Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

14. zk., 2013ko urtarrilaren 21a, astelehena

N.º 14, lunes 21 de enero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
384
384

EBAZPENA, 2008ko maiatzaren 9koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Productos de Fundición SA enpresari ingurumeneko baimen bateratua ematen diona, Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoiztu dezan.

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos promovida por Productos de Fundición, S.A. en el término municipal de Barakaldo (Bizkaia).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

2006ko abenduaren 26an, Pedro Murua jaunak, Productos de Fundición SA enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko, Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) Eskaerarekin batera ondorengo agiri teknikoak erantsi ziren:

Con fecha 26 de diciembre de 2006, D. Pedro Murua, en nombre y representación de Productos de Fundición, S.A., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos, en el municipio de Barakaldo (Bizkaia). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

● «Ingurumeneko baimen bateratua eskatzeko oinarrizko proiektua. Productos de Fundición SA». (2006ko azaroa).

● «Proyecto Básico de Solicitud de Autorización Ambiental Integrada. Productos de Fundición, S.A.». (Noviembre 2006).

● «Laburpen ez-teknikoa». (2006ko azaroa).

● «Resumen No Técnico». (Noviembre 2006).

Beranduago, proiektuak Barakaldoko hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko udal-txostena bidali zen.

Posteriormente se remite informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Barakaldo.

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Productos de Fundición SA enpresak, besteak beste, jarduerarako baimena zuen. Baimen hori harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko eman zen. Era berean, enpresa sustatzaileak hondakin arriskutsuak ekoizteko baimena zuen, Ingurumen Sailburuordetzaren 2006ko uztailaren 10eko ebazpen bidez emana, eta industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, 2004ko azaroaren 26koa, hondakinen arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Productos de Fundición, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad para la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de productor de residuos peligrosos concedida mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 10 de julio de 2006 e inscripción en el Registro de productores de residuos industriales inertes de fecha 26 de noviembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de residuos.

2007ko urtarrilaren 30ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran parte hartzen duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoak proiektua jendaurrean jartzeko agindu zezan. Zehazki, Barakaldoko Udalari, Iparraldeko Ur Konfederazioari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari egin zitzaien kontsulta.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 30 de enero de 2007 solicita informe a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el Órgano Ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, en concreto, se realiza consulta al Ayuntamiento de Barakaldo, a la Confederación Hidrográfica del Norte y al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

2007ko martxoaren 5ean, Ingurumen Organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko azaroaren 6an osatu zen.

Con fecha 5 de marzo de 2007 el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, complementándose el expediente el 6 de noviembre de 2007.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Productos de Fundición SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Productos de Fundición, S.A., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Bizkaia, ambas con fecha 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 2 de diciembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegazio-idazkia aurkeztu dela egiaztatu da, eta modu laburtuan I. eranskinean jaso da.

Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que se ha presentado escrito de alegaciones, que de forma resumida se recogen en el Anexo I.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Barakaldoko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 14 de enero de 2008 Informe al Ayuntamiento de Barakaldo y al Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco, con el resultado que obra en el expediente.

2008ko apirilaren 25ean, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Productos de Fundición SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

Con fecha 25 de abril de 2008 y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Productos de Fundición, S.A. incorporando la Propuesta de Resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoa betez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aún sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Productos de Fundición SA enpresak aurkeztutako proiektuaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena; ibilgu publikora eta itsaso-lehorreko jabari publikora isurketak egiteko baimena; eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hori zuzentzeari dagozkionak. Espedientean parte hartzen dutela frogatzeko, beste administrazio eta erakunde eskudunek egindako txostenak aurkeztu dituzte.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Productos de Fundición, S.A., tales autorizaciones se circunscriben a la de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertidos a cauce público y dominio público marítimo-terrestre y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Productos de Fundición SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Barakaldoko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Productos de Fundición, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Barakaldo y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenen erabilera eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Batez ere kontuan izan da buruzko Europako Batzordearen 2001eko abenduko burdingintza- eta altzairugintza-industriei BREF agiria («Best Available Techniques Reference Document on Production of Iron and Steel»).

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF para la industria del hierro y del acero («Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel»), de diciembre de 2001, de la Comisión Europea.

Espedienteko txostenak eta aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, horiekin lotuta txostena erantsi da I. eranskinean, eta ebazpen-proposamena egin eta Productos de Fundición SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente y las alegaciones formuladas, en relación con las cuales se adjunta informe en el anexo I, se suscribió Propuesta de Resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Productos de Fundición, S.A.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 8an emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

Vistos la propuesta de resolución de 8 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Helbide soziala Barakaldoko udalerriko (Bizkaia) Zubileta kaleko z./g.an eta IFK: A – 48153654 duen Productos de Fundición SA enpresari ingurumeneko baimen bateratua ematea harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko, ebazpen honetako bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Primero.– Conceder a la empresa Productos de Fundición, S.A., con domicilio social en C/Camino de Zubilleta, s/n, del término municipal de Barakaldo (Bizkaia) y CIF: A - 48153654, Autorización Ambiental Integrada para la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos, en el término municipal de Barakaldo, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 1.3 «Koke-lantegiak» kategorian sartuta dago.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 1.3 «Coquerías» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Productos de Fundición SA enpresa Barakaldoko udalerriko (Bizkaia) Zubileta kaleko z./g.an dago. Lursailaren azalera 110.782 m2-koa da.

La empresa Productos de Fundición, S.A. se ubica en la calle Camino de Zubilleta s/n en el Término Municipal de Barakaldo (Bizkaia). La dimensión del terreno es de 110.782 m2.

Jarduera 30 labeko sail batean harrikatza destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoiztea da. Instalazioaren ekoizte-ahalmena 110.000 t/urte koke eta 300 tona alkaternakoa da.

La actividad se centra en la producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en una batería de 30 hornos. La capacidad de producción de la planta se estima en 110.000 tn/año de coque y 300 toneladas de alquitrán.

Koke-ekoizpena, ehotzeko eta nahasteko etapa baten ondoren, harrikatz bituminosoa airerik gabeko destilazio-prozesu baten bidez egiten da, 30 labeko sail batean; bertan ikaztea gertatzen da 1.050-1.350 ºC-ko tenperaturetan, ikatzaren osagai hegazkorren lurrunketa lortzeko. Labean ez da errekuntzarik sortzen; beroa kargarik gabeko ondoko labeen hormen bidez transmititzen da. Prozesu horretan kokea eta gasa sortzen dira, eta ondoren prozesatu egiten dira, alkaterna bezalako produktuak berreskuratzeko.

La producción de coque se realiza mediante una etapa de molienda y mezclado previo a un proceso de destilación, en ausencia de aire, de hulla bituminosa, en una batería de 30 hornos, donde se produce la carbonización a temperaturas del orden de 1.050-1.350 ºC, a fin de conseguir la evaporación de los componentes volátiles del carbón. En el horno no se produce combustión, el calor se transmite a través de las paredes de hornos contiguos sin carga. En este proceso se genera coque y gas, que posteriormente son procesados para recuperar productos como el alquitrán.

Kokea labeetatik atera ondoren, itzaltze-dorreraino garraiatzen da. Bertan aspertsio bidezko ur-lainoztatzea eta ur-dutxa bidezko bat-bateko hoztea gauzatzen dira. Sortutako gasa batik bat partikulak arrastatzen dituen ur-lurruna da, eta itzaltze-dorrearen bidez isurtzen da.

El coque una vez extraído de los hornos es transportado hasta la torre de apagado donde se realiza una pulverización de agua por aspersión y enfriamiento súbito mediante ducha de agua. Los gases producidos consisten principalmente en vapor de agua con arrastre de partículas que se emiten a través de la torre de apagado.

Ekoitzitako kokea baheketa- eta sailkapen-eremu batera igarotzen da, eta biltegiratu egiten da, ondoren saltzeko.

El coque producido pasa a una zona de cribado y clasificado, siendo almacenado para su posterior venta.

Labe-sailean sortutako gasa gorako hodiaren eta gas-kolektorearen artean ur-aspertsio bidez hozteko etapa batera eramaten da; bertan alkaternak kondentsatu ondoren, salmentarako biltegiratzen dira. Gasa hoztea osatzeko, kondentsadore batzuetatik igarotzen da, eta ondoren alkaternaren partikula xeheak ezabatzen dituzten bi iragazki elektrostatikotatik. Jarraian, gasak ur-ukipen bidez ikuzteko hiru dorretan sartzen da gasa, eta azkenik biltegiratu egiten da; gasa labe-sailean erabil daiteke berriz, edo kogenerazio-instalazioan.

El gas producido en la batería de hornos es conducido a una etapa de enfriamiento por aspersión de agua entre el tubo montante y el colector de gases, donde se condensan los alquitranes que posteriormente son almacenados para su venta. El enfriamiento del gas se completa mediante su paso por unos condensadores, para pasar posteriormente por dos filtros electrostáticos que eliminan las partículas finas de alquitrán. A continuación el gas entra en tres torres de lavado de gases mediante contacto con agua y finalmente se almacena el gas, pudiéndose incorporar de nuevo a la batería de hornos o ser utilizado en la planta de cogeneración.

Garbiketa-dorreetako ur amoniakalak stripping-etapa batera bidaltzen dira, eta ondoren bi hozte-dorretan eta trukagailu batean hozten dira. Gainera, paraleloko tratamendu fisiko eta kimiko bat dago kutsagarri-kontzentrazioa murrizteko eta ur araztua zirkuitura itzultzeko.

Las aguas amoniacales procedentes de las torres de lavado son enviadas a una etapa de stripping y posteriormente refrigeradas en dos torres de refrigeración y un intercambiador. Se dispone además de un tratamiento físico-químico en paralelo para reducir la concentración de contaminantes devolviendo el agua depurada al circuito.

6,5MW-eko potentzia instalatua duen kogenerazio-zentral bat dago. Instalazioak gas naturalaren eta koke-gasaren nahasketa batekin jarduten duten 12 motor ditu, eta gas naturalaren urteko kontsumoa 6.578.872 Nm3-koa da. Sortutako energia elektrikoa lantegian bertan erabiltzen da. Gainera, urtean 49 MWh kontsumitzen dira sare elektrikotik.

Se dispone de una central de cogeneración con una potencia instalada de 6,5MW. La planta cuenta con 12 motores que funcionan con una mezcla de gas natural y gas de coque siendo el consumo anual de gas natural de 6.578.872 Nm3. La energía eléctrica generada se utiliza en la propia fábrica. Además se consumen 49MWh anuales de la red eléctrica.

Instalazioan sortutako isuri atmosferikoak 15 isurtze-fokutakoak dira: koke-sailetakoak, itzaltze-dorrekoa, strippingekoa eta 12 motorretakoak.

Las emisiones atmosféricas generadas en la planta están asociadas a 15 focos de emisión, correspondientes a las baterías de coque, la torre de apagado, el stripping y doce motores.

Instalazioan sortutako efluenteak hozte-urak, ur sanitarioak eta euri-urak dira. Hozte-urak kondentsadore eta ikuzgailuen zirkuituen trukagailuetako urak dira, eta Kadagua ibaira isurtzen dira isurtze-puntu batetik. Zirkuitu horien purga guztiak instalazioan berrerabiltzen dira.

Los efluentes generados en la planta se corresponden con aguas de refrigeración, aguas sanitarias y aguas pluviales. Las aguas de refrigeración se componen de aguas procedentes de los intercambiadores de los circuitos de condensadores y lavadores que son vertidas al río Kadagua mediante un punto de vertido. Las purgas de estos circuitos son totalmente reutilizadas en la instalación.

Bestetik, instalazioko euri-urak eta bertan egiten diren garaztatzeak biltegiratze-kanal batera doaz; kanalak dekantagailu bat eta olio- eta koipe-bereizgailu bat ditu, azken hori segurtasun-neurri gisa instalatuta. Biltegiratze-kanaleko urak instalazioan berrerabiltzen direnez, horren soberakina baino ez da isurtzen Kadagua itsasadarrera, isurtze-puntu batetik, gainezkabide baten bidez.

Por otro lado, las aguas pluviales de la instalación y los mangueos efectuados en la misma se dirigen a un canal de almacenamiento que dispone de un decantador y un separador de aceites y grasas, este último instalado como medida de seguridad. Las aguas del canal de almacenamiento son reutilizadas en la instalación, de forma que únicamente se vierte el excedente del mismo a la ría Kadagua, mediante un punto de vertido, a través de un rebosadero.

Ikatza biltegiratzeko Zubiletako parkeko euri-urak, berriz, Kadagua itsasadarrera isurtzen dira hiru isurtze-puntu independentetatik.

Las aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de carbón de Zubileta, por su parte, son vertidas a la ría Kadagua mediante tres puntos de vertido independientes.

Ur sanitarioak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren saneamendu-sarera isurtzen dira.

Las aguas sanitarias son vertidas a la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Sortutako hondakin arriskutsuak araztegiko lohiak eta arazketa-oreak dira. Sortutako gainerako hondakin arriskutsuak «zerbitzu orokorrak» prozesuko eratorriak dira (olio erabiliak, bateria erabiliak, fluoreszenteak, etab.), eta baita hondakin ez-arriskutsuak ere (obra-hondakinak, plastikoak, etab.).

Los principales residuos peligrosos generados son los lodos de depuradora y las masas depuradoras. El resto de residuos peligrosos generados son derivados del proceso «servicios generales» (aceites usados, baterías usadas, fluorescentes, etc), al igual que los residuos no peligrosos (escombros, plásticos, etc.).

Ekoizte-prozesuak teknika erabilgarri onenak (TEO) izan daitezkeen neurri hauek erabiltzen ditu, 2001eko abenduko «Reference Document on Best Available Techniques on the Production of Iron and Steel» BREF agirian adierazitakoaren arabera: karga bakoitzaren kokizazio-kontrola, koke-sailaren mantentze-lanak, saileko marko eta ateen itxiera hobetzea eta aldizka garbitzea, labeko gas-fluxu bat libre egotea, errekuntzako isuriak murriztea, kargako isuri barreiatuak kerik gabeko karga bidez murriztea, kokizazio-ganberaren eta errekuntza-ganberaren arteko ihesak murriztea, labea hustean partikulak murriztea, itzaltze hezeko isuriak dekantagailu laminarrean instalatuz murriztea, eta egoera hermetikoak gasa tratatzeko instalazioan. Gainera, kokea sortzeko jarduera nagusiaren azpiproduktua den sintesi-gasaren energia-potentziala aprobetxatzea berez teknika onenetako bat da energia-eraginkortasuneko eta ingurumen-hobekuntzako hitzak erabiliz.

El proceso productivo incorpora, las siguientes medidas consideradas Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) según lo indicado en el BREF «Reference Document on Best Available Techniques on the Production of Iron and Steel», de diciembre de 2001: control de coquización de cada carga, mantenimiento de la batería de coque, mejora de cierre de marcos y puertas de la batería, así como limpieza periódica de las mismas, mantenimiento de un flujo de gas libre del horno, reducción de emisiones en la combustión, minimización de emisiones difusas en la carga mediante carga sin humos, minimización de fugas entre la cámara de coquización y la cámara de combustión, minimización de partículas en el deshornado, minimización de emisiones en el apagado húmedo mediante la instalación de un decantador de lamelas, y condiciones herméticas en la planta de tratamiento de gas. Además, el aprovechamiento del potencial energético del gas de síntesis, subproducto de la actividad principal de generación de coque, supone en sí mismo una mejor técnica en términos de eficiencia energética y mejora medioambiental.

Bigarrena.– Productos de Fundición SA enpresak Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) sustatutako harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko jarduera ustiatzeko baldintza eta betekizun hauek ezartzea:

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos, promovida por Productos de Fundición, S.A., en el término municipal de Barakaldo (Bizkaia):

A) Kosten uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 88.4 artikuluak xedatutakoa betez eta aipatu legearen 85. artikuluan eta onartuko den garapen-araudian zehaztutako irizpideak jarraituz, behin ebazpen honetako C.1.2.5 atalak aipatzen duen isurketa-kanona zehaztuta, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak fidantza bat eratzea eskatu ahal izango dio Productos de Fundición SA enpresari, ezarritako isurketa-baldintzak bete daitezen.

A) A tenor de lo dispuesto en el artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, una vez haya sido establecido el canon de vertido al que se refiere el apartado C.1.2.5 de esta Resolución, conforme a los criterios fijados en el artículo 85 de la mencionada ley y la normativa de desarrollo que se apruebe, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco podrá exigir a Productos de Fundición, S.A. la constitución de una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de vertido impuestas.

B) Administrazioarekiko harremanen arduradunari buruz emandako datuetan aldaketarik badago, Productos de Fundición SA enpresak aldaketa horien berri emango du Ingurumen Sailburuordetzan.

B) Productos de Fundición, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

C) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

C) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Instalazioaren funtzionamendurako baldintza orokorrak.

C.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

C.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

C.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

C.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

C.1.1.1.– Condiciones generales.

Kokea ekoizteko lantegia ustiatzean egingo diren isuri atmosferikoek ez dituzte gaindituko ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak.

La planta de producción de coque se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión, establecidos en esta Resolución.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango isuri zarratuak biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

C.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

C.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

Productos de Fundición SA instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

La instalación de Productos de Fundición, S.A. cuenta con los siguientes focos (15), catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gainera, isuri barreiatuak sor daitezke baterian jarritako labe-sailean edo biltegiratze-parkeetan, ikatza maneiatzeagatik. Bateria-eremuan CO2, N2 edo O2 destilazioko gasak isur daitezke. Biltegiratze-parkeetan partikulen isuri barreiatuak sor daitezke ikatza maneiatzean.

Además pueden producirse emisiones difusas en el bloque de hornos dispuestos en batería o en los parques de almacenamiento por manipulación del carbón. En la zona de batería pueden emitirse gases procedentes de la destilación CO2, N2 u O2. En los parques de almacenamiento la manipulación puede dar lugar a emisión difusa de partículas.

C.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

C.1.1.3.– Valores límite de emisión.

Instalazioa ustiatzean egingo diren isuri atmosferikoek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Karga-aldietan (10 min) eta deskarga-aldietan (15 min) 5eko balioetara iritsi ahal izango da.

* Durante los periodos de carga (10 min) y descarga (15 min) se podrán alcanzar valores de 5.

** Labea husteko eta itzaltzeko faseen batura gisa, labea husteko isuriak tratatzeko sistema independente bat ezarri arte.

** Como suma de las fases de deshornado y apagado hasta la implantación de un sistema independiente para el tratamiento de las emisiones del deshornado.

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Dichos valores están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura, 101,3 kPa de presión y gas seco.

Ingurumeneko baimen bateratu honetan adierazitako ingurumena zaintzeko programako emaitzen arabera, 1. eta 2. fokuetarako ezarritako muga-balioak aldatu ahal izango dira, eta/edo hala badagokio, neurketa-parametro berriak eta horien muga-balioak ezarri.

En función de los resultados del Programa de Vigilancia señalado en la presente autorización ambiental integrada, se podrán modificar los valores límite establecidos para los focos n.º 1 y n.º 2 y/o, en su caso, añadir nuevos parámetros de medición con sus correspondientes valores límite.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40a gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

Etengabe neurtutako parametroei dagokienez, isurtzeko muga-balioak betetzen direla ulertuko da, urtebetean neurtutako orduko batez besteko balio balioztatuen % 94k ezarritako muga-balioa gainditzen ez badu.

En lo que se refiere a los parámetros medidos en continuo, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si el 94% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

Konfiantza-tartearen balioak 100eko 95ean, isurtzeko gehienezko balioetan, ez ditu isurtzeko muga-balioaren ehuneko hauek gaindituko: karbono monoxidoa, sufre dioxidoa eta nitrogeno dioxidoa, % 25; guztizko partikulak, % 30.

El valor del intervalo de confianza al 95 por 100, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes de valor límite de emisión: monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, 25 por 100; partículas totales 30 por 100.

Orduko batez besteko balio balioztatuak benetako ustiapen-epean zehar zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta, eta horiek lehen zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuta.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo a partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

Karga- eta kokizazio-prozesuetan zehar isuri barreiatuak murriztearren, mantentze-lanen plan bat ezarriko da, ondorengoak betetzeko:

Con objeto de minimizar las emisiones difusas durante los procesos de carga y coquización se establecerá un plan de mantenimiento de forma que se cumpla:

● Kokizazioan ez da baimenduko isuri ikusgaiak gertatzea bateriaren ateen % 10etik gora, karga-zuloen % 5etik gora, eta gorako hodien % 5etik gora.

● En la coquización no se permitirán que ocurran emisiones visibles en más del 10% de las puertas de la batería, en más del 5% de los orificios de carga y en más del 5% de los tubos ascendentes.

● Labea kargatzeko denboran zehar ez da baimenduko isuri ikusgairik 30 segundotik gorako denbora batean.

● Durante el tiempo de carga del horno no se permitirán emisiones visibles durante un tiempo superior a 30 segundos.

Isuri ikusgaiak eta karga kontrolatzeko prozedura bat prestatu beharko da, eta Ingurumen Sailburuordetzak onartu beharko du.

Se deberá elaborar un procedimiento para el control de las emisiones visibles y de la carga, que deberá contar con la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

C.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistema.

C.1.1.4.– Sistema de captación y evacuación de gases.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute C.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación no inferior a la establecida en el apartado C.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el Anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

L1 = 8D eta L2 = 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 = 8D y L2 = 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D Y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Labea husteko fasean biltzeko eta arazteko proiektu independente bat prestatu beharko da, partikula-isuriak 5 mg/Nm3-tik gorakoak ez izateko, edo 5 g/t koke ez isurtzeko. Isurtze-fokuak egokituta egon beharko du ezarritako balioak kontrolatzeko eta baloratzeko.

Se deberá elaborar un proyecto para la captación y depuración independiente de la fase de deshornado de forma que las emisiones de partículas no excedan de 5 mg/Nm3 o no se emitan de 5 gr/T coque. El foco de emisión deberá estar acondicionado para su control y valoración de los límites establecidos.

Ikatza eta kokea maneiatu, eho eta garraiatzeko prozesuetan, neurri zuzentzaile aproposak ezarriko dira isuri barreiatuak murriztearren. Neurri zuzentzaileak egokitzeko planak Ingurumen Sailburuaren onespena izan beharko du. Bestetik, parkeetan biltegiratutako ikatza kanoi bidez ureztatuko da, hautsa barreiatzea saihesteko.

En los procesos de manipulación, molienda y transporte de carbón y coque, se establecerán las medidas correctoras oportunas con objeto de minimizar las emisiones difusas. El plan de adecuación de las medidas correctoras deberá contar con la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente. A su vez el carbón almacenado en los parques de carbón será regado mediante cañones para evitar la dispersión de polvo.

C.1.2.– Isurtzeko baldintzak.

C.1.2.– Condiciones para el vertido.

C.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

C.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: Koke-lantegia.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: Coquería.

Jarduera-taldea: Meatzaritza.

Grupo de actividad: Minería.

Mota-taldea-EJSN: 2-8-23.10.

Clase-grupo-CNAE: 2-8-23.10.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

C.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emaria eta bolumena.

C.1.2.2.– Caudales y Volúmenes máximos de vertido.

a) 1. isurketa: Kondentsadore eta ikuzgailuen zirkuituen trukagailuetako hozte-urak.

a) Vertido 1: Aguas de refrigeración de los intercambiadores de los circuitos de condensadores y de lavadores.

I.– Kondentsadoreen zirkuituaren trukagailuko urak:

I.– Aguas del intercambiador del circuito de condensadores:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

II.– Ikuzgailuen zirkuituaren trukagailuko urak:

II.– Aguas del intercambiador del circuito de lavadores:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) 2. isurketa: Biltegiratze-kanaleko urak.

b) Vertido 2: Aguas del canal de almacenamiento.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 3. isurketa: Zubiletako ikatz-parkeko euri-urak.

c) Vertido 3: Aguas pluviales del parque de carbones de Zubileta.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) 4. isurketa: Zubiletako ikatz-parkeko euri-urak.

d) Vertido 4: Aguas pluviales del parque de carbones de Zubileta.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

e) 5. isurketa: Zubiletako ikatz-parkeko euri-urak.

e) Vertido 5: Aguas pluviales del parque de carbones de Zubileta.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

C.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

C.1.2.3.– Valores Límite de emisión.

Ibilgura egiten diren isurketen ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira soil-soilik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) 1. isurketa: Kondentsadore eta ikuzgailuen zirkuituen trukagailuetako hozte-urak.

a) Vertido 1: Aguas de refrigeración de los intercambiadores de los circuitos de condensadores y lavadores.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Tenperatura: ubidearen tenperatura ezin da 3º C baino gehiago areagotu.

Temperatura: incremento en el cauce inferior a 3 ºC.

b) 2. isurketa: Biltegiratze-kanaleko urak.

b) Vertido 2: Aguas del canal de almacenamiento.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 3, 4 eta 5. isurketak: Zubiletako ikatz-parkeko euri-urak.

c) Vertidos 3, 4 y 5: Aguas pluviales del parque de carbones de Zubileta.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik hartzen ditu barne eta, batez ere, Uraren abuztuaren 2ko 29/1985 Legeko Atariko, I, IV, V, VI eta VIII. Tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen substantzia arriskutsuak.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

C.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

C.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduera hauek hartuko dituzte barne funtsean:

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones.

Biltegiratze-kanaleko euri-urei eta garaztatze-urei (2. isurketa) dagokienez, 7 m luze eta 2 m zabal den dekantagailu bat dago ur horiek tratatzeko.

En relación con las aguas pluviales y de mangueos del canal de almacenamiento (Vertido 2) se dispone de un decantador de 7 m de longitud y 2 m de ancho para el tratamiento de estas aguas.

Zubiletako ikatz-parkeko euri-urak tratatzeko neurri zuzentzaile hauek ezarriko dira:

Se implantarán las siguientes medidas correctoras para el tratamiento de las aguas pluviales procedentes del parque de carbones de Zubileta:

● 3 dekantagailu (bat isurtze-puntu bakoitzeko) errektangeluar, piramide-enbor irregular alderantzikatuaren formako hondoa eta 60 m3/h-ko edukiera dituena, eta urak biltzeko isurbide triangeluarrez hornitua.

● 3 decantadores (uno por cada punto de vertido) rectangulares con el fondo en forma troncopiramidal irregular invertido de 60 m3/h de capacidad y dotados de vertederos triangulares para la recogida de aguas.

● Jardun automatikoko 3 prentsa-iragazki (bat instalatutako dekantagailu bakoitzeko), 6 bar arteko laneko presiorako diseinatuak, eta lohiak lehortzeko produktuaren elikadura bikoitza dutena.

● 3 filtros prensa (uno por cada decantador instalado) de funcionamiento automático, diseñados para una presión de trabajo de hasta 6 bar y con doble alimentación del producto para el secado de los lodos.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Productos de Fundición SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan, isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik, eta behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Productos de Fundición, S.A. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

Aurkeztutako agirien arabera, kontrol-kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakin-ur mota bakoitzerako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio. Kasu honetan nahitaezkoa izango da emari-neurgailu totalizatzaile bat izatea 1. isurketako efluentea (kondentsadoreen zirkuituaren eta ikuzgailuen zirkuituaren trukagailuetako hozte-urak) kontrolatzeko.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno. En este caso será obligatorio disponer de un Caudalímetro totalizador para el control del efluente del Vertido 1 (Aguas de refrigeración de circuito de condensadores y circuito de lavadores).

C.1.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

C.1.2.5.– Canon de Control de Vertidos.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, hauxe da isurien kontrol-kanona:

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(IKK): Isurien kontrol-kanona = V × Pu.

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V × Pu.

Pu = Po x Km.

Pu = Pb × Cm.

Km = K2 × K3 × K4.

Cm = C2 × C3 × C4.

Honela ulertuta:

Siendo

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m3/urte).

V = Volumen del vertido autorizado (m3/año).

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Po = Oinarrizko prezioa m3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Pb = Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

1. isurketa: Kondentsadore eta ikuzgailuen zirkuituen trukagailuetako hozte-urak.

Vertido 1: Aguas de refrigeración de los intercambiadores de los circuitos de condensadores y lavadores

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Pu = 0,03005 × 2000 = 0,00060 euro/ m3.

Pu = 0,03005 × 0,02000 = 0,00060 euros/ m3.

Isurien kontrol kanona = 0,00060 × 150.000 = 90 euro/urte.

Canon de Control de Vertidos = 0,00060 × 150.000 = 90 euros/año.

Kanonaren zenbatekoa ez da aldatuko isurtzeko baimenaren baldintzak edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez diren artean.

El importe del canon permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o algunos de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertido.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, administrazio eskudunak baimenaren titularrari urte horri dagokion isurien kontrol-kanonaren likidazioa jakinaraziko dio.

Una vez finalizado cada año natural, la Administración competente notificará al titular de la autorización la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente a ese año.

Isurketen kontrol-kanona ez da lotuta egongo saneamendu- eta arazte-lanak finantzatzeko autonomia-erkidegoek edo udalek ezar ditzaketen kanonekin edo zergekin (TRLAren 113.7. artikulua).

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7 TRLA).

Kosten uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikuluak xedatutakoa betez, Productos de Fundición SA enpresak egiten duen gainezkabideko uren eta Zubiletako parkeko euri-uren isurketak kanon bat izango du. Aipatu artikuluan eta onartuko den garapen-araudian ezarritako irizpideen arabera kanonaren zenbatekoa erabaki ondoren, Uren Zuzendaritzak kitatu egingo du.

A tenor de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el vertido de las aguas de rebosadero y las aguas pluviales del parque de Zubileta que lleve a cabo la empresa Productos de Fundición, S.A. estará gravado con un canon que será liquidado por la Agencia Vasca del Agua, una vez se haya determinado su cuantía de acuerdo con los criterios fijados en dicho artículo y la normativa de desarrollo que se apruebe.

C.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

C.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako autokudeaketa behar da edo balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su autogestión o entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración –reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

Hondakinak biltzeko guneak edo guneek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Barakaldoko Udalean.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Barakaldo.

C.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

C.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

● 1. prozesua: «Gas efluenteak araztea».

● Proceso 1: «Purificación de gases efluentes».

 • 1. hondakina: «Arazketa-oreak».
 • Residuo 1: «Masas depuradoras».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/1/1.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/1/1.
 • - Hondakinaren kodea: Q9//D9//S11//C19//H5//A152//B0011.
 • - Código del residuo: Q9//D9//S11//C19//H5//A152//B0011.
 • - EHZ: 150202.
 • - LER: 150202.
 • - Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.
 • - Cantidad anual generada: residuo puntual.

Gasak arazteko sistemako arazketa-oreak aldatzean sortzen da. Big-bagetan bildu eta hondakin-biltegira eramaten da.

Se genera en el cambio de las masas depuradoras del sistema de depuración de gases. Es recogido en big-bags que se lleva al almacén de residuos.

● 2. prozesua: «Hondakin uren tratamendua».

● Proceso 2: «Tratamiento de aguas residuales».

 • 1. hondakina: «Araztegiko lohiak».
 • Residuo 1: «Lodos de depuradora».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/2/1.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/2/1.
 • - Hondakinaren kodea: Q9//D9//S27//C24/39/19//H14//A152//B0006.
 • - Código del residuo: Q9//D9//S27//C24/39/19//H14//A152//B0006.
 • - EHZ: 190205.
 • - LER: 190205.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 15 t.
 • - Cantidad anual generada: 15 Tn.

Hozte-dorreetako uren araztegian sortzen da. Gai organikoaren % 49 (base lehorra) duten lohiak dira. Hezetasuna oso aldakorra da (% 40-60). Osagai aipagarrienak fenolak (8.117 mg/kg) eta sulfuroak (1.520 mg/kg) dira. Hondakinarentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da, eta bete ondoren, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio.

Se genera en la instalación depuradora de aguas provenientes de las torres de lavado. Consiste en lodos conteniendo 49% (base seca) de materia orgánica. La humedad es muy variable (40-60%). Como compuestos más significativos hay fenoles (8.117 mg/kg) y sulfuros (1.520 mg/kg). Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se entrega a gestor autorizado.

● 3. prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

● Proceso 3: «Servicios generales».

 • 1. hondakina: «Olio erabiliak».
 • Residuo 1: «Aceites usados».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/1.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/1.
 • - Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A152//B0019.
 • - EHZ: 130111.
 • - LER: 130111.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 20 tona.
 • - Cantidad anual generada: 20 toneladas.

Makina eta instalazioetan olioa birjartzeko eragiketetan sortzen dira; olio mekaniko eta hidrauliko erabiliak dira. Hondakinarentzat identifikatutako SOHan biltzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

Se genera en operaciones de reposición de aceite en máquinas e instalaciones; consiste en aceites mecánicos e hidráulicos usados. Es recogido en GRG identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos peligrosos.

 • 2. hondakina: «Olio-iragazkiak».
 • Residuo 2: «Filtros de aceite».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/2.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/2.
 • - Hondakinaren kodea: Q5//D15//S35//C51//H5//A152//BO019.
 • - Código del residuo: Q5//D15//S35//C51//H5//A152//BO019.
 • - EHZ: 150202.
 • - LER: 150202.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 1,4 tona.
 • - Cantidad anual generada: 1,4 toneladas.

Motor termikoen olio-iragazkiak birjartzean sortzen da. Hondakin horrentzat identifikatutako edukiontzian biltzen dira, horretarako berariazko eremuan.

Se genera en operaciones de reposición de filtros de aceite de motores térmicos. Se recogen en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

 • 3. hondakina: «Berun azidozko bateria erabiliak».
 • Residuo 3: «Baterías usadas de plomo ácido».
 • - Identifikazioa: A431 53654/4800900326/3/3.
 • - Identificación: A431 53654/4800900326/3/3.
 • - Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37/C18/23//H8//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q6//R13//S37/C18/23//H8//A152//B0019.
 • - EHZ: 160601.
 • - LER: 160601.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 675 kilogramo.
 • - Cantidad anual generada: 675 kilogramos.

Beruna eta disoluzio azidoa duten bateria erabiliak birjartzean sortzen da. Hondakin hori identifikatzeko edukiontzian biltzen dira, horretarako berariazko eremuan.

Se genera en operaciones de reposición de baterías usadas que contienen plomo y solución ácida. Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

 • 4. hondakina: «Ni-Cd bateria erabiliak».
 • Residuo 4: «Baterías usadas de Ni-Cd».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/4.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/4.
 • - Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C5/11//H8/14//A152//B019.
 • - Código del residuo: Q6//R13//S37//C5/11//H8/14//A152//B019.
 • - EHZ: 160602.
 • - LER: 160602.
 • - Urtean ekoitzitako kantitatea: hondakin puntuala.
 • - Cantidad anual producida: residuo puntual.

Metagailu agortuak aldatzeko eragiketetan sortzen da; elektrolito alkalinoa dute, nikela eta/edo kadmioa bezalako metalekin batera. Hondakin horrentzat identifikatutako edukiontzian biltzen dira, horretarako berariazko eremuan.

Se genera en operaciones de reposición de acumuladores agotados; contienen electrolito alcalino con metales tales como níquel y/o cadmio. Se recogen en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

 • 5. hondakina: «Fluoreszenteak».
 • Residuo 5: «Fluorescentes».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/5.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/5.
 • - Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6/14//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H6/14//A152//B0019.
 • - EHZ: 200121.
 • - LER: 200121.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 50 kilogramo.
 • - Cantidad anual generada: 50 kilogramos.

Merkurioa duten lanpara erabiliak birjartzeko eragiketetan sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako kutxan biltzen da, horretarako berariazko eremuan.

Se genera en operaciones de reposición de lámparas usadas conteniendo mercurio. Es recogido en caja identificada para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

 • 6. hondakina: «Baztertutako ekipo elektrikoak eta elektronikoak».
 • Residuo 6: «Equipos eléctricos y electrónicos desechados».
 • - Identifikazioa: A48153654/4800900326/3/6.
 • - Identificación: A48153654/4800900326/3/6.
 • - Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A152//B0019.
 • - EHZ: 160213.
 • - LER: 160213.
 • - Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.
 • - Cantidad anual generada: residuo puntual.

Ekipo elektrikoak eta elektronikoak birjartzean sortzen da; baztertutako ekipo ofimatikoak dira. Hondakinarentzat identifikatu den eremuan biltzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

Se genera en operaciones de reposición de equipos eléctricos y electrónicos; consiste en equipos ofimáticos desechados. Es recogido en zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos peligrosos.

 • 7. hondakina: «PCB/PCT duten gailuak».
 • Residuo 7: «Aparatos con PCB/PCT».
 • - Identifikazioa: A48153654/4800900326/3/7.
 • - Identificación: A48153654/4800900326/3/7.
 • - Hondakinaren kodea: Q12//D15//S10//C32/51//H6/7//A152//BOO19.
 • - Código del residuo: Q12//D15//S10//C32/51//H6/7//A152//BOO19.
 • - EHZ: 160209.
 • - LER: 160209.
 • - Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.
 • - Cantidad anual generada: residuo puntual.

Mantentze-lan orokorreko azpiprozesuaren hondakin gisa sortzen da; kudeatzaile baimenduari entregatzeko erretiratzen da zuzenean.

Se genera como residuo del subproceso Mantenimiento General, son retirados directamente para su entrega a gestor autorizado.

 • 8. hondakina: Disolbatzaile organiko ez-halogenatua.
 • Residuo 8: Disolvente orgánico no halogenado.
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/8.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/8.
 • - Hondakinaren kodea: Q7//R13//L5//C41//H3b//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q7//R13//L5//C41//H3b//A152//B0019.
 • - EHZ: 140603.
 • - LER: 140603.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 350 kilogramo.
 • - Cantidad anual generada: 350 kilogramos.

Piezak koipegabetzean sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da sortzen den postuan, eta bete ondoren, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio.

Se genera en el desengrasado de las piezas. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto en que se genera, el cual una vez lleno se entrega al gestor autorizado.

 • 9. hondakina: «Xurgatzaile inpregnatuak».
 • Residuo 9: «Absorbentes impregnados».
 • - Identifikazioa: A48153654/4800900326/3/9.
 • - Identificación: A48153654/4800900326/3/9.
 • - Hondakinaren kodea: Q5//D15//S34//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q5//D15//S34//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - EHZ: 150202.
 • - LER: 150202.
 • - Urtean sortutako kantitatea: 117 kilogramo.
 • - Cantidad anual generada: 117 kilogramos.

Xurgatzaileak eta ehunkiak bildu eta elkartzean sortzen da; olioz, koipez eta disolbatzailez bustitako trapuak, material xurgatzailea eta ehunkiak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

Se genera en la recogida y agrupación de absorbentes y textiles; consiste en trapos, material absorbente y material textil impregnados de aceites, grasas y disolvente. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

 • 10. hondakina: «Metalezko ontziak (gai arriskutsuez kutsatuak)».
 • Residuo 10: «Envases metálicos (contaminados por sustancias peligrosas)».
 • - Identifikazioa: A48153654/4800900326/3/10.
 • - Identificación: A48153654/4800900326/3/10.
 • - Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - EHZ: 150110.
 • - CER: 150110.
 • - Urtean ekoitzitako kantitatea: 511 kilogramo.
 • - Cantidad anual producida: 511 kilogramos.

Ontzi hutsak bildu eta elkartzean sortzen da; olioak eta disolbatzaileak eduki dituzten metalezko ontziak dira. Hondakinarentzat identifikatu den palet batean biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

Se genera en la recogida y agrupación de envases vacíos; consiste en envases metálicos que han contenido aceites y disolventes. Es recogido en palet identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

 • 11. hondakina: «Plastikozko ontzi hutsak».
 • Residuo 11: «Envases de plástico vacíos».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/11.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/11.
 • - Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A152//B0019.
 • - EHZ: 150110.
 • - CER: 150110.
 • - Urtean ekoitzitako kantitatea: 162 kilogramo.
 • - Cantidad anual producida: 162 kilogramos.

Ontzi hutsak bildu eta elkartzean sortzen da; olioak eta disolbatzaileak eduki dituzten plastikozko ontziak dira. Hondakinarentzat identifikatu den palet batean biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

Se genera en la recogida y agrupación de envases vacíos; consiste en envases de plástico que han contenido aceites y disolventes. Es recogido en palet identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

 • 12. hondakina: «Aerosolak».
 • Residuo 12: «Aerosoles».
 • - Identifikazioa: A481 53654/4800900326/3/12.
 • - Identificación: A481 53654/4800900326/3/12.
 • - Hondakinaren kodea: Q5//R13//S-G36//C41/43/51//H5//A152//B0019.
 • - Código del residuo: Q5//R13//S-G36//C41/43/51//H5//A152//B0019.
 • - EHZ: 160504.
 • - CER: 160504.
 • - Urtean ekoitzitako kantitatea: Hondakin puntuala.
 • - Cantidad anual producida: Residuo puntual.

Ontzi hutsak bildu eta elkartzean sortzen da; industriako aerosol hutsak dira. Hondakinarentzat identifikatu den bidoi/edukiontzian biltzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos; consiste en aerosoles industriales vacíos. Es recogido en bidón/contenedor identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

a) «Hondakin-uren tratamendua» prozesuko trinkogailuko lohiak ikatzari eta dekantazio-putzuetako lohiei gehituta autokudeatzea bideragarria dela egiaztatzeko, horien eta aipatutako lehengaien konposizioaren analisia bidali beharko da. Analisi hori laborategi egiaztatuak egingo du.

a) De cara a acreditar la viabilidad de la autogestión de los lodos resultantes del compactador del proceso de «Tratamiento de aguas residuales» mediante su adición al carbón y a los lodos de las fosas de decantación, se deberá remitir analítica comparativa de su composición y la de las mencionadas materias primas. Dicha analítica será realizada por un laboratorio acreditado.

b) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, jarioren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

c) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

d) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

e) Hondakin arriskutsuak biltegiratzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Productos de Fundición SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Productos de Fundición, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento, o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Productos de Fundición SA enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Productos de Fundición, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

j) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Productos de Fundición SA enpresak.

j) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Productos de Fundición, S.A. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Productos de Fundición SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

l) En la medida en que Productos de Fundición, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Productos de Fundición SA enpresak poliklorobifeniloak dituzten edo izan ditzaketen gailuak dituen bitartean, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuan eta hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretuan adierazitako baldintzak.

m) En tanto en cuanto Productos de Fundición, S.A. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

n) Productos de Fundición SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

n) Anualmente Productos de Fundición, S.A. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

o) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

p) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Productos de Fundición SA enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

p) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Productos de Fundición, S.A. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

q) Aurreko f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Los documentos referenciados en los apartados f), g) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV) n) y o) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Razon Social enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

r) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Razón Social deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

C.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

C.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

a) C.1.3 atalean hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da balioztagune baimendu batera eramanez, eta hortaz, Productos de Fundición SA enpresak hondakin ez-arriskutsuak kudeatzeko proposamen berri bat igorri beharko du organo honetara.

a) De conformidad con lo dispuesto en el apartado C.1.3 en relación con los principios de jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo debe ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado, y por tanto, Productos de Fundición, S.A. deberá remitir a este órgano una nueva propuesta de gestión de los residuos no peligrosos.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) Hondakin horiek 2 urtez biltegiratu ahal izango dira gehienez.

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 2 años.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu baten onarpen-agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Productos de Fundición SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Productos de Fundición, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un período no inferior a cinco años.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Aipatutako d), e) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta f) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

g) Los documentos referenciados en los apartados d), e) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y f) anteriores serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

C.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

C.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Productos de Fundición SA enpresak lurzoruaren babesa ziurtatzeko behar diren neurriak hartu beharko ditu, eta bereziki hauek:

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Productos de Fundición, S.A., deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo, y en particular:

 • Produktuak manipulatzeagatik lurzoruaren gainera isuriak sortzen diren edo sor daitezkeen eremuetan neurriak ezarri.
 • Implantar medidas en aquellas zonas en las que se producen o se pueden producir derrames de productos a la superficie del suelo debido a la manipulación de los mismos.
 • Dauden makinek dituzten gaien isuriak dauden eremuetan garbiketa-protokolo bat ezarri, zolaren gainean orbanak egotea ekiditeko.
 • Adoptar en las zonas en las que existen derrames provenientes de sustancias que contiene la maquinaria existente, un protocolo de limpieza, con el fin de evitar la existencia de manchas en la superficie de la solera.
 • Kokea biltegiratzeko parkean, kutsadura sor dezaketen fokuak eraikitzeko prebentziozko diseinu-neurriak hartzea gomendatzen da, eta eremuaren garbiketa sakona egitea, lurzorua kutsa dezaketen gaien eraginpean luzaroan egotea ezabatzeko.
 • En el parque de almacenamiento de coque se recomienda implantar medidas preventivas de diseño constructivo de los focos potenciales de contaminación así como someter a la zona a una limpieza exhaustiva con el fin de eliminar la exposición prolongada del suelo a las sustancias potencialmente contaminantes del mismo.
 • Parkeetan biltegiratutako ikatza kanoi bidez ureztatuko da, hautsa barreiatzea saihesteko.
 • El carbón almacenado en los parques será regado mediante cañones para evitar la dispersión de polvo.

C.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

C.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzerakoan egiten den zaratak ez du handituko akustikoki oso sentikorrak diren aldeetako zarata-maila.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

D) Ingurumena zaintzeko programa.

D) Programa de Vigilancia Ambiental.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

D.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

D.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Productos de Fundición SA enpresak isuriak kontrolatu beharko ditu, ondorengo informazioaren arabera:

a) Productos de Fundición, S.A., deberá realizar un control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Itzaltze/huste-dorrea fokuan, neurketa VDI 2303 metodoaren edo Ingurumen Sailburuordetzaren onespena duen antzeko beste metodo baten bidez egingo da.

* La medición en la torre de apagado-deshornado deberá realizarse con el método VDI 2303 u otro método equivalente que tenga la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu (KEB) batek egin beharko ditu (zortzi ordutan hartutako hiru neurketa, gutxienez ordubetekoa bakoitza), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu beharko du. Edonola ere, isurien kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan ezarritako eskakizun guztiak bete beharko dituzte.

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas), y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Parametroak neurtu ez badira edota ebazpen honetan neurketak egiteko ezarritako maiztasuna baino zaharragoak badira, berriro neurtu beharko dira. Isuri atmosferikoen gainerako kontrolak adierazitako maiztasunez egingo dira, azkeneko neurketa kontuan izanda.

c) Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se disponga de mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto a la última medición realizada.

d) Neurketa jarraikia.

d) Medición en continuo.

Productos de Fundición SA enpresak partikulen neurketa jarraikia egon beharko du 1. fokuan (koke-sailak).

Productos de Fundición, S.A., deberá realizar la medición en continuo de partículas, en el Foco 1-Batería de coque.

Neurtzeko sistema jarraikiak «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko ditu.

El sistema de medición en continuo deberá cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

El sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

Neurtzeko ekipoen erabilgarritasuna, hots, baliozko erregistroak lortzen diren denbora-tarteen proportzioa, urteko jardun-denboraren % 90ekoa izango da gutxienez, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen zehatz espresa izan ezean.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90 por 100 del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización puntual expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, KEBek jarraiki neurtu beharreko parametroak kontrolatu beharko dituzte aldizka; 15 egunean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Tximinietatik egiten diren isurketak etengabe neurtzeko sistemak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» adierazitako ereduaren arabera.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea»

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondoriozko etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

D.2.– Immisio atmosferikoak kontrolatzea.

D.2.– Control de las inmisiones atmosféricas.

Jarduerak ingurunean duen eraginaren jarraipena egiteko proposamena aurkeztu beharko du sustatzaileak, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan. Proposamen horrek neurketa-kanpainak eta sakabanaketa-azterketak hartuko ditu barne, eta baita jarduketa horiek burutzeko kronograma bat ere. Lortutako emaitzen arabera, jarraipenerako neurri gehiago eskatu ahal izango dira.

El promotor deberá presentar, para su aprobación por la Viceconsejería de Medio Ambiente, una propuesta de seguimiento de la afección de la actividad en el entorno. Dicha propuesta deberá abarcar tanto campañas de medición como estudios de dispersión así como un cronograma para la ejecución de dichas actuaciones. En función de los resultados obtenidos se podrán exigir medidas adicionales de seguimiento.

Atmosferako kutsagarrien hondo-mailak egiaztatzearren, partikuletan airearen kalitatea zaintzeko estazioa ezarriko da.

Con objeto de comprobar los niveles de fondo de los contaminantes atmosféricos, se mantendrá la estación de vigilancia de la calidad del aire en partículas.

Immisio-kabinaren kokapenari buruzko azterketa bat aurkeztuko da (EAEko sarearekin lotuko da beranduago), eta mantentze-lanak eta kalibrazioa egiteko plan bat zehaztuko da halaber. Ingurumen Sailburuordetza honek onartu beharko du aipatutako plana.

Se presentará un estudio de ubicación de la cabina de inmisión para su posterior conexión con la red de la CAPV y un plan de mantenimiento y calibración, que deberá ser aprobado por esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

Urte zibil bakoitzeko lehen hiru hilabeteetan, titularrak hauek jasotzen dituen txosten bat igorriko du Ingurumen Sailburuordetzara: bere jabetzako ekipoetan aurreko urte zibilean ikusitako legezko Immisio-mugen gainditze guztiak.

El titular remitirá, durante los tres primeros meses de cada año civil, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, un informe en el que se recojan todas las superaciones de los límites legales de Inmisión observadas durante el año civil anterior en los equipos de su propiedad.

Legeak ezarritako mugak gainditzen badituzte, ondorengo 3 hilabeteetan gertatutakoaren zergatiak zehaztu eta Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean justifikatu beharko dituzte. Kausa probableen artean titularraren jardueraren bat badago eta horren ekarpen balioetsia adierazgarria bada, enpresa-mailan airearen kalitatea hobetzeko ekintza-plan bat aurkeztu beharko da Ingurumen Sailburuordetzan, arrazoiak zehaztu eta ondorengo 3 hilabeteetan. Ekintza-plan horretan burutu beharreko ekintzak eta horietako bakoitzerako epeak adieraziko dira. Ekintzak burutzeko epeak ezingo dira 12 hiletik gorakoak izan, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen espresa izan ezean.

En caso de superación de los límites legales, en los siguientes 3 meses se deberá proceder a la determinación de las causas más probables de las mismas y su debida justificación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente. Si entre las causas probables se encontrara alguna actividad del titular y su aportación estimada fuera significativa, deberá presentarse ante la Viceconsejería de Medio Ambiente en los siguientes 3 meses desde la determinación de las causas un Plan de Acción para la mejora de la Calidad del Aire a nivel de empresa. En este Plan de Acción se indicarán las acciones a llevar a cabo así como los plazos previstos para cada acción. Los plazos de las acciones no podrán exceder, salvo autorización expresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, los 12 meses.

D.3.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

D.3.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduko 255. artikulua) eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Publico Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

d) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, C.1.2.3 atalean adierazitako parametro guztiek ezarritako mugak betetzen badituzte.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que configuran en el apartado C.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden ala ez dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

D.4.– Zarataren kontrola.

D.4.– Control del ruido.

Jarduera garatzen den lur zatiko baldintza akustikoak sei hilabetean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad semestral. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

Sustatzaileak neurketa-proposamen zehatz bat egin beharko du, neurtzeko metodoak zehaztuz. Proposamen hori ebazpen honetako D.7 atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que influya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado D.7 de esta Resolución.

D.5.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

D.5.– Control de los indicadores de la actividad.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

D.6.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

D.6.– Control y remisión de los resultados.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Bidalketa urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programaren emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe que englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

D.7.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

D.7.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

E) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

E) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

E.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

E.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

Programatutako mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du sustatzaileak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento programadas, el promotor deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

E.2.– Jarduera uztea.

E.2.– Cese de la actividad.

Jarduera, lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (2310 epigrafea, «Kokea eta energia elektrikoa ekoiztea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Productos de Fundición SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpeneko prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17. 4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 2310 «Producción de coque y energía eléctrica») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Productos de Fundición, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

E.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

E.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Aurkeztutako dokumentazioan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación aportada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko jarioak biltzeko sistemak.

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar un buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanquidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc) de la contaminación atmosférica.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Olioak, gehigarriak, erretxinak eta hondakinak, besteak beste, maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen azalera guztiak irazgaiztuko dira.

e) Dado que el manejo, entre otros, de aceites, aditivos, resinas, y residuos, puede ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se procederá a impermeabilizar la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

f) Las materias primas, combustibles, productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Ihesak eta isuriak sortzen direnean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de escapes y derrames: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamendu-instalaziora eramango.

h) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

i) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

i) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

j) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

j) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

k) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

k) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

l) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean, Productos de Fundición SA enpresak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio berehala Ingurumen Sailburuordetzari.

l) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad, Productos de Fundición, S.A. deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

m) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, honako datu hauek agertuko dira:

m) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

● Gertakari mota.

● Tipo de incidencia.

● Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

● Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

● Iraupena.

● Duración del mismo.

● Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

● En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

● Mugak gainditu badira, isuriei buruzko datuak.

● En caso de superación de límites, datos de emisiones.

● Eragindako kalteen balioespena.

● Estimación de los daños causados.

● Hartutako neurri zuzentzaileak.

● Medidas correctoras adoptadas.

● Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

● Medidas previstas para evitar su repetición.

● Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

● Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

n) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

n) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.– Segidako analizatzailean neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 100ean gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

1.– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 100% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

2.– Segidako analizatzailean neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 40an gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere 24 ordura jakinaraziko da.

2.– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 40% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 24 horas tras la superación.

3.– Ekipoek 24 ordu baino gehiagotan datu fidagarririk ez ematea ekartzen duen edozein matxura edo akats gertatzea. Horrelakoetan, isurien datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez ere 8 ordura jakinaraziko da.

3.– Ocurrencia de una avería o fallo que implique que los equipos de medición en continuo no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

4.– Instalazioaren prozesu jarraiki batean aurrez programatuta egingo diren geldialdiak, aurreikusitako prebentziozko mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

4.– Parada programada de la instalación, que se refiera a un proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

o) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu egin beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

o) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente que en materia de protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

F) Baldin eta arautegi berria indarrean jartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

G) Urtean behin Productos de Fundición SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isuriei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

G) Con carácter anual, Productos de Fundición, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi-net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako Bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: C.1.1.3 (Isuri ikusgaiak kontrolatzeko prozedura), C.1.1.4 (Labea husteko fasean biltzeko eta arazteko proiektua eta isuri barreiatuetarako neurri zuzentzaileak egokitzeko plana); C.1.2.4 (Ikatz-parkeko eta kondentsadoreen zirkuituaren eta ikuzgailuen zirkuituaren hozte-uretarako neurri zuzentzaileak ezartzea); C.1.3.1.a) (Trinkogailuko lohien analisia), C.1.3.1.f) (Sortutako hondakin arriskutsuak onartzeko agiria); C.1.3.2.d) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuak onartzeko agiria); C.1.3.1.o) (Sortutako hondakin arriskutsuen kontrola erregistratzeko eredua); C.1.3.2.a) (Hondakin ez-arriskutsuak kudeatzeko proposamena); C.1.3.2.f) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuen kontrola erregistratzeko eredua); C.1.4 (Lurzorua babesteko neurriak); D.2 (Eraginaren jarraipena egiteko proposamena eta immisio-kabinaren kokapenari buruzko azterketa); D.4 (Zarata kontrolatzeko proposamena); D.7 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); E.1 (Geldialdi programatuetako isuri eta hondakinen balioespena); E.3.a), b) eta c) (Mantentze-lanen eskuliburua, ikuskapen eta kontrolerako programa); E.3.g) (Larrialdi-egoeretarako material erabilgarrien zerrenda); E.3.h) (Kubetak husteko protokoloa), eta E.3.o) (Suteen aurkako araudia).

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: C.1.1.3 (Procedimiento de control de emisiones visibles), C.1.1.4 (Proyecto para captación y depuración de deshornado y Plan adecuación medidas correctoras emisiones difusas); C.1.2.4 (Implantación de medidas correctoras para las aguas del parque de carbones y de las aguas de refrigeración del circuito de condensadores y circuito de lavadores); C.1.3.1.a) (Analítica lodos compactador), C.1.3.1.f) (Documento de aceptación de residuos peligrosos generados); C.1.3.2.d) (Documento de aceptación de residuos no peligrosos generados); C.1.3.1.o) (Modelo de registro de control de residuos peligrosos generados); C.1.3.2.a) (Propuesta de gestión de residuos no peligrosos); C.1.3.2.f) (Modelo de registro de control de residuos no peligrosos generados); C.1.4 (Medidas para la protección del suelo); D.2 (Propuesta de seguimiento de la afección y Estudio de ubicación de la cabina de inmisión); D.4 (Propuesta de control del ruido); D.7 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); E.1 (Estimación de emisiones y residuos en paradas programadas); E.3.a), b) y c) (Manual de mantenimiento, Programa de inspección y control); E.3.g) (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia); E.3.h) (Protocolo vaciado de cubetos), y E.3.o) (Normativa contra incendios).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada ala verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

Atal honetako baldintza guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente Resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Seigarrena.– Productos de Fundición SA enpresak ebazpen honen xede den harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko instalazioan titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Sexto.– Productos de Fundición, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la planta de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

● Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

● La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

● Productos de Fundición SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

● La extinción de la personalidad jurídica de Productos de Fundición, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

● Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

● Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Productos de Fundición SA enpresari, Barakaldoko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta gainerako interesdunei.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Productos de Fundición, S.A., al Ayuntamiento de Barakaldo, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko maiatzaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2008.

Ingurumeneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Medio Ambiente,

Ibon Galarraga Gallastegui.

Ibon Galarraga Gallastegui.

I. ERANSKINA
ANEXO I

Productos de Fundición SA enpresak Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) sustatutako harrikatza labe-sailean destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko instalazioari dagokion ingurumeneko baimen bateratua jendaurrean jartzeko izapidean, Kastrexana-Santa Agedako (Urgozo) auzokideek egindako alegazio-idazki bat jaso da.

En el trámite de información pública de la autorización ambiental integrada correspondiente a la actividad de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos promovida por Productos de Fundición, S.A. en el término municipal de Barakaldo, se ha recibido escrito presentado por la Asociación de Vecinos de Kastrexana-Santa Ageda (Urgozo).

Alegazio-idazkian enpresak Barakaldoko udalerrian duen instalazioekin lotutako hainbat gai tratatzen dira:

En el escrito de alegaciones se abordan diferentes cuestiones relacionadas con las instalaciones de la empresa en el municipio de Barakaldo:

a) Ikatz-parkeak.

a) Parques de Carbón.

Partikula solido esekien kutsadura-iturri garrantzitsua dira. Horien eragina ikusi egin daiteke gainera, ingurumarietan eta distantzia handietan ere itsasten direlako, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren kontrol-postuaren neurketek erakutsi dituzten PM10aren immisio-erpin garrantzitsuen arabera. Errepideak galtzada guztian zehar metaketak dituela ikus daiteke, eta parkeen ondoko eraikinak ikatz-hautsez erabat estalita daude. Kutsadura hori nabarmena da inguruko landaredian, hauts xehe horretaz beteta dagoena, eta jakina, inguruko nekazaritzako ustiategi txikietan bereziki, kaltea eragiten du.

Constituyen una importante fuente de contaminación por partículas sólidas en suspensión. Su efecto se puede observar además de visualmente por la evidente deposición en sus inmediaciones e incluso a gran distancia, por las mediciones del puesto de control del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que ofrecen importantes picos de inmisión por PM10. Se puede observar como la carretera presenta depósitos a lo largo de toda la calzada y los edificios próximos a los parques están totalmente impregnados de polvo de carbón. Esta contaminación se hace evidente en la flora colindante, que se aprecia cargada del citado polvillo y por supuesto causa especial daño a las pequeñas explotaciones agrícolas cercanas.

b) Koke-saila.

b) Batería de coque.

Koke-saila nabarmen zaharkituta dago. Bateriako labe horiek ihes ugari dituzte, eta mantentze-lanen plan baten bidez ezin zaie heldu; gainera, planak batik bat zuzentzailea dirudi: irudizko markoak ordeztea, erregogorra konpontzea, balbulak aldatzea horiek ezin mugitu direnean, etab.

La batería de coque presenta una obsolescencia evidente. Los citados hornos de batería presentan innumerables fugas que no pueden ser abordadas mediante un plan de mantenimiento que además se antoja mayormente de tipo correctivo: sustitución de marcos figurados, reparación de refractario, cambio de válvulas cuando no sea posible moverlas, etc.

Karga-prozesuari dagokionez, espedienteak dio Profusak «kerik gabeko karga» duela, ur-injekzio baten bidez gasak kolektorera xurgatuz. Egia esan, ihesak agerikoak dira.

Respecto al proceso de carga, el expediente señala que Profusa dispone de un sistema de «carga sin humos» mediante aspiración de gases al colector mediante una inyección de agua. La realidad es que las fugas son evidentes.

Karga-aldean ihes-gasak aireberritze kontrolatua eta isuriaren aurretik tratamendua dituen pabiloi batean zarratzea eskatzen dugu.

Solicitamos que en el lado de carga se confine el gas de escapes en una nave con ventilación controlada y tratamiento previo a la emisión.

Profusak ingurumeneko baimen bateratua lortzeko aurkeztutako eskaerak ez du inolako TEOrik proposatzen SO2 eta NOX isuriak murrizteko. Agiriak dio ekarritako bateria-gasak ez duela sufrerik. Baina enpresa laguntzaileak FE01 fokuan egindako neurketek SO2 isuri handiak erakusten dituzte. NOX isuriak murrizteko neurririk ere ez da agertzen, eta garraren tenperatura murriztean oinarritutako teknologia egokiak egon badaude. Partikula solidoak eta karbono monoxidoa murriztea ere ez da planteatzen.

La solicitud presentada por Profusa para la obtención de la autorización ambiental integrada no propone ninguna MTD para reducir las emisiones de SO2 y NOX. La documentación señala que el gas de batería aportado no contiene azufre. Sin embargo las mediciones de la empresa colaboradora en el foco FE01 reflejan importantes emisiones de SO2. Tampoco se reflejan medidas para reducir la emisión de NOX, cuando existen tecnologías apropiadas basadas en la reducción de temperatura de llama. La reducción de partículas sólidas y monóxido de carbono tampoco se plantea.

Kokizazio-ganberaren eta errekuntzarenaren arteko ihesei dagokienez, PROFUSAk dio ke beltza detektatzen denean erregogorra aldatzen duela.

Respecto a las fugas entre la cámara de coquización y la de combustión Profusa señala que realiza cambios de refractario cuando se detecta humo negro.

Egoera hori labearen zaharkitzearen beste ondorio bat da; eska daitekeen neurria labe osoa kentzea da. Bitartean, gas-efluenteen tratamendu bat instalatzea eskatzen da.

La situación expresada es otra consecuencia de la obsolescencia del horno, la medida exigible es la remoción total del horno. Mientras tanto se solicita la instalación de un tratamiento de efluentes gaseosos.

Efluenteak tximiniatik isurtzeak sistemak aldizka huts egiten duela erakusten du. Prozesuak gabezia asko ditu automatizazioan, eta akats ugari, ziur aski. Automatizazioa eta kontrol jarraikia eskatu behar da, eta agintaritza eskudunek eraginkortasunez fiskalizatzea.

La emisión de efluentes por chimenea delata episodios de fallo del sistema. Posiblemente se trate de un proceso con muchas carencias en su automatización y sujeto a frecuentes errores. Se debe exigir su automatización y control en continuo con una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes.

Gogoetak.

Consideraciones.

Hasteko, gogorarazi behar da uztailaren 1eko 16/2002 Legeak atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea duela helburu, edo hori ezinezkoa bada, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezarriz, horrela ingurumen osoaren babes-maila altua lortzeko.

En primer lugar, debe recordarse que la Ley 16/2002, de 1 de julio, tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1.

11. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira.

La citada autorización ambiental integrada mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor.

Arlo honetan, ingurumeneko baimen bateratua emateko eskumena duen organoak, proiektua bere osotasunean ebaluatu ondoren, ebazpen-proposamena egingo duela jasotzen da. Proposamena ingurumeneko baimen bateratuaren edukiari buruzko Legearen 22. artikuluak ezarritakoan oinarrituko da eta emandako txosten lotesleen baldintzak jaso beharko ditu. Ildo horretan, aipatutako 22. artikuluaren arabera, eman beharreko baimenak, besteak beste, ondorengoak jaso beharko ditu:

En este marco, se establece que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, tras realizar una evaluación del proyecto en su conjunto, elaborará una propuesta de resolución que, ajustándose al contenido establecido en el artículo 22 de la Ley respecto al contenido de la autorización ambiental integrada, debe incorporar las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos. En este sentido, el citado artículo 22 establece que la autorización a conceder debe contemplar, entre otros extremos, los siguientes:

a) Teknika erabilgarri onenetan oinarritutako isurtzeko balio-mugak.

a) Los valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles.

b) Behar denean, lurzoruaren eta lurpeko uren babesa bermatuko duten aginduak.

b) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

c) Instalazioan sortutako hondakinak kudeatzeko erabiliko diren prozedurak eta metodoak.

c) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados en la instalación.

d) Behar denean, distantzia luzeko edo mugaz haraindiko kutsaduraren minimizazioa bermatuko duten aginduak.

d) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la minimización de la contaminación a larga distancia o transfronteriza.

e) Mota guztietako isuriak eta hondakinak tratatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta prozedurak, neurketak ebaluatzeko neurketa-metodologia, maiztasuna eta prozedurak zehaztuz.

e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

f) Ingurumenari eragin diezaioketen eta ohikoak ez diren egoeretan (martxan jartzea, ihesak, funtzionamendu-akatsak, aldizkako geldialdiak edo behin betiko itxiera) ustiaketaren baldintzen inguruko neurriak.

f) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o el cierre definitivo.

g) Aplikatzekoa den arloko legeriak ezarritako bestelako neurri edo baldintzak.

g) Cualquier otra medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren arloan indarrean den araudian xedatutakoa betez, ingurumen-organoak harrikatza destilatzeko prozesu baten bidez kokea ekoizteko instalazio osoaren balorazio globala egin du, aplikatzekoa den arloko legerian aurreikusitako aginduak kontuan hartuz, ondoren hori modu egokian burutzeko hartu behar diren neurriak zehazteko.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano ambiental ha realizado una valoración global del conjunto de la instalación de producción de coque mediante un proceso de destilación de hulla atendiendo a las prescripciones contempladas en la normativa sectorial aplicable, para posteriormente determinar las medidas que deben adoptarse para la correcta ejecución del mismo.

Horrela, ingurumeneko baimen bateratu honetan, organo honek Profusa enpresari ezartzea beharrezkotzat jo dituen baldintza eta betebeharrak jaso dira, atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestu, edo hori ezinezkoa denean, kutsadura hori murriztu eta kontrolatzeari buruz kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratua ezartzeari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legean ezarritako helburuak bete daitezen.

Así en la presente autorización ambiental integrada se han recogido aquellas condiciones y requisitos que este órgano estima necesarios imponer a Profusa a fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación respecto a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo.

TEOei dagokienez, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenen erabilera eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Batez ere kontuan izan da Europako Batzordearen 2001eko abenduko burdingintza- eta altzairugintza-industriei buruzko BREF agiria (Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel).

En relación con las MTD debe indicarse que en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF para la industria del hierro y del acero («Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel»), de diciembre de 2001, de la Comisión Europea.

Ildo horretan, ekoizte-prozesuak teknika erabilgarri onenak (TEO) izan daitezkeen neurri hauek erabiltzen ditu, aipatutako BREF agirian adierazitakoaren arabera: karga bakoitzaren kokizazio-kontrola, koke-sailaren mantentze-lanak, saileko marko eta ateen itxiera hobetzea eta aldizka garbitzea, labeko gas-fluxu bat libre egotea, errekuntzako isuriak murriztea, kargako isuri barreiatuak kerik gabeko karga bidez murriztea, kokizazio-ganberaren eta errekuntza-ganberaren arteko ihesak murriztea, labea hustean partikulak murriztea, itzaltze hezeko isuriak dekantagailu laminarra instalatuz murriztea, eta egoera hermetikoak gasa tratatzeko instalazioan.

En este sentido, el proceso productivo incorpora, las siguientes medidas consideradas Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) según lo indicado en el citado documento BREF: control de coquización de cada carga, mantenimiento de la batería de coque, mejora de cierre de marcos y puertas de la batería, así como limpieza periódica de las mismas, mantenimiento de un flujo de gas libre del horno, reducción de emisiones en la combustión, minimización de emisiones difusas en la carga mediante carga sin humos, minimización de fugas entre la cámara de coquización y la cámara de combustión, minimización de partículas en el deshornado, minimización de emisiones en el apagado húmedo mediante la instalación de un decantador de lamelas, y condiciones herméticas en la planta de tratamiento de gas.

Gainera, kokea sortzeko jarduera nagusiaren azpiproduktua den sintesi-gasaren energia-potentziala aprobetxatzea berez teknika onenetako bat da energia-eraginkortasuneko eta ingurumen-hobekuntzako hitzak erabiliz.

Además, el aprovechamiento del potencial energético del gas de síntesis, subproducto de la actividad principal de generación de coque, supone en sí mismo una mejor técnica en términos de eficiencia energética y mejora medioambiental.

Isuri atmosferikoei dagokienez, ebazpen honetan jasota dago prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko dela, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

En lo que se refiere a las emisiones atmosféricas debe indicarse que en la presente Resolución se recoge que toda emisión a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Era berean, kutsagarrien isurtze-fokuak identifikatzen dira, eta horietako bakoitzaren ezaugarrien arabera errespetatu behar diren muga-balioak ezartzen dira.

Asimismo, se identifican los focos de emisión de contaminantes, estableciéndose los valores límite que deben respetarse en función de las características propias de cada uno de ellos.

Gainera, ikatza maneiatzeagatik baterian jarritako labe-sailean edo biltegiratze-parkean isuri barreiatuak sor daitezkeela adierazten da. Bateria-eremuan CO2, N2 edo O2 destilazioko gasak isur daitezke. Biltegiratze-parkeetan partikulen isuri barreiatuak sor daitezke ikatza maneiatzean.

Además se indica que pueden producirse emisiones difusas en el bloque de hornos dispuestos en batería o en los parques de almacenamiento por manipulación del carbón. En la zona de batería pueden emitirse gases procedentes de la destilación CO2, N2 u O2. En los parques de almacenamiento la manipulación puede dar lugar a emisión difusa de partículas.

Egindako neurketetan lortutako isuri-balioek har ditzaketen konfiantza-tarteak ere finkatzen dira.

Se fijan también los intervalos de confianza que pueden alcanzar los valores de emisión obtenidos en las mediciones realizadas.

Gainera, isuri barreiatuen aipamen berezia egin da, eta horri dagokionez, hau jaso da:

Además, se ha incorporado una referencia expresa a las emisiones difusas, y en este sentido se recoge lo siguiente:

«Karga- eta kokizazio-prozesuetan zehar isuri barreiatuak murriztearren, mantentze-lanen plan bat ezarriko da, ondorengoak betetzeko:

«Con objeto de minimizar las emisiones difusas durante los procesos de carga y coquización se establecerá un plan de mantenimiento de forma que se cumpla:

● Kokizazioan ez da baimenduko isuri ikusgaiak gertatzea bateriaren ateen % 10etik gora, karga-zuloen % 5etik gora, eta gorako hodien % 5etik gora.

● En la coquización no se permitirán que ocurran emisiones visibles en más del 10% de las puertas de la batería, en más 5% de los orificios de carga y en más del 5% de los tubos ascendentes.

● Labea kargatzeko denboran zehar ez da baimenduko isuri ikusgairik 30 segundotik gorako denbora batean.

● Durante el tiempo de carga del horno no se permitirán emisiones visibles durante un tiempo superior a 30 segundos.

Isuri ikusgaiak eta karga kontrolatzeko prozedura bat prestatu beharko da, eta Ingurumen Sailburuordetzak onartu beharko du».

Se deberá elaborar un procedimiento para el control de las emisiones visibles y de la carga, que deberá contar con la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente».

Instalazioan dauden isuri atmosferikoak identifikatu eta bete beharreko muga-balioak eta dagozkien neurketak egiteko mekanismoak finkatu ondoren, gasak biltzeko eta husteko sistemari buruzko aipamen bat jaso da.

Una vez identificadas las emisiones atmosféricas existentes en la instalación y fijados los valores límite a cumplir, junto con los mecanismos para realizar las mediciones correspondientes, se recoge una referencia respecto al sistema de captación y evacuación de gases.

C.1.1.4 atalean adierazten denez, ikatza eta kokea maneiatu, eho eta garraiatzeko prozesuetan, neurri zuzentzaile aproposak ezarriko dira isuri barreiatuak murriztearren. Neurri zuzentzaileak egokitzeko planak Ingurumen Sailburuaren onespena izan beharko du. Bestetik, parkeetan biltegiratutako ikatza kanoi bidez ureztatuko da, hautsa barreiatzea saihesteko.

En el citado apartado C.1.1.4 se indica que en los procesos de manipulación, molienda y transporte de carbón y coque, se establecerán las medidas correctoras oportunas con objeto de minimizar las emisiones difusas. El plan de adecuación de las medidas correctoras deberá contar con la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente. A su vez el carbón almacenado en los parques de carbón será regado mediante cañones para evitar la dispersión de polvo.

Isurien kontrolari dagokionez, Productos de Fundición SA enpresak isuriak kontrolatu beharko dituela erabaki da baimen honetan, ondorengo informazioaren arabera:

En lo que se refiere al control de las emisiones, en la presente autorización se determina que Productos de Fundición, S.A., deberá realizar un control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Esaten da, baita ere, neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko dela, eta «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko dituela.

Además se señalan que el sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

Gainera, instalazioaren immisioen kontrol bat ezarri da, eta D.2 atalean hauxe jaso da zehazki:

Además, se establece un control sobre las inmisiones de la instalación, en concreto, en el apartado D.2 se recoge lo siguiente:

«Jarduerak ingurunean duen eraginaren jarraipena egiteko proposamena aurkeztu beharko du sustatzaileak, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan. Proposamen horrek neurketa-kanpainak eta sakabanaketa-azterketak hartuko ditu barne, eta baita jarduketa horiek burutzeko kronograma bat ere. Lortutako emaitzen arabera, jarraipenerako neurri gehiago eskatu ahal izango dira.

«El promotor deberá presentar, para su aprobación por la Viceconsejería de Medio Ambiente, una propuesta de seguimiento de la afección de la actividad en el entorno. Dicha propuesta deberá abarcar tanto campañas de medición como estudios de dispersión así como un cronograma para la ejecución de dichas actuaciones. En función de los resultados obtenidos se podrán exigir medidas adicionales de seguimiento.

Atmosferako kutsagarrien hondo-mailak egiaztatzeko helburuarekin, partikuletan airearen kalitatea zaintzeko estazioa ezarriko da.

Con objeto de comprobar los niveles de fondo de los contaminantes atmosféricos, se mantendrá la estación de vigilancia de la calidad del aire en partículas.

Inmisio-kabinaren kokapena erakusteko azterketa bat aurkeztuko da (EAEko sarearekin lotuko da beranduago) eta mantentze-lanak eta kalibrazioa egiteko plan bat zehaztuko da halaber. Ingurumen Sailburuordetza honek onartu beharko du aipatutako plana.

Se presentará un estudio de ubicación de la cabina de inmisión para su posterior conexión con la red de la CAPV y un plan de mantenimiento y calibración, que deberá ser aprobado por esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

Urte zibil bakoitzeko lehen hiru hilabeteetan, titularrak hauek jasotzen dituen txosten bat igorriko du Ingurumen Sailburuordetzara: bere jabetzako ekipoetan aurreko urte zibilean ikusitako legezko Immisio-mugen gainditze guztiak.

El titular remitirá, durante los tres primeros meses de cada año civil, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, un informe en el que se recojan todas las superaciones de los límites legales de Inmisión observadas durante el año civil anterior en los equipos de su propiedad.

Legeak ezarritako mugak gainditzen badituzte, ondorengo 3 hilabeteetan gertatutakoaren zergatiak zehaztu eta Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean justifikatu beharko dituzte. Kausa probableen artean titularraren jardueraren bat badago eta horren ekarpen balioetsia adierazgarria bada, enpresa-mailan airearen kalitatea hobetzeko ekintza-plan bat aurkeztu beharko da Ingurumen Sailburuordetzan arrazoiak zehaztu eta ondorengo 3 hilabeteetan. Ekintza-plan horretan burutu beharreko ekintzak eta horietako bakoitzerako epeak adieraziko dira. Ekintzak burutzeko epeak ezingo dira 12 hiletik gorakoak izan, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen espresa izan ezean».

En caso de superación de los límites legales, en los siguientes 3 meses se deberá proceder a la determinación de las causas más probables de las mismas y su debida justificación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente. Si entre las causas probables se encontrara alguna actividad del titular y su aportación estimada fuera significativa, deberá presentarse ante la Viceconsejería de Medio Ambiente en los siguientes 3 meses desde la determinación de las causas un Plan de Acción para la mejora de la Calidad del Aire a nivel de empresa. En este Plan de Acción se indicarán las acciones a llevar a cabo así como los plazos previstos para cada acción. Los plazos de las acciones no podrán exceder, salvo autorización expresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, los 12 meses».

Azkenik, adierazi beharra dago, ebazpen honen Hirugarren atalean ezartzen denez, baimen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaiola ebazpen honetako Bigarren atalean ezarritako baldintza batzuk betetzen direla, besteak beste, isuri ikusgaiak kontrolatzeko prozedura, labea husteko fasean biltzeko eta arazteko proiektua, isuri barreiatuetarako neurri zuzentzaileak egokitzeko plana, immisio-kabinaren kokapenari buruzko azterketa, eta ingurunearen gaineko eraginaren azterketa.

Por último, únicamente queda señalar que en el apartado Tercero de la presente Resolución se establece que la efectividad de la autorización queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de determinadas condiciones impuestas en el apartado Segundo de la presente Resolución, entre otras, el procedimiento de control de emisiones visibles), el proyecto para captación y depuración de deshornado, el plan adecuación medidas correctoras emisiones difusas, el estudio de ubicación de la cabina de inmisión y el estudio de afección del entorno.

c) Gasometroa eta instalazio atxikia.

c) Gasómetro e instalación anexa.

Profusak aurkeztutako agiriek aipamen txiki bat egiten dute arrisku handia duen azpiegitura baten inguruan, eta zenbait ihesaldi sortu ditu azpiegitura horrek. Agirietan ez da jasotzen instalazioa aplikatzekoa den berariazko erregelamenduetara egokituta dagoenik. Mantentze-lanak eskasak dira. Suteen aurkako inolako bitartekorik ez dago instalazio horri atxikita. Ez da instalatu ihesak detektatzeko sistemarik.

La documentación presentada por Profusa dedica una mínima mención a una infraestructura que presenta un riesgo importante y que ha ocasionado diferentes episodios de fugas. No existe en la documentación constancia de adecuación de la instalación a los Reglamentos específicos que le son de aplicación. El mantenimiento es deficiente. No existe medio de extinción de incendios alguno adscrito a la citada instalación. No existe sistema de detección de fugas instalado.

Gogoetak.

Consideraciones.

Erreferentziako alegazio-idazkian adierazi den bezala, horrelako instalazioak instalatu eta kontrolatzeko eskumena Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari dagokio, eta hortaz, ohar horien kopia bat igorriko zaio organo horri.

Tal y como se señala en el escrito de alegaciones de referencia la competencia para la instalación y control de este tipo de instalaciones reside en el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y por tanto, se procederá a la remisión de una copia de las citadas consideraciones al mencionado órgano.

d) Hozte-dorreak.

d) Torres de refrigeración.

Jasotako informazioaren arabera, Profusak 4 hozte-dorre ditu: bi kondentsadoreen hozte-sistemarako eta beste bi garbiketa-dorreen zirkuiturako. Agirietan ez da ikusten uztailaren 4ko 865/2003 Errege Dekretua, legionelosiari aurrea hartu eta hura kontrolatzeko higiene- eta osasun-arloko irizpideak ezartzen dituena, bete izanaren inolako justifikaziorik.

De acuerdo con la información facilitada Profusa dispone de 4 torres de refrigeración: dos para el sistema de refrigeración de condensadores y otras dos para el circuito de torres de lavado. En la documentación no se aprecia justificación alguna sobre el cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Gogoetak.

Consideraciones.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables.

Transkribatutako aginduak aplikatuz, Productos de Fundición SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; ildo horretan, Barakaldoko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira.

En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Productos de Fundición, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y en este sentido, se ha solicitado informes del Ayuntamiento de Barakaldo y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Nolanahi ere, eta ingurumeneko baimen bateratuaren prozeduran Osasun Sailaren parte-hartzeari kalterik egin gabe, gogorarazi behar da uztailaren 4ko 865/2003 Errege Dekretuaren, legionelosiari aurrea hartu eta hura kontrolatzeko higiene- eta osasun-arloko irizpideak ezartzen dituenaren 10. artikuluak zehazten duela osasun-agintariak direla eskudunak araudi horretan ezarritakoa betetzen dela zaintzeko eta legionelosia prebenitzeko neurriak ezartzeko.

En todo caso, y sin perjuicio de la participación del mencionado Departamento de Sanidad en el procedimiento de autorización ambiental integrada, debe recordarse que el artículo 10 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis determina que las autoridades sanitarias son las competentes para velar por el cumplimiento de lo establecido en esta normativa y dictar las medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis.

e) Gas-efluenteak isurtzea eta tximinien garaiera.

e) Emisión de efluentes gaseosos y altura de las chimeneas.

Fabrika ibai-haran itxi batean dago, Kadagua ibaiaren bi aldeetatik mendiz inguraturik; hori kontuan izanda, egungo tximinien garaiera ez onartzeko eskatzen da, 1976ko urriaren 18ko Aginduan adierazitako baldintzak betetzen dituen azterketa zorrotz batek emandako abalik ez badago.

Atendiendo a que la planta se ubica en un valle fluvial cerrado, rodeado de montañas que se elevan a ambos lados del río Kadagua, solicitan que no se acepte la altura de las chimeneas actuales si no están avaladas por un estudio riguroso en las condiciones que señala la Orden de 18 de octubre de 1976

Gogoetak.

Consideraciones.

Ingurumeneko baimen bateratu hau egiterakoan sustatzaileak aurkeztutako agiriak analizatu dira, eta isuri atmosferikoen arloan indarrean den araudia betetzeko nahikoa direla iritzita, besteak beste, erabaki da tximinien garaierak ingurumeneko baimen bateratuan identifikatzen dena izan behar duela, eta adierazten denez, tximinietan behar beste neurri hartuko dira beti Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

En la elaboración de la presente autorización ambiental integrada se ha procedido al análisis de la documentación presentada por el promotor, y una vez considerada que la misma resulta suficiente para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de emisiones a la atmósfera, se determina, entre otros extremos, que la altura de las chimeneas deberá ser la que se identifica en la autorización ambiental integrada, señalándose que en todo caso las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

f) Hirigintza-bateragarritasuna.

f) Compatibilidad urbanística.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legeak, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoak, jardueraren nondik norakoaren deskribapen xehatu bat eskatzen du, eta horretarako «azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan araututako jarduera sailkatuetarako udal-baimena lortzeko eskatutako agiriak» exijitzen ditu. Ez da hori aurkeztu dena; soilik fabrikak jarduerarako baimen baldintzatua duela dioen aipamen bat, eta zabaltzeko baimenik ez duela.

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación requiere una descripción detallada del alcance de la actividad, para lo que exige la «Documentación requerida para la obtención de la correspondiente licencia municipal de actividades clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre». No es esto lo que se ha presentado, sino únicamente una cita en la que se señala que la planta tiene concedida una licencia de actividad condicionada y no dispone de licencia de apertura.

Bestetik, kanpoko ikatz-parkea euri-bide edo uhar natural baten bokalean dago, eta Uren Legearen mendekoa da. Uholde-arriskua egon daitekeen eremu batean ikatz-parke bat egotearen balizko ondorioak zuhurtziagabekeria dira. Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak du erantzukizuna egoera horren analisian. Alegazio horri buruz arroko erakundearen txostena eskatzen dugu, aginduzkoa den bezala.

Por otra parte, el parque de carbón exterior se encuentra en la desembocadura de una riera o torrentera natural, estando afectada por la Ley de Aguas. Las posibles consecuencias de la existencia de un parque de carbón en una zona de posible inundabilidad constituye una imprudencia. La Dirección de Aguas del Gobierno Vasco tiene la responsabilidad en el análisis de esta situación. Solicitamos informe del organismo de cuenca sobre esta alegación, tal y como resulta preceptivo.

Gogoetak.

Consideraciones.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoaren 17. artikuluan instalazioa kokatzen den Udalak bere eskumenen barruan txostena egin behar duela xedatzen da, eta lehenago aipatutako 29. artikuluan jarduerarako baimenaren prozedura; bi horiek betetzeko, ingurumen-organoak ingurumeneko baimen bateratuaren prozeduraren hasieratik sustatzen du dagokion udal-agintaritzaren parte-hartzea. Ildo horretan, baimen-eskaera jaso ondoren, ingurumen-organoak agirien egokitasunari buruzko txostena eskatzen dio hainbat herri-administraziori, horien artean Udalari.

En orden a dar cumplimiento no sólo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación respecto al informe que debe emitir el Ayuntamiento en el que se ubica la instalación en el marco de sus competencias, sino también a lo establecido en el anteriormente citado artículo 29 respecto al procedimiento de licencia de actividad, el órgano ambiental promueve desde el inicio del procedimiento de autorización ambiental integrada la participación de la autoridad municipal correspondiente. En este sentido, una vez recibida la solicitud de autorización, el órgano ambiental solicita de diferentes administraciones públicas, entre las que se encuentra el Ayuntamiento, informe respecto a la idoneidad de la documentación.

Edonola ere, gogorarazi behar da, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko araudian xedatutakoari jarraiki, Udalei dagokiela jarduerarako baimena ematea instalazioek ingurumeneko baimen bateratua lortu ondoren, eta hortaz, espedientean horretarako behar den informazio guztia egon dadin zaintzea.

En todo caso, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación, corresponde a los Ayuntamientos emitir las correspondientes licencias de actividad una vez que las instalaciones han obtenido la autorización ambiental integrada, y por tanto, velar para que en el expediente exista cuanta información resulta necesaria a tal efecto.

Bestetik, uren arloko organo eskudunaren parte-hartzeari dagokionez, 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la participación del órgano competente en materia de aguas, debe indicarse que la autorización ambiental integrada mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor.

Productos de Fundición SA enpresaren kasuan, eman beharreko ingurumeneko baimen bateratuak baimen hauek hartzen ditu barne: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena; ibilgu publikora eta itsaso-lehorreko jabari publikora isurketak egiteko baimena; eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak.

En el caso de Productos de Fundición, S.A., la autorización ambiental integrada a emitir engloba las autorizaciones de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertidos a cauce público y dominio público marítimo-terrestre y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Jabari publikora isurketak egiteari buruz, sustatzaileak aurkeztutako agiriak analizatu ondoren, instalazioan hozte-uren, ur sanitarioen eta euri-uren efluenteak sortzen dira.

En materia de vertido al dominio público, debe indicarse que del análisis de la documentación presentada por el promotor se deriva que en la instalación se generan efluentes procedentes de las aguas de refrigeración, aguas sanitarias y aguas pluviales.

Hozte-urak kondentsadore eta ikuzgailuen zirkuituen trukagailuetako urak dira, eta Kadagua ibaira isurtzen dira isurtze-puntu batetik. Zirkuitu horien purga guztiak instalazioan berrerabiltzen dira.

Las aguas de refrigeración se componen de aguas procedentes de los intercambiadores de los circuitos de condensadores y lavadores que son vertidas al río Kadagua mediante un punto de vertido. Las purgas de estos circuitos son totalmente reutilizadas en la instalación.

Bestetik, instalazioko euri-urak eta bertan egiten diren garaztatzeak biltegiratze-kanal batera doaz; kanalak dekantagailu bat eta olio- eta koipe-bereizgailu bat ditu, azken hori segurtasun-neurri gisa instalatuta. Biltegiratze-kanaleko urak instalazioan berrerabiltzen direnez, horren soberakina baino ez da isurtzen Kadagua ibaira, isurtze-puntu batetik, gainezkabide baten bidez.

Por otro lado, las aguas pluviales de la instalación y los mangueos efectuados en la misma se dirigen a un canal de almacenamiento que dispone de un decantador y un separador de Aceites y grasas, este último instalado como medida de seguridad. Las aguas del canal de almacenamiento son reutilizadas en la instalación, de forma que únicamente se vierte el excedente del mismo a la ría Kadagua, mediante un punto de vertido, a través de un rebosadero.

Ikatza biltegiratzeko Zubiletako parkeko euri-urak, berriz, Kadagua ibaira isurtzen dira hiru isurtze-puntu independentetatik.

Las aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de carbón de Zubileta, por su parte, son vertidas a la ría Kadagua mediante tres puntos de vertido independientes.

Ur sanitarioak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren saneamendu-sarera isurtzen dira.

Las aguas sanitarias son vertidas a la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Lehenago azaldutakoaren ondorioz, Productos de Fundición SA enpresaren instalazioetan jabari hidrauliko publikora eta itsaso-lehorreko jabari publikora egiten dira isurketak. Horri begira, esan beharra dago Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuan xedatutakoari jarraiki, Uren Zuzendaritzari dagozkio, besteak beste, alderdi hauek:

En virtud de lo anteriormente señalado, en las instalaciones de Productos de Fundición, S.A. se realizan vertidos tanto al dominio público hidráulico como al dominio público marítimo-terrestre. En este marco, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, corresponde a la Dirección de Aguas, entre otros aspectos los siguientes:

● Hauei buruz ebaztea: jabari hidrauliko publikoarekin lotutako legezko zortasunak eta baimenak eman, aldatu eta amaitzeari buruz; erkidego barruko arroetako zortasun-eremuei eta ibilguen jagoletza-zonei buruz, eta euskal itsasertzean industria-isurketak egiteko eta kutsagarriak isurtzeko baimenei buruz.

● Resolver sobre el otorgamiento, modificación y extinción de servidumbres legales, concesiones y autorizaciones referentes al dominio público hidráulico y sobre autorizaciones relativas a las zonas de servidumbre y policía de cauces de las cuencas intraautonómicas y autorizaciones de vertidos industriales y contaminantes en las aguas correspondientes al litoral vasco.

● Erkidego barruko arroetan isurketak egiteko baimenak eman, aldi baterako eten, aldatu eta amaitzeari buruz ebaztea

● Resolver sobre el otorgamiento, suspensión temporal, modificación y extinción de autorizaciones de vertido en cuencas intraautonómicas.

Productos de Fundición SA enpresaren kasuan isurketak itsaso-lehorreko jabari publikora (Kadagua itsasadarra) eta erkidego barruko arro baten zati den jabari hidrauliko publikora (Kadagua ibaia) egiten direla kontuan hartuta, ingurumeneko baimen bateratu hau emateko ez da egokia arroko erakunde eskudunaren txostena eskatzea, uren arloko eskumena Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailarena delako.

Atendiendo a que en el caso de Productos de Fundición, S.A. los vertidos se realizan al dominio público marítimo terrestre (ría Kadagua) y al dominio público hidráulico que forma parte de una cuenca intraautonómica (río Kadagua), en la emisión de la presente autorización ambiental integrada no procede solicitar informe del organismo competente de cuenca, puesto que la competencia en materia de aguas reside en el propio Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ildo horretan, gogorarazi behar da ingurumen-organoak isuri atmosferiko, hondakin, lurzoru, ingurumenaren gaineko eragin eta uren arloan prozedura bat ezarri duela, ingurumeneko baimen bateratuetan instalazioari aplikatzekoak diren arloko baldintzak modu eraginkorrean txertatzearren.

En este sentido, debe recordarse que por el órgano ambiental se ha establecido un procedimiento en el que se engloban las cuestiones aplicables en materia de emisiones atmosféricas, residuos, suelos, evaluación de impacto ambiental y aguas, y ello en orden a incorporar, de forma efectiva, en las autorizaciones ambiental integradas las condiciones que de forma sectorial le resultan de aplicación a la instalación.

g) Ezohiko jardunen adierazpena.

g) Declaración de funcionamientos anómalos.

Productos de Fundición SA enpresak ingurumeneko baimen bateratua lortzeko aurkeztutako eskaeran dioenez, ezohiko egoerak korrontea eteteagatik edo banaketa-sareko desarrengatik sortzen dira batik bat, eta azken urteotan ingurumen-mailan gertatutako gorabehera garrantzitsu bakarra 2005eko maiatzean jazo zela, Kadagua ibaira ikatza arrastatu zenean. Aurreko ataletan adierazi den bezala, horrelako gorabeherak ugariak izan dira.

En la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por Productos de Fundición, S.A. se dice que las situaciones de anormalidad se producen fundamentalmente por cortes de corriente debido a tormentas o disparos en la red de distribución y que el único incidente de carácter ambiental relevante en los últimos años ocurrió en mayo de 2005, en el que hubo un arrastre importante de carbón al río Kadagua. Tal y como se ha señalado en apartados anteriores los incidentes de este tipo han sido abundantes.

Gogoetak.

Consideraciones.

Ingurumeneko baimen bateratuan alderdi hauei buruzko baldintzak eta betekizunak jasotzen dira:

En la autorización ambiental integrada se recogen condiciones y requisitos sobre los siguientes extremos:

a) Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

a) Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

a.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

a.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

a.2.– Instalazioetan sortutako hondakinen kudeaketa egokirako baldintzak.

a.2.– Condiciones para la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

a.3.– Isurketei buruzko baldintzak.

a.3.– Condiciones en materia de vertido.

a.4.– Zaratari buruzko baldintzak.

a.4.– Condiciones en relación con el ruido.

a.5.– Lurzoruari buruzko baldintzak.

a.5.– Condiciones en relación con el suelo.

b) Ingurumena zaintzeko programa.

b) Programa de Vigilancia Ambiental.

b.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

b.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

b.2.– Isuritako uren kalitatearen kontrola.

b.2.– Control de la calidad de las aguas vertidas.

b.3.– Zarataren kontrola.

b.3.– Control del ruido.

b.4.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

b.4.– Control y remisión de resultados.

b.5.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

b.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

c) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

c) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

Baimen honen E) atalean ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak jasotzen dira, fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketei, mantentze-lanetarako programatutako eragiketei, jarduera uzteari eta ezohiko jardunari buruzkoak.

En el apartado E) de la presente autorización se recogen las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales, y que se refiere a operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento, cese de actividad y funcionamiento anómalo.

Ezohiko jardunari dagokionez, horrelako egoerak ez gertatzeko eta gertatzen direnean ondorioak minimizatzeko neurriak hartzeko betebeharra ezartzen zaio instalazioari.

En lo que se refiere a las situaciones de funcionamiento anómalo, debe señalarse que se imponen a la instalación tanto medidas encaminadas a evitar dichas situaciones como medidas a adoptar para minimizar las consecuencias de estas incidencias cuando se produzcan.

Besteak beste, Productos de Fundición SA enpresak prebentziozko mantentze-lanei buruzko eskuliburua eduki behar du instalazioen egoera bermatzeko. Batez ere, istripuz gertatzen diren jarioek edo ihesek kutsadurarik ez sortzeko zer baliabide eta zer segurtasun-neurri dauden argitu behar du eskuliburu horrek. Ikuskapen eta kontrolerako programa eduki behar du eskuliburuak, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa.

Debe indicarse que, ente otros extremos, Productos de Fundición, S.A. deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Dicho manual deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanquidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos.

Ihesak eta jarioak sortzen direnean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de escapes y derrames: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

Bestalde, ingurunean edo jardueraren kontrolean eragin negatiboak izan ditzakeen ezohiko egoeraren bat gertatuz gero, Productos de Fundición SA enpresak gertatukoaren berri eman behar dio berehala Ingurumen Sailburuordetzari, eta, ondoren, gehienez 48 orduko epean, istripuaren txosten zehatza bidali behar zaio ingurumen-organoari, gutxienez, datu hauekin:

Asimismo se señala que en caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad, Productos de Fundición, S.A. deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar al órgano ambiental un informe detallado del accidente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

● Gertakari mota.

● Tipo de incidencia.

● Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

● Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

● Iraupena.

● Duración del mismo.

● Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

● En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

● Mugak gainditu badira, isuriei buruzko datuak.

● En caso de superación de límites, datos de emisiones.

● Eragindako kalteen balioespena.

● Estimación de los daños causados.

● Hartutako neurri zuzentzaileak.

● Medidas correctoras adoptadas.

● Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

● Medidas previstas para evitar su repetición.

● Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

● Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común