Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2008ko urtarrilaren 24a, osteguna

N.º 17, jueves 24 de enero de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
471
471

AGINDUA, 2007ko abenduaren 19koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeari buruzkoa.

ORDEN de 19 de diciembre de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa".

Getxoko (Bizkaia) "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko eskatuz aurkeztutako espedientea ikusi eta aztertu da.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco de la denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa", de Getxo (Bizkaia), sobre la base de los siguientes:

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Radio Televisión Vasca - Euskal Irrati Telebista – EITB Ente Publikoak "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" eratu dute, 2007ko azaroaren 14an Bilboko Javier Mota Pacheco notarioaren aurrean egindako escritura publikoaz. Notario horrek egoitza bereko Manuel López Pardiñas jaunaren ordez jardun du protokoloaren ondorioetarako, beronen dekano-karguari lotutako arauzko absentzia dela-eta (2398 protokolo-zenbakia).

1.– Por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ente Público Radio Televisión Vasca – Euskal Irrati Telebista - EITB se ha constituido la fundación denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa", mediante escritura pública, otorgada en Bilbao, el 14 de noviembre de 2007, ante el Notario de Bilbao, D. Javier Mota Pacheco, como sustituto por ausencia reglamentaria en razón de su cargo de Decano y para el protocolo de mi compañero de residencia D. Manuel López Pardiñas (n.º de su protocolo 2398).

2.– "Fundación Euskadi Kirola Fundazioaren" sortze-helburua estatutuetako 3. artikuluan dago jasota eta honako hau da:

2.– El fin fundacional de la denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa", según estable el artículo 3 de su norma estatutaria, es:

"Goi mailako euskal kirolaren garapena sustatzea, goi mailako nazioarteko txapelketetan eta, batez ere, goi mailako kirol ekitaldietan ordezkari ugari izateko eta goi mailako emaitzak lortzeko".

"Impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones".

Helburu zabal horien artean, hona hemen, zehaztuta, berehala egingo diren ekintza garrantzitsuenak:

Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes e inmediatas las siguientes:

a) Goi mailako kirolariei eta euren entrenatzaileei laguntza ekonomikoa ematea, prestakuntza optimizatzeko.

a) Proporcionar apoyo económico a deportistas de alto nivel, y a sus entrenadoras y entrenadores, a fin de optimizar su preparación.

b) Inguru berekoak izan eta entrenatzeko baldintza eta helburu berak eta kalitate-maila nahikoa duten kirolari-taldeei laguntza ekonomikoa ematea.

b) Apoyo económico a grupos de deportistas de una modalidad deportiva determinada que comparten un mismo entorno, unas mismas condiciones de entrenamiento, unos mismos objetivos y unos suficientes niveles de calidad.

c) Kalitateko edo emaitza bikaineko guneak garatu eta horiei epe luzean eusteko aukera duten kirol-erakundeei laguntza ematea.

c) Apoyo orientado hacia entidades deportivas en las que se han desarrollado núcleos de calidad o excelencia deportiva con expectativas de continuidad a largo plazo.

d) Erakunde horiei zerbitzu osagarriak ematea, haien kirol-prestakuntza optimizatzeko, hala nola, prestakuntza akademiko eta profesionala, laneratzeko aholkularitza, laguntza biomedikoa, entrenatzeko lekuak erabiltzeko erraztasunak eta dagokion unean egoki irizten direnak.

d) Prestar servicios complementarios a los anteriores para la optimización de su preparación deportiva. Tales como formación académica y profesional, orientación para la reinserción en el mundo laboral, apoyo biomédico, facilitar la utilización de espacios de entrenamiento, y aquellos que en su momento se consideren oportunos.

e) Ikerketa- eta prestakuntza-lanak sustatzea, goi mailako euskal kirolaren esparruan.

e) Fomentar labores de investigación y formación en el ámbito del deporte vasco de alto nivel.

f) Goi mailako kirolaren eremu orokorrean lanean diharduten edozein erakunde publiko edo pribaturen aurrean mintzakide izatea.

f) Servir de interlocución ante cualesquiera organismos públicos o privados que realicen actividades en el ámbito general del deporte de alto nivel.

g) Goi mailako kirola sustatu eta garatzeari lotutako proiektuetan lagundu eta parte hartzea; hartarako, beste entitate eta fundazio batzuekin elkarlanezko eta lankidetzazko harremanak finkatuz.

g) Colaborar y participar en proyectos relacionados con la promoción y desarrollo del deporte de alto nivel, estableciendo para ello, relaciones de cooperación y colaboración con otras fundaciones o entidades.

h) Goi mailako euskal kirolaren gizarte-komunikazioa sustatzea.

h) Fomentar la comunicación social del deporte vasco de alto nivel.

i) Fundazioaren interesen alde egiteko, bere eskumenpeko arazoetan parte hartzea.

i) Y en general intervenir en cuantos asuntos sean de su competencia, en defensa de los intereses de la fundación.

3.– Fundazioaren egoitza, Fundazioaren Estatutuetako 4. artikuluan jartzen duenez, hau da: Makalen etorbidea, z/g, Fadura (Getxo).

3.– El domicilio fundacional, conforme dispone el artículo 4 de los Estatutos fundacionales, queda fijado en Fadura (Getxo), Avda. de los Chopos, s/n.

4.– Hasierako dotazioa hamabi mila (12.000) eurokoa da, eta kopuru hori ordaindu dela jasota geratu da erregistro-inskripzioan, hala agintzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 37. artikuluak.

4.– La dotación inicial asciende a la cantidad de doce mil (12.000) euros, cuyo desembolso es acreditado documentalmente en el expediente de inscripción registral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

Ondarea askitzat jotzen da fundazioaren lehenengo programa lortzeko. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 9. artikuluak hala eskatuta, aditu independente batek egindako bideragarritasuneko ekonomia-azterketak hori erakusten du; azterketa hori, bestalde, administrazio-espedienteari erantsi zaio.

La dotación patrimonial se acredita como suficiente para la consecución del primer programa de actuación fundacional, conforme se desprende del Estudio Económico de Viabilidad elaborado por experto independiente, que ha sido aportado al expediente administrativo en cumplimiento del citado artículo 9 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

5.– Fundazioa ordezkatzea, administratzea eta gobernatzea Patronatuaren esku utzi da. Patronatuko kideek dohainik beteko dituzte beren egitekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 18. artikuluarekin bat.

5.– La representación, administración y gobierno de la fundación se confía al Patronato, cuyos miembros desempeñarán sus cargos con carácter gratuito, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

6.– Fundazioa eratzeko eskrituran ezarritakoaren arabera, hauek izango dira patronatuko kide:

6.– El Patronato inicial, conforme se establece en la escritura de constitución fundacional estará integrado por,

Indarraldia

Vigencia

Lehendakaria: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, Miren

Presidente: La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, representada

Karmele Azkarate Villar Kultura sailburuak ordezkatuta.

por la Consejera de Cultura, Excma. Sra. D.ª Miren Karmele Azkarate Villar

Lehendakariordea: Radio Televisión Vasca – Euskal Irrati Telebista – EITB Ente Publikoa,

Vicepresidente: El Ente Público Radio Televisión Vasca – Euskal Irrati Telebista – EITB,

Andoni Mirena Orzar Arruabarrena zuzendari nagusiak ordezkatuta.

representado por su Director General D. Andoni Mirena Ortuzar Arruabarrena

Batzordekideak: Gurutz Larrañaga Zubizarreta jauna, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011-11-14

Vocales: D. Gurutz Larrañaga Zubizarreta, designado por la Administración General de 14-11-2011

Administrazio Orokorrak izendatuta.

la Comunidad Autónoma del País Vasco

José Ramón Garai Iturriondobeitia jauna, Euskal Autonomia 2011-11-14

D. José Ramón Garai Iturriondobeitia, designado por la Administración 14-11-2011

Erkidegoko Administrazio Orokorrak izendatuta.

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Miriam Anitua Aranzábal andrea, Radio Televisión Vasca – Euskal 2011-11-14

D.ª Miriam Anitua Aranzábal, designada por el Ente Público Radio Televisión 14-11-2011

Irrati Telebista – EITB Ente Publikoak izendatuta.

Vasca – Euskal Irrati Telebista – EITB

Guztiek onartu dituzte dagozkien karguak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 12.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Todos y cada uno de ellos han aceptado sus respectivos cargos conforme las formas previstas en el artículo 12.1 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari dagokio fundazioaren eraketa inskribatzeko espedientea agindu bidez ebaztea. Hala dago aginduta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 40. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 4. artikuluan.

Primero.– Corresponde al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social dictar, mediante Orden, la resolución del expediente de inscripción de constitución de la Fundación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, y el artículo 4 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

Bigarrena.– Horretarako legitimazioa daukan pertsona batek sustatu du espediente hau. Espedienteari, bestalde, funtsezkotzat jotzen diren datu eta agiriak erantsi zaizkio, eta bereziki bete egin dira Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 6., 7. eta 9. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 36. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako eskakizunak.

Segundo.– El presente expediente ha sido promovido por persona legitimada para ello, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose especialmente los requisitos señalados en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, y 36 y ss. del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

Lege eta arau hauek ikusi dira: indarrean dagoen Konstituzioa; Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretua. Ondorioz,

Vistos la Constitución vigente, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, el Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, el Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, y demás normas de general y pertinente aplicación.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

EBATZI DU:
RESUELVE:

Lehenengoa.– Gaurko egunean Getxoko (Bizkaia) "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan F-218 erregistro zenbakiarekin inskribatzeko agintzea, baita patronatuaren hasierako osaerarena ere. Seigarren aurrekarian, zeregin hori modu adieraziz onartu duten pertsonak aipatzen dira.

Primero.– Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, con esta fecha y bajo el número de registro F-218, de la constitución de la denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa", de Getxo (Bizkaia), así como de la composición inicial del Patronato integrado por los miembros que figuran en el antecedente sexto, quienes han aceptado expresamente sus cargos.

Bigarrena.– Fundazio hori, dituen helburuak kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroko 3. sekzioan inskribatzea, kultura, gazteria eta kirolen fundazioen sekzioan hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 2. artikuluan agindutakoaz bat etorriz.

Segundo.– Clasificar a dicha fundación, en virtud de sus fines, en la Sección 3.ª del Registro de Fundaciones del País Vasco, relativa a las fundaciones culturales, juveniles y deportivas, conforme lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Tercero.– Acordar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du; beraz, horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari, hilabeteko epean, agindua jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, hil biko epean, agindua jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko abenduaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2007.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común