Enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak. Kontratazioari laguntzea,. Bizkaia 2018

LABURPENA
Titulua:
Enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak. Kontratazioari laguntzea,. Bizkaia 2018
Xedea:
Titulu honen xedea da oinarriak eta arauak ezartzea, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak lan-kontratuen bidez 45 urte baino gehiagoko langabeen, iraupen luzeko langabeen edo bazterkeria-arriskuan dauden langabeen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako (dekretu honen 1. artikuluan zehazten da nor izan daitekeen onuradun). Diruz laguntzekoak izango dira 45 urtetik gorako langabeekin, iraupen luzeko langabeekin eta bazterkeria-arriskuan dauden langabeekin egiten diren kontratuak; gainera, gutxienez 6 hilabeteko kontratuak izan behar dira.
Diru kopurua:
660.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 115/2018 FORU DEKRETUA (BAO Zk. 164/2018)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 115/2018 FORU DEKRETUA, abuztuaren 22koa, 2018ko ekitaldian, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko langabetu gazteen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dituena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
TRAMITAZIOAK
Enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak. Kontratazioari laguntzea,. Bizkaia 2018
Titulu honen xedea da oinarriak eta arauak ezartzea, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak lan-kontratuen bidez 45 urte baino gehiagoko langabeen, iraupen luzeko langabeen edo bazterkeria-arriskuan dauden langabeen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako (dekretu honen 1. artikuluan zehazten da nor izan daitekeen onuradun). Diruz laguntzekoak izango dira 45 urtetik gorako langabeekin, iraupen luzeko langabeekin eta bazterkeria-arriskuan dauden langabeekin egiten diren kontratuak; gainera, gutxienez 6 hilabeteko kontratuak izan behar dira.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Honako hauek izan daitezke foru-dekretu honen diru-laguntzen onuradun: Bizkaiko enpresak (haien forma juridikoa gorabehera), enpresaburu indibidual eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarte, fundazio eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk ere.
a) Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute. b) 250 langile baino gutxiago edukitzeac) c) Aurreko betekizun horiek betetzen ez dituzten enpresek ezin dute %25 baino gehiagoko partaidetza izan erakunde onuradunean, zuzenean edo zeharka. d) Enpresaburu indibidualek edo profesionalek, ondasun-erkidegoetako erkideek eta sozietate zibiletako kideek ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dutela egiaztatu behar dute. e) Indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. f) Onuradunak izateko, entitateak ez dira egon behar 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
660.000,00 euros
Muga:
Ekimen honen barruan, erakunde onuradun bakoitzari ezingo zaizkio eman 70.000 euro baino gehiago diruz lagundu dakizkiokeen jarduera guztietarako, eta erakunde batek ezingo du 10 kontratazio baino gehiago egin.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Eskaera
Dokumentazioa:
 • Banku-helbideratzerako fitxa; Fitxan adierazitako kontu-zenbakiak eskabideorrian jarritako bera izan behar du. Banku-helbideratzerako fitxaren atal guztiak bete behar dira, eta kasuan kasuko sinadura eta zigilu guztiak eduki behar ditu. tituluko diru-laguntzetarako eskabidea egin nahi dutenek beste hauek aurkeztu behar dituzte: ¿ Enpresaburu indibidualen edo profesionalen kasuan edo ondasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kasuan, kide bakoitzaren ohiko egoitza Bizkaian dutela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria. IFZa gainerako kasuetan. ¿ Kontratatzen den pertsona Bizkaian erroldatuta dagoela frogatzen duen erroldaziurtagiria. ¿ Enplegu-bulegoan jakinarazi eta/edo erregistratutako lan-kontratuaren kopia, hatzmarka, data eta identifikatzailea adierazita. ¿ Kontratatutako pertsonaren kotizazio-datuei buruzko txostenaren kopia, Gizarte Segurantzak emana. ¿ Kontratua egin zen hileko nominaren kopia. ¿ Lanbidek emandako «inskripzio-aldiei eta lan egoerari buruzko txostena» eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako «afiliatuaren lan-bizitzari buruzko txostena», kontratuaren hasieren ondorengo data duena. Txosten horiek bat ez badatoz, lan-bizitzari buruzko txostena hartuko da kontuan. Baldintza hori ez dute aurkeztu beharko prestakuntza edo ikaskuntzarako kontratu baterako diru-laguntza eskatzen duten erakundeek. ¿ Gizarte Segurantzaren diruzaintza orokorrak emandako txostena, kontratuaren aurreko urtean altan egondako langileen batez besteko kopuruari buruzkoa. ¿ Kontratazioa egin den hilabetean dituzten TC2ak edo langileen zerrenda. 2017ko abuztuan eta irailean formalizatutako kontratuetarako, une horretan dituzten TC2ak edo langileen zerrenda aurkeztuko dira, eta geroago aurkeztu beharko da abuztuko edo iraileko TC2a edo langileen zerrenda. Agiri horiek 2017ko azaroaren 10a baino lehen aurkeztu beharko dira.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/09/03 - 2018/09/28
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.