Hezkuntza Sailburuordetza

Titularra: Miren Maite Alonso Arana

Agintaldia: 2016/11/28 - 2020/11/28
Inprimatu

EGINKIZUNAK
 1. Saileko sailburuordetzek esleituta dituzten egiteko orokorrez gain, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Hezkuntza Sailburuordetzari:
  1. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzen arloko hezkuntza-politika zehaztu eta koordinatzea, eta, halaber, haren eragina garapen curricularrean eta arauemailean, irakasleen prestakuntzan, hezkuntza-beharrizan berezietan eta hezkuntza berriztatzeko programen garapenean.
  2. Programazioa bultzatu eta koordinatzea, eta hura inplementatzea unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan.
  3. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzak ebaluatzera bideratutako jarduerak ikuskatzea, irakaskuntzan hobekuntza-planak jarri eta hobetzera bideratutako neurriak hartu eta kontrolatzeko, hargatik eragotzi gabe Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak arlo horretan dituen eskumenak.
  4. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzak antolatu, berritu eta ikertzeko egintzak koordinatzea.
  5. Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin bat, unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetan, materialei eta giza baliabideei dagokienez, dauden premiak aztertzeko prozesuak koordinatzea eta haiek zehaztea.
  6. Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarekin koordinatuta, irakaskuntzako funtzio publikoan eta hezkuntza ikuskaritzako eta laguntzako zerbitzuetan sartzeko, gaien edukiak nola ezarriko diren ikuskatzea, eta sarrera-proben oinarriak, programak eta edukiak prestatzen parte hartzea.
  7. Unibertsitatez kanpoko Hezkuntza Sistemaren plangintza egitea, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarekin koordinatuta; besteak beste, unibertsitatez kanpoko ikastetxeen tipologia eta kokapena zehazteko irizpideak finkatuko ditu, langile-premiei erantzuteko proposamenak eta giza baliabideak hobetzeko eta kualifikatzeko planak aztertuko ditu, eta azpiegitura eta ekipamendu baliabideen dotazio berriei buruzko proposamenak aztertuko ditu.
  8. Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistemaren barruan, hizkuntz helburuak hobetzeko proposamenak planifikatu eta horien jarraipena egitea. Ildo horretatik, helburu horiek lortzeko eta kontrolatzeko neurri egokiak hartuko ditu; besteak beste, irakasleen euskalduntze programak kudeatuko ditu eta euskarazko material didaktikoa sortuko du.
  9. Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin koordinatuta, unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistemaren eta Eskola Publikoari buruzko Legeko III. tituluaren esparruan, Euskararen erabilera arautzeko Legea garatzeko jarduerak definitu eta koordinatzea; eta euskararen jakite-maila egiaztatzeko honako agiri hauek emateko prozedurak definitu eta koordinatzea: irakaskuntzako 1. eta 2. hizkuntz eskakizunak, Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria hizkuntz eskakizuna (HLEA) eta EGA (Euskararen Gaitasun Agiria) titulua.
  10. Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetarako programazioa planifikatzea.
  11. Unibertsitatez kanpoko ikastetxe eta unitate publikoak sortu, eraldatu eta kentzeari buruzko proposamenak egitea; eta unibertsitatez kanpoko ikastetxe eta unitate publikoentzako baimenak emateari eta horiek aldatu eta amaitzeari buruzko proposamenak egitea.
  12. Artikulu honetako a), b), c), d), e), f), g), h), j) eta k) letretan esleitutako egitekoek ez dituzte eragotziko 16. artikuluan ezarritako egitekoak, Lanbide Heziketako Sailburuordetzarenak direnak.
  13. Haurreskolak Partzuergoarekiko harremanak bultzatzea eta koordinatzea.
 2. Hezkuntzako Ikuskatzailetza Hezkuntzako Sailburuordetzaren mende egongo da eta Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legearen 25. artikuluaren 2. zenbakian esleitzen zaizkion egitekoak izango ditu, indarrean dagoen araudiak ematen dizkionez gain.