Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2020ko martxoaren 9koa, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, zeinaren bidez bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak burutzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta gainerako toki-entitateentzako laguntzen deialdia egiten baita.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 88
 • Hurrenkera-zk.: 1960
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2020/03/09
 • Argitaratze-data: 2020/05/12

Gaikako eremua

 • Gaia: Kultura eta Kirola; Administrazioaren antolamendua; Segurtasuna eta justizia
 • Azpigaia: Instituzional; Justizia; Gobernua eta herri administrazioa; Herrizaingoa

Testu legala

Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak bultzatzeko laguntzak arautzen dituen apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuak, 5. artikuluan, hau adierazten du: Biktimen eta Giza Eskubideen arloko zuzendaritza eskuduneko titularraren urteko ebazpenaren bidez, laguntza horien deialdia egingo da. Deialdi hori bi ebazpenen bidez egingo da: bat, erakunde pribatuen proiektuei zuzendua, eta, bestea, udalen eta gainerako toki-entitateen proiektuei zuzendua.

Deialdiaren urteroko ebazpenak, hau guztia ezarriko du: deialdiaren helburua, dirulaguntzen diru-hornidura, Balorazio Batzordeko kideen izendapena, eskabideak aurkezteko era eta epea, eta, hala badagokio, diruz lagun daitezkeen programa edo jarduera bakoitzaren gehienezko zenbatekoa.

Halaber, apirilaren 11ko 70/2017 Dekretuaren 20.3 artikuluari jarraikiz (Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen du), Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariak egin behar du bere eskumen-arloko dirulaguntzen deialdia.

Deialdi hau Lehendakaritzaren 2020rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren babesean egiten da. Lehendakaritzaren Idazkari Nagusiaren 2020ko otsailaren 5eko Ebazpenaren bidez onartu zen Plan hori, eta Lehendakaritzari dagokion gunean argitaratu zen Euskadi.eus webgunean.

Gainera, deialdi honek nahikoa aurrekontu-kreditu du Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean.

Ondorioz, Lehendakaritzaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 70/2017 Dekretuak ematen dizkidan eskumenez baliatuz, hau

Ebazpen honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta gainerako toki-entitateen proiektuak finantzatzeko dirulaguntzen deialdia egitea. Proiektu horiek gure gizartean bizikidetzaren kultura, giza eskubideen errespetua, eta enpatia eta elkartasuna bultzatu behar dituzte. Proiektuak 2020ko urtarrilaren 1etik 2021eko irailaren 1era egin ahalko dira.

Laguntzok ondoren azaltzen diren jarduera-eremuetan sartzen diren programa eta jardueretarikoren bat egitera zuzendu beharko dira:

 1. Bizikidetza eta giza eskubideak:

  1. Partaidetzako, zabalkundeko edo heziketa sozialeko jarduerak, giza duintasunaren, giza eskubideen eta bizikidetza adiskidetuaren aldeko konpromisoa sustatzera zuzenduak.

  2. Edozein biolentzia-mota, terrorismoa edo giza eskubideen urraketarekiko kritiko agertzen den eta horiek guztiak deslegitimizatzen dituen kontzientzia kritikoa sustatzera zuzendutako ekimenak.

  3. Iraganean izandako edozein biolentzia-formaren aurrean gogoeta kritikoa egiteko prozesuak babesten dituzten programak, bai eta gizarteratzeari buruzkoak ere, Europan dagoen justizia leheneratzailearen aldeko korrontearen ildoan.

  4. Gizarte-partaidetzako eta desberdinen arteko elkarrizketako esperientziak, mintzagai hau dutelarik: bizikidetza normalizatu baten erronkak, aniztasuna eta gizarte-elkartzea sustatzen dutenak.

 2. Biktimak eta gizartea:

  1. Terrorismoaren biktimei laguntzeko ekintzak.

  2. Giza eskubideen urraketen biktimei laguntzeko jarduerak, motibazio politikoko biolentziaren testuinguruan.

  3. Biktimen eta gizartearen arteko batasuna sustatzen duten programak, bai eta biktimek bizikidetzaren aldeko ekarpena laguntzen ere, haien aurrerapenen partaide bezala.

 3. Dibertsitatea eta elkartasuna:

  1. Arrazakeriaren, xenofobiaren edo gorroto-delituen prebentzioaren eta dibertsitatearen kudeaketa positiboaren balioak sustatzen dituzten proiektuak.

  2. Desberdintasunaren, diskriminazioaren, injustiziaren edo bazterketaren forma kritikoen aurrean elkartasunaren eta inplikazio sozialaren balioak sustatzen dituzten esperientziak.

  3. Biolentziaren adierazpen berrien, gerraren eta nazioarteko terrorismoaren aurrean, elkartasun, inplikazio eta mobilizazio sozialeko ekintzak.

Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta gainerako toki-erakundeek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek.

 1. Prozedura honen izapide guztiak kontsultatzeko, eskatzeko eta egiteko, bide elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek.

 2. Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-eko egoitza elektroniko honetan eskuratu daitezke:

  https://www.euskadi.eus/dirulaguntza/2020/udalak-giza-eskubideak/y22-izapide/eu

 3. Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira:

  http://www.euskadi.eus.nire-karpeta

 1. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

 2. Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan sartuta.

 1. Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak barnean dituela, inprimakian egin beharko da, zeina euskadi.eus egoitza elektronikoan baitago eskuragarri.

 2. Eskabide horrekin batera, proiektuaren memoria ere aurkeztuko da, honako informazio honekin:

  1. Proiektuaren edo programaren datuak, non hauek zehaztuko baitira: xedea, metodologia, lan-plana, balizko hartzaileak (sexuaren arabera bereiziak), lurralde-eremua, egingo diren jardueren egutegia eta genero-ikuspegiari nola helduko zaion. Helburuak lortuko direla eta gastua eraginkorra izango dela bermatzeko ezarriko diren kontrol-bideak ere aipatuko dira.

  2. Erakunde eskatzaileak proiektua gauzatzeko eskura dituen giza baliabideak eta baliabide materialak; adierazi beharko da, gainera, erakundeak ba al duen berdintasunaren arloan ibilbidea edo prestakuntza duen pertsonarik.

  3. Programa edo proiektua gauzatzeak eragingo duen kostuaren aurrekontua, partiden arabera banakatua. Bertan, proiektua finantzatzeko gainerako bideak zehaztuko dira, egotekotan.

  4. Dirulaguntzaren helburu den programa edo proiekturako eskatutako gainerako laguntzen zerrenda; bertan, zein administrazio publikori edo erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion laguntza zehaztu beharko da, bai eta laguntza horiek ukatu edo eman diren edota oraindik ebatzi gabe dauden eta horien zenbatekoak ere. Horrelakorik ez badago, dirulaguntza jasotzeko aurkeztutako programa edo proiektuetarako ez dela beste inongo laguntzarik eskatu adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

 3. Nolanahi ere, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak erakunde eskatzaileari eskatu ahal izango dio nahi beste dokumentazio eta informazio, eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

 1. Dirulaguntzen programa honetara berrehun eta berrogeita hamar mila (250.000) euro bideratuko dira.

 2. Entitate onuradun bakoitzak, gehienez, hamabost mila euro (15.000) jaso ahal izango ditu, eta deialdi honetan jaso ditzakeen laguntzen gehienezko zenbateko osoa ezingo da inolaz ere izan berrogeita hamar mila euro (50.000) baino handiagoa.

Aurkeztutako eskaerak eta dokumentazioa aztertzeko eta ebaluatzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da. Kide hauek izango ditu:

Batzordeburua:

Laura Sagastizabal Errazu andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako arduraduna.

Bokalak:

Iosu Amenabar Sancho jauna, Lehendakaritzako Araubide Juridikoko Zuzendaritzako teknikaria.

Alaitz Vives Urbieta andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko (Gogora) teknikaria.

Marian Sánchez Amado andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako teknikaria, aldi berean Batzordearen idazkari-lanak egingo dituena.

Deialdi honen babesean ematen den dirulaguntza honela ordainduko da:

 1. Lehenengo ordainketan, emandako dirulaguntzaren % 50 ordainduko da, dirulaguntza berariaz onartu eta gero, edo ematen dela jakinarazten denetik hamabost eguneko epea igarotzean, berariazko uko-egiterik ez bada aurkezten.

 2. Bigarren ordainketa 2021ean egingo da. Bertan, emandako dirulaguntzaren erabilera (hurrengo artikuluan zehazten den bezala) Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzari justifikatu eta gero egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoa ordainduko da.

 1. Dirulaguntzen justifikazioa gehienez hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jarduera burutu den datatik kontatzen hasita, eta betiere 2021eko urriaren 1a baino lehenago. Justifikazio-memoriarekin batera, datu eta agiri hauek jaso beharko ditu:

  1. Diruz lagundutako proiektua gauzatzean egindako gastuak justifikatzeko jatorrizko fakturak eta ordainagiriak. Bai fakturak (indarrean dagoen araudian ezarritako baldintza formalak bete behar dituzte) bai ordainagiriak diruz lagundutako proiektu bakoitzaren arabera bereizita aurkeztu behar dira, eta behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta, horrez gain, ordainagirien eta fakturen izen-zerrenda bidali behar da, aipatutako gastua zertarako erabili den azalduta.

  2. Eredu ofizialaren araberako soldata-ordainagirien originalak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-agiri ofizialak, kontratatutako lan-kontratuko langileei dagozkien gastuak justifikatzeko.

  3. Aldi baterako kolaborazio-gastuen ordainagiri originalak. Besteak beste, datu hauek adierazi behar dituzte: jasotzailearen datuak, Nortasun Agiri Nazionala, ordainketaren kontzeptua eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokion atxikipena.

  4. Sarreren eta gastuen balantzea.

  5. Proiektuaren onuradunak zeintzuk izan diren eta proiektua egiten zeintzuek parte hartu duten adierazteko datuak, sexuaren arabera bereizita.

  6. Programen, iragarki-kartelen, argazkien eta argitaratutako gainerako material grafiko, idatzi edo soinuzkoen aleak.

 2. Justifikazioak nola izapidetu jakiteko xehetasunak hemen daude eskura: http://www.euskadi.eus.nire-karpeta

  AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

  Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

  AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

  Ebazpen honetan aipatzen diren dirulaguntzak bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak diruz laguntzera bideratutako laguntzak arautzen dituen apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoari lotuko zaizkio; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren VII. tituluko VI. titulua eta III. kapitulua, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua, eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta azken horren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko erregulazioa.

  AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

  Laguntza horiek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1207/2013 (EB) Erregelamenduaren mende egongo dira, minimis laguntzei Tratatuaren 197. eta 108. Artikuluak aplikatzeari buruzkoa (2013ko abenduaren 24ko DOUEL, 352. Zk.).

  AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA

  Ebazpen honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

  Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 9a.

  Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria,

  MÓNICA HERNANDO PORRES.

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.