeko, ikuskatzeko edo kontrolatzeko eskumenak dauzkatenen balore eta aktiboen kontrola eta kudeaketa bermatzeko.

El capítulo IV aborda la obligación de declarar las actividades y los bienes y derechos patrimoniales a efectos de control y garantía de la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las funciones públicas de los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley. Se diferencia entre la declaración de actividades y la declaración de bienes y derechos patrimoniales, estableciendo los contenidos necesarios de cada una de ellas. Introduce límites a las participaciones patrimoniales en sociedades mercantiles y regula el procedimiento para garantizar el control y gestión de los valores y activos financieros de quienes ocupen cargos con competencias reguladoras, de supervisión o de control sobre las sociedades mercantiles que los emitan.

V. kapituluak legean ezarritako betebeharren kudeaketarako eta kontrolerako organoak arautzen ditu. Eginkizun horiek Pertsonalaren Erregistroko Zerbitzuari atxikitzen zaizkio, legea kudeatzeko eta aplikatzeko funtsezko organoari, eta haren mende jarri da Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroa. Legebiltzarrari informatu beharra ere kapitulu honetan jasotzen da.

El capítulo V se encarga de regular los órganos de gestión y control de las obligaciones establecidas en la ley. Se atribuyen estas funciones al Servicio de Registro de Personal, órgano fundamental para la gestión y aplicación de la ley, dependiendo de él el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. El capítulo recoge también las obligaciones de información parlamentaria.

Azkenik, VI. kapituluak zehapen-araubidea ezartzen du legea betetzen ez denerako. Egin daitezkeen arau-hausteak tipifikatzen ditu, bestelako erantzukizunen kalterik gabe, zehapenak eta dagozkien neurri osagarriak, prozedura eta instrukzioa egiteko eta ebazteko organo eskudunak.

Por último, el capítulo VI se encarga de regular el régimen sancionador frente a los incumplimientos de la ley. Tipifica, independientemente de otro tipo de responsabilidades, las posibles infracciones, su sanción y medidas complementarias correspondientes, el procedimiento y los órganos competentes para su instrucción y resolución.

Xedapen gehigarrietan, lege hau zenbait karguri aplikatzeko irizpideak biltzen dira, kargu horiek berariazkotasun nabaria badute dagozkien legeen arabera; sektore publikoko entitateek egiten dituzten izendapenak jakinaraz ditzaten agintzen da, eta funtzio publikoaren diziplina-araudia lege hau aplikatu behar duten organoen zerbitzura dauden enplegatu publikoen betebeharrera egokitzen da.

En las disposiciones adicionales se recogen los criterios relativos a la aplicación de la ley a determinados cargos que disponen de una marcada especificidad recogida en sus correspondientes leyes; se ordena la comunicación por las entidades del sector público de los nombramientos que efectúen y se adapta la normativa disciplinaria de función pública al deber de secreto que se impone a los empleados públicos al servicio de los órganos de aplicación de la ley.

Xedapen iragankorretan, lege honen aurretik indarrean zegoen araubidearen arabera egindako adierazpenak berritzeko betebeharra ezartzen da, bai eta lege hau indarrean sartu aurretik baimendutako bateragarritasunak berraztertzeko beharra ere. Horrez gain, erregelamenduzko zenbait xedapenen indarraldia ere berrikusten da.

Las disposiciones transitorias establecen la obligación de renovar las declaraciones efectuadas conforme al régimen vigente con anterioridad a la ley, la revisión de las compatibilidades autorizadas con anterioridad a su entrada en vigor y la vigencia temporal de determinadas disposiciones reglamentarias.

Xedapen indargabetzaileak aipagai du, berariaz, abenduaren 20ko 32/1983 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan Herri Jardunean Aritzeagatikako Elkartuezinei buruzkoa. Lege horrek izaera orokorra zuen, bere baitan hartzen baitzituen langile guztiak izan kargudunak –hautapanezkoak nahiz ez hautapenezkoak–, izan enplegatu publikoak, eta, orobat, euskal administrazio publiko guztiak; hala ere, haren indargabetzeak ez du esan nahi bateraezintasun-araubiderik ez dagoenik lege honen esparrutik kanpo geratzen diren langileentzat, baizik eta beste arau batzuk izango direla aplikagarri, batez ere abenduaren 26ko 53/1984 Estatuko Legea, Administrazio Publikoen Zerbitzura Dauden Langileen Bateraezintasunei buruzkoa.

La disposición derogatoria se refiere expresamente a la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el Ejercicio de Funciones Públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aunque esta ley tenía una pretensión globalizadora, pues abarcaba a todo el personal, fuera cargo –tanto electivo como no electivo– o fuera empleado público, y a todas las administraciones públicas vascas, su derogación no significa que no exista un régimen de incompatibilidades para el personal excluido del ámbito de esta ley, sino que son otras las normas aplicables, fundamentalmente la ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honen xedea da:

La presente Ley tiene por objeto establecer:

1.– Lege honen aplikazio-eremuan sartzen diren kargu publikodunen jokabide-kodea zuzentzen duten printzipioak ezartzea, betiere interes orokorra defendatzera bideratuta.

1.– Los principios que rigen el código de conducta de los cargos públicos que se incluyen en su ámbito de aplicación, orientados, en todo caso, a la defensa del interés general.

2.– Interes publiko eta partikularren arteko gatazka-egoerak prebenitu, saihestu edo konpontzeko neurriak ezartzea, interes orokorra gailenduko dela bermatuz.

2.– Las medidas tendentes a prevenir, evitar o resolver situaciones de conflicto entre intereses públicos y particulares, con la garantía de prevalencia del interés general.

3.– Lege honen aplikazio-eremuan sartzen diren kargu publikodunen bateraezintasun-araubidea ezartzea, betetzen duten funtzio publikorako arduraldi esklusiboaren printzipiotik eratorria, eta, halaber, jardueren eta ondare-ondasunen eta -eskubideen adierazpena.

3.– El régimen de incompatibilidades de los cargos públicos sujetos a su ámbito de aplicación, derivado del principio de dedicación exclusiva a la función pública que desempeñan, así como la declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren zerbitzura dauden kargu publikodun hauei aplikatzen zaie:

1.– La presente ley se aplica a los siguientes cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Lehendakariari eta Jaurlaritzako gainerako kideei.

a) Al lehendakari y a los demás miembros del Gobierno.

b) Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 29. artikuluan aipatzen diren Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko goi-kargudunei, eta dagokien sorrera-arauan edo izendapenean haiekin parekatuta daudenei.

b) A los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contemplados en el artículo 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y asimilados a los mismos en su norma de creación o en su nombramiento.

c) Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko zuzendaritza-taldekideei –Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuko 7. artikuluan zehaztuta daudenei–, betiere parekatuta badaude indarrean dagoen arautegiaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko goi-kargudunekin.

c) Al personal directivo perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco definido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, asimilado conforme a la normativa vigente a alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Eusko Jaurlaritzak edo lege honen aplikazio-eremuan sartuta dauden kargu publikodunetako batek zuzendaritza- edo administrazio-kargu bat betetzeko izendatzen dituzten pertsonei, halako karguak izaera eta kapitalaren zatirik handiena pribatua duten erakundeetan badaude, edo kargua dagoen erakundearen kontrola, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan adierazitakoaren arabera, hainbat administrazio publikori edo haien sektore publikoei badagokie, betiere izendatze-egintzan hala ezarrita dagoenean.

d) A las personas que sean designadas por el Gobierno Vasco o por un cargo público de los incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley para ocupar un cargo de dirección o administración en entidades de naturaleza y capital mayoritariamente privado o en cualquier otra entidad en que su control, en términos del artículo 42 del Código de Comercio, corresponda a varias administraciones públicas o a sus respectivos sectores públicos, cuando así se establezca en el acto de designación.

e) Arartekoari eta arartekoaren ondokoari; Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideei eta epaitegi horretako Idazkaritza Nagusiko titularrari; Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko eta Lan Harremanen Kontseiluko Lehendakaritzako eta Idazkaritza Nagusiko titularrei; Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Zuzendaritzako titularrari, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko kideei.

e) A la persona que ostente la condición de ararteko y la de adjunto o adjunta; a los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a la persona titular de su Secretaría General; a las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del Consejo Económico y Social Vasco y del Consejo de Relaciones Laborales; a la persona titular de la Dirección de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y a los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Euskal Autonomia Erkidegoaren edo Eusko Legebiltzarraren zerbitzura dagoen beste edozein pertsonari, baldin eta dagokion organoaren sorrera-arauan edo izendapenean artikulu honetan aipatzen diren kargu publikodunetako baten batekin parekatuta badago.

f) A cualquier otra persona al servicio de la Comunidad Autónoma o del Parlamento Vasco que, en la norma de creación del órgano respectivo o en el correspondiente nombramiento, sea asimilada a alguno de los cargos públicos a los que se refiere el presente artículo.

2.– Lege hau aplikatuko zaie, halaber, zuzendariaren pareko edo goragoko maila duten Euskal Autonomia Erkidegoko behin-behineko langileei.

2.– Así mismo resultará de aplicación al personal eventual de la Comunidad Autónoma de Euskadi con rango igual o superior a director o directora.

3. artikulua.– Legearen aplikazio-eremuaren salbuespenak.

Artículo 3.– Excepciones al ámbito de aplicación de la ley.

1.– Lehendakariari ez zaio lege honen VI. kapituluan araututako zehapen-araubidea aplikatuko. Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduan ezarrita dauden Jaurlaritza sustatzeko eta kontrolatzeko prozedurak baliatuko dira lehendakariari eskatzeko lege honetan ezarritako aginduak bete ditzala.

1.– No se aplicará al lehendakari el régimen sancionador regulado en el capítulo VI de la presente ley. La exigencia del cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley por el lehendakari se llevará a cabo mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara vasca para el impulso y control parlamentario del Gobierno.

2.– Halaber, zenbait organo edo erakundetako kideei ere ez zaie aplikatuko lege honen VI. kapituluko zehapen-araubidea, ezta hierarkia-posizioaren erabilera, kontrola edo goi-mailako erabaki-gaitasuna eskatzen duten aginduak ere, baldin eta dagokien organo edo erakundearen sorrera-arauan ezarrita badago, haien izaeraren funtsezko elementu gisa, iraupen zehatzeko agintaldia dutela edo berariazko sistemak dituztela agintea utzi eta berritzeko edo, oro har, beste edozein metodo beren erabakien eta jardunaren autonomia bermatzeko.

2.– Tampoco se aplicará el régimen sancionador del capítulo VI de la presente ley, ni aquellos otros mandatos que impliquen ejercicio de una posición de jerarquía, control o capacidad de decisión superior, a los miembros de los órganos o entidades que tengan establecida en su norma de creación, como elemento sustancial de su existencia, una duración determinada de su mandato o sistemas específicos para su cese o renovación o, en general, cualquier otro método de garantía de la autonomía en sus decisiones y funcionamiento.

Lege hau eta lege honetan aurreikusitako zehapenak betetzeari buruzko kontrola aplikatuko zaie organo edo erakunde horietako kideei dagozkien sorrera-, antolaketa- edo funtzionamendu-arauetan ezarritako prozedurak baliatuta edo, halakorik izan ezean, erregelamenduz ezartzen diren prozeduren bidez, betiere haien jardunaren eta erabakien autonomia babestuta.

El control del cumplimiento de esta ley y sus previsiones sancionadoras se aplicará a los miembros de estos órganos o entidades mediante los procedimientos regulados en sus normas de creación, organización o funcionamiento o, en su defecto, por los que se establezcan reglamentariamente preservando, en todo caso, la autonomía de su funcionamiento y decisiones.

4. artikulua.– Kargu publikoen katalogoa.

Artículo 4.– Catálogo de cargos públicos.

1.– Jaurlaritzak, ezarritako irizpideekin bat etorriz, dekretu bidez onartuko du, lege hau indarrean sartzen denetik 15 eguneko epean, lege honen aplikazio-eremuan sartzen diren kargu publikoen katalogoa.

1.– El Gobierno, de conformidad con los criterios establecidos, aprobará en el plazo de 15 días desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante decreto, el catálogo de cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.

2.– Kargu publikoen katalogoak izaera eratzailea izango du eta beharrezkoa izango da kargu publikoa katalogoan azaltzea legea aplikatu ahal izateko.

2.– El catálogo de cargos públicos tendrá naturaleza constitutiva, siendo preciso que el cargo público figure en el catálogo para que la ley resulte aplicable.

3.– Kargu publikoen katalogoa etengabe eguneratuko da, eta katalogoaren ardura eta kudeaketa administratiboa lege honen bidez sortzen den Pertsonalaren Erregistroak hartuko du.

3.– El catálogo de cargos públicos se mantendrá permanentemente actualizado y su llevanza y gestión administrativa corresponde al Registro de Personal que se crea en la presente ley.

4.– Kargu publikoen katalogoa eskura izango dute herritar guztiek Eusko Jaurlaritzaren web orriaren bidez.

4.– El catálogo de cargos públicos será accesible a toda la ciudadanía a través de la página web del Gobierno Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KARGU PUBLIKODUNEN JOKABIDE KODEA ZUZENTZEN DUTEN PRINTZIPIO OROKORRAK
PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS CARGOS PÚBLICOS

5. artikulua.– Printzipioak eta balioak.

Artículo 5.– Principios y valores.

1.– Osotasuna da, lege honen ondorioetarako, kargu publikodunek eta parekatutakoek atxikimendu sistematiko eta iraunkorra izatea honako printzipio hauei: onestasunari, inpartzialtasunari, objektibotasunari eta esparru juridikoarekiko eta pertsona guztiekiko errespetuari.

1.– Se entiende por integridad, a los efectos de esta ley, la adhesión sistemática y permanente de los cargos públicos y asimilados a los principios de honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco jurídico y a todas las personas.

2.– Kargu publikodunak eta parekatutakoak gardentasunez arituko dira beren eginkizunetan, non eta legezko salbuespenik eman ez den. Gainera, dagozkien erakunde eta sailetan gardentasuna benetan ezartzearen aldeko jarrera izango dute, eta orobat, gobernu irekiaren, datuen berrerabilpenaren eta Administrazio elektronikoaren alde agertuko dira.

2.– Los cargos públicos y asimilados desempeñarán sus funciones con transparencia, salvo excepción legalmente prevista. Además, abogarán por su implantación efectiva en las respectivas entidades o departamentos, y por el gobierno abierto, la reutilización de datos y la Administración electrónica.

3.– Kargu publikodunek eta parekatutakoek aipatu balio eta printzipioen arabera beteko dituzte beren eginkizunak, nola banakako jokabidean hala dagokien instituzioaz edo erakundeaz baliatzean eta orobat herritarrekiko portaeran, hurrengo artikuluetan garatzen diren erara.

3.– Los cargos públicos y asimilados desempeñarán sus funciones conforme a los citados valores y principios, tanto en su conducta individual como en su proyección en la institución u organización de la que formen parte y respecto a la ciudadanía, tal como se desarrollan en los artículos siguientes.

6. artikulua.– Banakako jokabidearen printzipioak.

Artículo 6.– Principios de conducta individual.

1.– Kargu publikodunek eta parekatutakoek fede onez, inplikazio handiz eta zerbitzu publikorako ardura osoz beteko dituzte beren eginkizunak, eta soil-soilik aginduta dauzkaten eginkizunen xederako.

1.– Los cargos públicos y asimilados ejercerán sus funciones de buena fe, con implicación sobresaliente, plena dedicación al servicio público y para la finalidad exclusiva para la que les fueron encomendadas.

2.– Beren erabakien eta ekintzen erantzule izango dira eta betetzen duten karguari dagozkion kontrolak egin beharko dituzte, karguan dihardutela egindakoaren edo ez egindakoaren ondorioak beren gain hartuta, eta agintari nahiz instituzio eskudunak jakinaren gainean jarriko dituzte eta haiei lagunduko diete edozein jarduketa irregularren berri badute.

2.– Serán responsables de sus decisiones y acciones y deberán someterse a los controles que resulten pertinentes en virtud de su cargo, asumiendo las consecuencias que pudieran derivarse de lo realizado, o de lo no realizado, en el desempeño de aquel, y pondrán en conocimiento y colaborarán con las autoridades e instituciones competentes sobre cualquier actuación irregular de la cual tuvieran conocimiento.

3.– Inpartzialtasun-, ekuanimitate- eta objektibotasun-printzipioak errespetatuko dituzte, eta irizpide independentea izango dute, interes partikular oro baztertuz. Halaber, ez dute parte hartuko beren objektibotasunari eragin diezaiokeen kausaren bat duten gaietan.

3.– Respetarán los principios de imparcialidad, ecuanimidad y objetividad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Asimismo, se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

4.– Beren eskumenak erabiltzearen ondorioz eta kausaz ezagutzen dituzten egitate edo informazioei isil-gordean eutsiko diete, eta ezin izango dute beren zereginak betetzean eskuratutako informazioa baliatu edo eman, ez agintaldian ez kargua utzi ondoren, beren buruaren edo hirugarren baten onurarako. Halaber, beren eginkizunekin bateragarriak ez diren egoerak, jarduerak edo interesak saihestuko dituzte, ez dute beretzat oparirik onartuko ohiko, gizarteko edo kortesiazko usadioez aparte, eta ez dute abantailazko mesederik edo zerbitzurik ere onartuko.

4.– Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias y no podrán, ni durante su mandato ni tras su cese, utilizar o transmitir, en provecho propio o en el de una tercera persona, la información que hubieran obtenido en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, evitarán situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas.

5.– Beren postuetan dihardutela eta beren eskumenak baliatzean lagundu beharko dute, beti, ekitaldi publikoetan zein pribatuetan, ordezkatzen duten edo zerbitzuak ematen dituzten instituzioaren izen ona, duintasuna eta irudia zaintzen.

5.– Deberán en el ejercicio de sus puestos y competencias contribuir, en todo caso, y sea en acto público o privado, al prestigio, la dignidad y la imagen de la institución que representan o de la organización a la que prestan sus servicios.

6.– Kargu publikoak betetzen dituztenen trataera ofiziala jauna/andrea izango da, eta, ondoren, kargu, postu, lan edo mailaren izena aipatuko da.

6.– El tratamiento oficial de quienes ocupen cargos públicos será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo, puesto, rango o empleo correspondiente.

7. artikulua.– Kalitate instituzionalaren printzipioak.

Artículo 7.– Principios de calidad institucional.

1.– Kargu publikodunek eta parekatutakoek baliabide publikoen eraginkortasuna eta efizientzia bilatuko dute, agindutako zerbitzu publikoaren kalitatea eta jasangarritasuna bermatuz.

1.– Los cargos públicos y asimilados perseguirán la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, garantizando la calidad y sostenibilidad del servicio público encomendado.

2.– Beren eginkizunak beteko dituzte, beti, ikuspegi estrategikoari eta planifikazioari lehentasuna emanez, arazoen eta etorkizuneko erronken irtenbidea aurreikuste aldera.

2.– Deberán ejercer sus funciones, en todo caso, priorizando la visión estratégica y la planificación con la finalidad de prever la solución a los problemas y a los retos futuros.

3.– Sormena eta berrikuntza sustatzen dituen kultura-molde bat ezarri eta sustatu beharko dute, bai erakundean bertan bai dagokien sailean ematen diren zerbitzuetan.

3.– Deberán establecer e impulsar una cultura que estimule la creatividad y la innovación en su propia organización y en los servicios que se presten en su departamento.

4.– Estrategiak, helburuak eta baliabideak ildo beretik joatea bilatu beharko dute goi-mailako zuzendaritzako maila politikoak eta zuzendaritzako nahiz bitarteko mailak aintzat hartuta, eta, halaber, dagokien erakundean lan egiten duten gainerako pertsonak ere.

4.– Deberán buscar un correcto alineamiento de estrategias, objetivos y recursos entre los niveles políticos de la estructura de la alta dirección y los niveles directivos e intermedios, así como con el resto de las personas que trabajan en la respectiva organización.

5.– Karguari lotutako eginkizunak etengabeko ahaleginaz bete beharko dituzte, gidatzen duten saileko edo unitateko prozesuen, produktuen eta zerbitzuen emaitzak beti hobetzeko eta pertsonen gaitasun profesionalak garatzeko.

5.– Deberán ejercer las funciones propias del cargo con un esfuerzo permanente encaminado a una mejora continua de los resultados de los procesos, productos y servicios de los departamentos o unidades que lideran y al desarrollo de las competencias profesionales de las personas.

8. artikulua.– Herritarrekiko harremanetarako printzipioak.

Artículo 8.– Principios de relación con la ciudadanía.

1.– Kargu publikodunek eta parekatutakoek pertsonen duintasunaren errespetua izango dute printzipio nagusi, herritarrak zuzentasun osoz tratatuko dituzte eta aurkari politikoen bizitza pribatuan sartzea saihestuko dute.

1.– Los cargos públicos y asimilados tendrán como principio capital de conducta el respeto de la dignidad de las personas, tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección y evitarán la intromisión en la vida privada de los adversarios políticos.

2.– Genero-berdintasuna sustatuko dute eta berdin tratatuko dituzte egoera berean dauden pertsonak, diskriminazio oro saihestuz.

2.– Promoverán la igualdad de género y tratarán por igual a todas las personas que se encuentren en la misma situación, evitando toda discriminación.

3.– Herritarrek politika publikoen diseinuan eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzea sustatuko dute.

3.– Promocionarán la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.

4.– Herritarren hizkuntza-eskubideak baliatzea bermatuko dute, euskararen normalizazioa bultzatzea bereziki aintzat hartuta eta haren erabilera sustatuta.

4.– Garantizarán el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, prestando especial atención al impulso de la normalización del euskera y fomentando su uso.

5.– Kultura-ondarea eta ingurumena babestea bultzatuko dute, beren eskumenen barruan.

5.– Impulsarán, dentro de sus competencias, la protección del patrimonio cultural y del medio ambiente.

9. artikulua.– Interes-gatazka.

Artículo 9.– Conflicto de intereses.

Interes-gatazka izango da lege honek obligatutako subjektuek parte hartu behar dutenean interes orokorra edo beren eginkizunari dagokion interes publikoa eta norberaren interes pribatuak edo hirugarren pertsonekin partekatutakoak edo zuzeneko senideek dituztenak aldi berean biltzen dituzten gaiekin lotutako erabakietan, lege honetan ezarritako eran.

Existirá conflicto de intereses cuando los sujetos obligados por esta ley intervengan en la adopción de decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan el interés general o el interés público encomendado a su función e intereses privados propios o compartidos con terceras personas o de sus familiares directos, en los términos que se establece en la presente ley.

10. artikulua.– Parte ez hartzeko eta inhibitzeko betebeharra.

Artículo 10.– Deber de abstención e inhibición.

1.– Administrazio-prozedura erkidea arautzen duen arautegian ezarritako parte ez hartzeko kasuez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzuko kargu publikodunek ez dute parte hartuko beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan.

1.– Además de los supuestos de abstención establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, los cargos públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se abstendrán de intervenir en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurran o se favorezcan intereses propios, de su cónyuge o pareja de hecho o de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas.

2.– Halaber, ez dute parte hartuko zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan, baldin eta beren zerbitzu-harremana hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa izan badira bai kargu publikodunak berak bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten hirugarren pertsonak.

2.– Asimismo no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quien tengan intereses compartidos.

3.– Parte ez hartzeko betebehar horren kontrol egokia egiteko, lege honetan arautzen diren jardueren adierazpenak egingo dituzte.

3.– A fin de procurar el adecuado control de dicho deber de abstención, realizarán las declaraciones de actividades que se regulan en la presente ley.

4.– Parte ez hartzeko adierazpena idatziz egingo da, eta kargu publikoa mendeko duen saileko titularrari edo hura izendatu zuen organoari jakinaraziko zaio, eta, jasota gera dadin, baita lege honen 24. artikuluan aipatutako kudeaketa-organoari ere, bost egun balioduneko epean.

4.– La abstención se realizará por escrito y se comunicará al titular del departamento del que dependa el cargo público o al órgano que lo nombró, y para su constancia, en el plazo máximo de cinco días hábiles, ante el órgano de gestión al que se refiere el artículo 24 de la presente ley.

5.– Kargu publikodunak ez balu beteko parte ez hartzeko betebeharra, hura mende duen saileko buruak edo izendatu zuen organoak inhibitzea agindu behar dio, aldez aurretik iritzia agertzeko aukera emanda, eta Pertsonalaren Erregistroari horren berri eman beharko dio. Parte ez hartzeko betebeharra duen kargu publikoduna Jaurlaritzako kidea bada, agindua lehendakariak eman beharko du, Jaurlaritzari horren berri eman ondoren. Inhibitzeak berekin dakar ordenamenduan aurreikusita dauden ordezkotza- edo ordezpen-mekanismoak abian jartzea.

5.– Si el cargo público no cumpliera con su deber de abstención, el consejero o consejera titular del departamento del que dependa o el órgano que lo nombró debe ordenarle, dándole audiencia previa, que se inhiba, debiendo informar de ello al Registro de Personal. Si el cargo público afectado por el deber de abstención es un miembro del Gobierno, la orden deberá proceder del lehendakari, previa información al Gobierno. La inhibición conllevará la puesta en marcha de los mecanismos de suplencia o sustitución previstos en el ordenamiento.

6.– Espediente edo prozedura batean interesa duten pertsonek espediente edo prozedura izapidetzeko, haren instrukzioa egiteko edo ebazpena emateko eskumena duen kargu publikoduna errekusatzea sustatu dezakete, parte ez hartzeko ezarritako kasu berberetan eta administrazio-prozedura erkidea arautzen duen arautegian ezarritako prozeduraren arabera.

6.– Las personas interesadas en un expediente o en un procedimiento pueden promover la recusación del cargo público que sea competente para su tramitación, instrucción o resolución, en los mismos casos que los establecidos para la abstención y de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

7.– Parte hartu behar ez eta parte hartzen duen kargu publikodunak dagokion administrazio-erantzukizuna izango du.

7.– La no abstención del cargo público obligado a ella genera la correspondiente responsabilidad administrativa.

11. artikulua.– Etika eta gobernu onaren kodea.

Artículo 11.– Código de ética y buen gobierno.

Lege honetako 5, 6, 7 eta 8. artikuluetan araututako jarduera- eta jokabide-printzipioak etika eta gobernu onaren kode batean jaso eta garatuko dira. Ahalik zabalkunde eta publizitate handiena emango zaio kodeari, eta hari atxikitzeko eta haren jarraipen eta ebaluazioa egiteko sistema batez hornituko da.

Los principios de actuación y de conducta regulados en los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta ley serán recogidos y desarrollados en la elaboración de un código de ética y buen gobierno, al que se le dará la máxima difusión y publicidad y al que se le dotará de un sistema de adhesión así como de un sistema de seguimiento y evaluación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KARGU PUBLIKODUNEN BATERAEZINTASUN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS CARGOS PÚBLICOS

12. artikulua.– Arduraldi esklusiboa.

Artículo 12.– Dedicación exclusiva.

1.– Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikodunek arduraldi esklusiboz beteko dituzte eginkizunak eta ezin izango dute aldi berean, ez berek ezta ordezpen edo ahalordetze bidez ere, ezein postu, kargu, ordezkapen, lanbide, merkataritza-jarduera, jarduera profesional edo industria-jardueratan aritu, publikoetan zein pribatuetan, norberaren kontura edo inoren kontura izan.

1.– Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.

2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez die eragiten lege honetan ezarritako salbuespenei ezta Jaurlaritzak, interes publiko bereziko arrazoiengatik, sektore publikoan bigarren postua betetzeko ematen dituen baimenei ere, eta, horrelako kasuetan, ezin da ordainsari bat baino gehiago jaso.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas por la presente ley y los casos en que el Gobierno, por razones de especial interés público, autorice ocupar un segundo puesto en el sector público, sin que quepa percibir, en tal caso, más de una retribución.

13. artikulua.– Ordainsari bakarra.

Artículo 13.– Retribución única.

1.– Lege honen aplikazio-eremuan sartzen diren kargu publikodunek ezin izango dute ordainsari bat baino gehiago jaso administrazio publikoen edo haien mendeko edo haiei lotutako erakundeen aurrekontuen kontura, ezta jarduera pribatutik datorren beste ezein ordainsari ere, lege honetan ezarritako salbuespenen kasuan izan ezik.

1.– Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni ninguna otra que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas en la presente ley.

2.– Lege honen ondorioetarako, kargu publikodunaren ordainsaritzat ulertzen da izendapenaren edo hautapenaren ondorioz betetzen den lanpostuari dagokion ordainketa ekonomikoa, zeinaren barruan sar daitezkeen, aplikagarri zaion legean errekonozitutakoaren arabera, zenbateko ez-bermatuko pizgarriak.

2.– A los efectos de esta ley, se entiende por retribución del cargo público la remuneración económica correspondiente al puesto de trabajo ocupado como consecuencia del nombramiento o designación, que podrá incluir, en los términos reconocidos en la legislación aplicable, incentivos de cuantía no garantizada.

3.– Ez dira ordainsaritzat joko zerbitzuagatik izandako gastuen kalte-ordain gisa jasotzen dituzten zenbatekoak.

3.– No tendrán la consideración de retribución las cantidades que perciban en concepto de indemnización por los gastos en que hayan podido incurrir en razón del servicio.

4.– Eskubide pasiboen pentsioak eta Gizarte Segurantzaren pentsioak jasotzea bateraezina da lege honen aplikazio-eremuan sartzen diren kargu publikoak betetzearekin, Gizarte Segurantzaren gaineko legerian sektore publikoko lanpostu bat betetzearekin berariaz bateragarritzat jotzen direnak izan ezik. Bateraezintasun-kasua dagoenean, pentsioa eten egingo da izendapena edo hautapena egiten denean.

4.– La percepción de pensiones de derechos pasivos y de la Seguridad Social es incompatible con el desempeño de los cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, excepción hecha de aquellas expresamente declaradas compatibles con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público en la legislación de Seguridad Social. Cuando se esté en el supuesto de incompatibilidad, la percepción de la pensión quedará en suspenso al momento del nombramiento o designación.

14. artikulua.– Bateragarritasuna jarduera pribatuekin.

Artículo 14.– Compatibilidad con actividades privadas.

1.– Kargu publikoa betetzea bateragarri izango da ondoren zehazten diren jarduera pribatuekin, baldin eta jarduera horietan aritzeak arriskuan jartzen ez badu kargu publikodunak bere eginkizunean eduki beharreko inpartzialtasuna edo independentzia, betiere hierarkia administratiboari kalterik ekarri gabe:

1.– El ejercicio del cargo público será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del cargo público en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa:

a) Norberaren edo familiaren ondarea administratze hutsa, lege honetako 22 eta 23. artikuluetan jarritako mugak gainditu gabe.

a) La mera administración del patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en los artículos 22 y 23 de la presente ley.

b) Noizbehinka parte hartzea kongresu, jardunaldi, mintegi, ikastaro eta hitzaldietan, baita komunikabideetako mahai-inguru nahiz saioetan ere, baldin eta parte-hartze hori ez bada lan-harreman baten edo zerbitzuak emateko kontratu baten ondorio.

b) La participación ocasional en congresos, jornadas, seminarios, cursos y conferencias, así como en coloquios y programas en medios de comunicación social, siempre y cuando no sea consecuencia de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

c) Sortutako nahiz produzitutako literatura-, arte-, zientzia- edo teknika-lanak merkaturatzea eta argitaratzea, baldin eta lan-harreman bat edo zerbitzuak emateko kontratu bat ez bada horien sorburu.

c) La comercialización y publicación de producción y creación literaria, artística, científica o técnica, siempre que no traigan causa de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

d) Ordainsaririk jaso gabe parte hartzea irabazi-asmorik gabeko fundazioetan, elkarteetan edo erakundeetan, bai eta gizarte-balioak sustatzen dituzten interes sozial edo kulturaleko jardueretan aritzea ere.

d) La participación que no conlleve retribución en fundaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, así como el ejercicio de actividades que resulten de interés social o cultural y que promuevan valores sociales.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako jardueretan aritzeak ezin izango du eragotzi edo kaltetu kargu publikodunaren eginbeharrak eta obligazioak zuzen eta zorrotz betetzea, ez du arriskuan jarriko karguan inpartzialtasunez edo independentziaz jardutea eta ez dio interes publikoari kalterik eragingo.

2.– El desarrollo de las actividades incluidas en el apartado anterior no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del cargo público, no comprometerá la imparcialidad o la independencia en el ejercicio del mismo, ni perjudicará el interés público.

15. artikulua.– Bateragarritasuna jarduera publikoekin.

Artículo 15.– Compatibilidad con actividades públicas.

1.– Kargu publikoa betetzea bateragarri izango da jarduera publiko hauekin:

1.– El ejercicio de las funciones de cargo público será compatible con las siguientes actividades públicas:

a) Dagozkion erakunde-karguetan jardutea eta Eusko Legebiltzarrak, lehendakariak edo Jaurlaritzak berariaz ordezkari modura agintzen dizkionak betetzea.

a) El desempeño de los cargos que institucionalmente le correspondan y de aquellos para los que resulte expresamente comisionado por el Parlamento Vasco, por el lehendakari o por el Gobierno.

b) Estatuko edo nazioarteko antolakundeetan edo konferentzietan, edo erakunde publikoen artean eratutako beste batzuetan, aldi baterako misioak edo ordezkaritza-lanak egitea.

b) El cumplimiento de misiones temporales o de funciones de representación en organizaciones o conferencias estatales o internacionales u otras constituidas entre instituciones de naturaleza pública.

c) Organismoetako, sozietateetako edo beste edozein entitate publikotako kide anitzeko organoetan, zuzendaritzako organoetan edo administrazioko kontseiluetan, Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa ordezkatzea.

c) La representación del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en órganos colegiados, directivos o consejos de administración de organismos, sociedades o cualquier otra entidad pública.

d) Sozietateetako, fundazioetako, partzuergoetako edo edozein erakunde pribatutako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa ordezkatuz parte hartzea.

d) La participación en los órganos de dirección o de gobierno de sociedades, fundaciones, consorcios o de cualquier entidad privada, en representación del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Aurreko paragrafoetan adierazitako kasuetan, kargu publikodunek ez dute inolako ordainsaririk jasoko, agindutako ordezkaritza-lanak betetze aldera egindako gastuen kalte-ordaina izan ezik.

2.– En los supuestos previstos en el apartado anterior, los cargos públicos no percibirán retribución alguna, con excepción de la indemnización por los gastos en los que hubieren incurrido para el ejercicio de la función de representación encomendada.

3.– Baldin eta organo edo entitateen bileretako parte hartzeak edo asistentziak errekonozituta badauka dieta edo antzeko beste kontzeptu bat jasotzeko eskubidea, zenbatekoa zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian sartuko du organismo, sozietate edo entitateak.

3.– En el supuesto en que la participación o asistencia a las sesiones de los órganos o entidades tuviera reconocido el derecho a la percepción de una dieta u otro concepto similar, el importe será ingresado directamente por el organismo, sociedad o entidad en la Tesorería General del País Vasco.

16. artikulua.– Bateragarritasuna hautapenezko karguekin.

Artículo 16.– Compatibilidad con cargos electivos.

1.– Jaurlaritzako kideek bateragarria dute Jaurlaritzako kargua betetzea eta Eusko Legebiltzarreko kide izatea, Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legean jartzen duen bezala.

1.– Los miembros del Gobierno podrán compatibilizar el ejercicio de su cargo con la condición de parlamentario en el Parlamento Vasco, en los términos previstos en la ley de elecciones al mismo.

2.– Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikodunek, lehendakariak izan ezik, bateragarria dute beren jarduera toki-erakundeetako hautetsi izatearekin edo berrogeita hamar mila biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate izatearekin, salbu eta toki-erakundean arduraldi esklusiboa edo ordu kopuru jakin bateko arduraldi finkoa badute, betiere legearekin bat etorrita.

2.– Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, a excepción del lehendakari, podrán compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las entidades locales y con la de alcalde o alcaldesa de localidades de menos de cincuenta mil habitantes, salvo que en la entidad local tengan una dedicación exclusiva o una dedicación fija a tiempo parcial, conforme a la legislación vigente.

3.– Kargu publikodunek bateragarri dituzte halaber kargu publikoari dagozkion eginkizunak hautapenezko karguei espresuki legez bidez ezartzen zaizkienekin.

3.– Los cargos públicos podrán compatibilizar también las actividades correspondientes al cargo público con aquellas otras de cargos electivos que se establezcan expresamente mediante ley.

4.– Kasu guztietan, artikulu honetan aipagai diren jarduerei dagokienez, kargu publikodunek soilik jardueretako bakar bati dagokion saria jaso ahal izango dute, berariazko arautegiaren arabera beste jarduerari egoki dakizkiokeen dieta eta kalte-ordainak jasotzeari kalte egin gabe.

4.– En todos los casos, los cargos públicos solo podrán percibir la retribución correspondiente a una de las actividades a las que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que puedan corresponder a la otra actividad según su normativa específica.

17. artikulua.– Bateragarritasuna unibertsitate-irakaskuntzan jardutearekin eta enplegatu publikoen prestakuntzarekin.

Artículo 17.– Compatibilidad con el ejercicio de la docencia universitaria y con la formación de empleados públicos.

1.– Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikodunek bateragarri izango dituzte beren eginkizunak unibertsitate-irakaskuntzan eskola ordainduak ematearekin, baldin eta jarduera hori ez bada haien arduraldiaren kalterako izaten eta inoiz ere ez bada hirurogei eskola-orduko kopurua urtean gainditzen.

1.– Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio retribuido de la docencia en la enseñanza universitaria, siempre que no suponga detrimento de su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las sesenta horas lectivas anuales.

2.– Halaber, eta aurreko paragrafoan zehaztutako muga berekin, administrazio publikoetako langileen prestakuntzarako zentro ofizialek antolatzen dituzten mintegi, jardunaldi eta konferentzietan ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta parte-hartzea iraunkorra ez bada eta betetzen duten karguagatik, lanbide-espezialitateagatik eta sektore publikoko administrazio-antolakuntzan duten lekuagatik parte hartzen badute.

2.– Asimismo, y con los mismos límites señalados en el apartado anterior, podrán participar en seminarios, jornadas o conferencias organizadas por centros oficiales destinados a la formación del personal de las administraciones públicas, siempre y cuando no tenga carácter permanente y participen en los mismos por razón del cargo que ocupen, de su especialidad profesional o de la posición que ocupen en la organización administrativa del sector público.

18. artikulua.– Kargu publikoa utzi ondoko debekuak.

Artículo 18.– Prohibiciones posteriores al cese como cargo público.

1.– Kargu publikoak betetzen dituztenek, kargua uzten duten egunetik hurrengo bi urteetan, kargua dela-eta zuzeneko harremana izan duten enpresa, sozietate edo beste edozein entitate pribaturi ezingo diote inolako zerbitzurik eman, eta ezingo dute, haiekin, inolako lan-harremanik edo merkataritza-harremanik izan, kasuan kasuko araudiaren arabera egoki dakizkiekeen kalte-ordainei edo prestazioei kalte egin gabe.

1.– Quienes desempeñen cargos públicos, sin perjuicio de las compensaciones o prestaciones que pudieran corresponderles según la normativa específica, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo.

2.– Ondorio horietarako, pentsatuko da zuzeneko harremana egon dela baldin eta aipatu enpresa, sozietate edo entitateekin lotutako ebazpenik eman badute kargu publikodunak edo beraren menpeko organoek, dela eskuordetzaz dela ordezpenez, edo goragoko organoek, kargudunaren proposamenez, edo, orobat, esku hartu badute enpresa, sozietate edo entitate horiekin lotutako ebazpenen bat hartu duen kide anitzeko organoren baten bileretan.

2.– A estos efectos, se considera que habrá existido relación directa cuando el cargo público, los órganos de él dependientes, por delegación o sustitución, o sus superiores a propuesta de él, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas, sociedades o entidades, o hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en los que se hubiera adoptado alguna resolución en relación con las mismas.

3.– Aurreko paragrafoan erabilitako zuzeneko harremanaren kontzeptutik kanpo geratzen dira honako hauek: enpresa, sozietate edo entitate horiek modu orokorrean jarri diren betekizun edo baldintza objektibo batzuk bete behar dituen talde batekoak badira eta talde horretakoak izate soilak eragin badu haiei buruzko ebazpenak hartzea edo ematea, eta betekizun edo baldintza haiek ez badaude norgehiagoka ari diren hainbat subjekturen arteko ezein administrazio-prozedura lehiakorretan.

3.– Se excluyen del concepto de relación directa empleado en el número anterior aquellos supuestos en los que las resoluciones referidas hayan sido dictadas o adoptadas por la mera pertenencia de la empresa, sociedad o entidad destinataria de las mismas a un colectivo que se identifique por el cumplimiento de requisitos o condiciones objetivas establecidas con carácter general y sin formar parte de un procedimiento administrativo de carácter competitivo entre distintos sujetos concurrentes.

Orobat, ez da zuzeneko harremantzat joko ebazpena, norgehiagoka bidezko administrazio-prozedura baten barruan hartuta, kide anitzeko organo tekniko batek proposatutako moduan ematen bada, betiere organo horren ahalmenetako bat ebazpenak proposatzea denean, eta ebazpena ematen duen kargu publikodunak ez badu erabakirik hartu kide anitzeko organoaren osaeraz.

Tampoco se considerará que existe relación directa cuando la resolución que se dicte en un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva lo haya sido en el sentido propuesto por un órgano técnico colegiado, cuando entre las facultades de este se incluyan las de propuesta de resolución, y siempre que la composición del órgano colegiado no haya sido decidida por el cargo público que acuerde la resolución.

4.– Halaber, artikulu honen lehen paragrafoan aipatutako kargu publikodunek, eta denbora-bitarte berean, ezin izango dute egin, ez beren kasa, ezta zuzenean edo zeharka haien % 10eko partaidetza baino handiagoa duten sozietate edo enpresen bitartez ere, laguntza teknikoko kontraturik, zerbitzukorik edo antzekorik Administrazioarekin eta sektore publikoko organismo, entitate edo enpresekin, baldin eta horietan kargu publikodun gisa zerbitzurik eman badute, zuzenean edo enpresa kontratatzaile edo azpikontratatzaileen bidez.

4.– Asimismo, los cargos públicos a que se refiere el primer apartado de este artículo, y durante el mismo periodo de tiempo, no podrán celebrar, por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más de un 10%, contratos de asistencia técnica, servicios o similares con la Administración y los organismos, las entidades o las empresas del sector público en los que han prestado servicios como cargos públicos, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.

5.– Kargu publikoa utzi eta hurrengo bi urteetan, berriro jardunean hasi baino lehen, egin asmo dituzten jarduerei buruzko adierazpena egin beharko dute.

5.– Durante el periodo de los dos años posteriores al cese en el cargo público deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio.

Adierazpena lege honetako 24. artikuluan aipatzen den kudeaketa-organoan egingo da. Hilabeteko epean, organo horrek bere iritzia azalduko du egin asmo den jardueraren bateragarritasunari buruz eta interesdunari eta hura zerbitzua ematekoa den enpresa edo sozietateari jakinaraziko die.

La declaración se realizará ante el órgano de gestión al que se refiere el artículo 24 de la presente ley, que, en el plazo de un mes, se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará a la persona interesada y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.

6.– Lege honetako 24. artikuluan aipatzen den kudeaketa-organoak irizten dionean ezen egin nahi den jarduera pribatuak urratu egiten duela aurreko 1. paragrafoan aurreikusitakoa, hala jakinaraziko die ukitutako pertsonari eta hura zerbitzua ematekoa den enpresa edo sozietateari 10 eguneko epean, eta horiek egoki iritzitako alegazioak egingo dituzte. Alegazioak aztertuta, 10 eguneko epean, dagokion ebazpena proposatuko dio organo eskudunari.

6.– Cuando el órgano de gestión al que se refiere el artículo 24 de la presente ley estime que la actividad privada que se quiere desempeñar vulnera lo previsto en el apartado 1 anterior, se lo comunicará en el plazo de 10 días a la persona afectada y a la empresa o sociedad a la que fuera a prestar sus servicios, que formularán las alegaciones que tengan por convenientes. Analizadas las alegaciones, en el plazo de 10 días, propondrá al órgano competente la resolución que proceda.

7.– Interesdunen alegazioak iristen direnean edo emandako epea amaitzen denean, Pertsonalaren Erregistroak ebazpen-proposamen bat egingo dio funtzio publikoaren ardura duen saileko titularrari, eta hark dagokion ebazpena emango du artikulu honetako arauarekin bat etorriz jakinarazi den jardueraren bateragarritasunari buruz, gehienez ere hilabeteko epean, aurreko 5. paragrafoan ezarritako hasierako adierazpenetik kontatzen hasita. Hilabeteko epe hori igarotakoan ebazpenik ez bada eman jardueraren bateragarritasunari buruz, interesduna hasi ahal izango da jarduera horretan.

7.– Recibidas las alegaciones de los interesados o transcurrido el plazo otorgado, el Registro de Personal elaborará una propuesta de resolución al titular del departamento del que dependa la materia de función pública, que adoptará la resolución que corresponda en relación con la compatibilidad de la actividad comunicada conforme a la regla establecida en el presente artículo, en el plazo máximo de un mes a contar desde la declaración inicial establecida en el apartado 5 anterior. Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya dictado la resolución sobre la compatibilidad de la actividad, la persona interesada podrá iniciar su desempeño.

19. artikulua.– Bateragarritasun-prozedurak eta organo eskudunak.

Artículo 19.– Procedimientos de compatibilidad y órganos competentes.

1.– Jarduera publiko edo pribatuan aritzeari dagokionez 14, 15, 16, 17 eta 18. artikuluetan jasotako kasu guztietan, beharrezkoa izango da bateragarritasun edo bateraezintasuneko berariazko adierazpen bat egitea.

1.– En todos los supuestos de ejercicio de actividad, pública o privada, contemplados en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, resultará precisa una declaración expresa de compatibilidad o incompatibilidad.

2.– Kargua utzi ondoko hurrengo bi urteetan jarduera pribatuetan aritzearen bateragarritasunari dagokionez, funtzio publikoaren arloa menpean duen saileko titularrari egokituko zaio ebazpena ematea.

2.– La resolución acerca de la compatibilidad de actividades privadas durante los dos años siguientes al cese, corresponderá al titular del departamento del que dependa la materia de función pública.

3.– Gainerako kasuetan, bateragarritasun-eskaerari buruz ebaztea, funtzio publikoaren arloa menpean duen saileko titularrak txostena egin ondoren, instantzia hauei egokituko zaie:

3.– En el resto de los casos, el pronunciamiento sobre la solicitud de compatibilidad, previo informe del titular del departamento del que dependa la materia de función pública, corresponderá a las siguientes instancias:

a) Gobernu Kontseiluari, lege honetako 2.1 artikuluko a) idatz-zatian sartutako kargu publikodunen bateragarritasun-eskaerei dagokienez.

a) Al Consejo de Gobierno, en relación con las solicitudes de compatibilidad de los cargos públicos incluidos en el artículo 2.1.a) de la presente ley.

b) Dagokion saileko titularrari, lege honetako 2.1 artikuluko b), c), d) eta f) idatz-zatietan eta 2.2 artikuluan sartutako kargu publikodunen bateragarritasun-eskaerei dagokienez.

b) Al titular del departamento correspondiente, en relación con las solicitudes de compatibilidad de los cargos públicos incluidos en el artículo 2.1.b), c), d) y f) y en el artículo 2.2 de la presente ley.

c) Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, honakoen bateragarritasun-eskaerei dagokienez: arartekoa, arartekoaren ondokoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko idazkari nagusia eta epaitegi horretako kideak eta, halaber, organo orotako kideak eta menpeko langileak baldin eta dagokien organoa sortzeko arauan Eusko Legebiltzarraren ordezkari, mendeko, kontseilari edo aholkulari gisa kalifikatuta badaude, arduraldia Aurrekontu Orokorretan ezarritako kredituen kontura ordaintzen bazaio eta aukeraketa-, hautapen- edo izendapen-sisteman ez bada jarraitu behar publizitate- eta norgehiagoka-printzipioetan oinarritutako prozedurarik, salbu eta beste arau batean horri buruzko xedapenik badago.

c) A la presidencia del Parlamento Vasco, en relación con las solicitudes de compatibilidad del ararteko, del adjunto o adjunta del ararteko, de la persona titular de la Secretaría General del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los miembros del mismo, así como de los miembros y el personal dependiente de cualquier órgano que en su norma de creación se califique como comisionado, dependiente, consultivo o asesor del Parlamento Vasco, cuya dedicación sea retribuida con cargo a créditos consignados en los Presupuestos Generales y cuyo sistema de selección, designación o nombramiento no esté sujeto a un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva, salvo que otra norma contuviera previsión al respecto.

d) Funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrari, honakoen bateragarritasun-eskaerei dagokienez: Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren mendeko kargu publikodunak, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kideak, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko kideak, Lan Harremanen Kontseiluko kideak, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko kideak, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria, Lehiaren Euskal Agintaritzako kideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko zuzendaria, baita parte hartzeko, aholku eskatzeko, aholku emateko edo kontrolerako organo orotako kide izendatutakoak baldi eta den delako organoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari edo instituzionalari lotuta badago eta organoaren sorrera-arauan independentzia ematen bazaio bere eginkizunak betetzeko.

d) Al titular del departamento competente en materia de función pública, en relación con las solicitudes de compatibilidad de los cargos públicos dependientes de Presidencia del Gobierno Vasco, de los vocales de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, de los miembros del Consejo Económico y Social Vasco, del Consejo de Relaciones Laborales, del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, del director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, de los miembros de la Autoridad Vasca de la Competencia y del director del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de quien sea nombrado miembro de cualquier otro órgano de naturaleza participativa, consultiva, de asesoramiento o de control, vinculado a la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y dotado por su ley de creación de independencia en el desarrollo de sus funciones.

4.– 18 artikuluko 5. paragrafoan ezarritako prozedura eragotzi gabe, dagokion ebazpena jakinarazteko gehieneko epea ezingo da izan bateragarritasun-eskaeraren data baino hilabete gehiagokoa. Epe hori luzatu ahal izango da, prozedura-arautegian ezarritako eran, espedientea instruitzen duen organoak eskatuta.

4.– Sin perjuicio del procedimiento establecido en el apartado 5 del artículo 18, el plazo máximo para notificar la resolución correspondiente no podrá exceder de un mes desde la fecha en la que fue solicitada la compatibilidad. Dicho plazo podrá ser ampliado, en los términos establecidos en la normativa de procedimiento, a petición del órgano instructor del expediente.

5.– Bateragarritasun-prozeduretako isiltasuna negatibotzat ulertuko da.

5.– El sentido del silencio en los procedimientos de compatibilidad será negativo.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KARGU PUBLIKODUNEN BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES DE LOS CARGOS PÚBLICOS

20. artikulua.– Jardueren adierazpena.

Artículo 20.– Declaración de actividades.

1.– Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikoetakoren bat betetzen duen orok jarduera publiko eta pribatuen gaineko adierazpen bat egin beharko du, erregelamendu bidez xedatzen den moduan. Adierazi beharreko jarduerak honako hauek izango dira:

1.– Quienes ocupen alguno de los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley estarán obligados a efectuar una declaración sobre las actividades públicas y privadas que se relacionan a continuación, en los términos en que se determine reglamentariamente:

a) Zerbitzu-harremana hasten duenean, bere aldetik edo ordezpen edo ahalordetze bidez egiten dituen jarduerak.

a) Las actividades que desempeñen por sí o mediante sustitución o apoderamiento en el momento de inicio de su relación de servicio.

b) Kargu publikodun gisa bere zerbitzu-harremana hasi aurreko bi urteetan izan dituen jarduerak.

b) Las actividades que hubieren desempeñado durante los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio como cargo público.

c) Kargu publikoa utzi eta hurrengo bi urteetan, bere aldetik edo ordezpen edo ahalordetze bidez egingo dituen jarduera pribatuak.

c) Las actividades privadas que vayan a realizar, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, durante los dos años posteriores al cese en el cargo público.

2.– Aurreko paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan aipatutako adierazpenak Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroan aurkeztuko dira, hilabeteko epean, kargua hartzen denetik eta, hala badagokio, lehendik eginda dauden adierazpenen inguruabarrak nahiz edukia aldatzen direnetik zenbatzen hasita. Artikulu honetako 1. paragrafoko c) idatz-zatiko adierazpenak, ordea, lege honetako 18. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo dira.

2.– Las declaraciones referidas en las letras a) y b) del apartado anterior se presentarán ante el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, en el plazo del mes siguiente a la fecha de toma de posesión y, en su caso, a la de producirse modificaciones en las circunstancias y contenido de las declaraciones ya realizadas. Las declaraciones referidas en la letra c) del apartado 1 de este artículo se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 18 de la presente ley.

3.– Kargu publikodun gisa sortutako zerbitzu-harremana hasi aurretik egiten ziren edo konprometituta zeuden irakaskuntza-jarduerei buruzko adierazpena harreman hori hasi aurretik egingo da, eta etenda geratuko da kargu-hartzea Gobernu Kontseiluak bateragarritasunaren inguruko erabakia hartu arte.

3.– La declaración relativa al ejercicio de las actividades docentes que se vinieran desempeñando o estuvieren comprometidas con anterioridad al inicio de la relación de servicio como cargo público se realizará antes de esta, quedando en suspenso la toma de posesión hasta que el Consejo de Gobierno se pronuncie sobre la compatibilidad solicitada.

21. artikulua.– Ondare-ondasunen eta -eskubideen adierazpena.

Artículo 21.– Declaración de bienes y derechos patrimoniales.

1.– Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikoak betetzen dituztenek ondare-ondasun, -eskubide eta -betebehar guztien adierazpena egin beharra daukate, erregelamendu bidez ezartzen den moduan. Ondare-adierazpenean, gutxienez, honako hauek jasoko dira:

1.– Quienes desempeñen cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley tienen la obligación de efectuar declaración de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, en los términos que se determine reglamentariamente. La declaración patrimonial, al menos, comprenderá los siguientes extremos:

a) Dauzkaten ondare-ondasun, -eskubide eta -betebeharrak.

a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean.

b) Balore edo finantza-aktibo negoziagarriak.

b) Los valores o activos financieros negociables.

c) Sozietate-partaidetzak.

c) Las participaciones societarias.

d) Sozietateen izena eta xedea, edozein dela ere sozietatearen mota, haietan interesak badituzte honako hauek: kargu publikoduna nahiz ezkontidea, zeinahi ere den ezkontzaren ondasun-eraentza, edo izatezko bikotea, eta menpeko seme-alabak edo tutoretzapeko pertsonak.

d) La denominación y el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses tanto el cargo público como su cónyuge, sea cual fuere el régimen económico matrimonial, o su pareja de hecho, y los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas.

e) Partaidetzako sozietateen izena eta xedea, baldin eta aurreko d) idatz-zatiaren arabera adierazpena egin beharra daukaten sozietateen partaidetzakoak badira.

e) La denominación y objeto social de las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración según la letra d) anterior.

2.– Ondare-adierazpenarekin batera, honako hau ere aurkeztu beharko dute: zerbitzu-harremana hasten duten zerga-ekitaldian eta aurre-aurreko ekitaldian errenta eta ondarea zergapetzen dituzten eta legez egin behar izan dituzten zerga-adierazpenen kopia soila. Urtero-urtero, hurrengo ekitaldietan egiten dituzten zerga-adierazpenen kopia soila aurkeztu beharko dute. Gainera, nahi izanez gero, zerga horiei buruzko ezkontideen edo izatezko bikotekideen adierazpenak ere aurkeztu ahalko dituzte.

2.– Junto con la declaración patrimonial deberán presentar copia simple de las declaraciones tributarias que graven la renta y el patrimonio y que legalmente hayan debido realizar en el ejercicio fiscal en el que inicien su relación de servicio y en el inmediato anterior. Anualmente presentarán copia simple de las sucesivas declaraciones tributarias que realicen. También se podrán aportar, voluntariamente, las declaraciones relativas a dichos tributos de los cónyuges o parejas de hecho.

3.– Zerbitzu-harremana hasten den egunetik edo bukatzen den egunetik, hilabeteko epea egongo da ondare-ondasunen eta -eskubideen adierazpena egiteko, eta epe bera egongo da, lehendik adierazitakoaren edukian ezer aldatzen bada, halako adierazpena egiteko, erregelamenduz xedatzen den moduan. Betebehar bera ezartzen da zerbitzu-harremana bukatu eta hurrengo bi urteetarako.

3.– La declaración de bienes y derechos patrimoniales se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de inicio, o de finalización, de la relación de servicio y, en el mismo plazo, siempre que se produzcan modificaciones en el contenido de lo declarado, según se establezca reglamentariamente. La misma obligación se impone durante los dos años siguientes a la finalización de la relación de servicio.

22. artikulua.– Ondare-mugak sozietate-partaidetzetan.

Artículo 22.– Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoarekin edonolako itun edo kontraturik daukaten enpresetan, edo enpresa horiekin azpikontratuak dauzkaten enpresetan, edo arlo publikoko edozein erakundetatik diru-laguntzak jasotzen dituztenetan, lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikoak betetzen dituztenek ezin dute eduki, ez zuzenean ez zeharka, % 10 baino partaidetza handiagoa, ez beren kasa, ez ezkontidearekin batera –ezkontza-eraentza edozein delarik ere–, ez izatezko bikotearekin batera, ez eta menpeko seme-alabekin edo tutoretzapeko beste inorekin batera ere.

1.– Quienes desempeñen cargos públicos sometidos a esta ley no podrán tener, por sí mismos o junto con su cónyuge, sea cual fuere el régimen matrimonial, o con su pareja de hecho, hijos e hijas dependientes y personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público de la Comunidad Autónoma, o sean subcontratistas de tales empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante de dicho sector público.

2.– Merkataritza-sozietateetan, dagokion sozietatearen kapital sozial harpidetua 600.000 euro baino gehiago bada, edo aurrekontuen legeetan ezarritako zenbatekoa baino handiagoa bada, aurreko paragrafoko debekua aplikagarri izango zaie aipatutako subjektuei baldin eta horiek biltzen dituzten partaidetzek, % 10 ez izanagatik ere, enpresaren kapitalean posizioa nahikoa badute haren jarduna nabarmen baldintzatzeko.

2.– Cuando se trate de sociedades mercantiles cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, o la cuantía que al efecto se fije en las leyes de presupuestos, la prohibición establecida en el apartado anterior se aplicará cuando los sujetos descritos reúnan participaciones que, aun no llegando al diez por ciento allí establecido, supongan una posición en el capital de la empresa que permita condicionar de forma relevante su actuación.

3.– Kargu publikodun bat artikulu honetan debekatutako ondare-egoeran badago, izendatzen dutenetik hiru hilabeteko epea izango du alde batera uzteko aurreko paragrafoetan ezarritako mugak gainditzen dituzten partaidetzak. Debekatutako ondare-egoera horretara karguan dagoela iristen bada, oinordetzaz edo doako beste titulu baten bidez, ondarea eskuratzen duenetik hiru hilabeteko epean ere utzi beharko ditu ezarritako mugak gainditzen dituzten partaidetzak.

3.– El cargo público que se encuentre en la situación patrimonial prohibida en este artículo deberá desprenderse de las participaciones que superen los límites establecidos en los apartados anteriores en el plazo de los tres meses posteriores a su nombramiento. Si la situación patrimonial prohibida se adquiriera de manera sobrevenida durante el ejercicio del cargo, por sucesión hereditaria u otro título gratuito, tendrá igualmente tres meses, contados desde que se produzca la adquisición, para desprenderse de las participaciones que superen los límites establecidos.

4.– Bai artikulu honetan araututako ondare-egoerak bai partaidetza-eskualdaketak Pertsonalaren Erregistroan deklaratu beharko dira, Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroan haien idatzoharra egiteko.

4.– Tanto las situaciones patrimoniales reguladas en este artículo como la transmisión de las participaciones serán declaradas al Registro de Personal para su anotación en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

23. artikulua.– Baloreak eta finantza-aktiboak kontrolatzea eta kudeatzea.

Artículo 23.– Control y gestión de valores y de activos financieros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko kargudunek merkatu antolatu bateko balore eta beste finantza-aktibo negoziagarri batzuk jaulkitzen dituzten merkataritza-sozietateak arautzeko, ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumenak dituzten karguak betetzen badituzte eta sozietate horietako baloreek edo finantza-aktiboek loturaren bat badute kargudunek berek edo haiengandik bananduta ez dauden ezkontideek –ezkontzaren ondasun-eraentza ondasunen bananketako eraentza ez bada– edo menpeko seme-alaba adingabeek edo tutoretzapeko pertsonek titular gisa dituzten balore eta finantza-aktiboekin, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean erregistratutako finantza-entitate bat kontratatu beharko dute balore eta finantza-aktibo horiek kudeatzeko eta administratzeko baldin eta haien zenbatekoa 100.000 euro baino gehiagokoa bada, kargua hartu deneko egunaren aurreko hiruhileko batez besteko kotizazioaren arabera kalkulatuta.

1.– Quienes desempeñen cargos en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco con competencias reguladoras, de supervisión o de control sobre sociedades mercantiles que emitan valores y otros activos financieros negociables en un mercado organizado y en relación con los valores y activos financieros de los que sean titulares ellos, sus cónyuges no separados legalmente, salvo que su régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, sus hijos e hijas menores de edad no emancipados o las personas tuteladas, deberán contratar para la gestión y administración de tales valores o activos con una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que su cuantía supere la cantidad de 100.000 euros, calculada según su cotización media correspondiente al trimestre anterior al de su toma de posesión.

2.– Kontratatutako finantza-entitateak kontratuan ezarritako errentagarritasun- eta arrisku-jarraibideak baino ezin izango ditu kontuan hartu balore eta aktiboak kudeatu eta administratzeko, eta ezin izango die inbertsiorako jarraibiderik eskatu aurreko zenbakian aipatuta dauden pertsonei, ezta haiengandik horrelakorik jaso ere. Orobat debeku da inbertsioen osaera haiei jakitera ematea, non eta ez diren inbertsio kolektiboko erakundeak edo non eta, arrazoi justifikatu bategatik, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ez duen baimena ematen.

2.– La entidad financiera contratada llevará a cabo la gestión y administración de los valores y activos con sujeción exclusiva a las directrices de rentabilidad y riesgo establecidos en el contrato, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión de las personas citadas en el número anterior. Tampoco podrá revelárseles la composición de sus inversiones, salvo que se trate de instituciones de inversión colectiva o que, por causa justificada, medie autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3.– Finantza-entitatearekin sinatutako kudeaketa- eta administrazio-kontratuaren kopia soil bat Pertsonalaren Erregistroan aurkeztuko da, haren idatzoharra egiteko eta ondare-ondasunei eta -eskubideei buruz egindako adierazpenarekin batera artxibatzeko.

3.– Se entregará copia simple del contrato de gestión y administración suscrito con la entidad financiera al Registro de Personal, para su anotación y archivo junto a la declaración de bienes y derechos patrimoniales formulada.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LEGEAN EZARRITAKO BETEBEHARREN KUDEAKETA ETA KONTROLA
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY

24. artikulua.– Interes-gatazken espedienteak kudeatzeko ardura duen organoa.

Artículo 24.– Órgano responsable de la gestión de los expedientes de conflictos de intereses.

1.– Funtzio Publikoaren Zuzendaritzako Pertsonalaren Erregistroko Zerbitzua arduratuko da kargu publikoen katalogoaren, bateraezintasun-araubidearen eta lege honetan kargu publikodunei ezartzen zaizkien betebeharren kudeaketa administratiboaz. Era berean, organo horri dagokio Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroa eramatea, eta artxibatutako eta idatzitako dokumentu eta datuen zaintzaz eta segurtasunaz arduratuko da.

1.– El Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública será el órgano responsable de la gestión administrativa del catálogo de cargos públicos, del régimen de incompatibilidades y de las obligaciones impuestas a los cargos públicos en la presente ley. Asimismo, corresponde a dicho órgano la llevanza del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, siendo responsable de la custodia y seguridad de los documentos y datos archivados y anotados.

2.– Pertsonalaren Erregistroak autonomia osoz jardungo du interes-gatazkei buruzko espedienteen kudeaketarekin zerikusia duten gaietan.

2.– El Registro de Personal actuará con plena autonomía respecto de los asuntos relacionados con la gestión de los expedientes sobre conflictos de intereses.

3.– Interes-gatazkei buruzko espedienteak izapidetzen dituzten Pertsonalaren Erregistroko enplegatu publikoek beren eginkizunak betetzean ezagutzen dituzten datu eta informazioei buruzko sekretua gordetzeko betebehar iraunkorra izango dute.

3.– Los empleados públicos destinados en el Registro de Personal que tramiten expedientes sobre conflictos de intereses observarán el deber permanente de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

25. artikulua.– Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroa.

Artículo 25.– Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

1.– Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroa sortzen da, lege honetan kargu publikodunei ezartzen zaizkien adierazpen eta betebehar dokumentalak gordailutu, artxibatu, zaindu eta inskribatzeko, eta, behar izanez gero, haiei buruz informatzeko eta haiek egiaztatzeko.

1.– Se crea el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales para el depósito, archivo, custodia, inscripción y, en su caso, información y acreditación de las declaraciones y obligaciones documentales establecidas en la presente ley a los cargos públicos.

2.– Erregelamenduz zehaztuko dira erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua. Betiere, datuen aldaezintasuna eta iraupena bermatuko dituen kudeaketa dokumentaleko sistema batean oinarritu beharko da, eta datuak eskuratzean eta erabiltzean bermatu behar den segurtasunaren arabera eratuko da.

2.– Reglamentariamente se determinará su organización y funcionamiento, que deberá basarse en un sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de los datos y configurarse conforme a la seguridad que debe garantizarse en su acceso y uso.

26. artikulua.– Atalak.

Artículo 26.– Secciones.

1.– Erregistroak bi atal izango ditu: Jardueren Atala eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Atala.

1.– El Registro constará de dos secciones: la de Actividades y la de Bienes y Derechos Patrimoniales.

2.– Jardueren Atalean, lege honen 20. artikuluan arautzen diren adierazpenak erregistratuko dira. Atala izaera publikokoa da eta haren edukia eskuratzea, betiere, Erregistroaren antolaketako eta funtzionamenduko erregelamenduzko arauan ezartzen diren baldintzetan eta prozeduraren arabera ezarriko da, eta arau hauetan xedatutakoari jarraituko zaio: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa; 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa; azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 37. artikulua; lege hau, eta aipatutako legeen garapeneko kasuan kasuko arauak.

2.– La Sección de Actividades, en la que se registrarán las declaraciones reguladas en el artículo 20 de esta ley, tiene carácter público y el acceso a su contenido se realizará en los términos y conforme al procedimiento que en la norma reglamentaria de organización y funcionamiento del registro se establezcan, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos; el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en esta ley y en las correspondientes normas de desarrollo de las leyes citadas.

3.– Ondare Ondasunen eta Eskubideen Atalean, lege honen 21. artikuluan arautzen diren adierazpenak eta haiei erantsitako dokumentazioa erregistratuko dira. Atala izaera erreserbatukoa da, eta haren edukia kontsultatzeko aukera, Erregistroaren antolaketako eta funtzionamenduko erregelamenduzko arauan ezartzen diren baldintzetan eta prozeduraren arabera, honako pertsona, organo eta erakunde hauek bakarrik izango dute:

3.– La Sección de Bienes y Derechos Patrimoniales, en la que se registrarán las declaraciones reguladas en el artículo 21 de esta ley y la documentación que las acompañe, tiene carácter reservado y solo podrán acceder a ella, en los términos y conforme al procedimiento que se establezca en la norma reglamentaria de organización y funcionamiento del registro, las siguientes personas, órganos e instituciones:

a) Adierazpena egin zuen pertsonak, edozein kasutan.

a) La persona que realizó la declaración, en todo caso.

b) Karguduna organikoki mendeko duen sailburuak, kargudun horrena bada eskuratu nahi den adierazpena edo dokumentazio osagarria, eta soilik lege honetan ezarritako aginduak betetzeko, betetzea berari egotzi bazaio, eta hala dela egiaztatzen badu datuak eskuratzeko eskabidean.

b) El consejero o consejera del que dependa orgánicamente el cargo público a cuya declaración o documentación complementaria pretenda acceder, a los exclusivos efectos de cumplimiento de mandatos establecidos en la presente ley cuya ejecución le sea atribuida, debiendo así acreditarlo en la solicitud de acceso.

c) Gobernu Kontseiluak, aurreko b) idatz-zatian ezartzen diren kasu beretan eta muga berdinekin.

c) El Consejo de Gobierno en los mismos supuestos y con idénticas limitaciones que las establecidas en la letra b) anterior.

d) Legebiltzarrak eta, zenbait kasutan, ikerketako legebiltzar-batzordeek, Legebiltzarraren Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, datu pertsonalen izaera erreserbatua bermatuko duen prozedura baten bitartez, harik eta datuok behin betiko legebiltzar-egintza batean agertzea ezinbesteko ez den arte. Datuak jendaurrean ezagutaraztea ekarriko duen egintza edo prozedura batean txertatu behar hori aldez aurretik balioetsiko edo adieraziko da, ikerketa-batzordeko lehendakariaren ebazpen espresu baten bitartez, edo Legebiltzarreko Lehendakaritzaren ebazpen baten bidez, Mahaiak erabaki ondoren, gainerako kasuetan.

d) El Parlamento y, en su caso, las comisiones parlamentarias de investigación, de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento y mediante un procedimiento que garantice el carácter reservado de los datos personales en tanto no sea ineludible su constancia en un acto parlamentario definitivo. Tal circunstancia de necesidad de incorporación de los datos a un acto o procedimiento que implique su conocimiento público será apreciada y declarada previamente mediante resolución expresa de la presidencia de la comisión de investigación, o de la presidencia de la Cámara, previo acuerdo de la Mesa, en los demás casos.

e) Zehapen-espediente batean aurretiazko informazioko edo instrukzioko eginkizunak betetzen dituenak, lege honen 30 eta 31. artikuluetan ezarritakoaren arabera, datu eta informazioen izaera erreserbatua gordeko du bere jardunean, harik eta bere eginkizuna betetzeko hori posible den bitartean. Betiere, ebazpen arrazoitua beharko da, datu horien publizitatea gerta litekeen prozedura edo egintza batean txertatzeko.

e) Quien desarrolle las funciones de información previa o de instrucción de un expediente sancionador, conforme a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la presente ley, mantendrá en su actuación el carácter reservado de los datos e informaciones en tanto sea posible para el ejercicio de su función, requiriéndose, en todo caso, resolución motivada para su incorporación a un procedimiento o acto en el que pueda producirse la publicidad de los mismos.

4.– Organo judizialek eta Fiskaltzak ere eskura izango dute Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroan bildutako informazioa, beren eginkizunak betetzeko eta legeria prozesalarekin bat etorrita.

4.– Los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal tendrán acceso a la información contenida en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con la legislación procesal.

27. artikulua.– Egiaztapena eta informazioa.

Artículo 27.– Comprobación e información.

1.– Lege honetako 24. artikuluan aipatzen den Pertsonalaren Erregistroak zainduko du kargudunek betetzen dituztela lege honetan ezartzen diren jardueren eta ondare-ondasunen eta eskubideen adierazpenak aurkezteko betebeharrak, eta, beharrezko denean, betebehar horiek betetzeko eskatuko du, eta horretarako, 10 eguneko epe luzaezina emango du. Era berean, lege honetan ezarritako adierazpenak eta dokumentazioa jasoko ditu, eskakizun formalak betetzen direla egiaztatuko du, eta atzematen dituen akatsak zuzentzeko eskatuko.

1.– El Registro de Personal a que se refiere el artículo 24 de la presente ley realizará el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales establecidas en la presente ley, requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario, otorgando para ello un plazo improrrogable de 10 días. Asimismo, recibirá las declaraciones y la documentación establecida en la presente ley, realizando la comprobación del cumplimiento de los requisitos de carácter formal e interesando la subsanación de los defectos que aprecie.

2.– Eusko Jaurlaritzak, sei hilean behin, informazioa bidaliko du Legebiltzarrera, kargu publikodunen lege honetako betebeharren betetze-mailari buruz.

2.– El Gobierno Vasco facilitará semestralmente al Parlamento información sobre el grado de cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones establecidas en la presente ley.

3.– Informazio horrek, gutxienez, honako hauei buruzko datuak bilduko ditu: adierazpena egitera behartuta dauden kargudunen kopurua, Erregistroan ageri diren adierazpenen kopurua, atalka sailkatuta, kargutik kentzea dela-eta egiten diren adierazpenak eta eginbehar horiek epearen barruan ez betetzea dela-eta egin diren errekerimenduen kopurua.

3.– Dicha información contendrá al menos los datos relativos al número de cargos públicos obligados a declarar, el número de declaraciones obrantes en el Registro, clasificándolas por sus secciones, las efectuadas con ocasión del cese y el número de requerimientos realizados ante la falta de cumplimiento en plazo de dichas obligaciones.

4.– Baldin eta zehapen-prozeduraren bat ebatzi izan balitz, zehatzeko ebazpenaren kopia bidaliko zaio Eusko Legebiltzarreko Mahaiari.

4.– En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá copia de la resolución sancionadora del mismo a la Mesa del Parlamento Vasco.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ZEHAPEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

28. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 28.– Infracciones.

1.– Lege honetan ezarritakoaren aurkako arau-hauste oso larriak dira:

1.– Son infracciones muy graves a lo establecido en la presente ley:

a) Kargu publikodunen jokabide-kodean agintzen duten printzipio orokorrak, II. kapituluan aipatuak, ez betetzea.

a) El incumplimiento de los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos a que se refiere el capítulo II.

b) Kargu publikodunen bateraezintasun-araubide materiala, III. kapituluan aipatua, ez betetzea.

b) El incumplimiento del régimen material de incompatibilidades a que se refiere el capítulo III.

c) Datu edo dokumentu faltsuak dituzten adierazpenak aurkeztea.

c) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos.

d) Lege honetako 22. artikuluan sozietate-partaidetzei buruz ezartzen diren ondare-betebeharrak ez betetzea.

d) El incumplimiento de las obligaciones patrimoniales relativas a participaciones societarias establecidas en el artículo 22 de la presente ley.

e) 23. artikuluan aipatzen diren betebeharrak, merkatu antolatu batean negoziagarri diren baloreak eta beste finantza-aktibo batzuk kudeatzeari buruzkoak, ez betetzea.

e) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 23 en relación con la gestión de valores y otros activos financieros negociables en un mercado organizado.

f) Parte ez hartzeko betebeharra ez betetzea, hori bidezko denean.

f) El incumplimiento del deber de abstención cuando así proceda.

2.– Arau-hauste larriak dira:

2.– Son infracciones graves:

a) Jarduerak edo ondare-ondasun eta -eskubideak Erregistroan ez adieraztea, hori egiteko errekerimenduaren ondoren.

a) La no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en el Registro, tras el requerimiento para ello.

b) Lege honetan ezarritakoaren arabera aurkeztu beharrekoak diren datu eta dokumentuak nahita ez aurkeztea.

b) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en la presente ley.

3.– Arau-hauste arintzat jotzen da jarduerak edo ondare-ondasunak eta -eskubideak Erregistroan ez adieraztea ezarritako epeetan, horretarako egiten den errekerimenduaren ondoren zuzentzen bada.

3.– Se considera infracción leve la no declaración de actividades o de bienes y derechos patrimoniales en el Registro dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.

4.– Jardueren edo ondare-ondasun eta -eskubideen adierazpena ez aurkeztea ez da arau-hauste izango, Pertsonalaren Erregistroak errekerimendua egin ondoren, akats hori horretarako emandako epean zuzentzen denean.

4.– No constituirá infracción la falta de presentación de la declaración de actividades o la de bienes y derechos patrimoniales en los plazos establecidos cuando se subsane tras el requerimiento del Registro de Personal en el plazo otorgado para ello.

29. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 29.– Sanciones.

1.– Arau-hauste oso larriak eta larriak honela zehatuko dira: legea ez betetzeari buruzko adierazpena eginez eta adierazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz.

1.– Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Arau-hauste oso larriari dagokion zehapenak, era berean, honako hau eragingo du:

2.– La sanción por infracción muy grave conllevará asimismo:

a) Kargu publikotik kendua izatea, non eta dagoeneko ez den kargua utzi.

a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.

b) Kargu publikoa betetzeagatik dagokion pentsioa, kalte-ordaina, prestazio ekonomikoa edo harkizun ekonomikoa jasotzeko eskubidea galtzea, osorik edo zati batean.

b) La pérdida del derecho a percibir, tras el cese como cargo público, la totalidad o parte de la pensión, indemnización, prestación o percepción económica que se hubiere generado por haber ejercido el cargo público.

c) Behar ez bezala jaso diren diru kopuruak itzultzeko betebeharra. Kopuru hori ehuneko hamarreraino gehituko da, baldin eta itzulketa zehapen-espedientearen ebazpena jakinarazi eta ondorengo hilean egiten ez bada. Itzultze-ezagatiko gehikuntza hori honako hauei jarraiki zehaztuko da: itzultze-ezaren arrazoiak, itzulketa gauzatzeko erakutsi den prestasuna eta igaro den atzerapen-denbora.

c) La obligación de restituir las cantidades que se hubieren percibido indebidamente, incrementadas hasta un diez por ciento si no se realizara la devolución en el mes siguiente a la notificación de la resolución del expediente sancionador. Este incremento por la falta de devolución se concretará atendiendo a la motivación del mismo, a la disposición mostrada para hacer efectiva la devolución y al tiempo de demora transcurrido.

d) Lege honetako 2. artikuluan sartutako edozein kargu publiko betetzeko desgaikuntza 5 urtetik 10erainoko aldi batean.

d) La inhabilitación para ocupar cualquiera de los cargos incluidos en el artículo 2 de la presente ley durante un periodo de entre 5 y 10 años.

Aurreko letran aurreikusitako neurria mailakatzeko, lege honetan zehaztutako jarduera- edo jokabide-printzipioak ez begiratze hori nolakoa izan den ebaluatuko da, bai eta interes publikoari kalterik eragin ote zaion, jokabide horrek herritarrengan izan duen eragina eta, hala balegokio, bateraezinak diren jarduera publikoetan aritzeagatik diru-kopururik bidegabeki jaso ote den.

En la graduación de la medida prevista en la letra anterior se valorará la inobservancia de los principios de actuación o conducta definidos en esta ley, la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

3.– Kapitulu honetan xedatutakoa gainerako erantzukizunengatik dagozkion betebeharren kalterik gabe ulertu behar da, baldin eta beste erantzukizunik balego. Horrela bada, beste erantzukizun batzuen zantzurik izanez gero, Gobernuaren zerbitzu juridiko zentralei aginduko zaie dagozkion akzioak balia ditzaten.

3.– Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a los servicios jurídicos centrales del Gobierno el ejercicio de las acciones que correspondan.

4.– Arau-hausteak delitu edo zigor arloko hutsegite izan badaitezke, Administrazioak Fiskaltzari jakinarazi beharko dizkio egitateak, eta bere esku dituen agiri guztiak eman beharko dizkio hari; halaber, prozedura bertan behera utziko du harik eta epaileak prozesu penala amaiarazten duen ebazpena eman artean.

4.– Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta penal, la Administración deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, al cual deberá aportar toda la documentación que tenga, y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

5.– Lege honetako 18. artikuluko 5. paragrafoan aurreikusitako kasuan, enpresa, sozietate edo erakundeak artikulu horretako 1. paragrafoan ezarritakoa hautsi duen pertsonaren kontratazioarekin jarraitzen badu, lege hau ez betetzeari buruzko adierazpenak berekin ekarriko du enpresa edo sozietateak Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoarekin kontratatzeko debekua, kontratatutako pertsona enpresako antolakundean dagoen bitartean, eta, gehienez ere, bi urte iraungo du debeku horrek, kargu publikotik kentzen dutenetik.

5.– En el supuesto previsto en el apartado 5 del artículo 18, si la empresa, sociedad o entidad prosiguiera con la contratación de la persona que haya vulnerado lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo, la declaración de incumplimiento de la ley llevará aparejada la prohibición a la empresa o sociedad para contratar con el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada, con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como cargo público.

6.– Arau-hauste arinei dagokien zehapena ohartarazpena da.

6.– Las infracciones leves se sancionarán con amonestación.

30. artikulua.– Aurretiazko informazioak.

Artículo 30.– Informaciones previas.

1.– Lege honetako 24. artikuluan aipatzen den organoak, zehapen-espediente bat hasi baino lehen, informazioa biltzeko isilpeko jarduketak gauzatu ahal izango ditu, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 69. artikuluan zehaztutako baldintzetan, espediente hori hasteko arrazoirik ba ote den ikuste aldera. Interesdunari jakinarazi beharko zaio jarduketa horiek hasi direla, eta bidezko iritzitako ekarpenak aurkezteko aukera ere emango zaio.

1.– El órgano al que se refiere el artículo 24 de la presente ley, con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente sancionador, podrá realizar, en los términos especificados en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actuaciones de carácter informativo y reservado para determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. El inicio de las actuaciones se notificará a la persona interesada, dándole oportunidad de presentar las aportaciones que considere oportunas.

Halaber, organo horrek, lege honetan agindutakoa ez betetzea dela-eta salaketak aurkezten badira, aztertu egingo ditu salaketok.

Asimismo, analizará las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de esta ley pudieran formularse.

2.– Aurretiazko informazioen emaitzarekin, Pertsonalaren Erregistroak txosten bat prestatuko du funtzio publikoaren arloan arduradun den saileko titularrarentzat, eta hark ebazpen arrazoitu bat emango du, jardundakoa behin betiko artxibatzeko edo, bestela, espedientea irekitzeko aginduz. Erasandako karguduna Jaurlaritzako kide bat bada, Jaurlaritzari egokituko zaio espedientea irekitzeko agindua ematea, aipatutako sailburu horrek proposatuta.

2.– Con el resultado de las informaciones previas, el Registro de Personal elaborará un informe al consejero o consejera titular del departamento responsable en materia de función pública, quien emitirá resolución motivada ordenando el archivo definitivo de lo actuado o, en su caso, la incoación del expediente. Si el cargo público afectado fuere un miembro del Gobierno corresponderá dictar la orden de incoación al Gobierno a propuesta del citado consejero o consejera.

31. artikulua.– Zehapen-prozedura.

Artículo 31.– Procedimiento sancionador.

1.– Pertsonalaren Erregistroari dagokio zehapen-espedienteen instrukzioa egitea.

1.– Corresponde al Registro de Personal la instrucción de los expedientes sancionadores.

2.– Prozedura aldebiko espediente baten bidez gauzatuko da, erregelamenduz ezarriko den eran, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritako printzipioen arabera eta lege honetan ezarritako printzipioen arabera.

2.– El procedimiento se sustanciará en expediente contradictorio conforme se determine reglamentariamente, de acuerdo a los principios reflejados en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a los principios de la presente ley.

3.– Izaera publikoko fitxategi, artxibo edo erregistroek, eta bereziki zerga-administrazioetakoek eta Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileetako eta zerbitzu komunetakoek, informazioa, datuak eta laguntza emango dizkiote instrukzio-organoari, eskatzen dituenean, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, eta, hala izatera, zerga-araudian eta aplikagarri den gainerako legerian ezarrita dagoen moduan.

3.– Los ficheros, archivos o registros de carácter público, y en especial los de las administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social proporcionarán al órgano instructor, cuando este lo requiera, información, datos y colaboración en la forma establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en su caso, en la normativa tributaria y demás legislación aplicable.

32. artikulua.– Zehapen-prozedura hasteko eta ebazteko eskumena duen organoa.

Artículo 32.– Órgano competente para la incoación y resolución del procedimiento sancionador.

1.– Zehapen-prozedura hastea agintzeko eskumena funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko buruari dagokio, erasandako kargu publikoduna Jaurlaritzako kidea denean izan ezik, orduan Jaurlaritzari berari baitagokio prozedura hastea.

1.– El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador es el consejero o consejera del departamento competente en materia de función pública, salvo que el cargo público afectado sea miembro del Gobierno, en cuyo caso la incoación corresponde al propio Gobierno.

2.– Dagozkion espedienteen instrukzioa lege honetako 24. artikuluan aipatzen den organoak egingo du.

2.– La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por el órgano a que se refiere el artículo 24 de la presente ley.

3.– Legearen ez-betetzea Jaurlaritzako kideren batek egina bada, lehendakariari egokituko zaio zehapen-espedientea ebaztea, Gobernu Kontseiluari informazioa eman ondoren.

3.– Si el incumplimiento de la ley hubiere sido realizado por un miembro del Gobierno, la resolución del expediente sancionador corresponde al lehendakari, previa información al Consejo de Gobierno.

4.– Gobernu Kontseiluari dagokio hutsegite oso larriak eta larriak zehatzea. Hutsegite arinak zehatzea funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko buruari dagokio.

4.– Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones por faltas muy graves y graves. La imposición de sanciones por faltas leves corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de función pública.

5.– Ezarritako zehapenak Legebiltzarrari jakinaraziko zaizkio.

5.– Las sanciones impuestas serán comunicadas al Parlamento.

33. artikulua.– Preskripzioa eta iraungipena.

Artículo 33.– Prescripción y caducidad.

Zehatzeko prozeduraren preskripzio- eta iraungipen-araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa izango da.

El régimen de prescripción y caducidad del procedimiento sancionador será el establecido en la Ley 2/1988, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lurralde historikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Territorios históricos.

1.– Lurralde historikoetako foru-aldundietan eta haien sektore publikoan diharduten kargu publikodunen jokabide-kodea eta bateraezintasun-araubidea dagokien araudian ezarritakoa izango da.

1.– El código de conducta y el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos de las diputaciones forales de los territorios históricos y de su sector público será el establecido en su correspondiente normativa.

2.– Hala ere, kargudun horiei honako hauek aplikatuko zaizkie: 5. artikuluan, 6. artikuluan (6. paragrafoa izan ezik), 7. artikuluan eta 8. artikuluan ezarrita dauden jarduera- eta jokabide-printzipioak, 9. artikuluan eta 10. artikuluan (1, 2 eta 7. paragrafoetan) dauden interes-gatazkari buruzko arauak eta, haien araudian zehazten diren baldintzetan, arduraldi esklusiboari eta ordainsari bakarrari dagozkien printzipioak.

2.– No obstante, les serán de aplicación los principios de actuación y de conducta establecidos en los artículos 5, 6 (excepto el apartado 6), 7 y 8, las reglas relativas al conflicto de intereses del artículo 9 y artículo 10, apartados 1, 2 y 7, y, en los términos en que lo especifique su normativa, los principios de dedicación exclusiva y retribución única.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Toki-erakundeak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Entidades locales.

Toki-erakundeetako kideei 5. artikuluan, 6. artikuluan (6. paragrafoa izan ezik), 7. artikuluan eta 8. artikuluan ezarritako jarduera- eta jokabide-printzipioak aplikatuko zaizkie.

A los miembros de las entidades locales les serán de aplicación los principios de actuación y de conducta establecidos en los artículos 5, 6 (excepto el apartado 6), 7 y 8.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Arartekoa eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Eusko Legebiltzarrak, Arartekoaren Erakundeari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokienez, lege honetan arautu diren erregistroen sorrera bermatuko du bere administrazio-zerbitzuez baliatuta eta gainerako prozedurak arautuko ditu.

El Parlamento Vasco, en el caso de la institución del Ararteko y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, garantizará mediante sus servicios administrativos la creación de los registros regulados en la presente ley y regulará los demás procedimientos.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bateraezintasunen iraupena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Subsistencia de incompatibilidades.

1.– Zenbait kargu publikorentzat haien eginkizunen berezitasuna dela-eta ezarritako bateraezintasun edo betebeharren iraupenari kalterik egin gabe aplikatuko dira lege honetako aginduak.

1.– Los preceptos de esta ley se aplicarán sin perjuicio de la expresa subsistencia de las incompatibilidades u obligaciones establecidas por ley para determinados cargos públicos en atención a la especial naturaleza de sus funciones.

2.– Halaber, lege honetan abstentzio eta inhibiziorako arrazoien inguruan ezarritako aginduak aplikatzeak ez du eragotziko zenbait kargu publikoduni beren eginkizuna betetzen duten postu edo organoagatik dagozkien bateraezintasun edo betebeharrek beren hartan irautea, haien araubidea zorrotzagoa baldin bada.

2.– Asimismo, los preceptos de esta ley relativos a las causas de abstención e inhibición se aplicarán sin perjuicio de la subsistencia de aquellas a las que resulten sujetos determinados cargos públicos en razón del puesto u órgano en el que desarrollan su función cuando este fuese más estricto.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izendapenak komunikatzeko betebeharra.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Obligación de comunicar nombramientos.

Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten erakunde eta sozietateek lege honetako 24. artikuluan aipatzen den organoari jakinarazi beharko dizkiote egiten dituzten izendapen edo kargu-emateak, baldin eta lanpostu haien titularrak kargu publikodunaren izaera badu, lanpostu horiek lege honen aplikazio-eremuan bilduta egoteagatik.

Las entidades y sociedades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán comunicar al órgano a que se refiere el artículo 24 los nombramientos o designaciones que efectúen correspondientes a puestos de trabajo cuyo titular tenga la consideración de cargo público por estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sekretu-betebeharra haustea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Infracción del deber de secreto.

Aldatu egiten da Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 83. artikuluko e) idatz-zatia. Aurrerantzean honela geratuko da idatzita:

Se modifica el apartado e) del artículo 83 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, que queda redactado como sigue:

«e) Legez sekretu ofizialekotzat aldarrikatu edo horrelakotzat sailkatuak izan direnak argitaratzea edo horietaz behar ez bezala baliatzea, bai eta beren eginkizunak Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legeko 24. artikuluan aipatzen den organoan eta Jardueren eta Ondare Ondasun eta Eskubideen Erregistroan betetzerakoan ezagutzen dituzten datu eta informazioei buruzko sekretua gordetzeko betebeharra ez betetzea ere, betebehar hori kargu publikodunen bateraezintasunen arloko legerian ezarrita baitago».

«e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, así como el incumplimiento del deber de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en el órgano al que se refiere el artículo 24 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, y en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, establecido en la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos».

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lege hau indarrean sartu aurretik izendatu ziren kargu publikodunen adierazpenak berritzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Renovación de las declaraciones de cargos públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Gaur egun lege honetan aipatutako kargu publikoak betetzen ari direnek sei hilabeteko epea izango dute, 4. artikuluan aipatutako katalogoa onartzen denetik, lege honetan ezarritakoarekin bat datozen jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen adierazpenak aurkezteko.

Las personas que actualmente ocupan cargos públicos de los señalados en la presente ley, dispondrán de un plazo de seis meses, desde la aprobación del catálogo al que se refiere el artículo 4, para formular nuevas declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de conformidad con lo establecido en la misma.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Legeak aldez aurretik baimendutako bateragarritasunak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Compatibilidades autorizadas previamente a la ley.

1.– Lege honetako 24. artikuluan aipatzen den organoak aztertuko ditu lege hau indarrean sartu baino lehenago jarduerak gauzatzeko eman ziren bateragarritasuneko baimen guztiak, baimen horiek lege honetan bildutako aginduetara egokitzen direla egiaztatzeko.

1.– El órgano al que se refiere el artículo 24 de la presente ley analizará las autorizaciones de compatibilidad otorgadas para el desarrollo de actividades con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, a fin de comprobar su adecuación a los mandatos en ella contenidos.

2.– Baldin eta irizten bazaio honako lege hau indarrean sartu aurretik bateragarri moduan baimenduta zegoen jardueraren bat lege honetan ezarritakoaren aurkakoa dela, idatzi arrazoitu bat bidaliko dio erasandako interesdunari, eta epe bat emango dio, hark egoki iritzitakoak aurkez ditzan. Jardundakoaren ondoren, irizpide berari eusten badio, hau da, aurretik baimendutako jarduera ez dela bateragarria lege honen arabera, horri buruzko txostena aurkeztuko dio 19. artikuluan ezarritakoaren arabera eskumena duen organoari. Hark, gerora sortutako bateraezintasuna adieraziko du, eta adierazpen horrek interesdunari jakinarazten zaionetik izango du eragina.

2.– En los supuestos en que se considere que la actividad que estaba autorizada como compatible antes de la entrada en vigor de la presente ley resulta contraria a lo en ella establecido, dirigirá a la persona interesada afectada escrito motivado, dándole plazo para que presente las consideraciones que estime conveniente. Si tras lo actuado mantuviera el criterio de que la actividad anteriormente autorizada no es compatible conforme a la presente ley, presentará informe en tal sentido al órgano que resulte competente para resolver según lo establecido en el artículo 19, que declarará la incompatibilidad sobrevenida, teniendo efecto desde su notificación a la persona interesada.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Erregelamenduzko xedapenen indarraldia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Vigencia de disposiciones reglamentarias.

Harik eta lege hau erregelamenduz garatzen ez den arte, indarrean jarraituko dute, lege horren aurka ez doazen puntu guztietan, arau hauek:

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente ley, permanecerán en vigor, en todo lo que no se oponga a la misma:

a) 129/1999 Dekretua, otsailaren 23koa, Jaurlaritzako kideen, Administrazioko goi-kargudunen eta zuzenbide pribatuko ente publikoen eta sozietate publikoen zuzendaritza-taldekideen jarduerak eta ondarezko eskubide-ondasunak adieraztea eta erregistratzea arautzeko dena.

a) El Decreto 129/1999, de 23 de febrero, por el que se regula la declaración y registro de las actividades y los derechos y bienes patrimoniales de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y directivos de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas.

b) 130/1999 Dekretua, otsailaren 23koa, zuzenbide pribatuko ente publikoetako eta sozietate publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzeko dena.

b) El Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto del personal directivo de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira lege honen aurka egiten duten maila bereko edo beheragoko arau guztiak eta, bereziki, abenduaren 20ko 32/1983 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan Herri Jardunean Aritzeagatikako Elkartuezinei buruzkoa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley y, en particular, la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades para el Ejercicio de las Funciones Públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– 18. artikulua aplikatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Aplicación del artículo 18.

Lege honetako 18. artikulua aplikagarri izango zaie lege hau indarrean sartu ondoren izendatzen diren kargu publikodunei.

El artículo 18 de la presente ley se aplicará a los cargos públicos que sean nombrados con posterioridad a su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabetera sartuko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 30a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2014.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común