Diru-laguntza deia: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntza. 2018

LABURPENA
Titulua:
Diru-laguntza deia: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntza. 2018
Xedea:
DLOaren 23.2 artikuluak eta diru-laguntza arau tzen duten Oinarriek ezarritakoaren arabera deialdi honi eran tsi zaizkionak- udal honek, diru-laguntzak emateko deialdia egiten du, tokiko enpresei, Eibarren lanik gabe dauden per tsonak merkatu arruntean kontrata ditzaten, laguntza ekonomikoa emateko.
Deialdiaren araudia:
 • 2018ko deialdia (GAO Zk. 213/2018)
  Diru-laguntza deia: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Eibarko Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Eibarko Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Untzaga plaza, z/g. Eskaerak PEGORAn entregatuko dira (Herritarren Zerbitzurako bulegoa, Udaletxea, beheko solairua edo etxabea, Untzaga plaza).
Telefono bidezko arreta:
943 70 84 00
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Untzaga plaza, z/g. Eskaerak PEGORAn entregatuko dira (Herritarren Zerbitzurako bulegoa, Udaletxea, beheko solairua edo etxabea, Untzaga plaza).
Itzuli Untzaga plaza, z/g. Eskaerak PEGORAn entregatuko dira (Herritarren Zerbitzurako bulegoa, Udaletxea, beheko solairua edo etxabea, Untzaga plaza).
Diru-laguntza deia: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntza. 2018
DLOaren 23.2 artikuluak eta diru-laguntza arau tzen duten Oinarriek ezarritakoaren arabera deialdi honi eran tsi zaizkionak- udal honek, diru-laguntzak emateko deialdia egiten du, tokiko enpresei, Eibarren lanik gabe dauden per tsonak merkatu arruntean kontrata ditzaten, laguntza ekonomikoa emateko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Diru-laguntza hauek jaso ditza ketenak hauek dira:DLOaren 13.2 artikuluan ezartzen diren debeku horietako batean bertan ere sartzen ez diren per tsona fisikoak edo juridikoak eta ondasun erkidegoak (lanlekua Eibarren). Horrez gain, azpian adierazitako baldintza hauek bete beharko dituzte:
¿ Kontratazioan bete beharreko baldintzak: Diruz lagunduko diren kontratuak 2018ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartekoak izango dira. Kontratuen gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da eta edozein kontratazio-modalitate egin ahalko da, salbu eta prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua. Kontratuaren iraupena kalkulatu edo zenbatzeko, haren luzapenak kontuan hartuko dira, baldin eta hasierako kontratua gutxienez 6 hilabetekoa bada. Kontratuak dagozkion sektorearen hitzarmenaren arabera egingo dira. Kontratazioek enplegu garbia sortu behar dute enpresan dagoen batez besteko plantillan, diruz lagundutako kontratua duen pertsona lanean hasi aurreko 3 hilabeteetan. Ez dira 4 kontratu baino gehiago diruz lagunduko onuradun bakoitzeko.
PRESTAZIOA
Muga:
Kontratu hauek lagunduko dira diruz: 4 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 50ean. 9 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 100ean. 21 kontratu 6 hilekoak edo luzeagoak, lanaldiaren % 100ean. 2 Kontratu 6 hilekoa edo luzeagoa, lanaldiaren % 100ean, kolektibo berezientzat. Kontratu bat 6 hilekoa edo luzeagoa, lanaldiaren % 100ean, kolektibo berezientzat. Lehen hiru kasuetan, diru-laguntzaren zenbatekoa soldaten kostuen eta Gizarte Segurantzakoen % 75 izango da gehienez ere, muga hauekin: a) 6.000 euro sei hileko kontratu bakoitzeko, lanaldi osoan. b) 3.000 euro hiru hileko kontratu bakoitzeko, lanaldi osoan. c) Lanaldi partzialeko kontratuetan, zenbatekoa % 50 izango da gutxienez eta diru-laguntzaren zenbatekoa lanaldiaren portzen tajearen araberakoa izango da. Soldaten kostuen eta Gizarte Segurantzakoen diru-laguntzaren zenbatekoa % 100ekoa izan ahalko da kolektibo berezietako pertsonen kasuan
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Impresoak
Dokumentazioa:
 • a) Diru-laguntza eskaera, PEGORAn eta udal webgunean (www.eibar.eus) eskura dagoen ereduaren arabera. b) Eskaera egiten duenaren nortasun juridikoa egiaztatzeko dokumentuak: ¿ Pertrsona fisikoek: NANaren fotokopia edo balio bereko dokumenturen bat. ¿ Pertsona juridikoek: Eskrituraren kopia edo erakundearen edo entitatearen eraketa jaso tzen duten dokumentuak eta hura eraentzen duten Estatutuak, Merkataritza Erregistroan edo dagokion erregistroan behar den moduan inskribatuak. ¿ Ondasun-komunitateek: komunitatearen eraketa-agiriaren fotokopia. c) Legezko ordezkaritza ren kasuan, haren NANaren fotokopia edo horren balio bereko dokumentua eta ordezkaritzaren egiaztapena agiri bidez. Egiaztapen hori zuzenbidean bidezkoa den edozein modutan egin ahal izango da. d) Frogagiria, diru eskaera egiten duenaren banku-kontuarentitulartasunarena; eskaera egin duenarekin bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: laburpen bankarioaren aldakia; aurrezki-libretaren aldakia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo diru-laguntzarako eskaeraorrian bertan dagoen «kontu-zenbakia» izeneko atalean bertan banketxeak emandako zigilua). e) Ziurtagiriak, zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean dagoela esaten, Gizarte Segurantzako Diruzaintzak eta horretan eskumena duen Ogasun Sailak luzatutakoak.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/11/06 - 2019/01/07
Ebazteko epea:
Prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea, dagozkion oinarriak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara ematen diren egunetik, sei hilabetekoa izango da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.