Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 29koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2020ko ekitaldian dirulaguntzak emateko araubidea arautzen eta iragartzen duena, kultura-arloko sorkuntza-lanetarako.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 32
 • Hurrenkera-zk.: 862
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2020/01/29
 • Argitaratze-data: 2020/02/17

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua; Kultura eta Kirola
 • Azpigaia: Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eskumenekoak dira arte eta kultura jarduerei dagozkien zereginak eta jardun-arloak. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitzen dizkio apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duenak.

Ildo horretan, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bere jardun-eremuetarako egotzita dauzkan ahalmenen barruan, eta kontuan hartuta zenbateko garrantzia daukan sorkuntzaren sektoreak gaur egungo gizartean eta nolako onurak dakarzkion kultura bultzatzeak gizarteko kulturaren oparotasunari eta ekonomiari, interesgarri iruditu zaigu aurrera jarraitzea lehen urratutako bide beretik, hau da, sorkuntza bultzatzeko laguntza-neurriekin jarraitzea. Honako hauek izango dira jarduera-eremuak: antzerkirako testuak, zinemarako gidoiak, musika-konposizioak, literatura-testuak eta koreografiak. Dirulaguntza ekonomikoak emango dira sortzaileen euskarazko nahiz gaztelaniazko lana sustatzeko. Deialdi honen helburu nagusia da kulturaren ikuspegitik gure lurraldean hain garrantzitsua eta beharrezkoa den sorkuntzaren sektorea finkatzen laguntzea eta sektore horri bultzada ematea.

Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) 3.5 eta 25. artikuluek xedatzen dutena betez, honako agindu honetan hainbat neurri espezifiko txertatu ditugu sexuagatiko ezberdinkeriak desagerrarazteko edo murrizteko kultur sormenaren esparruan, eta, aldi berean, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planean datozen helburuak betetzeko.

Era berean, agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2018-2020 urteetarako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan sartzen da. Plan hori Kultura eta Hizkuntza Politikorako sailburuaren 2018ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bitartez onartu zen.

Horrenbestez, honako hau

Agindu honen xedea da dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea eta horiek emateko deialdia egitea, dela antzerkirako testuak, zinemarako gidoiak, musika-konposizioak, literatura-testuak eta koreografiak egitera bideratutako sorkuntza-prozesuetarako.

 1. Dirulaguntza hauetarako, guztira, 354.000 euro daude jarrita.

 2. Zenbateko globala honela banatuko da deialdiko laguntza-moten artean:

  52.000 euro, antzerkirako testuak sortzeko.

  1. 104.000 euro, zinemarako gidoiak sortzeko.

   64.000 euro, musika-konposizioak sortzeko.

   40.000 euro, gazteei zuzendutako euskarazko literatura-testuak sortzeko.

   40.000 euro, euskarazko ipuin eta nobela motzak sortzeko.

   54.000 euro, koreografiak sortzeko.

 3. Eskaerarik ez egoteagatik edo baldintzak ez betetzeagatik modalitateetako batean ezarritako zenbatekoa agortzen ez bada, Kultura Sustatzeko zuzendariak proposatu ahal izango dio Kulturako sailaburuordeari soberako kopurua beste modalitate batera eskualdatzeko, oraindik ebatzi gabe badago ere. Kasu horretan, lehentasuna izango du eskatutako zenbateko globalaren eta hasierako zuzkiduraren arteko desoreka handiena duen modalitateak.

 4. Proiektuak bertsio originalean aurkeztu beharko dira, eta ezingo dira itzulpenak izan.

 1. Laguntza hauek eska ditzakete 18 urtetik gorako pertsona fisikoek, Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotakoek edo Agindu hau argitaratu den egunean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta daudenek, gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin.

  Testuetarako proiektuak (antzerkirako testuak, gidoiak, gazteentzako literatura eta ipuin eta nobela motzak) euskaraz idatzita aurkeztuko dituzten pertsona fisikoek ez dituzte bete beharko jaiotzari eta erroldari buruz aurreko paragrafoan zehaztu diren baldintzak.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

  Gainera, hurrengo kapituluetan laguntza-modalitate bakoitzean ezartzen diren baldintzak bete beharko dira.

 2. Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dira.

 3. Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jasotzeko eskatzaileak ez du izan behar dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren arabera.

 4. Dirulaguntza horiek emateko eta, bidezkoa denean, ordaintzeko ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Dirulaguntza horiek emateko eta, bidezkoa denean, ordaintzeko, halaber, ezinbestekoa izango da halako prozeduretan jasotako dirulaguntzak itzultzea, baldin eta itzulketa-prozeduraren bukaeran hala eskatzen duen ebazpena ematen bada.

 5. Deialdi honetako dirulaguntzak jasotzeko, onuradunek ezin izango dute izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 3 artikuluetan ezarritako beste debekurik.

 6. Deialdi honen baitan, eskatzaile berak ezin izango du lortu dirulaguntza bat baino gehiago.

 7. Eskatzaileek bi laguntza-eskaera aurkez ditzakete gehienez, eta deialdi honen modalitate bakarrean aurkeztu ahal izango dira eskaerak. Pertsona berak zenbait modalitatetara aurkezten baditu eskaerak, bakarrik onartuko dira sarrera-erregistroaren arabera aurkeztutako lehenari dagokion modalitatean aurkeztutakoak; gainera, pertsona berak eskaera bat baino gehiago aurkezten badu, modalitate horretan aurkeztutako lehena eta bigarrena bakarrik onartuko dira.

 8. Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko otsailaren 6ko Aginduaren babesean kultura sorkuntzarako deitutako dirulaguntza-modalitateren batean laguntza lortu dutenek ezin izango dute aurtengo deialdi honen dirulaguntza-modalitate berean eskabiderik aurkeztu. Era berean, ezin izango da deialdi honetara aurkeztu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren ikus-entzunezko proiektuak garatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdira aurkezten diren proiektuak.

Deialdi hau, 2.2 artikuluan zerrendatutako dirulaguntza-lerroetan, lehiaketa bidez ebatziko denez, soilik lerro bakoitzean finkatu diren irizpideetara ondoen egokitzen diren eskabideek jasoko dute laguntza, eta ezarri den dirulaguntzaren gehienezko mugaren barruan.

Bi fasetan baloratuko dira modalitate bakoitzean aurkezten diren proiektuak. Lehenengo fasean, eskaerek 45 puntu lortu beharko dituzte gutxienez 85etik, hurrengo fasera igarotzeko.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea.

 1. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

 2. Eskabideak aurrez aurre edo bitarteko elektronikoz baliatuta aurkezteko aukera dago:

  Aurrez aurre: eskabideak toki hauetan aurkeztu ahal izango dira: Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan, hau da, apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa) adierazitako edozein erregistrotan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organo, establezimendu eta dependentzietan.

  Bitarteko elektronikoz: euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 4. apartatuan adierazten diren helbideen bidez.

 3. Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.

 4. Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektroniko hauetan eskura daitezke:

  Antzerkirako testuak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1025006

  Zinemarako gidoiak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1025106

  Musika-konposizioa: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1025206

  Gazte literatura: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1044307

  Ipuin eta nobela motzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1044404

  Koreografia-sorkuntza: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0094810

  Eskabidearen osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

 5. Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko zeinahi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako egiaztagiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko Oinarrizko azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

 6. Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

 1. Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzen eskatzaileen nortasunari, jaiolekuari, erroldatzeari eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzko informazioa, haien baimenik behar izan gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikulua aplikatuz. Eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimen horri, eta, hala egiten badu, aipatutako egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

 2. Proiektuari buruzko dokumentazioa:

  1. Modalitate bakoitzean zehazten den proiektuari buruzko dokumentazioa, formatu elektronikoan, edozein dela ere eskabidea aurkezteko erabilitako bidea (aurrez aurre edo elektronikoki).

  2. Aurkeztu beharreko dokumentu elektronikoek honako ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

   Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, betiere halakorik bada, eta ahal dela ereduaren formatu berean aurkeztuko dira.

   Gainerako dokumentazioa, ahal dela, PDF formatuan aurkeztuko da.

   Dokumentazio elektronikoaren gehieneko tamaina hauxe izango da: 15 Mb.

   Bideoak aurkezteko, web-helbide bat eman ahal izango da, horiek kontsultatzeko.

  3. Eskabidearen balioespenerako aurkeztu nahi duten gainerako dokumentazioa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak ezartzen duenari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), eskabidearekin batera aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

Laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean ez egotea, edo horretarako legezko debekurik ez izatea.

Proiektua originala dela eta orain arte ez dela garatu adieraztea.

Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraziko du eskatzaileak.

Edozein entitate publikok xede berberaz emandako laguntzarik ez jasotzea.

Dirulaguntza jaso nahi duen proiektua euskarazko testu bat bada, eskatzaileak adierazten du jatorriz euskaraz idatzita dagoela.

Eskabidearen izapidetzea onartzeko eskatzen diren dokumentu batzuk falta direla edo horietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, hutsegitea konpondu edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan, eta jakinaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela edo izapideak egiteko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, hartarako, aldez aurretik ebazpen bat emango da.

 1. Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko balorazio-batzorde bana eratuko da modalitate bakoitzeko. Hona kideak:

  Presidentea: Kultura Sustatzeko zuzendaria. Bertan ez badago, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 19. artikuluan ezarritakoaren arabera jardungo da.

  Bokalak: 3 edo 4 kide, Kulturako sailburuordeak izendatuta agindu honetako gai bakoitzeko adituen artetik.

  Idazkaria: Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, Kultura Sustatzeko zuzendariak izendatua, izango da batzordeko idazkaria, eta hitza izango du baina botorik ez.

 2. Balorazio-batzordeen behin betiko osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Kulturako sailburuordearen ebazpen bidez ezagutaraziko da, eratu aurretik, interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabil dezaten, legez ezarritako termino eta baldintzetan.

 3. Balorazio-batzordeak eratzerakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan ezarritakoa beteko da.

 4. Batzorde horiek, prozedura bakoitzean eta ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, Kulturako sailburuordeari aurkeztuko dizkiote ebazpen-proposamen egokiak. Proposamen horietan agertuko dira eman nahi diren dirulaguntzak, onuradunen identitatea, balorazio fasean lortutako puntuazioa eta egin behar den jarduketa, bai eta ukatuko diren dirulaguntzak eta horretarako emandako arrazoiak ere. Era berean, zein eskaera ez diren onartu adieraziko da.

 5. Balorazio-batzordeek, beharrezko ikusten dutenean eta aurkeztutako eskabideak egoki ebaluatze aldera, behar adina azalpen eskatu ahal izango dizkiete eskatzaileei.

 1. Deialdi honetan aurreikusitako sei dirulaguntza-ildoetako bakoitzerako ebazpenetan datu hauek agertuko dira: onartutako eskaerak eta onartu gabeak, eta, azken horien kasuan, baztertzeko arrazoiak; eta, bestetik, dirulaguntza-eskaeren baliospena edo gaitzespena. Balorazio-batzordeek helarazitako proposamena aztertu ondoren, Kulturako sailburuordeak ebazpenak emango ditu eta indibidualki jakinaraziko zaizkie interesdunei, 6 hilabeteko epean, deialdia egiteko agindu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera. Ebazpen horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, denen jakingarri.

  Ebazpen horiek ez dute administrazio-bidea agortzen, eta, beraien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

 2. Interesdunari lehenik egin zaion jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

 3. Ebazpen-epea igarota, onuradunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi zaiola ulertu ahalko da, hala xedatzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean.

Deialdi honetako dirulaguntza hauek ez dira bateragarriak edozein erakunde publikok xede berberaz emandakoekin.

Agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten pertsonek honako betebehar hauek izango dituzte:

 1. Esleitutako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, onuradunek dirulaguntza eman zaiela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

 2. Dirulaguntza eman den xede jakinerako erabiltzea.

 3. Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetarako behar duten informazio guztia ematea.

 4. Garatutako proiektuan aipatzea Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntza.

 5. Aurkeztutako proiektuaren edozein aldaketa idatziz jakinarazi beharko zaio Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari, onuradunak esleipen-ebazpena jaso eta, gehienez ere, hilabete bateko epean. Komunikazio hori jaso ondoren, Zuzendaritzak hamabost lanegun izango ditu erantzuteko. Epe hori amaitutakoan, ez baldin badu horri buruzko ezer adierazi, horrek esan nahiko du zuzendaritzak ontzat hartu duela aldaketa, betiere dirulaguntzen arauak onuraduna izateko gutxieneko baldintzak betetzen baldin badira.

  Gainera, onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Esleitutako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

 1. Dirulaguntzaren % 50, esleipen-ebazpena eman ondoren eta 13.a) artikuluan ezarritako epea igaro ondoren.

 2. Gainerako % 50a 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko da, diruz lagundutako sormen-lana igorri eta hura Jabetza Intelektualeko Erregistroan inskribatu ondoren. Eta koreografien modalitateko laguntzetan, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak sormen-lana benetan egin den egiaztatuko du.

  Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoari kendu egingo zaizkio Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta konturako ordainketak, zergaren araudia aplikatuz. Hala badagokio, jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa onuradunak eskatu beharko du.

Esleipen-ebazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, onuradunek, gehienez ere, bederatzi hilabete izango ditu sorkuntza-lana emateko kudeaketa-zuzendaritzari.

Telesailen gidoien kasuan, kapitulu pilotua eta hurrengo bi kapituluen sinopsi laburra eman beharko dira epe horretan.

Sorkuntza koreografikoaren modalitatean, 37.3.2 artikuluan ezarritakoa eman beharko da epe horren barruan.

 1. Ez-betetzeak izango dira honako hauek:

  1. Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

  2. Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

  3. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoak.

 2. Ez-betetze horietako edozein eginez gero, jasotako dirua eta dirulaguntzetan aplikagarriak diren berandutze-interesak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio onuradunak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra erregulatzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak diotena bete ondoren eta horien arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan idatzitako antzerkirako testu originalak sortzeko lagungarri izan nahi dute laguntza hauek.

 1. Ondorengo agiri hauen ale bat:

  Idazlearen ibilbide artistikoa.

  Proposamenaren laburpen-fitxa, euskadi.eus webgunean ezarritako ereduaren arabera.

 2. Ale anonimo bat, a) apartatuko dokumentuez gain, proiektuaren izenburua baino adierazten ez duena. Horren edukian ez da jaso behar testuaren egilearen inolako erreferentziarik. Erreferentziarik badago, deialditik kanpo geldituko da proiektua. Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  Argumentuaren sinopsia. Gehienez ere, 5 orri, esaldien artean tarte bikoitza utzita.

  Tratamendu dramaturgikoa. Gehienez ere, 10 orri.

  Azalpen-memoria. Proiektuaren interesa zein den azaldu behar da, eta zer-nolako garapena emango zaion proiektuari.

 1. Antzerkirako testuak sortzen laguntzeko, guztira 52.000 euro daude. 8 laguntza emango dira, bakoitza 6.500 eurokoa, honela banatuta: 4 euskaraz idatzitako antzerki-testuetarako eta beste 4 gaztelaniaz idatzitako antzerki-testuetarako.

 2. Eskabiderik aurkeztu ez delako edo betekizunak ez betetzeagatik hizkuntza bateko laguntzaren bat eman gabe uzten bada, beste hizkuntzarako laguntza-kopurua handitu egin ahal izango da eman gabeko horrekin, betiere, laguntzen kopuru totala aldatu gabe.

 3. Edonola ere, eta 4. artikuluak agintzen duena betetzekotan, diruz lagunduko diren proiektuetatik behintzat hiruk emakumeek idatzitakoak izan beharko dute, eta behintzat bik 30 urtetik beherakoek idatzitakoak.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira:

 1. Lehenengo balorazio-fasea. Proiektuaren balorazioa:

  1. Aurkeztutako testu-proposamenaren tratamenduaren kalitatea. Guztizko puntuazioaren % 35.

  2. Aurkeztutako proiektuaren interesa; proposatutako gaiaren originaltasuna edo gaiari heltzeko modua baloratuko dira nagusiki. Guztizko puntuazioaren % 20.

  3. Zenbateko aukera daukan proiektuak hainbat agertokitan erakusteko moduko antzerki-muntaketa izateko, bai bere ezaugarriengatik, bai antzerki-ekoizpenaren sektoreak erakutsitako interesagatik (agiriak aurkeztuta behar bezala egiaztatuz). Guztizko puntuazioaren % 20.

  4. Genero-ikuspegiaren txertaketa. Guztizko puntuazioaren % 10.

 2. Bigarren balorazio-fasea. Idazlearen ibilbide artistikoa. Guztizko puntuazioaren % 15.

Zinemarako eta telebistarako gidoietarako dira laguntza hauek, direla fikzioa, animazioa edota dokumentalak, eta edozein formatutakoak direla ere. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan idatzitakoak izan daitezke.

Gidoi-tratamendu bat aurkeztu beharko da, ez erabat garatuta dagoen gidoi bat; hala eginez gero, baztertu egingo da.

 1. Ondorengo agiri hauen ale bat:

  Gidoilariaren ibilbide artistikoa.

  Jabetza Intelektualaren Erregistroan gutxienez zinemarako gidoi bat erregistratuta izatea egiaztatzea.

  Gidoilari gazteentzako (30 urtetik beherakoak): zinema-areto komertzialetan erakusteko film luzeren batean gidoilari agertzen den edo ez adierazteko zinpeko adierazpena (filmaren edo filmen izenburuak).

  Gidoi egokitu bat idazteko proiektu bat aurkeztuz gero, lehendik dagoen obraren eskubideen jabearen berariazko baimena.

 2. Ale anonimo bat, 1. apartatuko dokumentuez gain, proiektuaren izenburua baino adierazten ez duena. Horren edukian ez da jaso behar gidoilariaren edo ekoiztetxearen inolako erreferentziarik. Erreferentziarik badago, deialditik kanpo geldituko da proiektua. Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  1. Aurkeztutako proiektua fikziozko edo animaziozko zinemarako film luze bat baldin bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

   Gidoi-proiektuaren argumentuaren sinopsia. Gehienez ere orri 1.

   Gidoi-proiektuaren tratamendua, sekuentziaka. 15-20 orritan.

   Elkarrizketadun sekuentzia bat.

   Azalpen-memoria. Proiektuaren interesa zein den azaldu behar da, eta zer-nolako garapena emango zaion proiektuari. 1-3 orritan.

  2. Aurkeztutako proiektua telesail bat baldin bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

   Gidoi-proiektuaren argumentuaren sinopsia. Gehienez ere orri 1.

   Lehenengo episodioaren tratamendua, sekuentziaka. 10-20 orritan.

   Elkarrizketadun sekuentzia bat.

   Azalpen-memoria, honako hauek azaltzeko fitxa bat duena: generoa, kapitulu-kopurua, kapituluen iraupena eta xede targeta.

  3. Aurkeztutako proiektua dokumental bat baldin bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

   Gidoi-proiektuaren argumentuaren sinopsia. Gehienez ere orri 1.

   Eskaleta, sekuentziaka. 10-20 orritan.

   Ikerketa-iturrien eta elkarrizketatu beharreko pertsonen zerrenda.

   Elkarrizketadun sekuentzia bat.

 1. Zinemarako gidoiak sortzen laguntzeko, guztira 104.000 euro daude. 8 laguntza emango dira, bakoitza 13.000 eurokoa, honela banatuta: 4 euskaraz idatzitako gidoietarako eta beste 4 gaztelaniaz idatzitako gidoietarako.

 2. Eskabiderik aurkeztu ez delako edo betekizunak ez betetzeagatik hizkuntza bateko laguntzaren bat eman gabe uzten bada, beste hizkuntzarako laguntza-kopurua handitu egin ahal izango da eman gabeko horrekin, betiere, laguntzen kopuru totala aldatu gabe.

 3. Edonola ere, eta 4. artikuluak agintzen duena betetzekotan, diruz lagunduko diren proiektuetatik behintzat bik zinema-areto komertzialetan erakusteko film luzeren batean gidoilari agertzen ez diren 30 urtetik beherako gidoilariek idatzitako gidoietarako izan beharko dute. Eta diruz lagunduko diren proiektuetatik hiruk emakumeek idatzitakoak izan beharko dute.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira:

 1. Lehenengo balorazio-fasea: gidoi-proiektuaren balorazioa.

  1. Aurkeztutako proiektuaren originaltasuna (% 20).

  2. Aurkeztutako proiektuaren tratamenduaren kalitatea (% 35).

  3. Proiektuaren interesa (% 30). Bereziki, ondoko alderdiak hartuko dira aintzat: proiektuaren bideragarritasun komertziala eta hura gauzatzeko benetako aukerak, gai eta geografia aldetik duen interesa eta, azkenik, genero-ikuspegia proiektuan txertatzea.

 2. Bigarren balorazio-fasea: gidoilariaren ibilbidearen balorazioa (% 15).

 1. Laguntza hauek partitura batean (pentagraman edo, musika elektroakustikoaren kasuan, kronograman edo interpretazio-planean) irudikatutako musika-konposizio originalak sortzea sustatzeko dira.

 2. Diruz lagun daitezkeen konposizio-proiektuak ezin izan dira deialdi honen eskabideen epea itxi baino lehen estreinatu edo erregistratu, ezta eduki ekonomikoko enkargu baten xede izan hura sortzeko ere.

 1. Ondorengo agiri hauen ale bat:

  Proposamenaren laburpen-fitxa, euskadi.eus webgunean ezarritako ereduaren arabera.

  Konpositorearen curriculuma eta ibilbide artistikoa.

  Testuak egile-eskubideak balitu, eskubide horien egiaztagiria.

 2. Ale bat, a) apartatuko dokumentuez gain, proiektuaren izenburuarekin bakarrik identifikatzen dena. Horren edukian ez da jaso behar konposizioaren egilearen inolako erreferentziarik. Erreferentziarik badago, deialditik kanpo geldituko da proiektua.

  Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  Proiektuaren memoria. Konposizioaren planteamendu teknikoa eta artistikoa eta lana estreinatzeko eta zabaltzeko aurreikuspenak izan beharko ditu gutxienez.

  Eskabidearen xede den proiektuko partituraren lagin partziala. Hori ezean, sormen-lan berriarekin erlazionatutako elementu estilistikoak dituen obra propio baten lagina aurkeztu beharko da.

 1. Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzetarako diru-kopurua 64.000 euro da.

 2. Deialdi honetan emango diren dirulaguntzak mota hauetakoak izan daitezke:

  2.200 eurobakarlari edo duorako lanetarako, 10 minututik beherakoak badira.

  3.200 euro bakarlari edo duorako lanetarako, 10 minututik gorakoak badira, edo hirukote, laukote edo a capella abesbatzarako lanetarako, 10 minututik beherakoak badira.

  4.500 euro hirukote, laukote edo a capella abesbatzarako lanetarako, 10 minututik gorakoak badira, edo 5 eta 11 kide arteko ganbera-talderako lanetarako, 15 minututik beherakoak badira.

  6.000 euro 5 eta 11 kide arteko ganbera-talderako lanetarako, 15 minututik gorakoak badira, edo 12 kideko edo gehiagoko ensemble handirako lanetarako, 15 minututik beherakoak badira.

  7.500 euro 12 kideko edo gehiagoko ensemble handirako lanetarako, 15 minututik gorakoak badira, edo orkestra sinfonikorako lanetarako, 15 minututik beherakoak badira.

  9.000 euro orkestra sinfonikorako lanetarako (bakarlariekin edo gabe), 15 minututik gorakoak badira.

 3. Musika elektroakustiko soila diren proiektuak iraupenaren arabera sailkatuko dira 2a) edo 2b) kategorietan.

 4. Dirulaguntzak emateko, zehaztutako lehentasun-ordena jarraituko da, 28. artikuluan adierazitako irizpideak aplikatu ondoren lortutako puntuazioa oinarri hartuta; kasu bakoitzean, dagokion kopurua emango da, aurreko apartatuan zehaztutako tipologia aplikatuta.

  Banaketa egitean 2.000 eurotik gorako kopurua sobratuko balitz, kopuru hori hoberen puntuatutako hurrengo proiektuari emango zaio, tipologia gorabehera (nolanahi ere, mota horri dagokion mugara arte); betiere, eskatzaileak onartzen badu eta proiektua egiteko konpromisoa hartzen badu. Bestela, modulu hori hurrengo proiektuei eskainiko zaie, lehentasun-ordenari jarraikiz, esleitu arte.

 5. Edonola ere, eta 4. artikuluak agintzen duena betetzekotan, diruz lagunduko diren proiektuetatik behintzat bik 35 urtetik beherakoek idatzitakoak izan beharko dute, eta behintzat lauk emakumeek idatzitakoak.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira:

 1. Lehenengo balorazio-fasea: proiektuaren balorazioa.

  Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

  1. Proiektuaren kalitatea eta interesa kulturaren eta musikaren aldetik (guztizko puntuazioaren % 65).

   Apartatu honetan, alderdi hauek hartuko dira aintzat, besteak beste: planteamendua eta eduki artistiko eta teknikoak; originaltasuna, eta gaur egungo musika-sorkuntzari dakarkiona; konposizioa sortzeko garaian egindako ikerketak eta harremanak.

  2. Proiektua estreinatzeko eta hedatzeko plana (guztizko puntuazioaren % 20).

   Horretan, gerora estreinatzeko eta hedatzeko aurreikuspenak eta kontaktuak aztertuko dira.

 2. Bigarren balorazio-fasea:

  Eskatzaileak musikaren arloan izan duen ibilbidea prestakuntzan eta artean (guztizko puntuazioaren % 15).

Dirulaguntza hauek 12 eta 18 urte arteko gazteei zuzendutako eta euskaraz idatzitako literatura-testuak sortzea sustatzeko dira. Diruz lagunduko den bukaerako testuak 100.000 karaktere izan beharko ditu gutxienez.

 1. Ondorengo agiri hauen ale bat:

  Idazlearen ibilbidea.

  Proposamenaren laburpen-fitxa, euskadi.eus webgunean ezarritako ereduaren arabera.

 2. Ale anonimo bat, a) apartatuko dokumentuez gain, proiektuaren izenburua baino adierazten ez duena. Horren edukian ez da jaso behar idazlearen inolako erreferentziarik. Erreferentziarik badago, deialditik kanpo geldituko da proiektua. Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  Idatzi beharreko testuaren lagina, gutxienez 5.000 karakterekoa.

  Azalpen-memoria. Argumentuaren sinopsia, testuaren egitura, proiektuaren interesa eta horri eman nahi zaion izaera zehaztu beharko dira. Gehienez ere, 5 orri, esaldien artean tarte bikoitza utzita.

  Bukaerako testua sustatzeko plana, argitaratzeari begira: itzulpena, hedapena, booktrailer eta beste ekintza batzuk.

 1. Literatura-testuak sortzen laguntzeko, guztira 40.000 euro daude. Bost laguntza emango dira, bakoitza 8.000 eurokoa.

 2. Edonola ere, eta 4. artikuluak agintzen duena betetzekotan, diruz lagunduko diren proiektuetatik behintzat bik 30 urtetik beherakoek idatzitakoak izana beharko dute, eta behintzat bik emakumeek idatzitakoak.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira:

 1. Lehenengo balorazio-fasea: proiektuaren balorazioa.

  1. Aurkeztutako testuaren idazketa-kalitatea. Guztizko puntuazioaren % 40.

  2. Aurkeztutako proiektuaren interesa; proposatutako gaiaren interesa eta gaia tratatzeko modua baloratuko dira nagusiki. Guztizko puntuazioaren % 20.

  3. Proiektuak argitaratutako liburu bilakatzeko dituen aukerak, bai proiektuaren ezaugarriak direla eta, bai gazteen artean sor dezakeen interesa dela eta; baita testua nola sustatuko den ere. Guztizko puntuazioaren % 15.

  4. Genero-ikuspegiaren txertaketa. Guztizko puntuazioaren % 10.

 2. Bigarren balorazio-fasea:

  Idazlearen ibilbidea. Guztizko puntuazioaren % 15.

Dirulaguntza hauek gutxienez 100.000 karaktereko euskarazko literatura-testuak ipuin nahiz nobela motzak sortzea sustatzeko dira.

 1. Ondorengo agiri hauen ale bat:

  Idazlearen ibilbidea.

  Proposamenaren laburpen-fitxa, euskadi.eus webgunean ezarritako ereduaren arabera.

 2. Ale anonimo bat, a) apartatuko dokumentuez gain, proiektuaren izenburua baino adierazten ez duena. Horren edukian ez da jaso behar idazlearen inolako erreferentziarik. Erreferentziarik badago, deialditik kanpo geldituko da proiektua. Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  Idatzi beharreko testuaren lagina, gutxienez 5.000 karakterekoa.

  Azalpen-memoria. Argumentuaren sinopsia, testuaren egitura, proiektuaren interesa eta horri eman nahi zaion izaera zehaztu beharko dira. Gehienez ere, 5 orri, esaldien artean tarte bikoitza utzita.

  Bukaerako testua sustatzeko plana, argitaratzeari begira: itzulpena, hedapena, booktrailerra eta beste ekintza batzuk.

 1. Literatura-testuak sortzen laguntzeko, guztira 40.000 euro daude. Bost laguntza emango dira, bakoitza 8.000 eurokoa.

 2. Edonola ere, eta 4. artikuluak agintzen duena betetzekotan, diruz lagunduko diren proiektuetatik behintzat bik 30 urtetik beherako pertsonek idatzitakoak izan beharko dute, eta behintzat bik emakumeek idatzitakoak.

  Adinaren baldintza frogatzeko kontuan izan beharreko data eskabideak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Dirulaguntzei buruzko ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira:

 1. Lehenengo balorazio-fasea: proiektuaren balorazioa.

  1. Aurkeztutako testuaren idazketa-kalitatea. Guztizko puntuazioaren % 40.

  2. Aurkeztutako proiektuaren interesa; proposatutako gaiaren interesa eta gaia tratatzeko modua baloratuko dira nagusiki. Guztizko puntuazioaren % 20.

  3. Proiektuak argitaratutako liburu bilakatzeko dituen aukerak, bai proiektuaren ezaugarriak direla-eta, bai populazioaren artean sor dezakeen interesa dela-eta; baita testua nola sustatuko den ere. Guztizko puntuazioaren % 15.

  4. Genero-ikuspegiaren txertaketa. Guztizko puntuazioaren % 10.

 2. Bigarren balorazio-fasea:

  Idazlearen ibilbidea. Guztizko puntuazioaren % 15.

 1. Laguntza hauek dantza profesionalaren arloko sorkuntza-proiektuei laguntzeko dira.

 2. Deialdi honen ondorioetarako, dirulaguntza jaso ahalko dute sorkuntzaren arloko ikerketa teoriko eta praktikoko prozesu, baliabide edo jarduera zehatzak biltzen dituzten proiektuek, baldin eta gogoetak, posizionamenduak eta estrategiak garatzeko badira, baita zuzenean edo zeharka erabil daitezkeen eduki praktiko eta erabakitzaileak ere, etorkizuneko ekoizpen eszenikoko proiektuetan.

 3. Proiektu horiek, gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte:

 1. Zuzeneko loturarik ez izatea deialdi honen ekitaldi berean ekoizpen eszenikoko deialdietara aurkezten diren ekoizpen proiektuekin, edo beste edozein egitura profesionalekin edo sorkuntza/produkzio zentrorekin batera ekoizpen edo koprodukzio fasean dauden proiektuekin.

 2. Helburuez eta garapen planaz gain, proiektuek azken ebaluaziorako erreferentziak zehaztu beharko dituzte, bai eta dirulaguntzaren azken justifikaziorako aurreikusitako elementuen edukiak, formatua eta metodologia ere, dirulaguntza emanez gero. Horien artean, gutxienez, honako hauek egongo dira:

  1. Garatutako prozesuaren azken txosten-memoria.

  2. Diruz lagundutako prozesuaren dinamikei, ondorioei edo zatiei buruzko aurkezpena edo bestelako jarduera irekiak, erlazionatuta dauden lanbide-eremuetan. Jarduera hori onuradunak berak antolatu eta zabaldu beharko du, eta Euskadin egin beharko da.

Laguntza hauek eskatu ahalko dituzte, 3. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzeaz gain, eskakizun hauek betetzen dituztenek:

 1. Dantzaren arloko lanbide-jarduera, azken hiru urteetan.

  Ondorio horietarako, profesionaltzat joko dira produkzio eszenikoa ohiko praktika ordaindutzat duten eragileak, praktika hori denean haien bizimodu nagusia.

 2. Koreografo edo zuzendari artistiko titular (edo titularkide) gisa agertzea azken 5 urteetan estreinatutako dantzako bi lan eszenikotan gutxienez.

 3. Ez izatea «Dantzan Bilaka» programaren aurtengo edizioaren onuradun, ez eta iazkoaren onuradun ere.

 1. Dokumentu hauen ale bana:

  Eskatzailearen curriculuma eta ibilbide profesionala praktika koreografikoaren eta mugimenduaren arloan.

  Eskatzailearen jarduera profesionalari 38. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituela egiaztatzen duten dokumentuak.

  Proiektuaren laburpen-fitxa.

 2. Ale anonimo bat, a) ataleko dokumentuetatik bereizia, non proiektuaren titulua bakarrik agertuko baita. Edukian ez zaio eskatzaileari inongo erreferentziarik egingo. Erreferentziarik egiten bazaio, deialditik kanpo utziko da proiektua. Proiektuaren memoria bat sartuko da, eduki hauek dituena:

 1. Helburu orokorrak eta espezifikoak. Metodologia. Egutegia eta non egingo den. Parte-hartzaileak, etab.

 2. Proiektua justifikatzeko egin beharreko jarduerei buruzko aurreikuspenak, 37.3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

 1. Koreografiak sortzeko, 54.000 euroko dirulaguntzak bideratuko dira, 9.000 euroko 6 laguntzatan banatuta.

 2. Betiere, 4. artikuluan ezarritakoa aplikatzeak aukera ematen badu, diruz lagundutako proiektuetatik bi gutxienez emakumeek egindako proiektuak izatea bermatuko da.

Dirulaguntzen esleipen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu. Bi balorazio-fase egongo dira.

 1. Lehen balorazio-fasea: proiektuaren balorazioa.

 1. Proiektuaren interesa. Puntuazio osoaren % 50.

  Irizpide hau bi ikuspuntutatik baloratuko da:

  1. Proiektuaren interes orokorra eta kalitatea (% 35).

   Alderdi horiek eszena- eta dantza-sorkuntzaren ikuspegitik baloratuko dira, oro har, eta Euskadiren testuinguruari dagokionez, bereziki.

  2. Proiektuaren tesia osatzen duten elementuen arteko koherentzia, garapen-proposamenari dagokionez (% 15).

 2. Proiektuaren planifikazioa eta garapena. Azken puntuazioaren % 30.

  1. Aurkeztutako proiektuaren xehetasuna eta koherentzia: helburuak, metodologia, plangintza- (% 20).

  2. Justifikatzeko aurreikusten diren elementuak eta jarduerak, 37.3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. (% 10)

 3. Proiektuan euskara txertatzea. -Azken puntuazioaren % 5.

  Proiektuari buruzko dokumentazioa euskaraz sortzea eta sozializatzea baloratuko da.

 1. Bigarren balorazio-fasea:

  Eskatzailearen prestakuntza-curriculuma eta ibilbide eszenikoa praktika koreografikoaren arloan. Azken puntuazioaren % 15.

  LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

  Agindu honetan zehazten diren laguntza-modalitateen zuzkidurei dagozkien zenbatekoak handitu ahal izango dira, eskatutako laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera, eta horiek ebatzi aurretik. Horrelakorik gertatuz gero, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-Klausula

  Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

  Helburua: kultura-arloko sorkuntzako prozesuak garatzeko laguntzak eta dirulaguntzen eskabideak kudeatzea.

  Lege-oinarria: beharrezko tratamendua, interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko (38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa - 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena).

  Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazio Publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

  Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

  Informazio gehigarria: web helbide hauetan aurkitu ahal izango duzu datuen babesari buruzko informazio gehiago:

  Antzerkirako testuak: https://www.euskadi.eus/dbao/1025006

  Zinemarako gidoiak: https://www.euskadi.eus/dbao/1025106

  Musika-konposizioa: https://www.euskadi.eus/dbao/1025206

  Gazte literatura: https://www.euskadi.eus/dbao/1044307

  Ipuin eta nobela motzak: https://www.euskadi.eus/dbao/1044404

  Koreografia-sorkuntza: https://www.euskadi.eus/dbao/0094810

  AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

  Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

  AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

  Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

  Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 29a.

  Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

  BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.