Kudeaketa Ekonomikorako Zuzendaritza

Titularra: Amaia Jauregiberri Goenaga

Agintaldia: 2016/11/28 - 2020/11/28
Inprimatu

EGINKIZUNAK
 1. Saileko zuzendaritzen egiteko orokorrez gain, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzari:
  1. Sarreren eta gastuen egoera-orria egitea, saileko aurrekontuen aurreproiektua prestatzeko, eta horren egikaritzearen kudeaketa eta jarraipena egitea.
  2. Aurrekontu-programen jarraipena eta ebaluazioa egitea, zeintzuen bidez egiaztatu ahal izango baita helburuak erdietsi diren eta lortutako eraginkortasuna eta efizientzia norainokoak diren, hargatik eragotzi gabe Administrazioko beste organo batzuek gai horretan dituzten eskumenak.
  3. Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen eta hezkuntza-sistemako gainerako unitateen kostuen azterketa, sistemaren finantzaketa-ereduak ezartzeko.
  4. Saileko organo guztiei aholkularitza ematea, finantzaketari eta aurrekontuen kudeaketari dagozkion gaietan.
  5. Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan garraioaren eta jantokien gaineko azterketa, proposamena eta haien kudeaketa.
  6. Unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuen finantzaketaren eta horiekiko itunen arloko era guztietako espedienteak aztertu, proposatu eta kudeatzea, hargatik eragotzi gabe sistemaren planifikaziora egokitzea.
  7. Ondoren zehaztutako eremuetan bekak eta laguntzak aztertu, proposatu eta kudeatzea:
   • Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-mailetarako bekak, izaera orokorrekoak.
   • Aurreko f) letran aipatu finantzaketa-akordioen ondoriozko beste laguntza batzuk.
  8. Unibertsitatez kanpoko itunpeko ikastetxeetako irakasleei egin beharreko ordainketa eskuordetua kudeatzea.
  9. Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen kudeaketa ekonomiko-administratiboaren eredua ezarri, ikuskatu eta gaurkotzeko txostena eta proposamena egitea, haien kudeaketa-autonomiaren printzipioa betetzeko xedez.
  10. Zuzendariari dagozkio honako hauek: 1.000.000 eurotik beherako espedienteetan sailaren gastua baimentzea, eta Gobernu Kontseiluaren eta eskuordeko batzordeen baimena behar duten gastu-espedienteak eta izaera ekonomikoa duen beste edozein prestatzea. Atal honetan jasotakotik salbuetsi egiten dira kasu bakoitzean dagokion kontratazio-organoak onartu dituen kontratu publikoetatik datozen gastu-baimentzeak, dekretu honetan ezarritakoaren arabera.
  11. Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko harremanak koordinatzea.
 2. Aurreko paragrafoan adierazitako gaietan, Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzak Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzaren mende egongo dira funtzionalki.