ORIARTE BHI INSTITUTUKO "ORIARTEKIDE GURASO ELKARTEA"
Elkarte-erregistroa
Inprimatu PDFa deskargatu

Elkartearen datuak

Erregistro zk.: AS/G/06327/1996
Eraketa-data: 1996/10/04
Inskripzio-data: 1996/11/07
Eremua: Udalerria
Onura publikoa: Ez
43.2692823 -2.0157425
Helbidea: Buenos Aires
Udalerria: Lasarte-Oria
PK: 20160
Lurraldea: Gipuzkoa
Helbide liburura gehitu

HelburuaEstatutuetatik ateratako datuak

  • Sailkapena: Irakaskuntzakoak
  • Xedea: Ikasleen Gurasoen Elkarteak
  • 1) La promoción y defensa del derecho de los padres, madres y tutores/as del alumnado que asiste a ORIARTE BHI INSTITUTUA de Lasarte-Oria, a una participación plena en el funcionamiento y gestión del Centro, de conformidad con lo contenido en la Ley de Escuela Pública Vasca y demás disposiciones vigentes en cada momento. 2) Orientar, estimular y asistir a los padres, madres y tutores-as en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos, hijas o pupilos-as. 3) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 4) La mejora permanente de la calidad de enseñanza, tanto en su aspecto didáctico como formativo, humano, potenciando la capacidad técnica del educando, su equilibrio personal y el desarrollo de los valores y sentimientos de solidaridad social, justicia y libertad. 5) Organización de servicios tanto para los padres, madres, tutores/as, como para el alumnado del Centro. 6) Promover la representación y la participación de los padres, madres y tutores/as en el Órgano Máximo de Representación (Consejo Escolar). 7) Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de padres, madres, tutores/as y alumnado, entre ellas las encaminadas al fomento de la lengua y cultura vasca, y las que respetando la normativa en vigor, decidan asumir, cuando así se establezca en sus respectivos estatutos. 8) Promover acciones de colaboración con asociaciones que tengan los mismos objetivos. 9) Facilitar y estrechar las relaciones entre las familias y la escuela, creando un ambiente de colaboración y entendimiento. 10) Ayudar a conseguir una educación mejor para los hijos e hijas, y respetando la normativa aprobada para ello, organizar reuniones, conferencias y debates para orientar a padres y madres. 11) Promover la orientación profesional del alumnado, intercambiando información entre el profesorado y padres-madres. 12) Recoger, estudiar y si corresponde aprobar aquellas sugerencias e iniciativas planteadas a la Asociación que pretendan una educación del alumnado más eficaz. 13) Cuidar por la correcta asistencia del alumnado a las clases. 14) Recabar de las Autoridades y Organismos cuantas ayudas se consideren interesantes para el desarrollo de la labor educativa del Centro. 15) Promover la participación de padres y madres del alumnado en la gestión de la escuela. 1) Lasarte-Oriako ORIARTE BHI Institutuko ikasleen gurasoek eta tutoreek Ikastetxearen jardunean eta kudeaketan erabateko parte-hartzea izateko duten eskubidea sustatzea eta begiratzea, Euskal Eskola Publikoaren legeak eta indarrean diren gainerako xedapenek diotenaren arabera. 2) Guraso eta tutoreei beren seme-alaben eta ardurapekoen heziketarekin zerikusia duten gaietan laguntzea, aholku ematea eta beren jaureren suspergarri izatea. 3) Ikastetxearen heziketa jardueretan parte hartzea. 4) Irakaskuntzaren kalitatea etengabe hobetzea, bai didaktikari dagokionez bai formazioari dagokionez, ikaslearen ahalmen teknikoa eta oreka pertsonala indartuz eta giza elkartasunean, justizian eta askatasunean oinarrituriko balioak eta sentimenak landuz. 5) Zerbitzuak antolatzea bai Ikastetxeko guraso eta tutoreentzat bai ikasleentzat. 6) Gurasoek eta tutoreek Ordezkaritza Organo Gorenean / Eskola Kontseiluan ordezkaritza eta partaidetza ahalik eta handiena izan dezaten sustatzea. 7) Guraso eta tutoreen zein ikasleen formaziorako jarduera osagarriak antolatzea, besteak beste, euskal hizkuntza eta kultura sustatzekoak eta, indarreko arauak errespetatuz, haien gain hartu nahi dituzten guztiak, Estatutuetan hala ezarrita baldin badago. 8) Elkarte honen dituen helburu berdinak dituzten elkarteak sustatu, horiekin elkartzeko aukera duelarik. 9) Familiaren eta eskolaren arteko harremanak erraztea eta estutzea, elkarren arteko ulerkuntza eta laguntza-giroa sortuz. 10) Seme-alaben heziketa hobea kontzienteki laguntzea, helburu horretarako aldez aurretiko araubidezko baimenaz antolaturiko bileren, hitzaldien, solasaldien eta abarren bidez gurasoak orientatuz. 11) Ikasleen orientabide profesionala bultzatu, irakasle eta gurasoen artean informazioa trukatuz. 12) Ikasleen irakaskuntza eta hezkuntza bitartekoak eraginkorrago izan daitezen bideraturik Elkartea iristen diren iradokizunak eta ekinbideak jasotzea, aztertzea eta hala balegokie hala erabakitzea. 13) Ikasleen klaseetarako asistentzia ona izan dadin zaintzea. 14) Agintaritza eta erakundeetatik ikastetxearen heziketa-lanerako interesgarritzat jotzen diren era guztietako laguntzak biltzea. 15) Ikastetxearen kudeaketan ikasleen gurasoek parte hartzea bultzatzea.
Erregistroan egun jasota dauden datuak 2021/09/09 Erregistroko datuen argitalpen hau informazioa emateko baino ez da