2023ko Segurtasun Sailaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa

Helburuak

 • I- SARRERA

  Plan hau Segurtasun Sailaren politika planifikatzeko tresna da; izan ere, haren xedea da onura publikoko edo interes sozialeko jarduerak sustatzea edo helburu publikoak lortzea sustatzea, dirulaguntzen bidez.

  Nabarmendu behar da plana programatikoa dela, eta, beraz, edukiak ez duela ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen. Plana eraginkorra izateko, dirulaguntzen lerroak abian jarri behar dira, besteak beste, ekitaldiko aurrekontu-baliabideak kontuan hartuta.

  Plana egiteko, lortu nahi diren interes publikoak aztertu dira, eta 2023.urterako eskuragarri dauden baliabideekin alderatu dira. Horrela, eraginkortasun- eta efizientzia- mailak handituko direla bermatzen da, bai eta gure jarduketa-eremuan gardentasuna sendotuko dela ere.

  Aurrekoa kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Dirulaguntzen Plan Estrategiko hau egin du, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoaren arabera, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren dirulaguntzen plan estrategikoak egiteari buruzko 01/15 Zirkularreko jarraibideak erreferentziatzat hartuta.

 • II- PLANAREN EREMU OBJEKTIBOA, INSTITUZIONALA ETA DENBORA-EREMUA

  Plan honek Segurtasun Sailak bere egitura organiko eta funtzionalari buruzko Dekretuan esleitzen zaizkion eskumenen arabera kudeatzen dituen dirulaguntzak biltzen ditu.

  Dirulaguntzaren kontzeptuaren barruan, planak pertsona publiko edo pribatuen alde egiten den diruzko xedapen oro hartzen du, baldin eta onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe ematen bada, eta helburu jakin bat betetzeari, proiektu bat gauzatzeari, jarduera bat egiteari edo portaera berezi bat hartzeari lotuta badago; betiere, finantzatutako proiektuak, ekintzak, jokabideak edo egoerak xede badu onura publikoko edo interes sozialeko jarduera bat sustatzea edo helburu publiko bat sustatzea.

  Kanpoan geratzen dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren aplikazio-eremutik berariaz kanpo geratzen diren kasuak.

  Denbora-eremuari dagokionez, planak 2023.urteko aurreikuspenak jasotzen ditu.

 • III. PLANTEATZEN DIREN HELBURU NAGUSIAK

  Sail honek sustapen-jarduerarekin bete nahi dituen helburuak desberdinak dira, sailari esleitutako eskumen-eremuak kontuan hartuta.

  1. helburua.- Herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.

   Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak eta Herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko urtarrilaren 19ko 24/2010 Dekretuak herritarrak larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako euskal sisteman laguntzeko eta parte hartzeko sare bat aurreikusten dute. Sare hori babes zibilerako interesa duten boluntario-erakundeek osatzen dute, eta horien artean daude Eusko Jaurlaritzarekin hitzartutako Euskadiko babes zibileko erakunde laguntzaileak.

   Lankidetza-hitzarmenen bidez, erakunde horiek babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko jardueretan erregulartasunez lankidetzan aritzeko konpromisoa hartzen dute. Izan ere, erakunde horien helburu nagusia larrialdi-egoeretan pertsonei eta ondasunei arreta ematea da, edo xedeetako bat babes zibileko zerbitzuak ematea eta lankidetzan aritzea da, eta zerbitzu horiek altruistak izan behar dute.

   Lankidetza-hitzarmen horietan, besteak beste, erakunde laguntzaileak larrialdi- egoeretan parte hartzeagatik izaten dituen gastu eta kalteengatiko konpentsazioa arautu behar da, baldin eta agintaritza eskudunak parte-hartze hori eskatzen badu.

   Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Segurtasun Sailaren bitartez, lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu babes zibileko erakunde laguntzaile hauekin: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriaren Batzorde Autonomikoa, Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea, Euskal Espeleologoen Batasuna, Euskal Mendizale Federazioa, Euskal Herriko DYA Federazioa eta EuskalEguraldia informazio meteorologikoko elkartea.

   Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 25/2022 Legeak aurrekontu-partidak aurreikusten ditu hitzarmen horietan aurreikusitako jardueren urteko programen ondoriozko gastuak konpentsatzeko.

  2. helburua.- Ikerketa ozeano-meteorologikoa sustatzea.

   Helburu horren bidez, itsas inguruneko plataformen bidez informazio ozeano- meteorologikoa lortzeko ikerketa sustatu nahi da.

   Euskal Autonomia Erkidegoko itsas meteorologiako sarea Euskal Autonomia Erkidegoko portuetako hiru plataforma ozeano-meteorologikok osatzen dute, bai eta ur sakoneko bi buia ozeano meteorologikok, kostaldeko radarren sare batek eta, azkenik, kostaldeko bideometriako hiru sistemak ere. Sare hori Meteorologiako Euskal Zerbitzuak dituen baliabideen parte da.

   AZTI Fundazioa itsas ikerketan eta ikerketa ozeanografikoan aditua den zentro teknologikoa da, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean inskribatuta dago. Irabazi-asmorik gabeko eta interes orokorreko erakundea da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenaren, meteorologiaren eta, bereziki, ozeanografiaren garapenarekin konprometituta dago. Hogeita bost urtetik gorako ibilbidea izan du ozeanografiari eta itsas ekosistemei buruzko azterketa eta ikerketan, eta hainbat ikerketa egin ditu itsasbazterraren eta itsas baliabideen zaintzaren esparruan.

   Zentro teknologiko espezializatua da, eta ikerketa estrategikoa eta aplikatua egiten du ezagutza berria sortzeko. Kalitate zientifiko handia eta ikerketa-emaitzen aplikazioa uztartuta, ikerketa-taldea nazioarteko erreferentea izatea lortu da. AZTI Fundazioa EuroGOOS irabazi asmorik gabeko nazioarteko erakunde ospetsuko kide da, eta Europa mailako ozeanografia operazionalarekin konprometituta dago.

   Segurtasun Sailak, babes zibilaren, larrialdiei aurre egitearen eta meteorologiaren, klimatologiaren eta antzeko zientzien arloan dituen eskumenak betez, komenigarri ikusten du AZTI Fundazioarekin lankidetzan aritzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ozeano meteorologikoaren sareko arlo horien zaintza, informazioa, mantentzea, kudeaketa, ezagutza eta zabalkundea sustatzeko eta sustatzeko.

   Helburu horrekin, 2020ko maiatzaren 7an, lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Segurtasun Sailaren bidez, eta Azti Fundazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko elementu ozeano-meteorologikoen zaintza-

   , jarraipen-, kontrol- eta kudeaketa-zerbitzurako. Hitzarmen hori 2023ko abenduaren 31ra arte luzatu da, bi alderdiek luzapen-akordio bat sinatuta.

   Euskal Autonomia Erkidegoko 2023.urteko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan AZTI Fundazioari dirulaguntza bat ematea aurreikusten da, hitzarmen horretan hartutako konpromisoei aurre egiteko.

  3. helburua.- Mugikortasun seguru eta jasangarria sustatzea.

   Eusko Jaurlaritzak, Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoen bidez, hezkuntzaren aldeko apustua egin du, trafiko-istripuak prebenitzeko tresna gisa. Horretarako, Trafiko Zuzendaritzak hainbat ekimen sustatzen ditu Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendutako programa espezifikoen bidez, Bizkarrezur-muineko Lesioa Aztertzeko Elkartearen (AESLEME) bitartez. Era berean, 2023.urtetik aurrera, hezkuntza-sistematik harago zabaldu nahi ditu sentsibilizazio-ekintzak, BAKETIK Fundazioaren bidez, bide- arriskuko beste kolektibo batzuk sartuz.

   Bizkarrezur-muineko Lesioa Aztertzeko Elkartea (AESLEME) istripuek eragindako bizkarrezur-muineko lesioen eta traumatismo kraneoentzefalikoen hazkunde kezkagarriaren ondorioz sortu zen. Nazio mailako erakunde pribatua da, irabazi-asmorik gabea, eta onura publikokoa deklaratua 1995.urtean. Trafiko-istripuek eragindako lesio itzulezinak prebenitzen ditu, berezko hezkuntza- eta prebentzio-kanpainen bidez. Normalean, trafiko-agintariekin, tokiko erakundeekin eta erakunde autonomikoekin lankidetzan aritzen da hainbat kolektibori zuzendutako istripuak prebenitzeko programetan, hala nola, ikastetxeei, akademia militarrei, adinekoen zentroei, espetxeei, enpresei eta abarri zuzendutakoetan. Bere eginkizuna istripuak prebenitzea da, prebentzio- eta sentsibilizazio-kanpainen bidez, bai eta jatorri traumatikoko lesionatu larrien eta hildakoen kopurua murriztea ere, bide-hezkuntzako kanpainen bidez, eta herritarrak sentsibilizatzea istripuen ondorioei buruz eta desgaitasuna duten pertsonek dituzten arazo fisiko, psikologiko eta sozialei buruz.

   AESLEMErekiko lankidetzaren bidez, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetako ikasleak trafiko-istripuen prebentzioaren arloan informatzeko eta sentsibilizatzeko helburua bideratzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikastetxetan informazio- eta sentsibilizazio-jardunaldiak eginez.

   Helburua da medikuek eta zirkulazio-istripu baten ondorioz muineko lesioak dituzten pertsonek lehen mailako prebentzioko (arriskuak eta prebentzioa), bigarren mailako prebentzioko (istripuetan nola jokatu) eta hirugarren mailako prebentzioko (istripuen ondorioak) hitzaldi-solasaldiak ematea, saioak ikasleen adinaren eta mailaren arabera egokituta. Trafiko Zuzendaritzak aldez aurretik hautatutako ikastetxeetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa egiten ari diren 12 urtetik gorako gazteak dira programaren hartzaileak.

   BAKETIK Fundazioa 2006. urtean inskribatu zen irabazi-asmorik gabeko fundazio gisa, eta fundazioaren helburuetako bat eraldaketa pertsonalerako, heziketarako, bizikidetzarako, antolakuntzarako edo sozialerako prozesuak, zerbitzuak eta baliabideak sustatzea da, zentzu etikoarekin. Horretarako, hainbat programa eta metodologia ditu, hala nola antzerki foruma. Bere potentzialtasun nagusia da, entzute pasiboko posizioan parte hartzen duten pertsonak askotan bide-segurtasunaren gaiarekin lotzen diren posizioaren aurrean, antzerki-forumak ikusleak ez ezik aktoreak eta zuzendariak ere diren esperientzia bat bizitzea ahalbidetzen diela. Errealitate bidegabea fikzioan eraldatzeko aukera dute. Antzerkian eraldaketa horren subjektu izateak bizitza errealean antzeko eraldaketen subjektu izaten laguntzen die.

   Azken urteotan, Trafiko Zuzendaritzak antzerki-forumaren “Norabide guztiak – Cambio de sentido” programa eskaintzen die Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei. Bildutako esperientzia eta emaitzak dira metodologia horren aldeko apustua egiten jarraitzeko oinarria. Horregatik, 2023.urtetik aurrera, Trafiko Zuzendaritzak bere eskaintza zabalduko du eta Antzerki Forumeko programa gehiago gehituko dizkie bide- arriskuko talde berriei. Horrela, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleekin batera, ekintzak Helduen Hezkuntzako Zentroetako ikasleei eta Euskadiko espetxeetan bide- segurtasunaren aurkako delituengatik zigorrak betetzen dituzten pertsonei zabalduko zaizkie.

   Azkenik, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioko Erantzukizun Zibilari eta Aseguruari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 29ko 8/2004 Legegintzako Errege Dekretuak 3.4 artikuluan xedatzen duenez, Barne Ministerioak eta zehapen-arloko eskumenak transferitu zaizkien autonomia-erkidegoetako agintari eskudunek horretarako bildutako zehapenen zenbatekoaren 100eko 50 emango diote Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari, azken horrek legez esleituta dituen eginkizunak betez zirkulazioko biktimei ordaindutako kalte-ordainen zati bat konpentsatzeko.

   Araudi horren arabera, Trafiko Zuzendaritzak legezko betebeharra du Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari trafiko-arloko zehapen-espedienteen ondoriozko zehapenen zenbatekoaren 100eko 50 ordaintzeko, ibilgailua aseguratzeko betebeharra ez betetzeagatik.

   Horregatik, 2023.urteko ekitaldirako Euskadiko aurrekontu orokorrek aurreikusten dute dirulaguntzak ematea AESLEMEri, orain arte izan den helburu berberarekin, BAKETIK Fundazioari, antzerki-forumeko metodologiarekin programak egiteko, eta Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari.

  4. helburua.- Jokoarekiko adikzioek eragindako arriskuak prebenitzea.

   Jokoaren Euskal Behatokiak egindako azterlanen ondorioz, joko arduratsua sustatzeko eta joko problematikoa prebenitzeko ekintza-plan bat egin da. Plan horren abiapuntua da jokoaren eskaintza, eskuragarritasuna eta irisgarritasuna handitzeko diagnostikoa, eta horrek gizartean duen kezka, pertsona eta kolektibo sozial jakin batzuengan izan ditzakeen nahi gabeko ondorioengatik.

   Behatoki honen helburua da Euskadiko jokoa etengabe aztertzea, Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari fenomenoaren ikuspegi orokorra emateko, bere politika publikoak ezartzerakoan. Ekintza-plan horren helburuetako bat da jokoaren erabilera desegokiari lotutako arriskuak murriztea eta adikzio-arazoak dituzten pertsonei tratamendu integrala eskaintzea.

   Horretarako, irabazi asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak ezarri dira, joko patologikoari buruzko informazio- eta prebentzio-jarduerak garatzeko. Diru-laguntza horien helburua da jokoarekin lotutako jokabide arriskutsu eta problematikoei buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerei eusten laguntzea.

   Joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko proiektutzat joko dira helburu hauek dituzten ekintzak: joko patologikoaren arriskuaren aurrean zaurgarritasun-egoerak hautematea; joko arduratsuaren ezaugarriak eta joko- arriskuaren adierazleak ezagutzea sustatzea; teknologia berriek jokoan dituzten arriskuak ezagutzea; eta joko patologikoaren aurkako borrokan jarduera eta baliabide publiko eta pribatuak zabaltzea. Proiektuak, besteak beste, kolektibo hauei zuzendu daitezke: adingabeak, gazteak eta nerabeak, familiak eta hezkuntza-komunitatea.

   Laguntza-programa 2020, 2021 eta 2022.urteetan garatu da, eta proiektuen justifikazio- memoria guztiak errepasatu ondoren, esan daiteke handitu egin dela lortutako pertsonen kopurua: batez beste 5.000 pertsonak parte hartu dute edo izan dira jardueretan (hitzaldiak, tailerrak, esperientziak partekatzea, materialak prestatzea, etab.). Ildo horretan, materialen zabalkundeak aukera eman du jende gehiagorengana iristeko. Proiektuetako askok web-argitalpenak, aldizkariak, liburuxkak, gidak eta abar barneratzen dituzte.

   Elkarguneak askotarikoak izan dira, hartzaileen izaeraren arabera: eskola, gazteen topaguneak, elkarteen lokalak edo ekipamendu soziokulturalak. Era berean, proiektu horietan erabilitako eta horietan oinarrituta egindako materialak joko patologikoari buruzko informazioa emateko eta hura prebenitzeko erabili dira.

   Zenbat pertsona lortu diren eta ekintza horiekin zer harreman eta prozesu jarri diren abian ikusita, egoki ikusten da programari eustea, ekimen horiei jarraipena eta garapena emateko.

   Hala ere, kontuan hartuta laguntza-deialdi guztietan ez dela aurrekontu-partidaren erdia estali, komenigarri ikusi da partida hori 100.000 €-ra murriztea eta soberako zenbatekoa jokoak gizartean duen inpaktua minimizatzera bideratutako ekintzetara ere bideratzea.

   Era berean, 2022ko irailaren 25ean, lankidetza bat sinatu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren bidez, eta EHUk, Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak izan daitezkeen mota guztietako ikerketa-proiektuak sustatzeko, bultzatzeko eta garatzeko. Hitzarmen hori 2022ko abenduaren 31ra arte luzatu da.

   Horregatik, 2023.urteko ekitaldirako Euskadiko aurrekontu orokorrek joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko eta Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak izan daitezkeen ikerketa-proiektuak sustatu, bultzatu eta garatzeko dirulaguntzak ematea aurreikusten dute.

  5. helburua.- Ertzaintzako langileek Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte har dezaten sustatzea.

   Polizien eta suhiltzaileen jokoen helburua da, kirolari esker, mundu osoko suhiltzaileen eta polizien arteko esperientzia-trukea erraztea, segurtasun-zerbitzu publikoen artean adiskidetasuna pizteko, eta, batez ere, ereduarekin motibatzea, forma fisiko eta profesional onari eustea.

   Polizia-lanak baldintza fisiko bereziak eskatzen ditu, eta baldintza horien eskakizuna kidegoan sartzeko hautaketa-prozesutik adierazten da; baina baldintza horiek karrera profesionalean zehar mantendu behar dira.

   Karrera profesionalean zehar baldintza fisikoei eustea sustatzeko, Segurtasun Sailak polizia-kidegoko langileek jarduera publikoetan parte har dezaten sustatzen du, hala nola polizien eta suhiltzaileen jokoetan. Izan ere, jarduera horrek, duen proiekzioagatik, sustagarri eta pizgarri gisa balio du beste funtzionario batzuentzat jarduera fisikoa eta kirola ohikotasunez egiteko orduan, sasoian egoteko eta beren lanbide-esparruan errendimendua eta segurtasuna areagotzeko.

   Egiaztatu da kirol-jarduera publiko horietan parte hartzearen adibideak, batez ere hedabideetan izan duen oihartzunagatik, eta aurreko urteetan parte-hartzearekin lortutako arrakastak ikusita, eragina duela gainerako funtzionarioek kirol-jardueraren bidez gaitasun fisikoari eustearen komenigarritasunari buruz duten pertzepzioan, eta, aldi berean, kirol-lorpenak kolektibo osoarentzat prestigiotsutzat hartzen direla.

   Pizgarri hori oso komenigarria da kontuan hartzen bada zer zailtasun eta eragozpen ekarriko lituzkeen funtzionario guztientzat jarduera fisikoari eusteko nahitaezko programak ezartzeak; izan ere, agenteen egoera fisikoan dauden gabeziek zuzeneko lotura izango lukete langileen laneko errendimenduarekin eta osasunarekin.

   Aitzitik, kirol-jarduerak ondorio positiboak ditu lanarekin, gorputzaren mugimendu- gaitasun eraginkorrarekin eta nekea kudeatzeko gaitasunarekin, alderdi psikologikoen hobekuntzarekin, liskar fisiko baten aurreko arriskuaren murrizketarekin eta osasunarekin lotutako alderdien hobekuntzarekin lotutako hainbat gaitasun fisiko espezifikoren hobekuntzan.

   Horregatik, 2023.urteko ekitaldirako Euskadiko Aurrekontu Orokorrek 2023.urtean Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte hartzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoko kirolariei laguntzak ematea aurreikusten dute.

  6. helburua.- Azterketa eta ikerketa kriminologikoa sustatzea

   Segurtasun Sailari esleitutako eskumenen artean delinkuentziaren prebentzioa eta tratamendua daude, baita herritarren segurtasuna hobeto bermatzea ere. Helburu horiek lortzeko planifikatutako neurrietako bat kriminalitatearen ezagutza, prebentzioa eta desagerrarazte eraginkorrena epe ertain eta luzera hobetzeko tresnak sortzea da.

   Segurtasun Sailak, Ertzaintzaren Zuzendaritzaren bidez, elkarlanean dihardu Euskal Herriko Unibertsitatearekin, arlo horretako ezagutza eta ikerketa bultzatzeko, bi jarduera-ildoren bidez.

   Alde batetik, EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedrarekin lankidetzan aritzen da, hitzarmen bat sinatuz, Euskadirentzat gorroto-delituei buruzko txosten propio eta espezifiko bat egitea eta arlo horretako Europako errealitatearekin konparazio-azterketa bat egitea bultzatzeko.

   Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren helburuen barruan, garrantzi berezia du delituen prebentzioa, eta, delitu guztiak garrantzi handikoak izan arren, arreta berezia jarri behar zaie gorroto-delituekin lotutako delituei. Izan ere, horrelako delituek eragin handia dute biktimarengan, eta biktimaren talde edo kolektiboa beldurtu egiten dute; horrez gain, kalte komunitario eta sozial oso handia eragiten dute, eta oinarrizko eskubideak urratzen dituzte, bakeari eta gizarte-kohesioari larriki eraginez.

   Txostenaren helburua izango da kriminalitate mota horren ezagutza, prebentzioa eta desagerrarazte eraginkorrena epe ertain eta luzera hobetu ahal izateko tresna izatea. Gainera, tresna horri esker, operadore juridikoekiko koordinazioa erraztuko da, eta lagungarri izango da gorroto-delituekin izandako lan-esperientzia nazioarteko instantzietara eramateko, eta bereziki interesgarria izango da euskal errealitatea Europakoarekin haztatzea.

   Bestalde, EHUko Kriminologiaren Euskal Institutuarekin (IVAC-KREI) lankidetzan aritzea aurreikusten da, jarduera akademikoak, azterlanak eta ikerketak garatzeko ikerketa- eta prestakuntza-jardueretan. Jarduera horiek, batez ere, aplikatuko dira, eta interes kriminologiko eta biktimologikokoak, eta segurtasun objektibo eta subjektiboari dagokionez arreta berezia behar duten elementuak ezagutzeko eta ulertzeko garrantzitsuak. Horren helburua da, bi erakundeen – zientifikoa, IVAC-KREI; eta praktikoa, Ertzaintzarena – lanaren ondorioz sor daitezkeen sinergietan oinarrituta, delinkuentzia prebenitzeko eta tratatzeko inplementa daitezkeen emaitzak lortzea, bai eta herritarren segurtasuna hobeto bermatzeko ere.

   IVAC-KREIren jardueraren helburu espezifikoa da zientzia kriminaletan espezializatutako ikerketa eta prestakuntza, eta, unibertsitate-institutu gisa, unibertsitateko hainbat zentro eta sailetatik datozen irakasle eta ikertzaileak biltzen ditu, bai eta bere azterketa-helburu espezifikoarekin lotutako eremu publiko eta pribatuetako profesionalak ere, eta Estatuan eta nazioartean harreman pribilegiatuak ditu atzerriko zentro eta unibertsitateekin eta beste ikerketa-institutu batzuekin.

   IVAC-KREIk horrelako proiektu bat egiteak arlo horretako ezagutza eta ikerketa- jarduerak erraztuko ditu Segurtasun Sailean, oro har, eta Ertzaintzan, bereziki.

   2023ko ekitaldirako Euskadiko Aurrekontu Orokorrek dirulaguntza bat ematea aurreikusten dute Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedrari eta beste dirulaguntza bat Kriminologiaren Euskal Institutuari, biak EHUrenak, deskribatutako helburuekin.

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Garatzeko jarduerak eta baliabideak

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZEN LERROAK

Jarraian, planaren ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak zerrendatzen dira, saileko unitate organikoen arabera:

  1. HELBURU ESTRATEGIKOA.- HERRITARREK LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAN BORONDATEZ PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA

   • Dirulaguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriaren Batzordea. 2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, aurreikus daitezkeen arriskuetarako prebentzio- baliabideen kopurua, prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 471.600 €.
     • Partida: 02 2231 21 452 23/1801
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskadiko Gurutze Gorriaren Batzorde Autonomikoa.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Bi alderdiek 2019ko abenduaren 20an sinatutako eta 2023ko abenduaren 31ra arte luzatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen da, luzapen-akordio bat sinatuz.
   • Dirulaguntzen 2. lerroa: Euskal Federakuntza-DYA. 2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, aurreikus daitezkeen arriskuetarako prebentzio- baliabideen kopurua, prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 155.000 €.
     • Partida: 02 2231 21 452 23/1901
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Federakuntza-DYA.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2022ko maiatzaren 26an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.
   • Dirulaguntzen 3. lerroa: Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea. 2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, boluntarioen akreditazio-kopurua, hedatutako prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 36.000 €.
     • Partida: 02 2231 21 452 23/2001
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2021eko abuztuaren 2an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.
   • Dirulaguntzen 4. lerroa: Euskal Espeleologoen Batasuna. 2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak (mobilizazio-kopurua, boluntarioen akreditazio-kopurua, hedatutako prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 15.000 €.
     • Partida: 02 2231 21 452 23/2101
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Helburu duten sektorea: Euskal Espeleologoen Batasuna.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2021eko urriaren 1ean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.
   • Dirulaguntzen 5. lerroa: Euskal Mendizale Federazioa. 2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrak larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte hartzea.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak (prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, prestatutako pertsonen kopurua, etab.).
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 25.000 €.
     • Partida: 02 2231 21 452 23/2201
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Mendizale Federazioa.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2022ko urtarrilaren 12an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.
   • Dirulaguntzen 6. lerroa: EuskalEguraldia informazio meteorologikoaren elkartea. 5512 programa: METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
     • Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea, fenomeno meteorologikoei eta larrialdiei buruzko informazio segurua eta kalitatezkoa jasoz, bai eta prestakuntza jaso duten pertsona meteorologikoen kokalekuari buruzko argazkiak eta bideoak ere.
     • Ekintza: elkartekideen prestakuntza eta jardueren protokolizazioa.
     • Adierazleak: elkartean dauden bazkideen kopurua eta parte-hartzea.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK
     • Zenbatekoa: 3.000 €.
     • Partida: 02 5512 21 452 23/1901
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: EuskalEguraldia informazio meteorologikoaren elkartea.
     • Emateko prozedura: dirulaguntza izenduna emateko agindua, lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, bi alderdiek 2022ko otsailaren 1ean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.
  2. HELBURU ESTRATEGIKOA.- IKERKETA OZEANO METEOROLOGIKOA SUSTATZEA

   • Dirulaguntzen lerroa: AZTI Fundazioa. 5512 programa: METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: itsasertzeko itsas ingurunean kokatutako plataformen bidez informazio ozeano-meteorologikoa lortzeko ikerketa.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 195.000 €.
     • Partida: 02 5512 21 452 23/1801
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Azti Fundazioa.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Bi alderdiek 2020ko maiatzaren 7an sinatutako eta 2023ko abenduaren 31ra arte luzatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen da, luzapen-akordio bat sinatuz.
  3. HELBURU ESTRATEGIKOA.- MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA SUSTATZEA

   • Dirulaguntzen 1. lerroa: Bizkarrezur-muineko lesioa aztertzeko Elkartea (AESLEME), mugikortasun segururako hezkuntzari buruzkoa. 2221 programa: TRAFIKOA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: Ikastetxeetako ikasleak trafiko-istripuen prebentzioari buruz informatzea eta sentsibilizatzea.
     • Ekintza: lehen mailako prebentzioari (arriskuak eta prebentzioa), bigarren mailakoari (istripuetan nola jokatu) eta hirugarren mailakoari (istripuen ondorioz) buruzko hitzaldi-solasaldiak.
     • Adierazleak: hitzaldi-solasaldien kopurua eta parte hartu duten ikasleen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 45.000 €.
     • Partida: 02 2221 23 452 23/4401
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: AESLEME elkartea.
     • Emateko prozedura: lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa.
   • Dirulaguntzen 2. lerroa: mugikortasun segururako hezkuntzari buruzko Baketik Fundazioa. 2221 programa: TRAFIKOA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: erabakiak hartzearen eta arriskua hartzearen arteko lotura ezagutzea, eta bide-istripu baten ondorioak prebenitu edo minimizatzen dituzten portaerak identifikatzea.
     • Ekintza: antzerki interaktiboko saioak, parte-hartzaileei parte hartzea eta aurrez aurre dituzten bide-arriskuko egoerak identifikatzea errazten dietenak, bai eta egoera horiei aurrea hartzeko eta aurre egiteko konponbideak edo alternatibak bilatzea ere.
     • Adierazleak: antzerki-forumeko saioen kopurua eta parte-hartzaileen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 45.000 €.
     • Partida: 02 2221 23 452 23/4501
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Baketik Fundazioa.
     • Emateko prozedura: lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa.
   • Dirulaguntzen 3. lerroa: Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa. 2221 programa: TRAFIKOA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: Ibilgailu Motordunen Zirkulazioko Erantzukizun Zibilari eta Aseguruari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 29ko 8/2004 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako betebeharra betetzea.
     • Ekintza: trafiko-arloko zehapen-espedienteetatik eratorritako zehapenen zenbatekoaren100eko 50 ordaintzea, ibilgailua aseguratzeko betebeharra ez betetzeagatik.
     • Adierazleak: trafikoaren arloko zehapen-espedienteen kopurua, ibilgailua segurtatzeko betebeharra ez betetzeagatik.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 330.000 €(kreditu zabalgarria).
     • Partida: 02 2221 23 430 23/4301
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Xede duten sektorea: Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa.
     • Emateko prozedura: gastu arruntetarako transferentzia.
  4. HELBURU ESTRATEGIKOA.- JOKOAREKIKO ADIKZIOEK ERAGINDAKO ARRISKUAK PREBENITZEA

   • Dirulaguntzen 1 lerroa: irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak garatzeko. 6113 programa: JOKOA ETA IKUSKIZUNAK

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: jokoarekin lotutako jokabide arriskutsu eta problematikoei buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerei eusten laguntzea, besteak beste adingabeei, gazteei eta nerabeei, familiei eta hezkuntza-komunitateari zuzenduta.
     • Ekintza: zaurgarritasun-egoerak detektatzea helburu duten ekintzak antolatzen dituzten proiektuak; joko arduratsuaren ezaugarriak eta joko-
     • arriskuko egoera baten adierazleen ezagutza sustatzea; jokoan teknologia berriek dituzten arriskuak ezagutzea; eta joko patologikoaren aurkako borrokan jarduera eta baliabide publiko eta pribatuak zabaltzea.
     • Adierazleak: programen kopurua eta programa horien hartzaileen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 100.000 €.
     • Partida: 02 6113 22 452 23/1901
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: irabazi-asmorik gabeko erakundeak.
     • Emateko prozedura: norgehiagoka, konkurtso-prozedura. Deialdia, lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindu bidez.
   • Dirulaguntzen 2. lerroa: UPV/EHU. Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak diren ikerketa-proiektua. 6113 programa: JOKOA ETA IKUSKIZUNAK

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: Jokoaren Euskal Behatokirako edukiak ematea. Behatoki horren helburua da Euskadiko jokoa etengabe aztertu eta analizatzea, Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari fenomenoaren ikuspegi orokorra emateko, bere politika publikoak ezartzerakoan.
     • Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
     • Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 100.000 €.
     • Partida: 02 6113 22 410 23/1801
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Herriko Unibertsitatea.
     • Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Bi alderdiek 2020ko irailaren 25ean sinatutako eta 2023ko abenduaren 31ra arte luzatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen da, luzapen-akordio bat sinatuz.
  5. HELBURU ESTRATEGIKOA.- ERTZAINTZAKO LANGILEEK POLIZIEN ETA SUHILTZAILEEN JOKOETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA

   • Dirulaguntzen lerroa: Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte hartzen duten Ertzaintzako kirolarientzako laguntzak. 2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: Ertzaintzaren irudi positiboa sustatzea, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, bai kanpoan, eta kirol-lehiaketen eta kirol- jardueraren berezko balioak sustatzea, lan profesionala egiteko baldintza fisiko optimoei hobeto eusten laguntzen baitu.
     • Ekintza: polizia-jarduerarekin lotura handiena duten kirol-diziplinetan parte hartzea eta sailkapen jakin bat egiaztatzea.
     • Adierazleak: parte-hartzaileen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 20.000 €.
     • Partida: 02 2223 13 451 23/3834
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: Ertzaintzako funtzionarioak.
     • Emateko prozedura: norgehiagoka, hainbanaketa. Deialdia, lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindu bidez.
  6. HELBURU ESTRATEGIKOA.- AZTERKETA ETA IKERKETA KRIMINOLOGIKOA SUSTATZEA

   • Dirulaguntzen 1. lerroa: EHU, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedra. 2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUA

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: gorroto-delituen ezagutza, prebentzioa eta erauzketa hobetzea; izan ere, delitu horiek desagerraraztea zuzenean proportzionala da gizarte demokratiko aurreratu orok lortu nahi dituen berdintasun-, tolerantzia-, bizikidetza- eta errespetu-balioen garapenarekin eta ezarpenarekin.
     • Ekintza: gorroto-delituei buruzko txosten propio eta espezifiko bat egitea Euskadirentzat, eta arlo horretako Europako errealitatearekin alderatzeko azterketa bat egitea.
     • Adierazleak: txostenen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 30.000 €urtean, 2022-2025 aldian.
     • Partida: 02 2223 11 410 23/3864
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Sektore hartzaileak: EHU, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedra.
     • Emateko prozedura: Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 22ko Erabakia, zuzeneko dirulaguntza ematekoa, bi alderdiek 2022ko martxoaren 24an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez bideratua.
   • Dirulaguntzen 2. lerroa: UPV-EHU, Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC-KREI) 2223. Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

    1. HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK

     • Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan ikuspegi kriminologiko eta biktimologiko batetik segurtasun objektiboaren eta subjektiboaren eremuan lortzen diren emaitzen ezarpen praktikoa lortu nahi duen ikerketa bat garatzea.
     • Ekintza: azterlanak eta txostenak; ikastaroak, jardunaldiak eta beste prestakuntza-jarduera batzuk; eta urteko udako ikastaro bat.
     • Adierazleak: azterlanen eta txostenen kopurua; ikastaroen, jardunaldien eta bestelako prestakuntza-jardueren kopurua; udako ikastaroen kopurua.
    2. AURREKONTU-KONPROMISOAK

     • Zenbatekoa: 125.000 €urtean, 2022-2025 aldian.
     • Partida: 02 2223 11 410 23/3865
    3. SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

     • Zein sektoreri zuzenduta dauden: UPV-EHU, Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC-KREI).
     • Emateko prozedura: Gobernu Kontseiluaren 2022ko apirilaren 12ko Erabakia, zuzeneko dirulaguntza ematekoa, bi alderdiek 2022ko apirilaren 29an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez bideratua.