"ITTURRI-TXIKI" ITSASONDOKO HERRI ESKOLAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA
Elkarte-erregistroa
Inprimatu PDFa deskargatu

Elkartearen datuak

Erregistro zk.: AS/G/04707/1994
Eraketa-data: 1994/05/23
Inskripzio-data: 1994/06/17
Eremua: Udalerria
Helbidea: Itsasondo LHI Herri Eskola, Goikokale z/g
Udalerria: Itsasondo
PK: 20249
Lurraldea: Gipuzkoa
Helbide liburura gehitu

HelburuaEstatutuetatik ateratako datuak

  • Sailkapena: Irakaskuntzakoak
  • Xedea: Ikasleen Gurasoen Elkarteak
  • ESTATUTOS ADAPTADOS A LA LEY 7/2007, SIN ÁNIMO DE LUCRO. 1) La promoción y defensa del derecho de los padres, madres y tutores/as del alumnado que asiste al Colegio Público Itsasondo LHI de Itsasondo a una participación plena en el funcionamiento y gestión del Centro, de conformidad con lo contenido en la Ley de Escuela Pública Vasca y demás disposiciones vigentes en cada momento. 2) Orientar, estimular y asistir a los padres, madres y tutores-as en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos, hijas o pupilos-as. 3) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 4) La mejora permanente de la calidad de enseñanza, tanto en su aspecto didáctico como formativo, humano, potenciando la capacidad técnica del educando, su equilibrio personal y el desarrollo de los valores y sentimientos de solidaridad social, justicia y libertad. 5) Organización de servicios tanto para los padres, madres, tutores/as, como para el alumnado del Centro. 6) Promover la representación y la participación de los padres, madres y tutores/as en el Órgano Máximo de Representación (Consejo Escolar). 7) Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de padres, madres, tutores/as y alumnado, entre ellas las encaminadas al fomento de la lengua y cultura vasca, y las que respetando la normativa en vigor, decidan asumir, cuando así se establezca en sus respectivos estatutos. 1) Itsasondo LHI Herri Eskolako ikasleen gurasoek eta tutoreek Ikastetxearen jardunean eta kudeaketan erabateko parte-hartzea izateko duten eskubidea sustatzea eta begiratzea, Euskal Eskola Publikoaren legeak eta indarrean diren gainerako xedapenek diotenaren arabera. 2) Guraso eta tutoreei beren seme-alaben eta ardurapekoen heziketarekin zerikusia duten gaietan laguntzea, aholku ematea eta beren jardueren suspergarri izatea. 3) Ikastetxearen heziketa jardueretan parte hartzea. 4) Irakaskuntzearen kalitatea etengabe hobetzea, bai didaktikari dagokionez bai formazioari dagokionez, ikaslearen ahalmen teknikoa eta oreka pertsonala indartuz eta giza elkartasunean, justizian eta askatasunean oinarrituriko balioak eta sentimenak landuz. 5) Zerbitzuak antolatzea bai Ikastetxeko guraso eta tutoreentzat bai ikasleentzat. 6) Gurasoek eta tutoreek Ordezkaritza Organo Gorenean / Eskola Kontseiluan ordezkaritza eta partaidetza ahalik eta handiena izan dezaten sustatzea. 7) Guraso eta tutoreen zein ikasleen formaziorako jarduera osagarriak antolatzea, besteak beste, euskal hizkuntza eta kultura sustatzekoak eta, indarreko arauak errespetatuz, haien gain hartu nahi dituzten guztiak, Estatutuetan hala ezarrita baldin badago.
Erregistroan egun jasota dauden datuak 2017/03/04 Erregistroko datuen argitalpen hau informazioa emateko baino ez da